a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er:"

Transkript

1 Andelshaver i Bredegrund Referat af ordinær generalforsamling i A/B Bredegrund Generalforsamlingen fandt sted Mandag den 27. oktober kl i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej København S. med følgende dagsorden: med følgende dagsorden: 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning for a) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2013/14 b) Fastsættelse af andelskronen. c) Godkendelse af budget for 2014/ Indkomne forslag: a) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne. Forslaget omdeles 8 dage før generalforsamlingen. Forslagets hovedpunkter er: - Bestyrelsesmedlemmer, der har sat deres andelslejlighed til salg, kan ikke medvirke i bestyrelsens beslutning/indstilling om fastsættelse af andelskronen - Andelshavere, der har udlejet deres lejlighed, kan ikke være medlemmer af bestyrelsen. b) I lighed med sidste år foreslår bestyrelsen, at den får mandat til at omlægge foreningens lån og finansielle aftaler med Nykredit, hvis det som følge af et svingende rentemarked skønnes hensigtsmæssigt. Forslaget indebærer ikke mandat til at forøge de eksisterende lån. c) Bestyrelsen stiller forslag om anskaffelse og installation af nye tørretumblere. Forslagets videre tekst og økonomiske konsekvenser bliver omdelt senest 8 dage før generalforsamlingen. 1

2 d) Bestyrelsen stiller forslag om, at der udarbejdes et beslutningsgrundlag til et trapperenoveringsprojekt og til udbedring af vandinstallationer. Forslaget vil blive omdelt senest 8 dage før generalforsamlingen. 5 Valg af formand. Formand er ikke på valg i år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Maria Sparby og Henrik Petersen, der begge er villige til genvalg. Herudover har Steffen Seifert meddelt, at han ønsker at udtræde. Der skal således vælges to bestyrelsesmedlemmer for to år og et bestyrelsesmedlem for eet år. 7. Valg af to suppleanter. 8. Eventuelt. Forhandlingerne refereres således: Punkt 1 Jesper Rydahl Pedersen, REC, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet, og at der var repræsenterede 43 andelshavere (heraf 15 ved fuldmagt). Til forslag om indkøb af nye tørretumblere var der desuden 2 separate fuldmagter udover de nævnte. Michael Dalfoss REC blev valgt som referent Jonas og Henning blev valgt som stemmetællere Dirigenten oplyser at der jf. vedtægternes 27 ikke er 2/3 af stemmeberettigede stemmer tilstede, og derfor kan evt. vedtægt ændringer ikke gennemføres på generalforsamlingen. I tilfælde af tilstrækkeligt flertal, skal disse forslag endeligt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling. Punkt 2 Årsberetningen var aflagt skriftligt og vedhæftes nærværende referat. Formanden gennemgik bestyrelsens beretning og der var især fokus på at året havde været i økonomiens tegn: Sammenlægningen regnskabsteknisk af A/B og E/F Likviditeten og økonomien er god og året største projekt kloak og belægning gik godt og budget er overholdt. En række af uhensigtsmæssigheder er udbedret i løbet af året herunder afpropning af afløb i kælder samt nyt toilet i kælderen. Bestyrelsen svarede på enkelte uddybende spørgsmål og bestyrelsens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.. Punkt 3 A Forelægges og godkendelse af regnskab m.v. 2

3 Årsrapport blev gennemgået af statsaut. revisor Anders Holmgaard Christiansen, AP. Han bemærkede, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold og oplyste i øvrigt: Slutkonklusion er en solid forening med rigtig god økonomi, og på denne baggrund blev regnskabet enstemmigt vedtaget. Andelskroneberegning blev forelagt af revisor og administrator. Bestyrelsen forslår fastholdelse af andelskronen, da vi har en del arbejde der skal udføres i den kommende tid, og det vil derfor være godt at have penge i reserve ligeledes er det også hensigtsmæssigt at have en reserve, så man kan imødegå evt. negativ udvikling i swapværdien uden påvirkning af den tilladte andelskrone. Tommy og Jesper forespurgte hvorvidt hensættelserne kunne konverteres til andelskrone men afslutningsvis blev det enstemmigt vedtaget at fastholde andelskronen på forrige års niveau. Andelskrone blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget til kr. Godkendelse af Budget Revisor gennemgik næste års budget, der bl. a. indebærer en stigning i fællesudgifterne til E/F Bredegrund så vedligeholdelsesudgifter for den samlede ejendom finansieres løbende. o Budget blev enstemmigt vedtaget Revisor nævnte desuden, at AP Revision bliver opdelt i flere grupper, hvoraf den gruppe, som varetager regnskabsudarbejdelsen i A/B Bredegrund overgår til Revisionsfirmaet Grant Thornton (GT) Generalforsamlingen gav herefter bestyrelsen mandat til at undersøge forhold i GT med henblik på en formalisering af det fremtidige revisionssamarbejde. Punkt 4. Indkomne forslag Udover de af bestyrelsen stillede forslag havde Flemming Jensen stillet tre forslag, hvert med 2 underpunkter. Disse blev behandlede som pkt. 4E. Forslag 4A 1) Vedtægtsændring om bestyrelsesmedlemmers position i forhold til fremleje - rettelig ikke fremsat af bestyrelsen, men af Sune Tang Lauritsen som andelshaver. Første del af forslaget omkring påbegyndt salg er allerede godkendt på sidste års generalforsamling hvorfor dette bortfalder. Efter forslaget tilføjes i Vedtægternes 30 nyt afsnit 6, sålydende : Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis vedkommende har fremlejet sin lejlighed i en periode der overstiger 9 måneder. 3

4 Sune motiverede forslaget, idet han henviste til, at et bestyrelsesmedlem, der fraflyttede i en længere periode, ikke kunne følge med i ejendommens dagligdag og derfor havde svært ved at deltage i bestyrelsens arbejde, ligesom bestyrelsen havde krav på, at dets medlemmer kunne deltage i det daglige arbejde. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men skal endeligt vedtages på ny ekstraordinær generalforsamling, idet forsamlingen ikke er beslutningsdygtig i denne forbindelse - jf. dirigentens bemærkninger under pkt. 1.. Forslag 4A 2) (rettelig fremsat ikke af bestyrelsen, men af Maria Sparby): Vedtægternes 12 ændres til følgende: En andelshaver, der har beboet sin lejlighed i 3 år eller mere, kan fremleje sin lejlighed i indtil 2 år, og i øvrigt i henhold til lejelovens regler, og i øvrigt hvis bestyrelsen ikke har væsentlige indsigelser mod fremlejetager. Andelshaver skal inden fremleje foretages, meddele bestyrelsen til hvem fremleje finder sted og vilkårene herfor. Bestyrelsen kan nægte tilladelse til udlejning eller udlån såfremt det samlede antal voksne personer overstiger antallet af beboelsesrum. Såfremt en andelshaver har beboet sin andelslejlighed i mindre end tre år, kan denne fremleje eller udlåne sin lejlighed, såfremt bestyrelsen giver tilladelse. Tilladelsen skal administreres i overensstemmelse med Lejelovens tilsvarende bestemmelser, se Lejelovens 70. Alle fremlejeeller lånevilkår, herunder lejens størrelse (der forudsætningsvist ikke må overstige boligafgiften) skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte tilladelse og ophæve en givet tilladelse til erhvervsmæssig aktivitet, der af bestyrelsen skønnes at være til gene for beboerne. Maria motiverede forslaget, idet hun nævnte, at de nugældende regler var unødigt stramme og ufleksible. Det kunne være godt for mange andelshavere at have muligheden for at fremleje for en periode, men at det måtte forlanges, de havde beboet ejendommen fuldt ud i en periode, så der ikke blev grundlag for spekulationskøb. Efter nogen diskussion blev forslaget sat til afstemning med følgende resultat: 29 for 11 imod 2 blanke Forslaget skal ligeledes indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, hvis det endeligt skal vedtages. Forslag 4B Mandat til låneomlægning i Nykredit 4

5 Formanden bemærkede, at bestyrelsen i lyset af et uroligt rentemarked gerne vil have et mandat til at omlægge eksisterende lån, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, men ikke udvide lånerammen udover det under pkt. 4A anførte. Enstemmigt vedtaget Forslag 4C Indkøb af 3 nye Tørretumblere i henhold til omdelt forslag Prisen for disse tørretumblere estimeres til kr ,00. Sune motiverede forslaget - det eksisterende anlæg er slidt og et nyt anlæg vil være langt mere effektivt og energieffektivt.. Tommy fremhæver det er mange penge til tørretumblere og Sune responderer, at prisen kan forsvares med effektivitet, økonomi og grøn energi. Ligeledes er investeringen tjent hjem på 4-5 år. Afstemning 44 for 1 imod Bestyrelsen pålægges af generalforsamlingen at de inden for den økonomiske ramme skal tilrettelægge projektet således dimensionering kan håndtere 4 tørretumblere. Forslag 4D mandat til at rekvirere professionel bistand til at udarbejde et beslutningsgrundlag for trappe- og vandforsyningsprojekt. Prisramme kr ,00 Sune motiverede forslaget, som medførte stor debat. Flere i forsamlingen anførte det var dyrt for alene opstart. Bestyrelsen fastholdt det var rettidig omhu og henset til det samlede projekt kunne andrage igennem nogle år kunne andrage udgifter mellem 7 og 11 mio. kr. var det vigtigt at få beskrevet proces og procedure. Fra debatten kan konkluderes, at vandprojektet skal prioriteres højere end nye trapper. Afstemning: 41 for 0 imod 2 blanke Forslag 4E Forslag om ændring af Barnevognsrum, knallertrum og Cykelskure, fremsat af Flemming Jensen Flemming motiverede forslaget, bl. a. med en kritik af lejeforholdene i et kælderrum - og der blev ført en meget grundig debat omkring forslag og mulighederne heri. Debatten endte med, at Flemming valgte at trække samtlige forslag således de ikke kom til afstemning. 5

6 Bestyrelsen tilkendegav, at man for at skaffe mere plads finder plads til tøsalt Henning opfordrede til at man lavede en ekstraordinær oprydning af knallertrum. Punkt 5 Valg af formand Formandsposten var ikke på valg i år. Punkt 6 Valg af 2 bestyrelses poster Henrik og Maria, der begge var på valg, erklærede sig villige til genvalg og blev begge genvalgt enstemmigt for en periode på 2 år. Steffen Seifert ønskede at udtræde af bestyrelsen og Henning Løth blev enstemmigt indvalgt for en periode på 1 år. Bestyrelsen består herefter af: Sune Tang Lauridsen (formand) Henning Løth 1 år. Kimmie Birk 1 år. Maria Sparby 2 år. Henrik D. Petersen 2 år. Punkt 7 Valg af 2 suppleanter Anders Rudolph Hansen og Asger Carlsen blev valgt Punkt 8 Evt. o Skiltning om cykling forbudt i gården o Der opfordres til, at der ikke er åbne bagdøre fra gårdsiden idet man har fundet en rotte i en lejlighed. o Det antages, at rotten er kommet ind på bagtrappen og herfra kommet ind i lejligheden. o Bestyrelsen opfordres til, at udvide hjemmesiden således den kan håndtere intern kommunikation beboerne imellem. F. eks. ved køb og salg København, den Som dirigent: Jesper Rydahl Pedersen 6

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2005, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2005, den 20. april afholdtes

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling. AIB Lille Odinshøj DATEA Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 28. april 2011 afuoldtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere