Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mogens Johannsen. Tvangsauktion. over fast ejendom og andelslejligheder. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder

3 Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Mogens Johannsen Tvangsauktion over fast ejendom og andelslejligheder 3. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser Kapitel 1. Hvilke retsregler gælder for køb på tvangsauktion Indledning Aftalelovens ugyldighedsregler og fogedrettens rolle ved tvangssalget Købers misligholdelsesbeføjelser Faktiske mangler Retlige mangler Beskyttelse mod andre aftaleerhververe og skyldnerens kreditorer Salgsmåden Forudsætninger for auktionsbegæringen Udlæggets retsvirkninger Udlæg til forauktionering Tvangsauktion uden forudgående udlæg Kapitel 2. Erhvervelsesbegrænsningsregler Hvem kan byde på en tvangsauktion Landbrugslovgivningen Udlændingeloven Lov om sommerhuse og campering Lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber Kapitel 3. Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse Hvilke typer af fundamenter kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse Udenretlige forlig, jf. rpl. 478, stk. 1, nr Gældsbreve, jf. rpl. 478, stk. 1, nr Pantebreve, jf. rpl. 478, stk. 1, nr Udlæggets genstand og retsvirkningerne af udlæg

6 3.6. Udlæg i ejendommens indtægter Trangsbeneficiet Tinglysning af dokumenter herunder pantebreve og pantebrevsformularer Kapitel 4. Auktionsbegæringen »Anmodning« Frivillig auktion/opløsning af sameje Servitutter Konkurs, rekonstruktion og gældssanering »med anmodningen skal følge«formkrav til begæringen Indsigelser mod begæringen eller grundlaget for auktionsbegæringen »Retskreds« »Flere auktionsbegæringer«(ventelistesystemet) Kapitel 5. Vejledningsmødet »Indkalder den skyldneren« Frist for indkaldelse »Benyttes til beboelse« »Inden 7 dage«(frist for indkaldelse) »Fogeden underretter rekvirenten« »Og om fornødent« »Fogedretten kan indkalde rekvirenten« »På mødet vejleder« »Afværge auktionen« Fri proces Hvornår kan der ske advokatbeskikkelse Hvem kan begære advokatbeskikkelse Beskikkelse når ejendommen bebos af skyldner Beskikkelse ved erhvervsejendomme Kære af fogedrettens afgørelse Honorar Kapitel 6. Antagelse af sagkyndig Hvornår skal fogeden antage en sagkyndig Formål med antagelse af sagkyndig, jf. rpl. 562, stk

7 6.3. Sikkerhed for den sagkyndiges omkostninger Den sagkyndiges arbejdsopgaver, herunder 562-vurdering og udfærdigelse af salgsopstilling Budsumsvurdering Forhandle med panthavere Udgifter til den sagkyndige Afværgefrist Kan afværgefristen forlænges Krav til salgsopstillingen Adgang til ejendommen Kapitel 7. Forberedende møde Er forberedende møde obligatorisk? Indkaldelsesvarsel Konsekvenser af ikke at give møde/medbringe krævede oplysninger Formålet med det forberedende møde Kapitel 8. Auktionsbegæringens bortfald/ tilbagekaldelse Afværgelse før 1. auktion, jf. rpl. 563 a, stk Afværgelse mellem 1. og 2. auktion Kapitel 9. Indkaldelse af rettighedshavere Indkaldelse til tvangsauktion, rpl Krav til indkaldelsen Løsøre Kapitel 10. Omkostningsbegrænsninger Kapitel 11. Bekendtgørelse af auktionen Bekendtgørelse i Statstidende Bekendtgørelse i øvrigt »Væsentlig betydning for ejendommens værdi« Kapitel 12. Auktionens bortfald eller udsættelse Kapitel 13. Løsøre

8 Kapitel 14. Auktionsmødet og budgivningen Annoncering og opgørelse af størstebeløbet Gennemgang af salgsopstilling Kontrol af annoncering m.v Eventuelle korrektioner til salgsprisen Fastsættelse af mindste overbud Fogedrettens opråb opfordring til at afgive tilbud Rekvirentadvokatens udeblivelse fra auktionsmødet Auktionsmødets forløb i punktform Kapitel 15. Auktionsvilkårene Er auktionsvilkårene lovbundne Hvem bestemmer auktionsvilkårene Uenighed mellem de berettigede Indsigelser mod udlæg Prioritetstvister Kapitel 16. Udsættelse af tvangsauktionen For få oplysninger Tidspunkt for nyt auktionsmøde»så vidt muligt« Hvis tvisten ikke har afgørende betydning for budgivningen Prioritetskonflikter Sagsomkostninger ved tvister Kapitel 17. Særskilt samlet opråb Panthaverne har afvigende prioritetsstilling i ejendom og tilbehør Eksempel på fordeling af budsum på løsøre og fast ejendom ved uensartet behæftelse af løsøre og den faste ejendom Eksempel på alternativt opråb ved uensartet behæftede ejendomme Kapitel 18. Alternativt opråb og opdeling af forskellige typer af servitutter Servitutters opdeling Sikrede servitutter Måske sikrede servitutter Usikrede servitutter kapitalisering af disse Kapitalisering

9 Kapitel 19. Auktionens gennemførelse Ordinært bud Bud i størstebeløbet Kapitel 20. Hammerslaget Andel i buddet Hammerslaget Kapitel 21. Ny auktion Hvem kan begære ny auktion auktionsmødet Skyldneren sikkerhed Udækkede rettighedshavere sikkerhed Fogeden Tilbagekaldelse af begæring om ny auktion Omfatter procesfuldmagt at give afkald på kære Konkurs Kapitel 22. Bekendtgørelse ny auktion Kapitel 23. Nedsættelse af personlig fordring Kapitel 24. Fordeling af budsum Kapitel 25. Auktionsskøde Hvem skal auktionsskøde udstedes til Transport på retten til at få auktionsskøde Kapitel 26. Sletning af udækkede rettigheder Kapitel 27. Honorarfastsættelse Kapitel 28. Tvister under tvangsauktionen Hvilke regler gælder for afgørelse af tvister Hvilken type tvister er omfattet af bestemmelsen Kapitel 29. Kærebegrænsninger Kapitel 30. Kære Kapitel 31. Kære af landsretsafgørelser

10 Kapitel 32. Kærefristen Hvornår skal kæremålet senest være iværksat Kapitel 33. Appel af fogedrettens afgørelser Appel sker ved kære til landsretten Hvem kan kære fogedrettens afgørelser og hvordan behandles kæremål Kapitel 34. Brugeligt pant Underskud ved ejendom taget til brugeligt pant Hvornår ophører brugspanthavers ret til at have ejendommen til brug Nødvendige udgifter til ejendommens bestyrelse, drift og vedligeholdelse m.v Kapitel 35. Auktionsvilkårene Auktionen omfatter Fogedrettens indflydelse på auktionens omfang Panthavernes indflydelse på auktionens omfang Driftsmidler og driftsinventar, 37- og 38-tilbehør Ejendomsforbehold Udskillelse ifølge regelmæssig drift Trangsbeneficiet i relation til løsøre Ejendommen m.v. sælges Kræve den leje Hvem tilfalder skyldig leje Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt leje Kapitel 36. Hvem udarbejder salgsopstillingen Salgsopstilling Krav til salgsmaterialet Væsentlig betydning Hvem er ansvarlig for fejl i salgsopstillingen Salgsopstillingens første side a. Ejendomskategori b. Ejendomsværdi c. Budsumsvurdering i henhold til retsplejelovens d. Areal ifølge tingbogen e. Forsikringsforhold f. Ejendomsskatter og afgifter for året

11 g. Beskrivelse, herunder bebygget areal, indretning m.v h. Oplysning om nøgletal i. Lejemål j. Byrder og servitutter k. Prioritetsopgørelse, pant- og udlægshavere Kolonne Kolonne Kolonne Kolonne Terminsydelser Prioritetsopgørelse, pant- og udlægshavere Udfyldning af prioritetsopgørelsen Købesummens berigtigelse Beskrivelse af kolonne Beskrivelse af kolonne Forældelse af panthaveres og rettighedshaveres krav Kapitel 37. Servitutter m.v Fogedretten angiver under auktionen, i hvilket omfang servitutter overtages af auktionskøber Fogedretten skal angive, i hvilket omfang servitutter skal overtages Brugsrettigheder Landbrugsejendommes stuehus kan opsiges med 6 måneders varsel Kan auktionskøber opsige i medfør af aftalelovens 36 og LL 83, stk. 1, litra g, og EL 69, stk. 1, nr Udlejning umiddelbart før tvangsauktionen Kapitel 38. Auktionsbuddet m.v Kan enhver byde på auktion Sandsynliggøre, at han kan opfylde sit bud. Frist for sikkerhedsstillelse Minimum for overbuddene Højestbydende. Salg til højestbydende, men samtlige bydende er bundet Bundet af sit bud

12 38.6. Højest i 6 uger. Helt eller delvist fyldestgjorte rettighedshavere kan kræve, at der meddeles hammerslag Salgsbemyndigelsesaftaler (hammerslagsaftaler) Fogedrettens subsidiære begæring om ny auktion På ny auktion Kapitel 39. Ejendommens overtagelse Overtager straks ejendommen Fra hvornår betales varme, el, vand m.v Krav på ydelser fra forsikringsselskab Køberen sørger selv for Kapitel 40. Købers forpligtelser (Auktionsvilkårenes pkt. 6 A) Opfyldelse af auktionsbuddet Refusionsopgørelse Fra hvornår hæfter auktionskøber Auktionsbuddet opfyldes således Pantegælden forrentes a) Realkreditpantebreve og forrentning af disse b) Private pantebreve justitsministeriets»almindelige betingelser A«tidligere pantebrevsformular A c) Ejerpantebreve og forrentning af disse Tinglysningslovens 42 b Tinglysningslovens 42 a Overstiger auktionsbuddet Kapitel 41. Størstebeløbet (Auktionsvilkårenes pkt. 6 B) Beløb, der skal betales ud over auktionsbuddet a) Rekvirentomkostninger b) Påkravs- og inkassogebyrer c) Inkassosalærer og sagsomkostninger d) Sagsomkostninger ved retlig inddrivelse e) Beregning af morarenter f) Rekvisitionssalær m.v g) Rekvirenthonorar h) Nøgletals-salær i) Dokumentationsomkostninger m.v j) Rekvirentsalærets størrelse k) Nedsættelse af rekvirentsalær

13 l) Nedsættelse af salæret på grund af mangler ved salgsopstillingen m.v m) Mødesalær m.v. til øvrige rettighedshavere n) Hvornår skal auktionskøber rejse krav om nedsættelse af møde- og rekvirentsalær Det samme gælder skatter a) Generelt om øvrige fortrinsberettigede krav b) Ejendomsskatter c) Skorstensfejningsafgift d) Dagrenovation e) Brandforsikringsbidrag f) Gade-, vej- og fortovsbidrag g) Vejbidragsloven, lov nr. 713 af 11/ h) Privatvejsloven i) Kloakafgift j) Vandforsyning og spildevand k) Byggeloven l) Brandsikringsloven m) Underskud i henhold til kl. 87, stk. 2 og n) Dødsboskiftelovens o) Lejelovgivningen p) Videregående rettigheder i forhold til lejelovgivningens regler q) Kommunens fortrinsret vedrørende udlæg i varme og varmt vand Kapitel 42. Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af auktionen (Auktionsvilkårenes pkt. 6 C) Fogedrettens udgifter Auktionsafgift Merværdiafgift Kapitel 43. Købers sikkerhedsstillelse Hvornår skal sikkerheden stilles og hvordan beregnes denne Købers sikkerhedsstillelse Stilles den krævede sikkerhed ikke Frist Kapitel 44. Købers misligholdelse Købers misligholdelse

14 44.2. Enhver Sikkerhed... realiseres Opgørelse og salgsopstilling Kapitel 45. Auktionsskøde Auktionsskøde a) Overskud til ejeren b) Tilbudspligt, jf. LL 100 ff Tage skøde på ejendommen inden 1 år Køber betaler selv omkostninger Slettelse af tingbogen af rettigheder Skøde Kapitel 46. Auktionsvilkårenes fravigelighed Auktionsvilkårenes fravigelighed Fogedrettens indflydelse på auktionsvilkårene Fogedretten afgør tvist om auktionsvilkårene Tilstandsrapport med ansvarsfraskrivelse, jf. forbrugerbeskyttelsesloven Kapitel 47. Særlige vilkår Særlige vilkår (Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af salsopstillingen) Kapitel 48. Salg af andelslejligheder på tvangsauktion Indledning Tinglysningsmåden Pantsætningsmåden Tvangssalg af andelslejligheder Kapitel 49. Pantets værdi og trangsbeneficiet Kapitel 50. Udlæg i aktier eller anparter i bolig, aktieselskaber eller boliganpartsselskaber Kapitel 51. Auktionsbegæringen Kapitel 52. Auktionsvilkårenes andel Tvangsauktionsvilkår Auktionens omfang

15 Kapitel 53. Den praktiske fremgangsmåde ved pantsætning af andelslejligheder Praktisk fremgangsmåde ved pantsætning Tinglysning uden frist Bilag 1 Første påkrav pantebrevsydelse Bilag Bilag 1 Første påkrav pantebrevsydelse Bilag 2 Inkassopåkrav og opsigelse Bilag 3 Begæring om pantebrevsudlæg Bilag 4 Auktionsbegæring Bilag 5 Salgsopstilling (købsnøgle) Bilag 6 Udlægs- og auktionsomkostninger Bilag 7 Beregning af sikkerhedsstillelsen Bilag 8 Anmodning om auktionsskøde Bilag 9 Auktionsskøde Bilag 10 Transportkøbekontrakt Bilag 11 Erklæring om adkomst Bilag 12 Samtykkeerklæring Bilag 13 Fogedrettens indkaldelse Bilag 14 Fogedrettens meddelelse om tvangsauktion Lejer/forpagter Bilag 15 Fogedrettens meddelelse om skriftlig vejledning rekvirent Bilag 16 Fogedrettens indkaldelse til vejledningsmøde skyldner Bilag 17 Fogedrettens meddelelse om vejledningsmøde rekvirent Bilag 18 Fogedrettens indkaldelse til tvangsauktion panthaver Bilag 19 Fogedrettens vejledning om tvangsauktion skyldner Bilag 20 Fogedrettens generelle vejledning om tvangsauktion, jf. rpl. 561, stk Bilag 21 Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) indeholdende som bilag Justitsministeriets almindelige betingelser for pantebreve Bilag 22 Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår fast ejendom Bilag 23 Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår Andel Bilag 24 Justitsministeriets pantebrevsformular A Bilag 25 Justitsministeriets pantebrevsformular B Bilag 26 Justitsministeriets pantebrevsformular Andel Bilag 27 Justitsministeriets pantebrevsformular skadesløsbrev Andel 398 Bilag A Bekendtgørelse af lov om rettens pleje Bilag B Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88

08/01/2010 Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/88 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/88

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene

Læs mere

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108

09/02/2011 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 1/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 2/108 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se 3 sidste sider 3/108

Læs mere

23/03/2015 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58

23/03/2015 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 1/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 2/58 www.tvangsauktioner.dk Tvangsauktionsvilkår se sidste 3 sider 3/58

Læs mere

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 100.000. fredag den 20. februar 2015 kl. 11:20 Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne

Læs mere

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM

KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM 1. Salgsopstilling. Salgsopstillingen er auktionens vigtigste dokument. Den skal indeholde oplysning om salgsvilkårene og andre væsentlige forhold. Salgsvilkårene

Læs mere

16/03/2017 & 1 af 173

16/03/2017 & 1 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 173 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/01/2017 & 1 af 163

19/01/2017 & 1 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 163 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

14/03/2017 & 1 af 144

14/03/2017 & 1 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 144 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

08/02/2017 & 1/114

08/02/2017 & 1/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 08/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

03/03/2017 & 1/114

03/03/2017 & 1/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 03/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

07/10/2016 & 1/108

07/10/2016 & 1/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/108 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

26/01/2017 & 1/108

26/01/2017 & 1/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/108 26/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

17/02/2017 & 1/107

17/02/2017 & 1/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/107 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

02/02/2017 & 1/105

02/02/2017 & 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

09/02/2017 & 1/105

09/02/2017 & 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/105 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

22/12/2016 & 1/99

22/12/2016 & 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/99 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

28/09/2017 & 1 af 93

28/09/2017 & 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 93 28/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

20/01/2017 & 1/90

20/01/2017 & 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/90 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

06/02/2017 & 1 af 88

06/02/2017 & 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 88 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

21/02/2017 & 1 af 207

21/02/2017 & 1 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 207 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 129

22/12/2016 & 1 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 129 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

07/10/2016 & 1/114

07/10/2016 & 1/114 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/114 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/114 07/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/114 Højeste bud ved 1. auktion kr. 330.000

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: tirsdag den 1. november 2016 kl. 13:00

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: tirsdag den 1. november 2016 kl. 13:00 Højeste bud på 1. auktion kr. 975.000. Ny auktion: tirsdag den 1. november 2016 kl. 13:00 30/09/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/121 30/09/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/121

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 11:40

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 11:40 Højeste bud på 1. auktion kr. 500.000. Ny auktion: Torsdag den 9. februar 2017 kl. 11:40 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/94 38. 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/94

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr

Højeste bud på 1. auktion kr Højeste bud på 1. auktion kr. 35.000 Ny auktion onsdag, d. 22. februar 2017, kl. 11.00 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 98 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 98

Læs mere

Ny auktion onsdag, d. 8. februar 2017, kl

Ny auktion onsdag, d. 8. februar 2017, kl Ny auktion onsdag, d. 8. februar 2017, kl. 13.30 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 103 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 103 Højeste bud på 1. auktion kr. 135.000

Læs mere

Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00

Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00 Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 93 Højeste bud på 1. auktion kr. 90.000 Ny auktion onsdag, d. 19. april 2017, kl. 9.00 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Der fremkom ingen bud på 1. auktionen

Der fremkom ingen bud på 1. auktionen Der fremkom ingen bud på 1. auktionen Ny auktion: Fredag den 3. marts 2017 kl. 10:50 Skat 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/94 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/94 23/01/2017

Læs mere

20/01/2017 & 1/22

20/01/2017 & 1/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/22 20/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

05/01/2017 & 1 af 28

05/01/2017 & 1 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 28 05/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

01/02/2017 & 1 af 32

01/02/2017 & 1 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 32 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

17/01/2017 & 1/45

17/01/2017 & 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/45 17/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/01/2017 & 1/83

27/01/2017 & 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/83 27/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/01/2017 & 1/82

19/01/2017 & 1/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/82 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/02/2017 & 1 af 48

27/02/2017 & 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 27/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

11/15/2017 & 1 af 48

11/15/2017 & 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 48 11/15/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

23/12/2016 & 1/78

23/12/2016 & 1/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/78 23/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

21/12/2016 & 1/49

21/12/2016 & 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/49 21/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

13/01/2017 & 1/74

13/01/2017 & 1/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 13/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

09/02/2017 & 1/74

09/02/2017 & 1/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/74 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

21/02/2017 & 1 af 74

21/02/2017 & 1 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 74 21/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/01/2017 & 1/73

19/01/2017 & 1/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/73 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/12/2016 & 1/72

19/12/2016 & 1/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/72 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/12/2016 & 1/71

29/12/2016 & 1/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

19/01/2017 & 1/71

19/01/2017 & 1/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 19/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 71

30/01/2017 & 1 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 71 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

30/01/2017 & 1 af 53

30/01/2017 & 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 53 30/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

16/03/2017 & 1/71

16/03/2017 & 1/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/71 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 70

22/12/2016 & 1 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 70 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

24/01/2017 & 1/55

24/01/2017 & 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

09/02/2017 & 1/67

09/02/2017 & 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/67 09/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

07/07/2016 & 1/57

07/07/2016 & 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/57 07/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

22/12/2016 & 1 af 56

22/12/2016 & 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 56 22/12/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

25/01/2017 & 1/58

25/01/2017 & 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/58 25/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

18/01/2017 & 1 af 65

18/01/2017 & 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

29/09/2017 & 1 af 65

29/09/2017 & 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 65 29/09/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

02/02/2017 & 1 af 66

02/02/2017 & 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 66 02/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

19/12/2016 & 1/59

19/12/2016 & 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 19/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

24/01/2017 & 1/59

24/01/2017 & 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/59 24/01/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

06/02/2017 & 1/61

06/02/2017 & 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 06/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/61

14/02/2017 & 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/61 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

04/10/2016 & 1/63

04/10/2016 & 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

14/02/2017 & 1/63

14/02/2017 & 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/63 14/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

29/12/2016 & 1/62

29/12/2016 & 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 29/12/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

20/02/2017 & 1/62

20/02/2017 & 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/62 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: kl

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: kl Højeste bud på 1. auktion kr. 650.000. Ny auktion: 02-11-2016 kl. 13.00 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/57 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/57 03/10/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr. 1. Ny auktion: Mandag den 3. april 2017 kl. 09:30.

Højeste bud på 1. auktion kr. 1. Ny auktion: Mandag den 3. april 2017 kl. 09:30. Højeste bud på 1. auktion kr. 1. Ny auktion: Mandag den 3. april 2017 kl. 09:30. 17/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/45 17/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/45 17/03/2017

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr.1,-

Højeste bud på 1. auktion kr.1,- Højeste bud på 1. auktion kr.1,- AS nr. 152/2016 Ny auktion: Fredag den 3. marts 2017 kl. 10.40. 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 23/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

25/09/2017 & 1 af 51

25/09/2017 & 1 af 51 25/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 51 Højeste bud på 1. auktion kr. 210.000 Ny auktion torsdag, d. 26. oktober 2017, kl. 10.00 25/09/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af

Læs mere

13/02/2017 & 1/55

13/02/2017 & 1/55 13/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 Højeste bud på 1. auktion kr. 90.000. Ny auktion: Torsdag den 23. marts 2017 kl. 13:15 13/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 13/02/2017

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09:20

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09:20 Højeste bud på 1. auktion kr. 1.010.000. Ny auktion: Torsdag den 26. januar 2017 kl. 09:20 03/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/73 03/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/73

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr

Højeste bud på 1. auktion kr Højeste bud på 1. auktion kr. 1.800.000 Ny auktion torsdag, d. 6. april 2017, kl. 9.20 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 14/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 71

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion var kr Ny auktion: Torsdag den 21. september 2017 kl. 11:30

Højeste bud på 1. auktion var kr Ny auktion: Torsdag den 21. september 2017 kl. 11:30 Højeste bud på 1. auktion var kr. 250.000. Ny auktion: Torsdag den 21. september 2017 kl. 11:30 08/23/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 71 08/23/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk

Læs mere

01/02/2017 & 1 af 67

01/02/2017 & 1 af 67 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 67 01/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 67 Højeste bud på 1. auktion kr. 20.001 Ny auktion torsdag, d. 9. marts 2017, kl. 11.20

Læs mere

20/02/2017 & 1 af 78

20/02/2017 & 1 af 78 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 78 Højeste bud på 1. auktion kr. 1,- Ny auktion onsdag, d. 8. marts 2017, kl. 11.45 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 78 20/02/2017

Læs mere

08/03/2017 & 1/77

08/03/2017 & 1/77 08/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/77 08/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/77 Højeste bud på 1. auktion kr. 750.000. Ny auktion: Onsdag den 22. marts 2017 kl. 09:30 08/03/2017

Læs mere

20/02/2017 & 1 af 72

20/02/2017 & 1 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 72 20/02/2017 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

04/01/2017 & 1/59

04/01/2017 & 1/59 04/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 04/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 Højeste bud på 1. auktion kr. 150.000. Ny auktion: Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 14:00 04/01/2017

Læs mere

Ny auktion tirsdag, d. 28. februar 2017, kl Højeste bud på 1. auktion kr /02/2017 &

Ny auktion tirsdag, d. 28. februar 2017, kl Højeste bud på 1. auktion kr /02/2017 & Ny auktion tirsdag, d. 28. februar 2017, kl. 13.20 Højeste bud på 1. auktion kr. 670.000 07/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 68 07/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af

Læs mere

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:00

Højeste bud på 1. auktion kr Ny auktion: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:00 Højeste bud på 1. auktion kr. 750.000. Ny auktion: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 13:00 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/65 17/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/65 17/02/2017

Læs mere

Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40

Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40 Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40 10/12/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 34 Højeste bud på 1. auktion kr. 620.000. Ny auktion: Tirsdag den 14. november 2017 kl. 10:40

Læs mere

Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30

Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30 Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30 28/02/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/58 Højeste bud på 1. auktion kr. 540.000. Ny auktion: Fredag den 24. marts 2017 kl. 09:30 28/02/2017

Læs mere

Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00

Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00 Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00 18/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/48 Der fremkom ingen bud på 1. auktionen Ny auktion: Fredag den 17. februar 2017 kl. 10:00 18/01/2017

Læs mere

Ny auktion: onsdag den 1. februar 2017 kl. 10:00

Ny auktion: onsdag den 1. februar 2017 kl. 10:00 Ny auktion: onsdag den 1. februar 2017 kl. 10:00 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/66 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/66 Højeste bud på 1. auktion kr. 310.000 Ny auktion:

Læs mere

Ny auktion: Tirsdag, den 1. november 2016 kl. 11:00

Ny auktion: Tirsdag, den 1. november 2016 kl. 11:00 Ny auktion: Tirsdag, den 1. november 2016 kl. 11:00 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/59 04/10/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/59 Højeste bud på 1. auktion kr. 50.000. Ny

Læs mere

09/01/2017 & 1/93

09/01/2017 & 1/93 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/93 09/01/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/93 Højeste bud på 1. aukion kr. 500.000. Ny auktion: Torsdag den 2. februar 2017 kl. 09:15 09/01/2017

Læs mere

Ny auktion: Onsdag den 5. april 2017 kl. 10:30

Ny auktion: Onsdag den 5. april 2017 kl. 10:30 Ny auktion: Onsdag den 5. april 2017 kl. 10:30 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/131 16/03/2017 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/131 Højeste bud på 1. auktion kr. 70.000. Ny auktion:

Læs mere

NY tvangsauktion Møllebrovej 5, 9280 Storvorde

NY tvangsauktion Møllebrovej 5, 9280 Storvorde Marie Skjelbo Nielsen, Advokat J.nr.: 121384 Strandvejen 4, 1. tv. DK-9000 Aalborg Danmark Telefon + 45 96 30 42 30 NY tvangsauktion Møllebrovej 5, 9280 Storvorde Tirsdag, den 7. februar 2017, kl. 11:00

Læs mere

SALGSOPSTILLING ADVOKATHUSET. Tvangsauktion over ejendommen. Fasanvej Kibæk

SALGSOPSTILLING ADVOKATHUSET. Tvangsauktion over ejendommen. Fasanvej Kibæk Sagsnr.: 02-102412/ AK ADVOKATHUSET SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Fasanvej 10 6933 Kibæk Auktionsdato den 20. januar 2017 kl. 11.20 Ny auktion: Fredag den 3. marts 2017 kl. 11:00 Skive

Læs mere

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152

29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3 af 152 29/06/2016 www.tvangsauktioner.dk

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/64 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54

27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/54 27/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52

05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/52 05/07/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Østergade 14, Hoven 688oTarm

SALGSOPSTILLING. Tvangsauktion over ejendommen. Østergade 14, Hoven 688oTarm Sagsnr.: 02-103570/AK ADVOKATHUSET J r j I - - tt SALGSOPSTILLING Tvangsauktion over ejendommen Østergade 14, Hoven 688oTarm Auktionsdato fredag, den 10. marts 2017 kl. 10.20 Fremvisning af huset finder

Læs mere

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55

27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/55 27/05/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56

13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 1/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 2/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk 3/56 13/06/2016 www.tvangsauktioner.dk &

Læs mere