Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand til kloak og til Øresund, fra anlægsarbejde i Strandvejsområdet, 2900 Hellerup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand til kloak og til Øresund, fra anlægsarbejde i Strandvejsområdet, 2900 Hellerup"

Transkript

1 Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte CVR nr april 2016 Sagsnr. GEO Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand til kloak og til Øresund, fra anlægsarbejde i Strandvejsområdet, 2900 Hellerup NIRAS A/S har med ansøgning af 25. september 2014, på vegne af Nordvand A/S, ansøgt om tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand fra et anlægsprojekt i Strandvejsområdet, Hellerup. Ved anlægsarbejdet vil der blive behov for at aflede oppumpet grundvand fra etablering af byggegruber, ledningsanlæg og fra et område i Øresund, hvor der spunses til etablering af byggegrube 1. Det oppumpede grundvand skal enten ledes til kloak eller udledes til Øresund. Den midlertidige bortledning forventes påbegyndt ultimo marts 2016 og forløber frem til oktober Der forventes i anlægsperioden oppumpet og bortledt ca m 3 grundvand fra byggegruberne og ca m 3 fra ledningsarbejde uden for gruberne; i alt m 3 oppumpet grundvand, der skal afledes til kloak. Dog ansøges der, grundet udførelsesmæssige udfordringer, om oppumpning og bortledning af m 3 grundvand til henholdsvis kloak og recipient. Hovedparten af de oppumpede vandmængder ledes til kloak. Herudover forventes der udledt maksimalt m 3 havvand til Øresund fra spuns ud for byggegrube 1 (se Miljøteknisk beskrivelse, bilag 1). Da den samlede mængde oppumpet grundvand er under m 3 /år kræves der ikke tilladelse til grundvandssænkning iht. 26 i Vandforsyningsloven. Materiale i sagen Følgende materiale har dannet baggrund for behandling af sagen: 1. Ansøgning om tilladelse til midlertidig udledning af vand til recipient og kloak i forbindelse med anlægsprojekt i Strandvejsområdet, 25. september Separering af Strandvejsområde 1. Jordhåndteringsplan, tunnel og bygværker, NIRAS, 19. maj Supplerende oplysninger fra mailkorrespondance, 8. september, 29. september 2014 og 9. december 2014 samt telefonsamtale af 4. og 18. december Oplysninger vedr. tidsplan fra NIRAS i mail af 4. marts Miljøteknisk beskrivelse, bilag 1 6. Miljøteknisk vurdering, bilag 2. Telefon: Mobil: Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Hovedtlf.nr.: Mandag-Onsdag Torsdag Fredag Side 1 af 12

2 s vurdering, Gentofte Kommune vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, at den ønskede bortledning af oppumpet grundvand fra anlægsprojektet ikke vil give anledning til miljøgener af væsentlig karakter ved overholdelse af fastsatte vilkår. Baseret på udførte målinger af grundvandet langs det afskærende system (byggegruberne 1-6) er der ikke tegn på, at grundvandet er forurenet i området, som via grundvandssænkningen ville kunne blive spredt. Såfremt ansøger får oplysninger om ændringer i det oppumpede grundvands sammensætning og/eller støder på ukendt forurening under anlægsprojektet, skal straks underrettes. Tilladelse og vilkår for udledning til Øresund På dette grundlag meddeler Gentofte Kommune udledningstilladelse i henhold til 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 og bekendtgørelse nr. 153 af 25. februar 2016 om spildevandstilladelse mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Udledningstilladelsen gives på nedenstående vilkår: 1. Udledningen af grundvand til Øresund skal ske i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og den miljøtekniske beskrivelse (bilag 1). 2. skal underrettes, når anlægget er udført og udledningen påbegyndes. Underretning sendes i kopi til Naturstyrelsen, der er tilsynsmyndighed. 3. Hvis udledningen varer længere tid end den ansøgte periode og/eller den udledte vandmængde bliver større skal i Gentofte Kommune samt Naturstyrelsen underrettes. 4. Udledning til Øresund må ikke give anledning til synlige spor, som udfældning af okker, opslemmede stoffer eller oliehinder i Øresund. 5. Vandet skal være oxideret inden udledning til Øresund. Iltning af vandet skal foretages, hvis behov herfor. 6. Opslemmede sedimenter i vandet skal bundfælde i byggegruben, eller i sedimentationscontainer, før der må ske udledning til Øresund. Resterende slammængder i bunden af byggegruberne skal bortskaffes til en godkendt modtager. 7. Hvis ansøger får oplysninger om ændringer i det oppumpede grundvands sammensætning og/eller støder på ukendt forurening under anlægsprojektet, skal, Gentofte Kommune samt Naturstyrelsen straks underrettes. 8. Tilladelsen kan inddrages eller sættes i bero, hvis udledningen giver anledning til væsentlige miljømæssige gener og/eller hvis der findes ny jordforurening under anlægsprojektet. 9. Tilladelsen er gældende fra dags dato til 31. december Sagsnr. GEO Side 2 af 12

3 Tilladelse og vilkår for tilslutning til offentlig kloak På dette grundlag meddeler Gentofte Kommune, i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr af 19. november 2015 med senere ændringer, kapitel 4, 28, stk. 3, en midlertidig tilladelse til afledning af oppumpet grundvand til offentlig kloak. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår: 1. Afledning af grundvand til kloak skal ske i overensstemmelse med ansøgningens oplysninger og den miljøtekniske beskrivelse (bilag 1). 2. Såfremt der sker ændringer i forudsætningerne, der ligger til grund for tilladelsen skal i Gentofte Kommune underrettes. 3. Hvis ansøger får oplysninger om ændringer i det oppumpede grundvands sammensætning og/eller støder på ukendt forurening under anlægsprojektet, skal i Gentofte Kommune straks underrettes. 4. Der skal foretages registrering af oppumpede og afledte vandmængder. 5. Der må maksimalt afledes 5 m 3 /timen og maksimalt m 3 i alt i anlægsperioden. 6. Hvis oppumpningen varer længere tid end den ansøgte periode og/eller den oppumpede vandmængde bliver større end forventet, skal underrettes. 7. Opslemmede sedimenter i vandet skal bundfælde i gruben, eller sedimentationscontainer, før der må ske afledning af grundvand til kloak. Oppumpning af vandet i forbindelse med afledning til kloak skal ske min. 1 meter over bundpladen i byggegruben. 8. Resterende slammængder i bunden af byggegruberne skal bortskaffes til en godkendt modtager. 9., skal underrettes, når oppumpningen og afledningen igangsættes og ophører. 10. Tilladelsen kan inddrages eller sættes i bero, hvis afledningen giver anledning til væsentlige miljømæssige gener og/eller hvis der findes ny jordforurening under anlægsprojektet. 11. Tilladelsen er gældende fra dags dato til 31. december Generelle oplysninger Gentofte Kommune kan ændre vilkårene i denne tilladelse, såfremt forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller renere teknologi i branchen m.v. taler herfor. gør opmærksom på, at den der foretager grundvandsænkning er erstatningspligtig for eventuelle skader (fx sætningsskader), der måtte ske som følge af ændring af grundvandsstanden, jf. Vandforsyningslovens 28. Sagsnr. GEO Side 3 af 12

4 Høring Udkast til tilladelsen har været i høring hos BIOFOS, der den 17. marts 2016 meddelt, at de ingen bemærkninger har til tilladelsen. Udkastet har derudover været sendt til kommentering hos NIRAS/Nordvand. Niras har i mail af 5. april 2016 bemærket følgende: Vi er blevet opmærksomme på, at når man udfører en tunnelering, så bruges der mindre mængder vand/slam ved arbejdet. Dette vand/slam vil komme efter selve bygværkerne er udført og vil løbe ind i disse, som derfor fortsat vil skulle lænsepumpes/tømmes for vand. Derudover er sekantpælene ikke helt vandstandsende, og der er en lille risiko for at der kan tilløbe grundvand ind i gruberne efter udførslen. For at undgå problemer i forbindelse med dette, vil der blive opstillet sedimentationsanlæg ved alle byggegruber for at undgå udledning af opslemmet materiale både til Øresund, men også til det offentlige kloaksystem. Vi forventer ikke, at de ekstra vandmængder giver anledning til en forøgelse af de angivne vandmængder i ansøgningen. Klagevejledning Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 91 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være indsendt senest den 6. maj Din klage skal indgives via Klageportalen - følg link på forsiden af Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for NMKN i Klageportalen, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til NMKN samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. Når du klager, skal du samtidigt betale et gebyr på 500 kr. som opkræves via betalingskort i Klageportalen. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er betalt. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om klageforløb og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Søgsmål Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. 101 i Lov om Miljøbeskyttelse. Evt. retssag skal anlægges senest den 10. oktober Hvis afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Aktindsigt I har ret til aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med. Sagsnr. GEO Side 4 af 12

5 Kontaktperson Har I spørgsmål i sagen, eller ønsker I at drøfte denne nærmere, kan I henvende jer til Maja Toft, tlf eller Med venlig hilsen Maja Toft Natur- og Miljømedarbejder Følgende er underrettet om tilladelsen: BIOFOS, Refshalevej 250, 1432 København K, og Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité DN Gentofte, Embedslægen, Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, Dansk Fritidsfiskerforbund, Att. Arne Rusbjerg, Lystfiskerforeningen, Att. Steen Lyngsø, og Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G, 2. sal, 2300 København S, NIRAS, v/ Birte Jensen, og Joan Krogh, Sagsnr. GEO Side 5 af 12

6 Bilag 1 - Miljøteknisk beskrivelse Nordvand A/S skal udføre en separering af vejvand og delvist tagvand fra eksisterende fællessystem i et større område i Hellerup. Ved anlægsarbejdet vil der blive behov for at bortlede oppumpet grundvand fra etablering af byggegruber og ledningsanlæg, samt fra et område i Øresund, hvor der spunses til etablering af byggegrube 1. Ved anlægsarbejde ved byggegrube 1 og 2 samt fra et spunset område i Øresund ønskes vandet ledt til Øresund, dog vil vandet fra byggegrube 2 blive ledt til offentlige kloak, hvis det ikke vurderes teknisk muligt at lede vandet til Øresund. Fra byggegruberne 3-6 ønskes vandet ledt til det offentlige afløbssystem. Ved etableringen af bygværkerne 4-6 forventes der kun at skulle håndteres små mængder grundvand. Projektbeskrivelse Det fulde projekt består i hovedtræk af: En ø2000/ø1600 afløbsledning, som udføres ved tunnelering, i det følgende Nævnt, tunnelledning. Tunnelen udføres/bores i intakte aflejringer (moræneler) og planlægges beliggende mellem 7 9 m. u.t. 5 stk. bygværker i knækpunkter og på tunnelledningen for tilslutning af det fremtidige regnvandssystem. 1 stk. bygværk i den østligste del af Lille Strandvej med kystnær nødoverløbsmulighed, som endvidere er indrettet dels for pumpning til havet via udløbsledning dels for pumpning til eksisterende fællessystem Udløbstrykledning og udløbsbygværk i Øresund Udløbstrykledning til eksisterende fællessystem i Lille Strandvej I forbindelse med projektet skal der håndteres grundvand fra byggegruberne 1 3, mindre mængder vand fra etableringen af byggegruberne 4 6 og mindre mængder terrænnært grundvand fra etablering af ledningsanlæg. Derudover skal der håndteres havvand fra et spunset område i Øresund ud for Byggegrube 1, der er beliggende for enden af Lille Strandvej. Grundvandet udledes ved Lille Strandvej og der er tale om et overløbsbygværk med en overløbskant som er 12 m lang. Overløbskanten har koordinaterne: , , , Sagsnr. GEO Side 6 af 12

7 Generelle forureningsforhold i projektområdet Inden for projektområdet er der to forureningskortlagte ejendomme; en V1-kortlægning ved Lille Strandvej (mellem byggegrube 1 og 2) og en V2-kortlægning på Trojlevej ved den vestlige del af jernbaneområdet (mellem byggegrube 5 og 6). V1-kortlæningen på Lille Strandvej skyldes, at ejendommen har været Industribyen og NESAs hovedsæde i mange år. Aktiviteterne har omfattet værksteder, fabrikation, tankanlæg, remise mv. Der er ikke udført vandprøvetagning i forbindelse med kortlægningen og det er uvist om der er en grundvandsforurening herfra. Baggrunden for V2-kortlægningen på Troljevej skyldes ifølge Regionen jordforurening med bl.a. olie, benzin, tjærestoffer, bly og cadmium. Ved forklassificering af jorden i området hvor tunnelledning udgraves er der i den terrænnære fyldjord påvist mindre mængder lettere forurenet jord og langt størstedelen af den forklassificerede terrænnære fyldjord påvises ren. Der er ikke påvist indhold af forureningskomponenter i den øverste del af den intakte jord, bortset fra i en enkelt jordprøve. Her er en jordprøve udtaget umiddelbart under påvist ren. Der er udtaget vandprøver fra 7 boringer til analyse af total kulbrinter og BTEX, chlorerede opløsningsmidler og pesticider. Boringerne er placeret ved byggegrube 1-6 samt ved bygværk 5a, der er en tilslutningsskakt. Resultaterne af vandprøverne viser ikke indhold af total kulbrinter, BTEX, chlorerede opløsningsmidler eller pesticider over Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Baseret på vandprøven fra byggegrube 2, som ligger tæt på den V1-kortlagte grund, er der ikke noget der tyder på, at der er en større grundvandsforurening i området. Pumpeforsøg Den 22. maj 2014 er der udført pumpeforsøg i en boring placeret ved byggegrube 2. Det vurderes med baggrund i pumpeforsøget, at vandmængderne, der må forventes at skulle bortledes fra ledningsomlægninger ved byggegrube 2 vil være meget små og at de terrænnære sedimenter har en meget begrænset vandføringsevne, hvorfor der ikke vurderes at være risiko for sætningsskader i det omkringliggende område ved sænkning af vandspejlet ved anlægsarbejdet. Bortledning af grundvand fra etablering af byggegrube 1-3 Byggegruberne 1 3 udføres i to faser dvs. først udgravning tørt og så udgravning vådt. Ved etablering af bygværkerne bores og udstøbes samtlige sekantpæle først. Sekantpælene omkranser selve bygværkerne. Dernæst vil der blive opgravet tørt til ca. midt ned i bygværkerne. Det vurderes, at der vil være meget begrænsede mængder vand i forbindelse med denne del af udgravningen. Dernæst opgraves der jord vådt til bunden af bygværkerne for at undgå bundbrud, hvorfor gruberne kontinuert vil blive fyldt med vand under det resterende gravearbejde. Vandstanden i gruberne under gravearbejdet vil svare til et niveau lige under grundvandsspejlet i det omkringliggende område. Mens der graves bliver vandet inde i byggegruben, og der forventes kun mindre mængder vand lænset ud. Når den sidste opgravning er færdiggjort, skal entreprenøren vente i 2 dage, inden arbejdet i byggegruben må genoptages. Dette sikrer, at opslemmede sedimenter i vandet i byggegruben kan nå at falde til bunds. Dernæst støbes betonbundplade til byggegruben vådt og først herefter skal byggegruberne tømmes for vand. Det Sagsnr. GEO Side 7 af 12

8 vurderes, at det vil være begrænset, hvor meget sediment, der er opslemmet i vandet, når vandet pumpes ud af gruben. Ved udledningen af vand fra byggegruberne vil vand fra byggegruberne blive tømt fra et niveau 1 meter over bundpladen, således at det sikres, at der ikke udledes opslemmet sediment til hhv. recipient eller kloak. Den resterende slammængde i bunden af gruberne bortskaffes til en godkendt modtager. Det forventes, at den totale bortledning af grundvand fra byggegruberne 1-3 er m 3, men grundet udførelsesmæssige udfordringer ansøges om oppumpning og bortledning af i alt m 3 grundvand fra byggegruberne 1-3. Byggegrube 1 Etableringen af Byggegrube 1 forventes at have en samlet varighed på 18 uger. Byggegrube skal graves til 12,6 m. u.t. Grundvandet, der ledes væk fra Bygværk 1, planlægges udledt til Øresund. Da byggegruben udføres ved våd udgravning, vil niveauet af vandstanden i gruben holdes omkring niveauet af det omkringliggende grundvand. Der skal graves til en endelig bundkote omkring kote -10 /-10,8 m DVR90. Det vurderes, at der vil være risiko for grundbrud ved gravedybder under kote -4,9 m DVR90. Skal udgravningen tørholdes til en vis grad, vil der skulle etableres afhjælpende foranstaltninger i form af 2 3 grædebrønde (en grædebrønd er et dræn, hvor rør fra borehuller via andre vandrette rør fører vandet fra undergrunden og over i kloaksystemet) samt en supplerende pejleboring til kontrol af vandspejlet i området. Dybde og filtersætning af grædebrønde vil først kunne vurderes endeligt i forbindelse med udførelsen. Afhængig af den underliggende kalks hydrauliske ledningsevne vil der i forbindelse med en sådan grundvandssænkning skulle bortledes vand i størrelsesordenen 5 m 3 /time, svarende til en maksimal udledningsmængde over etableringsperioden på omkring m 3 vand. Byggegrube 2 Den første byggegrube, der etableres er byggegrube 2. Etableringen af Byggegrube 2 forventes at have en samlet varighed på 17 uger. Byggegrube 2 skal udgraves til en dybde af 11,1 m u.t. Grundvandet, der ledes væk fra Byggegrube 2, planlægges udledt til Øresund, såfremt det er teknisk muligt alternativt vil vandet blive ledt til nærmeste offentlige kloak. Da byggegruben udføres ved våd udgravning, vil niveauet af vandstanden i gruben holdes omkring niveauet af det omkringliggende grundvand. Der skal graves til en endelig bundkote omkring kote -5,38 m DVR90. Det vurderes, at der vil være risiko for grundbrud ved gravedybder under kote -4,7 m DVR90. Skal udgravningen tørholdes til en vis grad, vil der skulle etableres afhjælpende foranstaltninger i form af 3 4 grædebrønde samt en supplerende pejleboring til kontrol af vandspejlet i området. Dybde og filtersætning af grædebrønde vil først kunne vurderes endeligt i forbindelse med udførelsen. Afhængig af den underliggende kalks hydrauliske ledningsevne vil der i forbindelse med en sådan grundvandssænkning skulle bortledes vand i størrelsesordenen 5 m 3 /time, svarende til en udledningsmængde over etableringsperioden på m 3 vand. Sagsnr. GEO Side 8 af 12

9 Byggegrube 3 Etableringen af Byggegrube 3 forventes at have en samlet varighed på 16 uger. Byggegrube 3 skal graves til en dybde af ca. 10,3 m u.t. Grundvandet, der ledes væk fra Byggegrube 3, planlægges afledt til nærmeste offentlige kloak. Da byggegruben udføres ved våd udgravning, vil niveauet af vandstanden i gruben holdes omkring niveauet af det omkringliggende grundvand. Der skal graves til en endelig bundkote omkring kote -6,73 m DVR90. Det vurderes, at der vil være risiko for grundbrud ved gravedybder under kote -3,7 m DVR90. Skal udgravningen tørholdes til en vis grad, vil der skulle etableres afhjælpende foranstaltninger i form af 3 4 grædebrønde samt en supplerende pejleboring til kontrol af vandspejlet i området alternativt vil boring B103 kunne benyttes til pejleboring. Dybde og filtersætning af grædebrønde vil først kunne vurderes endeligt på i forbindelse med udførelsen. Afhængig af den underliggende kalks hydrauliske ledningsevne vil der i forbindelse med en sådan grundvandssænkning skulle bortledes vand i størrelsesordenen 5 m 3 /time, svarende til en udledningsmængde over etableringsperioden på godt m 3 vand. Udledning af grundvand fra etablering af byggegrube 4-6 Byggegruberne 4 6 udføres ved tør udgravning. Byggegruberne udgraves til en dybde mellem 8,4 10,3 m u.t. Ved etablering af bygværkerne bores og udstøbes samtlige sekantpæle først. Dernæst vil der blive opgravet tørt til bunden af gruberne. Ved den tørre udgravning i byggegruberne vil der komme vand til gruben i varierende mængde fra utætheder i væggene og fra bunden. Grundet de lerede aflejringer i områderne omkring byggegrube 4 6 vil der være tale om begrænsede mængder vand, der strømmer til fra bunden, ligesom det vurderes, at der ikke vil være risiko for bundbrud. Efter gruberne er færdiggjort, skal de spules rene med ferskvand, når bundpladen er støbt. Vandet herfra fjernes som ved den almindelige lænsning, dog under forudsætning af, at afrenset jord og betonrester bortskaffes til godkendt modtager. Vand fra bygværkerne 4 6 planlægges ledt til det offentlige kloaksystem. Varigheden af anlægsarbejdet i forbindelse med etableringen af byggegruberne 4 6 er 9 11 uger pr. byggegrube. Der forventes ikke bortledt vand over hele perioden, men udelukkende i en periode mellem 4 6 uger, når der udgraves inden for sekantpælene. Der forventes at blive afledt maksimalt 1 5 m 3 vand/time i den periode, hvor arbejdet med byggegruberne pågår svarende til, at der vil blive udledt mellem m 3 vand fra etableringen af hver byggegrube. På baggrund af de geotekniske og hydrogeologiske vurderinger over området, vurderes der ikke at være nogle vandførende aflejringer over den projekterede bund i de tre byggegruber, og det vurderes derfor, at mængden af vand, der skal bortledes fra anlægsarbejdet vil være meget begrænset. Det forventes således, at den totale bortledning af grundvand fra byggegruberne 4-6 er m 3, men grundet udførelsesmæssige udfordringer ansøges om oppumpning og afledning af i alt m 3 grundvand fra byggegruberne 4-6. Sagsnr. GEO Side 9 af 12

10 Udledning af vand fra etablering af ledningsanlæg og skakte Ved alle byggegruber bortset fra byggegrube 5 skal der indledningsvist foretages ledningsomlægninger. Der er tale om mindre gravearbejder, hvor der omlægges el-kabler, telefonledninger, naturgas mv. Derudover skal der ved Sundvej og Strandengen samt mellem byggegrube 5 og 6 etableres skakttilslutninger. Ved ledningsomlægningerne skal der generelt graves terrænnært, og det vurderes, at der kun vil tilstrømme beskedne vandmængder til udgravningerne, der vil kunne tørholdes ved almindelig drænpumpning. Ved skakttilslutningerne i Sundvej og Strandengen kan der ligeledes blive behov for etablering af en pumpesump. Vandet vil blive ledt til nærmeste offentlige kloak. Den totale vandmængde, der skal bortledes fra ledningsarbejde udenfor bygningsgruberne anslås til m 3. Udledning af havvand fra område bag spuns I forbindelse med etableringen af Bygværk 1 skal kystvæggen ud mod Øresund fjernes, før der kan rammes sekantpæle ned og selve etableringen af bygværket kan opstartes. Der skal derfor slås en spunsvæg, der starter fra kystmuren og spunsvæggen inddæmmer et areal på ca. 28 m 2. Spunsvæggen rammes ned til kote -5 m DVR90 og vandet inden for spunsen planlægges pumpet ud i Øresund. Det planlægges, at området indenfor spunsen tørholdes med sugespidsanlæg, og at vandet kontinuert ledes ud i Øresund Det vurderes, at vand inden for spunsen er saltvand af samme kvalitet som uden for spunsen, og det planlægges derfor at lede vandet ud i Øresund uden forudgående vandprøvetagning. Udledning af vand til Øresund vil vare i hele den periode, der arbejdes med etableringen af Bygværk 1, dvs. i 18 uger. Det forventes, at vandmængden, der udledes til Øresund igennem hele perioden vil være i størrelsesordenen 5 m 3 /time. Dette svarer til en samlet vandmængde på ca m 3. Vurdering af kvaliteten af udledt vand Grundvand De kommende byggegruber planlæges alle placeret i områder, der er beliggende indenfor områdeklassificeringen, men uden for kortlagte arealer. Det vurderes med baggrund i viden om områdets generelle forureningsforhold samt vandanalyser udtaget i forbindelse med forklassificeringen umiddelbart nedstrøms for det kortlagte område under banen, at den generelle vandkvalitet i området er høj. Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for udledning af forurenende stoffer til det offentlige kloaksystem eller til Øresund. Havvand indenfor spuns Det vurderes, at vand inden for spunsen er saltvand af samme kvalitet som uden for spunsen, og det vurderes derfor, at vandet kan ledes ud i Øresund uden forudgående vandprøvetagning. Sagsnr. GEO Side 10 af 12

11 Figur 1. Projektområde Sagsnr. GEO Side 11 af 12

12 Bilag 2 - Miljøteknisk vurdering Målsætning og vurdering af recipientens sårbarhed Øresund er en robust recipient med god vandudskiftning og der vil ske en væsentlig fortynding af det udledte vand grundet almindelig opblanding, strøm og bølger. Indhold af miljøfremmede stoffer Anlægsprojektet foregår i et område som er områdeklassificeret, og der er kun enkelte ejendomme, som er kortlagte som forurenet på vidensniveau 1 og 2. Ved forklassificeringen er størstedelen af fyldjorden påvist ren, og kun en mindre del er påvist lettere forurenet. Der er endvidere kun påvist en enkelt forurenet prøve i den øverste del af den intakte jord. I et større område ved jernbanen, som er kortlagt på vidensniveau 2 er der ikke konstateret indhold af miljøfremmede stoffer i vandprøver som overskrider Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. I forbindelse med bortledningen vil det blive sikret, at der ikke udledes opslemmet sediment til hhv. recipient eller kloak. Den resterende slammængde i bunden af gruberne vil blive bortskaffet til en godkendt modtager. Gentofte kommune vil stille vilkår herfor. Indholdet af ilt og jern i grundvandet er ukendt og det bør sikres, at der sker en iltning af vandet forud for udledning til havet, for at sikre et vist iltindhold og undgå eventuel udfældning af okker i havmiljøet. Konklusion I forhold til Øresund er mængden af udledt, oppumpet grundvand lille. Der er ikke tegn på forekomst af forurenende stoffer i grundvandet. Udledningen forventes derfor ikke at give nogen negative følger for Øresund, såfremt vilkårene i tilladelsen følges. I forhold til afledning til kloak forventes der heller ingen negative følger, såfremt vilkårene i tilladelsen følges. Sagsnr. GEO Side 12 af 12

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Skovshoved Havn

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Skovshoved Havn Havnekontoret, Skovshoved Havn Skovshoved Havn 4 2920 Charlottenlund 19. december 2016 Sagsnr. EMN-2016-06849 Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra sugespidsanlæg til Øresund i forbindelse

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund, matr. nr. Simon Ladefoged Strandvejen 194 C 2920 Charlottenlund 2. marts 2017 Sagsnr. GEO-2017-00166 Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Øresund fra anlægsarbejde på Strandvejen 194 C, 2920 Charlottenlund,

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Tuborg Syd DANICA EJENDOMSSELSKAB ApS, Att.: Peter Mering, pmer@danicapension.dk 26. september 2016 Sagsnr. EMN-2016-05225 COWI Denis Christophersen DCH@cowi.com Og Aarsleff Att.: Thomas Petri, tnp@aarsleff.com Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Bellevue Strandpark

Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i Bellevue Strandpark I/S Bellevue Strandpark Strandvejen 340 2930 Klampenborg CVR.nr. 11700950 22. juni 2016 Sagsnr. EMN-2016-01733 Tilladelse til midlertidig udledning af vand til Øresund i forbindelse med anlægsprojekt i

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund

Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej Att.: Kasper Nielsen Ørnegårdsvej 19 2820 Gentofte 9. november 2015 Sagsnr. EMN-2015-17137 Tilladelse til udledning af regnvand til Øresund Gentofte Kommune Park og Vej har

Læs mere

Supplerende oplysninger fremsendt af Johanna Eckerdal den 21. juni Bilag 1: Spildevandsteknisk beskrivelse, Dansk Handicap Forbund.

Supplerende oplysninger fremsendt af Johanna Eckerdal den 21. juni Bilag 1: Spildevandsteknisk beskrivelse, Dansk Handicap Forbund. Dansk Handicap Forbund Att: Jens Bouet Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup 29. juni 2016 Sagsnr. GEO-2016-00617 Tilladelse til udledning af overfladevand fra Dansk Handicap Forbunds udearealer Kragh & Berglund,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i

Tilslutningstilladelse til afledning af byggegrubevand ved renovering af vandledninger ved Herlev Torv 1-7 samt Herlev Hovedgade 104, 136 og 140 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR A/S, Vand Ørestads Boulevanrd 35 2300 København S Att.: Bibi Shabeer Sendt til miljøafdelingen miljoe@hofor.dk 10. august 2015 Journalnr. 163-2015-46506 CVR 10073022

Læs mere

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå.

Baggrund Lyngby Taarbæk Forsyning har ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om tilladelse til at udlede vand fra prøvetagning til Mølleå. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Att.: Marianne Jeppesen og Aksel Olsen Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Sendt til forsyning@ltf.dk Dato: 21-10-2015 Ref: PERH J.nr.: 20150330179 Udledningstilladelse for

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand ved Strandbovej, Norsminde i forbindelse med udskiftning af pumpestation Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V. CVRnr. 32562361 Kopi til orientering Side 1 af 5 Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE Natur og Miljø. 6. juli Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte

GENTOFTE KOMMUNE Natur og Miljø. 6. juli Nordvand A/S Ørnegårdsvej Gentofte Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 6. juli 2016 Sagsnr. GEO-2016-00329 Tilladelse til midlertidig udledning af mekanisk renset spildevand fra Skovshoved Pumpestation til Øresund i forbindelse med

Læs mere

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18.

Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej Hejnsvig. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil m³ grundvand 18. Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 59 7250 Hejnsvig Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 1.000 m³ grundvand 18. august 2017 Billund Kommune meddeler hermed ejer af Rugbjergvej 59, 6623

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Christian Bredkjær Ibstrupvej 28 2820 Gentofte 3. januar 2017 Sagsnr. EMN-2015-16244 Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Indledning har den 22.

Læs mere

Udgravnings dybder og nødvendig grundvandsænkning fremgår af tabel 1: Grontmij A/S Kokbjerg Kolding

Udgravnings dybder og nødvendig grundvandsænkning fremgår af tabel 1: Grontmij A/S Kokbjerg Kolding Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 200.000 m³ grundvand 11.august 2015 Billund Kommune meddeler hermed Grontmij A/S på vegne af Billund Vand A/S tilladelse

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund

Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Lego System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed Lego System A/S tilladelse

Læs mere

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

NOTAT. 1. Ansøgning om bortledningstilladelse NOTAT Projekt Slambehandling Renseanlæg Lynetten Kunde Biofos A/S Notat nr. 1 Dato 2014-06-10 Til Fra Københavns kommune, Center for miljøbeskyttelse Mikkel Ankerstjerne Dalgaard 1. Ansøgning om bortledningstilladelse

Læs mere

Pumpeydelse Samlet vandmængde

Pumpeydelse Samlet vandmængde Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 141.120 m³ grundvand 05. oktober 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Turebylille Vindmøllepark ApS Anders Dolmer Koldingshus Allé 1 4682 Haslev Kopi sendt pr. mail til rådgiver Benn Erik Grav, Rambøll: BEG@ramboll.dk Postadresse: Natur & Miljø

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Bangsbo Å fra ejendommen Søndergade 206, 9900 Frederikshavn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Torstein Fjordbak Vestbanegade 5 9800 Hjørring Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: tf@bundgaard-ark.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att.: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Den 7. marts 2016 J.nr. 15/12992 Ref. skkj Direkte telefon: 56182225 Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grund- og overfladevand til Isefjorden i forbindelse med kloakeringsprojekt COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Att. Jesper Lind HOLBÆK KOMMUNE Dato: 26-05-2016 Sagsb.: Anne Sofie Olsen Sagsnr.: 16/18984 Dir.tlf.: 72368059 E-mail: ASO@holb.dk Tilladelse til midlertidig

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra Regionalvandværket Lem Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Afløbet fra Vejby Skive

Læs mere

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter

Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand ved Kulbroen, Arni Magnussons Gade 6, matr. nr og 1695a Udenbys Vester Kvarter KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse HOFOR Ørestads Boulevard 35 2300 København S Att. Malu Cordius (maco@hofor.dk) Tilladelse til midlertidig bortledning af oppumpet grundvand

Læs mere

Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig udledningstilladelse Midlertidig udledningstilladelse Udledning af oppumpet grundvand til eksisterende vandløb/drænledning ved etablering af Bassin før U303 og 6 storparceller i Vinge By, Deltakvarteret. Tilladelse meddelt

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

4. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandoverfladen eller på vandløbsbrinker

4. Udledningen må ikke medføre flydestoffer eller skum på vandoverfladen eller på vandløbsbrinker Center Natur og Miljø Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej Rebild Vand og Spildevand A/S Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.11.01-P19-2-16 Ref.:

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer:

Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej Skørping CVR nummer: Center Natur og Miljø Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1).

Matr. Nr. 2b, St. Fjelstervangs Nordlige Del, Vorgod (figur 1). Returadresse Land og vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Sten Laursen Overvej 4 6933 Kibæk TILLADELSE TIL MIDLERTIDIG GRUNDVANDSSÆNKNING NORD FOR FJELSTERVANG SOM KONSEKVENS AF RÅSTOFINDVINDING

Læs mere

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med kloakprojekt i Skagen. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand i forbindelse med kloakprojekt i Skagen. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

Tilladelse til udledning af skyllevand og byggegrubevand i forbindelse med renovering af vandledninger

Tilladelse til udledning af skyllevand og byggegrubevand i forbindelse med renovering af vandledninger Herlev Bygade 90 2730 Herlev HOFOR Vand, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S Att: Bibi Iqbal Shabeer, e-mail: bish@hofor.dk Tina Baastrup Damgaard, e-mail: tiba@hofor.dk 16. september 2013 Journalnr.

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht.

Tilladelse til optagning af sediment i Haderslev Havn ved X-yacht. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Att: Jens Kloster Hedegaard Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342149

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse

Tilladelse til udledning af tagvand fra nybyggeri på ejendommen Værftskaj 2, 9970 Strandby til Strandby Havn. Indholdsfortegnelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jobi Værft A/S Værftskaj 2 9970 Strandby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail: jfj@jobigroup.dk

Læs mere

Haderslev. Hertug Hans Plads. Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse

Haderslev. Hertug Hans Plads. Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse Haderslev Kommune Att.: Peter Müller Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Brabrand 2016-02-08 Haderslev. Hertug Hans Plads. Ansøgning om midlertidig udledningstilladelse I fortsættelse af tidligere fremsendt

Læs mere

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen,

Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Rambøll Att. Johnny Andersen Rambøll, JAE@ramboll.dk og Køge Kommune, Niels Erik Andersen, nielserik.andersen@koege.dk Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den

HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen Afgørelse - Tilladelse til udledning Den HOFOR A/S Att: Inger Mølgaard Andersen inma@hofor.dk Afgørelse - Tilladelse til udledning Den 02-06-2014 Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af grundvand til Gåsebækrenden,

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave

Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave MT Højgaard A/S Knud Højgaardsvej 9 2860 Søborg Tilladelse til indvinding af grundvand fra afværgeanlæg på Frederikskaj 2, 2450 København SV, matr. nr. 161, Kongens Enghave 31-08-2015 Sagsnr. 2015-0193289

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen

Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen Roskilde. Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen Veje og Grønne Områder Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Att: Bjørn Viinblad Mikkelsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse

Læs mere

Grundvandsspejlet er jf. geoteknisk undersøgelse truffet 0,0-2,8 m.u.t og der er derfor brug for stedvis sænkning af grundvandet.

Grundvandsspejlet er jf. geoteknisk undersøgelse truffet 0,0-2,8 m.u.t og der er derfor brug for stedvis sænkning af grundvandet. Center Natur og Miljø Rebild Vand og Spildevand Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Sendt til forsyning@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016

Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Kristoffer Jarl Kristensen Rugbjergvej 43 7250 Hejnsvig Tilladelse til afledning af dræn- og regnvand til drængrøft med udledning til mose 26. januar 2016 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til

Læs mere

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby

Mølleåværket A/S Hjortekærbakken Kgs. Lyngby Mølleåværket A/S Hjortekærbakken 12 2800 Kgs. Lyngby Dato: 21-06-2016 Ref.: METMO J.nr.: 13.02.17-P19-3-16 Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand i forbindelse med etablering af AnitaMox-anlæg,

Læs mere

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å

Tillæg til midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Lerbæk og Grindsted Å VARDE KLOAK OG SPILDEVAND A/S Gl Kærvej 15 6800 Varde Att.: Mette Skov Hansen, mesk@dinforsyning.dk og Claus A. Nielsen, clan@dinforsyning.dk. Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 Tillæg til

Læs mere

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S

Tilslutningstilladelse til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S til byggegrubevand ved mindre ledningsarbejder HOFOR A/S Stamdata for HOFOR A/S Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 Kontaktperson

Læs mere

Midlertidig tilladelse til tilslutning af rejektvand fra slamafvanding til Mølleåen/Vallensbæk

Midlertidig tilladelse til tilslutning af rejektvand fra slamafvanding til Mølleåen/Vallensbæk TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk Banedanmark Den nye bane København-Ringsted Ringager 4 B 2605 Brøndby Dir.tlf.: 1277 Email: KristineTh@htk.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7

Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer og pumpeforsøg på Bohus Boulevard 7 TMC - Natur og Miljø Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk GEO København Maglebjergvej 1 2800 Kgs. Lyngby Att.: Lars Hjortshøj Jacobsen Sendt pr. mail til: lja@geo.dk Dir.tlf.:

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tilslutningstilladelse til afledning af dræn- og overfladevand ved anlæggelse af kunstgræsbane på Herlev Stadion, Tvedvangen 198 i

Tilslutningstilladelse til afledning af dræn- og overfladevand ved anlæggelse af kunstgræsbane på Herlev Stadion, Tvedvangen 198 i Herlev Bygade 90 2730 Herlev Herlev Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Herlev Bygade 90 2730 Herlev 26. februar 2016 Journalnr. 163-2016-3513 CVR 63640719 Att.: Maiken Z. L. Andersen Tilslutningstilladelse

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Jørgensen Sønderhedevej 42 6710 Esbjerg V Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. oktober 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-21888 Afgørelse om at

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk

Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Tilladelse til installering af lukkede filtre på Undløse Vandværk Holbæk Kommune giver tilladelse til, at Undløse Vandværk, Jupiter id 00103518, anlægs id 321.20.0011.00, ombygger vandværkets åbne filtre

Læs mere

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke

Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Notat Frederikshavn Kommune Radarhoved Skagen - Udskiftning fyringsolietanke Ansøgning om midlertidig tilladelse til indvinding/udledning af grundvand 30. september 2016 Version 1 Projekt nr. 226370 Dokument

Læs mere

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr

HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse HOFOR A/S Miljø & Vandressourcer Att: Malu Cordius VVM-screening af indvinding af grundvand som varmekilde i varmepumpe i ydre

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn

Tilladelse til udledning af tagvand fra Cirkuspladsen, Havneholmen, til Københavns Havn KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Skanska Øresund A/S Havneholmen 29 1561 København V Att. Jesper Brandt Jesper.brandt@skanska.dk 27-04-2015 Sagsnr. 2015-0084922 Dokumentnr.

Læs mere

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler:

Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: HOFOR A/S Att. Asger Jørgensen asjo@hofor.dk Afgørelse Den 05-02-2015 Sagsnr.: 15/2208 Dok.nr.: 11 Sagsbehandler: Egedal Kommune har nu behandlet jeres ansøgning om midlertidig udledning af renset grundvand

Læs mere

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning.

Der er udelukkende tale om prøveboringer, samt udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med ren- og prøvepumpning. LEGO Højmarksvej 7 7190 Billund Tilladelse til etablering af 2 prøveboringer, midlertidig vandindvinding til prøvepumpning samt midlertidig udledning af oppumpet grundvand på matr. nr. 5cl Billund By,

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby GK ENERGI APS Skalhuse 5 9240 Nibe gk@gkvind.dk 08-02-2017 Midlertidig tilladelse

Læs mere

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse

Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Afgørelse Koncern Miljø Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse Tilladelse til midlertidig udledning af renset grundvand til Stenløse Å. Region Hovedstaden har ansøgt Egedal Kommune om tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg.

Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th Sønderborg. Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Jord og Grundvand Sagsbehandler: Gitte Bjørnholdt Brok Direkte: 76292507 SlothMøller Nørrekobbel 7B st.th. 6400 Sønderborg www.horsens.dk Sagsnr. 09.08.26-G00-2-17

Læs mere

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb

Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse til udledning fra regnbetinget udløb Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Glyngøre, Sallingsund Udløb 3002011U Kloakopland 3002b

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. NNIRAS A/S, Åboulevarden Aarhus C Rikke Krogshave Laursen.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. NNIRAS A/S, Åboulevarden Aarhus C Rikke Krogshave Laursen. Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J NNIRAS A/S, Åboulevarden 80 8000 Aarhus C Rikke Krogshave Laursen E-mail: rkl@niras.dk Side 1 af 11 Midlertidig tilladelse til tilslutning

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Karsten Nielsen Terpvej 9 6740 Bramming Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2013 Sagsbehandler Pernille Puggaard Thomsen Telefon direkte 76 16 51 44 Sags id 2013-1169 Afgørelse om at fodersilo kan

Læs mere

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen

Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV. Att: Hasse K. Davidsen Archiland A/S Rentemestervej 23A 2400 København NV Att: Hasse K. Davidsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tilladelse til bortledning

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf ,

Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V Tlf , MIDLERTIDIG TILSLUTNINGSTILLADELSE FOR AFLEDNING AF VAND TIL KLOAK FRA GRUNDVANDSKONTROLANLÆG VED GAMMEL STRAND (GLS) APRIL 2016 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1502 København V

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern

Tilladelse til nedsivning af vejvand langs Birkvej, 6800 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Land og Vand Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Kommune Trafik og Vej Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Lone Sørensen Direkte telefon

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen,

Sendt pr. mail til: Anne Krag, Ole Mikkelsen, Teknik- og Miljøafdelingen COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sendt pr. mail til: Anne Krag, akra@cowi.com

Læs mere

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk.

Det oppumpede grundvand vil blive udledt til en grøft/privat vandløb ved rensningsanlægget som har udledning til Sønder Vejrup Bæk. ESBJERG SPILDEVAND A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 6. december 2016 Sagsbehandler Birte Høeg Telefon direkte 76 16 51 38 Sagsid 16/24648 Midlertidig tilladelse til afledning

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere