3. IT, MEDICOTEKNIK, TEKNISK UDSTYR OG LØST INVENTAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. IT, MEDICOTEKNIK, TEKNISK UDSTYR OG LØST INVENTAR"

Transkript

1 Bilag 7 - Side -1 af IT, MEDICOTEKNIK, TEKNISK UDSTYR OG LØST INVENTAR It og medicoteknik Medicoteknisk udstyr, teknisk inventar, IT og løst inventar er selvstændige leverancer med et selvstændigt budget, der ikke er omfattet af dette byggeprogram, men totalrådgiver skal ved implementeringen koordinere og yde bistand (se position 6 Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr i Ydelsesbeskrivelsen). Overordnet inddeles udstyr og inventar i følgende udstyrsgrupper: Medicoteknisk (MTU) Teknisk inventar (TI) Løst inventar (LI) IT (IT) De enkelte hovedgrupper inddeles i undergrupper på en måde som sikrer overskuelighed over udstyr og inventar. For alle udstyrsgrupper benyttes rumdatabasen drofus som planlægningsværktøj. - og dispositionsforslagsfasen I byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen er der oprettet artikelregister i drofus. Artiklerne er beskrevet ved et kravskema, eller datablad, som definerer artiklens udformning (dimensioner/vægt), krav til placering, krav til installationer i rum osv. Artikelregistret omfatter et meget stort antal artikler. Det tilstræbes at materialet skal være fleksibelt igennem hele projektforløbet. Det skyldes, at udstyrs planlægning er karakteriseret ved, at teknologien udvikler sig kontinuerligt og planlægningen derfor i videst muligt skal kunne håndtere dette. Så lang tid som muligt skal udstyr betragtes som generisk med dertilhørende forventninger til krav om plads, installationer osv. Projektforslagsfasen Planlægningen af udstyr i projektforslagsfasen bygger videre på de forberedende arbejder fra byggeprogrammet og dispositionsforslaget. I brugerprocessen i projektforslagsfasen drøftes rådgivers oplæg til udstyrslister. Der udarbejdes et komplet artikelregister, så det er muligt at tilknytte udstyr til alle rum i projektet. Alle artikler vil blive specificeret med henblik på at sikre det bedste grundlag for projekteringen. Hvert rum beskrives i drofus med oplysninger om rumfunktion, arkitektoniske og ingeniørmæssige forhold. Til hvert rum knyttes en udstyrsliste, hvor udstyret er hentet i artikelregisteret. Det er således i projektforslaget muligt at se alle oplysninger om hvert rum inkl. udstyr. Det vil typisk være hensigtsmæssigt i projektforslaget fortsat i videst mulig omfang at anvende generisk udstyr. Der er i processen lagt op til workshops for de forskellige delområder, hvor planlægningen af medicoudstyret indgår. I forbindelse hermed inddrages medicorådgiver, sygehusplanlægger, medicoafdeling og brugerrepræsentanter med fokus på medicoteknisk udstyr. Medicoplanlægningen skal bestykke alle rum med medicoudstyr. Til udstyret er knyttet et estimat for nypris. Det giver en samlet pris baseret på nypriser og repræsenterer en samlet værdi. Dernæst beregnes differencen imellem den samlede værdi og budget. Denne forskel giver et estimat for, hvor meget der i værdi skal genbruges. Hvis eksempelvis en scanner til en nypris på 10 mio. kr. kan genbruges reduceres forskellen mellem samlet værdi og budget med 10 mio. kr. også selvom scannerens faktiske er lavere. Dog skal omkostninger ved flytningen indregnes, hvorved genbrug af scannere kan have en flytteomkostning på fx 0,5 mio. kr., hvilket må indgå som en udgift til medikoudstyr. Typisk repræsenterer ca. 20% af udstyret op til ca % af værdien. Småt udstyr kan det muligvis ikke betale sig at flytte og må derfor medregnes som nypris. Analyse af eksisterende udstyr foretages med henblik på at vurdere mulighed for genbrug og omkostninger ved flytning af eksisterende udstyr. Ved ibrugtagning af det nye byggeri repræsenterer udstyr der genbruges nypris i den forstand at indkøb undgås. Analysen med registrering af eksisterende udstyr og reel værdisætning skal tage pris, levetid og overflytningsomkostninger i betragtning. Estimatet for værdisæt af eksisterende udstyr bliver mere kvalificeret jo tættere man kommer på ibrugtagning. Beslutninger og prioriteringer i forhold til genbrug af eksisterende udstyr kræver beslutninger på forskellige niveauer: bygherreorganisation, medicostyregruppe, direktion og brugere. Medicoteknisk apparatur, teknisk udstyr, it og løst inventar Medicoteknisk udstyr, teknisk udstyr og løst inventar er selvstændige leverancer med et selvstændigt budget (se position 6 Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr i Ydelsesbeskrivelsen). Medicoteknisk apparatur og udstyr på Bispebjerg Hospital skal: frigøre klinikkerne til patienttid optimere arbejdsgange og kvalitet af behandling være en integreret fremfor separat del af klinikkernes hverdag og arbejdsprocesser understøtte telemedicin, da en stor del af ambulante patienter i fremtiden forventes at få mulighed for behandling og tilsyn i eget hjem Medicoteknisk apparatur og udstyr vil for s fysiske rammer betyde: at byggeriet gennem sin indretning understøtter øget produktivitet og effektive patientflow særligt for tværgående, medicotekniske funktioner i Bispebjerg Akuthus (primært Røntgen, Perioperativt område og Intensiv) samt i det øvrige hospital. at byggeriet understøtter fleksibilitet i relation til implementering af nye, ukendte teknologier, uden at større ombygninger er nødvendige. skal forsynes med de nyeste, medicotekniske teknologier. Valg af teknologi skal foregå så sent som muligt i processen, for at man kan drage fordel af den sidste nye, gennemprøvede teknologi. Implementeringen udføres i henhold til Bygherres standarder. Budgetter for medicoteknisk og teknisk udstyr og løst inventar behandles i kommende faser side 50

2 ?? Korridor m² Punkt nr. 6 - Dispositionsforslag for Akuthuset (Delprojekt under Nyt Hospital og Ny Bilag 7 - Side -2 af KRAV TIL SERVICE OG DRIFT Driftsfunktioner Kontrolcentral Kontrolcentralen har ansvar for al overvågning og kontrol af hele matriklen. Funktionen dækker blandt andet over BMS/CTS-overvågning, telefoncentral samt overvågning af logistikfunktionerne. Funktionen er åben 24 timer i døgnet året rundt. Portørcentral Portørcentralen er samlingspunktet for alle hospitalets portører. Portørcentralen er åben 24 timer i døgnet året rundt og servicerer alle afdelinger på hele matriklen. Funktionen har desuden hjertekalds-funktion, som medfører, at personale skal haste til en tilkaldende afdeling. Nem adgang til tunnelsystemet samt elevatorer opad i bygningen er derfor et krav. Kontrol- og Portørcentralen skal placeres sammen med Informationen i s foyer. Sengeredningscentral, hjælpemiddeltransport mm. Denne funktion består af fem delfunktioner: Sengeredningscentral, sengelager, hjælpemiddeldepot, hjælpemiddel- og udstyrsvask samt værkstedsfunktion. Funktionen skal placeres i kælderetagen direkte under Akutmodtagelsen Sengelageret Sengelageret består af henholdsvis urene senge, som afventer sengeredning, og rene senge, som er klar til brug. De rene og urene senge skal holdes adskilt både i depotet og i sengeflowet. Hurtig og direkte forbindelse mellem sengelageret og Akutmodtagelsen er nødvendig Hjælpemidler Hjælpemidler opbevares centralt i hjælpemiddeldepotet, hvorfra de kliniske afdelinger rekvirerer udstyret. Hjælpemiddeldepotet leverer desuden udstyr til patienter i forbindelse med udskrivning. Værkstedsfunktionen er et område, hvor senge og hjælpemidler kan vedligeholdes og repareres efter behov. Hjælpemiddelfunktionen skal have tæt tilknytning til informationsområdet og udgangsområdet i foyeren Uniformsbutik I ønskes placeret en central uniformsbutik, hvor personalet afleverer og afhenter deres uniformer. Der skal være mulighed for en automatiseret lager-løsning. Uniformsbutikken skal placeres hensigtsmæssigt og i tæt forbindelse til personalets omklædningsfaciliteter og med god forbindelse til Lersø Komplekset, da en del medarbejdere forventes at skulle omklæde i Lersø Komplekset og i de fredede bygninger Personaleomklædning Personaleomklædningen har tæt tilknytning til uniformsbutikken og tunnelsystemet. Personaleomklædningsfunktion i skal placeres centralt i huset, så alle medarbejdere i har kortest mulig afstand mellem omklædningsfacilitet og arbejdsplads Omklædnings- og badefaciliteter skal udformes i henhold til Arbejdstilsynets regler Mekanisk Mekanisk Toi. Toi. linned urent brugsvand Mekanisk Omklædning, personale kvinder brugsvand Toiletter Værksted Værksted senge rene Bad, personale kvinder Sengerengøring Sengerengøring, lounge Toi.Toi. Depot senge urene Depot Depot Rørpost, Teknikrum Opstilling, AGV midlertidig Opstilling, case carts Opstilling, AGV midlertidig brugsvand Bad, personale Toiletter mænd linned rent linned urent Kontor Opstilling, AGV midlertidig Diagram over mulig disponering af driftfunktioner senge rene senge urene Opstilling, AGV midlertidig Omklædning, personale mænd hjælpemidler Mekanisk Toi. Toi. Uniformer, udlevering linned urent varme Mekanisk brugsvand side 51

3 Bilag 7 - Side -3 af TEKNISKE SPECIFIKATIONER 5.1 Eksisterende forhold Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg er i gang med at udarbejde en samlet Strategi og Handlingsplan for Hovedforsyninger. Strategien vil omhandle overordnede, generelle forhold på tværs af de enkelte hovedforsyningsområder samt principper og hovedstrukturer for opbygningen af de enkelte hovedforsyningsområder, herunder krav til forsyningssikkerhed og redundans. Strategien vil desuden skitsere forslag til tidsplanen for den fysiske realisering af de enkelte hovedforsyninger samt oversigt over ansvars- og rollefordelinger. Der kalkuleres med, at der er varme, køling, el, vand og kloakinstallationer i projektområdet. Konkurrenceområdets tidligere anvendelse Før det første hospitalsbyggeri på grunden blev opført i 1913 har området ligget hen som landbrugsland, hvor Store Bøllegårds jorde blev byggegrund for Bispebjerg Hospital. Efter etablering af den første del af hospitalet er det område, som udgør byggefelt for, blevet benyttet som haveog gartneriarealer, sandsynligvis med dyrkning af bl.a. grøntsager til hospitalets drift. Geoteknik I 2010 udførte GEO 9 boringer på Bispebjerg Hospital, hvoraf 5 er indenfor byggefeltet. Boringerne er ført i 5-8 m dybde og indikerer at terrænet varierer mellem m DVR90 og m DVR90. Der foreligger yderligere 10 ældre boringer, som er udført i forbindelse med opførelsen af de tidligere eksisterende bygninger. Franck Geoteknik udførte i 2014 geotekniske boringer på byggefeltet sydvest for s byggefelt. Disse boringer er ført til en dybde på m DVR90 og er derfor nævnt her, da de kan indeholde relevant information for jordbundsforholdene på byggefeltet. De forventede jorbundsforhold er fastslået ud fra de to ovennævnte geotekniske boringer. Der er konstateret fyld/postglaciale aflejringer i en tykkelse på m under terræn. Herunder er der glaciale aflejringer i en tykkelse på m. Omkring kote m DVR90 findes et lag af smeltevandsaflejringer med en tykkelse varierende mellem m. Herunder findes et lag af glaciale aflejringer til en dybde der endnu er ukendt. I området sydvest for den nuværende sø har der ligget et mindre vandhul, som senere er blevet opfyldt. Jorden her og omkring den nuværende sø er tørv, gytje og senglacialt sand. Det primære grundvandsspejl ligger i kote m DVR90. Der er i enkelte boringer konstateret et sekundært grundvandsspejl, ét i de glaciale aflejringer og ét i smeltevandsaflejringerne. Generelt forventes det ikke, at store mængder grundvand vil påvirke udgravningsarbejdet over grundvandsspejlet, da drænrender/lænsning fra pumpesump kan tørholde byggegruben. På baggrund af jordbundsforholdene og lastnedføringen forventes det, at hospitalsbygningen funderes på dybe fundamenter, hvor den valgte pæleteknologi er nedrammede præfabrikerede betonpæle. Miljøteknik og forureningsforhold Matriklen er beliggende på et areal, der er område-klassificeret, og den overfladenære jord er af myndighederne kategoriseret som lettere forurenet. I forbindelse med de udførte geotekniske undersøgelser i 2010 er der udført screening for jordforurening i alle 9 borehuller. Miljøundersøgelserne påviser forurening fra tungmetaller i 5 ud af de 9 jordprøver. Den forurenede jord blev fundet i dybden m under terræn. Region Hovedstaden har ikke registreret punktkildeforurening på ejendommen, og der er ikke kendskab til nedgravede olietanke inden for konkurrenceområdet. På de befæstede arealer, hvor der har været parkering, kan der pletvist være forurening med olieprodukter og bly, som stammer fra spild fra køretøjer. Forurening fra den type aktiviteter, der er foregået i bygningerne, kan være opløsningsmidler og olieprodukter, klorerede opløsningsmidler, metaller (herunder kviksølv, sølv m.fl. stoffer fra fremkaldervæsker) og tjærestoffer. Utætte kloakker og brønde kan have medført forurening af jordlag omkring og under disse. Fælles byggeplads Projektet skal realiseres, mens hospitalet er i fuld drift, og hospitalets patienter, pårørende og ansatte skal berøres mindst muligt af arbejderne i de år, byggeriet udføres. Arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed er centrale elementer i gennemførelsen af projektet. Det er en stor udfordring for det samlede projekt at sikre, at de begrænsede områder, der er til rådighed til byggepladser, udnyttes optimalt og på en måde, så de forskellige entrepriser ikke forsinker hinanden eller er til gene for hospitalets løbende drift. Bygherren forventer derfor at indgå aftale med entreprenører, tilsammen benævnt Fælles Byggeplads Entreprenør (FBE), til at stå for etablering og drift af den fælles byggeplads samt koordinering af byggepladslogistikken. Der etableres fælles oplags-plads i byggeperioden. 5.2 Hovedforsyninger Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg beskriver overordnede generelle forhold samt principper og hovedstrukturer for opbygningen af de enkelte hovedfor-syningsområder, herunder krav til forsyningssikkerhed og redundans, i dokumentet Teknisk Designmanual (Feb 2016) som indeholder input fra bygherres organisationer for FM (Facilities Management) og henviser til CIMTstandarder (Center for It, Medico og Telefoni) og forsyningsselskaberne. Bygherre har udarbejdet ledningsplaner for området der viser placering (eller forventede placering) af varme, køling, el, vand og kloakinstallationer i projektområdet. Forsyningsledninger forventes overvejende fremført fra tilkoblingspunkter i terrænet til i rørgrave der samler flest mulige forsyninger. El-forsyning Dong leverer redundant højspænding til Bispebjerg Hospital. Hovedforsyningen til tilsluttes en ny 10KVtransformatorstation placeret i nærområdet. I den efterfølgende projektering dimensioneres hovedforsyningen fra ny transformatorstation og ind til projektets hovedtavle. Bispebjerg Hospital har i dag nødstrømsforsyning med dieselgenerator. Nødstrømsanlægget er placeret ved bygning 32 og bliver opgraderet i størrelse og kapacitet. IT Kabling skal helt overvejende ske via tunnelsystemet af hensyn til fremtidig drift mv. tilsluttes to hovedkrydsfelter på matriklen via uafhængige fiberringe. BMS CTS/BMS/IBI-systemer udføres i henhold til Bygherrens overordnede specifikationer i Teknisk Designmanual. Varme Bispebjerg Hospital har indgået aftale med HOFOR om konvertering fra damp til fjernvarme. HOFOR forestår etablering af fjernvarmeforsyningen, herunder fremføring af hoved- og stikledninger frem til og med hovedventiler i Bispebjerg Akuthuss kælder, efter nærmere anvisning. Hovedforsyningen planlægges etableret som en ringledning, så god forsyningssikkerhed opnås. Køling Et dedikeret centralt kølesystem forventes etableret af bygherre i bygning 34. Tilslutning til det central kølesystem projekteres i forbindelse med projektering side 52

4 Bilag 7 - Side -4 af TEKNISKE SPECIFIKATIONER af. Vand Bispebjerg Hospital er forsynet med brugsvand fra HOFOR. Den nuværende forsyning er udført som to ringforbindelser. Herudover har hospitalet en lokal vandboring ved vaskeriet som forventes opretholdt som nødforsyning. skal tilsluttes de eksisterende ringledninger. I den efterfølgende projektering skal forsyningsbehov, nuværende kapacitet mv. vurderes. Medicinske luftarter Bispebjerg Hospital har i dag centrale anlæg til medicinske luftarter i form af oxygen, trykluft og vakuum. Af disse centrale anlæg forventes oxygenforsyningen bibeholdt med nødvendige udvidelser og opgraderinger. tilsluttes denne forsyning, og der afsættes nødvendig plads i til de øvrige forsyninger, trykluft og vakuum samt flaskecentraler og nødforsyninger. Teknisk vand Bispebjerg Hospital har i dag centrale anlæg til teknisk vand, dog forventes teknisk vand ikke brugt i. Spildevand Eksisterende hovedkloak er overvejende placeret i de interne vejtracéer og fungerer i dag som fælles-system. Eksisterende hovedflow forløber fra nordvest mod syd-øst, som følge af matriklens topografi. forventes tilsluttet til eksisterende hovedkloak. I den efterfølgende projektering skal kapacitet, spildevandsmængder og spildevandstyper, vurderes og præciseres. Overfladevand I dag afledes regnvand via eksisterende hovedkloak-net. Efter aftale med repræsentanter fra bygherre føres overfladevand fra det nye akuthus i separat overfladevandssystem til eksisterende hovedkloak-net igennem forsinkelsesbassiner. LAR koncept for Bispbebjergs matrikel følges. Gas HOFOR s bygasledning er ført gennem hospitalsområdet og forventes fremover udelukkende at forsyne dampcentralen til vaskeriet. Eksisterende dampforsyning fra HOFOR er jf. afsnittet om Varme aftalt konverteret til fjernvarme. Fremover forventes det kun at være vaskeriet, som skal dampforsynes, og dampcentralen drives af bygas, jf. ovenstående afsnit. Brandtekniske installationer Det eksisterende Bispebjerg Hospital er forsynet med ABA-anlæg, med overførsel til Københavns Kommunes Brandvæsen. Det eksisterende hospital er kun sprinklet i begrænset omfang. forventes ligeledes forsynet med ABA-anlæg, desuden forventes det at sprinkling udføres overalt på hospitalet med undtagelse af røngtenrum, operationsstuer, højspændingsanlæg og øvrige e anlæg. Under projektering overvejes alternative brandbekæmpelsessystemer for usprinklede rum. Rørpost Der vil i forbindelse med delprojektet, Laboratorie- og Logistikbygningen, blive etableret et rørpostsystem med tilslutning til. Rørpostsystemet vil mellem bygningerne blive ført i kældre/tunneller. I udføres rørpostsystem fra akuthus til Laboratorie- og Logistikbygningen igennem tunnelsystemet. 5.3 Installationer i Installationer skal sikre, at bl.a. kan fungere hele døgnet året rundt. Installationer omfatter bl.a: Regn- og spildevandssystemer Brugsvand Varme Ventilation Køling Medicinske luftarter, trykluft og vakuum Brandtekniske installationer, bl.a. sprinkler, brandhaner, stigrør mv. Stærkstrøm og nødstrøm Svagstrøm, it, overvågning-, sikrings- og backup-systemer Damp side 53

5 Bilag 7 - Side -5 af TEKNISKE SPECIFIKATIONER Generelt Teknikrum med centrale forsyningsanlæg og hoved-forsyningsledninger placeres, så der er god mulighed for adgang og fremtidig service. Alle tekniske installationer og anlæg etableres med afsæt i robuste, driftssikre og fremtidssikrede løsninger samt med udgangspunkt i betragtninger om driftsøkonomiske aspekter for hospitalet. Der sikres plads til ændringer, udskiftning og udvidelsesmuligheder under hensyntagen til at service, udskiftninger og omlægninger kan foregå til mindst mulig gene for den daglige drift af hospitalet og patienterne. Der skal også tages hensyn til arbejdsmiljømæssige aspekter for driftspersonalet. Alle tekniske anlæg tilkobles centralt BMS-/CTS-system så de kan overvåges og styres centralt. Regn- og spildevandssystemer Det sikres at spildevandet kan opdeles i kritisk spildevand, der indeholder medicinrester, og ikke kritisk spildevand. Ventilation, varme, brugsvand og behandlet vand Ventilations-, varme- og vandanlæg planlægges sektioneret og skal dimensioneres, så energiforbrug til driften af anlæggene minimeres mest muligt. Energi- optimeringerne skal ske under hensyntagen til, at hospitalet kan overholde krav vedrørende indeklima, patientsikkerhed, apparatur og regulatoriske krav såsom luftkvalitet, renhed og trykforhold, samtidig med at anlæggene skal kunne vedligeholdes og ombygges løbende uden væsentlige driftsforstyrrelser. Forsyningssikkerheden for ventilation, varme, og brugsvand er et væsentligt parameter ved opbygningen af anlæggene. Anlæg og de indbyggede komponenter designes, så reparation og service så vidt muligt kan udføres under drift. Anlæg, der har betydning for patientsikkerheden, sikres med nødstrømsforsyning. Anlæg skal udformes med stort fokus på rengøringsvenlighed. Det gælder blandt andet rørsystemer, kanaler, radiatorer og armaturer. Luftindtag til ventilationsanlæg placeres langt fra områder, der kan påvirke luftkvaliteten. Afkast placeres på en måde, så afkastluften ikke kan genere luftindtag, opholdsarealer eller tilsvarende. Brandtekniske installationer Brandtekniske anlæg og -installationer etableres i henhold til gældende lovgivning samt konkurrence-forslagets oplæg til brandstrategi for Bispebjerg Akuthus. Medicinske luftarter og gasser Forsyningssikkerheden for medicinske luftarter og gasser er et væsentligt parameter ved opbygningen af systemerne og distributionsanlæggene. Systemer og komponenter designes så reparation og service er mulig under drift, samt med distributionsanlæg med indbygget mulighed for nødforsyning. Derudover placeres et depot til opbevaring af flytbare, medicinske gasflasker. Fra dette depot afhenter portører gasflasker efter behov, oftest oxygenflasker, som primært benyttes til sengeliggende patienttransporter. Tomme flasker og flasker, der ikke er i brug, leveres retur til depotet. Dette depotplaceres i tæt forbindelse med under en af sengebygningerne, således at risiko for eksplosions- brandfare minimeres og der er let adgang for portører. Stærkstrøm og belysning Stærkstrømsinstallationer og føringsveje etableres, så der er redundans frem til de enkelte afdelinger, og så forsyningsmuligheden og -sikkerheden ikke forringes ved flytning af de enkelte udtag/forbrugere. Installationer og føringsveje sektioneres, så eventuelle ombygnings- og udvidelsesarbejder i forbindelse med enkelte afdelinger ikke forringer forsyningsmuligheden og -sikkerheden for de øvrige enheder i ombygningsperioden. Belysningsanlæg projekteres så de understøtter brugen af de aktuelle lokaler og skal kunne tilpasses skiftende funktioner i de enkelte områder. Svagstrøms- og sikringsanlæg Der etableres de svagstrøms- og sikringsanlæg, der omfatter sikring af patienter, personale, bygningen og tekniske anlæg. Der etableres et BMSsystem, som alle systemer kobles op på, så alle systemer monitoreres, reguleres og overvåges og således at forbruget i de enkelte områder og afdelinger kan monitoreres. It og kommunikation To uafhængige fiberforbindelser forsyner krydsfelter i. Der etableres decentralt placerede rack-skabe i egne, aflåste rum, som er UPSforsynet, og det sikres, at rackskabe ikke bliver overopvarmet. Der etableres kabelanlæg til faste installationer i kritiske områder fremført fra to adskilte racks, så der er mulighed for redundant opkobling af apparatur og udstyr. Valg af teknologi for it-infrastruktur skal foregå så sent som muligt, for at hospitalet kan drage fordel af den sidste nye, gennemprøvede teknologi. De fysiske forhold i form af føringsveje, krydsfelter, serverrum mv. skal være tilstrækkeligt robuste til at opfylde fremtidens krav til it- og medicoløsninger. Rør- og kabelinstallationer samt føringsveje Rør- og kabelinstallationer etableres, så der er redundans frem til de enkelte afdelinger, og så forsyningsmuligheden og -sikkerheden ikke forringes ved flytning af de enkelte udtag/forbrugere. Rør- og kabelinstallationer sektioneres, så eventuelle vedligeholdelses-, ombygnings- og udvidelsesarbejder i forbindelse med enkelte afdelinger ikke forringer forsyningsmuligheden og -sikkerheden for de øvrige enheder i ombygnings-perioden. 5.4 Konstruktioner Lodrette bærende elementer placeres under hensyntagen til robusthed i forhold til fremtidige ændringer af indretningen. Der tages desuden hensyn til opstilling af tungt udstyr og apparatur. Vægge og dæk udføres under hensyntagen til robusthed og fleksibilitet over for kommende ændringer og udvidelse i føringsveje for installationer og logistik. Konstruktionerne planlægges og forberedes generelt til føringsveje for installationer og logistik. Etagehøjder vælges under hensyntagen til, at der kan sikres gode forsyningsveje over nedhængte lofter og/eller under hævede gulve. Der tages herunder hensyn til krydsende installationer, pilhøjder og udføringsmæssige tolerancer samt efterfølgende drift og vedligehold. Rumhøjder dimensioneres endvidere under hensyntagen til eventuelt behov for naturlig ventilation. I forbindelse med design af åbninger tages der højde for størrelsen af det apparatur, som skal placeres i de enkelte rum. Der skal være demonterbare facadeelementer samt understøttede transportveje i udvalgte områder for at muliggøre udskiftning af stort og tungt apparatur. Ombygning og udskiftning af større apparatur i de enkelte rum skal kunne foregå uden driftsforstyrrelser for den resterende del af hospitalet. 5.5 Brandstrategi Det nye hospital skal bygges og forvaltes således at tilfredsstillende sikkerhed mod brand og spredningen af brand til nærliggende bygninger opnås. Der skal udarbejdes passende foranstaltninger for evakuering af patienter, gæster og personale samt brandslukning. Målet for det brandtekniske design er at opnå overensstemmelse med BR15. Generelt for ovenstående beskrivelser: Der henvises til bygherrens overordnede specifikationer i den tekniske designmanual side 54

6 Bilag 7 - Side -6 af MYNDIGHEDSKRAV 6.1 Krav til tilgængelighed Vedr. tilgængelighed, vil projektet efterleve gældende myndighedskrav. ( BR15 bilag 3.2, herunder inderetninger i henhold til SBI anvisning 230) Udover myndighedskravene, vil projektet efterleve ønsker iht. Det tilgængelige Bispebjerg fra de syv fokusområder der er blevet udarbejdet for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Hospitalet har mange besøgende og patienter med med fysiske og psykiske udfordringer og der skal taget højde for disse både med hensyn til materialevalg, belysning, wayfinding mm. 6.2 Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøkoordinering Arbejdsmiljøkoordineringen tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets senest gældende bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens ansvar og pligter og bekendtgørelse nr. 110 om Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Byggeriet projekteres i overensstemmelse med Bygningsreglement 2015 (BR15), bygningsklasse 2020 (BK20) samt Region hovedstadens vejledninger, diverse gældende normer, anvisninger, cirkulærer mv. Desuden tager rådgiverne udgangspunkt i gældende regler og anvisninger der forefindes på Godt sygehus byggeri.dk Der er arbejdet med gode dagslysforhold i ale rum hvor medarbejdere eller patienter skal opholde sig i længere tidsrum. I forbindelse med næste fase vil der blive udarbejdet en arbejdsmiljøscreening af projektet. 6-3 Særlige krav til bæredygtighed Region Hovedstaden har udformet bæredygtighedsstrategien Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling Strategien indeholder et bæredygtighedsværktøj, hvor der er foretaget en prioritering af de væsentligste indsatsområder for bæredygtighed. Denne prioritering skal følges i Bispebjerg Akuthus. De fire indsatsområder er følgende (i prioriteret rækkefølge): 1. Social bæredygtighed 2. Energi i drift 3. Materialer og affald under udførelse 4. Vandforbrug og emissioner til vand under drift Social bæredygtighed Social bæredygtighed omhandler generelt de sociale betingelser for planlægning og drift. Det kan f.eks. omfatte sundhed og velvære, de komfortmæssige aspekter af indeklima, tilgængelighed, velfærd, psykologiske, kulturelle og funktionelle kvaliteter og ikke mindst arkitektonisk kvalitet. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg prioriterer især følgende: Tryghed, mangfoldighed og tilgængelighed. skal overholde kravene til bygningsklasse 2020 jf. gældende udgave af Bygningsreglement side 55

7 Bilag 7 - Side -7 af PROJEKTSTYRING 7.1 Kvalitetssikring Aktiviteter, der vedrører kvaliteten af rådgivningsydelser i akuthusprojektet er defineret i en kvalitetsplan for projektet. Kvalitetsplanen er fremsendt til bygherre. Til kvalitetsplanen er knyttet en række bilag, der sammen med kvalitetsplanen, udgør de samlede aktiviteter og procedurer der vedrører kvalitet, herunder KS, der er planlagt for gennemførelsen af rådgivningsydelser på akuthusprojektet. Som en del af kvalitetsplanen er følgende: Intern granskning indenfor hvert faggruppe Tværfaglig granskning Brug af eksterne rådgivere til granskning Kvalitetsplanen vil blive ajourført løbende og specielt ved faseskift. Dokumentation for kvalitetssikringens gennemførelse indsættes i KS-skema. 7.2 Risikoanalyse I forbindelse med den løbende udvikling af design for det nye Bispebjerg Akuthus, er projektets forskellige risici blevet drøftet løbende. Der er på nuværende tidspunkt ikke afholdt en formel risikoworkshop mellem bygherre og konsortiet, men dette vil blive initieret umiddelbart efter aflevering af dispositionsforslaget. Konsortiet afholder interne risikoworkshops for at identificere og forebygge de risici, som rådgiverene ser på de pågældende tidspunkter. Workshoppen blev gennemført på følgende måde: Efter en kort introduktion til regler, mål og metode for dagen, vil der gives tid til individuel at identificere de risici, vi hver især ser for projektet. Der er ingen begrænsning for den type risici, det kan være eksterne (fx Københavns Kommune) og interne (fx Konsortiet). Vi får tilstrækkelig tid til individuel brainstorming, og målet er for hver enkelt af deltagerne at have op til max post-it er med én risiko per ark. Såfremt det er muligt, gives et bud på sandsynligheden af risikoen for at blive en begivenhed (1-5, hvor 1 er meget usandsynligt, og fem meget sandsynligt, at den nævnte risiko bliver en konkret hændelse (udfald)) og konsekvens af risikoen (igen 1-5, hvor 1 er ingen eller ringe konsekvens og 5 meget høj konsekvens). Mht. konsekvens er det både tid, økonomi, kvalitet etc. Efterfølgende præsenteres de identificerede risici til gruppen. Alle risici vil blive noteret og rapporteres i en intern log. Ved afslutning af workshop, formuleres i fællesskab de 3-7 største risici, som gruppen kan se har samlet sig som resultat af fremlæggelsen. Totalrådgiver har afholdt en intern risikoworkshop. I en fremtidig fase palnlægges ligeledes workshop for Bygherre, Bygherrerådgiver og Totalrådgiver. 7.3 Anlægsbudget Nærværende skal læses sammen med de tilhørende 4 ark fra excel-regnearket, (Rev. 5. August 2016). Se side Notatet beskriver det nuværende stade af overslag for de samlede, forventede entreprenørudgifter indeholdende: Entrepriseudgifter til bygning, inklusive underjordiske bygværker (P-kælder, tunneltilslutninger etc.) i 2 adskilte faser Landskab inden for byggefeltet Miljøsanering og nedrivning af bygning 07 Udgifter til vinterforanstaltninger Udgifter til materialeoplagspladser for entreprenører. Overslaget indeholder ikke: Udgifter til fælles byggeplads (mandskabsvogne og lign. faciliteter) Løst og teknisk inventar og medicoteknisk udstyr og IT Udgifter til kunst Alle honorarer og andre projektomkostninger Region H reserver Alle beløb i nærværende rapport er angivet prisbasis medio 2016 og ex. moms side 56

8 Bilag 7 - Side -8 af PROJEKTSTYRING Metode: Overslagende er baseret på benchmarked anslåede kvm-priser. Der er udført benchmarking op mod en række tilsvarende byggerier rundt omkring i DK både i Region H og i andre regioner. For miljøsanering og nedrivning af bygning 07 er anvendt nøgletal fra nedrivning af bygning 13 og 14 på Bispebjerg Hospital. Beregningsprincippet er baseret på Successiv Princippet, som er veldokumenteret og anvendt i mange større bygge- og anlægsprojekter. Metoden indbygger usikkerheder i beregningerne og eliminerer brug af afsætningsbeløb til uforudsete omkostninger, da disse er medregnet i opstillingen. Overslaget er beregnet på vurdering af kvm-priser (optimistisk, realistisk og pessimistisk) for en række af de centrale afdelinger og arealer i det kommende nye akuthus på Bispebjerg Hospital. For enkelte af posterne, er der på nuværende tidspunkt anvendt vurderede afsætningsbeløb. Resultat: Den vægtede middeludgift til byggeri af det nye akuthus er på denne måde opgjort til ca mia. DKK. Dette svarer til en 50/50% sandsynlighed for at byggeriet kan gennemføres for dette beløb. I forbindelse med budgetlægning af større offentlige bygge- og anlægsprojekter, anvendes ofte en 85% sandsynlighed for overholdelse (den vægtede middelværdi plus 1 gange standardafvigelsen). Dette tal er i dette tilfælde opgjort til 1.6 mia. DKK. Diskussion: Det angivne beløb for samlede anlægsudgifter med 85% sandsynlig overholdelse er 1.6 mia DKK, hvilket er 260 mio DKK højere en den nuværende ramme på 1.34 mia DKK (P/L 2016). Der er flere årsager til det forøgede budget: Bygningen er p.t kvm. større end det programmerede kvm. Udgiften til miljøsanering og nedrivning af bygning 07 er forøget fra ca.16.5 mio DKK (bygherres afsætningsbeløb) til knap 42 mio DKK (85% sandsynlighed), baseret på realiserede omkostninger på lignende projekter. Forskydning fra billigere mod dyrere arealer. AKM er voldsom forøget i areal grundet ændret optageområde, indførelse af 1813 osv. siden det oprindelige budget blev estimeret. Denne forskydning er søgt illustreret i regnearket ved angivelse af arealkrav for funktioner på konkurrenceprogramniveau og nu Revideret vurdering af omkostninger, herunder omfang af nødvendige midlertidige foranstaltninger, ved nødvendig faseopdeling på grund af bygning 07. Der er indledningsvis mellem Bygherre og TR udarbejdet en foreløbig liste med mulige besparelser kaldet Change Request. Da prisoverslaget på dette stade (byggeprogram og dispositionsforslag) alene baserer sig på betragtninger om kvm-priser, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at prissætte alle Change Requests, som er angivet på bygningsdelsniveauer. Der er på nuværende tidspunkt konstateret en budgetoverskridelse på 260 mio DKK. Det er TRs vurdering, at de løbende projektoptimeringer fra Change Request listen (og andre optimeringer fremadrettet og dermed ikke endnu identificeret i Change Request listen) i form af micro-besparelser vil kunne bidrage med en samlet omkostningsreduktion på op til 5-10% af den samlede anlægssum, svarende til mellem 80 og 160 mio DKK og mest sandsynligt omkring mio DKK. Fremadrettet er der regnet med et måltal på 110 mio DKK i micro besparelser. Den gennemsnitlige kvm-pris for Bispebjerg nye akuthospital vil herefter udgøre ,- DKK/kvm. Når denne kvm-pris sammenlignes med andre byggerier, skal der tages højde for den nødvendige faseopdeling, nedrivningen af bygning 07 samt at en række af de andre byggerier er barmarksprojekter. Samlet set efterlader ovennævnte betragtninger en resterende overskridelse på 150 mio DKK, som efter totalrådgivers vurdering kun kan realiseres ved enten ved macro-besparelser som f.eks. arealreduktioner eller ved at ændre på budgetforudsætninger. 7.4 Bygherrens betragtninger Bygherren redegør i særskilt notat for hvorledes den estimerede overskridelse på 150 mio kr. - der bl.a. fremkommer som følge af en øget AKM samt generelt stigende byggepriser - forventes at blive håndteret. Det løsningsforslag, der beskrives i bygherrenotatet, forventes indarbejdet i de efterfølgende faser side 57

9 Bilag 7 - Side -9 af PROJEKTSTYRING Samleside Anlægsbudget Bispebjerg - Akuthuset Revisionsdato: 8. september 2016 Udarbejdet af: Søren Svare Virksomheds navn: KHR Arkitekter A/S Revision Kontrolleret af: Verision - Godkendt af: Pris index: jul-16 Sum (1000 DKK) Pos.nr. OmniClass Ydelse Overført beløb 1 21 Bygningsdele Kategorier Specialbyggeri og nedrivning Byggeplads Øvrige omkostninger Total sum (1000 DKK ekskl. moms, inkl. fortjen. og risici) Total sum 97 % sandsynlighed Total sum 85 % sandsynlighed side 58

10 Bilag 7 - Side -10 af PROJEKTSTYRING 1-2 Samlet anlægsbudget, Bispebjerg - Akuthuset Revisionsdato: 8. september 2016 Udarbejdet af: Søren Svare Virksomheds navn: KHR Arkitekter A/S Revision Kontrolleret af: Verision - Godkendt af: Pris index: jul-16 Enhedspris (DKK) Sum (1000 DKK) Pos.nr. OmniClass Ydelse Måleregel Mængde Enhed Optimistisk Realistisk Pessimistisk Middel 1 21 Bygningsdele Bygningsbasis Råhus og lukning - Kategorier AKM 6010 Kvm Røntgen og endoscopi 4220 Kvm Intensiv 1465 Kvm Sengeafsnit Kvm Kontorarealer 3175 Kvm Driftsfunktioner og teknik (Kælder) 8469 Kvm Fælles- og andre funktioner (foyeer etc.) 7457 Kvm Operationsafsnit og rgt. "satellitter" 5693 Kvm Kontrolareal Tuneller 110 Lbm Terræn og landskab Forplads og parkering underjordisk Installationer Inventar og teknisk udstyr Teknisk inventar Medicoteknisk udstyr Løst Inventar Specialbyggeri og nedrivning Nedrivning og miljøsanering bygn Kvm Anlæg Byggeplads Byggeplads delposter Samlede byggeplads delposter 1,5%-2,5% af J Total sum (1000 DKK ekskl. moms, inkl. fortjen. og risici) Total sum 97 % sandsynlighed Total sum 85 % sandsynlighed side 59

11 Bilag 7 - Side -11 af PROJEKTSTYRING 3 Øvrige omkostninger, Bispebjerg - Akuthuset Revisionsdato: 8. september 2016 Udarbejdet af: Søren Svare Virksomheds navn: KHR Arkitekter A/S Revision Kontrolleret af: Verision - Godkendt af: Pris index: jul-16 Enhedspris (DKK) Sum (1000 DKK) Pos.nr. OmniClass Ydelse Måleregel Mængde Enhed Optimistisk Realistisk Pessimistisk Middel 3 Øvrige omkostninger Risici Særlige vinterforanstaltninger (1,5%) Total sum (1000 DKK ekskl. moms, inkl. fortjen. og risici) Total sum 97 % sandsynlighed Total sum 85 % sandsynlighed side 60

12 Bilag 7 - Side -12 af PROJEKTSTYRING 7.7 Digital projektering - samarbejde og dokumentudveksling Følgende tekniske specifikationer ligger til grund for den aftale TR har indgået med bygherre: Ydelse: IKT-ydelsesspecifikation (Rev ) 7.8 Byggeprocessen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har endnu ikke fastlagt udbudsstrategi for entrepriseydelserne for projektet. Totalrådgivers ydelser kommer til at afspejle den endelige udbudsstrategi for entreprisearbejderne. Udbudsstrategien vil først blive endeligt fastlagt i projektforslagsfasen. De indledende drøftelser er påbegyndt. Tekniske specifikationer: IKT-teknisk kommunikationsspecifikation (Rev ) IKT-teknisk CAD-specifikation (Rev ) IKT-teknisk CAD-Leverancespecifikation (Rev ) IKT-teknisk CAD-udbudsspecifikation (Rev ) IKT-teknisk CAD-afleveringsspecifikation (Rev ) side 61

13 Bilag 7 - Side -13 af TIDSPLAN Tidsplaner Tidsplanen er et dynamisk dokument der løbende bliver tilpasset og detaljeret i de kommende faser. Hovedtidsplan. Hovedtidsplanen er blevet justeret, dels for at absorbere den forskudte opstart og til at give tilstrækkelig tid i projektforslagsfasen. Det blev i byggeprogram- og dispositionsforslagsfasen erkendt, at der var afsat for kort tid mellem de enkelte workshops med brugerne. I projektforslagsfasen er der afsat tid mellem afslutning af en serie af workshops til opstart af den efterfølende. For at give tilstrækkelig tid til flytning og rømning af udstyr fra bygning 07, efterfølgende miljøsanering og nedrivning er der reserveret i alt 12 måneder til disse aktiviteter. Planlagt indflytning i det fuldt færdige akuthus er ultimo Dispositionsforslag afl. Bygherregodkendelse Projektforslag & bearbejdning Bygherregodkendelse Myndigheder - Konsultationer - Udarbejdelse byggeandragende - Myndighedsbehandling Hovedprojekt & bearbejdning Bygherregodkendelse Udbud & kontrahering (prækval, udbud m.v.) Mobilisering Udførelse, fase 1 Udførelse, fase 2 (bygn. 7) Udførelse, fase side 62

14 Bilag 7 - Side -14 af ORGANISATIONSPLAN Organisationsplan Organisationsplanen er et dynamisk dokument der løbende bliver tilpasset i de kommende faser. Bygherre (Projektorganisation) Kontraktansvarlig Lars Kragh Samarbejdsmodel Bygherrerådgivning Carsten Hyldebrandt Katharina Erfurt Projektdirektør Søren Svare Byggeledelse Entreprenør(er) Entreprenør(er) drofus NIRAS Carsten Dollerup Stabsfunktioner Kvalitetsledelse BIM/IKT Nick K. Gabriel / Daniel S. Mikkelsen Økonomi/udbud/Arb.miljø Projekteringsleder Louise Munch Kofoed Designansvarlig Mikkel Beedholm Leverandører(er) Leverandører(er) Arkitekter KHR Janina Zerbe Ingeniør Arup Nina Knudsen Funktionsplanlægning WHR Anthony Haas Landskab Schönherr Annemette F. Aagaard IT/Medico/inventar PRAETORIUS-LOHFERT A/S Henrik Praetorius Aftalemæssig struktur Styring og kommunikation side 63

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport teknikarealer Analyse af arealstandarder for tekniske anlæg, Udarbejdet af Søren Jensen, rådgivende ingeniører (bilag til rapport

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Ny Retspsykiatri Sct. Hans

Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 1 Region Hovedstadens Psykiatri Mogens Hedegaard Andersen 2 Visioner for kvalitetsfondsprojektet på Sct. Hans Øge antallet af lukkede retspsykiatriske

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg

OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus P hus idéoplæg Etablering af parkeringshus med 400 parkeringspladser på parkeringsarealet vest for Svendborg Sygehus 7. november 2011 1. STAMOPLYSNINGER

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Det drifts- og brugervenlige Byggeri. Poul Henrik Due. Værktøjer og processer der virker. Copyright 2012 Grontmij A/S. Rigshospitalet, København

Det drifts- og brugervenlige Byggeri. Poul Henrik Due. Værktøjer og processer der virker. Copyright 2012 Grontmij A/S. Rigshospitalet, København Copyright 2012 Grontmij A/S 1 Det drifts- og brugervenlige Byggeri Værktøjer og processer der virker Poul Henrik Due Rigshospitalet, København Driftsorienteret granskning Program Dispositionsforslag Projektforslag

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

Resumé af byggeprogram. MR Center

Resumé af byggeprogram. MR Center Resumé af byggeprogram MR Center Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg Udvidelse af Radiologisk afdeling i forlængelse af Nuklearmedicinsk Afdeling med nyt MR Center april 2014 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL

Læs mere

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt

Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG : KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt Notat Topdanmark Forsikring/Oliebranchens Miljøpulje OM-SAG 3450-80-1660: KIRKELTEVEJ 55, ALLERØD Økonomi for afværgeprojekt 24. april 2017 Projekt nr. 207041 Dokument nr. 1223581202 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder

Notat. 1. Indhentede tilbud. Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Notat Projekt Kunde Emne Fra Region Syddanmark Odense Universitetshospital Udbygning af Strålekælder Region Syddanmark Indstilling af entreprenører til udførelse af anlægsog bygningsarbejder på projekt:

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed

Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed 2017.01.24 Århus og 2017.02.01 Ballerup Erfaringer fra granskning af projekternes kvalitet mht. arbejdsmiljø og bygbarhed V2C er inviteret, fordi vi har specialiseret os i granskning med entreprenørbriller

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger

Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger Forside Statslige byggearbejder BYGGESAGSRAPPORT Grundoplysninger 32 Dato 1. August 2 33 Revisions nr. 35 Ejendomsnr. / Bygningsnr. / - betegnelse 36 Licitationsdato / -indeks Vejledning Felter markeret

Læs mere

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3

Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Side 1 af 6 Aarhus, 22.8.2013 Sag nr.: F2-31-00 Initialer: HNL Godkendelse af bevilling vedr. projektforslag for AUH Ombygning af eksisterende Skejby, etape 1, 2 og 3 Notat Vedr. : Godkendelse af bevilling

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Rådgiverens opgaver og udfordringer

Rådgiverens opgaver og udfordringer DAKOFAs Netværk for B&AA møde 16.09.2014 Rådgiverens opgaver og udfordringer Erik K. Lauritzen Projektfaser for et større nedrivningsprojekt Kr. 5. Miljøsanering 6. Nedrivning 7. Håndtering af B&AA 2.

Læs mere

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER

Miljøforum Fyn 24. juni 2013. Nyt OUH BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Miljøforum Fyn 24. juni 2013 Nyt OUH Agenda Hvad er Nyt OUH? Grundlag for valg projekt og rådgiver Tema og valg i byggeprogrammet Universitetshospital, somatik Kvalitetsfondsprojekt 212.000 m 2 6,3 mia.

Læs mere

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat

1 Baggrund. 2 Forudsætninger. Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag. Notat 29. november 2017 Notat Frederikssund Kommune Anlægsbro for Skjelskør Anlægsoverslag Projekt nr.: 230149 Dokument nr.: 1226061406 Version 3 Revision 0 Udarbejdet af JKRU Kontrolleret af LUT Godkendt af

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled

Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Skanderborg Kommune Etablering af nyt kommunalt administrationscenter på Skanderborg Fælled Efter aftale med Skanderborg Kommune har vi foretaget en totaløkonomisk beregning i forbindelse med etablering

Læs mere

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering

Platanbo. resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Platanbo resumé af byggeprogram vedr. om- og tilbygning samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 23. september 2009 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

BIM og øget projektkvalitet

BIM og øget projektkvalitet BIM og øget projektkvalitet -hvordan openbim kan øge projektkvaliteten Thorsten Falk Jensen, bygherrerådgiver, NIRAS AGENDA Baggrund Projektkvalitet og modeller What s in it for me? Teknologi, faglighed

Læs mere

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus

Idéoplæg. Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Idéoplæg Etablering af ny Sengebygning Sydvestjysk Sygehus Esbjerg d. 8. marts 2012 IDÉOPLÆG NY SENGEBYGNING 1. STAMOPLYSNINGER Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35 6700 Esbjerg C 2. GENEREL BESKRIVELSE

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg

Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Det digitale byggeri Netværksdage, Nyborg www.dnv.rm.dk Projektchef Michael

Læs mere

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering

Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering Resumé af byggeprogram Kingstrup, ombygning af Kuben samt bæredygtighedsvurdering 21 Marts 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige afsnit

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH

Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH 9. April 2013 Arbejdsmiljøpolitik for Nyt OUH Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Formål 3. Fokusområder 4. Samarbejde 5. Revision 6. Bilag BYGHERRE 1 NYT OUH DK - 5000 Odense

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR)

»FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) »FSTA Årskonference 2014 Robotteknologi i Sterilcentraler (RSR) 22. 24. september 2014 John S. Sørensen og Kevin Jungløv - ALECTIA Dok nr. 12671763 v1.0 Agenda Introduktion til projektet Udstyr og automatisering

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard

Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard Center for Ejendomme Ejendomsadministration og Udvikling Analyse fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Tillæg vedrørende eventuel placering på Stenstrupgaard 6. august 2013 Christiansen

Læs mere

Rådgiver faktablad (Side 1/2)

Rådgiver faktablad (Side 1/2) Rådgiver faktablad (Side 1/2) For rådgiveropgaven: Lægehus i Hinnerup (1352-003) Virksomhed: Tri-Consult A/S CVR: 14977139 Evalueringsstatus: [ ] 1. evaluering [X] 2. evaluering [ ] Endeligt faktablad

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev

Udbetalingsanmodning Nyt Hospital Herlev Opgang Blok E Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte +45 61850518 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr:

Læs mere

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E, 1. sal Mail byggestyring@regionh.dk CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 1. november 2013 Risikoprofil for Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Brugerindflydelse i de forskellige faser

Brugerindflydelse i de forskellige faser Inddragende byggeproces Byggeriets faser og aktører www.regionmidtjylland.dk Oversigt over projektfaser 2 www.regionmidtjylland.dk 1 Brugerindflydelse i de forskellige faser Indflydelse Omkostning ved

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder

Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Center for Byens Anvendelse Dato 11. oktober 2014 Aarhus Ø - Etape 5, diverse anlægsarbejder Anlægsbevilling til anlægsarbejder i forbindelse

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning.

Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt. Rensningsanlæg. Ombygning. Bilag Stamkort F1: Oversigt over samlede arealangivelser. Dispositionsforslag Projektforslag Hovedprojekt Arealtype Samlet hospital Heraf Kvalitets tetsfonds støttet Nybyggeri. A : Areal- Ombygning Rensningsanlæg.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

KOFOEDSMINDE. 4970 Rødbyhavn. Den 24. april 2015 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 15038

KOFOEDSMINDE. 4970 Rødbyhavn. Den 24. april 2015 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 15038 KOFOEDSMINDE 4970 Rødbyhavn WHITE arkitekter A/S - Højbygård Papirfabrik, Fabriksvej 2, bygning A, 4960 Holeby Den 24. april 20 UDKAST 01 MASTER- OG STRATEGIPLAN SAG.: 038 ( KRAK) KOFOEDSMINDE Med ønske

Læs mere

Nyt OUH Udstyrsplanlægning

Nyt OUH Udstyrsplanlægning Nyt OUH Udstyrsplanlægning Nyborg 02. september 2015 Projektchef Lars Pilekjær, Nyt OUH Hvordan er hospitalet opbygget? BYGHERRE BYGHERRERÅDGIVER TOTALRÅDGIVER Organisation, Udstyr, Nyt OUH Projektorg.

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram Vedr. Forøgelse af intensiv og opvågningskapaciteten på OUH samt bæredygtighedsvurdering Den 15. juli 2011 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen.

»Commissioning. Fra strategisk beslutning til drift Bygherreforeningen. »Commissioning Fra strategisk beslutning til drift 2016.01.19 - Bygherreforeningen. »Giraffen Søren Tholstrup 12 års erfaring som entreprenør PL/PC (automation, maritime branche) 10 års erfaring som rådgiver

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse

KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse KAB Otto Mønsted Kollegiet Kloakker Forundersøgelse Udarbejdet af: Godkendt af: MOL PKH Indholdsfortegnelse Side: 1 Dato: 2. april 2013 1 Orientering.... 2 1.1 Sammenfatning af beskrivelse... 2 1.2 Kunde...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

DNU Indvielse 27 feb. 2017

DNU Indvielse 27 feb. 2017 DNU Indvielse 27 feb. 2017 Men synet bedrager - trods fin indvielse havde AUH ikke overtaget bygningerne pga. manglende dokumentation manglende tests manglende commissioning AUH havde taget driftsansvaret

Læs mere