19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu"

Transkript

1 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015

2 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til omverdenen 12 Typehus opført som midlertidig løsning 13 Nyt bofællesskab 14 Udbygning Burishus 16 Ombygning Herthahus 18 Staldbyggeri 20 Kreativt værksted 21 Gartneri 22 Kulturhus 24 Grønt forsamlingshus - liv mellem husene 26 Dokumentation af god inklusionspraksis 27 Den gode inklusions tre aktører Udgiver: Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab Redaktionsgruppe: Karina Schmidt, Mads Klinkvort, Ole Uggerby, Søren Hansen og Jens-Otto Andersen. Oplag: 500 stk. version 1. Udgivet: Ultimo reviderede oplag 2015 Allan Elm m.fl. Oplag: 2000 stk. Layout og tryk: LaserTryk.dk Hertha Levefællesskab er et selvgroet socialpolitisk og antroposofisk initiativ med det mål at inkludere en gruppe med særlige behov for omsorg (udviklingshæmmede) med en gruppe såkaldt normale Efter mange års forberedelse tog Hertha Levefællesskab i 1995 det første spadestik til et landsbyfællesskab. En positiv kommune, et velvilligt amt og et begyndende godt naboskab til landsbyen Herskind, var helt nødvendige forudsætninger. Levefællesskabet bygger på to idealer, som vi i det daglige forsøger at leve op til. Det første ideal er at realisere inklusion mellem en større gruppe almindelige borgere og en mindre gruppe voksne udviklingshæmmede. Det betyder, at de to grupper møder hinanden på lige fod i det daglige liv og accepterer hinandens forskelligheder - og at det frie valg om at ville noget sammen rækker videre end blot til at hilse pænt på hinanden, når man mødes på landsbygaden. Det andet ideal er den idémæssige inspiration fra Rudolf Steiner s antroposofi, som Hertha næres af. Det betyder ikke, at man behøver at vide noget særligt om antroposofi, men at man er indforstået med, at mange beslutninger træffes ud fra denne særlige baggrund. Eksempler herpå er, at landbruget er frikøbt og i fælles-eje, at dyrkningsmetoden er biodynamisk, at de udviklingshæmmedes værdi for samfundets trivsel er uden for diskussion, at ledelsesformen er demokratisk, at der er en særlig æstetik, som præger bygninger og landskab, og at der er et socialøkologisk aspekt over helheden. Efter 19 år bor der 137 personer - hvoraf 26 er udviklingshæmmede - i Levefællesskabet, og der står bygninger for over 100 millioner kroner. Halvdelen af værdierne er fælles-eje eller rettere ingens-eje, idet de ejes af Landsbyfonden. Resten er privatejede boliger. Det vi dengang beskrev som ønsket og omvendt integration, og som nu benævnes inklusion, ser på mange måder ud til at lykkes. Vores tro på, at en sådan fælles livssituation ville afstedkomme dynamik og synergi, har vist sig at være sand. Nu står Hertha over for den afsluttende byggefase Sammen med Skanderborg kommune har vi lavet en ny lokalplan, der sætter rammerne for de byggerier, der vil færdiggøre Hertha Levefællesskab op til de ønskede 150 indbyggere. Landsbyfonden, som er en almennyttig erhvervsdrivende fond, har som sit første formål: At forbedre levevilkår for unge og voksne udviklingshæmmede. Dette sker primært gennem erhvervelse, opførelse og drift af ejendomme til brug for leve- og uddannelsesfællesskaber for udviklingshæmmede på grundlag af Rudolf Steiners menneskesyn. Hertha

3 Denne brochure beskriver de projekter, som ønskes realiseret i løbet af de næste ca. 10 år. Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab er, hver gang nye byggerier skal realiseres, i den situation, at en stor del af den nødvendige egenkapital skaffes gennem donationer fra fonde eller fra private givere. De nødvendige lån søger vi hos vores samarbejdspartner Andelskassen Merkur og kreditforeninger. Gennem alle årene har vi med taknemmelighed modtaget mange helt nødvendige donationer både fra private og offentlige fonde. Gaver har altid været en igangsætter for nye projekter, når de skulle omsættes fra idé til virkelighed. Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab Hvem er vi? Går man tæt på og beskriver livet for de såkaldt normale og de udviklingshæmmede mennesker, vil man se, at begge grupper er lige så forskellige, som folk andre steder i landet Når vi ser på aldersfordeling og livssituation, er der et bredt udsnit af alle aldersgrupper. Her er unge praktikanter, familier med små og store børn, folk der bor alene, par, pensionister, velhavende og mindrebemidlede, selvhjulpne udviklingshæmmede, og nogle som skal have megen støtte i hverdagslivet. En bred palet af mennesker i alderen fra 1-80 år. Men alle har de valgt at bo her og medvirker til, at den omvendte og ønskede integration realiseres, så langt det lader sig gøre i privat-, arbejds- og kulturlivet. Beboerfremskrivning ved fuld udbygning ca Alder I alt Alm. beboere Bofællesskaberne I alt Den tilstræbte integration af forskellige aldersgrupper og mennesker med særlige behov har resulteret i en attraktiv boform - ikke mindst for børnefamilier. Nogle bor og arbejder på stedet. Andre bor her, men arbejder uden for Levefællesskabet, og endelig kommer der hver dag medarbejdere udefra og 12 personer, som har deres beskyttede beskæftigelse i værkstederne, men bor i andre bofællesskaber i kommunerne omkring Hertha. Den store opgave i et sådant samliv mellem de såkaldt normale og de udviklingshæmmede er hver dag at udfylde rummet mellem de to grupper. Og det sker på mange forskellige måder og i mange sammenhænge. F.eks. bliver den ene halvdel af de fødevarer, som de udviklingshæmmede er med til at fremstille i værkstederne, solgt til beboerne i Hertha og resten til kunder og butikker i omegnen af Aarhus. Alle kan i de fleste sammenhænge mødes i kulturlivet, hvor aktivitetsniveauet er højt. Der er næsten ikke en dag i ugen, Herthas beboersammensætning ultimo 2014 Kvinder Mænd Børn I alt hvor der ikke holdes et eller andet møde, forberedes en årstidsfest, en fællesspisning, åben landsby, lørdagscafé, lyttes til foredrag, ses film i cafeen eller synges i kor. En oplagt risiko for en sådan landsbyorganisme er, at den bliver sig selv nok og lukker sig om sig selv. Derfor er der også en bevidst bestræbelse på at udfylde rummet mellem Levefællesskabet, nabolandsbyen Herskind og hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at den indre puls og åndedrættet i forhold til omverdenen er i balance. 4 Hertha 2015 Hertha

4 Dengang I august 1987 samledes en gruppe på 40 mennesker på Foreningen Hertha initiativ fællesskab i landsbyform med voksne udviklingshæmmede ud fra Rudolf Steiners menneskesyn. Opgaven, som gruppen samledes om, var at gennemarbejde en vision for, hvordan voksne udviklingshæmmede kunne bringes i en situation, der gav dem et optimalt liv i et fællesskab med såkaldt normale. Gruppen mødtes gennem godt syv år en lørdag hver måned, og det stod hurtigt klart, at et godt liv for de voksne udviklingshæmmede også måtte indbefatte overvejelser om et godt liv for os såkaldt normale. Efter at have vendt alle sten i den menneskelige væren indtil flere gange, præsenterede gruppen i 1994 sin vision: Et leve- Galten Kommune (vest for Aarhus) var med på ideen og anbefalede os at finde jord op ad landsbyen Herskind i kommunens nordlige del. Der ville så blive givet os en lokalplan som det juridiske grundlag for projektet. Der var flere muligheder i spil, og vi valgte en ejendom på 42 tdr. land, hvor bygningerne kunne frasælges, beliggende på kanten af en smuk ådal. Den nødvendige første million til jordkøb blev tilvejebragt ved at 100 mennesker hver ville give en gave på kroner til Landsbyfonden. Det lykkedes, og efter mange besværligheder med kreditforeninger blev det første spadestik taget til Hertha Levefællesskab i foråret Nu Hertha Levefællesskab 2013 set fra syd med Herskind by t.v. Som det ses på nærværende luftfoto, er der nu 19 år senere blevet rejst en lille landsby på den dengang bare mark Ved siden af landbruget ligger det 3-4 tdr. land store biodynamiske gartneri, hvor man kan være kunde i en abonnementsordning. Vi bor 137 mennesker i landsbyen (dec. 2014), heraf 26 udviklingshæmmede i 3 bofællesskaber med ca. 30 tilknyttede medarbejdere, hvoraf 1/3 bor i Hertha. Her findes et varieret udbud af ejerboliger, fondsejede lejeboliger varierende fra m2 samt 3 bofællesskaber med boliger til i alt 26 voksne udviklingshæmmede.en række beskyttede værksteder giver landsbyen liv og aktivitet. I alt 35 udviklingshæmmede har deres daglige arbejde i enten vaskeri, væveri, gartneri, bageri, mejeri, landbrug, køkken eller madordning. De ca. 35 tdr. land drives biodynamisk med en mindre besætning af malkekøer, der leverer mælken til det lille gårdmejeri. Bageriet producerer dagligt frisk brød og kager - alt fremstillet af biodynamiske eller økologiske råvarer. I alt en omsætning af fødevarer på 1,3 mio. kr. årligt. Madordningen i den lokale børnehave leverer mad til 60 børn. Som selvstændige virksomheder findes der i Levefællesskabet to laboratorier, hvor der forskes i fødevarekvalitet. Desuden en guldsmed, en arkitekt og flere terapeuter. Alt i alt en levende landsby. 6 Hertha 2015 Hertha

5 Boliger til individuelt liv i fællesskab For at det sunde liv kan opstå må man se på, hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt. Bolig, arbejde, individuelle omsorgsbehov og sociale kontakter til omverdenen skal ses i en helhed, som i Hertha bevidst forsøges tilgodeset Opfattelsen af den gode bolig til udviklingshæmmede har gennem tiden været under indflydelse af samfundets økonomiske, juridiske og pædagogiske modeluner og normer. I den aktuelle økonomiske, politiske værdidebat er omsorgskrævende personer ofte blevet fremstillet som en omkostning, der skal tilpasses den generelle budgetstramning - selv om det sker på kanten af lovgivningen (jf. FN konvention om handicappedes rettigheder). Den differentierede boform er et udtryk for stedets målsætning om individuelt liv i fællesskab, hvor det offentlige og frivillige (civilsamfundet) indgår i et frugtbart samarbejde omkring borgere med omsorgsbehov. Når denne gruppe af borgere, der har brug for ekstra omsorg, indgår i et større fællesskab, virker de berigende og livgivende. Det sociale fællesskab ville ikke eksistere uden deres medvirken og tilstedeværelse. Det har virkeligheden i Hertha vist de sidste 19 år. Fire forskellige boformer i Hertha De planlagte nye bofællesskaber vil blive en del af en helhed, hvor 30 udviklingshæmmede får tilbud om 4 forskellige boligtyper med differentieret omsorgs- og skærmningsbehov: 1. En skærmet boenhed med et roligt omsorgsfyldt hverdagsliv (fire personer med nattevagt) 2. Boenheder med socialt liv i trygge omgivelser (i alt 13 boliger med mulighed for nattevagt) 3. Boenhed med mere selvstændigt liv og sociale udfordringer (syv boliger uden nattevagt) 4. Selvstændige lejligheder (seks boliger) i Levefællesskabet. I Hertha stræber vi efter at holde fast i følgende - også når vi skaber boliger til udviklingshæmmede: A. Boligen i bofællesskabet må udformes og indrettes, så den tjener de omsorgsmæssige og sociale fordringer, som beboerne i fællesskabet har: Beliggenhed, arkitektur, former, farver, indretning, materialevalg, miljøtiltag, energiforbrug mm. Alt må passes ind i en helhed, der tilsammen bliver til den gode bolig med en hjemlig atmosfære og et lavt institutionelt præg. B. Et rytmisk hverdagsliv og tryghed er afgørende for den enkeltes daglige sundhed. Gennem en dagsrytme med genkendelighed, individuelle terapier, omsorg og sund kost er det muligt at skabe en grundlæggende sundhedsramme. C. At tilgodese og få opfyldt egne behov, at kunne indgå i et socialt arbejdsmæssigt samspil med andre er en balance, som det udviklingshæmmede menneske livslangt bliver udfordret i. Her kan et ansvarsbefordrende arbejdsliv blive den platform, hvor den enkelte, som tænkende, følende og handlende individ, kan udfordres, og personligheden formes i et samspil med andre. D. De individuelle behov for udvikling kan bl.a. skabes ved kunstnerisk aktivitet i form af sang, undervisning, musik, drama eller anden kreativ aktivitet for at styrke den enkeltes valgevne og selvstændighed. 8 Hertha 2015 Hertha

6 Landsbyfonden har kontakt til Civilstyrelsen, som har tilsyn med fondens virksomhed, og til andre fonde, som donerer os midler, samt til private gavegivere. Gaver til Fonden er fradragsberettigede. Også Told og Skat er indover samt et registreret revisionsfirma. Sidst, men ikke mindst, er samarbejdet med vores bank MERKUR og LR Realkredit af helt afgørende betydning for alle udviklingsplaner. indflyttere, referater fra vigtige møder, kommende aktiviteter, små guldkorn, madopskrifter, gartneri- og landbrugsnyt, præsentation af nye beboere og medarbejdere, nyt fra bofællesskaberne osv. Fire gange om året udsendes et medlemsbrev til Hertha Støtteforenings medlemmer, og ligeledes fire gange årligt udkommer det lokale borgerblad Herskindsigt, som også informerer om Herthas aktiviteter. Ved siden af Hertha Levefællesskab ligger landsbyen Herskind 16 km. fra Aarhus. Den rummer ca. 500 mennesker. Fra den spæde start har der været en positiv kontakt med Herskind, og da begge steder har et blomstrende kulturliv, er der udveksling på mange niveauer. Der er desuden et permanent arbejde i gang for at aktualisere og forny vore brochurer, hjemmeside og informationsmateriale beregnet til gæster, interesserede og Hertha Støtteforenings medlemmer. Relationer til omverdenen Hertha Levefællesskab er en sammensat størrelse med relationer til rigtig mange sider. Det passer os godt, da det konstant forhindrer, at vi ender som en øde selvforsynende ø i et ukendt hav Når 111 såkaldt normale flytter sammen med 26 voksne udviklingshæmmede i et levefællesskab, involverer det en lang række aktører. De står i en omkreds, mere eller mindre tæt på og følger livets gang ud fra hver sin synsvinkel. Nogle med ansvar, andre af nysgerrighed eller med lyst til medleven. Stedets tætteste aktører kommer fra den offentlige sektor. Handicapområdet ligger hos kommunerne, og mellem dem og os er der flere samarbejdsaftaler. De godkender vores helt specielle lokalplan, og de fører tilsyn med det pædagogiske arbejde i bo- og værkstedssituationen. Alle byggeplaner skal godkendes af teknik- og miljøafdelingen i Skanderborg Kommune og Herthas Fællesledelse - vort eget selvvalgte byråd, der juridisk er en grundejerforening med tildelte udvidede beføjelser fra fællesskabet. Kontakten og samarbejdet med kommunen har gennem alle årene været givende, og vi oplever at blive taget alvorligt og lyttet til. En vigtig forudsætning for vores projekt er økonomien. En almennyttig erhvervsdrivende fond (Landsbyfonden) har ansvaret for alt, som er fælleseje. Den ejer bofællesskabshusene, hvor de fleste udviklingshæmmede har deres bolig, de beskyttede værksteder og en del udlejningsboliger. Sammen med Herskinds borgere er der etableret et udvidet stisystem i den nærliggende ådal med fugletårn i et såkaldt grønt partnerskab, hvor også Skanderborg Kommune er med. Og med byens børnehave er der et samarbejde om en madordning som et beskyttet værksted, hvor der hver dag laves sund mad til 60 børn og pædagoger. Hvert år besøges Hertha af ca mennesker. Som det ses af oversigten, er det vidt forskellige grupper af mennesker, som ønsker at blive vist rundt. Vores erfaring er, at vi lærer vigtige ting gennem de spørgsmål, folk stiller, og ved hvert besøg bliver vi lidt klogere på os selv og de andre. I nutidens kommunikerende og informerende verden, er det helt nødvendigt at beskrive og berette om livet i Levefællesskabet, og alt hvad vi har gang i. Den 1. i hver måned udkommer det lille tidsskrift Tante Hertha til stedets egne beboere, til de udviklingshæmmedes forældre samt til andre interesserede. Indholdet kan være: præsentation af nye Eksempler på besøgende i Hertha Studerende Pædagoger Nye borgere i Skanderborg Kommune Lørdags Cafe gæster (der arrangeres af forældregruppen) Børnehavebørn Lærere og elever på Lyngå Skolen (dagtilbud) Lærere og elever i Kunstkælderen (dagtilbud) Social- og sundhedsarbejdere Pensionister Dagplejere fra Herskind med børn Naturinteresserede på Fugletur (Dansk Naturfredningsforening) Medarbejdere fra Sølund Pædagoger og brugere, Købmandsgården i Brovst Skolebørn - såning af kornsorter Publikum til foredrag, koncerter og årstidsfester Beboernes gæster og pårørende Besøgende på Spor i Landskabet Støtteforeningens medlemmer Se 10 Hertha 2015 Hertha

7 Typehus opført som midlertidig løsning Nyt bofællesskab Ved årsskiftet blev et nyt bofællesskab på 300 m 2 til 6 beboere taget i brug Huset er en midlertidig løsning i den langsigtede plan med at skabe tidssvarende boliger til 30 voksne udviklingshæmmede i Hertha. Dette byggeri vil ligeledes kunne anvendes som midlertidig bolig, mens det 19 år gamle Herthahus bliver renoveret. Huset er finansieret af institutionen Hertha Bofællesskaber & Værksteder. På en dobbeltgrund i landsbyen er planlagt opført et nyt bofællesskab på 610 m 2 med lejlighedsbyggeri til syv udviklingshæmmede beboere, en lejlighed samt et motionsrum, der vil være åbent for lokalsamfundet. Boligen skal fremtræde som en organisk arkitektonisk helhed, hvor der er taget hensyn til pædagogiske, omsorgsmæssige, sociale, kulturelle, miljømæssige og energirigtige forhold i en fornuftig økonomisk ramme. Omsorgsgrad: Huset rummer syv selvstændige lejligheder uden nattevagtsdækning, en familiebolig som tryghedsskabende element, hvor en almindelig familie har til huse, et praktikantværelse samt et motionsrum, der vil være åbent for de, der bor i området. Indretning: De enkelte lejligheder har et egetareal på 35 m m 2 fællesareal. Boligen skal fremme en hjemlig atmosfære med gode farver og materialer. Der vil blive brugt byggekomponenter, der befordrer et godt indeklima. Energi: Huset udføres med høj isoleringsgrad, jordvarme, solfangere, solceller, samt andre energibesparende løsninger, så det lever op til lavenergiklasse For at opnå en fornuftig medarbejderdækning til den omsorg, der kræves, er huset indrettet til 10 beboere - hvoraf de 3 bor i separate lejligheder i Levefællesskabet, men tilknyttet huset. Som ramme for fælles, sociale aktiviteter indrettes en spiseog dagligstue, som, udover de 7 brugere der bor fast i huset, også er stor nok til lejlighedsvis at kunne rumme de beboere Modelfoto fra sydvest Anlægsbudget Anlægsudgifter Grundværdi (dobbeltgrund) Projektering Entreprenørudgifter m.v I alt Finansiering Lån i LR-Kredit Egenkapital Hjælp fra fonde og private I alt Driftsbudget Driftsindtægter Husleje af 7 beboerlejligheder og støttelejlighed Driftsudgifter Ydelse på kreditforeningslån Ejendomsforsikring, forsikring, renovation Vedligeholdelse (100 kr./m²/år) Bidrag til administration (11%) I alt (2-3), der bor i egen lejlighed, samt på hverdage 2-3 eksterne værkstedsbrugere. Bofællesskabet Nerthus under opførelse Hertha

8 Udbygning Burishus Plantegning, stueplan beplantet terrænmur og en buet løvgang mod øst. Hele bygningssituationen tilstræber i have- og bygningsmæssig udformning at udvikle et skærmet livsrum midt i den ældste, centrale og således efterhånden bymæssigt karakterfulde del af Hertha Levefællesskab. Her vil bevægelseshæmmede også blive tilgodeset. En skærmet enhed i det centrale Hertha Bofællesskabet Burishus rummer i dag seks boliger til udviklingshæmmede og en bolig til en almindelig familie. I tilknytning hertil ønskes opført en skærmet enhed på 254 m 2 bestående af fire lejligheder på hver 35 m 2 placeret omkring et fælles køkken-, spise- og opholdsområde på 55 m 2 samt et medarbejderværelse. Anlægsbudget Anlæg Projektering Entreprenørudgifter m.v I alt Omsorgsgrad: Enheden er tiltænkt en gruppe beboere, som har udviklet behov for øget omsorg og skærmning i forhold til det generelt høje aktivitetsniveau i bofællesskaberne. Disse beboere har brug for nattevagt, og enheden placeres derfor i tilknytning til Burishus, hvor der i forvejen placeres seks beboere med samme behov. Indretning: Ved udformning af de særskilte sove- og opholdsarealer tilstræbes en stor grad af fleksibilitet med mulighed for ommøblering i tilfælde af sygdom eller lettere bevægelseshandicap. Energi: Byggeriet tager sigte mod at opfylde fremtidige krav (2020) om meget lavt energiforbrug. Udover anvendelse af miljømæssigt sunde og bæredygtige materialer, byggeteknisk gode løsninger, ønsker vi at basere energiforsyningen på vedvarende energi - jordvarme, solvarme og solceller - tilpasset bygningen som en integreret del af arkitekturen. Arkitektur: Med bygningens placering mellem de eksisterende bofællesskaber Herthahus og Burishus, vil den være med til at danne afgrænsningen af en attraktiv torveplads, som binder de tre huse sammen. Fra pladsen er der niveaufri adgang til de nye lejligheder. Torvepladsen er en del af et grønt forsamlingshus beskrevet på side Østlængen af Burishus får frilagt sin ydervæg mod syd helt ned i kælderniveau. Torvet omkranses nu ved en havemæssig bearbejdning af de fremkomne niveauspring af hække, Anlægsfinansiering Lån i LR-Kredit Lån i Merkur Egenkapital Hjælp fra fonde I alt Driftsbudget ifm. opførelse af skærmet enhed på 275 m 2 Indtægter Husleje Udgifter Ydelse på lån i LR-Kredit Ydelse på Merkur-banklån Ejendomsskat, forsikring, renovation Vedligehold Bidrag til administration I alt Modelfoto fra sydøst Facade mod øst 14 Hertha 2015 Hertha

9 Ombygning Herthahus Madlavning i Herthahus køkken Herthahus - hjertet i Herthas dagligdag - er det største af bofællesskaberne (688 m 2 ) og den første bygning, der blev taget i brug i Bygningen og lejlighederne behøver nu en gennemgribende ombygning og modernisering Huset rummer blandt andet Levefællesskabets samlingssal, der benyttes til daglig morgensamling, til regelmæssige fællesspisninger, til drama og andre kulturelle arrangementer. Derudover rummer huset 11 små etværelseses lejligheder med fælles toiletter, badeværeler og et terapirum, ligesom der er fælles vaskeri, køkken, spise- og opholdsstue. Flere mindre rum anvendes til kontorer, soverum for nattevagt, kostumer og rekvisitter, koldrum og kælder til fødevarer. En selvstændig lejlighed er indrettet i vestenden af bygningen. Ændringen af Herthahus sker i to tempi 1. Når tilbygningen til Burishus er færdig, rykker 4 beboere ud af Herthahus. Herved opstår et finansielt underskud, idet huslejeindtægten reduceres fra nuværende 11 lejere til fremtidige 7 lejere. 2. Efter dette er det nødvendigt at renovere hele huset og indrette 7 tidssvarende toværelses lejligheder med eget toilet og bad. Det overvejes, hvilke eksterne funktioner, der finansielt kan supplere de 7 lejeindtægter: kontor, gæsteværelser, kunstnerisk værksted eller andet. Den fælles samlingssal er for lille til det fremtidige antal beboere (flere brugere og hyppigere anvendelse). Salen ønskes af Bofællesskaberne & Værkstederne funktionelt adskilt fra lejlighederne med egen indgang og foyer og forsynet med toiletter og garderobe. Herthahus Fase 1 Når antallet af beboere i huset reduceres fra 11 til 7, reduceres den årlige lejeindtægt med For at holde driften i balance, må gælden i bygningen derfor reduceres med 3.8 mio.kr. Finansiering af driftsforandring Hjælp fra fonde Fase 2 a) Renovering af taget b) Ombygning af salen c) Ombygning til beboerlejligheder I alt Anlægsfinansiering a) Landsbyfonden b) Hjælp fra fonde og brugere I alt Ombygningen til beboerlejligheder giver ingen øget drift. Derfor søges hele beløbet udefra. Hertha

10 Staldbyggeri Udbygning af stalden skal dels give optimale arbejdsforhold i det daglige, dels faciliteter til høtørring. Herved kan vi fremstille mejeriprodukter af meget høj kvalitet Herthas biodynamiske landbrug og mejeri er beskyttede værksteder for 8-10 udviklingshæmmede, der sammen med landmanden og mejeristen driver 40 tdr. land med 10 malkekøer og 20 ungdyr. Landbruget sælger mejeriprodukter som f.eks. gårdmælk, tykmælk, fløde og cremefraiche til 15 aftagere i lokalområdet samt til Levefællesskabets beboere. Den årlige omsætning er ca kroner. Fra begyndelsen har målsætningen i jordbruget været at skabe en god arbejdsplads for de udviklingshæmmede,at forarbejde mælken til salgbare kvalitetsprodukter og at åbne landbruget for omgivelserne. Mange skoler, børnehaver og andre grupper besøger Herthas jordbrug. Her er det muligt at komme helt tæt på dyr og afgrøder, at opleve årets gang i landbruget og at opleve vore fødevarers forvandling undervejs fra mark til mave på en nærværende måde. Opgaven er nu at færdiggøre landbrugets fysiske rammer. Vi har en god løsdriftstald med malkegrav samt et velfungerende mejeri. Der er yderligere behov for: 1. Bygninger til ungdyr 2. Ly for vore maskiner (de står i dag på åben mark og i en lejet lade) 3. Faciliteter til høtørring (for at øge køernes sundhed og mælkekvaliteten) 4. Lokaler til undervisning, kaffestue og ostelager Anlægsudgifter og finansiering Byggeomkostninger i alt Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget Der bliver ikke øgede indtægter ifm. staldbyggeriet. Derfor kan vi heller ikke optage lån til finansiering.

11 Kreativt værksted Den nuværende vævestue ønskes udvidet til et multiværksted, der let kan omstilles til forskellige kunstneriske og kreative aktiviteter, som både kan være årstidsbestemte og emnebestemte Det kan ud over vævning f.eks. være strikning, hækling, filtning, maling, papirarbejde, ler mv. I takt med at beboerne bliver ældre, ændres deres behov. En udvidelse vil betyde, at flere brugeres behov kan imødekommes, at der i perioder kan være flere medarbejdere tilknyttet og dermed flere parallelle aktivitetsforløb, og at vi kan sælge produkter fremstillet i Herthas kreative værksted. Der arbejdes med to muligheder: (A) at udvide den nuværende bygning med 100 m 2 eller (B) at opføre et nyt værksted på 140 m 2. Vævestuen Anlægsudgifter og finansiering af kreativt værksted Plan A Byggeomkostninger i alt (100 m 2 a kr.) Lån i LR-Kredit Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget for kreativt værksted Øget huslejeindtægt Ydelse på lån i LR-Kredit Gartneri Herthas biodynamiske gartneri Kunst alene gør livet muligt. Mennesket er kun virkeligt i live, når det indser, at det er et kreativt kunstnerisk væsen. Jeg kræver et kunstnerisk engagement i alle livets områder. Jeg kræver æstetisk engagement fra videnskab, fra økonomi, fra politik, fra religion - alle områder af menneskelig aktivitet. Selv handlingen at pille en kartoffel kan være et kunstneristisk arbejde, hvis det er en bevidst handling. [...] Min teori afhænger af det faktum, at ethvert menneske er en kunstner. Tørvejr til folk og maskiner Joseph Beuys Plan B Byggeomkostninger i alt (140 m² á kr.) Lån i LR-Kredit Egenkapital Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget for kreativt værksted Øget huslejeindtægt Ydelse på lån i LR-Kredit Herthas biodynamiske gartneri er en stor succes, hvor grøntsager og bær finder afsætning blandt Levefællesskabets beboere. Der er 60 abonnenter tilsluttet en ordning til fordeling af de gode produkter, og herudover leveres der til fælleskøkkenet og bofællesskaberne. Ved gartneriet sorteres og lagres høsten i en jordkælder, hvor temperaturen er konstant lav. Der er et ønske om at opstille to halvtage - hver på ca. 30 m 2. Det ene for at forbedre et arbejdsareal for hjælpere i gartneriet, så de kan stå i tørvejr året rundt. Det andet af de to halvtage skal bruges til aflåste rum for mere sårbare redskaber og give ly til gartneriets traktor. Anlægsudgifter og finansiering af gartneri Smedearbejde Jordarbejde Støbearbejde Byggeomkostninger i alt Hjælp fra fonde og private Hertha 2015 Hertha

12 Kulturhus Fra Hertha Levefællesskabs første tid har tanken om et fremtidigt fælles kulturhus udviklet sig I flere tempi har et fælleshus og de funktioner, det skal rumme, været oppe til drøftelse, og tanken er, at det i virkeligheden er et kulturværksted - et kulturhus, vi ønsker os. Første del af et fælleshus/kulturhus er bygget i forbindelse med opførelsen af bageriet, det fælles varelager og cafélokalet med køkken. I tilknytning til denne bygning er der afsat et areal til en sal på ca. 240 m 2. Med en sådan tilbygning kan der blive skabt rammer for, at der bl.a. kan afholdes workshops med deltagere udefra omkring fødevarekvalitet, gartneri, havebrug, landbrug, mejeri, bagning, socialøkologi, socialpolitiske emner m.m. Også udefra kommende initiativer vil være velkomne. Som en uadskillelig del af et udadvendt kulturhus er det helt nødvendigt at realisere overnatningsmuligheder for personer. Indtil nu har salen i Herthahus, som kan rumme op til 100 mennesker, været stedet, hvor vi alle kan samles. Det har været tanken, at når tiden er inde, at bygge en simpel sal f.eks. med limtræsspær, hvor cafeen bliver salens balkon, men bevares som cafe. I takt med at behovene melder sig, kunne den nye del indrettes med fleksible skillevægge og færdiggøres med en foyer med toiletter og garderobe. Byggeriet skal ned i vejplan, så det ikke blokerer for udsyn fra de bagvedliggende boliger. Men planen kan ændres, og meget kan ske. Økonomien i et sådant projekt er svær at løfte. Driften og indtægterne vil være små, så egenkapitalen, som skal rejses, skal være stor. Derfor har vi gennem alle årene lagt lidt til side fra indbetalingen til fælleskassen og grundejerforeningen. Det opsparede beløb er på nuværende tidspunkt (medio 2014) blevet til godt kroner. En mulighed for realisering er, at projektet gennemføres i etaper som delvist selvbyggeri med en stor frivillig arbejdsindsats. Anlægsudgifter og finansiering Byggeomkostninger i alt (v kr./m 2 ) Lån i LR-Kredit (betales af fremtidig opsparing i Fælleskassen) Opsparing i Fælleskassen medio Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget 35 % af årligt Fælleskassebidrag Indtægter i alt Ydelse på lån i LR-Kredit Udgifter til drift af huset Udgifter i alt Hertha 2015 Hertha

13 Grønt forsamlingshus - liv mellem husene Færdiggørelse af torveanlæg i Hertha Levefællesskab Landsbyens overordnede plan er udlagt efter et princip om udsigt for så mange som muligt, adgang til grønne fællesarealer og samlende torvedannelser ved de fælles bygninger. Veje og stier er et sammenbindende element i bebyggelsesplanen. Fra ankomstvejen i vest - Engvej - kan kørende og gående trafikanter bevæge sig ind i området ad det blødt kurvede vejforløb. Trafiksikkerhed: I dag består vejen - Landsbyvænget- af stabilgrus i en ikke særligt god stand. Det er en hullet og ujævn overflade, som kan være vanskelig at forcere - specielt hvis man er kørestolsbruger eller på anden måde bevægelseshæmmet. Et andet trafiksikkerhedsmæssigt aspekt er, at der ikke er adskillelse af bløde og hårde trafikanter. En markering i vejfladen ville afhjælpe problemet. Byrum: Hertha Levefællesskab består af en varieret bebyggelse: énfamilieboliger, tæt-lav bebyggelse, etagebyggeri, bofællesskaber, fælleshus, gartneri- og landbrugsbygninger. Bofællesskaberne: Herthahus og Burishus med en kommende udvidelse, vil være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden. Herved skabes et centralt byrum, som bliver Levefællesskabets byplanmæssige omdrejningspunkt. Øst herfor ligger fælleshuset/kulturhuset. Med en kommende udvidelse vil det også her være naturligt med en pladsdannelse. Belægninger: For at bevare Herthas landlige stemning kan vejanlægget fortsat tænkes som stabilgrusbelagte flader, dog i forbedret teknisk kvalitet. Størsteparten af vejarealet bliver hermed holdt åbent for nedsivning af overfladevand. Kørearealerne kan indrammes af forhøjede betonstensbelagte torve og fortove, som i randzoner forstærkes og indrammes med brosten og chaussésten, som også vil kunne fungere som trafikdæmpning. Anlægsudgifter og finansiering af vejprojekt Anlægsudgifter i alt Bidrag fra fælleskassen/grundejerforeningen Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget for vejprojekt Årlig udgift til vejvedligehold Udgiften afholdes af Fælleskassens budget 24 Hertha 2015 Hertha

14 Dokumentation af god inklusionspraksis Den gode inklusions tre aktører Der er i disse år stor fokus på, hvordan handicappede kan inkluderes i samfundslivet, erhvervslivet, kulturlivet, på boligområdet, i sports- og fritidsaktiviteter osv. Baggrunden er især FN s handicapkonvention fra 2006, som Danmark har tilsluttet sig, og som i disse år bliver integreret i den danske lovgivning. Virkeligheden er imidlertid, at vi mangler solid viden om de faktorer og rammebetingelser, der giver en god inklusion. Især mangler vi en brugbar viden om, hvordan vi udvikler et dynamisk samspil og synergi imellem de tre hovedaktører: det offentlige (kommunerne), det private (virksomheder, selvejende institutioner, fonde) og civilsamfundets frivillige organisationer. I foråret 2012 arrangeredes således en workshop, hvor 30 fagpersoner inden for handicapområdet (økonomi, jura, politik, administration og socialterapi) satte hinanden stævne for i fællesskab at indkredse forudsætningerne og barriererne for det nævnte samspil, og i 2014 udkom så bogen Inklusion - et socialpolitisk indspark. Målsætningen er efterfølgende at igangsætte en reel forskning på området - gerne med forbindelser til forskere og initiativer i andre lande. Bofællesskaberne ser dette som et nødvendigt, langsigtet mål for at forbedre og skabe opmærksomhed omkring udviklingshæmmedes vilkår. Indledende arbejde Inklusion betyder, at to grupper møder hinanden på lige fod i det daglige liv og accepterer hinandens forskelligheder - og at det frie valg om at ville noget sammen rækker videre end blot at hilse pænt på hinanden, når man mødes Naboskab Civilsamfundet God inklusion er resultatet af investeringer fra samfundet - her vist som samvirke mellem de tre sektorer: det offentlige, det private og det civile (frivillige). Afkastet fra disse investeringer er den påvirkning, som den gode inklusion - her eksemplificeret ved Hertha Levefællesskab - har på det omgivende samfund inden for det økonomiske, det sociale, det kulturelle og det miljømæssige område. En aktuel forskningsopgave kunne være: Hvordan dokumenteres effekten af god inklusion på det omgivende samfund? Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab har stor erfaring med formidling af sit arbejde til omgivelserne og har på denne baggrund taget initiativ til en nærmere dokumentation af: Hvad er god inklusionspraksis? Dette er sket i et samarbejde med Hertha Bofællesskaber & Værksteder og andre sociale initiativer, der er anerkendt for en vellykket inklusion af handicappede, og Skanderborg Kommune. Workshop forår 2012 Udgivelse af bogen Inklusion - et socialpolitisk indspark Frydenlund 2014 Aktuel forskning i inklusion Socialt afkast Det offentlige Det frivillige God inklusion Økonomisk afkast Det private Fonde Banker Virksomheder Selvejende institutioner Stat Kommune Kulturelt afkast 26 Hertha 2015 Hertha

15 Stor tak for støtte og samarbejde igennem årene til: Private givere, AVK, Andelskassen Merkur, BHA-Fonden, Bodil Pedersen Fonden, Carl Scharnberg Fond, F.L. Smidth, Friluftsrådet, Grundfos Jubilæums Fond, Den Grønne Fond, Helsefonden, J.L. Fond, Karen Louise Nielsens Fond, LaserTryk, Merkur Fonden, Miljøministeriet, Nerthus Fonden, Paula/Alex Nielsens legat, Rotary Galten, Skanderborg Kommune, Socialministeriet, Software AG Stiftung og Tuborgfondet. Hertha Levefællesskab har modtaget følgende priser: Aarhus Amts sundhedspris (1993) Galten Kommunes Innovationspris (1996) Agenda 21 pris (1998) Merkurs pionerpris (2007) Kulturpris Skanderborg Kommune (2011) Skanderborg Kommunes arkitekturpris (2014) Landsbyfonden Søren Hansen, fmd. Landsbyvænget 12, 8464 Galten Tlf.: Hertha Støtteforening Helle Hansen Landsbyvænget 12, 8464 Galten Tlf.: Hertha Bofællesskaber & Værksteder Ole Uggerby, adm. Landsbyvænget 2A, 8464 Galten Tlf.:

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015

Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 Seniorbofællesskabet Laanshøj Furesø Kommune juni 2015 OK-Fonden er en non-profit organisation og har således ikke til formål at skabe formue. Vi er hverken bundet af politiske eller religiøse særinteresser.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009

Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Projektnavn: Etablering af handicaptoilet, Carl Nielsen-skolen Etablering af handicaptoilet. sudgifter 160 i alt 160 i alt Det anførte beløb er baseret på byggeafdelingens overslag. Ifølge byggesagkyndige

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne

Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne Projekt opførelse af Multihus (aktivitetslokaler) i Lyne LYNE HALLEN KLOSTERVEJ 3 6880 TARM Tlf. 7525 0383 www.lynehallen.dk hallen@lyne.dk Indhold Beskrivelse af projektet... 2 Formålet med projektet...

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Effektiv og nærværende ejendomsadministration

Effektiv og nærværende ejendomsadministration 1 2 Effektiv og nærværende ejendomsadministration 2 3 Arbejdsfelt Vi er en virksomhed, der har stor erfaring i at administrere ejendomme på det private ejendomsmarked. Den private sektor er betydningsfuld

Læs mere

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri

REFERENCER. Referencer kulturbyggeri REFERENCER Referencer kulturbyggeri Biogasanlæg Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner Opførelse af 2 biogasanlæg -kraftvarmeanlæg og gasledninger. Opførelse af biogasanlæg bestående af bygninger for modtagelse,

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Rødtjørnen II i Horsens

Rødtjørnen II i Horsens Rødtjørnen II i Horsens Midtjysk Boligselskab Midtjysk Boligselskab opfører 60 nye lejeboliger på Rødtjørnen i Torsted ved Horsens. De 60 nye lejeboliger kommer til at bestå af fritliggende huse på hhv.

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst

1:200 1 semester Individuelt. En folkeskole i symbiose med sin kontekst 1:200 1 semester Individuelt SKOLE+ En folkeskole i symbiose med sin kontekst English: A public school with a PLUS developed for Teglholmen in Copenhagen. The school integrates public functions like a

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere