Lokalplan nr Ferieboliger ved Barfods Dam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr Ferieboliger ved Barfods Dam"

Transkript

1 Lokalplan nr Ferieboliger ved Barfods Dam

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene indenfor planens område. 1

3 Indholdsfortegnelse Lokallpllan nr Feriiebolliiger ved Barffods Dam Hvad er en lokalplan?...1 Indholdsfortegnelse...2 Redegørelse... 3 Lokalplanområdet...3 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens formål...5 Lokalplanens indhold...5 Forholdet til anden planlægning...7 Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Endelig vedtagelse Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning og matrikulære forhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej-, sti-og parkeringsforhold Antenner og ledningsanlæg Ubebyggede arealer, terræn og beplantning mv Tekniske anlæg og forsyningsforhold Grundejerforening/ejerforening Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter og lokalplan Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Tinglysning Bilag: Lokalplankort Matrikelkort Illustrationsplan Miljøscreening 2

4 Redegørelse Lokalplanredegørelsen består af en beskrivelse af de eksisterende forhold, formålet med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede virkninger af denne. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning samt en redegørelse for Miljøvurdering. Lokalplanområdet Lokalplanområdet der er på ca m 2 omfatter en del af Vestre Enge samt Barfods Dam. Nord for området ligger Bogense Marina, der ved nærværende lokalplans udarbejdelse er Fyns største og Danmarks 4. største marina med 760 pladser. Øst for området ligger en større dagligvarebutik (på m 2, der åbnede sommeren 2006), samt rutebilstation med manøvre- og garageanlæg. Syd for området ligger Bogense Strand Camping med over årlige overnatninger og umiddelbart vest for området er der ved nærværende lokalplans udarbejdelse ved at blive opført 120 ferieboliger. Vestre Enge er inddæmmet engareal. Arealet fra havnen og til Fogense er blevet inddæmmet i årene umiddelbart efter Nedenstående kort viser, hvordan Bogense oprindeligt har ligget på et næs, hvilket også kommer til udtryk i byens navn, der er sammensat af de gammeldanske ord for bøg og næs. Bogenses oprindelige kystlinie Barfods Dam er en cirka m 2 stor sø, der stammer tilbage fra tallet. Den er muligvis blevet etableret i forbindelse med anlæggelsen af de Nordfynske Jernbaner, men kan også være opstået helt tilbage i forbindelse med inddæmningen af området. Den var i en lang årrække ejet af Søren Jørgensen, der var indehaver af Jernstøberiet i Bogense, hvorfor den også har heddet Jørgensens Dam. Han brugte den til anderi, altså opdræt af ænder. Den blev dog solgt til Laurits 3

5 Barfod, senere indehaver af Jernstøberiet og blev i 1991 opkøbt af Bogense Kommune. Dammen har siden 1988 været benyttet til Put & Take sø. Området mellem Barfods Dam og Vestre Engvej Adgangen til området sker fra Vestre Engvej. Barfods Dam Lokalplanens baggrund Lokalplanområdet har siden 1977 været udlagt til boligformål jf. Byplanvedtægt nr. 5 - Rekreativt område. Der har dog før i 2 omgange været overvejet feriecenter på arealet. Først i 1987 og senest i 2004/2005. Projektet i 1987 omfattede også området umiddelbart vest for lokalplanområdet, hvor der i dag er ved at blive opført 120 ferieboliger. Det har vist sig i de senere år, at Bogense har sin styrke i at satse på turisme. Da arealet rummer en Put & Take sø og er flankeret af en stor campingplads med tilhørende svømmehal, 120 ferieboliger og Fyns største marina, er hensigten med lokalplanen, at styrke de turistmæssige tilbud samt at afrunde den samlede planlægning i området således, at det fremstår som ét samlet turistområde. Bogense Kommune satte i efteråret 2006 arealet til salg, hvor buddene skulle ledsages af et konkret projekt. Der kom 3 tilbud ind, hvor Bogense Byråd valgte det projekt, der bedst opfyldte kravene der var sat i udbudsmaterialet. Kravene lød således: Bogense Byråd ønsker, at der skal opføres en bebyggelse til fritidsformål på arealet. Fritidsformål skal forstås bredt, d.v.s. at Byrådet ikke har sig fast på, om arealet skal anvendes til ferielejligheder, campingplads eller andet fritidsformål. Byrådet ligger vægt på, at anvendelse kan understøtte de aktiviteter, der i dag findes langs Vestre Engvej. Samtidig ønskes det, at den fremtidige bebyggelse giver mulighed for "kig" på tværs af arealet, således det får et åbent præg. Gerne med en 15 m bred kile 4

6 midt i bebyggelsen. Ligeledes ønskes byggeriet trukket 15 m ind fra Vestre Engvej for at skabe en linie med det øvrige byggeri langs Vestre Engvej. Bebyggelsen må opføres med en bebyggelsesprocent op til 40. Bygningerne langs Vestre Engvej må opføres i op til 2 etager, og øvrige bygninger må opføres i op til 3 etager. Bogense Byråd ønsker, at byggeriet bliver gedigent opført i gode materialer og i en god håndværksmæssig kvalitet. Byggerierne skal udtrykke arkitektonisk høj kvalitet, der passer ind i bybilledet i Bogense By. Der vil være krav om, at tagbelægningen skal være rød vingetegl. Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af det konkrete projekt. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at opdele området i 3 delområder som vist på bilag 1, hvor anvendelsen fastlægges til: Delområde 1:Feriecenterformål med mulighed for etablering af op til 86 ferieboliger med tilhørende servicefaciliteter og med vejadgang fra Vestre Engvej. Lokalplanen skal sikre, at byggeriet i videst muligt omfang indpasses visuelt bedst muligt i området, samt at etablering af bebyggelse og anlæg samt vej-, parkerings- og opholdarealer sker under hensynstagen til områdets oplevelsesmæssige kvaliteter samt kultur- og naturbeskyttelsesmæssige interesser. Delområde 2: Reserveareal til eventuel fremtidig udvidelse af detailhandelsbutik på naboarealet. Delområde 3: Et rekreativt område rundt om Barfods Dam. Samtidig har nærværende lokalplan til formål at ophæve Partiel Byplanvedtægt nr. 5 for området. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger, at området kan anvendes til feriecenterformål med mulighed for etablering af 86 ferieboliger en størrelse på 45 m m 2. For at få området til at fremstå som en helhed med feriecenteret sydvest for lokalplanområdet, skal bebyggelsen etableres som tæt-lav bebyggelse i hovedsageligt 2 etager med en maksimal højde på 7,5 meter. På byggefelt 3, som illustreret på kortbilag 2, tillader lokalplanen dog en bebyggelse på 3 etager med en maksimalhøjde på 10 meter. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 % af lokalplanens delområde I under ét. Ferieboligernes placering er fastlagt i nogle byggefelter således, at der skabes en helhed i bebyggelsen. Mellem og rundt om bebyggelsen skal der etableres fælles friareal til feriegæsterne i området. For at husene skal passe ind i de omkringliggende bebyggelser, er der fastsat nogle bestemmelser om brug af materialer og farver: Gavlfacaderne må kun beklædes med træ. De to andre facader skal opføres med udvendige overflader i teglsten, evt. vandskurede, farve grå-sort eller sort. Vinduesrammer skal være hvide, eller være i oliebehandlet mahogni og taget skal dækkes med rødt vingetegl. 5

7 Gavlfacader af 2-etagers ferieboliger Vejadgang skal ske fra Vestre Engvej. Da der er tale om et ferieområde, skal vejene i området etableres som lege/-opholdsveje. Der skal etableres minimum 1 parkeringsplads pr. bolig. For at undgå for meget kørsel med renovationsbiler i området, muliggør nærværende lokalplan etablering af 3 miljøstationer mod Vestre Engvej. 6

8 Forholdet til anden planlægning 1. Regionplanlægning/Landsplandirektiv Bestemmelser i lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinierne udstukket i Fyns Amts Regionplan Regionplanen er fra 1. januar 2007 blevet ophøjet til Landsplandirektiv. 2. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet er i Kommuneplanen omfattet af rammeområde B15 og F1 som vist herunder: Rammeområderne er udlagt til: B15 Vestergade, Strandvej, Vestre Engvej Anvendelse: - 1) Boligformål. Bebyggelsesprocent: Maksimalt ) I begrænset omfang bebyggelse til offentlige formål samt andre anlæg eller erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Etageantal: Bygningshøjde: Bebyggelsesplan: Maksimalt 2½ etage. Maksimalt 12 meter. Bebyggelsen må kun opføres på grundlag af en af Byrådet (nu Kommunalbestyrelsen) godkendt, 7

9 detaljeret bebyggelsesplan, der i princippet skal baseres på de retningslinier, der fremgår af nedenstående skitse. F1 Marina mv. Anvendelse: Bebyggelsesprocent: Etageantal: Bygningshøjde: Fritidsformål: 1. Lystbådehavn, bådophaling, reparations- og servicevirksomhed i tilknytning til havnen, restauranter, klubhuse, kiosker, omklædnings- og toiletbygninger mv. 2. Enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o.l.). 3. Grønne områder. 4. Parkering- og bådopstillingsarealer. Maksimalt 40, beregnet for området under ét. Maksimalt 2 etager. Maksimalt 10meter. 8

10 Byarkitektur: Marinaens bebyggelse skal i videst muligt omfang danne en sammenhængende havnefront, og afgrænsningen af parkerings- og bådopstillingsarealerne skal tydeliggøres efter de retningslinier, der fremgår af ovenstående skitse. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan for Bogense Kommune/Nordfyns Kommune. 3. Trafikplanlægning Vestre Engvej er en stillevej med trafikchikaner og oplysningstavler med henstilling om at køre under 30 km/t. De interne veje i lokalplanområdet skal etableres som opholds- og legegader efter færdselslovens bestemmelser. 4. Detailhandelsplanlægning Lokalplanområdets delområde II er forbeholdt en eventuel fremtidig udvidelse af detailhandelsbutik for enden af Vestre Engvej. Benyttes arealet ikke til dette formål, skal det henstå ordentligt og ryddeligt. Arealet kan benyttes til parkering, ellers skal det være tilsået med græs. 5. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen og er beliggende i byzone. I henhold til Planlovens 5 skal kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Lokalplanområdet ligger inden for den kystnærhedszone, der er fastsat ifølge planloven. Ifølge Planlovens 16 skal der foretages en vurdering af nyanlægs påvirkning af omgivelserne. Stk. 3. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen skal der oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 m anføres en begrundelse for den større højde. Herudover skal redegørelsen omfatte eventuelle andre forhold, der er væsentlige for varetagelsen af natur- og friluftsmæssige interesser. Stk. 4. I redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Bogense har behov for en stadig udvikling med hensyn til boligbebyggelse såvel som i turisterhvervet. Hertil er lokalplanområdet ideelt, da det ligger i sammenhæng med andre turistrelaterede områder, samtidig med, at det er bynært. Derved undgår man spredt byvækst, som er en af statens kernepunkter i den overordnede landsplanlægning samt et solidt element i dansk plantradition. 9

11 Bebyggelsen vil have en vis visuel indflydelse og det omkringliggende landskab. Bebyggelsen er dog placeret bag ved marinaen og et dige, hvorfor den ikke vil syne af meget fra vandsiden. Nedenstående 3 visualiseringer viser hvordan byggeriet indpasser sig i landskabet. Fotostandpunkter Fotostandpunkt 1 10

12 Fotostandpunkt 2 Fotostandpunkt 3 11

13 Terrænmodel På ovenstående model kan man se, at Vestre Enge ligger ca. 8,5 meter under terrænet i Bogense bymidte. Feriebyggeriet vil således ikke antaste byens historiske profil med blandt andet Kirken, Rådhuset og Vandtårnet. Modellen er overdrevet i højden, for at tydeliggøre højdeforskellen. Hegnsbeplantningen skal følge Hegnslovens bestemmelser og der må desuden ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 1 meter. 6. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart op ad et område, der i Regionplan er udpeget som et større sammenhængende landskabsområde. Større sammenhængende landskabsområder omfatter en udpegning af større områder der vurderes at indeholde geologiske, biologiske, kulturhistoriske, æstetiske og/eller friluftsmæssige interesser. Det betyder området skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg mv. - med mindre det kan sikres, at forholdet til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. Området strækker sig til ud forbi Skåstrup Strand. Barfods Dam samt arealet umiddelbart omkring er omfattet af naturbeskyttelse i henhold til Naturbeskyttelsesloven 3. 12

14 . Udpegede 3 områder Naturbeskyttelsen betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe samt 4) ferske enge og biologiske overdrev, samt at der ikke må foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m 2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af Miljøministeren efter indstilling fra Amtsrådet er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb. Nærværende lokalplan kan ikke fuldt ud virkeliggøres uden at ændre en smule på tilstanden af Barfods Dam samt 3 moseområdet omkring. En virkeliggørelse af lokalplanen på de 3 beskyttede arealer vil derfor kræve en særskilt dispensation fra Nordfyns Kommune. For at skåne 3 områderne mest muligt, har bygherren og Nordfyns Kommune ladet Orbicon udarbejde et notat om hvorledes etableringen af søerne vist på kortbilag 2 kan ske mest hensigtsmæssigt. Orbicon konkluderer i notatet, at det er mest hensigtsmæssigt, at undlade direkte vandforbindelse mellem de planlagte søer og Barfods Dam for at undgå dræning af denne, da grundvandsstanden tilsyneladende er lavere i området med de planlagte ferieboliger end i Barfods Damområdet. Ved en isoleret anlæggelse kan der etableres et overløbsbygværk, så der kan løbe vand til Barfods Dam ved høje vandstande i søerne. Med en direkte forbindelse vil det sandsynligvis være nødvendigt evt. med periodevis tilløb fra Bybækken, at tillede tagvand, eller pumpe grundvand op i søerne, så de får samme vandspejl som Barfods Dam, hvilket dog også kan blive nødvendigt i perioder, hvis søerne etableres uden forbindelse til Barfods Dam. I løbet af få år vil vandkvaliteten i de to søer sandsynligvis blive forholdsvis god, såfremt søerne friholdes for det meste af overfladevandet fra ferieboligområdet. 13

15 Tagvand vil kunne ledes til de nye søer, såfremt det forinden passerer et vådområde. Hvis der pumpes grundvand ind i søerne, vil der ret hurtigt blive en god vandkvalitet. Der bør ikke ske udsætning og fodring af fisk og ænder af hensyn til vandkvaliteten. En eventuel beplantning omkring søerne bør fortrinsvis bestå af buske og i mindre omfang af træer. Der bør kun plantes danske buske og træer. Vandkvaliteten i Barfods Dam vil blive bedre ved en vandtilførsel fra småsøerne, såfremt der pumpes grundvand op i disse. Grundvandet har kun et lille indhold afnæringsstoffer. Såfremt de to søer i ferieboligområdet etableres efter de ovennævnte forskrifter, enten med eller uden oppumpet grundvand, vil de samlede natur- og miljøgevinster langt overstige de negative følger af en sådan anlæggelse. Hvis der også sker en naturpleje af Barfods Dam og mosearealerne, vil der yderligere ske en væsentlig forbedring af områdets naturværdi. Vælges løsningen med at oppumpe grundvand, vil dette kræve en indvindingstilladelse fra Nordfyns Kommune. 7. Forsyningsforhold Lokalplanområdet indgår i kommunens spildevandsplan samt i kommunens varme- og vandforsyningsplaner. Der er tilslutningspligt til almen varme- og vandforsyning fra Bogense Forsyningsselskab samt offentlig kloak. Området er forsynet med fjernvarme. 14

16 Lokalplanområdet indgår i kommunens affaldsplanlægning. Det er sikret gennem bestemmelserne i nærværende lokalplan, at der skal etableres vendepladser for distributionsbiler. Affaldsbeholdere og genbrugsøer mv. skal etableres i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ. 8. Regnvand og drænforhold Lokalplanområdets feriecenterdel afvandes til en regnvandsledning placeret under Vestre Engvej. Regnvandsledningen løber ud i kanal 10 i det vestlige skel af naboferiecenteret. Vandet fra kanal 10 pumpes op i Landkanalen, der løber forbi Barfods Dam og løber sammen med Bybækken umiddelbart før deres udløb i havnekanalen. Barfods Dam har overløb via en kontraklap til Landkanalen. Tagvand kan føres til de nyetablerede søer. Afvandingsforholdene for lokalplanområdet 9. Jordforurening, kemikalier og affald Der er hos Region Syddanmark ikke registreret jordforurening eller potentiel jordforurening på området. Stødes der på jordforurening under byggeri og anlæg i området, skal arbejdet straks standses i henhold til Jordforureningsloven, og forureningen anmeldes til kommunen. Der er ikke på arealet registreret affaldsdepoter. 10. Kommuneatlas Planstyrelsen udarbejdede i 1990 et kommuneatlas i samarbejde med Bogense Kommune. Heri redegøres for de værdifulde kvaliteter der findes i Bogense. Lokalplanområdet er nævnt kort i atlasset, da der fra Vestergade på daværende tidspunkt var udsyn ud over Vestre Enge. Lokalplanområdet har dog henligget som brakmark i mange år og det er 15

17 først på arealet for enden af Vestre Engvej, benævnt Bogense Grønne Hjerte, at landskabet reelt har noget at byde på. 11. Støj Udsnit fra Kommuneatlas Bogense Bogense Strand Camping er det mest støjfølsomme område i nærheden, da specielt teltfolket er umiddelbart berørt af støj. Støjniveauet inden for lokalplanområdet fastsættes til 40/35/35 db(a) dag/aften og nat, svarende til type 6 i støjtabel i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984. Støjen fra feriecentret vurderes at svare til støjniveauet fra et boligområde, d.v.s. fra kørende trafik til og fra samt internt i området og fra udendørs ophold på terrasser og friarealer. Det vurderes derfor, at støjniveauet ikke vil være til væsentlig gene for de eksisterende aktiviteter i området. Der er ikke støjende aktiviteter i naboområder til lokalplanens område og det skønnes derfor, at der samlet set ikke opstår støjmæssige problemer i forbindelse med feriecentrets drift. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er på tidspunktet for nærværende lokalplans vedtagelse: Mandag - fredag kl , lørdag kl Mandag - fredag kl , lørdag kl , sønog helligdag kl Alle dage kl Erhvervs- og industriområder 70 db 70 db 70 db 2. Erhvervs- og 60 db 60 db 60 db 16

18 industriområder med forbud mod generende virksomheder 3. Områder for blandet boligog erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne) 55 db 45 db 40 db 4. Etageboligområder 50 db 45 db 40 db 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 45 db 40 db 35 db 6. Sommerhusområder og offentligt tilgængelige rekreative områder 40 db 35 db 35 db Det skal kunne dokumenteres, at støjkravene overholdes. 12. Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 316 af 5. maj 2004) skal det for planer, der tilvejebringes af offentlige myndigheder, og som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende planer. Planer skal miljøvurderes såfremt indvirkningen på miljøet vurderes som værende væsentlig. Nordfyns Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget, idet der udelukkende er tale om et mindre område på lokalt plan, ligesom der samlet set ikke vurderes at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet. At miljøpåvirkningen ikke er væsentlig begrundes med: - At planområdet ikke indeholder kulturhistoriske elementer, der påvirkes væsentligt. - Etableringen af ferieboligerne og de rekreative faciliteter omkring søerne har en positiv effekt på befolkningens rekreative muligheder. - Forsyningen med privat og offentlig service for ferieboligerne er god, ligesom den offentlige trafikbetjening er god. - Støj fra trafik vil ikke være væsentlig ligesom trafiksikkerheden er god. - Luftforureningen og de klimatiske påvirkninger vurderes ikke væsentlig. - Overfladevand og spildevand håndteres i separate kloakker og renses som for det øvrige Bogense. - Grundvandsinteresserne er ikke truet af den påtænkte anvendelse. - Håndteringen af overskudsjord og affald sker forskriftsmæssigt. - Den visuelle påvirkning af kystlandskabet vurderes ubetænkelig, idet bebyggelsen placeres bag lystbådehavnen, og idet 17

19 bygningshøjderne ikke overstiger bygningshøjderne i det bagvedliggende Bogense. - Afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder gør at påvirkningen fra projektet ikke er væsentlig. - Indgrebene i områderne beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 sker på baggrund af dispensationer meddelt på et oplyst grundlag, ligesom foranstaltningerne i forbindelse med etablering af yderligere søer i området ventes at øge de samlede naturmæssige værdier i området. - Levesteder for rødlistede arter påvirkes ikke. - De enkelte ikke væsentlige miljøpåvirkninger vurderes samlet set ikke væsentlige. Beslutningen om ikke at gennemføre en miljøvurdering af de pågældende planforslag bekendtgøres herved. Beslutningen kan påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden 4 uger efter datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget. Resultatet af screeningen fremgår af listen jf. bilag 4. Oplysninger om fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag Offentliggørelse af dette lokalplanforslag er sket den 24. april 2007 i Otterup Avis. Samtidig med offentliggørelsen af forslaget har Kommunalbestyrelsen givet skriftlig underretning herom til: Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen, og beboere af disse ejendomme. Ejere af ejendomme uden for planens gyldighedsområde, og lejerne i, og brugerne af sådanne ejendomme i den udstrækning, hvor planen efter Kommunalbestyrelsens skøn har væsentlig betydning for dem. De foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som over for Kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive underrettet om forslag til lokalplaner. De statslige myndigheder, for hvem planen har særlig interesse. Det Kongelige Bibliotek i København. Ved offentliggørelsen den 24. april 2007 har borgerne 8 uger til at komme med indsigelser eller eventuelt selv lave andet forslag. Fristen udløber den 19. juni Når fristen på de 8 uger er gået, skal Kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Er der ikke indkommet indsigelser, kan Kommunalbestyrelsen vedtage forslaget endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser, og/eller ændringsforslag, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Indsigelserne skal være begrundede. 18

20 Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt over for Kommunalbestyrelsen inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Uafklarede spørgsmål kan parterne indbringe for Miljøministeren. Sydregion og miljøministeren Danmark skal fremsætte indsigelser mod forslag til lokalplaner, såfremt planforslaget er i strid med regler eller beslutninger efter Lov om planlægning. En statslig myndighed kan fremsætte indsigelse mod et lokalplanforslag ud fra de særlige hensyn, som myndigheden varetager. Hvis afvigelserne er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt forslag, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før ændret forslag har været offentliggjort. Endelig vedtagelse Ved den endelige vedtagelse af planen kan Kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter Kommunalbestyrelsens skøn, på væsentlig måde vil berøre andre end dem, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen, og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager Kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat i Lov om planlægning. Kommunalbestyrelsen orienterer desuden om den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. Ejere af ejendomme, der er omfattet af planen 2. Enhver, der rettidigt har fremsat skriftlig indsigelse mod eller ændringsforslag til planforslaget. 3. Foreninger og myndigheder, som nævnt i ovenstående afsnit. Sluttelig lader Kommunalbestyrelsen planen tinglyse på ejendomme, der er omfattet af planen. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer 19

21 den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygge- og i planloven. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter Planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen evt. efter Planlovens 17 stk. 2 meddele tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget under forudsætning af, at byggelovens almindelige bestemmelser overholdes. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentlig bekendtgjort. 20

22 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål. 1.1 Lokalplanen har til formål; - at fastlægge områdets anvendelse til ferieboligformål med tilhørende servicefaciliteter, - at muliggøre opførelse af byggeri med op til 86 ferieboliger med tilhørende servicebygninger/-anlæg, - at fastlægge vejadgang fra ferieboligerne fra Vestre Engvej, - at ferieboligerne visuelt indpasses bedst muligt i området, - at etablering af bebyggelse og anlæg samt vej-, parkerings- og opholdarealer sker under hensynstagen til områdets oplevelsesmæssige kvaliteter samt kultur- og naturbeskyttelsesmæssige interesser, - at der reserveres et areal af 15 meters bredde i lokalplanområdets nordøstligste ende, til eventuel fremtidig udvidelse af eksisterende detailhandelsbutik, 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 3 r, 11 c, 11 d, 12 a samt 64 a alle Bogense Strand, Bogense Jorder samt alle parceller, der udstykkes efter 3. april Lokalplanområdet er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdets delområde 1 må kun anvendes til ferieboligformål i form af ferieboliger med tilhørende adgangsveje, parkeringsarealer, udendørs opholdsarealer samt serviceanlæg og bygninger. 3.2 Inden for lokalplanområdet må bebyggelsen kun bestå af tætlav bebyggelse. 3.3 Inden for området kan der etableres maks. 86 ferieboliger. 4 Udstykning og matrikulære forhold 4.1 Der kan i lokalplanområdet ikke udstykkes selvstændige matrikler. 21

23 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten for delområde I må ikke overstige 40 % for delområdet under ét. 5.2 Al bebyggelse i lokalplanområdet skal opføres i de på kortbilag 1 viste byggefelter. Undtaget er cykelskurene nævnt i 5.6 og miljø/teknikstationerne nævnt i Bebyggelse i byggefelt 1, som illustreret på kortbilag 1, må maksimalt opføres i 1 etage, hvor ingen bygningsdel må gives en højde, der overstiger 3,5 meter målt fra terræn. 5.4 Bebyggelse i byggefelter 2, som illustreret på kortbilag 1, må maksimalt opføres i 2 etager, hvor ingen bygningsdel må gives en højde, der overstiger 7,5 meter målt fra terræn. 5.5 Bebyggelse i byggefelt 3, som illustreret på kortbilag 1, må maksimalt opføres i 3 etager, hvor ingen bygningsdel må gives en højde, der overstiger 10 meter målt fra terræn. 5.6 Der må i lokalplanområdet ikke opføres udhuse. Dog kan der i delområde I opføres maksimalt 12 cykelskure med en maksimal størrelse på 6 m Ferieboligerne må maksimalt sammenbygges 4 og Den enkelte feriebolig skal opføres med et areal på mellem 45 m 2 og 100 m 2. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Gavlfacader må kun beklædes med træ, der skal fremstå i natur. 6.2 Sidefacader skal opføres i lette materialer i farven sort eller udvendig teglstensmur evt. vandskuret i farve gråsort eller sort. 6.3 Vinduesrammer skal være hvide eller i oliebehandlet mahogni. 6.4 Tage skal være symmetriske sadeltage, hvis tagfladers vinkel med det vandrette plan skal være mellem 25 og Tage skal dækkes med rødt vingetegl. 6.6 Balkoner/altaner skal have udgang fra boligen og må ikke overstige 12 m 2. 7 Vej-, sti-og parkeringsforhold 7.1 Der udlægges areal til vej A-B-C i en bredde af minimum 7 meter som illustreret på kortbilag Der udlægges areal til vej A-D, B-E og C-F i en bredde af minimum 3,5 meter som illustreret på kortbilag Vendepladser # som illustreret på kortbilag 1 skal have en radius på minimum 6 meter. 22

24 7.4 P-arealer etableres som vist på kortbilag 1 med en minimumdybde på 5 meter. 7.5 Der kan kun etableres tilkørsel til lokalplanområdet fra Vestre Engvej, angivet med pile på kortbilag Køreveje skal udføres med kørefast belægning. 7.7 Veje skal etableres som opholds- og legegader efter færdselslovens bestemmelser. 7.8 Der kan i lokalplanområdet etableres grusbelagte stier, i princippet som vist på kortbilag Belysning af vejareal skal ske med parkbelysning med en lyspunkthøjde på maksimalt 3,5 meter Til hver bolig skal minimum etableres 1 parkeringsplads Arealet nævnt i 9.2 kan benyttes til parkering. 8 Antenner og ledningsanlæg 8.1 Inden for området må ikke opstilles fritstående antenner, ligesom tagantenner ikke må opsættes på bygningerne. Parabolantenner må ikke opsættes på facader, gavle og tagflader, der er synlige fra offentligt areal. 8.2 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordledninger. 9 Ubebyggede arealer, terræn og beplantning mv. 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse el.lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer o. lign. skal overholdes. 9.2 Et areal på 15 meter i bredden, markeret som delområde II på kortbilag 1, reserveres til eventuel fremtidig udvidelse af detailhandelsbutikken umiddelbart nordøst for lokalplanområdet. 9.3 Der kan etableres søer som vist på kortbilag 1. Etableres disse ikke, skal arealerne benyttes til fælles friarealer for ferieboligerne i lokalplanområdet. 9.4 Etablering af bygninger, græsarealer, p-arealer og stiarealer på 3 beskyttede arealer kræver en særskilt tilladelse fra Nordfyns Kommune. 9.5 Terrasser på jorden kan kun etableres i forbindelse med bygningerne, i princippet som illustreret på kortbilag 2, og må ikke være større end hver bygnings sokkelareal. 9.6 Arealer der ikke er udlagt til andre formål, skal udlægges som græsareal og benyttes som fælles friareal for ferieboligerne i lokalplanområdet. 23

25 9.7 Hegn mod vej eller parkeringsarealer skal etableres som levende hegn med en maksimal højde på 1 meter. 9.8 Hegn i forbindelse med bygningerne skal være ensartet for hele lokalplanområdet og må ikke overstige en høje på 1,8 meter. 9.9 Der kan til hver af de nyetablerede søer anlægges 2 broer på maksimalt 5 x 5 meter i princippet som vist på bilag Der må ikke ske opfyld i området Der må indenfor lokalplanområdet ikke opstilles eller opbevares både, campingvogne, mobilhomes og uindregistrerede biler, ligesom der ikke må ske nogen form for parkering af last- og varevogne med en højde over 2,20 meter eller en totalvægt over kg, dog er af- og pålæsning tilladt Der må ikke forekomme permanent oplagring af materialer på ubebyggede arealer Der må ikke opstilles reklameskilte og reklameflag i området Inden for området må der i ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 1 meter. 10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 10.1 Bebyggelse i lokalplanområdet skal vand- og fjernvarmeforsynes fra Bogense Forsyningsselskab Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak med et afledningssystem hvor overfladevand og spildevand er separeret Af overfladevand, kan kun tagvand ledes til søerne i området Inden for området kan der, uanset andre bestemmelser i nærværende lokalplan, etableres nødvendige tekniske anlæg; - herunder transformerstation, til områdets daglige forsyning. Anlæg og bygninger må ikke gives en højde som overstiger 2 m og må ikke have et grundareal på mere end 10 m Der kan mod Vestre Engvej etableres maksimalt tre miljø/teknikstationer til håndtering af lokalplanområdets affald og til områdets tekniske anlæg. Miljø/teknikstationerne må maksimalt være 5 x 5 meter og skal afskærmes med hegn i naturmaterialer. 11 Grundejerforening/ejerforening 11.1 Til varetagelse af driften af fælles veje, stier, friarealer, opholdsarealer, beplantning og fællesanlæg skal der oprettes en 24

26 grundejerforening/ejerforening, som enhver boligejer i lokalplanområdet skal være medlem af En grundejerforening/ejerforening for området skal på udstykkerens foranledning stiftes, når Nordfyns Kommune forlanger det Grundejerforeningens/ejerforeningens vedtægter skal godkendes af Nordfyns Kommune Grundejerforeningen/ejerforeningen er pligtig til vederlagsfrit at modtage skøde på fællesarealer og herefter overtage vedligeholdelsen af disse. 12 Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse i området skal tilsluttes Bogense Forsyningsselskab med pligt til at aftage varme herfra. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted. Kommunalbestyrelsen kan dog i begrænset omfang dispensere fra denne bestemmelse, såfremt der i stedet etableres opvarmning med energibesparende og miljøvenlige opvarmningsformer Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet offentlig kloak med et afledningssystem hvor overfladevand og spildevand er separeret Ny bebyggelse skal tilsluttes den offentlige vandforsyning: Drikkevandsforsyningen skal ske fra Bogense Forsyningsselskab. 13 Ophævelse af servitutter og lokalplan 13.1 Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves Partiel Byplanvedtægt nr. 5 for lokalplanområdet. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan Der gælder efter planlovens 17 stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der evt. efter planlovens 17 stk. 2 opnås 25

27 tilladelse af Kommunalbestyrelsen til at udnytte en ejendom i overensstemmelse med forslaget Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af forslaget og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges, eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Kommunalbestyrelsen kan ifølge planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages, hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre Kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. Planlovens 19 og Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. 26

28 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 19. april Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den 24. april 2007 I henhold til 27 i Lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 16. august 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør Tinglysning Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 21. august 2007 Nærværende lokalplan nr begæres tinglyst på matr. nr. 3 r, 11 c, 11 d, 12 a samt 64 a alle Bogense Strand, Bogense Jorder, idet bemærkes, at der ikke er sket udstykning efter bekendtgørelsen. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 16. august 2007 Bent Dyssemark Borgmester John Nyborg Therkelsen Kommunaldirektør 27

29 N P 1 III Byggefelt I # 2 D 2 P-areal E # Sti F Lokalplanafgrænsning Udlæg til sø # II Delområde P H Vej G 2 A P P B P Vestre Engvej 2 # C P Vendeplads Vejadgang P Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf : Målforhold 1:1000 Bilag 1 Lokalplankort J.nr Dato Init 1/ PG

30 7000 c 3 o 7000 d 3 b 3 a 3 m 12 a 11 d 3 q 3 c 3 n 3 e 3 f 64 a 7000 k 11 c 3 r 145 n 3 g 3 h 3 s 7000 e 145 b Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf: Målforhold 1:2000 J.nr. Bilag 2 Matrikelkort Dato Init 11/ PG

31 PARKERING EKS. SKUR NEDBRYDES OG DER OPFØRES 30-50m2 NYBYGNING/ OVERDÆKNING LEG UDEOPH. EKS. VANDOMRÅDE BARFODS DAM NYT VANDOMRÅDE RI NG l PA R c RI NG S b PA R KE NYT VANDOMRÅDE h e m m ø v EKS. SKUR NEDBRYDES a KE LEG UDEOPH. RI NG RE EN GV EJ PA R KE VE ST o B a s n e g e r a n d C p m g in LEG UDEOPH. d Nordfyns Kommune Teknik & Miljø Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup Tlf : Målforhold 1:1000 Bilag 3 Illustrationsplan J.nr Dato Init 5/ PG

32 Skare Byg A/S Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /1

33 Rekvirent Skare Byg A/S Nordager Kolding Att.: Ove Skare Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej Viby J Sag Projektleder Kristina Møbak Hansen Kvalitetssikring Hans Drejer Revisionsnr. 2 Godkendt af Henrik Vest Sørensen Udgivet Marts 2007 Skare Byg A/S Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

34 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfattende skema Konkluderende redegørelse Screeningsskema... 6 Kulturarv... 7 Arkitektonisk arv... 7 Arkæologisk arv... 7 Materielle goder... 7 Befolkningen... 7 Menneskers sundhed... 8 Luft... 9 Klimatiske faktorer... 9 Vand... 9 Jordbund...10 Landskab...11 Fauna, Flora, Biologisk mangfoldighed Myndighedshøring og orientering af organisationer Offentliggørelse af afgørelsen...16 Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

35 1 Sammenfattende skema Plantitler: Forslag til Lokalplan nr Ferieboliger ved Barfods Dam. Beskrivelse af planen / projektet der screenes: Planen udarbejdes for at skabe grundlag for 86 ferieboliger. Screening af planen iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Er planen omfattet af loven? ( 2, stk. 1) JA X NEJ 2. Fastlægger planen rammerne for anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4? ( 3, stk. 1, nr. 1) 3. Kan planen påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt? ( 3, stk. 1, nr. 2) 4. Fastlægger planen rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som, myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet? ( 3, stk. 1, nr. 3) 5. Fastlægger planen anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder den kun mindre ændringer af sådanne planer, og vurderes den samtidigt at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet? ( 3, stk. 2) Skal planen således miljøvurderes? X X X X X Bemærkninger sammenfatning af screening Orbicon har foretaget en screening af lokalplanen og har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planforslaget. Afgørelsen begrundes med, at der er tale om et mindre område på lokalt plan, og at der samlet set ikke vurderes at forekomme en væsentlig indvirkning på miljøet. Dato: Marts 2007 Screening udført af: Orbicon A/S, Natur & Plan, Lars Østergård Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

36 2 Konkluderende redegørelse Påvirkning af miljøparametrene Screeningen, der er gengivet skematisk i næste afsnit har ikke peget på miljøparametre, der kan forventes påvirket væsentligt af planen og dens realisering. Miljøparametrenes indbyrdes forhold Det er uundgåeligt, at der sker en påvirkning af miljøet, når der foretages en ændring af et områdes tilstand og udøves en menneskelig aktivitet. Til grund for en afgørelse af, om der skal miljøvurderes eller ej, skal derfor lægges, om miljøpåvirkningerne er væsentlige. For de enkelte miljøforhold nævnt herover, er det konkluderet, at påvirkningen ikke er væsentlig. Imidlertid kan man ikke forlade sig på en sammentælling af vurderinger om væsentlige eller uvæsentlige påvirkninger, men der må også foretages en samlet afvejning af, om påvirkningerne trods deres uvæsentlighed peger i en bestemt retning eller har en kumulativ effekt. Det kunne eksempelvis tænkes, at en bestemt befolkningsgruppe eller et særligt område er udsat for en mængde af uvæsentlige miljøpåvirkninger, der samlet set må betragtes som væsentlige. I forbindelse med udarbejdelse af planen, vurderes der ikke at være forhold, der giver anledning til at antage, at bestemte grupper, områder eller lignende samlet set bliver udsat for en væsentlig miljøpåvirkning. Samlet vurdering Da lokalplanen således omfatter et mindre område på lokalt plan, og idet den samlede miljøpåvirkning vurderes ikke væsentlig, skal planen ikke miljøvurderes. At der er tale om et mindre område på lokalt plan begrundes med: At lokalplanens areal kun udgør ca. 4,7 ha. At miljøpåvirkningen ikke er væsentlig begrundes med: At planområdet ikke indeholder kulturhistoriske elementer, der påvirkes væsentligt. Etableringen af ferieboligerne og de rekreative faciliteter omkring søerne har en positiv effekt på befolkningens rekreative muligheder. Forsyningen med privat og offentlig service for ferieboligerne er god, ligesom den offentlige trafikbetjening er god. Støj fra trafik vil ikke være væsentlig ligesom trafiksikkerheden er god. Luftforureningen og de klimatiske påvirkninger vurderes ikke væsentlig. Overfladevand og spildevand håndteres i separate kloakker og renses som for det øvrige Bogense. Grundvandsinteresserne er ikke truet af den påtænkte anvendelse. Håndteringen af overskudsjord og affald sker forskriftsmæssigt. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet vurderes at være ubetydelig, idet bebyggelsen placeres bag lystbådehavnen, og idet bygningshøjderne ikke overstiger bygningshøjderne i det bagvedliggende Bogense. Afstanden til de internationale naturbeskyttelsesområder gør at påvirkningen fra projektet ikke er væsentlig. Indgrebene i områderne beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3 sker på baggrund af dispensationer meddelt på et oplyst grundlag, ligesom foran- Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

37 staltningerne i forbindelse med etablering af yderligere søer i området ventes at øge de samlede naturmæssige værdier i området. Levesteder for rødlistede arter påvirkes ikke. De enkelte ikke væsentlige miljøpåvirkninger vurderes samlet set ikke væsentlige. Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

38 3 Screeningsskema Planens karakteristika Lovens bilag 2 pkt. 1 Ikke relevant for planen I mindre grad I større grad Bemærkninger I hvilket omfang planen kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler. X Planen tilvejebringer plangrundlaget for at opføre 86 ferieboliger med tilhørende servicefaciliteter, der opføres som tæt-lav bebyggelse. I hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki. Hvorvidt planen har relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans for planen. X X X Ingen specifik Ingen specifik Ingen specifik Hvorvidt planen har relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning (f.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse) X Ingen specifik Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

39 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område Lovens bilag 2 pkt. 2 Miljøparametre Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger Kulturarv Beskyttelseslinie for synlige fortidsminder x - Beskyttelseszone omkring landsbykirker x - Exner-fredninger af kirkeomgivelser x - Beskyttede sten- og jorddiger x - Beskyttede fortidsminder x - Kulturmiljø x - Kulturhistoriske landskabstræk x Lokalplanområdet er kort nævnt i kommuneatlasset, da der fra Vestergade på daværende tidspunkt var udsyn ud over Vestre Enge. Lokalplanområdet har dog henligget som brakmark i mange år og det er først ved arealet for enden af Vestre Engvej, benævnt Bogense Grønne Hjerte, at landskabet indeholder væsentlige kvaliteter. Arkitektonisk arv Fredede bygningsværker x - Bevaringsværdige bygningsværker x - Bevaringsværdige sammenhænge x - Arkæologisk arv Synlige og usynlige fortidsminder x Ingen kendte fortidsminder i området. Kulturhistorisk museum høres vedr. lokalplanforslag. I den forbindelse foretager museet endvidere arkivalsk kontrol. Materielle goder Steder med speciel social værdi: Forsamlingshus, gadekær o.lign. x Etableringen af nye søer med stier og offentlig adgang vurderes som positive bidrag til det samlede materielle gode omkring dammene og lystbådehavnen. Befolkningen Afstande til offentlig og privat service. x Ferieboligerne etableres med tilhørende servicefaciliteter, ligesom campingpladsen og nærheden til Bogense tætby byder på en optimal beliggenhed i forhold til service. Offentlige transportmuligheder x Området støder umiddelbart op til ru- Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

40 Kendetegn ved indvirkningen og det berørte område Lovens bilag 2 pkt. 2 Miljøparametre Ikke relevant for planen Ikke væsentlig påvirkning Væsentlig påvirkning Bemærkninger tebilstationen, hvor tre regionale busruter giver forbindelse med det øvrige Fyn. Opholdsarealer x Arealerne mellem husene og omkring søerne byder på gode lokale opholdsarealer. Tryghed, kriminalitet x - Friluftsliv rekreative interesser x Amtet har givet tilladelse til at der foregår put & take fiskeri i Barfods Dam. Planens mål om etablering af ferieboliger og søer øger områdets rekreative værdier. Menneskers sundhed Påvirkninger: Støj, vibrationer, lugt, skygger, refleksioner, lys mv. x Bogense Strand Camping er det mest støjfølsomme område i nærheden, da specielt teltfolket er umiddelbart berørt af støj. Støjen fra feriecentret vurderes at svare til støjniveauet fra et boligområde. Det vurderes derfor, at støjniveauet ikke vil være til væsentlig gene for de eksisterende aktiviteter i området. Der er ikke støjende aktiviteter i naboområder til lokalplanens område, og det skønnes derfor, at der samlet set ikke opstår støjmæssige problemer i forbindelse med feriecentrets drift. Trafiksikkerhed x Vestre Engvej er en stillevej med trafikchikaner og oplysningstavler med henstilling om at køre under 30 km/t. De interne veje i lokalplanområdet skal etableres som opholds- og legegader efter færdselsloves bestemmelser. Menneskers sundhed og sikkerhed: Brand, eksplosion, giftudslip, GMO, arbejdsmiljø. x - Grønne områder, skovrejsning x Med etablering af stier omkring søerne gives der god adgang til de grønne områder i umiddelbar nærhed af ferieboligerne. Skare Byg A/S, Ferieboliger ved Barfods Dam - Screening for pligt til miljøvurdering Marts /17

Lokalplan nr. 2007-1 - Ferieboliger ved Barfods Dam

Lokalplan nr. 2007-1 - Ferieboliger ved Barfods Dam Lokalplan nr. 2007-1 - Ferieboliger ved Barfods Dam Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. maj 2008 J.nr.: NKN-261-00028 ssc/tutbi Afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 2008-6

FORSLAG. Lokalplan 2008-6 FORSLAG Lokalplan 2008-6 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr For vandtårnet i Bogense. Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf Fax

Lokalplan nr For vandtårnet i Bogense. Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf Fax Lokalplan nr. 1-126 For vandtårnet i Bogense Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf. 64 81 10 73 Fax 64 81 28 80 E-mail: bogense@bogense.dk Lokalplan nr. 1-126 Indhold Hvad er en lokalplan?...3 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40

Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Marstal Kommune Lokalplan nr. 40 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold: 2 Forholdet til den øvrige planlægning: 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 4 1. Formål 5

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev Lokalplan 2008-5 Boligområde i Hårslev Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG

Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Lokalplan 2014-1 Boligbebyggelse, Langelinie 55, Otterup FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Foto kort af lokalplan området 5 Redegørelse 6 Lokalplanens redegørelse

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere