StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR"

Transkript

1 M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION

2 TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG UDVIKLING 2

3 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR 2016 digital InFRaStRuktuR er vigtig digital infrastruktur er vigtig for den regionale udvikling og vækst. den skal sikre borgere og erhvervslivet de bedste betingelser i hele regionen. Mobil- og bredbåndsdækning er i dag blevet et grundvilkår for at kunne få en hverdag og en virksomhed til at fungere. det er vigtigt både at have adgang til diverse nettjenester, og til selv at kunne uploade data eller have mulighed for hjemmearbejdsplads. Især i de tyndtbefolkede områder, hvor markedet ikke selv når ud, må der gøres en særlig indsats. her oplever borgere og virksomheder ofte en dårlig eller slet ingen mobil- eller bredbåndsdækning. det har vidtrækkende konsekvenser for disse områder. nye virksomheder vil ikke flytte dertil, og allerede eksisterende virksomheder søger væk. For bosætningen gælder tilsvarende, at nye borgere ikke vil bo et sted, hvor der ikke er en tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning. en særlig indsats må gøres i forhold til små- og mellemstore virksomheder, herunder landbrug. også i sommerhusområderne må der gøres en målrettet indsats, da det er svært at leje sommerhuse ud, hvis der ikke er adgang til internet. det er ikke kun i tyndtbefolkede områder, der skal gøres en indsats. Selv større byområder og mange landsbyer oplever store problemer med dækningen. både regionen og kommunerne benytter sig i stigende omfang af digital kommunikation i forhold til borgerne. bl.a. inden for telemedicin og indberetninger inden for social- og sundhedsområdet, men også på de mange selvbetjeningsportaler, udsendelse af e-post m.v. det er her vigtigt, at alle borgere stilles lige med de samme muligheder for at kunne benytte sig af de offentlige tjenester. bent hansen Regionsrådsformand jan Petersen Formand for kkr 3

4 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende niveau i hele den midtjyske region. Som et led heri er denne fælles strategi- og handlingsplan for mobiltelefoni og bredbåndsdækning udarbejdet. Formålet med strategien er at afdække omfanget af problemerne og komme med konkrete forslag til handlinger. På baggrund af en kortlægning af den eksisterende mobil- og bredbåndsdækning indeholder strategi- og handlingsplanen forslag til, hvilke initiativer regionen og kommunerne vil kunne tage for at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning, herunder en række anbefalinger til staten. Strategien er illustreret med en række cases, som viser, hvad nogle kommuner allerede har gjort for at forbedre mobil- og/eller bredbåndsdækningen. Casene er tænkt som inspiration for kommunerne til initiativer, som kan sættes i gang i de enkelte kommuner, hvis der er ønske herom. Samtidig er Region Midtjylland og de 19 kommuner enige om, at der skal udarbejdes fælles retningslinjer for maste- og gravetilladelser, så det er de samme procedurer, der gælder i hele regionen. Det er hensigten på denne måde at smidiggøre ansøgningsprocessen og sikre en ensartet behandling af ansøgninger i alle kommuner. 4

5 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Anbefalinger Region Midtjylland og de 19 kommuner er enige om følgende anbefalinger: Staten anbefales, at afsætte yderligere midler til bredbåndspuljen med henblik på at sikre, at der kommer bredbånd ud i alle de områder, hvor der ikke vil komme bredbånd på almindelige vilkår. forpligte mobilselskaberne til ved salg af mobiltelefoni at oplyse borgerne om dækningsgraden for det anvendte mobilnet. optage forhandlinger med mobilselskaberne om at tilbyde mobilabonnement, som giver mulighed for, at borgerne mod betaling kan bruge forskellige mobilnet, så man altid kan blive koblet op på det nærmeste og det stærkeste signal. Desuden opfordres staten og KL til ved de kommende økonomiforhandlinger at åbne for mulighed for, at kommunerne kan optage lån til finansiering af digital infrastruktur uden for den kommunale låneramme. Idékatalog Inspireret af tiltag, som allerede er iværksat i nogle kommuner, er her opstillet et idékatalog, hvor der kan hentes inspiration til konkrete initiativer: Kommunerne kan ved udbud af egen mobiltelefoni stille krav om yderligere dækning i udbuddet. Kommunerne kan iværksætte målinger af mobildækningen målrettet områder med dårlig dækning. Kommunerne kan sammen med lokale ildsjæle og leverandører være med til at sikre bredbånd til områder med dårlig dækning, især i tyndt befolkede områder. Kommuner, hvor en særlig indsats er nødvendig, kan ansætte en bredbåndsmedarbejder, som kan koordinere arbejdet med lokale frivillige, virksomheder og teleudbydere. Lokale grupper og kommuner kan gå sammen om at udpege områder og søge støtte fra bredbåndspuljen. Kommunerne og regionen kan iværksætte tilbud rettet mod lokale borgere og ildsjæle med konkret vejledning i, hvad man lokalt kan gøre for at få bredbånd i området. 5

6 MANGE STEDER I REGIONEN N ER MOBIL- OG BREDBÅNDS- DÆKNINGEN MANGELFULD 6

7 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR 2016 hvordan SeR bredbåndsog MobIldæknIngen ud I RegIonen? der er store forskelle på dækningen i de enkelte kommuner i den midtjyske region. og der er stor forskel på, hvilke tiltag kommunerne satser på. I nogle kommuner kan markedskræfterne stort set løse problemerne, mens det andre steder er nødvendigt med en større indsats for at få bedre mobil- og bredbåndsdækning. det er vigtigt at se på mobildækning (tale og data) og fastnet bredbåndsdækning hver for sig, da der er tale om grundlæggende forskellige teknologier. Fastnet bredbånd er forbindelser, der kommer via kabler. Det kan være de traditionelle ADSL-forbindelser (kobber), fibernetforbindelser, gennem kabel-tv eller som fast trådløs. Mobilt bredbånd er en forbindelse via mobilsignaler, der giver adgang til internettet. 7

8 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Mobildækning I Danmark er der tre mobilnetværk: TDC, TT (Telenor/Telia) og 3. Alle danske mobilselskaber benytter sig af et af disse netværk. Hvordan mobildækningen er et bestemt sted afhænger derfor af, hvilket mobilnetværk ens mobilselskab har en aftale med. Der kan være store forskelle mellem de forskellige mobilnetværk. For brugeren af mobiltelefoni opleves ofte, at der ikke er nogen mobilforbindelse, når man har brug for den, eller at forbindelsen falder ud, hvis man bevæger sig lidt. Det betyder, at man er nødt til at stille sig bestemte steder for overhovedet at kunne opnå forbindelse. De fleste mobiltelefoner er i dag smartphones, som foruden tale også har data. Der er steder, hvor man har en god dataforbindelse, men ikke kan tale i telefon og omvendt. Mobildækningen er generelt blevet meget bedre, end den var for nogle år siden, men der er stadig steder, hvor dækningen er alt for ringe. Der er mange forhold, som spiller ind. Først og fremmest dækningen på det mobilnet ens abonnement er knyttet op på. Men det betyder også rigtigt meget, hvilken telefon man har, fordi modtageegenskaberne varierer meget fra telefon til telefon. Overordnet ser mobildækningen rimelig ud, men der er forskel fra selskab til selskab. Region Midtjylland og de 19 kommuner har fået udarbejdet kort over mobildækningen for de forskellige mobilnet. Kortene viser, at der alt efter mobilnet er mobilhuller forskellige steder, ligesom der er stor forskel på indendørs- og udendørsdækning. Det skal understreges, at kortlægningen er baseret på teleselskabernes egne oplysninger, og at der er tale om en beregnet dækning. Kortet viser, hvor der slet ikke er udendørs taledækning (grøn farve). Kortet er udarbejdet af Region Midtjylland. Kilder: 3, TDC og TT (dækningskort, august 2016) 8 Signaturforklaring Ingen dækning Byer Kommuner

9 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 På nedenstående kort vises, hvordan den udendørs mobildækning for tale er ved henholdsvis 3, TDC og TT ifølge selskabernes egne oplysninger. Kortene kan bruges til at argumentere over for teleselskaberne, hvor der skal gøres en indsats for en bedre dækning, men bør suppleres med egne målinger. Signaturforklaring 3 Byer Kommuner Signaturforklaring TDC Byer Kommuner De tre kort viser, hvor der ikke er dækning for udendørs tale for henholdsvis 3 (gul), TDC (blå) og TT (lilla). Kortene er udarbejdet af Region Midtjylland. Kilder: 3, TDC og TT (dækningskort, august 2016) Signaturforklaring TT Byer Kommuner 9

10 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Hvad kan der gøres? Kommunerne og regionen kan være aktive medspillere, når det gælder om at opnå en bedre mobildækning. Erhvervsfremmeloven fra 2014 giver kommunerne mulighed for at stille dækningskrav ved egne indkøb og for at etablere passiv digital infrastruktur som fx master. En række kommuner har allerede stillet krav om en generel bedre dækning i forbindelse med udbud af egen telefoni. 6 midt- og vestjyske kommuner (Lemvig, Struer, Herning, Ringkøbing- Skjern, Holstebro og Skive) gik sammen i et fælles udbud, da de skulle forny deres aftale for kommunal telefoni. Det resulterede i, at mobildækningen nu omfatter 98,5 % af alle adresser i kommunerne. Noget tilsvarende har man gjort i Randers Kommune. Case: Mobiltelefoni i seks midt- og vestjyske kommuner Lemvig, Struer, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Skive kommuner stod i 2013/14 overfor at skulle have fornyet deres aftale om mobiltelefoni til alle kommunale bygninger, ansatte, institutioner m.v. Kommunerne valgte derfor at gå sammen i et fælles udbud, hvor de stillede et krav om en dækning på 98,5 % af bebyggede matrikler ved til gengæld at tilbyde at opstille kommunale mobilmaster eller give mulighed for vederlagsfrit at opsætte master på bygninger. Udbuddet blev vundet af Telenor, og dækningen gælder derfor kun for alle med abonnement hos Telenor eller et af de mobilselskaber, der benytter TT s mobilnet. Kommunernes erfaring er, at det er en god idé at gå sammen og løse opgaverne i fællesskab, hvor alle byder ind med de ressourcer og kompetencer, den enkelte kommune råder over. Projektet har ført til flere fælles projekter for de seks kommuner. Casen viser, at man kan opnå bedre dækning ved at stille krav og selv skyde ressourcer ind. Men casen tydeliggør også problemet med, at det kun er muligt at benytte det mobilnetværk, der svarer til ens abonnement. 10

11 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR 2016 Spørgsmålet om at tillade en generel roaming har tidligere været oppe til debat. det er dog ikke umiddelbart en farbar vej, da det konflikter med ønsket om at fastholde et marked på konkurrencevilkår. Man risikerer, at ingen vil investere i infrastruktur, hvis det skal stilles til rådighed for andre udbydere. I stedet vil problemet kunne løses, hvis teleudbyderne indgår aftale med flere mobilnetværk og tilbyder et abonnement, hvor brugeren mod betaling altid vil kunne hente signalet fra den nærmeste mast. kommunerne kan selv foretage målinger i de områder, hvor der er problemer med mobildækningen for at skaffe sig et mere detaljeret overblik over omfanget af problemet, evt. på baggrund af indberetninger om oplevet dækning fra borgere og virksomheder. der er flere muligheder for disse målinger. Fx har netplan udviklet en kuffert med måleudstyr, som kan bruges til systematisk kortlægning af mobildækningen. kufferten kan købes eller lejes af en eller flere kommuner, og netplan tilbyder også hjælp til at bearbejde de indsamlede resultater. I nordjylland har de selv indkøbt eget udstyr og ansat folk til systematisk at køre rundt på alle veje og måle dækningen for de forskellige mobilnet. Flere kommuner har planlagt at bruge den såkaldte svenske skraldebilsmodel, hvor der placeres udstyr til at måle mobildækningen i renovationsbiler, som i forvejen kommer rundt i hele kommunen. Kommunerne og regionen kan være aktive medspillere for at opnå bedre mobildækning 11

12 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR 2016 FaStnet bredbånd Region Midtjylland og de 19 kommuner har fået udarbejdet en samlet oversigt over dækningen af fastnet bredbånd helt ned på adresseniveau. Som grundlag for kortlægningen ligger en stor datamængde, som kommunerne og regionen kan bruge til at skabe et overblik over bredbåndsdækningen i et bestemt geografisk område. disse data kan kommunerne og regionen sammen med egne data bruge ved planlægning af, hvor der skal ydes en målrettet indsats. det kan ske ved at lave analyser ud fra lokale ønsker, fx dækning for borgere i tyndt befolkede områder, erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, sommerhusområder eller inden for sundhedsområdet. Resultatet viser jf. nedenstående kort, at der er en lang række steder i regionen, hvor der bør sættes ind, hvis vi skal leve op til målsætningen om en tidssvarende bredbåndsdækning i hele regionen. denne dækning er af energistyrelsen defineret som min 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload (100/30 Mbit/s) i Max download-hastigheder i Mbit/s for bredbånd. Kortet er udarbejdet af Region Midtjylland. Kilde: Energistyrelsen 12

13 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR 2016 Resultatet af kortlægningen er ikke overraskende. den bekræfter, at der mange steder er dårlig dækning. Fastnet bredbånd kommer fra mange forskellige teknologier, som fx kobber, fiber, kabel-tv og fast trådløs. I teleforliget fra 1999, som stadig er gældende, er slået fast, at dansk telepolitik hviler på centrale principper om en markedsbaseret og teknologineutral udvikling. det er således ikke teknologien, som er det afgørende, men derimod hastigheden. det vil derfor i forskellige områder også være relevant at benytte forskellige teknologier alt efter, hvordan der bedst kan opnås den ønskede dækning. 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload i

14 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Hvad kan der gøres? Mange steder når markedet selv ud, fordi tele- og forsyningsselskaberne kan se en forretning i at forsyne et bestemt område. Men der er steder, hvor selskaberne ikke har interesse i at forsyne, fordi de ikke umiddelbart kan opnå en tilslutningsprocent, som gør det rentabelt for dem. Erhvervsfremmeloven fra 2014 giver kommunerne mulighed for at understøtte bedre adgang til bredbånd. I forbindelse med egne udbud af bredbåndsforbindelser til institutioner og medarbejdere kan kommunen også stille dækningskrav i områder af kommunen, hvor der er mindre god dækning, hvis der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Staten afsatte i en lånepulje, som kommunerne kunne søge midler fra til udbredelse af bredbånd. Det benyttede man sig bl.a. af i Ringkøbing-Skjern Kommune. Formålet var at sikre højhastighedsbredbånd i de dele af kommunen, hvor der ikke er mulighed for det i dag. Case: Højhastighedsnet til alle statslig lånepulje Ringkøbing-Skjern Kommune er kendetegnet ved, at mange virksomheder, landbrug og sommerhuse ligger uden for by- og industriområder, hvor der ikke er adgang til højhastighedsbredbånd. Kommunen søgte derfor midler fra den statslige lånepulje og igangsatte et udbud, hvis formål var at sikre højhastighedsnet til alle kommunens virksomheder, sommerhuse og borgere, der ellers ikke ville få et tilbud om højhastighedsinternet. I områder, hvor man kan samle 30 til 50 procents opbakning, vil der blive udrullet fiberbredbånd. Udrulningen er godt i gang. Senere vil alle i disse områder kunne få fiberbredbånd på markedsvilkår. Med aftalen vil godt virksomheder, sommerhuse og husstande i kommunen senest i 2020 modtage tilbuddet om fiberbredbånd. Casen viser, at det gennem en statslig lånepulje er muligt at sikre højhastighedsbredbånd til alle, som er interesserede. Muligheden for, at staten kan tillade kommunerne at optage lån uden for den almindelige låneramme, bør indgå i fremtidige økonomiforhandlinger mellem staten og KL. 14

15 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Også lokale borgerforeninger og ildsjæle kan gå sammen og få bredbånd til områder, hvor bebyggelsen ligger meget spredt. Case: Fast trådløst bredbånd til landområder I Hedensted Kommune har en lokal iværksætter benyttet sig af, at der er ført fiber frem til en virksomhed eller en institution. Han har købt fiber herfra med ret til videresalg og sender signalet videre til andre sendere og til brugerne. På den måde kan et ret stort område på km dækkes. Det kræver, at der bliver opsat tilstrækkelig mange sendere, og at der er frit udsyn mellem dem, så signalet kan passere uhindret af træer og bygninger. Senderne bliver typisk opsat på kornsiloer. Fast trådløst bredbånd kan udbydes i mange forskellige hastigheder, typisk 30/30 Mbit/s, men der kan opnås hastigheder helt op til 100/100 Mbit/s. Men hvis alle, der ønsker det, skal have så høje hastigheder, er det nødvendigt at opsætte relativt mange sendere. Casen viser, at det med en indsats fra lokale ildsjæle kan lykkes at få bredbånd med høje hastigheder ud til landområder med meget spredt bebyggelse. Kommunerne og regionen kan iværksætte tilbud rettet mod lokale borgere og ildsjæle med konkret vejledning i, hvad man lokalt kan gøre for at få bredbånd i området. Initiativerne kan evt. indgå i LAG s handlingsplan. Case: Kommunal bredbåndskonsulent Syddjurs har som så mange andre kommuner den udfordring, at landområder og mindre landsbyer ikke umiddelbart kan få højhastighedsinternet på markedsvilkår. Kommunen har valgt at ansætte en bredbåndskonsulent, som har til opgave at motivere lokale ildsjæle og skabe lokal opbakning til at få bredbånd ud i disse områder. Opgaven er desuden at samarbejde med udbyderne af internet og overbevise dem om at etablere bredbånd i de berørte områder. Konsulenten arbejder ude i lokalområderne og tager typisk kontakt til borgergrupper, erhvervssammenslutninger, vejlaug m.v. for at aktivere dem i arbejdet. Disse bliver lokale ambassadører og søger at skabe opbakning til at få bredbånd ud i området. Konsulenten sørger for at følge op og giver råd og vejledning om, hvordan de kommer videre, hvor de kan søge om midler osv. Lige nu er fokus på bredbåndspuljen. Det gælder også for sommerhusområder, hvor der i kommunen er ca sommerhuse. Bredbåndskonsulenten arbejder også på at få udbredt velfærdsteknologien især til ældre som kræver en bredbåndsforbindelse. Endelig sørger konsulenten for, at der ved gravearbejder bliver nedlagt tomrør for at sikre fremtidens digitale infrastruktur. Casen viser, at frivillighed og lokale ildsjæle har stor betydning, og at en kommunalt ansat bredbåndskonsulent sammen med lokale beboere, beboergrupper og virksomheder kan være med til at udbrede bredbånd i kommunen. 15

16 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Bredbåndspuljen I april 2016 indgik en række af Folketingets partier en aftale om en bredbåndspulje på i alt 200 mio. kr. over årene Puljen administreres af Energistyrelsen, hvor lokale foreninger evt. i samarbejde med kommunen kan søge tilskud til bedre bredbåndsdækning. Puljen kan søges til sammenhængende områder, som har en internethastighed på mindre end 10/2 Mbit/s med særlig vægt på adresser, som ikke kan få 5/1 Mbit/s. Energistyrelsen har lavet en oversigt, som viser hvilke adresser, der vil kunne søge om midler fra bredbåndspuljen. Tilskudsberettigede adresser inden for en radius af 1 km > 10 Beregningsforudsætninger: Adresser med maksimalt 10 Mbit/s download og/eller 2 Mbit/s upload Tilskudsberettigede adresser, bredbåndspuljen. Kortet er udarbejdet af Region Midtjylland. Kilde: Energistyrelsen 16

17 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR 2016 På energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) findes en udførlig vejledning i, hvordan man søger midler fra bredbåndspuljen. det er et krav, at udbyderen skal kunne tilbyde en hastighed på 30/5 Mbit/s straks ved etableringen, og at det er dimensioneret til senest i 2020 at kunne give 100/30 Mbit/s. de 200 millioner kr., der er afsat, vil blot kunne række til mellem boliger, virksomheder eller sommerhuse. Ifølge energistyrelsens opgørelse er der i danmark adresser, som opfylder kriterierne for at søge midler fra bredbåndspuljen, heraf godt adresser i Region Midtjylland. derfor bør staten afsætte yderligere midler til bredbåndspuljen eller iværksætte andre initiativer, som kan være med til at skaffe en bedre bredbåndsdækning på disse adresser. lokale grupper og kommuner kan gå sammen om at udpege områder og søge støtte fra bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen rækker kun til en brøkdel af de adresser, som opfylder kriterierne for at søge 17

18 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Fælles retningslinjer Det er et ønske fra tele- og forsyningsselskaberne, at der er ensartede procedurer for sagsbehandling i alle kommuner. Begrundelsen er, at det vil lette og smidiggøre ansøgninger om maste- og gravetilladelser. De fælles retningslinjer vil således være en hjælp for teleoperatørerne, men også for kommunerne. Business Region North Denmark, Byregion Fyn samt Region Sjælland og de sjællandske kommuner har allerede udarbejdet fælles retningslinjer, som alle parter står bag og er enige om at følge. Derfor er det oplagt, at også Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har fælles retningslinjer for maste- og gravetilladelser. Kommunerne og Region Midtjylland er enige om at tilstræbe en kort sagsbehandlingstid på ansøgninger om gravetilladelser og masterejsning. Det kræver imidlertid, at der er stor gennemsigtighed i, hvad en ansøgning skal indeholde, og i hvordan sagsbehandlingen foregår. Det er vigtigt, at ansøger tidligt i processen kontakter den relevante kommune for at afstemme ønsker og forventninger. Kommunerne tilstræber at udpege en kontaktperson for henholdsvis mastetilladelser og gravetilladelser, så operatørerne altid ved, hvem de skal henvende sig til. Mastetilladelser For at fremme ønsket om en god digital infrastruktur i hele regionen, vil det være nødvendigt, at der opsættes nye mobilmaster og antenneanlæg til teleområdet. Udfordringen består i, at master og antenner skal placeres, så der opnås den bedst mulige dækning, samtidig med at de skal udformes og placeres, så det omkringliggende miljø påvirkes mindst muligt. Den tidlige dialog mellem teleoperatørerne og den relevante kommune, skal være med til at afdække såvel kommunens som teleoperatørens ønsker for at afklare det videre forløb, herunder den bedst egnede placering af mast og antenne ud fra en helhedsmæssig vurdering. Der er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige regler for opstilling af master i byzone og i landzone. Kommunerne er enige om at tilstræbe en kort sagsbehandlingstid, men det kræver et veldokumenteret ansøgningsmateriale. Kommunerne vil i den fremtidige kommune- og lokalplanlægning indarbejde forslag til fremtidige mastepositioner. 18

19 Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur 2016 Gravetilladelser Udbredelse af fastnet bredbånd er nødvendigt, hvis der skal være båndbredde til, at alle i regionen har mulighed for at bruge de tjenester på internettet, som de har behov for. Det kræver, at der nedgraves rør, som den trådede bredbånd kan føres frem i. Information om det påtænkte gravearbejde i den tidlige dialog med kommunen kan være med til at fremme sagsbehandlingen og sikre en korrekt udfyldt ansøgning. Måske ligger der allerede tomrør, som kan bruges til den påtænkte installation. Kommunerne i Region Midtjylland er enige om at tilstræbe en sagsbehandlingstid på max otte arbejdsdage ved tildeling af gravetilladelser samt tilladelser til at opføre teknikhuse og samlebrønde. Dog kan der for gravearbejde på private fællesveje forventes en længere sagsbehandlingstid på grund af partshøring. Såfremt et forsyningsselskab har et større projekt, er kommunerne indstillet på at give en generel tilladelse til hele projektet, så man ikke skal søge om hver enkelt del. I så fald skal man blot meddele, hvornår gravearbejdet vil finde sted, så der kan træffes de nødvendige forholdsregler for omkørsel for trafikken m.v. Gravearbejde er ofte til stor gene for beboerne i området og for trafikken, samtidig med at det ofte er den dyreste del af udrulning af bredbånd. Derfor anbefales, at kommunerne ved fremtidige arbejder enten stiller krav om eller selv nedlægger tomrør, som kan bruges til fremtidige installationer. Der bør i den forbindelse indgås aftaler om standarddimensioner af tomrør. Alle nedgravede rør skal anmeldes til Ledningsejerregistret (LER). Det er kommunernes hensigt at indtænke ledningsføring, samlebrønde og teknikhuse i fremtidige lokalplaner. Arealleje Region Midtjylland og kommunerne i regionen har ikke vedtaget en fælles prispolitik for udlejning af arealer til mobilmaster, antenner og teknikhuse. Energistyrelsen har beskrevet mulige metoder til, hvordan lejeprisen for udlejning af arealer til digital infrastruktur udregnes. De tre metoder baserer sig på henholdsvis: - Den offentlige vurdering - Professionelt fagligt skøn - Sammenlignelige priser Hvis lejen ikke kan fastsættes på anden måde, anbefales det at bruge en af de tre metoder, Der indgås desuden aftaler om etablering og vedligeholdelse af adgangsveje og vedligeholdelse af det lejede areal og af evt. bygninger. 19

20 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017 Bredbånd Skive Kommune Den 28. juni 2017 Vi ved ikke hvad vi bruger nettet til om 5-10 år Dagsorden Bredbåndsdækningen i Skive Kommune 15 min Bredbånd via kabelnettet, mobilnettet og gennem luften! Fordele

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune primo august 2017

Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune primo august 2017 Notat Dato: 07.08.2017 Reference: Maiken Bjerre Sørensen Henrik Friis Tlf.: 29 39 68 27 E-mail: mbs@norddjurs.dk Journalnr.: 17/32 Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 2 / 2015 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur Teleindustrien: Kommunerne skal have en central rolle i telepolitikken

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Kontor/afdeling Center for Tele Dato 22. marts 2017 J nr. 2017-916 /rro Energistyrelsen

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

REFERAT BREDBÅNDSPROJEKT BRN

REFERAT BREDBÅNDSPROJEKT BRN Thomas Meyer Balle 7. oktober 2015 REFERAT BREDBÅNDSPROJEKT BRN Møde vedr. Tid og sted Deltagere Barrierer for udbredelse af mobil 7. oktober 2015 Regionshuset John Cocks, john.cocks@aalborg.dk Thomas

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur,

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Glenna Nielsen Sendt: 3. oktober 2016 11:47 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK; Bagge Peter. PEBA Cc: Peder Hansen Emne: SV: Sagsgangen og nyt udvalgsmøde

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN:

Læs mere

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND

ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND 9. MARTS 2017 ANALYSE AF BREDBÅNDSPULJEN 2016 I REGION NORDJYLLAND BEDRE BREDBÅND I NORDJYLLAND Thomas Kampmann og Mette Freja Hansen REGION NORDJYLLAND Indhold Summary... 2 Målsætning... 3 Ansøgningsrunden

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udvalget for Landdistrikter og Øer 201516 ULØ Alm.del Bilag 106 Offentligt STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR FOLKETINGSHØRING OM LAG 4. MAJ 2016, 1 LAG ORDNINGEN I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV,

Læs mere

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Digital infrastruktur. Indsatsen i Holstebro Kommune Besøg fra Randers Kommune 15.01.2015

Digital infrastruktur. Indsatsen i Holstebro Kommune Besøg fra Randers Kommune 15.01.2015 Digital infrastruktur Indsatsen i Holstebro Kommune Besøg fra Randers Kommune 15.01.2015 Kort over Holstebro Kommune 15-01-2015 2 Billeder og fakta om Holstebro Fakta (pr. januar 2015) 57.500 indbyggere

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Bredbånd og mobil i digital topklasse

Bredbånd og mobil i digital topklasse MARTS 2018 Bredbånd og mobil i digital topklasse Fremtidens telepolitik for hele Danmark Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet MARTS 2018 2017/18:23 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade

Læs mere

Udkast til 2 parallelle sagsfremstillinger

Udkast til 2 parallelle sagsfremstillinger Udkast til 2 parallelle sagsfremstillinger Emner: Formål: Tidsramme: Tovholder: A: Administrativ ensartning for sagsbehandling B: Metode til prisfastsættelse for leje af areal til opsætning af mobilmaster

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK

Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Fra: Erik Mortensen Sendt: 9. juni 2016 16:45 Til: Lauridsen Dorthe Hjort. DHK Emne: Vedr. sags ID 16/2004 etablering af ny antennemast ved Krebseparken, JS0705B.

Læs mere

Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Kontor/afdeling Center for Tele Dato 27. april 2016 J

Læs mere

Indendørs Mobildækning

Indendørs Mobildækning Indendørs Mobildækning Indledning Hovedparten af al mobilkommunikation foregår i dag indendørs. Ifølge en rapport fra den britiske teleregulator Ofcom foregår 80 pct. af al brug af mobiltelefoner indendørs,

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget 28-08-2017 17:30 1 (Åben) Visionskommune aftalegrundlag

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be

Vi forbedrer. dækningen. - vil du. hjælpe? It s good to be. It s good to be Vi forbedrer dækningen - vil du hjælpe? It s good to be It s good to be Vi har brug for din hjælp. 3 er på jagt efter nye placeringer til antenner, og vi håber, at du og den forening, du repræsenterer,

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse til efter planlovens 35, på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse til efter planlovens 35, på ejendommen: Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Afdeling: Plan, kultur og natur Dato: 13.09.2016 Reference: Annie Eggert-Hansen Tlf.: 89594055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 16/10741 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere