Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand"

Transkript

1 Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand Sammendrag af moniteringsresultater med fokus på juli 2013-juni 2015 Annette E. Rosenbom (red), Nora Badawi, Lasse Gudmundsson, Frants von Platten- Hallermund, Carl H. Hansen, Eline Bojsen Haarder, Carsten B. Nielsen, Finn Plauborg og Preben Olsen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Institut for Agroøkologi (AGRO) Aarhus Universitet Institut for Bioscience (BIOS) Aarhus Universitet

2 Redaktør: Annette E. Rosenbom Forsidefoto: Udgravning i opsprækket moræneler ved den nye VAP mark i Lund på Stevns Forside: Henrik Klinge Pedersen Layout og grafisk produktion: Forfattere og Helle Winther Trykt: December 2016 ISBN De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Øster Voldgade 10, 1350 København K, Danmark Telefon: Hjemmeside: Rapporten er også tilgængelig i pdf format på De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, 2016

3 Indhold Formål... 3 Rammer... 5 Resultater fra moniteringsperioden juli 2013-juni ,2,4-triazol... 9 CGA CyPM... 9 Glyphosat Bentazon Resultater fra hele moniteringsperioden maj 1999-juni Alle moniterings resultater er detaljeret beskrevet i de årlige engelske VAP rapporter, som kan findes på hjemmesiden: Forfattergruppen bag det danske sammendrag, den engelske rapport og indsamlingen af data er: Annette E. Rosenbom (ed), Nora Badawi, Lasse Gudmundsson, Frants von Platten-Hallermund, Carl H. Hansen, Eline Bojsen Haarder, Carsten B. Nielsen, Finn Plauborg og Preben Olsen. 1

4 2

5 Formål For at sikre at grundvandet ikke forurenes grundet landbrugets anvendelse af godkendte pesticider blev Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvand (VAP) initieret i 1998, og har været i drift lige siden. VAP er et tidligt-varsling moniteringsprogram, der ved hjælp af forsøgsmarker har følgende formål: At undersøge hvorvidt regelret anvendelse af godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer, under reelle, danske markforhold (Figur 1) kan resultere i udvaskning af pesticiderne og/eller deres nedbrydningsprodukter til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l. Testperioden er typisk 2 år efter udbringning. En vurdering af den direkte relation mellem den specifikke pesticidanvendelse på forsøgsmarken, og fund i grundvandet, opnås ved analyse af vandprøver fra 1 meters dybde (indhentet via dræn og sugeceller) samt fra grundvandet både nedstrøms og opstrøms for forsøgsmarken. At forbedre det videnskabelige grundlag for de danske myndigheders godkendelsesog reguleringsprocedurer af pesticider (Miljøstyrelsen) på baggrund af de indsamlede moniteringsdata om afgrøder, dyrkningspraksis, klima, jordens vandbalance og koncentrationer af pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter i vand indsamlet fra grundvandsfiltre, dræn og sugeceller. Figur 1. VAP-markernes placering i forhold til nettonedbør - andel af nedbør, som når grundvandet. De marker, der indgår i VAParbejdet, repræsenterer de mest udbredte danske klima- og jordtyper. På Figur 1 ses at forsøgsmarkerne repræsenterer både sandjorde, opsprækkede lerjorde samt de forskellige nedbørsforhold på tværs af Danmark. ( publikationer/1992/ /pdf/ pdf). Lund-marken etableres i 2016 på en lokalitet med et relativt tyndt opsprækket lerlag ovenpå opsprækket kalk. Denne jordtype er ikke repræsenteret af de fem andre marker. 3

6 4

7 Rammer VAP-projektet blev iværksat af Folketinget i 1998, og er ledet af en styregruppe bestående af Miljøstyrelsen (formand), GEUS (projektledelse) samt Aarhus Universitet. Projektet er finansieret af Sprøjtemiddelstrategien. For at øge repræsentativiteten af VAP - set i forhold til geologi - blev der i juni 2015 indgået en tillægskontrakt til VAP med finansiering frem til 2018 til etablering og drift af en ny VAP-mark med et relativt tyndt lag af opsprækket ler ovenpå opsprækket kalk. Denne lagdelte jordtype forekommer stedvist især i de sydøstlige dele af Danmark og det nordlige Jylland. Den forventes at være relativ gennemtrængelig for pesticider og deres nedbrydningsprodukter grundet sprækkerne, og den er ikke repræsenteret af de fem andre marker (Figur 2). Denne mark (Lund) er under etablering og forventes sat i drift fra foråret Figur 2. Markante sprækker i lerjorden ved Lund-marken Disse sprækker muliggør transport af iltet vand fra jordoverfladen ned i stor dybde. Dette forhold ses især i den dybe del af udgravningen (4-6 m under terræn), hvor den ellers grå, ilt-fri lerjord omkring disse sprækker fremstår okkerfarvet (iltet). Den sorte pil markerer en af de markante tektoniske sprækker. Foto: Eline Bojsen Haarder. QR-kode: Film om den nye VAP-mark fra /a-farmers-dilemma 5

8 6

9 Resultater fra moniteringsperioden juli 2013-juni 2015 I perioden fra juli 2013 til juni 2015 er 19 pesticider blevet testet i VAP. Fire af disse er medtaget alene for at teste forekomsten af deres nedbrydningsprodukter. Prøverne er således analyseret for 15 pesticider og 22 nedbrydningsprodukter, i alt 37 stoffer (Tabel 1). Ud af disse 37 stoffer, er 6 pesticider og 7 nedbrydningsprodukter (13 stoffer) detekteret i prøver fra grundvandet. Af disse er 2 pesticider og 4 nedbrydningsprodukter (6 stoffer) i nogle tilfælde detekteret i koncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l. Pesticiderne diflufenican og foramsulfuron samt nedbrydningsproduktet AMBA af mesotrion (3 stoffer) er fundet i prøver fra dræn eller sugeceller, men ikke fra grundvandsfiltre. 21 stoffer er hverken fundet i grundvand, drænvand eller i vand fra sugeceller fra 1 meters dybde. De 37 stoffer omfatter 7 stoffer (2 pesticider og 5 nedbrydningsprodukter), der ikke er evalueret i tidligere VAP-rapporter. De resterede 30 stoffer er stadigvæk under evaluering i VAP, idet stofferne (i) ikke har været testet i en 2-årig periode endnu, (ii) testes under andre forhold, f.eks. anden afgrøde, jordtype eller andet vejrlig et efterfølgende år eller (iii) følges i en længere periode end 2 år grundet detektioner i vandprøver. Flertallet af de 19 testede pesticider er anvendt i forbindelse med dyrkning af de sidste tre års afgrøder på VAP-markerne (Tabel 2). Oversigter med hvilke pesticider, der er anvendt på hvilke afgrøder i hele perioden fra 1999 til juni 2015, kan findes i dette års engelsksprogede rapport. 7

10 Tabel pesticider og 22 nedbrydningsprodukter har været inkluderet i VAP s analyseprogram i perioden juli 2013-juni 2015, af hvilke 7 ikke var inkluderet i den sidste VAP-afrapportering (markeret med rødt). Antallet af vandprøver indsamlet fra 1 meters dybde (dræn og sugeceller), fra grundvandsfiltre og fra vandingsvand (oppumpet fra boringer udenfor de sandede VAP-marker) er præsenteret sammen med resultater af analyser af prøverne i form af antal detektioner (Det.), detektioner >0,1 µg/l og den maksimale koncentration detekteret (Maks. konc.). For vandingsvandet er analyseresultater angivet i parenteser (Konc. angivet i µg/l; ingen detektioner angives som - ). Pesticid Analyt Antal prøver Analyseresultater fra 1 m s dybde Grundvandsfiltre 1 m s dybde Grundvandsfiltre Vandingsvand Det. Maks. konc. Det. >0,1 µg/l Maks. konc. Aminopyralid Aminopyralid (0,05) ,06 Azoxystrobin Azoxystrobin , ,03 CyPM , ,52 Bentazon Bentazon (-) 90 2, ,05 Bromoxynil Bromoxynil Clomazon Clomazon (-) FMC (-) Diflufenican Diflufenican , AE AE-B , ,03 Fluazifop-P-buthyl TFMP , Fludioxonil CGA (-) CGA (-) Flupyrsulfron-methyl Flupyrsulfron-methyl (-) IN-JV (-) IN-KC (-) IN-KY (-) Foramsulfuron Foramsulfuron , AE-F AE-F Glyphosat Glyphosat , ,05 AMPA , ,055 Ioxynil Ioxynil Mancozeb EBIS (-) Mesotrion Mesotrion (-) 6 3, ,13 AMBA (-) 1 0, MNBA (-) 6 0, ,02 Metalaxyl-M Metalaxyl-M (-) 1 0, ,11 CGA (0,029; -) 61 0, ,34 CGA (0,071; -) 29 0, ,15 Metrofenon Metrafenon Propyzamid Propyzamid RH RH RH Prosulfocarb Prosulfocarb (-) 1 0, ,032 Tebuconazol 1,2,4-triazol (-) 68 0, ,26 Subtotal Total

11 Tabel 2. Afgrøder på de fem VAP marker i 2013, 2014 og Tylstrup Jyndevad Silstrup Estrup Fårdrup 2013 Vinterrug Ærter Vinterhvede/vårbyg* Ærter Hvidkløver 2014 Kartofler Kartofler Vinterhvede Vinterhvede Vinterhvede 2015 Vinterhvede Vinterhvede Majs Majs Vinterhvede *Vårbyg erstattede vinterhveden, som blev alvorligt skadet p.g.a. af frost og tørke. I det følgende gennemgås resultaterne af VAP-undersøgelsen for de tre nedbrydningsprodukter, der er påvist i højeste koncentrationer i prøver fra grundvandet i perioden fra juli 2013 juni 2015 (Tabel 1) samt for glyphosat og bentazon: 1,2,4-triazol Udvaskning af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol blev undersøgt i forbindelse med anvendelse af tebuconazol mod svamp i vinterhvede på de to sandede marker Tylstrup og Jyndevad, samt de to opsprækkede lermarker Estrup og Fårdrup. Undersøgelserne viser, at 1,2,4-triazol i en række tilfælde kan påvises i grundvandet i koncentrationer på op til 0,26 µg/l (Tabel 1). Med undtagelse af Fårdrup, hvor det ikke lykkedes at måle baggrundskoncentrationen i drænvand før sprøjtningen, blev der detekteret 1,2,4-triazol i vandprøver fra 1 meters dybde og/eller grundvandet før eller i forbindelse med selve sprøjtningen med tebuconazol. I Estrup blev der detekteret baggrundskoncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l. Af denne årsag kan detektionerne på de to sandede marker og Estrup ikke direkte eller alene relateres til den specifikke udbringning af tebuconazol i VAP. Umiddelbart indikerer fundene en overfladenær kilde. Vurderingen af 1,2,4-triazol, der også inddrager andre kilder, herunder tidligere anvendelse af tebuconazol og andre nært beslægtede svampemidler (de såkaldte azol-midler), er endnu ikke afsluttet. Miljøstyrelsen lagde i sommeren 2014 restriktioner på anvendelsen af azol-midlerne ved at nedsætte den samlede dosering af midlerne pr. vækstsæson for at beskytte grundvandet mod udvaskning af nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol. Testresultaterne i VAP gælder den tidligere tilladte anvendelse. CGA CGA er et nedbrydningsprodukt af metalaxyl-m, som blev anvendt mod svamp (kartoffelskimmel) i kartofler i 2010 på de to sandede VAP-marker. CGA detekteres fortsat i grundvandsprøver fra disse marker i koncentrationer op til 0,34 µg/l (Tabel 1). Metalaxyl-M, samt dets to nedbrydningsprodukter CGA62826 og CGA108906, blev inkluderet i VAP, idet der i optagelsesdirektivet for metalaxyl-m i EU i 2002 blev fremlagt materiale, som viste markant udvaskning af de to nedbrydningsprodukter. Efter de første års detektioner i VAP blev metalaxyl-m forbudt i Danmark i december 2013, og er for nyligt inkluderet i det reviderede analyseprogram for Det nationale grundvandsovervågningsprogram (GRUMO), og for drikkevandsboringer i Vandværkernes Boringskontrol. I afrapporteringen af sidstnævnte har CGA allerede vist sig at være det næst hyppigst fundne stof. CyPM CyPM er et nedbrydningsprodukt af azoxystrobin, der blev anvendt mod svamp i vinterhvede i Silstrup i både 2013 og 2014 samt i Estrup i I denne sammenhæng er CyPM fundet i koncentrationer på op til 1,0 µg/l i 112 ud af 115 vandprøver udtaget fra drænvandet på de to lokaliteter (Tabel 1). I modsætning til alle tidligere undersøgelser i VAP, hvor der i analyser af grundvandsprøver kun er konstateret ét fund over 0,1 µg/l, kan der for ovennævnte anvendelser af azoxystrobin påvises CyPM i grundvandet overskridende 9

12 grænseværdien på 0,1 µg/l i tre tilfælde efter anvendelsen i 2013, og i 13 tilfælde efter anvendelsen i Ni af de 13 detektioner er på vand fra Silstrup. Cirka halvdelen af de 13 detektioner var på vandprøver fra nye horisontale boringer i 2 meters dybde, hvilke blev taget i brug primo Der følges nu op med en vurdering af mulige årsagssammenhænge til de nævnte fund. Glyphosat I juli 2014 blev glyphosat anvendt på de opsprækkede lermarker Silstrup og Estrup før høst af vinterhvede. I lighed med tidligere anvendelser af glyphosat blev såvel stoffet som dets nedbrydningsprodukt AMPA ofte fundet i drænvand i forholdsvis høje koncentrationer. Begge stoffer blev kun sjældent påvist i grundvandet og kun i koncentrationer under 0,1 µg/l. Bentazon I maj 2013 blev bentazon anvendt på den sandede mark Jyndevad og den opsprækkede lermark Estrup til ukrudtsbekæmpelse i ærter. Stoffet blev som ved tidligere anvendelser påvist hyppigt og i relativt høje koncentrationer i vandprøver fra 1 meters dybde (henholdsvis i sugeceller og dræn), men blev kun påvist i grundvandet ved Estrup. Her blev det fundet i 27 vandprøver, hvoraf de 26 vandprøver stammede fra de horisontale boringer beliggende direkte under marken. Ingen af koncentrationerne i grundvandet var over 0,1 µg/l. 10

13 Resultater fra hele moniteringsperioden maj 1999-juni 2015 I hele perioden fra 1999 til juni 2015 er risikoen for udvaskning til grundvandet af i alt 110 stoffer blevet undersøgt i VAP. Af disse var 48 selve pesticidet, medens 62 var nedbrydningsprodukter. De 62 nedbrydningsprodukter hidrørte fra 35 pesticider, hvoraf tre pesticider (fludioxonil, mancozeb og tribenuron-methyl) ikke er inkluderet i VAPanalyseprogrammet, idet de nedbrydes hurtigt. Ud af de i alt 51 pesticider (48 plus 3), var der fund i grundvandet af 15 pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter, hvor koncentrationerne i nogle tilfælde overskred grænseværdien på 0,1 µg/l (Tabel 3). 13 af de 15 pesticider blev tillige fundet i 1 meters dybde med en årlig gennemsnitskoncentration efter udbringningen på over 0,1 µg/l (Tabel 4). På opsprækkede lerjorde resulterede brugen af 11 af de 15 pesticider til tider i fund over grænseværdien, mens dette kun var tilfældet for fire af de 15 pesticider på sandjorde. Brugen af 11 andre godkendte pesticider resulterede hverken i detektioner i vandprøver fra dræn og sugeceller eller fra grundvandsfiltre. Resultaterne af VAP-moniteringen i perioden fra maj 1999 til juni 2015 har bidraget med input til reguleringsarbejdet på forskellig vis: Der er påvist flere pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter i grundvandet under de opsprækkede lermarker end under de sandede marker. Antallet af røde felter i Tabel 3 viser, at der er flere pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter påvist mindst én gang i grundvandet i en koncentration overskridende grænseværdien på 0,1 µg/l under de opsprækkede lermarker end under de sandede marker. På sandjordene afspejler de røde felter primært langtidsudvaskning af nedbrydningsprodukter i koncentrationer over 0,1 µg/l, hvorimod både pesticider og deres nedbrydningsprodukter udvaskes mere dynamisk/momentant på de opsprækkede lerjorde grundet tilstedeværelsen af bioporer og sprækker (Figur 2). Det er formålet med den nye opsprækkede lermark (Lund) i VAP at bidrage til en øget forståelse af opsprækkede lerjordes sårbarhed, så muligheden for tidlig varsling i forhold til udvaskning fra disse forbedres. Visse nedbrydningsprodukter såsom diketo-metribuzin kan detekteres i koncentrationer over 0,1 µg/l i flere år efter udbringning af pesticidet. Moniteringsresultaterne indikerer, at pesticidet metribuzin anvendt på kartofler bliver tilbageholdt i pløjelaget, hvorfra det langsomt frigives og nedbrydes til diketometribuzin. Dette stof udvaskes herefter over lang tid til grundvandet, hvor det i flere tilfælde kan findes i koncentrationer over 0,1 µg/l i op til 5 år efter udbringningen. Metribuzin blev forbudt i Danmark i 2005 som følge af udvaskning af to nedbrydningsprodukter til grundvandet. Det lange udvaskningsforløb af nedbrydningsproduktet diketo-metribuzin har ved et detaljeret studium vist sig ikke at kunne forudsiges med den eksisterende beskrivelse af binding i jord, som bruges i modellerne. Ved den særligt konservative danske modellering blev det andet nedbrydningsprodukt dog fanget, så den uacceptable udvaskning kunne vises. 11

14 Nedbrydningsprodukter såsom TFMP er ofte mere vandopløselige end selve pesticidet, og kan derfor have et relativt højt udvaskningspotentiale især i forbindelse med kraftige nedbørshændelser kort efter udbringningen af pesticidet. Efter fire udbringninger af fluazifop-p-butyl, hvor dosen var blevet nedreguleret ved de to sidste udbringninger, synes vejrliget indenfor den første uge efter udbringning at spille en væsentlig rolle for antallet af detektioner af TFMP. For at sikre en god vurdering af risikoen for udvaskning er det vigtigt at anvende opdaterede og relevante klimadata i grundvandsmodellerne på EU-niveau, hvilket bl.a. Danmark arbejder for. Det meget toksiske nedbrydningsprodukt nitrofen kunne imod forventning dannes i jorden efter brug af bifenox. Fund af nitrofen i drænvand på Silstrup og Fårdrup i koncentrationer op til 0,34 µg/l medførte, at moderstoffet bifenox blev forbudt i 2013 i Danmark. Nitrofen, der selv er et pesticid, har været forbudt at anvende i EU siden 1996, da stoffet har kræftfremkaldende egenskaber. Nedbrydningspotentialet i pløjelaget er altafgørende for både pesticiders og deres nedbrydningsprodukters udvaskningsrisiko. Et eksempel herpå er MCPA, som ikke udvaskes grundet markant mikrobiologisk nedbrydning i pløjelaget. Kun en enkelt gang blev MCPA detekteret i en vandprøve fra grundvandszonen, og dette i forbindelse med en markant nedbørshændelse. Alle resultater fra VAP fremgår af de årlige, engelsksprogede VAP rapporter, som kan findes på hjemmesiden: 12

15 Tabel 3. Udvaskning til grundvandet for pesticidet og/eller dets nedbrydningsprodukter. Røde felter angiver detektioner over grænseværdien i grundvandsprøver udtaget fra horisontale og vertikale filtre i boringer. Blanke felter angiver at udvaskningen ikke er undersøgt. Pesticider anvendt efter juni 2014 er ikke medtaget. Høj udvaskning betyder, at der har været mindst ét fund over grænseværdien. Udvaskning Pesticid Sand Opsprækket ler Tylstrup Jyndevad Silstrup Estrup Fårdrup Høj Azoxystrobin Bentazon Bifenox Ethofumesate Fluazifop-P-butyl Glyphosat Metalaxyl-M Mesotrione * * Metamitron Metribuzin Propyzamid Pyridate Rimsulfuron Tebuconazole * Terbuthylazine Lav Aminopyralid Clopyralid Desmedipham Diflufenican** Dimethoate Epoxiconazole Fenpropimorph Flamprop-M-isopropyl Fluroxypyr Ioxynil MCPA Mancozeb * Metrafenone Phenmedipham Pirimicarb Propiconazole Prosulfocarb Triasulfuron Triflusulfuron-methyl Ingen Aclonifen Amidosulfuron Boscalid Bromoxynil Chlormequat Clomazone Cyazofamid Florasulam Fludioxonil Iodosulfuron-methyl Linuron Mesosulfuron-methyl Pendimethalin Picolinafen Thiacloprid Thiamethoxam Tribenuron-methyl Pesticid og/eller nedbrydningsprodukter detekteret i vandprøver fra grundvandsfiltre i koncentrationer, der overskrider 0,1 µg/l. Pesticid og/eller nedbrydningsprodukter detekteret i vandprøver fra grundvandsfiltre i koncentrationer, der ikke overskrider 0,1µg/L. **Diflufenican er fundet i én vandprøve over 0,1 µg/l, men er her markeret med blåt. Pesticid og/eller nedbrydningsprodukter ikke detekteret i vandprøver fra grundvandsfiltre. * De foreløbige resultater af monitering initieret efter juni 2014 indikerer et farveskift. 13

16 Tabel 4. Udvaskning til dræn og sugeceller i 1 meters dybde for pesticidet og/eller dets nedbrydningsprodukter. Røde felter angiver en udvaskning med detektioner i vandprøver fra sugeceller på sandjorde og i drænprøver på opsprækkede lerjorde gennemsnitlig overskridende 0,1 µg/l indenfor det første år efter udbringning. Blanke felter angiver at udvaskningen ikke er undersøgt. Pesticider anvendt efter juni 2014 er ikke medtaget. Udvaskning Pesticid Sand Opsprækket ler Høj Lav Ingen Tylstrup Jyndevad Silstrup Estrup Fårdrup Azoxystrobin Bentazon Bifenox Diflufenican Ethofumesat Fluazifop-P-butyl Fluroxypyr Glyphosat Metalaxyl-M Metamitron Metribuzin Picolinafen Pirimicarb Propyzamid Rimsulfuron Tebuconazol * * Terbuthylazin Amidosulfuron Bromoxynil Clomazon Dimethoat Epoxiconazol Flamprop-M-isopropyl Ioxynil MCPA Mancozeb Mesosulfuron-methyl Mesotrione * * Metrafenon Pendimethalin Phenmedipham Propiconazol Prosulfocarb Pyridat Triflusulfuron-methyl Aclonifen Aminopyralid Boscalid Chlormequat Clopyralid Cyazofamid Desmedipham Fenpropimorph Florasulam Fludioxonil Iodosulfuron-methyl-natrium Linuron Thiacloprid Thiamethoxam Triasulfuron Tribenuron-methyl Pesticidet og/eller dets nedbrydningsprodukter er detekteret i 1 meters dybde med en gennemsnitskoncentration overskridende 0,1 µg/l indenfor det første år efter udbringning. Pesticidet og/eller dets nedbrydningsprodukt blev detekteret i mindre end tre prøver udtaget efter hinanden, eller i en prøve over 0,1 µg/l, samt at den årlig gennemsnitskoncentration er mindre end 0,1 µg/l i det første år efter udbringningen. Pesticid og/eller dets nedbrydningsprodukt er ikke detekteret eller kun detekteret i meget få prøver under 0,1 µg/l. * De foreløbige resultater af monitering initieret efter juni 2014 indikerer et farveskift fra grå til blå eller rød. 14

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand Moniteringsresultater juli 2012 juni 2014 Walter Brüsch (red), Annette E. Rosenbom, Nora Badawi, Lasse Gudmundsson, Carl H. Hansen, Frants von

Læs mere

1.Hvorfor 2.Hvordan 3.Hvad 4.Hvornår 5.Hvilke

1.Hvorfor 2.Hvordan 3.Hvad 4.Hvornår 5.Hvilke Møde i ATV Jord og Grundvand - 31. Maj 2016, Odense Pesticider i grundvandet og godkendelsesordningen Hvordan harmonerer fund i grundvandet med den gældende lovgivning? Eksempler på at VAP har medført

Læs mere

VAP - Varslings systemet for tidlig udvaskning af pesticider til grundvand. + Pesticider: GRUMO, BoringsKontrol og lidt om punktkilder

VAP - Varslings systemet for tidlig udvaskning af pesticider til grundvand. + Pesticider: GRUMO, BoringsKontrol og lidt om punktkilder VAP - Varslings systemet for tidlig udvaskning af pesticider til grundvand. + Pesticider: GRUMO, BoringsKontrol og lidt om punktkilder TM 50-8. oktober 2014 Hvad er nødvendig grundandsbeskyttelse? Næsbylund

Læs mere

Pesticidoverblik. Region Sjælland. Pesticider i Grundvandsovervågning boringskontrol og VAP Lukkede boringer. 28 februar 2013, Erfamøde Silkeborg

Pesticidoverblik. Region Sjælland. Pesticider i Grundvandsovervågning boringskontrol og VAP Lukkede boringer. 28 februar 2013, Erfamøde Silkeborg husk at stille spørgsmål afbryd gerne undervejs 28 februar 2013, Erfamøde Silkeborg Pesticidoverblik Pesticider i Grundvandsovervågning boringskontrol og VAP Lukkede boringer Region Sjælland Walter Brüsch,

Læs mere

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat

fenpropimorph (Vårbyg) Vinterhvede Sukkerroer Roundup 2000 Glyphosat Roundup 2000 Glyphosat 1999 2000 2001 Vinterrug Sencor WG Metribuzin Logran 20 WG Triasulfuron Express Tribenuron-methyl Afalon Linuron Stomp SC Pendimethalin Dithane DG Mancozeb Propiconazol + Propiconazol + () Vinterrug Express

Læs mere

Oversigt over sandpræsentationer ( )

Oversigt over sandpræsentationer ( ) Oversigt over sandpræsentationer (15-06-04) Integrerede resultater og Forudsætninger Kortlægning i praksis Mogens H. Greve Simulering af udvaskning Peter van der Keur Repræsentativitet af datagrundlag

Læs mere

OVERVÅGNING AF PESTICIDER I GRUNDVAND

OVERVÅGNING AF PESTICIDER I GRUNDVAND OVERVÅGIG AF PESTICIDER I GRUDVAD Bo Lindhardt og Jeanne Kjær GEUS har gennem de sidste 3 år været projektleder for et overvågningsprogram, der undersøger risikoen for udvaskning af pesticider til ungt

Læs mere

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer

Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Overvågning og VAP Resultater og udfordringer Geokemiker, seniorrådgiver, Lærke Thorling Geolog, seniorrådgiver Walter Brüsch GEUS Ny sprøjtemiddel strategi renere grundvand? ATV møde 23. maj 2013 Overvågning

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og nedbrydningsprodukter i grundvandsovervågningen Der er i grundvandsovervågningen i perioden 1990-2001 gennemført 7851 analyser af grundvandsprøver udtaget

Læs mere

UDBUD OM PESTICIDANALYSER

UDBUD OM PESTICIDANALYSER De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland UDBUD OM PESTICIDANALYSER Varslingssystemet for udvaskning af pesticider (EU udbud SIMAP ID:2007-101806) Indholdsfortegnelse Udbudsbetingelser

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og nedbrydningsprodukter Dette afsnit er generelt udarbejdet på grundlag af analysedata fra perioden 1993 til 2000. Ved beregning af gennemsnit og ved kortfremstillinger er kun data fra perioden

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Pesticidhåndtering. Poul Henning Petersen Planteproduktion. Diplomkursus, 3. februar 2009

Pesticidhåndtering. Poul Henning Petersen Planteproduktion. Diplomkursus, 3. februar 2009 Pesticidhåndtering Poul Henning Petersen Planteproduktion Diplomkursus, 3. februar 2009 Pesticiders miljøpåvirkning Fordampning Udvaskning Afstrømning Afdrift Dræn Udledning fra punktkilder Modificeret

Læs mere

Pesticider i grundvandet Tilstand og udvikling Anders R. Johnsen

Pesticider i grundvandet Tilstand og udvikling Anders R. Johnsen Pesticider i grundvandet Tilstand og udvikling Anders R. Johnsen Geological Survey of Denmark and Greenland Danish Ministry of Climate, Energy and Building Pesticid-fund i grundvandsovervågningen GRUMO

Læs mere

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg

Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Bilag 14. Verifikation GEUS: Ole Stig Jacobsen, Per Rosenberg Med henblik på at afprøve gyldigheden af den karakterisering af sandjordes følsomhed overfor udvaskning af pesticid, som projektresultaterne

Læs mere

GEUS har målt tilfredsheden

GEUS har målt tilfredsheden VAND & DATA NYHEDSBREV FRA GEUS VAND & DATA NYHEDSBREV 1 JANUAR 2003 I forlængelse af en interessentanalyse på grundvandsområdet søsætter GEUS nyhedsbrevet Vand & Data for at forbedre informationen om

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr. 1244 2008 Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006 Kim Gustavson, DHI Peter Borgen Sørensen, DMU, Århus Universitet Martine Reinhold Kildeby,

Læs mere

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder

Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Det ny analyseprogram for pesticider i vandværksboringer BK boringer ude af drift Flade- og punktkilder Walter Brüsch og Lærke Thorling, GEUS DANSK VAND KONFERENCE 2013 19. November 2013 Aarhus Overvågning

Læs mere

Opfølgning på Internationalt review

Opfølgning på Internationalt review på Internationalt review Baggrund Historik Politisk aftale 31. Maj 2016 Ph.d. i miljøkemi Anne Louise Gimsing Pesticider & Genteknologi 1. juni 2016 Baggrund Citat: For at sikre, at DK opnår den bedste

Læs mere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere 7 vandværker 49 kildepladser i drift Ca. 500 indvindingsboringer i drift Ca. 270 boringer indgår i boringskontrollen

Læs mere

Fjernelse af pesticidet MCPP (mecoprop) ved traditionel vandbehandling

Fjernelse af pesticidet MCPP (mecoprop) ved traditionel vandbehandling Fjernelse af pesticidet MCPP (mecoprop) ved traditionel vandbehandling Erik Arvin, Hans-Jørgen Albrechtsen, Charlotte B. Corfitzen & Camilla Ferguson Dansk Vand Konference 2010, DANVA 12-13 oktober 2010

Læs mere

Baggrund og rationale

Baggrund og rationale 28-01-2016 DYBE BIOPORERS FOREKOMST OG BETYDNING FOR PESTICIDUDVASKNING I MORÆNELER PESTPORE 2011-2015 Peter R. Jørgensen (PJ-Bluetech ApS) Søren Hansen, Carsten T. Pedersen, Per Abrahamsen og Marie Habekost

Læs mere

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 0 4 / 1 0 8

D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 0 4 / 1 0 8 D A N M A R K S O G G R Ø N L A N D S G E O L O G I S K E U N D E R S Ø G E L S E R A P P O R T 2 0 0 4 / 1 0 8 Pesticidanvendelse i landbruget. Godkendte pesticider og disses metabolitters forekomst i

Læs mere

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed En registerundersøgelse af den danske befolkning Hyppigheden af medfødte misdannelser i mandlige kønsorganer og forekomst af bryst-, blærehalskirtel og æggestokkræft blandt befolkningen med enkeltvandsforsyning

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 6

GEUS-NOTAT Side 1 af 6 Side 1 af 6 Til: Miljøstyrelsen Fra: LTS, BGH, ARJ Kopi til: CLKJ, TVP, Fortroligt: NEJ Dato: 22.dec. 2017 GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2017-06-3 J.nr. GEUS: 014-00250 Emne: Gundvandsovervågning, rapportering

Læs mere

Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L

Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Glyphosat effekter på træer og miljø. Klima og juletræsdyrkning. Gødskning biomasse og anbefalinger. Claus Jerram Christensen, DJ Lars Bo Pedersen, S&L Glyphosat - baggrund Få miljøvurdering af Glyphosat

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2008 Revideret 11. september 2009

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2008 Revideret 11. september 2009 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2008 Revideret 11. september 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2009 Indhold SALG AF BEKÆMPELSESMIDLER 2006, 2007 OG 2008 5 LANDBRUGETS PESTICIDANVENDELSE 17 1 INDLEDNING

Læs mere

Bilag 1. »Bilag 6. acetamiprid Substral Gødning med insektmiddel april april juli juli 2014.

Bilag 1. »Bilag 6. acetamiprid Substral Gødning med insektmiddel april april juli juli 2014. Bilag 1»Bilag 6 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. 3, stk. 3 Aktivstof Produktnavn Reg. nr. Forbud mod

Læs mere

Ny simuleringsmodel for udvaskning af pesticider på drænet jord

Ny simuleringsmodel for udvaskning af pesticider på drænet jord Ny simuleringsmodel for udvaskning af pesticider på drænet jord En nyudviklet simuleringsmodel (Daisy2D) øger forståelsen for, hvordan kemiske bekæmpelsesmidler som glyfosat kan ende i vores vandløb og

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og Dette afsnit er udarbejdet på grundlag af analysedata fra grundvandsovervågningen (GRUMO og LOOP) og vandværksboringer, der er indberettet til grundvandsdatabasen ved GEUS. Der er i år skelnet

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2007

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2007 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2007 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2008 Indhold SALG AF BEKÆMPELSESMIDLER 2005, 2006 OG 2007 3 LANDBRUGETS PESTICIDANVENDELSE 15 1 INDLEDNING 19 2 AREALANVENDELSE, KLIMAFORHOLD

Læs mere

Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag.

Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag. 2. Dataindsamling Figur 3. Jordartskort med angivelse af feltlokaliteter som er undersøgt i forbindelse med etableringen af projektets datagrundlag. Dataindsamlingen og feltundersøgelserne er foretaget

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt. Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 341 Offentligt Teknisk gennemgang af grundvand Overvågning, tilstand og afrapportering Præsentation for MOF 22. marts 2017 Kort overblik fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2006 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2007 Indhold SALG AF BEKÆMPELSESMIDLER 2004, 2005 OG 2006 5 LANDBRUGETS PESTICIDANVENDELSE 17 1 INDLEDNING 19 2 AREALANVENDELSE, KLIMAFORHOLD

Læs mere

Uddrag af ændringsbekendtgørelse juli Bilag 6

Uddrag af ændringsbekendtgørelse juli Bilag 6 Uddrag af ændringsbekendtgørelse juli 2013 Bilag 6 Liste over plantebeskyttelsesmidler, der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. 3, stk. 3 Aktivstof

Læs mere

DIFLUFENICAN OG GODKENDELSESORDNINGEN

DIFLUFENICAN OG GODKENDELSESORDNINGEN DIFLUFENICAN OG GODKENDELSESORDNINGEN NY TEKNOLOGI - 1926 Ingeniør Andersen mfl. (DSB s centralværksted) fremviser stolt udstyr til sprøjtning af banelegemer PESTICIDER I SMÅ PRIVATE VANDFORSYNINGER (N=628)

Læs mere

Møde med Växtskyddsrådet Erfarenheter från Danmark. Jönköping 30 september 2016

Møde med Växtskyddsrådet Erfarenheter från Danmark. Jönköping 30 september 2016 Møde med Växtskyddsrådet Erfarenheter från Danmark Jönköping 30 september 2016 Disposition Handlingsplaner Pesticidafgifter IPM aktiviteter og andre tiltag Godkendelsesproceduren Handlingsplaner Handlingsplaner

Læs mere

Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter

Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter Walter Brüsch GEUS Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 26 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Miljø og sundhed BICHEL-UDVALGET. Rapport fra underudvalget om

Miljø og sundhed BICHEL-UDVALGET. Rapport fra underudvalget om Udvalget til vurdering af de samlede konsekvenser af en hel eller delvis afvikling af pesticidanvendelsen BICHEL-UDVALGET Rapport fra underudvalget om Miljø og sundhed Rapport fra Underudvalget for Miljø

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011

Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 1 Pesticidpakkerne i EU-udbud af regionernes analyser pr. august 2011 I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større udredningsarbejde på pesticidsiden. Formål Formålet har været

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Pesticider og nedbrydningsprodukter

Pesticider og nedbrydningsprodukter Pesticider og nedbrydningsprodukter Dette afsnit er udarbejdet på grundlag af analysedata fra grundvandsovervågningen (GRUMO og LOOP) og vandværkernes boringskontrol, der er indberettet til grundvandsdatabasen

Læs mere

Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune

Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune August 2015 Indhold 1 Resumé... 3 2 Indledning... 3 3 Hvorfor en indsats?... 5 3.1 Godkendelsesordning og varslingssystemet

Læs mere

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch

BILAG: Grundvand. Status og udvikling GEUS Redaktør: Lærke Thorling. Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch BILAG: Grundvand Status og udvikling 1989 2011 GEUS 2012 Redaktør: Lærke Thorling Forfattere: Lærke Thorling Carsten Langtofte Walter Brüsch november 2012 bilagene kan hentes på nettet på: www.grundvanovervaagning.dk

Læs mere

RISIKOVURDERING AF EN PESTICIDFORURENING VED EN GAMMEL FRUGTPLANTAGE

RISIKOVURDERING AF EN PESTICIDFORURENING VED EN GAMMEL FRUGTPLANTAGE RISIKOVURDERING AF EN PESTICIDFORURENING VED EN GAMMEL FRUGTPLANTAGE Hydrogeolog, ph.d. Peter R. Jørgensen, PJ-Bluetech ApS Seniorforsker Niels Henrik Spliid, Aarhus Universitet, Inst. for Agroøkologi

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Vedrørende revideret notat Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drikkevandsressource

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Vedrørende revideret notat Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drikkevandsressource AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Fødevarestyrelsen. Vedrørende revideret notat Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drikkevandsressource Fødevarestyrelsen

Læs mere

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2

Undersøgelser ved Selling Vandværk boring 2 Resultater fra forureningsundersøgelserne omkring boring 2.0 2.0 1.0 0. Dybde i meter 1.0 Udsnit Analyse pesticider og nedbrydningsprodukter i jordprøver*. Anført som µg/kg tørstof. 2.0 Dichlorbenzamid

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret.

Status: Boringen er uegnet til overvågning af nitratudvaskningen fra landbruget da grundvandet er reduceret. 1 Bilag 6 LOOP 1 2 LOOP 1: DGU nr. 230.175 LOOP nr. 1.23.03.02 Lokal betegnelse: Bønned Dybde af indtag: 3-3,3 m.u.t. Terræn kote: 5,86 m.o.h. Vandtype: C (fra 2001) Grundvandet var periodevis nitratholdigt

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Orientering fra miljøstyrelsen Nr. 10 2001 Bekæmpelsesmiddelstatistik 2000 Salg 1998, 1999 og 2000 : Behandlingshyppighed 1999 Indhold I Salg af bekæmpelsesmidler 1998, 1999 og 2000 5 II Landbrugets pesticidanvendelse

Læs mere

Data, statistik og resultater i Grundvandsovervågningen Anders R. Johnsen

Data, statistik og resultater i Grundvandsovervågningen Anders R. Johnsen Data, statistik og resultater i Grundvandsovervågningen Anders R. Johnsen Geological Survey of Denmark and Greenland Danish Ministry of Climate, Energy and Building Effektivt Landbrug, 1. dec., 215 skræmt

Læs mere

Bentazon. Anvendelse, regulering og fund i danske moniteringsundersøgelser. Orientering fra Miljøstyrelsen 1, 2013

Bentazon. Anvendelse, regulering og fund i danske moniteringsundersøgelser. Orientering fra Miljøstyrelsen 1, 2013 Bentazon Anvendelse, regulering og fund i danske moniteringsundersøgelser Orientering fra Miljøstyrelsen 1, 2013 Titel: Bentazon - Anvendelse, regulering og fund i danske moniteringsundersøgelser Udgiver:

Læs mere

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009

Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 Følle den 17. december 2009 Planteavl Notat om pesticidfund i vandværker / drikkevandsboringer 1994 2009 I TV2 Østjylland var der den 9. september 2009 en nyhedsudsendelse med et indslag, der har givet

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg

University of Copenhagen. Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per. Published in: Sammendrag af indlæg university of copenhagen University of Copenhagen Hvad fortæller sprøjtejournalerne? Ørum, Jens Erik; Jørgensen, Lise Nistrup; Kudsk, Per Published in: Sammendrag af indlæg Publication date: Document Version

Læs mere

Er rent drikkevand en selvfølge?

Er rent drikkevand en selvfølge? Er rent drikkevand en selvfølge? En offentlig opgave? Privat vandværk, hvad betyder det for os? Hvem er ejer? Hvem bestemmer og hvordan? Hvordan skal det være i Veflinge? Viden om vandkvalitet? Frivilligt

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01707 Ref. LOPED / BEVCH Dato: 30. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg

Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg giver gode udbytter i økologiske forsøg Vårbyg har givet gode udbytter i sædskifteforsøget i 2007, hvorimod vinterhveden har skuffet Af Jørgen E. Olesen, Ilse A. Rasmussen og Margrethe Askegaard,

Læs mere

Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer

Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer Biodiversitetseffekter af proteinafgrøder i danske dyrkningssystemer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2014 Morten T. Strandberg Beate Strandberg Institut for Bioscience

Læs mere

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model

Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model Vurdering af klima ændringens konsekvenser for udvaskning af pesticider i lerområder ved brug af en oplandsskala hydrologisk model 1 Peter van der Keur, 1 Annette E. Rosenbom, 2 Bo V. Iversen 1 Torben

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi.

Indholdsfortegnelse. Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi. Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi Forbruget af pesticider til plantebeskyttelse i private haver i 00 Notat COWI A/S Parallelvej 00 Kongens Lyngby Telefon 4 97 Telefax 4 97 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bemærkning nr. 1: Den generelle status for grundvandsbeskyttelsen i Danmark er væsentligt bedre, end beskrevet i notatet fra Skanderborg Kommune.

Bemærkning nr. 1: Den generelle status for grundvandsbeskyttelsen i Danmark er væsentligt bedre, end beskrevet i notatet fra Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune Att. Funktionsleder Hans Brok-Brandi CC til Geolog Carsten Vigen Hansen og geolog Lone Kildal Møller fra Skanderborg Kommune, Og sekretariatschef Helge Kjær-Sørensen fra Landboforeningen

Læs mere

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND

ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND ATV-MØDE NR. 66 FOREKOMST AF CHLORIDAZON OG NEDBRYDNINGSPRODUKTER VED PESTICIDPUNKTKILDER NYE UDFORDRINGER I DET ÅBNE LAND Odense 31. maj 2016 Søren Rygaard Lenschow NIRAS A/S AGENDA Hvad er en pesticid

Læs mere

Odder, 26. januar Til Skanderborg Kommune. På vegne af lodsejerne. Henning og Allan Jensen. Jørgen Sørensen

Odder, 26. januar Til Skanderborg Kommune. På vegne af lodsejerne. Henning og Allan Jensen. Jørgen Sørensen Odder, 26. januar 2017 Til Skanderborg Kommune På vegne af lodsejerne Henning og Allan Jensen Jørgen Sørensen Erik Weigelt (v. forpagter Anders Mikkelsen) Knud Svendsen Kristian Jakobsen Rene D Jensen

Læs mere

Makroporetransport på Drænet Jord. Carsten Petersen Institut for Grundvidenskab og Miljø KU-Life

Makroporetransport på Drænet Jord. Carsten Petersen Institut for Grundvidenskab og Miljø KU-Life Makroporetransport på Drænet Jord Carsten Petersen Institut for Grundvidenskab og Miljø KU-Life Plantekongres 14-01-2009 Store bioporer er afgørende for transporten gennem rodzonen (struktureret jord)

Læs mere

Informationsmøde om SFI

Informationsmøde om SFI Informationsmøde om SFI Informationsmøde om statens udpegning af SFIsprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder i Billund den 24. marts 2015 & Odense den 25. marts 2015 Dagsorden Velkomst Præsentation af

Læs mere

Kamme et alternativ til pløjning?

Kamme et alternativ til pløjning? et alternativ til pløjning? Christian Bugge Henriksen og Jesper Rasmussen Institut for Jordbrugsvidenskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole På Landbohøjskolen arbejder vi på at udvikle et jordbearbejdningssystem,

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

TEGNER GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN ET FOR PESSIMISTISK BILLEDE AF GRUNDVANDETS TILSTAND?

TEGNER GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN ET FOR PESSIMISTISK BILLEDE AF GRUNDVANDETS TILSTAND? TEGNER GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN ET FOR PESSIMISTISK BILLEDE AF GRUNDVANDETS TILSTAND? Jens Carl Streibig Claus Tonni Hansen, Dias 1 Hvorfor er jeg blevet indbudt til dette møde!! Dias 2 Datahåndtering og

Læs mere

Summary. Indledning. 18. Danske Planteværnskonference 2001

Summary. Indledning. 18. Danske Planteværnskonference 2001 18. Danske Planteværnskonference 1 Udvaskningen af pesticider fra kartoffeldyrkning på sandjord, vurderet ud fra markforsøg Leaching of pesticides from potato-growing on a sandy soil, assessed from a field

Læs mere

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb

Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Talmateriale vedr. landbrugets og skovbrugets udledninger til vandløb Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. december 2011 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg

Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg Statusrapport 2002 Pesticidforurenet vand i små vandforsyningsanlæg Projektpartnere: GEUS Viborg Amt Sønderjyllands Amt Storstrøms Amt Københavns Amt Miljøstyrelsen Sammendrag Projektets formål er at kortlægge

Læs mere

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ

Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Kamdyrkning (drill) et økologisk alternativ Christian Bugge Henriksen (PhD-studerende), e-post: cbh@kvl.dk tlf 35 28 35 29 og Jesper Rasmussen (Lektor), e-post Jesper.Rasmussen@agsci.kvl.dk tlf: 35 28

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Mulige kilder til 1,2,4-triazol. 1. Problemstilling

Mulige kilder til 1,2,4-triazol. 1. Problemstilling NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. MST- Ref. ANLGI Den 6 december 2017 Mulige kilder til 1,2,4-triazol 1. Problemstilling I Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) er vandprøver

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark

Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 40:8, 200 Övervakning av bekämpningsmedel i grundvatten i Danmark WALTER BRÜSCH Seniorrådgiver GITTE FELDING Seniorrådgiver Geokemisk afdeling Danmarks og Grønlands Geologiske

Læs mere

Makroporeforbindelser og pesticidudvaskning

Makroporeforbindelser og pesticidudvaskning Makroporeforbindelser og pesticidudvaskning Petersen, C.T., Nielsen, M.H., Hansen, S., Abrahamsen, P. og Koch C.B. En ny sporingsteknik afslører store porer, kaldet makroporer, som forbinder jordoverfladen

Læs mere

Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark

Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark Ændring af direktiv 91/414/EØF og implementeringen af zoneinddelings betydning for Danmark The change of directive 91/414/EEC and the influence of zone division in Denmark Natbas, 4. semester, Forår 2006

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2011

Salg af pesticider til brug i private haver 2011 Salg af pesticider til brug i private haver 0 Miljøstyrelsen, august 0 Indhold INDLEDNING 5 PESTICIDSALGET TIL PRIVATE I 0 6. GRUNDLAG FOR OPGØRELSEN AF SALGET I 0 6. OVERSIGT OVER SALGET I 0 FORDELT

Læs mere

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013

INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 NOVEMBER 2014 VANDSAMARBEJDE AALBORG INDSATSOMRÅDE HAMMER BAKKER GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2013 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET

VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Notat NIRAS A/S Birkemoseallé 27-29, 1. sal DK-6000 Kolding DONG Energy A/S VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM- OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET Telefon 7660 2600 Telefax 7630 0130 E-mail

Læs mere

Pesticider i grundvandet i Aarhus Kommune frem til og med februar

Pesticider i grundvandet i Aarhus Kommune frem til og med februar Notat Kunde Center For Miljø og Energi Projektnr. 1011722 Projekt Ressourceperson til indsatsplanlægning. Dato 2015-10-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer Ula/okj Fordeling: Pesticider i grundvandet

Læs mere