19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu"

Transkript

1 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015

2 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til omverdenen 12 Typehus opført som midlertidig løsning 13 Nyt bofællesskab 14 Udbygning Burishus 16 Ombygning Herthahus 18 Staldbyggeri 20 Kreativt værksted 21 Gartneri 22 Kulturhus 24 Grønt forsamlingshus - liv mellem husene 26 Dokumentation af god inklusionspraksis 27 Den gode inklusions tre aktører Udgiver: Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab Redaktionsgruppe: Karina Schmidt, Mads Klinkvort, Ole Uggerby, Søren Hansen og Jens-Otto Andersen. Oplag: 500 stk. version 1. Udgivet: Ultimo reviderede oplag 2015 Allan Elm m.fl. Oplag: 2000 stk. Layout og tryk: LaserTryk.dk Hertha Levefællesskab er et selvgroet socialpolitisk og antroposofisk initiativ med det mål at inkludere en gruppe med særlige behov for omsorg (udviklingshæmmede) med en gruppe såkaldt normale Efter mange års forberedelse tog Hertha Levefællesskab i 1995 det første spadestik til et landsbyfællesskab. En positiv kommune, et velvilligt amt og et begyndende godt naboskab til landsbyen Herskind, var helt nødvendige forudsætninger. Levefællesskabet bygger på to idealer, som vi i det daglige forsøger at leve op til. Det første ideal er at realisere inklusion mellem en større gruppe almindelige borgere og en mindre gruppe voksne udviklingshæmmede. Det betyder, at de to grupper møder hinanden på lige fod i det daglige liv og accepterer hinandens forskelligheder - og at det frie valg om at ville noget sammen rækker videre end blot til at hilse pænt på hinanden, når man mødes på landsbygaden. Det andet ideal er den idémæssige inspiration fra Rudolf Steiner s antroposofi, som Hertha næres af. Det betyder ikke, at man behøver at vide noget særligt om antroposofi, men at man er indforstået med, at mange beslutninger træffes ud fra denne særlige baggrund. Eksempler herpå er, at landbruget er frikøbt og i fælles-eje, at dyrkningsmetoden er biodynamisk, at de udviklingshæmmedes værdi for samfundets trivsel er uden for diskussion, at ledelsesformen er demokratisk, at der er en særlig æstetik, som præger bygninger og landskab, og at der er et socialøkologisk aspekt over helheden. Efter 19 år bor der 137 personer - hvoraf 26 er udviklingshæmmede - i Levefællesskabet, og der står bygninger for over 100 millioner kroner. Halvdelen af værdierne er fælles-eje eller rettere ingens-eje, idet de ejes af Landsbyfonden. Resten er privatejede boliger. Det vi dengang beskrev som ønsket og omvendt integration, og som nu benævnes inklusion, ser på mange måder ud til at lykkes. Vores tro på, at en sådan fælles livssituation ville afstedkomme dynamik og synergi, har vist sig at være sand. Nu står Hertha over for den afsluttende byggefase Sammen med Skanderborg kommune har vi lavet en ny lokalplan, der sætter rammerne for de byggerier, der vil færdiggøre Hertha Levefællesskab op til de ønskede 150 indbyggere. Landsbyfonden, som er en almennyttig erhvervsdrivende fond, har som sit første formål: At forbedre levevilkår for unge og voksne udviklingshæmmede. Dette sker primært gennem erhvervelse, opførelse og drift af ejendomme til brug for leve- og uddannelsesfællesskaber for udviklingshæmmede på grundlag af Rudolf Steiners menneskesyn. Hertha

3 Denne brochure beskriver de projekter, som ønskes realiseret i løbet af de næste ca. 10 år. Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab er, hver gang nye byggerier skal realiseres, i den situation, at en stor del af den nødvendige egenkapital skaffes gennem donationer fra fonde eller fra private givere. De nødvendige lån søger vi hos vores samarbejdspartner Andelskassen Merkur og kreditforeninger. Gennem alle årene har vi med taknemmelighed modtaget mange helt nødvendige donationer både fra private og offentlige fonde. Gaver har altid været en igangsætter for nye projekter, når de skulle omsættes fra idé til virkelighed. Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab Hvem er vi? Går man tæt på og beskriver livet for de såkaldt normale og de udviklingshæmmede mennesker, vil man se, at begge grupper er lige så forskellige, som folk andre steder i landet Når vi ser på aldersfordeling og livssituation, er der et bredt udsnit af alle aldersgrupper. Her er unge praktikanter, familier med små og store børn, folk der bor alene, par, pensionister, velhavende og mindrebemidlede, selvhjulpne udviklingshæmmede, og nogle som skal have megen støtte i hverdagslivet. En bred palet af mennesker i alderen fra 1-80 år. Men alle har de valgt at bo her og medvirker til, at den omvendte og ønskede integration realiseres, så langt det lader sig gøre i privat-, arbejds- og kulturlivet. Beboerfremskrivning ved fuld udbygning ca Alder I alt Alm. beboere Bofællesskaberne I alt Den tilstræbte integration af forskellige aldersgrupper og mennesker med særlige behov har resulteret i en attraktiv boform - ikke mindst for børnefamilier. Nogle bor og arbejder på stedet. Andre bor her, men arbejder uden for Levefællesskabet, og endelig kommer der hver dag medarbejdere udefra og 12 personer, som har deres beskyttede beskæftigelse i værkstederne, men bor i andre bofællesskaber i kommunerne omkring Hertha. Den store opgave i et sådant samliv mellem de såkaldt normale og de udviklingshæmmede er hver dag at udfylde rummet mellem de to grupper. Og det sker på mange forskellige måder og i mange sammenhænge. F.eks. bliver den ene halvdel af de fødevarer, som de udviklingshæmmede er med til at fremstille i værkstederne, solgt til beboerne i Hertha og resten til kunder og butikker i omegnen af Aarhus. Alle kan i de fleste sammenhænge mødes i kulturlivet, hvor aktivitetsniveauet er højt. Der er næsten ikke en dag i ugen, Herthas beboersammensætning ultimo 2014 Kvinder Mænd Børn I alt hvor der ikke holdes et eller andet møde, forberedes en årstidsfest, en fællesspisning, åben landsby, lørdagscafé, lyttes til foredrag, ses film i cafeen eller synges i kor. En oplagt risiko for en sådan landsbyorganisme er, at den bliver sig selv nok og lukker sig om sig selv. Derfor er der også en bevidst bestræbelse på at udfylde rummet mellem Levefællesskabet, nabolandsbyen Herskind og hele samfundet. Derfor er det vigtigt, at den indre puls og åndedrættet i forhold til omverdenen er i balance. 4 Hertha 2015 Hertha

4 Dengang I august 1987 samledes en gruppe på 40 mennesker på Foreningen Hertha initiativ fællesskab i landsbyform med voksne udviklingshæmmede ud fra Rudolf Steiners menneskesyn. Opgaven, som gruppen samledes om, var at gennemarbejde en vision for, hvordan voksne udviklingshæmmede kunne bringes i en situation, der gav dem et optimalt liv i et fællesskab med såkaldt normale. Gruppen mødtes gennem godt syv år en lørdag hver måned, og det stod hurtigt klart, at et godt liv for de voksne udviklingshæmmede også måtte indbefatte overvejelser om et godt liv for os såkaldt normale. Efter at have vendt alle sten i den menneskelige væren indtil flere gange, præsenterede gruppen i 1994 sin vision: Et leve- Galten Kommune (vest for Aarhus) var med på ideen og anbefalede os at finde jord op ad landsbyen Herskind i kommunens nordlige del. Der ville så blive givet os en lokalplan som det juridiske grundlag for projektet. Der var flere muligheder i spil, og vi valgte en ejendom på 42 tdr. land, hvor bygningerne kunne frasælges, beliggende på kanten af en smuk ådal. Den nødvendige første million til jordkøb blev tilvejebragt ved at 100 mennesker hver ville give en gave på kroner til Landsbyfonden. Det lykkedes, og efter mange besværligheder med kreditforeninger blev det første spadestik taget til Hertha Levefællesskab i foråret Nu Hertha Levefællesskab 2013 set fra syd med Herskind by t.v. Som det ses på nærværende luftfoto, er der nu 19 år senere blevet rejst en lille landsby på den dengang bare mark Ved siden af landbruget ligger det 3-4 tdr. land store biodynamiske gartneri, hvor man kan være kunde i en abonnementsordning. Vi bor 137 mennesker i landsbyen (dec. 2014), heraf 26 udviklingshæmmede i 3 bofællesskaber med ca. 30 tilknyttede medarbejdere, hvoraf 1/3 bor i Hertha. Her findes et varieret udbud af ejerboliger, fondsejede lejeboliger varierende fra m2 samt 3 bofællesskaber med boliger til i alt 26 voksne udviklingshæmmede.en række beskyttede værksteder giver landsbyen liv og aktivitet. I alt 35 udviklingshæmmede har deres daglige arbejde i enten vaskeri, væveri, gartneri, bageri, mejeri, landbrug, køkken eller madordning. De ca. 35 tdr. land drives biodynamisk med en mindre besætning af malkekøer, der leverer mælken til det lille gårdmejeri. Bageriet producerer dagligt frisk brød og kager - alt fremstillet af biodynamiske eller økologiske råvarer. I alt en omsætning af fødevarer på 1,3 mio. kr. årligt. Madordningen i den lokale børnehave leverer mad til 60 børn. Som selvstændige virksomheder findes der i Levefællesskabet to laboratorier, hvor der forskes i fødevarekvalitet. Desuden en guldsmed, en arkitekt og flere terapeuter. Alt i alt en levende landsby. 6 Hertha 2015 Hertha

5 Boliger til individuelt liv i fællesskab For at det sunde liv kan opstå må man se på, hvilke forudsætninger, der skal være opfyldt. Bolig, arbejde, individuelle omsorgsbehov og sociale kontakter til omverdenen skal ses i en helhed, som i Hertha bevidst forsøges tilgodeset Opfattelsen af den gode bolig til udviklingshæmmede har gennem tiden været under indflydelse af samfundets økonomiske, juridiske og pædagogiske modeluner og normer. I den aktuelle økonomiske, politiske værdidebat er omsorgskrævende personer ofte blevet fremstillet som en omkostning, der skal tilpasses den generelle budgetstramning - selv om det sker på kanten af lovgivningen (jf. FN konvention om handicappedes rettigheder). Den differentierede boform er et udtryk for stedets målsætning om individuelt liv i fællesskab, hvor det offentlige og frivillige (civilsamfundet) indgår i et frugtbart samarbejde omkring borgere med omsorgsbehov. Når denne gruppe af borgere, der har brug for ekstra omsorg, indgår i et større fællesskab, virker de berigende og livgivende. Det sociale fællesskab ville ikke eksistere uden deres medvirken og tilstedeværelse. Det har virkeligheden i Hertha vist de sidste 19 år. Fire forskellige boformer i Hertha De planlagte nye bofællesskaber vil blive en del af en helhed, hvor 30 udviklingshæmmede får tilbud om 4 forskellige boligtyper med differentieret omsorgs- og skærmningsbehov: 1. En skærmet boenhed med et roligt omsorgsfyldt hverdagsliv (fire personer med nattevagt) 2. Boenheder med socialt liv i trygge omgivelser (i alt 13 boliger med mulighed for nattevagt) 3. Boenhed med mere selvstændigt liv og sociale udfordringer (syv boliger uden nattevagt) 4. Selvstændige lejligheder (seks boliger) i Levefællesskabet. I Hertha stræber vi efter at holde fast i følgende - også når vi skaber boliger til udviklingshæmmede: A. Boligen i bofællesskabet må udformes og indrettes, så den tjener de omsorgsmæssige og sociale fordringer, som beboerne i fællesskabet har: Beliggenhed, arkitektur, former, farver, indretning, materialevalg, miljøtiltag, energiforbrug mm. Alt må passes ind i en helhed, der tilsammen bliver til den gode bolig med en hjemlig atmosfære og et lavt institutionelt præg. B. Et rytmisk hverdagsliv og tryghed er afgørende for den enkeltes daglige sundhed. Gennem en dagsrytme med genkendelighed, individuelle terapier, omsorg og sund kost er det muligt at skabe en grundlæggende sundhedsramme. C. At tilgodese og få opfyldt egne behov, at kunne indgå i et socialt arbejdsmæssigt samspil med andre er en balance, som det udviklingshæmmede menneske livslangt bliver udfordret i. Her kan et ansvarsbefordrende arbejdsliv blive den platform, hvor den enkelte, som tænkende, følende og handlende individ, kan udfordres, og personligheden formes i et samspil med andre. D. De individuelle behov for udvikling kan bl.a. skabes ved kunstnerisk aktivitet i form af sang, undervisning, musik, drama eller anden kreativ aktivitet for at styrke den enkeltes valgevne og selvstændighed. 8 Hertha 2015 Hertha

6 Landsbyfonden har kontakt til Civilstyrelsen, som har tilsyn med fondens virksomhed, og til andre fonde, som donerer os midler, samt til private gavegivere. Gaver til Fonden er fradragsberettigede. Også Told og Skat er indover samt et registreret revisionsfirma. Sidst, men ikke mindst, er samarbejdet med vores bank MERKUR og LR Realkredit af helt afgørende betydning for alle udviklingsplaner. indflyttere, referater fra vigtige møder, kommende aktiviteter, små guldkorn, madopskrifter, gartneri- og landbrugsnyt, præsentation af nye beboere og medarbejdere, nyt fra bofællesskaberne osv. Fire gange om året udsendes et medlemsbrev til Hertha Støtteforenings medlemmer, og ligeledes fire gange årligt udkommer det lokale borgerblad Herskindsigt, som også informerer om Herthas aktiviteter. Ved siden af Hertha Levefællesskab ligger landsbyen Herskind 16 km. fra Aarhus. Den rummer ca. 500 mennesker. Fra den spæde start har der været en positiv kontakt med Herskind, og da begge steder har et blomstrende kulturliv, er der udveksling på mange niveauer. Der er desuden et permanent arbejde i gang for at aktualisere og forny vore brochurer, hjemmeside og informationsmateriale beregnet til gæster, interesserede og Hertha Støtteforenings medlemmer. Relationer til omverdenen Hertha Levefællesskab er en sammensat størrelse med relationer til rigtig mange sider. Det passer os godt, da det konstant forhindrer, at vi ender som en øde selvforsynende ø i et ukendt hav Når 111 såkaldt normale flytter sammen med 26 voksne udviklingshæmmede i et levefællesskab, involverer det en lang række aktører. De står i en omkreds, mere eller mindre tæt på og følger livets gang ud fra hver sin synsvinkel. Nogle med ansvar, andre af nysgerrighed eller med lyst til medleven. Stedets tætteste aktører kommer fra den offentlige sektor. Handicapområdet ligger hos kommunerne, og mellem dem og os er der flere samarbejdsaftaler. De godkender vores helt specielle lokalplan, og de fører tilsyn med det pædagogiske arbejde i bo- og værkstedssituationen. Alle byggeplaner skal godkendes af teknik- og miljøafdelingen i Skanderborg Kommune og Herthas Fællesledelse - vort eget selvvalgte byråd, der juridisk er en grundejerforening med tildelte udvidede beføjelser fra fællesskabet. Kontakten og samarbejdet med kommunen har gennem alle årene været givende, og vi oplever at blive taget alvorligt og lyttet til. En vigtig forudsætning for vores projekt er økonomien. En almennyttig erhvervsdrivende fond (Landsbyfonden) har ansvaret for alt, som er fælleseje. Den ejer bofællesskabshusene, hvor de fleste udviklingshæmmede har deres bolig, de beskyttede værksteder og en del udlejningsboliger. Sammen med Herskinds borgere er der etableret et udvidet stisystem i den nærliggende ådal med fugletårn i et såkaldt grønt partnerskab, hvor også Skanderborg Kommune er med. Og med byens børnehave er der et samarbejde om en madordning som et beskyttet værksted, hvor der hver dag laves sund mad til 60 børn og pædagoger. Hvert år besøges Hertha af ca mennesker. Som det ses af oversigten, er det vidt forskellige grupper af mennesker, som ønsker at blive vist rundt. Vores erfaring er, at vi lærer vigtige ting gennem de spørgsmål, folk stiller, og ved hvert besøg bliver vi lidt klogere på os selv og de andre. I nutidens kommunikerende og informerende verden, er det helt nødvendigt at beskrive og berette om livet i Levefællesskabet, og alt hvad vi har gang i. Den 1. i hver måned udkommer det lille tidsskrift Tante Hertha til stedets egne beboere, til de udviklingshæmmedes forældre samt til andre interesserede. Indholdet kan være: præsentation af nye Eksempler på besøgende i Hertha Studerende Pædagoger Nye borgere i Skanderborg Kommune Lørdags Cafe gæster (der arrangeres af forældregruppen) Børnehavebørn Lærere og elever på Lyngå Skolen (dagtilbud) Lærere og elever i Kunstkælderen (dagtilbud) Social- og sundhedsarbejdere Pensionister Dagplejere fra Herskind med børn Naturinteresserede på Fugletur (Dansk Naturfredningsforening) Medarbejdere fra Sølund Pædagoger og brugere, Købmandsgården i Brovst Skolebørn - såning af kornsorter Publikum til foredrag, koncerter og årstidsfester Beboernes gæster og pårørende Besøgende på Spor i Landskabet Støtteforeningens medlemmer Se 10 Hertha 2015 Hertha

7 Typehus opført som midlertidig løsning Nyt bofællesskab Ved årsskiftet blev et nyt bofællesskab på 300 m 2 til 6 beboere taget i brug Huset er en midlertidig løsning i den langsigtede plan med at skabe tidssvarende boliger til 30 voksne udviklingshæmmede i Hertha. Dette byggeri vil ligeledes kunne anvendes som midlertidig bolig, mens det 19 år gamle Herthahus bliver renoveret. Huset er finansieret af institutionen Hertha Bofællesskaber & Værksteder. På en dobbeltgrund i landsbyen er planlagt opført et nyt bofællesskab på 610 m 2 med lejlighedsbyggeri til syv udviklingshæmmede beboere, en lejlighed samt et motionsrum, der vil være åbent for lokalsamfundet. Boligen skal fremtræde som en organisk arkitektonisk helhed, hvor der er taget hensyn til pædagogiske, omsorgsmæssige, sociale, kulturelle, miljømæssige og energirigtige forhold i en fornuftig økonomisk ramme. Omsorgsgrad: Huset rummer syv selvstændige lejligheder uden nattevagtsdækning, en familiebolig som tryghedsskabende element, hvor en almindelig familie har til huse, et praktikantværelse samt et motionsrum, der vil være åbent for de, der bor i området. Indretning: De enkelte lejligheder har et egetareal på 35 m m 2 fællesareal. Boligen skal fremme en hjemlig atmosfære med gode farver og materialer. Der vil blive brugt byggekomponenter, der befordrer et godt indeklima. Energi: Huset udføres med høj isoleringsgrad, jordvarme, solfangere, solceller, samt andre energibesparende løsninger, så det lever op til lavenergiklasse For at opnå en fornuftig medarbejderdækning til den omsorg, der kræves, er huset indrettet til 10 beboere - hvoraf de 3 bor i separate lejligheder i Levefællesskabet, men tilknyttet huset. Som ramme for fælles, sociale aktiviteter indrettes en spiseog dagligstue, som, udover de 7 brugere der bor fast i huset, også er stor nok til lejlighedsvis at kunne rumme de beboere Modelfoto fra sydvest Anlægsbudget Anlægsudgifter Grundværdi (dobbeltgrund) Projektering Entreprenørudgifter m.v I alt Finansiering Lån i LR-Kredit Egenkapital Hjælp fra fonde og private I alt Driftsbudget Driftsindtægter Husleje af 7 beboerlejligheder og støttelejlighed Driftsudgifter Ydelse på kreditforeningslån Ejendomsforsikring, forsikring, renovation Vedligeholdelse (100 kr./m²/år) Bidrag til administration (11%) I alt (2-3), der bor i egen lejlighed, samt på hverdage 2-3 eksterne værkstedsbrugere. Bofællesskabet Nerthus under opførelse Hertha

8 Udbygning Burishus Plantegning, stueplan beplantet terrænmur og en buet løvgang mod øst. Hele bygningssituationen tilstræber i have- og bygningsmæssig udformning at udvikle et skærmet livsrum midt i den ældste, centrale og således efterhånden bymæssigt karakterfulde del af Hertha Levefællesskab. Her vil bevægelseshæmmede også blive tilgodeset. En skærmet enhed i det centrale Hertha Bofællesskabet Burishus rummer i dag seks boliger til udviklingshæmmede og en bolig til en almindelig familie. I tilknytning hertil ønskes opført en skærmet enhed på 254 m 2 bestående af fire lejligheder på hver 35 m 2 placeret omkring et fælles køkken-, spise- og opholdsområde på 55 m 2 samt et medarbejderværelse. Anlægsbudget Anlæg Projektering Entreprenørudgifter m.v I alt Omsorgsgrad: Enheden er tiltænkt en gruppe beboere, som har udviklet behov for øget omsorg og skærmning i forhold til det generelt høje aktivitetsniveau i bofællesskaberne. Disse beboere har brug for nattevagt, og enheden placeres derfor i tilknytning til Burishus, hvor der i forvejen placeres seks beboere med samme behov. Indretning: Ved udformning af de særskilte sove- og opholdsarealer tilstræbes en stor grad af fleksibilitet med mulighed for ommøblering i tilfælde af sygdom eller lettere bevægelseshandicap. Energi: Byggeriet tager sigte mod at opfylde fremtidige krav (2020) om meget lavt energiforbrug. Udover anvendelse af miljømæssigt sunde og bæredygtige materialer, byggeteknisk gode løsninger, ønsker vi at basere energiforsyningen på vedvarende energi - jordvarme, solvarme og solceller - tilpasset bygningen som en integreret del af arkitekturen. Arkitektur: Med bygningens placering mellem de eksisterende bofællesskaber Herthahus og Burishus, vil den være med til at danne afgrænsningen af en attraktiv torveplads, som binder de tre huse sammen. Fra pladsen er der niveaufri adgang til de nye lejligheder. Torvepladsen er en del af et grønt forsamlingshus beskrevet på side Østlængen af Burishus får frilagt sin ydervæg mod syd helt ned i kælderniveau. Torvet omkranses nu ved en havemæssig bearbejdning af de fremkomne niveauspring af hække, Anlægsfinansiering Lån i LR-Kredit Lån i Merkur Egenkapital Hjælp fra fonde I alt Driftsbudget ifm. opførelse af skærmet enhed på 275 m 2 Indtægter Husleje Udgifter Ydelse på lån i LR-Kredit Ydelse på Merkur-banklån Ejendomsskat, forsikring, renovation Vedligehold Bidrag til administration I alt Modelfoto fra sydøst Facade mod øst 14 Hertha 2015 Hertha

9 Ombygning Herthahus Madlavning i Herthahus køkken Herthahus - hjertet i Herthas dagligdag - er det største af bofællesskaberne (688 m 2 ) og den første bygning, der blev taget i brug i Bygningen og lejlighederne behøver nu en gennemgribende ombygning og modernisering Huset rummer blandt andet Levefællesskabets samlingssal, der benyttes til daglig morgensamling, til regelmæssige fællesspisninger, til drama og andre kulturelle arrangementer. Derudover rummer huset 11 små etværelseses lejligheder med fælles toiletter, badeværeler og et terapirum, ligesom der er fælles vaskeri, køkken, spise- og opholdsstue. Flere mindre rum anvendes til kontorer, soverum for nattevagt, kostumer og rekvisitter, koldrum og kælder til fødevarer. En selvstændig lejlighed er indrettet i vestenden af bygningen. Ændringen af Herthahus sker i to tempi 1. Når tilbygningen til Burishus er færdig, rykker 4 beboere ud af Herthahus. Herved opstår et finansielt underskud, idet huslejeindtægten reduceres fra nuværende 11 lejere til fremtidige 7 lejere. 2. Efter dette er det nødvendigt at renovere hele huset og indrette 7 tidssvarende toværelses lejligheder med eget toilet og bad. Det overvejes, hvilke eksterne funktioner, der finansielt kan supplere de 7 lejeindtægter: kontor, gæsteværelser, kunstnerisk værksted eller andet. Den fælles samlingssal er for lille til det fremtidige antal beboere (flere brugere og hyppigere anvendelse). Salen ønskes af Bofællesskaberne & Værkstederne funktionelt adskilt fra lejlighederne med egen indgang og foyer og forsynet med toiletter og garderobe. Herthahus Fase 1 Når antallet af beboere i huset reduceres fra 11 til 7, reduceres den årlige lejeindtægt med For at holde driften i balance, må gælden i bygningen derfor reduceres med 3.8 mio.kr. Finansiering af driftsforandring Hjælp fra fonde Fase 2 a) Renovering af taget b) Ombygning af salen c) Ombygning til beboerlejligheder I alt Anlægsfinansiering a) Landsbyfonden b) Hjælp fra fonde og brugere I alt Ombygningen til beboerlejligheder giver ingen øget drift. Derfor søges hele beløbet udefra. Hertha

10 Staldbyggeri Udbygning af stalden skal dels give optimale arbejdsforhold i det daglige, dels faciliteter til høtørring. Herved kan vi fremstille mejeriprodukter af meget høj kvalitet Herthas biodynamiske landbrug og mejeri er beskyttede værksteder for 8-10 udviklingshæmmede, der sammen med landmanden og mejeristen driver 40 tdr. land med 10 malkekøer og 20 ungdyr. Landbruget sælger mejeriprodukter som f.eks. gårdmælk, tykmælk, fløde og cremefraiche til 15 aftagere i lokalområdet samt til Levefællesskabets beboere. Den årlige omsætning er ca kroner. Fra begyndelsen har målsætningen i jordbruget været at skabe en god arbejdsplads for de udviklingshæmmede,at forarbejde mælken til salgbare kvalitetsprodukter og at åbne landbruget for omgivelserne. Mange skoler, børnehaver og andre grupper besøger Herthas jordbrug. Her er det muligt at komme helt tæt på dyr og afgrøder, at opleve årets gang i landbruget og at opleve vore fødevarers forvandling undervejs fra mark til mave på en nærværende måde. Opgaven er nu at færdiggøre landbrugets fysiske rammer. Vi har en god løsdriftstald med malkegrav samt et velfungerende mejeri. Der er yderligere behov for: 1. Bygninger til ungdyr 2. Ly for vore maskiner (de står i dag på åben mark og i en lejet lade) 3. Faciliteter til høtørring (for at øge køernes sundhed og mælkekvaliteten) 4. Lokaler til undervisning, kaffestue og ostelager Anlægsudgifter og finansiering Byggeomkostninger i alt Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget Der bliver ikke øgede indtægter ifm. staldbyggeriet. Derfor kan vi heller ikke optage lån til finansiering.

11 Kreativt værksted Den nuværende vævestue ønskes udvidet til et multiværksted, der let kan omstilles til forskellige kunstneriske og kreative aktiviteter, som både kan være årstidsbestemte og emnebestemte Det kan ud over vævning f.eks. være strikning, hækling, filtning, maling, papirarbejde, ler mv. I takt med at beboerne bliver ældre, ændres deres behov. En udvidelse vil betyde, at flere brugeres behov kan imødekommes, at der i perioder kan være flere medarbejdere tilknyttet og dermed flere parallelle aktivitetsforløb, og at vi kan sælge produkter fremstillet i Herthas kreative værksted. Der arbejdes med to muligheder: (A) at udvide den nuværende bygning med 100 m 2 eller (B) at opføre et nyt værksted på 140 m 2. Vævestuen Anlægsudgifter og finansiering af kreativt værksted Plan A Byggeomkostninger i alt (100 m 2 a kr.) Lån i LR-Kredit Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget for kreativt værksted Øget huslejeindtægt Ydelse på lån i LR-Kredit Gartneri Herthas biodynamiske gartneri Kunst alene gør livet muligt. Mennesket er kun virkeligt i live, når det indser, at det er et kreativt kunstnerisk væsen. Jeg kræver et kunstnerisk engagement i alle livets områder. Jeg kræver æstetisk engagement fra videnskab, fra økonomi, fra politik, fra religion - alle områder af menneskelig aktivitet. Selv handlingen at pille en kartoffel kan være et kunstneristisk arbejde, hvis det er en bevidst handling. [...] Min teori afhænger af det faktum, at ethvert menneske er en kunstner. Tørvejr til folk og maskiner Joseph Beuys Plan B Byggeomkostninger i alt (140 m² á kr.) Lån i LR-Kredit Egenkapital Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget for kreativt værksted Øget huslejeindtægt Ydelse på lån i LR-Kredit Herthas biodynamiske gartneri er en stor succes, hvor grøntsager og bær finder afsætning blandt Levefællesskabets beboere. Der er 60 abonnenter tilsluttet en ordning til fordeling af de gode produkter, og herudover leveres der til fælleskøkkenet og bofællesskaberne. Ved gartneriet sorteres og lagres høsten i en jordkælder, hvor temperaturen er konstant lav. Der er et ønske om at opstille to halvtage - hver på ca. 30 m 2. Det ene for at forbedre et arbejdsareal for hjælpere i gartneriet, så de kan stå i tørvejr året rundt. Det andet af de to halvtage skal bruges til aflåste rum for mere sårbare redskaber og give ly til gartneriets traktor. Anlægsudgifter og finansiering af gartneri Smedearbejde Jordarbejde Støbearbejde Byggeomkostninger i alt Hjælp fra fonde og private Hertha 2015 Hertha

12 Kulturhus Fra Hertha Levefællesskabs første tid har tanken om et fremtidigt fælles kulturhus udviklet sig I flere tempi har et fælleshus og de funktioner, det skal rumme, været oppe til drøftelse, og tanken er, at det i virkeligheden er et kulturværksted - et kulturhus, vi ønsker os. Første del af et fælleshus/kulturhus er bygget i forbindelse med opførelsen af bageriet, det fælles varelager og cafélokalet med køkken. I tilknytning til denne bygning er der afsat et areal til en sal på ca. 240 m 2. Med en sådan tilbygning kan der blive skabt rammer for, at der bl.a. kan afholdes workshops med deltagere udefra omkring fødevarekvalitet, gartneri, havebrug, landbrug, mejeri, bagning, socialøkologi, socialpolitiske emner m.m. Også udefra kommende initiativer vil være velkomne. Som en uadskillelig del af et udadvendt kulturhus er det helt nødvendigt at realisere overnatningsmuligheder for personer. Indtil nu har salen i Herthahus, som kan rumme op til 100 mennesker, været stedet, hvor vi alle kan samles. Det har været tanken, at når tiden er inde, at bygge en simpel sal f.eks. med limtræsspær, hvor cafeen bliver salens balkon, men bevares som cafe. I takt med at behovene melder sig, kunne den nye del indrettes med fleksible skillevægge og færdiggøres med en foyer med toiletter og garderobe. Byggeriet skal ned i vejplan, så det ikke blokerer for udsyn fra de bagvedliggende boliger. Men planen kan ændres, og meget kan ske. Økonomien i et sådant projekt er svær at løfte. Driften og indtægterne vil være små, så egenkapitalen, som skal rejses, skal være stor. Derfor har vi gennem alle årene lagt lidt til side fra indbetalingen til fælleskassen og grundejerforeningen. Det opsparede beløb er på nuværende tidspunkt (medio 2014) blevet til godt kroner. En mulighed for realisering er, at projektet gennemføres i etaper som delvist selvbyggeri med en stor frivillig arbejdsindsats. Anlægsudgifter og finansiering Byggeomkostninger i alt (v kr./m 2 ) Lån i LR-Kredit (betales af fremtidig opsparing i Fælleskassen) Opsparing i Fælleskassen medio Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget 35 % af årligt Fælleskassebidrag Indtægter i alt Ydelse på lån i LR-Kredit Udgifter til drift af huset Udgifter i alt Hertha 2015 Hertha

13 Grønt forsamlingshus - liv mellem husene Færdiggørelse af torveanlæg i Hertha Levefællesskab Landsbyens overordnede plan er udlagt efter et princip om udsigt for så mange som muligt, adgang til grønne fællesarealer og samlende torvedannelser ved de fælles bygninger. Veje og stier er et sammenbindende element i bebyggelsesplanen. Fra ankomstvejen i vest - Engvej - kan kørende og gående trafikanter bevæge sig ind i området ad det blødt kurvede vejforløb. Trafiksikkerhed: I dag består vejen - Landsbyvænget- af stabilgrus i en ikke særligt god stand. Det er en hullet og ujævn overflade, som kan være vanskelig at forcere - specielt hvis man er kørestolsbruger eller på anden måde bevægelseshæmmet. Et andet trafiksikkerhedsmæssigt aspekt er, at der ikke er adskillelse af bløde og hårde trafikanter. En markering i vejfladen ville afhjælpe problemet. Byrum: Hertha Levefællesskab består af en varieret bebyggelse: énfamilieboliger, tæt-lav bebyggelse, etagebyggeri, bofællesskaber, fælleshus, gartneri- og landbrugsbygninger. Bofællesskaberne: Herthahus og Burishus med en kommende udvidelse, vil være placeret i umiddelbar nærhed af hinanden. Herved skabes et centralt byrum, som bliver Levefællesskabets byplanmæssige omdrejningspunkt. Øst herfor ligger fælleshuset/kulturhuset. Med en kommende udvidelse vil det også her være naturligt med en pladsdannelse. Belægninger: For at bevare Herthas landlige stemning kan vejanlægget fortsat tænkes som stabilgrusbelagte flader, dog i forbedret teknisk kvalitet. Størsteparten af vejarealet bliver hermed holdt åbent for nedsivning af overfladevand. Kørearealerne kan indrammes af forhøjede betonstensbelagte torve og fortove, som i randzoner forstærkes og indrammes med brosten og chaussésten, som også vil kunne fungere som trafikdæmpning. Anlægsudgifter og finansiering af vejprojekt Anlægsudgifter i alt Bidrag fra fælleskassen/grundejerforeningen Hjælp fra fonde og private Samlet finansiering Driftsbudget for vejprojekt Årlig udgift til vejvedligehold Udgiften afholdes af Fælleskassens budget 24 Hertha 2015 Hertha

14 Dokumentation af god inklusionspraksis Den gode inklusions tre aktører Der er i disse år stor fokus på, hvordan handicappede kan inkluderes i samfundslivet, erhvervslivet, kulturlivet, på boligområdet, i sports- og fritidsaktiviteter osv. Baggrunden er især FN s handicapkonvention fra 2006, som Danmark har tilsluttet sig, og som i disse år bliver integreret i den danske lovgivning. Virkeligheden er imidlertid, at vi mangler solid viden om de faktorer og rammebetingelser, der giver en god inklusion. Især mangler vi en brugbar viden om, hvordan vi udvikler et dynamisk samspil og synergi imellem de tre hovedaktører: det offentlige (kommunerne), det private (virksomheder, selvejende institutioner, fonde) og civilsamfundets frivillige organisationer. I foråret 2012 arrangeredes således en workshop, hvor 30 fagpersoner inden for handicapområdet (økonomi, jura, politik, administration og socialterapi) satte hinanden stævne for i fællesskab at indkredse forudsætningerne og barriererne for det nævnte samspil, og i 2014 udkom så bogen Inklusion - et socialpolitisk indspark. Målsætningen er efterfølgende at igangsætte en reel forskning på området - gerne med forbindelser til forskere og initiativer i andre lande. Bofællesskaberne ser dette som et nødvendigt, langsigtet mål for at forbedre og skabe opmærksomhed omkring udviklingshæmmedes vilkår. Indledende arbejde Inklusion betyder, at to grupper møder hinanden på lige fod i det daglige liv og accepterer hinandens forskelligheder - og at det frie valg om at ville noget sammen rækker videre end blot at hilse pænt på hinanden, når man mødes Naboskab Civilsamfundet God inklusion er resultatet af investeringer fra samfundet - her vist som samvirke mellem de tre sektorer: det offentlige, det private og det civile (frivillige). Afkastet fra disse investeringer er den påvirkning, som den gode inklusion - her eksemplificeret ved Hertha Levefællesskab - har på det omgivende samfund inden for det økonomiske, det sociale, det kulturelle og det miljømæssige område. En aktuel forskningsopgave kunne være: Hvordan dokumenteres effekten af god inklusion på det omgivende samfund? Landsbyfonden ved Hertha Levefællesskab har stor erfaring med formidling af sit arbejde til omgivelserne og har på denne baggrund taget initiativ til en nærmere dokumentation af: Hvad er god inklusionspraksis? Dette er sket i et samarbejde med Hertha Bofællesskaber & Værksteder og andre sociale initiativer, der er anerkendt for en vellykket inklusion af handicappede, og Skanderborg Kommune. Workshop forår 2012 Udgivelse af bogen Inklusion - et socialpolitisk indspark Frydenlund 2014 Aktuel forskning i inklusion Socialt afkast Det offentlige Det frivillige God inklusion Økonomisk afkast Det private Fonde Banker Virksomheder Selvejende institutioner Stat Kommune Kulturelt afkast 26 Hertha 2015 Hertha

15 Stor tak for støtte og samarbejde igennem årene til: Private givere, AVK, Andelskassen Merkur, BHA-Fonden, Bodil Pedersen Fonden, Carl Scharnberg Fond, F.L. Smidth, Friluftsrådet, Grundfos Jubilæums Fond, Den Grønne Fond, Helsefonden, J.L. Fond, Karen Louise Nielsens Fond, LaserTryk, Merkur Fonden, Miljøministeriet, Nerthus Fonden, Paula/Alex Nielsens legat, Rotary Galten, Skanderborg Kommune, Socialministeriet, Software AG Stiftung og Tuborgfondet. Hertha Levefællesskab har modtaget følgende priser: Aarhus Amts sundhedspris (1993) Galten Kommunes Innovationspris (1996) Agenda 21 pris (1998) Merkurs pionerpris (2007) Kulturpris Skanderborg Kommune (2011) Skanderborg Kommunes arkitekturpris (2014) Landsbyfonden Søren Hansen, fmd. Landsbyvænget 12, 8464 Galten Tlf.: Hertha Støtteforening Helle Hansen Landsbyvænget 12, 8464 Galten Tlf.: Hertha Bofællesskaber & Værksteder Ole Uggerby, adm. Landsbyvænget 2A, 8464 Galten Tlf.:

Antroposofi i BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED

Antroposofi i BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED Antroposofi i praksis BIODYNAMISK JORDBRUG BØRNEHAVER SKOLER HELSEPÆDAGOGIK ANTROPOSOFISKE LÆGER ARKITEKTUR OG KUNST BANKVIRKSOMHED 1 BØRNEHAVER ANTROPOSOFISKE LÆGER BANKVIRKSOMHED HELSEPÆDAGOGIK VELKOMMEN

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Hertha Levefællesskab

Hertha Levefællesskab Hertha Levefællesskab -social og kulturel værdiskabelse i fremtidens landsby Projektbeskrivelse Levefællesskabet - et inklusionsprojekt Hertha Levefællesskab er et selvgroet socialpolitisk initiativ med

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere

HERTHA BOFÆLLESSKABER OG VÆRKSTEDER ORGANISATIONSPLAN

HERTHA BOFÆLLESSKABER OG VÆRKSTEDER ORGANISATIONSPLAN HERTHA BOFÆLLESSKABER OG VÆRKSTEDER ORGANISATIONSPLAN Indhold Værdibaseret virksomhed: Antroposofi og integration 3 Historisk baggrund: Hertha Levefællesskab 4 Historisk baggrund: Hertha Bofællesskaber

Læs mere

Ikke blot et sted man bor - her lever man!

Ikke blot et sted man bor - her lever man! Ikke blot et sted man bor - her lever man! Struer Boligselskab Struer Boligselskab er et alment boligselskab, der siden 1948 har opført og udlejet boliger i Struer Kommune. Vi råder i dag over cirka 500

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav

Havnehusene. Familieboliger på Dagmar Petersens Gade på Aarhus Ø. Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Havnehusene Familieboliger på på Aarhus Ø Udsigt over havnen Grønne gårdrum og taghaver Opfylder fremtidens energikrav Placeringen Aarhus Ø Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN

Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Seniorbofællesskab - Stensballe VELKOMMEN Velkomst Aftenens program Baggrund for mødet Hvad er et seniorbofællesskab Erfaring fra eksisterende bofællesskaber Hvordan bliver et bofællesskab til Det videre

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan Støttecentret Ådalen 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. 1.1 Beskrivelse af institutionen/gruppen.

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt.

Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening samt anvendelse af salgsindtægt. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 26. november 2017 Udbud af kommunalt areal i Toveshøj Fælles udbud af areal i Toveshøj i samarbejde med Brabrand Boligforening

Læs mere

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv.

Lange & Jerup Group Developeranpartsselskab Rosenvængets Allé 11, 4., tv. Hvidovre Kommune Teknik og Miljø Udvalget Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Østerbro, d. 27. juni 2012 Hermed fremsendes ansøgning til udvalget for etablering af ungdomsboliger i det tidligere plejehjem for

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Den venligtsindede stamme vest for Aarhus

Den venligtsindede stamme vest for Aarhus Den venligtsindede stamme vest for Aarhus I levefællesskabet Hertha står normale danskere på venteliste for at få lov til at være naboer til udviklingshæmmede. De kalder det omvendt integration, for i

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST

Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger. Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST Udviklingstendenser i beboernes krav til almene boliger Lars Vind Scheerer Seniorprojektleder, arkitekt MAA BO-VEST SBI s Rådgivende Forum, 9. november 2016 BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen

Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Konference om solceller på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 31. oktober 2014 v/afdelingsdirektør Søren Thomsen Agenda 1: Merkur, Den Almennyttige Andelskasse 2: Klimalån a) energirenovering b)

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. 10 principper

Fremtidens plejeboliger. 10 principper Fremtidens plejeboliger 10 principper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indhold Indledning Ti principper Beboernes privatliv og behov for hjemlighed værnes Beboernes forskellighed afspejles Den enkelte støttes i at

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag

Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. maj 2017 Lokalplan 1061, Generationernes Hus, Aarhus Ø - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 1061,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER

FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER FREMTI DENS F FREMTIDENS KOLLEKTIVE ÆLDREBOLIGER F F Kapitel 5 Kapitel 5. Om at bo i et fællesskab Formålet med denne del af processen og skemaet er at skabe fælles forventninger til det at bo i et fællesskab.

Læs mere

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted

Kontaktoplysninger: Det Bæredygtige Bofællesskab ved Gribskov og Esrum Sø CVR-nummer: Tingbakken 18, 3230 Græsted Vision: At skabe en bæredygtig, miljø- og klimavenlig økolandsby med 10-12 huse og et stort fælleshus. Økolandsbyen skal fungere som en off-grid selvforsynende enhed med egen forsyning af varme og elektricitet

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud

BEBOERHÅNDBOG. for Stoa Botilbud BEBOERHÅNDBOG for Stoa Botilbud KÆRE NYE ELLER KOMMENDE BEBOER Stoa Botilbud er et lille botilbud primært for unge voksne i alderen 18 til 40 år, som har brug for et sted at bo midlertidigt. Vi har plads

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning

Budget 2012 Udvalget for Kultur og Planlægning Plan og Erhverv TANKEFULD, ETAPE 2 1.000 kr. Projektering og arkæologi 8.000 Byggemodning - grunde, interne veje 20.000 14.000 Byggemodning - grøn og salgsfremme 500 3.500 3.100 Afdrag lån 1.200 4.500

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby

31 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Beskrivelse af Bomiparken

Beskrivelse af Bomiparken Socialforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1. Beskrivelse af Bomiparken, fremtidige indretning og økonomi Beskrivelse af Bomiparken...1 Indretning af dagtilbud og plejehjemmets stueetage...1 Dagtilbuddet...2

Læs mere

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap

Jernbanegade. Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Page 1 of 6 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Jernbanegade Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for : BOFÆLLESSKABET

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere