NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE. Næstved Kommune. Rapport. Udkast til afsnit vedrørende generelle indsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE. Næstved Kommune. Rapport. Udkast til afsnit vedrørende generelle indsatser"

Transkript

1 Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2015 Udkast til afsnit vedrørende generelle indsatser NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE

2 NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Revision Dato Udarbejdet af TEO Kontrolleret af Godkendt af Beskrivelse Kommentar Udkast til afsnit vedr. generelle indsatser Ref Politisk behandling: Miljøvurdering: Ramboll 92, Avenue d'auderghem 1040 Bruxelles T F R:\2014\ \06_Rapportering\Næstved_Indsatsplan_Udkast generelle indsatser_2015_10_28.docx

3 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse INDHOLD 1. RESUME 1 2. INDLEDNING 2 3. LOVGIVNING 2 4. RESUME AF GRUNDVANDSKORTLÆGNING Vandforsyningsstruktur Arealanvendelse og forureningskilder Overordnede geologiske forhold Hydrologi Grundvandets kvalitet Sårbarhed og områdeudpegninger 2 5. GENERELLE INDSATSER Områder omfattet af indsatsplanen Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Nitrat Pesticider Indvindingsstrategi Grundvandsovervågning Forurenede lokaliteter Lokalisering og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde Spildevandsslam Råstofområder Skovrejsning Nedsivning SPECIFIKKE INDSATSER Glumsø Vandværk Herluflille-Torpe Vandværk Herlufmagle Vandværk Hjelmsø Vandværk Højbjerg Vandværk Næsbyholm-Bavelse Vandværk Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk Rislev Vandværk Trælløse Vandværk Tybjerglille Bakker Vandværk Vinstrup Vandværk REFERENCER 11 [TABLE OF FIGURES HEADING] [Double-click to insert the table of figures]

4 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse BILAG Bilag 1 Potentiel nitratudvaskning fra rodzonen [Kort indhold: Placer cursor HER og indsæt fra menuen. Slet ovenstående TOC + sideskift.] [DO NOT delete the following line since it contains a section break delete this field before printing]

5 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1 af RESUME Indsatserne i denne plan er afvejet, så der tages hensyn til, at der skal ske en tilstrækkelig beskyttelse af grundvandet, samtidig med, at indsatserne giver anledning til mindst mulig gene for de berørte parter. Planen er opdelt således, at der først gives et resume af grundvandskortlægningen og udpegningen af indsatsområder. Derefter gives en detaljeret beskrivelse af planens målsætninger for grundvandsbeskyttelse, samt de indsatser der skal gennemføres, for at opnå planens målsætninger. Endelig gives en beskrivelse af de vandværker og kildepladser som er berørt af indsatsplanen, samt en beskrivelse af de indsatser som er specifikt gældende for det enkelte vandværk/kildeplads. Tabel 1 viser en oversigt over de enkelte vandværkers/kildepladsers nødvendige indsatser for beskyttelse af grundvandsressourcen i Næstved Kommune. Tabel 1 Oversigt over indsatser

6 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2 af INDLEDNING En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. I henhold til Vandforsyningslovens 13 Error! Reference source not found./ skal kommunerne udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområder udpeget i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Indholdet i indsatsplanen er fastsat i Bekendtgørelsen om indsatsplaner Error! Reference source not found./ (se nedenstående fakta boks). En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse løbende vurderes. Bekendtgørelse om indsatsplaner 3. En indsatsplan skal mindst indeholde: 1) et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen, 2) en angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres, 3) en angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen, 4) en angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen, og 5) en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan som i givet fald skal ophæves. Formålet med udarbejdelsen af indsatsplanerne, er at sikre borgerne rent drikkevand nu og i fremtiden. 3. LOVGIVNING Indsatsplanen for Næstved Kommune er udarbejdet i henhold til Vandforsyningslovens 13 /1/. Kravene til indholdet i indsatsplanen er præciseret i Bekendtgørelse om indsatsplaner /3/. 4. RESUME AF GRUNDVANDSKORTLÆGNING 4.1 Vandforsyningsstruktur 4.2 Arealanvendelse og forureningskilder 4.3 Overordnede geologiske forhold 4.4 Hydrologi 4.5 Grundvandets kvalitet 4.6 Sårbarhed og områdeudpegninger

7 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 3 af GENERELLE INDSATSER De generelle indsatser dækker over aktiviteter, som Næstved Kommune finder nødvendige for at opfylde den overordnede målsætning om bevaring af den gode grundvandsressource til fremtidig drikkevandsforsyning. I de efterfølgende afsnit er der for de enkelte indsatser beskrevet; behovet for indsatser, målsætning for indsatsen, samt de retningslinjer som kommunen fremadrettet vil administrere de potentielle forureningskilder efter. 5.1 Områder omfattet af indsatsplanen I indsatsplanen for OSD i Næstved Kommune samt indvindingsoplande udenfor OSD, er der fastsat indsatser for grundvandsbeskyttelse i indsatsområder, jf. Vandforsyningslovens 13. Derudover er der også fastsat indsatser for grundvandsbeskyttelse i øvrige områder, hvor Næstved Kommune finder det nødvendigt, for beskyttelse af grundvandsressourcen til fremtidig drikkevandsindvinding. Indsatserne vil være rettet mod konkrete områder, hvilket er beskrevet under den enkelte indsats. Områderne dækker; Næstved kommune, OSD i Næstved Kommune inkl. indvindingsoplande udenfor OSD og indvindingsoplande, som det fremgår af Figur 1, samt indsatsområder som vist i Figur 2. Figur 1 Næstved Kommune, OSD og indvindingsoplande.

8 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 4 af 11 Figur 2 Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), indsatsområder (IO) og indvindingsoplande til almene vandværker, hvis indvindingsopland helt eller delvist overlapper udpegede indsatsområder. 5.2 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Næstved Kommune ønsker at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvandet i indvindingsboringernes nærområde, samt sikre responstid til oprydning, hvis ulykken er sket. Dermed kan der være behov for udlægning af BNBO omkring indvindingsboringer til almene vandværker. Kommuner har efter miljøbeskyttelseslovens 24 /4/ mulighed for at give påbud eller forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at der ikke foregår grundvandstruende aktiviteter inden for BNBO Beskrivelse af indsats Naturstyrelsen har meddelt, at Staten beregner BNBO for samtlige indvindingsboringer til almene vandværker i 2015 og Efter overdragelse af de beregnede BNBO er, gennemfører Næstved Kommune en risikovurdering af grundvandstruende aktiviteter og risiko ved spild inden for BNBO-områderne. På baggrund af

9 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 5 af 11 en individuel vurdering af grundvandsressourcens sårbarhed overfor den aktuelle arealanvendelse og risikoen for forurening pga. spild, vurderes det, om det er nødvendigt at give påbud i forbindelse med grundvandvandstruende aktiviteter, som f.eks. anvendelse og oplag af pesticider eller håndtering og oplag af kemikalier. Vandværkerne skal så vidt muligt forsøge at indgå frivillige aftaler med berørte lodsejere. Hvis det ikke er muligt at opnå frivillige aftaler, kan Næstved Kommune udstede påbud i forbindelse med grundvandstruende aktiviteter i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 24 mod fuld erstatning fra vandværkerne. 5.3 Nitrat Det overordnede miljømål for grundvand på 50 mg nitrat/l er fastsat i EU s grundvandsdirektiv. De primære grundvandsmagasiner i Næstved Kommune har generelt en god naturlig beskyttelse mod infiltration af nitrat fra terræn. Dog ligger det i definitionen på de udpegede indsatsområder (IO), at de er sårbare over for infiltration af nitrat fra terræn. Dette skyldes, at jordlagene under rodzonen i indsatsområderne har en begrænset kapacitet til at omsætte nitrat. Kapaciteten til at omsætte nitrat reduceres med tiden, og dermed vil udvaskningen af nitrat til grundvandsmagasinet stige. I forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er der foretaget en screeningsberegning af den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for perioden /17/, /18/ og /19/. Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og nettonedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Kvælstofoverskuddet beregnes ud fra gødningsregnskaberne, som er indberettet på bedriftsniveau. Det betyder, at opgørelserne, som er vist på markblokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften. Beregningerne fra grundvandskortlægningen fremgår af Bilag Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at nitratbelastningen i indsatsområderne (IO) begrænses mest muligt, og at den gennemsnitlige nitratudvaskning fra rodzonen i de enkelte indsatsområder, så vidt muligt, ikke overstiger 50 mg/l Beskrivelse af indsats Ved behandling af tilladelser og godkendelse af husdyrbrug i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen /5/, skal Næstved Kommune fastsætte vilkår om, at nitratudvaskningen ikke øges i forhold til det nuværende niveau i indsatsområderne. Overstiger det nuværende niveau 50 mg nitrat/l fra rodzonen, stilles der krav om, at nitratudvaskning ikke overstiger niveauet for et planteavlsbrug med et standard planteavlssædskifte. Udvaskningsberegninger til vurderingen af nitratudvaskningen skal gennemføres ved anvendelse af udvaskningsmodeller udarbejdet af Danmarks Jordbrugsforskning (Farm-N). Beregningerne sker automatisk i ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk /6/. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gælder, at der for arealer omfattet af en indsatsplan skal stilles krav i en tilladelse eller godkendelse, så denne lever op til indsatsplanen. Der kan ikke erstatningsfrit stilles mere vidtgående krav end svarende til en nitratudvaskning fra et planteavlsbrug, dvs. det niveau for nitratudvaskning, man har ved dyrkning af jorden uden tilførsel af husdyrgødning. Dog er der mulighed for at stille vilkår om en maksimal udvaskning svarende til beskyttelsesniveauet for nitratklasse 3 (landbrugsjorde, som er oplande til meget sårbare Natura 2000 områder, og hvis nitratreduktionskapacitet er <50 %), hvis dette udvaskningsniveau er lavere end niveauet for planteavlsbrug med et standard planteavlsskifte /6/.

10 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 6 af Pesticider Det overordnede miljømål for pesticider i grundvand er maksimalt 0,1 μg/l og er fastsat i EU s Grundvandsdirektiv. Det vurderes, at der ikke er generelle landbrugsrelaterede pesticidproblemer inden for Næstved Kommune, og dermed vurderes det ikke nødvendigt at fastsætte yderligere vilkår til udbringningen af pesticider end allerede givet i den eksisterende lovgivning. Vaske-/fyldepladser til sprøjteudstyr samt depoter til opbevaring af pesticider kan derimod udgøre en punktkilde med en stor kildestyrke, hvis de ikke er vedligeholdt eller etableret efter gældende retningslinjer. Indsatsområderne er særligt sårbare over for infiltration af pesticider, idet der er en ringe dæklagstykkelse, som udgøres af ler Målsætning At kortlægge de eksisterende vaskepladser og sikre, at tilstand og standard af samtlige vaske-/fyldepladser i indsatsområder, grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande i Næstved Kommune lever op til den gældende lovgivning, Vaskepladsbekendtgørelsen /11/. Det er indsatsplanens målsætning, at pesticider skal opbevares jf. gældende lovgivning og som udgangspunkt ikke i indsatsområder. Det er desuden indsatsplanens målsætning, at der ved gentagne påvisninger af godkendte pesticider eller nedbrydningsprodukter fra godkendte pesticider i grundvandet skal foretages en revurdering af behovet for indsatser Beskrivelse af indsats Næstved Kommune vil anbefale NaturErhvervstyrelsen at opprioritere tilsyn med vaske- /fyldepladser i indsatsområder. I forbindelse med godkendelse af husdyrbrug efter husdyrbrugloven vil Næstved Kommune stille vilkår om, at vaske-/fyldepladser etableres udenfor de udpegede indsatsområder. Næstved Kommune vil som forebyggende foranstaltning sikre, at vandværkerne arbejder på, at der indgås en frivillig aftale med de landbrugsarealer, som ligger i indsatsområderne. Næstved Kommune kan påbyde pesticidfri drift inden for BNBO til en almen indvindingsboring efter Miljøbeskyttelseslovens 24. I dette tilfælde skal det pågældende vandværk betale fuld kompensation for afgrødetab til de berørte lodsejere. Næstved kommune kan udpege særligt sårbare områder jf. Indsatsbekendtgørelsen 13a, hvor de berørte vandværker skal forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift med berørte lodsejere. Såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale om pesticidfri drift, kan Næstved Kommune, mod fuldstændig erstatning, pålægge lodsejeren at indgå en aftale om pesticidfri drift, jf. Miljøbeskyttelseslovens 26a. 5.5 Indvindingsstrategi Overudnyttelse eller anvendelse af en uhensigtsmæssig indvindingsstrategi kan medføre, at grundvandsspejlet sænkes kraftigt, hvilket kan medføre flere negative konsekvenser for grundvandskvaliteten. Derfor bør det tilsigtes, at indvindingen sker jævnt over døgnet, og at der er en jævn fordeling på de boringer, der indvindes fra Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at der ikke må ske en negativ udvikling i koncentrationen af et naturligt forekommende stof, som følge af grundvandsindvindingen.

11 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 7 af Beskrivelse af indsats Næstved kommune vil til stadighed opretholde fokus på, at vandværkerne arbejder på at have en hensigtsmæssig indvindingsstrategi. Ved konstatering af en negativ udvikling i råvandskvaliteten vil Næstved Kommune gå i dialog med værket om, at der udarbejdes en indvindingsstrategi for indvindingsboringen eller kildepladsen, og at planen efterfølgende implementeres. Planen skal som minimum indeholde følgende: Beskrivelse af tiltag Analyseprogram Tidsplan Vandværket skal årligt dokumentere effekten af indvindingsstrategien, i form af vandanalyser af de aktuelle problemstoffer. 5.6 Grundvandsovervågning Grundvandsovervågningen i Næstved Kommune udgøres af vandværkernes lovpligtige analyser af råvandskvaliteten. I områder hvor der er kendskab til eller mistanke om forurening med miljøfremmede stoffer, kan den lovpligtige analysepakke være mangelfuld. Derudover kan den lovpligtige analysefrekvens være utilstrækkelig, f.eks. hvis der ses en negativ udvikling i koncentrationen af naturlige eller miljøfremmede stoffer i råvandet, i og med der kan være behov for en akut indsats for at afværge en negativ udvikling Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at udviklingen i koncentrationen af naturlige problemstoffer og miljøfremmede stoffer skal dokumenteres, således at der kan iværksættes en målrettet indsats for at afværge problemet Beskrivelse af indsats Næstved kommune skal undersøge, hvorvidt analysepakker for pesticider bør tilpasses særlige afgrøder, f.eks. pesticider til roer eller andre specialafgrøder, som på nuværende tidspunkt ikke er en del af den normale boringskontrol. Ved risiko for forurening med øvrige miljøfremmede stoffer fra forurenede lokaliteter, jernbaner og øvrige punkt-/linjekilder skal Næstved kommune vurdere behovet for analyse for supplerende analyseparametre, samt frekvensen for udtagning af supplerende analyser af råvandet fra indvindingsboringerne. 5.7 Forurenede lokaliteter Tidligere aktiviteter på virksomheder kan i nogle tilfælde udgøre en risiko for grundvandet. Forureningerne stammer typisk fra spild og uheld ved håndtering af miljøfremmede stoffer samt udsivning fra rør og beholdere. I henhold til Jordforureningsloven /7/ skal regionerne varetage opgaven med at kortlægge arealer, hvor jorden er eller kan være forurenet, samt udføre den offentlige undersøgelse og oprydningsindsats Målsætning Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at oprydningen af særligt grundvandstruende forureninger prioriteres af hensyn til områdets drikkevandsinteresser Beskrivelse af indsats Næstved Kommune ønsker en aktiv dialog med Region Sjælland, således at opdaterede informationer om jordforureningslokaliteter inden for OSD tilgår kommunen.

12 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 8 af 11 Region Sjælland prioriterer undersøgelser og oprydning inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD. Næstved Kommune anbefaler, at Region Sjælland inden for disse områder detaljerer sin prioritering med følgende rækkefølge: 1. Indsatsområder (IO) 2. Grundvandsdannende områder (GDO) 3. Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i OSD og indvindingsoplande uden for OSD, samt at de uafklarede lokaliteter i området søges afklaret. Som en del af indsatsplanen føres der en dialog med Region Sjælland om prioriteringen af jordforureningslokaliteterne inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD. En eventuel grundvandstruende forurening vil være hensigtsmæssig at sikre fjernet eller afgrænset, så den ikke udgør en trussel overfor grundvandet. 5.8 Lokalisering og sløjfning af ubenyttede boringer og brønde Det er vigtigt, at boringer og brønde er indrettet korrekt for at sikre, at overfladevand ikke kan sive ned langs forerøret eller ind ved utætte samlinger. Både benyttede og ubenyttede boringer og brønde kan udgøre en kilde til grundvandsforureninger, da forurenet vand med bl.a. pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer kan sive direkte ned til grundvandsforekomsterne og brede sig til store områder. Ubenyttede brønde kan være brugt til afskaffelse af affald og kan derfor udgøre en særlig risiko. Da ubenyttede boringer og brønde muliggør en kortslutning fra terræn til grundvandsmagasinet, udgør de en risiko såvel uden for som inden for indsatsområderne Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at brønde og boringer ikke skal fungere som transportvej for overfladevand til grundvandsmagasinerne Beskrivelse af indsats Næstved Kommune vil iværksætte et projekt, med henblik på identificering af boringer, som står registreret med ukendt anvendelse, og få afklaret hvilken anvendelse boringerne har. Som tilsynsmyndighed ønsker kommunen at opnå et overblik over aktive enkeltindvindere og at sikre, at enkeltindvindere er meddelt en indvindingstilladelse, såfremt de er berettiget jf. Vandforsyningsloven. Hvis der ikke er meddelt en indvindingstilladelse, og ejendommen har en anden vandforsyning, som i det væsentlige kan erstatte forsyningen fra brønden eller boringen, kan Næstved Kommune påbyde, at brønden eller boringen sløjfes jf. Vandforsyningslovens 36. Sløjfningen skal udføres af brøndborer jf. Boringsbekendtgørelsen /10/. 5.9 Spildevandsslam Spildevandsslam stammer fra offentlige eller private spildevandsrensningsanlæg. Slammet indeholder store mængder fosfor og kan derfor anvendes som gødning på landbrugsjord. Denne anvendelse af spildevandsslam reguleres efter slambekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af slam til jordbrugsformål). Spildevandsslam fra det enkelte rensningsanlæg skal analyseres og kan efter bekendtgørelsens regler anvendes til jordbrugsformål, hvis spildevandsslammet overholder de hygiejnemæssige krav og grænseværdierne for tungmetaller og fire miljøfremmede stoffer (LAS, PAH, NPE (nonylphenol), DEHP (phtalat)). Desuden må spildevandsslammet ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøfremmede stoffer. Spildevandsslammet kan indeholde andre miljøfremmede stoffer end de fire, der specifikt nævnes i bekendtgørelsen, afhængig af hvilke tilledninger af spildevand, der er til kloaknettet. Der

13 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 9 af 11 kan f.eks. være tale om spildevand med rester af medicin fra sygehuse og andre miljøfremmede stoffer Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at udbringningen af spildevandsslam ikke må give anledning til forurening af grundvandsressourcen Beskrivelse af indsats Næstved Kommune vil som udgangspunkt ikke give tilladelse til udbringning af spildevandsslam i indvindingsoplande Råstofområder Inden for kortlægningsområdet i Næstved Kommune, er der udpeget råstofområder jf. Råstofplan for Region Sjælland /8/. Ved en eventuel udnyttelse af disse råstofområder, er det af afgørende betydning for grundvandsressourcen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet Målsætning Det er indsatsplanens målsætning at sikre, at der ikke sker forurening af grundvandsressourcen som følge af grundvandstruende aktiviteter på afsluttede, nuværende eller kommende råstofområder Beskrivelse af indsats Efter en konkret vurdering kan Næstved Kommune stille forslag til vilkår i de givne råstoftilladelser om, at der ikke må gødes, bruges pesticider eller på anden måde foregå grundvandstruende aktiviteter på de efterbehandlede arealer. Vilkårene skal tinglyses på matriklerne. De tinglyste vilkår for afsluttede råstofområder skal efterfølgende ikke kunne aflyses Skovrejsning Etablering af skov, som drives med lang omdrift (ikke juletræer og pyntegrønt), giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsning kan dermed anvendes som et virkemiddel, f.eks. ved ønske om pesticidfri drift eller reduktion af nitratudvaskning i sårbare områder. Skovrejsning er i Kommuneplan opdelt i 3 kategorier: positivområde, negativområde og neutralområde. Positivområder, er skovrejsningsområder, som ønskes tilplantet med skov. Disse områder har højeste prioritet ved fordeling af tilskud, og kommunen vil fremme projekter og tage initiativer her. I negativområder må der ikke plantes skov, mens der i neutralområder kan plantes skov. Disse områder har laveste prioritet ved fordeling af tilskud. Naturstyrelsen administrerer tilskudsordningen til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning /13/ Målsætning Det er indsatsplanens målsætning at fremme skovrejsning i indsatsområder med henblik på reduktion af nitratinfiltration og sikring af pesticidfri drift af arealerne Beskrivelse af indsats Næstved Kommune vil opfordre ejere af landbrugsjord, som er beliggende inden for et indsatsområde (IO), at benytte muligheden for etablering af skov efter tilskudsordningen, hvis arealerne er udpeget som skovrejsningsområder eller neutralområder med hensyn til skovrejsning, jf. myndighedernes planlægning /14/.

14 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 10 af Nedsivning Nedsivning af spildevand udgør en risiko for forurening af grundvandet Målsætning Det er indsatsplanens målsætning, at nedsivning af spildevand ikke må udgøre en risiko for grundvandet Beskrivelse af indsats I Næstved Kommune må der ikke nedsives spildevand i områder, der er udpeget som områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), jf. Spildevandsplanen /15/. I forbindelse med Statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, er der udpeget indvindingsoplande uden for OSD, som administrativt har samme status som OSD. Dermed kan der ikke nedsives spildevand i indvindingsoplande uden for OSD. Derudover skal afstandskrav på 300 meter til indvindingsboringer til drikkevandsformål overholdes /9/. 6. SPECIFIKKE INDSATSER Her beskrives specifikke indsatser, som er målrettet de enkelte vandværker/forsyninger. 6.1 Glumsø Vandværk 6.2 Herluflille-Torpe Vandværk 6.3 Herlufmagle Vandværk 6.4 Hjelmsø Vandværk 6.5 Højbjerg Vandværk 6.6 Næsbyholm-Bavelse Vandværk 6.7 Rejnstrup-Gunderslevlille Vandværk 6.8 Rislev Vandværk 6.9 Trælløse Vandværk 6.10 Tybjerglille Bakker Vandværk 6.11 Vinstrup Vandværk

15 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 11 af REFERENCER /1/ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 939 af 03/07/2013. /2/ Vandforsyningsloven, LBK nr 1199 af 30/09/2013. /3/ Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr 1319 af 21/12/2011. /4/ Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 879 af 26/06/2010. /5/ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr 868 af 03/07/2015. /6/ Vejledning om miljøregulering af husdyrhold. Hentet 25. september 2015 på URL: /7/ Jordforureningsloven, LBK nr 895 af 03/07/2015. /8/ Slambekendtgørelsen, BEK nr 1650 af 13/12/2006. /9/ Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr 1448 af 11/12/2007. /10/ Boringsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr 1260 af 28/10/2013. /11/ Vaskepladsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, BEK nr 1598 af 18/12/2014. /12/ Råstofplan for Region Sjælland , Region Sjælland. /13/ Vejledning om Tilskud til Privat Skovrejdning, Version 2, Naturstyrelsen /14/ Kommuneplan , Næstved Kommune /15/ Spildevandsplan , Næstved Kommune /16/ Dansk Ingeniørforenings norm for fælles vandforsyningsanlæg (DS442), /17/ Redegørelse for Holmegård og Fladså, Afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, Naturstyrelsen, /18/ Redegørelse for Glumsø, Afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, Naturstyrelsen, /19/ Redegørelse for Fuglebjerg-Næstved, Afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, Naturstyrelsen, [Tekst - Do not delete the following line since it contains a section break. NB! Sidenumre opdateres ved "Gem" og "Print"]

16 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 1-1 BILAG 1 POTENTIEL NITRATUDVASKNING FRA RODZONEN [Tekst]

NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE

NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE NÆSTVED KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Rapportens titel: Næstved Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Udgiver: Næstved Kommune Udgivet den:

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND

FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND FORSLAG TIL INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYT- TELSE FOR MIDTLOLLAND APRIL 2016 Revision 2 Dato April 2015 Udarbejdet af Lolland Kommune Politisk behandling: Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE FOR MIDTLOLLAND SEPTEMBER 2016

INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE FOR MIDTLOLLAND SEPTEMBER 2016 INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE FOR MIDTLOLLAND SEPTEMBER 2016 Revision 3 Dato September 2016 Udarbejdet af Lolland Kommune Politisk behandling: Udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand.

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og. En plan for beskyttelse af drikkevand. 0 Udgiver: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring Udgivelsesår:

Læs mere

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer I medfør af 3, stk. 7, og 7 i lov nr. 571 af 24. juni 2005 om lov om ændring af lov om planlægning, som ændret ved lov nr. 571 af 9. juni 2006 samt

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning

DN i grundvandsråd. Indhold. Indledning Dato: 21. juli 2015 Til: DN's repræsentanter i grundvandsråd Skrevet af: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk DN i grundvandsråd Indhold Indledning... 1 Hvad er et grundvandsråd?... 2 Indsatsplaner...

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd

AARHUS KOMMUNE. Forslag. Indsatsplan StautrupÅbo. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Aarhus Byråd AARHUS KOMMUNE Forslag Indsatsplan StautrupÅbo En plan for beskyttelse af drikkevandet Aarhus Byråd 2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME... 3 Læsevejledning... 3 INDLEDNING... 4 Hvad er en indsatsplan?... 4 Indsatsplanens

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK... 1 1. Baggrund for indsatsplanen... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg øst 2014 Sønderborg Forsyning, Huholt Vandværk Vollerup-Ulkebøl Vandværk Titel Berørte Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Sønderborg Øst Vollerup-Ulkebøl

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Aarhus Byråd april 2013

Indsatsplan Beder. En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde. Aarhus Byråd april 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder En plan for beskyttelse af drikkevandet i Beder indsatsområde Aarhus Byråd april 2013 www.naturogmiljoe.dk 2 2 INDSATSPLAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande

Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Nye regler for kommuneplanlægning inden for OSD og indvindingsoplande Kolding / Natur- og Miljø 2017 Martin Skriver Baggrund for de nye regler og administrationsmodel Bekendtgørelse og vejledning om krav

Læs mere

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest

Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Odense Kommune Miljø- og Teknikudvalget Vissenbjerg, den 22.04.2014. Vedr. forslag til indsatsplan for Odense Vest Hvor var det dejligt og betryggende at læse Redegørelse for Odense Vest udarbejdet af

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Vejledning om indsatsplaner

Vejledning om indsatsplaner Vejledning om indsatsplaner 2015 Titel: Vejledning om indsatsplaner Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 ISBN nr. 978-87-7091-959-3 2 Vejledning om indsatsplaner

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1427 Sæby Sæbygårdværket og Ørnedalsværket Toftelund Vandværk Understed Vandværk Østervrå Vandværk Try Vandværk Dybvad Vandværk Thorshøj Vandværk

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere