Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning i henhold til Servicelovens 83, 83a, 86 og Sundhedslovens 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning i henhold til Servicelovens 83, 83a, 86 og Sundhedslovens 140"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning i henhold til Servicelovens 83, 83a, 86 og Sundhedslovens 140

2 Indholdsfortegnelse Praktisk information...3 Formålet...3 Visionen Livet skal leves sundt hele livet...3 Kontakt og træffetider - Visitationen...3 Vurdering af dine behov...4 Funktionsvurdering...4 Rehabilitering fastholdelse og udvikling af færdigheder og ressourcer...4 Sagsbehandlingsfrister...5 Arbejdsmiljø og krav til hjemmet...5 Tavshedspligt...5 Klagemuligheder...6 Kontakt og træffetider - Borgerrådgiver...6 Tilsyn...6 Kvalitetsstandarder...7 Hvad er en kvalitetsstandard...7 Rehabilitering inden du modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje...7 Kvalitetsstandarder for Personlig pleje og praktisk hjælp...8 Personlig hjælp og pleje...8 Praktisk hjælp...9 Rengøring...9 Tøjvask...10 Indkøb...10 Madservice...11 Ernæring...11 Valgmuligheder og pligter i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje...11 Leverandørvalg...11 Fleksibel hjemmehjælp...12 Erstatningshjælp aflysning eller flytning af hjælpen...12 Tilbud om træning og støtte så du bliver i stand til at klare din hverdag selv...12 Når behovet kan klares med træning ved alment tilbud...13 Vedligeholdende træning og genoptræning efter sygdom i eget hjem...13 Genoptræning efter indlæggelse på sygehuset...13 Kontakt og træffetider Genoptræningscentret...14 Oplysning om 84, 118, 119 og

3 Praktisk information Formålet Formålet med kommunens tilbud er, at den støtte du bevilges, medvirker til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du bliver mere selvhjulpen. Støtten vil i Albertslund kommune blive tildelt som en pakke, der er rammen for den støtte, du kan modtage fra din valgte leverandør. Du kan sammen med fagpersonen, der kommer i dit hjem, aftale hvordan støtten skal foregå hos dig. Beskrivelserne af de forskellige pakker og hvad de indeholder af indsatser kan findes som bilag til kvalitetsstandarderne. Som borger i Albertslund Kommune får du støtte til de hverdagsopgaver, du ikke kan klare på egen hånd. For at du kan vedligeholde dine færdigheder, yder Albertslund Kommune hjælpen som hjælp til selvhjælp. Visionen Livet skal leves sundt hele livet Støtten fra Albertslund kommune tager udgangspunkt i, at livet skal leves sundt hele livet. Visionen i Albertslund Kommune er, at arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, pleje, lindring og rehabilitering i en vedvarende og sammenhængende proces, ud fra den enkelte borgers livssituation. Udgangspunktet er borgerens ressourcer, og formålet er at styrke livsmod og ressourcer samt skabe nye muligheder for dig som borger. Hvis du har svært ved at klare din hverdag, eller har du behov for støtte og vejledning, kan du henvende dig til kommunens visitation. Du kan selv kontakte os, ligesom dine pårørende, de medarbejdere der hjælper dig i hverdagen, eller din egen læge kan kontakte os. Det er også muligt at søge om støtte ved at anvende et digitalt ansøgningsskema. Det digitale ansøgningsskema kan du finde på Albertslund kommunes hjemmeside, www. Albertslund.dk, og søge på: Sådan søger du hjemmehjælp. Du skal visiteres til støtten, og nedenfor kan du finde en oversigt over træffetider og telefonnumre til visitationens områder. Kontakt og træffetider - Visitationen Visitationen: Træffetider følger rådhusets åbningstider. Telefon: Du kan kontakte visitationen, hvis du ønsker støtte til: - Genoptræning - Vedligeholdende træning - Rehabiliteringstilbud i forhold til eget hverdagsliv. - Personlig pleje - Praktisk hjælp

4 Vurdering af dine behov Den støtte kommunen tilbyder dig ydes efter en konkret individuel vurdering af dit behov og dit funktionsniveau. Når du søger om støtte, vil en visitator fra Albertslund Kommune komme på besøg for at tale med dig. Du er velkommen til at have en pårørende eller en anden person, som du er tryg ved, med til samtalen. Visitatoren vurderer dels, hvad du selv kan klare i hverdagen og dels hvad andre i din hustand kan hjælpe dig med. På den baggrund og ud fra gældende lovgivning, samt Albertslund Kommunes politisk godkendte serviceniveau afgør visitator, hvilken støtte du kan få. Visitator udarbejder et afgørelsesbrev til dig, hvor der står, hvilken støtte der er bevilget, og hvilket formål, der er med din støtte. Afgørelsesbrevet indeholder desuden en begrundelse for afgørelsen og en klagevejledning. Den støtte du kan få, er en støtte til de opgaver, du eller andre i husstanden ikke selv kan klare. Da formålet er, at du bliver så selvhjulpen som muligt, vurderer visitator, før længerevarende /støtte tilbydes, om støtten kan gives som enten midlertidig støtte, som rehabiliteringsforløb, som træning, som hjælpemidler eller som nye hjælpemidler. Du har pligt til at meddele Albertslund Kommune, hvis der sker ændringer i din samlede situation, som betyder, at du er i stand til at klare den bevilgede støtte selv eller hvis du har behov for yderligere støtte. Du har også pligt til at meddele kommunen, hvis der flytter en rask person ind i husstanden. Albertslund Kommune revisiterer én gang årligt den bevilgede støtte. Funktionsvurdering I forbindelse med Albertslund kommunes visitationsbesøg udarbejder visitator en funktionsvurdering sammen med dig. Denne funktionsvurdering laves på baggrund af oplysninger om, hvordan du klarer dine daglige gøremål. Konkret kommer det til udtryk ved 5 funktionsniveauer. Funktionsniveauerne er defineret på landsplan og anvendes i alle kommuner: Funktionsniveau 0: Borgeren har ingen/ubetydelige begrænsninger. Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at udføre aktiviteten. Funktionsniveau 1: Borgeren har lettere begrænsninger. Borgeren er aktiv og kan med let personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 2: Borgeren har moderate begrænsninger. Borgeren er aktiv og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 3: Borgeren har svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. Funktionsniveau 4: Borgeren har totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har brug for fuldstændig personassistance. Rehabilitering fastholdelse og udvikling af færdigheder og ressourcer Et grundlæggende formål for indsatsen i Albertslund Kommune er at hjælpe dig med at være så selvhjulpen som muligt i din hverdag. Derfor arbejder Albertslund Kommune sammen med dig om at genvinde eller vedligeholde dine færdigheder. Albertslund Kommunes vision er at understøtte din livskvalitet ved, at du forbliver selvhjulpen eller deltagende i egen hverdag, længst muligt

5 Rehabiliteringsindsatsen sker altid med udgangspunkt i de muligheder, du har for at udvikle og fastholde dine færdigheder. Hvis du har et rehabiliteringspotentiale, vil vejledning og støtte altid blive tænkt ind i de indsatser, du visiteres til. Rehabiliteringsforløbet er målrettet og tidsbestemt mellem dig, dine pårørende og fagfolk. Formålet er, at du opnår et selvstændigt liv. Rehabilitering baseres på hele din livssituation og beslutningerne består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats, hvor du selv er aktiv deltagende. Sagsbehandlingsfrister Frister for behandling af ansøgninger i visitationen er politisk fastsat. Ydelse Behandlingsfrist Bemærkninger Personlig pleje og praktisk hjælp Servicelovens 83 og 83a 2 uger Ved akut behov for hjælp sættes hjælpen i gang inden for 24 timer. Genoptræning og vedligeholdelsestræning Servicelovens 86 Det kan være nødvendigt at indhente oplysninger fra samarbejdspartnere, lægelige oplysninger eller andet. 2 uger Startdato for træning skal foreligges senest 14 dage efter afgørelsen. Arbejdsmiljø og krav til hjemmet Når du modtager støtte i hjemmet, er dit hjem også medarbejderens arbejdsplads. Derfor skal leverandøren lave en arbejdspladsvurdering af dit hjem for at sikre, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler eller boligændringer af hensyn til medarbejderens arbejdsstilling og adgangsforhold. Som modtager af personlig pleje og/eller praktisk hjælp skal du efterkomme de krav, som leverandøren anfører i en arbejdspladsvurdering. Dit hjem skal have udvendigt lys og synligt husnummer, og din havegang samt trapper skal være i forsvarlig stand, så medarbejderen har let og uhindret adgang. Der skal være røgfrit i dit hjem under hjemmehjælpsbesøget og en time inden medarbejderen skal møde hos dig. Medarbejderen må heller ikke ryge i dit hjem. De arbejdsredskaber, som du stiller til rådighed for medarbejderen, skal være tidssvarende, vedligeholdte og egnede til formålet. Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt og der vil altid blive arbejdet med respekt for dig og dit hjem. Klagemuligheder Du kan klage mundtligt eller skriftligt over visitationens afgørelse, hvis du ikke er tilfreds. Ønsker du at klage over din afgørelse skal klagen sendes til visitationen senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen. Visitationen vil derefter se på din sag igen

6 Hvis visitationen fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre til behandling i Ankestyrelsen, der vil tage stilling til om visitationens afgørelse er korrekt. Hvis du vil klage over leverandøren af hjemmehjælp og den måde opgaven løses på, kan du klage direkte til leverandøren eller du kan sende en klage til visitationen. Du har også mulighed for at få rådgivning og vejledning af Borgerrådgiveren, der kan gennemgå dit sagsforløb og undersøge, om de juridiske regler og principper for sagsbehandlingen er overholdt. Kontakt og træffetider - Borgerrådgiver Borgerrådgiver: Træffetider efter rådhusets åbningstider. Telefon: Du kan henvende dig skriftligt, du kan ringe eller du kan aftale tid for et personligt møde. Tilsyn Albertslund Kommune fører tilsyn med tilbud for personlig pleje og praktisk hjælp efter Servicelovens 83. Tilsynet har til hensigt at skabe dialog mellem parterne og derigennem styrke muligheden for læring, udvikling og opfølgning til gavn for borgeren. På baggrund af Albertslund Kommunes tilsynspolitik udarbejdes der en samlet redegørelse på det udførte tilsyn én gang årligt. Redegørelsen præsenteres for de politiske udvalg

7 Kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard Kvalitetsstandarden beskriver det politisk vedtagne serviceniveau i Albertslund Kommune. En kvalitetsstandard indeholder information til dig og dine pårørende om rammerne for den støtte, du kan forvente at få. I Albertslund kommune tildeler visitationen støtten ud fra et individuelt vurderet behov. Kvalitetsstandarderne skal: Beskrive indholdet, omfanget og udførslen af hjælpen. Synliggøre rettigheder og pligter. Give borgerne og pårørende mulighed for at deltage i debatten om kommunens serviceniveau. Give et grundlag for borgere og pårørende til at vurdere om ydelserne er i overensstemmelse med det serviceniveau, som politikerne har besluttet. I nedenstående kan du læse om Albertslund Kommunes rehabilitering efter servicelovens 83a. Rehabilitering er første skridt mod bevilling af støtte og hjælp i hjemmet. Derefter bliver kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og træning beskrevet. Rehabilitering inden du modtager praktisk hjælp og/eller personlig pleje Lovgivning: Rehabilitering gives efter servicelovens 83 a Hvis du ikke længere kan klare de praktiske opgaver i hverdagen eller egen personlige pleje, vil du som udgangspunkt kunne få støtte af Albertslund Kommune. Støtten vil i første omgang være et tilbud om rehabilitering, som du planlægger i samarbejde med en visitator fra Albertslund Kommune. Tilbuddet skal hjælpe dig til igen at kunne klare de udfordringer, du har i forhold til at håndtere din hverdag. Det kan både være i forhold til de fysiske begrænsninger, men også hvis du oplever ensomhed eller anden udfordring, som gør det svært for dig at klare hverdagens gøremål. Den støtte, du modtager i et rehabiliteringsforløb, vil være rådgivning og vejledning, ofte kombineret med anden støtte eller træning. Tilbuddet kan også være af anden karakter, men vil altid tage udgangspunkt i din situation og dit behov. Eksempelvis støtte til at komme i aktivitetscenter. Et rehabiliteringsforløb vil vare mellem få dage og op til flere uger. Det vil være Albertslund Kommunes forløbskoordinatorer, der fungerer som tovholdere på rehabiliteringsforløbet. Hvis der er behov for det, vil der være flere faggrupper involveret i dit forløb. Sammen med dig, og eventuelt dine pårørende, sættes et formål for rehabiliteringsforløbet. Når formålet er opnået, vil forløbskoordinator, i et samarbejde dig, vurdere om der skal sættes et nyt formål eller rehabiliteringsforløbet afsluttes. Undervejs i rehabiliteringsforløbet vil du, hvis visitator vurderer det nødvendigt, modtage den nødvendige støtte til pleje og praktiske opgaver. Støtten bliver løbende justeret og tilpasset dit behov

8 Det er først, når dit rehabiliteringsforløb er afsluttet, at Albertslund Kommune vurderer, om du kan få længere varende støtte til personlig pleje eller praktisk hjælp. I vurderingen vil indgå, om du kan klare dig i hjemmet med brug af hjælpemidler til for eksempel bad, støvsugning eller anden rengøring. Der vil normalt være tale om hjælpemidler, der er afprøvet i rehabiliteringsforløbet. Et rehabiliteringsforløb tilbydes til personer, hvor Albertslund Kommune forinden har vurderet, at de vil kunne få udbytte af forløbet og dermed nedsætte eller udskyde et behov for støtte til pleje eller praktiske opgaver. Kvalitetsstandarder for Personlig pleje og praktisk hjælp Støtte efter servicelovens 83 gives altid ud fra en konkret individuel vurdering af din aktuelle situation. I nedenstående kan du læse Albertslund Kommunes kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice. Lovgivning: Personlig hjælp og pleje gives efter servicelovens 83, stk. 1 Personlig hjælp og pleje For de fleste har det stor værdi selv at kunne tilrettelægge den personlige pleje, at føle sig velsoigneret og klædt på efter eget ønske. Albertslund Kommune kan tilbyde dig støtte, når du ikke længere selv er i stand til at varetage dette. Det er vigtigt for Albertslund Kommune, at den pleje du modtager, sker på en værdig og respektfuld måde og i et aktivt samarbejde med dig og dine pårørende. Derfor vil du som hovedregel, inden du modtager hjælpen, få tilbudt et rehabiliteringsforløb. Sammen med kommunens fagpersoner træner du det, du finder svært eller ikke længere kan, så du igen kan deltage mest mulig i din egen personlige pleje. Hvis det vurderes, at du efter et rehabiliteringsforløb og afprøvning af hjælpemidler fortsat har brug for støtte til den personlige pleje, vil Albertslund Kommune kunne støtte dig med dette. Den tildelte støtte til personlig pleje, vil afhænge af dit behov, hvad du selv kan, og hvad andre i dit hjem eventuelt ønsker at støtte dig med. Du kan for eksempel få støtte til: Bad (tilbydes to gange ugentligt) Hårvask (dog ikke føntørring og opsætning af hår) Daglig personlig pleje Tandbørstning, negleklip på hænder Toiletbesøg Af- og påklædning Forflytninger, eksempelvis til og fra toilet. Igangsætning af plejen: Plejen igangsættes fra dag til dag, når der er et akut behov. Er der ikke akut behov sættes plejen i gang senest fem hverdage efter vurderingsbesøget. Praktiske oplysninger i forbindelse med personlig pleje: Du skal selv stille sæbe, øvrige plejemidler, håndklæder og vaskeklude til rådighed. Din valgte leverandør har handsker med til eget brug

9 Hvis Albertslund Kommunes plejepersonale ikke kan bade dig på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde i dit hjem, tager personalet en snak med dig om, hvordan I sammen kan finde en alternativ løsning. Praktisk hjælp Hvis du har svært ved at klare de praktiske gøremål i hjemmet, kan du måske finde løsninger uden kommunens indblanding. Har du forsøgt at støvsuge med en letvægtsstøvsuger eller robotstøvsuger? Kan du stadig gøre rent, hvis du deler rengøringen op over flere dage? Kan vaskemaskinen placeres et mere tilgængeligt sted, så du stadig selv kan vaske tøjet? Og kan indkøbene ordnes ved at bestille over telefonen eller nettet? Du skal normalt have deltaget i et rehabiliteringsforløb, for at komme i betragtning til praktisk støtte i hjemmet. Hvis det vurderes, at du efter et rehabiliteringsforløb og afprøvning af hjælpemidler fortsat har brug for støtte til de praktiske opgaver, vil Albertslund Kommune kunne støtte dig med rengøring, tøjvask og/eller indkøb. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du bor med en rask person, der kan klare de praktiske opgaver i hjemmet, vil du som udgangspunkt ikke kunne få støtte til disse opgaver fra Albertslund Kommune. Praktisk hjælp igangsættes senest 14 hverdage efter vurderingsbesøget. Rengøring Rengøring gives hver 2. uge og til et areal, der svarer til 65 kvadratmeter. Normalt omfatter det entre, badeværelse, køkken, stue og soveværelse. Der tilbydes ekstrarengøring 1 gang årligt. Rengøring kan for eksempel omfatte støtte til: Gulvvask Støvsugning Tørre støv af (husk at fjerne nipsgenstande, hvis der er mange) Skifte sengetøj Toilet, håndvask, hylde og spejl Hjælpemidler Rengøring omfatter ikke: Flytning af tunge møbler Rengøring af møbler Rengøring efter husdyr Huslige pligter i forbindelse med gæster, logerende og større hjemmeboende børn Hovedrengøring Snerydning og havearbejde Der støvsuges med støvsugere, der har engangsposer. Der ydes ikke hjælp til tømning af flergangsposer eller posefrie støvsugere. Det er af hensyn til arbejdsmiljøet for hjemmehjælperen. Du skal stille rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Redskaberne skal være velfungerende og i ordentlig stand. Rengøringsmidlerne skal være miljøvenlige. Som en god regel kan du altid vælge rengøringsprodukter med miljømærkerne "Svanen" eller "Blomsten". Mærkerne garanterer, at produktet er af god kvalitet, tager hensyn til din sundhed og er blandt de mindst miljøbelastende

10 Tøjvask Du kan som udgangspunkt få vasket tøj hver 2. uge. Tøjvask omfatter: Vask af tøj Lægge tøj på plads Tøjet vaskes hos en af kommunens to eksterne leverandører. Det er op til dig, hvilken af disse to leverandører du vil bruge. Tøjvask foregår på den måde, at dit snavsede tøj hentes i udleverede vaskeposer. Herefter vil tøjet blive sorteret, vasket, lagt sammen, puttet i poser og leveret tilbage til dig. Du får dit tøj retur en uge efter, det er hentet. Dit vasketøj må veje 8 kilo pr. gang. Lægge tøj på plads: Hvis det vurderes, at du ikke selv kan lægge tøjet på plads, vil det blive gjort af den fagperson, der kommer i dit hjem. Tøjvask omfatter ikke: Vask tøj i din egen maskine eller på lokalt vaskeri Rens af tøj Vask af kludetæpper, dyner og lignende Strygning og rulning af linned Gardinvask Praktiske oplysninger i forbindelse med tøjvask: Nøgler: Leverandøren henter dit tøj, og kan du ikke selv åbne døren, skal leverandøren have en nøgle udleveret. Betaling i forbindelse med tøjvask: Du skal være opmærksom på, at der er en egenbetaling i forbindelse med tøjvask. Betalingen opkræves via betalingsservice. Priserne finder du på Albertslund Kommunes hjemmeside under Servicetakster til pensionister. Taksten for tøjvask reguleres årligt via KL og er landsdækkende. Erstatning af ødelagt tøj: Hvis tøj bliver beskadiget eller bliver væk, skal du henvende dig til den eksterne leverandør. Indkøb Du kan som udgangspunkt få købt ind én gang ugentligt. Indkøb af dagligvarer kan omfatte: Indkøb Skrive indkøbsliste og sende til leverandør Sætte varer på plads Indkøb foregår hos en af kommunens godkendte, eksterne leverandører. Det er op til dig, hvilken af leverandørerne du vil bruge. Du skal være opmærksom på, at indkøbene er begrænset til de indkøbsordninger, som Albertslund Kommune har indgået aftale med

11 Indkøbsliste og sætte varer på plads: Hvis du er i stand til at bestille dine varer på nettet, pr. telefon eller , forventer vi, at du selv klarer dine indkøb. Hvis det vurderes, at du ikke selv er i stand til at bestille varer hos leverandøren, vil det være den fagperson som kommer i dit hjem, der henter indkøbsliste og/eller giver støtte til at skrive en indkøbsseddel og eventuelt sætte varer på plads. Betaling: Leveringen er gratis, men vareindkøbene skal betales af dig. Du betaler ved hjælp af betalingsservice. Du kan ikke betale med kontanter. Madservice Du kan søge visitationen om at få leveret en hovedret. Hovedretterne kan blive leveret af én af kommunens to leverandører to gange ugentligt. Priserne finder du på Albertslund Kommunes hjemmeside under Servicetakster til pensionister. Taksten for madservice reguleres årligt via KL og er landsdækkende. Ernæring Hvis det vurderes, at du ikke selv er i stand til at opretholde egen ernæringstilstand, kan du kan få støtte i forhold til dit behov. Det betyder, at du kan få støtte til ernæring flere gange i døgnet. Du kan for eksempel for støtte til: Tilberedning af morgenmad Smøre snitter/anrette mellemmåltid Servere snitter/mellemmåltid Støtte til indtagelse af mad og drikke Støtte til kontakt til leverandør af madservice Opvarme færdigretter i mikrobølgeovn Få mad bragt ud, eller indkøb af forskellige færdigretter via indkøbsordning. Disse færdigretter kan personalet tilbyde at opvarme, anrette og servere maden, såfremt du har en mikrobølgeovn. Opvarmning kan ske til middag og aften Oprydning efter anretning af din frokost/aftensmad Du skal være opmærksom på, at hvis du bor med en rask person, der kan klare de praktiske opgaver i forbindelse med et måltid, vil du, som udgangspunkt ikke kunne få støtte til denne type opgave fra Albertslund Kommune. Valgmuligheder og pligter i forbindelse med praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørvalg Du har mulighed for at vælge mellem de leverandører, som Albertslund Kommune har indgået aftale med. Du vil få oplyst hvilke leverandører Albertslund kommune samarbejder med, i forbindelse med din sagsbehandling. Du har også mulighed for at udpege din egen hjælper. Den udpegede person skal godkendes af kommunen. Derefter skrives kontrakt med den pågældende om indhold og omfang af opgaverne

12 Fleksibel hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du helt eller delvis kan vælge en anden støtte end den, du er tildelt. Hvis du for eksempel har fået bevilget rengøring, og en fra din familie eller en ven har været på besøg og gjort rent, kan du vælge, at hjemmehjælpen næste gang skal bruges på andre rengøringsopgaver. Du skal være opmærksom på, at den støtte du vælger til, tidsmæssigt skal svare til den støtte, du vælger fra. Det er fagpersonen i hjemmet, der vurderer om dit ønske om at bytte ydelse kan imødekommes. Hvis der er uenighed om hjælpen mellem dig og fagpersonen, får du den visiterede støtte. Denne vurdering tager udgangspunkt i kommunens overordnede ansvar for, at du får den nødvendige støtte. Hvis du tre gange i træk, eller mere end tre gange i løbet af en periode på tre måneder, ønsker at bytte den samme ydelse, vil visitator skulle vurdere, om du stadig har behov for den visiterede ydelse. Erstatningshjælp aflysning eller flytning af hjælpen Hvis din leverandør flytter et besøg, vil du altid blive tilbudt et erstatningsbesøg. Hvis du selv aflyser hjælpen, skal du give besked senest 24 timer før hjælpen skulle have været leveret. Aflyser du senest fem hverdage inden det aftalte tidspunkt, får du så vidt muligt et erstatningsbesøg. Ved aflysning af hjælpen skal du kontakte din valgte leverandør. Hvis du holder ferie eller pause i din støtte, skal du tage kontakt til visitationen. Har du ikke meldt afbud, og hvis det skønnes nødvendigt, vil hjælperen af hensyn til din sikkerhed, og med politiets mellemkomst, bestille en låsesmed for at komme ind i dit hjem. Det sker for at sikre, at du ikke ligger i hjemmet ude af stand til selv at søge hjælp. Udgiften til låsesmeden påhviler dig. Hvis din rengørings- og/eller badedag falder på en helligdag, vil du modtage et erstatningsbesøg. Tilbud om træning og støtte så du bliver i stand til at klare din hverdag selv Lovgivning: Vedligeholdende træning og genoptræning gives efter servicelovens 86 stk. 1 & 2 Er det blevet svært for dig at klare de daglige gøremål, at overskue hverdagen eller at komme udenfor? Så har Albertslund Kommune mulighed for at tilbyde dig et træningsstilbud. Der kan være fysiske eller psykiske årsager til, at du har brug for støtte. Det afgørende er, at du med et af kommunens træningsforløb kan få styrket og udviklet dine færdigheder, så du længst muligt kan leve det liv, du ønsker. Når du har henvendt dig til Albertslund Kommune, taler du med visitationen om, hvad du oplever som svært i din hverdag. Sammen med visitator finder I ud af, hvad du har brug for at udvikle og træne. Der er rigtig mange muligheder. Nogle eksempler kunne være: Træning af din balance og gang, så du igen trygt kan tage bad

13 Brugen af særlige hjælpemidler og arbejdsgange, så du igen kan klare de sociale og praktiske opgaver. Træning med fokus på, at du igen selv kan tage tøj på. Træning i at komme op og ned ad trapperne til dit hjem. I træningsforløbet vil Albertslund Kommune inddrage de hjælpemidler, der kan være med til at gøre dig selvhjulpen. Når behovet kan klares med træning ved alment tilbud Det kan være, at dit behov for træning kan dækkes af de almene træningstilbud i kommunen. Der findes forskellige almene tilbud for ældre træningscentre i privatregi eller tilbud om træning i tilknytning til Albertslund Kommunes aktivitetstilbud til ældre. Visitationen og træningspersonalet er behjælpelig med at informere om tilbud i kommunen. Hvis dit behov for træning kan dækkes indenfor de almene træningstilbud, vil du som udgangspunkt ikke kunne få støtte til træning på Albertslund Kommunes genoptræningscenter. Vedligeholdende træning og genoptræning efter sygdom i eget hjem Vedligeholdende træning og genoptræning foregår hos Albertslund Kommunes ergo- og fysioterapeuter i sundhedshusets genoptræningscenter. Efter du er visiteret til forløbet, vil du sammen med en terapeut fra genoptræningscentret lægge et træningsprogram og en tidsplan, der passer til dine behov. Vedligeholdende træning: Hvis du er blevet tiltagende dårligere og derfor ikke kan benytte de almene træningstilbud, kan vedligeholdende træning være det, der skal til, for at du undgår yderligere funktionstab. Forløbet vil afhænge af din tilstand og vil have en varighed på max 24 uger. Genoptræning: Har du svært ved, at komme dig efter længere tids sygdom i eget hjem, kan du søge et genoptræningsforløb. Forløbet vil afhænge af din tilstand og vil have en varighed på max 12 uger. Når din træning afsluttes, vil personalet på genoptræningscentret være behjælpelig med at finde et trænings eller aktivitets tilbud, som passer til dig. Genoptræning efter indlæggelse på sygehuset Lovgivning: Genoptræning efter sygehusophold gives efter sundhedsloven 140 Har du været indlagt på sygehuset, vil du få en plan for genoptræning, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt for, at du kan genvinde dit funktionsniveau. Sygehuset vil sende genoptræningsplanen til Albertslund Kommune. Albertslund Kommune tager kontakt til dig og tilbyder dig genoptræning ud fra lægens anbefalinger. Det vil være kommunen, der vurderer, hvor og hvordan træningen skal foregå og hvor længe, den skal vare. Hele forløbet sker i et tæt samarbejde mellem dig og vores faglige personale som er ergo- eller fysioterapeuter. Albertslund Kommune vil, hvis du ønsker det, få dine pårørende inddraget mest muligt. Forløbet afsluttes, når målene, der er sat, er nået eller når du selv kan klare den videre genoptræning

14 Kontakt og træffetider Genoptræningscentret Genoptræningen Træffetider efter rådhusets åbningstider. Telefon: Hvis du har været indlagt er det genoptræningscentret i Albertslund kommune som modtager din genoptræningsplan. Du kan finder yderligere information på Genoptræningscentrets hjemmeside via Oplysning om 84, 118, 119 og 122 Du kan finde information om anden hjælp og støtte via Albertslund Kommunes hjemmeside www. Albertslund.dk og vælge pension og ældre i fanebladet under borger. Du kan blandt andet læse om: 84, Aflastning og afløsning. Afløsning gives når du ikke kan være alene i hjemmet, eller ikke er i stand til at kalde hjælp Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Pasning af nærtstående som er dødende Hjælp til sygeplejeartikler eller lignede til dødende

15 Sundhed, Pleje & Omsorg BØRN, SUNDHED & VELFÆRD Nordmarks Allé Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Kvalitetsstandard 2016. Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp - til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem eller ældrebolig Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning

Egen bolig og ældrebolig. Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Egen bolig og ældrebolig Information til dig der søger eller modtager praktisk og personlig hjælp samt træning Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET...

Læs mere

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86

Generel Information. Servicelovens 83, 83a, og 86 Generel Information Servicelovens 83, 83a, og 86 Indholdsfortegnelse Vision og målsætning med din hjælp 3 Rehabilitering: din selvhjulpenhed vores fokus 3 Velfærdsteknologi en støtte i hverdagen 4 Sådan

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 3 Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden

Læs mere