Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Second Printing Part No DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Second Printing Part No DA"

Transkript

1 Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Second Printing Part No DA

2 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Denne vejledning skal betragtes som en permanent del af maskinen og skal altid forefindes på denne. Kontakt Genie Industries, hvis du har spørgsmål. Indholdsfortegnelse Side Sikkerhed... 1 Forklaring... 8 Styreenheder... 9 Inspektion før ibrugtagning Vedligeholdelse Funktionstests Inspektion af arbejdsstedet Betjeningsvejledning Transportinstruktioner Mærkater Specifikationer Kontakt os på følgende adresse: Internet: Copyright 1999, Genie Industries 1. udgave: 6. oplag, januar udgave: 2. oplag, marts 2002 Genie er et registreret varemærke tilhørende Genie Industries i USA og mange andre lande. GS er et varemærke tilhørende Genie Industries. Trykt på genbrugspapir L Trykt i USA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

3 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Sikkerhedsbestemmelser Fare Overholdes sikkerhedsbestemmelserne og anvisningerne i denne vejledning ikke, kan det resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Undlad at bruge maskinen, medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. Sæt dig grundigt ind i sikkerhedsbestemmelserne, inden du fortsætter til næste afsnit. 2 Inspicér altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstests inden brug. 4 Inspicér arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Du har læst, forstået og følger: Fabrikantens vejledning og sikkerhedsbestemmelser - sikkerheds- og betjeningsvejledningen samt mærkaterne på maskinen arbejdsgiverens sikkerhedsbestemmelser og arbejdspladsens reglement den gældende lovgivning på området Du er uddannet i at betjene denne maskine. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 1

4 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag SIKKERHEDSBESTEMMELSER Fare for livsfarligt elektrisk stød Denne maskine er ikke isoleret og yder ikke beskyttelse mod berøring med eller ophold i nærheden af en strømkilde. Væltningsfare Den samlede vægt af personer og udstyr i platformen må ikke overstige dens maksimale lastkapacitet eller platformsudvidelsens maksimale lastkapacitet. Maks. lastkapacitet - GS-2668 DC Platformen trukket tilbage Platformen skudt ud - kun platformen Platformen skudt ud - kun udvidelsen 567 kg 431 kg 136 kg Maks. antal personer - ANSI og CSA 4 Hold forsvarlig afstand til strømførende ledninger og apparater i henhold til de gældende lovbestemmelser og nedenstående skema. Spænding fase-fase Minimum sikkerhedsafstand Meter 0 til 300V Undgå berøring Maks. antal personer - CE Udendørs brug 4 Kun til indendørs brug kg Kun udvidelsen Kun platformen 136 kg 431kg 300V til 50KV 3,05 50KV til 200KV 4,60 200KV til 350KV 6,10 350KV til 500KV 7,62 500KV til 750KV 10,67 Maks. lastkapacitet - GS-3268 DC Platformen trukket tilbage Platformen skudt ud - kun platformen Platformen skudt ud - kun udvidelsen 454 kg 318 kg 136 kg 750KV til 1.000KV 13,72 Tag højde for, at platformen kan bevæge sig, at de elektriske ledninger kan gynge eller hænge ned, og pas på stærke vindstød. Hold afstand til maskinen, hvis den kommer i berøring med strømførende ledninger. Hverken mandskab på jorden eller i platformen må berøre eller betjene maskinen, før der slukkes for strømmen til de strømførende ledninger. Maskinen må ikke betjenes i tordenvejr eller stormvejr. Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde. Maks. antal personer - ANSI og CSA 4 Maks. antal personer - CE Udendørs brug 2 Kun til indendørs brug kg Kun udvidelsen Kun platformen 136 kg 318 kg 2 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

5 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSBESTEMMELSER Grænseafbryderne må ikke ændres eller frakobles. Der må ikke køres med mere end 0,8 km/t med platformen hævet. Hældningsalarmen må ikke bruges som niveauindikator. Hældningsalarmen på chassiset og i platformen aktiveres, når maskinen befinder sig på en stejl skråning. Maskinen må ikke betjenes i stærk blæst. Platformens eller lastens overfladeareal må ikke forøges. Forøges det område, der er udsat for vinden, forringes maskinens stabilitet. Hvis hældningsalarmen aktiveres: Sænk platformen. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen, hvis hældningsalarmen aktiveres, når platformen er hævet. Platformen må ikke hæves, medmindre maskinen står på et fast, plant underlag. Maskinen må ikke køre på eller i nærheden af ujævnt terræn, et ustabilt underlag el. lign. med platformen hævet. Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket stilling i ujævnt terræn, på et ustabilt eller glat underlag eller i nærheden af huller eller skrænter. Man må ikke støde af fra eller trække sig ind mod genstande uden for platformen. Platformbetjeningen må ikke bruges til at frigøre platformen, hvis den sidder fast eller på anden måde hindres af en tilstødende bygning/genstand. Alle personer skal være nede fra platformen, inden man forsøger at frigøre denne vha. det nederste betjeningssted. Maskindele, der har indflydelse på sikkerheden og stabiliteten, må ikke ændres eller frakobles. Dele, der er afgørende for maskinens stabilitet, må ikke udskiftes med dele med en anden vægt eller andre specifikationer. GS-2668 DC ANSI & CSA - 4 personer CE - Kun til indendørs brug - 4 personer CE - Udendørs brug - 4 personer Australien - Kun til indendørs brug - 4 personer Australien - Udendørs brug - 4 person GS-3268 DC ANSI & CSA - 4 personer CE - Kun til indendørs brug - 4 personer CE - Udendørs brug - 2 personer Australien - Kun til indendørs brug - 4 personer Australien - Udendørs brug - 2 person 890 N 400 N 400 N 400 N 400 N 890 N 400 N 400 N 400 N 400 N Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 3

6 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag SIKKERHEDSBESTEMMELSER Arbejdsplatformen må ikke modificeres eller ændres. Montering af udstyr til fastgørelse af værktøj eller andre materialer på platformen, fodbrædderne eller gelænderne kan forøge platformens vægt samt platformens eller lastens overfladeareal. Fast eller hængende last må ikke placeres på eller fastgøres til nogen del af maskinen. Nedstyrtningsfare Personer i platformen skal være iført sikkerhedsbælte eller -sele og overholde de gældende lovbestemmelser. Fastgør sikkerhedswiren til fastgørelsespunktet i platformen. Man må ikke sidde, stå eller kravle på platformsgelænderet. Stå altid med fødderne solidt placeret på platformens gulv. Stiger eller stilladser må ikke placeres i platformen eller op ad nogen af maskinens dele. Maskinen må ikke benyttes på et bevægeligt underlag eller et køretøj. Kontrollér, at alle dæk er i god stand, at kronemøtrikkerne er forsvarligt spændt, samt at låsepladerne er korrekt monteret. Maskinen må ikke bruges som kran. Platformen må ikke bruges til at skubbe maskinen eller andre genstande. Platformen må ikke berøre tilstødende bygninger/ genstande. Platformen må ikke bindes til tilstødende bygninger/genstande. Lasten må ikke placeres uden for platformens afgrænsning. Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Hvert batteri skal veje 29,5 kg. Man må ikke kravle ned fra platformen, når den er hævet. Platformens gulv skal holdes rent. Luk lågen, inden maskinen betjenes. Maskinen må ikke betjenes, medmindre gelænderet er monteret korrekt, og platformsindgangen er afsikret. Fare for legemsbeskadigelse Maskinen må ikke betjenes i tilfælde af luft- eller hydraulikolielækage. En luft- eller hydraulikolielækage kan brænde og/eller gennemtrænge huden. 4 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

7 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSBESTEMMELSER Kollisionsfare Vær opmærksom på steder med begrænset udsyn og blinde vinkler, når maskinen køres eller betjenes. Platformen må ikke sænkes, medmindre alle personer og hindringer er væk fra området omkring maskinen. Vær opmærksom på den udvidede platforms placering, når maskinen flyttes. Maskinen skal placeres på et plant underlag eller fastgøres, inden bremserne udløses. Det anbefales, at operatørerne bærer godkendt sikkerhedshjelm, når de betjener maskinen. Kontrollér, at der ikke er hængende forhindringer eller lignende risici i arbejdsområdet. Kørehastigheden skal tilpasses underlagets beskaffenhed, hårdhed og hældning, mandskabets placering samt evt. andre faktorer, der kan forårsage kollision. Fare for komponentbeskadigelse Maskinen må ikke bruges som jordforbindelse ved svejsearbejde. Fare for eksplosion og brand Man skal være opmærksom på knusningsfaren, når man griber fat i platformsgelænderet. Maskinen må ikke betjenes i farlige områder eller områder, hvor der kan være brand- eller eksplosionsfarlige gasser eller partikler. Anvend de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformens mærkeplade til køre- og styrefunktionerne. Maskinen må ikke betjenes i umiddelbar nærhed af en kran el. lign., medmindre kranens betjeningsgreb er låst, og/eller der er truffet forholdsregler med henblik på at modvirke kollision. Der må ikke køres vildt eller pjattes, mens maskinen betjenes. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 5

8 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag SIKKERHEDSBESTEMMELSER Fare for beskadigelse af maskine Maskinen må ikke benyttes, hvis den er beskadiget eller defekt. Inspicér maskinen omhyggeligt inden brug, og afprøv samtlige funktioner inden hvert skift. En beskadiget eller defekt maskine skal med det samme mærkes og tages ud af drift. Kontrollér, at alt vedligeholdelsesarbejde, der er anført i denne vejledning og den relevante servicehåndbog, er udført. Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændige, læselige og placeret i opbevaringsboksen på platformen. Knusningsfare Hold hænder og lemmer på afstand af saksene. Vær fornuftig og forudseende, når maskinen betjenes fra det nederste betjeningssted. Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande. Hold godt fast i platformsgelænderet, når der trækkes i låsestiften. Platformsgelænderet må ikke falde ned. Mærkatforklaring Mærkaterne på Genies produkter anvender symboler, farvemarkering og signalord til at gøre opmærksom på følgende: FARE ADVARSEL FORSIGTIG FORSIGTIG BEMÆRK Sikkerhedsadvarselssymbol - bruges til at advare om risiko for personskade. Følg altid de oplysninger, der følger efter dette symbol, for at modvirke risikoen for personskade eller dødsfald. Rød - bruges til at advare om en overhængende faresituation, der - hvis den ikke undgås - vil resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Orange - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Gul med sikkerhedsadvarselssymbol - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan forårsage mindre eller middelsvær personskade. Gul uden sikkerhedsadvarselssymbol - bruges til at advare om en potentiel faresituation, der - hvis den ikke undgås - kan resultere i tingskade. Grøn - bruges til betjenings- eller vedligeholdelsesoplysninger. 6 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

9 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning SIKKERHEDSBESTEMMELSER Batterisikkerhed Fare for forbrænding Batterier indeholder syre. Bær altid beskyttelsestøj og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med batterier. Fare for komponentbeskadigelse Der må ikke bruges en batterioplader på mere end 48V til opladning af batterierne. Fare for livsfarligt elektrisk stød Batteriopladeren må kun tilsluttes et jordet, treledet AC-udtag. Inspicér dagligt for beskadigede ledninger og kabler. Beskadigede dele skal udskiftes, inden maskinen betjenes. Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand. Batterierne og opladeren må ikke udsættes for vand eller regn. Eksplosionsfare Sørg for, at der ikke er gnister, åben ild eller tændt tobak i nærheden af batterierne. Batterier afgiver eksplosionsfarlig gas. Batteribakken skal være åben under hele opladningsprocessen. Undgå at berøre batteripolerne, da der er risiko for elektrisk stød. Man må ikke bære fingerringe, ure eller andre smykker. Væltningsfare Der må ikke anvendes batterier, der vejer mindre end de originale. Batterierne bruges som modvægt og er afgørende for maskinens stabilitet. Hvert batteri skal veje 29,5 kg. Fare ved løft Ved løft af batterier skal man være et passende antal personer og bruge den korrekte løfteteknik. Batteripolerne og kabelklemmerne må ikke berøres med værktøj, der kan forårsage gnister. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 7

10 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag Forklaring 1 Låge for platformsindgang 2 Platformsgelænder 3 Fastgørelsespunkt til sikkerhedswire 4 Låsehåndtag til platformsudvidelse (kun manuel betjening af platformsudvidelse) 5 Opbevaringsboks til vejledninger 6 Platformbetjening 7 Platformsudvidelse 8 Dæksel på batterisiden 9 Styrehjulsdæk 10 Stik, stømforsyning til platform 11 Stik, strømforsyning til oplader/ batterioplader (under dækslet) 12 Dæk på ikke-styrende hjul 13 Hældningsalarm (under dækslet) 14 Indgangsstige/transportfastspænding 15 Nederste betjeningssted med ventil til manuel sænkning og diagnose-led-indikator 16 Dækslet på det nederste betjeningssteds side 17 Indikator for hydraulikoliestand (under dækslet) 18 Bremseudløsningspumpehåndtag og bremseudløsningshåndtag (ikke synlige på dette billede) 19 Sikkerhedsarm 20 GFCI-udgang 8 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

11 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Styreenheder Platformbetjening 1 Hornkontakt 2 Knap for hældende maskine: Langsom kørsel på stigninger 3 Vælgerknap til liftfunktionen (med indikatorlampe) 4 Vælgerknap til kørefunktionen (med indikatorlampe) 5 Rød nødstopkontakt 6 Funktionsstartkontakt 7 Proportionalstyrehåndtag til lift- og kørefunktionerne og finger-vippekontakt til styrefunktionen 8 Fejlindikatorlampe 9 Funktionslampe 10 Indikator for batteriladeniveau Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 9

12 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag STYREENHEDER Du kan se kodebeskrivelser i den relevante Genie-servicehåndbog ,9 STOP STYREENHEDER 7 amp Funktionsstart Nederste betjeningspanel 1 Diagnose-LED-indikator 2 Timetæller 3 Rød nødstopkontakt 4 7 amp-afbryder til styrekredsløb 5 Knap til sænkning af platform 6 Funktionsstartknap 7 Nøgleafbryder til valg mellem platform/0/ nederste betjeningssted 8 Knap til hævning af platform 10 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

13 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Inspektion før ibrugtagning Grundlæggende principper Det er operatørens ansvar at foretage inspektion før ibrugtagning og planlagt vedligeholdelse. Undlad at bruge maskinen, medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicér altid maskinen inden brug. Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion før ibrugtagning indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit. 3 Foretag altid funktionstests inden brug. 4 Inspicér arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Inspektion før ibrugtagning er en visuel inspektion, der udføres af operatøren inden hvert skift. Inspektionen har til formål at fastslå, om der er noget galt med maskinen, inden operatøren foretager funktionstests. Inspektion før ibrugtagning har desuden til formål at fastslå, om det er nødvendigt at foretage planlagt vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre de planlagte vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i denne vejledning. Se listen på næste side, og kontrollér hvert enkelt punkt for ændringer, beskadigelse eller løse eller manglende dele. Maskinen må ikke benyttes, hvis den er blevet beskadiget eller ændret. Hvis der konstateres beskadigelse eller afvigelser fra maskinens oprindelige stand, skal den mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning, inden han går videre til funktionstests. Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 11

14 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag INSPEKTION FØR IBRUGTAGNING Inspektion før ibrugtagning Kontrollér, at betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen er fuldstændige, læselige og placeret i opbevaringsboksen på platformen. Kontrollér, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Se afsnittet Mærkater. Kontrollér, om der er hydraulikolielækage, og om oliestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt olie. Se afsnittet Vedligeholdelse. Kontrollér, om der er batterivæskelækage, og om væskestanden er korrekt. Påfyld om nødvendigt destilleret vand. Se afsnittet Vedligeholdelse. Kontrollér nedenstående dele eller områder for beskadigelse, ændringer og forkert monterede eller manglende dele: Elektriske komponenter, ledninger og elkabler Den hydrauliske kraftenhed, tanken, slanger, fittings, cylindre og manifolder Batteripakke og batteriforbindelser Drivmotorer Glideplader Dæk og hjul Grænseafbrydere, alarmer og horn Møtrikker, bolte og andre fastgøringsdele Låge for platformsindgang Alarmer og advarselsblink (hvis monteret) Bremseudløsningskomponenter Sikkerhedsarm Platformsudvidelse Saksbolte og fastgøringsdele Platformbetjeningshåndtag Vekselretter (hvis monteret) Kontrollér hele maskinen for: Revner i svejsesamlinger eller konstruktionskomponenter Buler i eller anden beskadigelse af maskinen Kontrollér, at samtlige konstruktionsdele og andre afgørende dele forefindes, og at samtlige tilhørende fastgøringsdele og tappe er korrekt placeret og spændt. Kontrollér, at sidegelænderne er monteret, og at låsestifterne og boltene er spændt. Kontrollér, at chassisbakkerne er placeret korrekt, låst og korrekt tilsluttet. 12 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

15 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Vedligeholdelse Kontrollér hydraulikoliestanden Nedenstående retningslinier skal overholdes: Brugeren må kun udføre de planlagte vedligeholdelsesprocedurer, der er anført i denne vejledning. Planlagte vedligeholdelsesinspektioner skal udføres af autoriserede serviceteknikere i henhold til fabrikantens specifikationer og kravene i ansvarsvejledningen. Forklaring af vedligeholdelsessymbolerne BEMÆRK Nedenstående symboler anvendes i denne betjeningsvejledning som en hjælp til at forstå instruktionerne. Når et eller flere af symbolerne vises i begyndelsen af en vedligeholdelsesprocedure, betyder det følgende: Det er altafgørende, for at maskinen fungerer korrekt og sikkert, at hydraulikoliestanden er korrekt. Ukorrekt hydraulikoliestand kan beskadige de hydrauliske dele. Med daglig kontrol er det muligt at opdage ændringer i oliestanden, som kan betyde, at der er fejl i hydrauliksystemet. BEMÆRK Udfør denne procedure med platformen sænket. 1 Kontrollér skueglasset, som sidder på siden af hydraulikolietanken. Resultat: Hydraulikoliestanden skal være inden for de øverste 5 cm af skueglasset. 2 Påfyld om nødvendigt olie. Undgå overfyldning. Hydraulikoliespecifikationer Hydraulikolietype Et Dexron-lignende produkt Angiver, at der kræves værktøj for at gennemføre denne procedure. Angiver, at der kræves nye dele for at gennemføre denne procedure. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 13

16 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag VEDLIGEHOLDELSE Kontrollér batterierne Det er altafgørende for motorens ydeevne og driftssikkerheden, at batterierne er i god stand. Ukorrekt væskestand eller beskadigede kabler og forbindelser kan resultere i beskadigelse af motorens dele samt farlige situationer. BEMÆRK ADVARSEL ADVARSEL BEMÆRK Det er ikke nødvendigt at gøre dette på maskiner, der er udstyret med forseglede eller vedligeholdelsesfrie batterier. Fare for livsfarligt elektrisk stød. Berøring af elektriske kredsløb kan resultere i alvorlig personskade eller dødsfald. Man må ikke bære fingerringe, ure eller andre smykker. Fare for legemsbeskadigelse. Batterier indeholder syre. Undgå at spilde eller berøre batterisyren. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand. Udfør denne test, når batterierne er helt opladede. 1 Tag beskyttelsesudstyr og -briller på. 2 Kontrollér, at batteriets polsko er spændt korrekt, og at de ikke er korroderede. 3 Kontrollér, at batteriets beslag er korrekt monteret. 4 Tag batteriets ventilationshætter af. 5 Kontrollér batterivæskestanden i samtlige batterier. Påfyld om nødvendigt destilleret vand op til bunden af batteriets påfyldningsrør. Undgå overfyldning. 6 Sæt ventilationshætterne på igen. BEMÆRK Brug af polhætter og korrosionsbeskyttelsesmiddel modvirker korrosionsdannelse på batteripoler og -kabler. Planlagt vedligeholdelse Den vedligeholdelse, der skal udføres kvartalsmæssigt, årligt og hvert andet år, skal udføres af en person, der er uddannet i og kvalificeret til at udføre vedligeholdelse af denne maskine, i henhold til de procedurer der er anført i servicehåndbogen til maskinen. Maskiner, der har været taget ud af drift i mere end tre måneder, skal gennemgå et kvartalsmæssigt eftersyn, før de tages i drift igen. 14 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

17 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Funktionstests Grundlæggende principper Undlad at bruge maskinen, medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicér altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstests inden brug. Sæt dig grundigt ind i funktionstestene, inden du fortsætter til næste afsnit. 4 Inspicér arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. Formålet med funktionstestene er at opdage eventuelle fejlfunktioner, inden maskinen tages i brug. Operatøren skal følge trin-for-trininstruktionerne og teste samtlige maskinens funktioner. En maskine med fejlfunktion må aldrig tages i brug. Hvis der konstateres fejlfunktioner, skal maskinen mærkes og tages ud af drift. Maskinen må kun repareres af en autoriseret servicetekniker i henhold til fabrikantens specifikationer. Når reparationen er udført, skal operatøren igen foretage inspektion før ibrugtagning og funktionstests, inden maskinen tages i brug. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 15

18 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag FUNKTIONSTESTS 1 Vælg et afprøvningsområde, der er stabilt, plant og uden forhindringer. 2 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet. På det nederste betjeningssted 3 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til til -stilling. 4 Drej nøgleafbryderen til nederste betjeningssted. 5 Aflæs diagnose-ledindikatoren. Resultat: Indikatoren skal se ud som på illustrationen til højre. Afprøv nødstoppet 6 Skub den røde nødstopkontakt på det nederste betjeningssted ind til fra -stilling. Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres. 7 Træk den røde nødstopkontakt ud til til -stilling. Afprøv op/ned-funktionerne Sænkningsalarmen og bevægelsesalarmen bipper 60 gange i minuttet og aktiveres ved chassiset. Den alarm, der aktiveres, når maskinen ikke er nivelleret, bipper 180 gange i minuttet og aktiveres ved chassiset og ved platformen. 8 Hold ikke funktionsstartknappen nede, og aktivér hævning af platformen. Resultat: Samtlige funktioner skal være deaktiverede. 9 Tryk funktionsstartknappen ned, og hold den nede, og aktivér hævning af platformen. Resultat: Platformen skal hæves. 10 Tryk funktionsstartknappen ned, og hold den nede, og aktivér sænkning af platformen. Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen skal aktiveres, mens platformen sænkes. Afprøv den manuelle sænkning 11 Tryk funktionsstartknappen ned, og hold den nede, og aktivér hævning af platformen. Hæv platformen ca. 60 cm. 12 Skub den røde nødstopkontakt ind til fra - stilling. 13 Træk den røde nødstopkontakt ud til til -stilling. 14 Tryk funktionsstartknappen ned, og hold den nede. Aktivér sænkefunktionen. Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen aktiveres ikke. 15 Drej nøgleafbryderen til platformbetjening. 16 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

19 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning FUNKTIONSTESTS På platformbetjeningen Afprøv nødstoppet 16 Skub den røde nødstopkontakt på platformbetjeningen ind til fra -stilling. Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres. 17 Træk den røde nødstopkontakt ud til til -stilling. Resultat: Det grønne lys skal tændes. Afprøv hornet 18 Tryk på hornkontakten. Resultat: Hornet skal aktiveres. Afprøv funktionsstartkontakten 19 Undlad at holde funktionsstartkontakten på styrehåndtaget nede. 20 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning og derefter i den gule pils retning. Resultat: Ingen funktioner må kunne aktiveres. Afprøv op/ned-funktionerne 21 Tryk på vælgerknappen til liftfunktionen. 22 Tryk funktionsstartkontakten på styrehåndtaget ned, og hold den nede. 23 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning. Resultat: Platformen skal hæves. 24 Slip styrehåndtaget. Resultat: Hævningen af platformen skal standse. 25 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. Før langsomt styrehåndtaget i den gule pils retning. Resultat: Platformen skal sænkes. Sænkningsalarmen skal aktiveres, mens platformen sænkes. CE-modeller: Platformen skal standse, når den er 2,1 m over jorden. Kontrollér, at der ikke er personer eller hindringer i området under platformen, inden sænkningen genoptages. For at genoptage sænkningen skal man slippe styrehåndtaget, vente i 5 sekunder og derefter flytte styrehåndtaget igen. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 17

20 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag FUNKTIONSTESTS Afprøv styrefunktionen Bemærk: Ved afprøvning af styre- og kørefunktionen skal man stå i platformen med ansigtet mod maskinens styreende. 26 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen. 27 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. 28 Tryk finger-vippekontakten oven på styrehåndtaget ned, i den retning der er angivet med en blå trekant på betjeningspanelet. Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, der er angivet med en blå trekant på betjeningspanelet. 29 Tryk finger-vippekontakten ned, i den retning der er angivet med en gul trekant på betjeningspanelet. Resultat: Styrehjulene skal dreje i den retning, der er angivet med en gul trekant på betjeningspanelet. Afprøv køre- og bremsefunktionen 30 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. 31 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet med en blå pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterstilling. Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, der er angivet med en blå pil på betjeningspanelet, og derefter standse brat. 32 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. 33 Før langsomt styrehåndtaget i den retning, der er angivet med en gul pil på betjeningspanelet, indtil maskinen begynder at bevæge sig, og før derpå håndtaget tilbage til midterstilling. Resultat: Maskinen skal bevæge sig i den retning, der er angivet med en gul pil på betjeningspanelet, og derefter standse brat. Bemærk: Bremserne skal kunne holde maskinen på enhver stigning, den er i stand til at køre op ad. 18 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

21 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning FUNKTIONSTESTS Afprøv begrænset kørehastighed 34 Tryk på vælgerknappen til liftfunktionen. 35 Tryk funktionsstartkontakten på styrehåndtaget ned, og hold den nede. 36 Før langsomt styrehåndtaget i den blå pils retning. Hæv platformen ca. 1,83 m over jorden. 37 Tryk på vælgerknappen til kørefunktionen. 38 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. 39 Før langsomt styrehåndtaget til høj hastighedsstilling. Resultat: Den maksimalt opnåelige kørehastighed med hævet platform må ikke være højere end 22 cm pr. sekund. Hvis kørehastigheden med platformen hævet overstiger 22 cm pr. sekund, skal maskinen omgående mærkes og tages ud af drift. Afprøv hældningsføleren Bemærk: Denne afprøvning foretages fra jorden med platformbetjeningen. Man må ikke stå på platformen. 40 Sænk platformen helt. 41 Kør begge maskinens hjul i enten venstre eller højre side op på en blok eller kantsten på 10 cm. 42 Hæv platformen ca. 2,4 m over jorden. Resultat: Platformen skal standse, og hældningsalarmen bipper 180 gange i minuttet. 43 Tryk på kørefunktionvælgerknappen. 44 Før kørestyrehåndtaget i den blå pils retning og derefter i den gule pils retning. Resultat: Kørefunktionen må ikke kunne betjenes. 45 Sænk platformen, og kør maskinen ned fra blokken. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 19

22 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag Inspektion af arbejdsstedet Inspektion af arbejdsstedet Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold: skrænter eller huller Undlad at bruge maskinen, medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicér altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstests inden brug. 4 Inspicér arbejdsstedet. Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. bump, forhindringer på underlaget og affald hængende forhindringer og højspændingsledninger farlige placeringer utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft vind- og vejrforhold tilstedeværelse af uautoriserede personer andre potentielt farlige forhold Grundlæggende principper Inspektionen af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet. Det er operatørens ansvar at være opmærksom på eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå disse i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen. 20 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

23 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Grundlæggende principper Undlad at bruge maskinen, medmindre: Du har sat dig grundigt ind i og overholder sikkerhedsbestemmelserne og retningslinierne i denne betjeningsvejledning. 1 Undgå farlige situationer. 2 Inspicér altid maskinen inden brug. 3 Foretag altid funktionstests inden brug. 4 Inspicér arbejdsstedet. 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet. I afsnittet Betjeningsvejledning er der instruktioner vedr. samtlige aspekter af maskinens betjening. Det er operatørens ansvar at overholde samtlige sikkerhedsbestemmelser og retningslinier i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det er farligt at bruge maskinen til andre formål end løft af personer og værktøj til et højt placeret arbejdssted. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer, der er oplært i dens betjening. Hvis mere end én operatør forventes at skulle bruge maskinen på forskellige tidspunkter i løbet af det samme skift, skal samtlige disse være autoriserede operatører og overholde sikkerhedsbestemmelserne og instruktionerne i betjenings-, sikkerheds- og ansvarsvejledningen. Det vil sige, at alle nye operatører skal foretage inspektion før ibrugtagning, funktionstests og inspektion af arbejdsstedet, inden maskinen tages i brug. Nødstop Skub den røde nødstopkontakt ind til off -stilling på det nederste betjeningssted eller platformbetjeningen for at deaktivere samtlige funktioner. Hvis en eller flere funktioner stadig kan betjenes, når nødstopkontakten er skubbet ind, skal den/de repareres. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 21

24 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag BETJENINGSVEJLEDNING Manuel sænkning 1 Drej nøgleafbryderen til nederste betjeningssted. 2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til til -stilling. 3 Tryk funktionsstartknappen ned, og hold den nede. 4 Aktivér sænkning af platformen. Betjening fra det nederste betjeningssted 1 Drej nøgleafbryderen til nederste betjeningssted. 2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel det nederste betjeningssted som platformbetjeningen ud til til -stilling. 3 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet, inden maskinen betjenes. Placering af platformen Betjening fra platformen 1 Drej nøgleafbryderen til platformbetjening. 2 Træk den røde nødstopkontakt på såvel platformbetjeningen som det nederste betjeningssted ud til til -stilling. 3 Kontrollér, at batteripakken er tilsluttet, inden maskinen betjenes. Placering af platformen 1 Tryk på vælgerknappen til liftfunktionen. 2 Tryk funktionsstartkontakten på styrehåndtaget ned, og hold den nede. 3 Flyt styrehåndtaget i henhold til markeringerne på betjeningspanelet. For at styre 1 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. 2 Drej styrehjulene med den finger-vippekontakt, som sidder oven på styrehåndtaget. 1 Tryk funktionsstartknappen ned, og hold den nede. 2 Aktivér hævning eller sænkning af platformen. Køre- og styrefunktionerne kan ikke aktiveres fra det nederste betjeningssted. 22 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

25 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning BETJENINGSVEJLEDNING For at køre 1 Tryk funktionsstartkontakten ned, og hold den nede. 2 Hastighedsforøgelse: Flyt langsomt styrehåndtaget væk fra midterstillingen. Hastighedssænkning: Flyt langsomt styrehåndtaget ind mod midterstillingen. Standsning: Flyt styrehåndtaget tilbage til midterstillingen, eller slip funktionsstartkontakten. Brug de farvemarkerede retningspile på platformbetjeningen og platformen til at bestemme, i hvilken retning maskinen kører. Maskinens kørehastighed er begrænset, når platformen er hævet. Batteriets tilstand har indflydelse på maskinens ydeevne. Når batteriopladningsindikatoren blinker, sænkes maskinens kørehastighed, og liftfunktionen afbrydes. Kørefunktionsvælgerknap Symbol for hældende maskine: Begrænset drift på stigninger Udskydning og tilbagetrækning af platformen (manuel betjening af platformsudvidelse) 1 Løft låsehåndtaget til platformsudvidelse til vandret stilling. 2 Tryk på låsehåndtaget til platformsudvidelse for at skyde platformen ud til den ønskede stilling. Man må ikke stå på platformsudvidelsen, mens man forsøger at skyde platformen ud. 3 Sænk låsehåndtaget til platformsudvidelse. Betjening fra jorden med styreenhed Sørg for, at der er forsvarlig afstand mellem operatøren, maskinen og faste genstande. Vær opmærksom på, i hvilken retning maskinen vil bevæge sig, når styreenheden benyttes. Efter brug 1 Vælg et sikkert parkeringssted - på et fast, plant underlag, hvor der ikke er forhindringer eller trafik. 2 Sænk platformen. 3 Drej nøgleafbryderen til fra -stilling, og tag nøglen ud for at forhindre uautoriseret brug. 4 Blokér hjulene. 5 Oplad batterierne. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 23

26 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag BETJENINGSVEJLEDNING Instruktioner vedr. påfyldning og opladning af tørbatteri Betjeningsvejledning til batteri og oplader Nedenstående retningslinier skal overholdes: Der må ikke anvendes ekstern oplader eller hjælpebatteri. Oplad batteriet i et område med god udluftning. Brug korrekt AC-indgangsspænding til opladning (se opladeren). Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Genie. 1 Afmontér batteriets ventilationshætter, og tag plastikforseglingen af batteriventilationsåbningerne. 2 Fyld samtlige battericeller med batterisyre (elektrolyt), indtil pladerne er dækkede. Fyld ikke op til maksimum, før batteriopladningen er færdig. Overfyldning kan få batterisyren til at flyde over under opladningen. Spildt batterisyre neutraliseres med natron og vand. 3 Sæt ventilationshætterne på batteriet igen. 4 Oplad batteriet. 5 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Påfyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning. Batteriopladning 1 Kontrollér, at batterierne er tilsluttet inden opladning. 2 Åbn batterirummet. Batterirummet skal være åbent under hele opladningsprocessen. 3 Tag batteriets ventilationshætter af, og kontrollér batterisyreniveauet. Påfyld om nødvendigt destilleret vand (kun til pladerne er dækkede). Undgå overfyldning inden opladning. 4 Sæt ventilationshætterne på igen. 5 Slut batteriopladeren til et jordet AC-kredsløb. 6 Tænd for batteriopladeren. 7 Opladeren viser, når batteriet er fuldt opladet. 8 Kontrollér batterisyreniveauet, når opladningen er færdig. Påfyld destilleret vand op til bunden af påfyldningsrøret. Undgå overfyldning. 24 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

27 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning Transportinstruktioner Bremseudløsning 1 Blokér hjulene for at forhindre maskinen i at rulle. Nedenstående retningslinier skal overholdes: Det er nødvendigt at være fornuftig og forudseende for at styre maskinen, når den løftes med en kran. Transportkøretøjet skal være parkeret på et plant underlag. Transportkøretøjet skal fastgøres/afsikres, for at forhindre at det ruller, når maskinen læsses. Kontrollér, at køretøjets lastkapacitet, læssefladen samt kæderne/stropperne er i stand til at bære maskinens vægt. Se typeskiltet. Maskinen skal placeres på et plant underlag eller fastgøres, inden bremserne udløses. 2 Kontrollér, at spilwiren er korrekt fastgjort til kørechassisets transportfastspændingspunkter, og at samtlige hindringer er ryddet af vejen. 3 Drej bremseudløsningshåndtaget mod uret for at åbne bremseventilen. 4 Pump bremseudløsningspumpehåndtaget. Når maskinen er læsset: 1 Blokér hjulene for at forhindre maskinen i at rulle. 2 Drej bremseudløsningshåndtaget med uret for at reaktivere bremserne. Det frarådes at bugsere Genie GS-2668 DC eller GS-3268 DC. Hvis det er nødvendigt at bugsere maskinen, må hastigheden ikke overstige 3,2 km/t. Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport Blokér altid maskinens hjul inden transport. Fastgør maskinen til transportfladen vha. transportfastspændingspunkterne på chassiset. Brug kæder eller stropper med rigelig løfteevne. Drej nøgleafbryderen til fra -stilling, og tag nøglen ud inden transport. Undersøg hele maskinen for løse eller ikkefastgjorte dele. Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 25

28 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag Mærkater Inspektion af mærkater Brug billederne på næste side til at kontrollere, at alle mærkater er læselige og korrekt placeret. Herunder er en numerisk liste med antal og betegnelser. Reservedelsnr. Betegnelse Antal 25994DA Forsigtig - Fare for 1 komponentbeskadigelse 28157DA Mærkat - Dexron DA Bemærk - Farlige materialer Mærkat - Rygning forbudt DA Mærkat - Strømforsyning til platform, 3 230V 28175DA Forsigtig - Adgang til aflukke DA Bemærk - Manglende vejledninger DA Mærkat - Strømforsyning til platform, 3 115V 28236DA Advarsel - Undladelse af at læse DA Fare - Der må ikke ændres 2 på grænseafbryder 31508DA Bemærk - Strømforsyning til oplader DA Mærkat - Fastgørelsespunkt til 2 sikkerhedswire 43091DA Fare - Generelle 2 sikkerhedsbestemmelser 43617DA Fare - Væltningsfare Mærkat - Retningspile DA Mærkat - Sikkerhedsarm DA Mærkat - Strømforsyning til oplader, 230V DA Fare - Fare for livsfarligt elektrisk stød DA Fare/Bemærk - Sikkerheds- og 1 betjeningsvejledning til bremseudløsning 44255DA Fare - Knusningsfare DA Fare - Hældningsalarm DA Mærkat - Strømforsyning til oplader, 115V DA Fare - Batterisikkerhed DA Bemærk - Maks. lastkapacitet kg - GS-2668 RT & DC Reservedelsnr. Betegnelse Antal 52070DA Bemærk - Dækspecifikationer DA Mærkat - Nederste betjeningspanel DA Mærkat - Transportfastspænding DA Forsigtig - Knusningsfare - gelænder DA Bemærk - Maks. sidekraft, ANSI & CSA - 1 GS-2668 RT & DC 52674DA Bemærk - Maks. sidekraft, CE - 1 GS-2668 RT & DC 52682DA Bemærk - Maks. lastkapacitet 454 kg - 1 GS-3268 RT & DC 52802DA Bemærk - Maks. sidekraft, ANSI & CSA - 1 GS-3268 RT & DC 52803DA Bemærk - Maks. sidekraft, CE - 1 GS-3268 RT & DC Platformbetjeningspanel Staffering - 4 x DA Mærkat - Fejlkoder Staffering - Genie GS-2668 DC Staffering - Genie GS-3268 DC DA Bemærk - Betjeningsvejledning 1 til oplader 82239DA Mærkat - Lås DA Nederste betjeningspanel DA Bemærk - Betjeningsvejledning, 1 nederste betjeningssted 82270DA Bemærk - Batteritilslutningsdiagram DA Bemærk - Betjeningsvejledning, 1 platformbetjening 26 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

29 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning MÆRKATER eller eller eller eller Det nederste betjeningssteds side Typeskilt Batterisiden eller eller eller eller eller Skravering angiver, at mærkaten ikke er umiddelbart synlig, men sidder skjult, f.eks. under et dæksel Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 27

30 Betjeningsvejledning 2. udgave 2. oplag Specifikationer Model Maks. arbejdshøjde Maks. platformshøjde Højde, helt sænket (gelænder oppe) Højde, helt sænket (gelænder sænket) Højde, helt sænket (gelænder afmonteret) Gelænderhøjde Bredde Længde, platformen trukket tilbage Længde, platformen skudt ud Maks. lastkapacitet Akselafstand Venderadius (udvendig) GS-2668 DC 9,9 m 7,9 m 2,34 m 1,64 m 1,18 m 1,02 m 1,73 m 2,67 m 4,2 m 567 kg 1,85 m 3,68 m Maks. hydraulisk tryk (kørefunktioner) 241 bar Dækstørrelse 23 x 10,5 x 360 Platformens mål Platformens længde x bredde Platformsudvidelsens længde Kørehastighed Helt sænket Platformen hævet (maks.) Oplysninger vedr. belastning af underlag Totalvægt + nominel belastning Maks. akseltryk Maks. hjultryk 2,5 m x 1,55 m 1,52 m 5,3 km/t 0,8 km/t 12,2 m/54,6 sek kg kg 934 kg Lokalt tryk (pr. dæk) 6,04 kg/cm kpa Venderadius (indvendig) 1,52 m Optaget tryk 7,56 KPa Frihøjde 19 cm Vægt Se typeskiltet (maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration) Klatreevne 30% Bemærk: Disse oplysninger er omtrentlige og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De må kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Luftbårne støjemissioner Maks. lydniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet) >80 db Strømkilde Styreenheder AC-udtag på platformen 8 batterier, 225 AH Proportionale standard Det er Genies politik løbende at forbedre vore produkter. Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel eller ansvar. 28 Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC Reservedelsnr DA

31 2. udgave 2. oplag Betjeningsvejledning SPECIFIKATIONER Model Maks. arbejdshøjde Maks. platformshøjde Højde, helt sænket (gelænder oppe) Højde, helt sænket (gelænder sænket) Højde, helt sænket (gelænder afmonteret) Gelænderhøjde Bredde Længde, platformen trukket tilbage Længde, platformen skudt ud Maks. lastkapacitet Akselafstand Venderadius (udvendig) Venderadius (indvendig) Frihøjde GS-3268 DC 11,8 m 9,8 m 2,46 m 1,77 m 1,31 m 1,02 m 1,73 m 2,67 m 4,19 m 454 kg 1,85 m 3,68 m 1,52 m 19 cm Vægt Se typeskiltet (maskinens vægt varierer alt efter den aktuelle ekstraudstyrskonfiguration) Maks. hydraulisk tryk (kørefunktioner) 241 bar Dækstørrelse 23 x 10,5 x 360 Platformens mål Platformens længde x bredde Platformsudvidelsens længde Kørehastighed Helt sænket Platformen hævet (maks.) Oplysninger vedr. belastning af underlag Totalvægt + nominel belastning Maks. akseltryk Maks. hjultryk 2,5 m x 1,55 m 1,52 m 5,3 km/t 0,8 km/t 12,2 m/54,6 sek kg kg 893 kg Lokalt tryk (pr. dæk) 5,78 kg/cm 2 Optaget tryk Bemærk: Disse oplysninger er omtrentlige og tager ikke hensyn til diverse ekstraudstyrskonfigurationer. De må kun benyttes, hvis alle relevante sikkerhedsforanstaltninger er truffet. 566 kpa 8,29 KPa Klatreevne 25% Luftbårne støjemissioner Maks. lydniveau ved normale arbejdsstationer (A-vægtet) Strømkilde Styreenheder AC-udtag på platformen >80 db 8 batterier, 225 AH Proportionale standard Reservedelsnr DA Genie GS-2668 DC & GS-3268 DC 29

32 Genie North America Telefon Afgiftsfri USA og Canada Fax Genie Australia Pty Ltd. Telefon Fax Genie Scandinavia Telefon Fax Genie France Telefon +33 (0) Fax +33 (0) Genie Iberica Telefon Fax Genie Germany Telefon +49 (0) Fax +49 (0) Genie U.K. Telefon +44 (0) Fax +44 (0) Genie Mexico City Telefon Fax Genie China Telefon Fax Genie Malaysia Telefon Fax Genie Japan Telefon Fax Genie Korea Telefon Fax Genie Brasil Telefon Fax Genie Holland Telefon Fax Udgivet af:

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Thirteenth Printing Part No. 46281DA 1. udgave 13. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Third Printing Part No. 82784DA CE Models Betjeningsvejledning 2. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Ninth Printing Part No. 39527DA 1. udgave 9. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 97570DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fourth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fourth Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fourth Printing Part No. 72129DA 1. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Seventh Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Seventh Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Seventh Printing Part No. 52546DA Betjeningsvejledning 1. udgave 7. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger CE Models Second Edition Fourth Printing Part No. 82660DA Betjeningsvejledning 2. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Fifth Printing Part No. 82785DA CE Models 2. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fifth Printing Part No. 56011DA 1. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Third Printing Part No. 1000061DA CE Models 3. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No. 82200DA med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Second Printing Part No. 82200DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os:

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os: Betjeningsvejledning 3. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriserede personer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. Med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Fifth Printing Part No DA Med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Fifth Printing Part No. 52700DA 1. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Seventh Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Seventh Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Seventh Printing Part No. 62747DA 1. udgave 7. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning GS-1530/32 GS-1930/32 GS-2032 GS-2632 GS-3232 GS-2046 GS-2646 GS-3246 GS-4047 CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Eighth Edition First Printing

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Second Printing Part No. 162436DA 5. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Second Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Second Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Second Printing Part No. 82206DA Betjeningsvejledning 1. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fourth Edition First Printing Part No. 145357DA 4. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition First Printing Part No. 82595DA DC Power Betjeningsvejledning 2. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os:

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os: Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens

Læs mere

Betjeningsvejledning GRC-12 CE med vedligeholdelsesoplysninger Edition First Printing Part No DA

Betjeningsvejledning GRC-12 CE med vedligeholdelsesoplysninger  Edition First Printing Part No DA Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale, der er oplært i dens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Second Edition Sixth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. Second Edition Sixth Printing Part No DA Betjeningsvejledning Second Edition Sixth Printing Part No. 33499DA Betjeningsvejledning 2. udgave 6. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Third Edition Second Printing Part No. 97550DA

Betjeningsvejledning. Third Edition Second Printing Part No. 97550DA Third Edition Second Printing Part No. 97550DA 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes

Læs mere

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os:

Vigtigt. Indholdsfortegnelse. Kontakt os: Betjeningsvejledning 1. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug. Maskinen må kun betjenes af autoriseret personale,

Læs mere

Betjeningsvejledning GS-2669 GS-3369 GS Bi-Energy Power. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning GS-2669 GS-3369 GS Bi-Energy Power. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning GS-2669 GS-3369 GS-4069 Bi-Energy Power CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner First Edition Third Printing Part No. 1252741DA Front Matter Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Third Printing Part No. 1000197DA CE Models Betjeningsvejledning 3. udgave 2. oplag, Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. CE Models. Fourth Edition Second Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. CE Models. Fourth Edition Second Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Fourth Edition Second Printing Part No. 1000190DA CE Models Betjeningsvejledning 4. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning GRC-12. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af originale instruktioner Third Edition Third Printing Part No.

Betjeningsvejledning GRC-12. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af originale instruktioner Third Edition Third Printing Part No. Betjeningsvejledning Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Third Edition Third Printing Part No. 133574DA Front Matter Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Sixth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Sixth Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Sixth Printing Part No. 43655DA Betjeningsvejledning 2. udgave 6. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. First Edition Ninth Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger First Edition Ninth Printing Part No. 37168DA 1. udgave 9. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger, inden maskinen tages

Læs mere

Betjeningsvejledning Z Z-45 25J Z-51 30J. IC Power. med vedligeholdelsesoplysninger. Fourth Edition First Printing Part No.

Betjeningsvejledning Z Z-45 25J Z-51 30J. IC Power. med vedligeholdelsesoplysninger. Fourth Edition First Printing Part No. Betjeningsvejledning Z-45 25 Z-45 25J Z-51 30J IC Power CE med vedligeholdelsesoplysninger Fourth Edition First Printing Part No. 114340DA Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Betjeningsvejledning Z-45/25 Z-45/25J Z-51/30J. IC Power. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning Z-45/25 Z-45/25J Z-51/30J. IC Power. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning Z-45/25 Z-45/25J Z-51/30J IC Power CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Seventh Edition First Printing Part No. 1258825DA Front Matter Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition First Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition First Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition First Printing Part No. 82599DA Betjeningsvejledning 2. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

S-80 S-85. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Eighth Edition First Printing Part No.

S-80 S-85. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Eighth Edition First Printing Part No. Betjeningsvejledning S-80 S-85 CE med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Eighth Edition First Printing Part No. T107111DA Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og

Læs mere

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

UpRight AB38. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual UpRight AB38 Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Third Printing Part No.

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Third Printing Part No. Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af de oprindelige anvisninger Fifth Edition Third Printing Part No. 145358DA Betjeningsvejledning 5. udgave 3. oplag Vigtigt Læs, forstå

Læs mere

Betjeningsvejledning S-60 TRAX S-65 TRAX. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning S-60 TRAX S-65 TRAX. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning S-60 TRAX CE S-65 TRAX med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Fifth Edition First Printing Part No. 1261733DA Front Matter Betjeningsvejledning 5.

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No DA med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Second Printing Part No. 110015DA Bi-Energy IC Power Power 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Seventh First Printing Printing Part No. 114164DA 43645 Betjeningsvejledning 2. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse

Læs mere

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition First Printing Part No. 82594DA IC Power 3. udgave 1. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsinstruktioner, inden

Læs mere

Betjeningsvejledning S-80 S-85. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning S-80 S-85. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning S-80 CE S-85 med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Ninth Edition First Printing Part No. 1258938DA Front Matter Betjeningsvejledning 9. udgave 1.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende

TM 12. Serienr. 6919 til nuværende UpRight Bruger manual TM 12 Serienr. 6919 til nuværende Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alt personel skal omhyggeligt have læst, forstået og skal følge alle manualens sikkerhedsregler og betjenings-instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Fourth Printing Part No. 82500DA fra 7190 til 9752 3. udgave 4. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser og betjeningsanvisninger,

Læs mere

Betjeningsvejledning S-40 TRAX S-45 TRAX. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning S-40 TRAX S-45 TRAX. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning S-40 TRAX CE S-45 TRAX med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Second Edition First Printing Part No. 1259840DA Front Matter Betjeningsvejledning 2.

Læs mere

Betjeningsvejledning S-40 TRAX S-45 TRAX. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning S-40 TRAX S-45 TRAX. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning S-40 TRAX CE S-45 TRAX med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner First Edition First Printing Part No. 217554DA Front Matter Betjeningsvejledning 1. udgave

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Fifth Printing Part No. 82578DA fra 207 til 800 Betjeningsvejledning 2. udgave 5. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsbestemmelser

Læs mere

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No DA

Betjeningsvejledning. med vedligeholdelsesoplysninger. Third Edition Second Printing Part No DA Betjeningsvejledning med vedligeholdelsesoplysninger Third Edition Second Printing Part No. 1000255DA Betjeningsvejledning 3. udgave 2. oplag Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner,

Læs mere

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER

MX 15/19 SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner MX 15/19 Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning Z IC Power. med vedligeholdelsesoplysninger

Betjeningsvejledning Z IC Power. med vedligeholdelsesoplysninger Betjeningsvejledning Z-34 22 IC Power med vedligeholdelsesoplysninger Oversættelse af originale instruktioner Sixth Edition First Printing Part No. 1258815DA Betjeningsvejledning 6. udgave 1. oplag Vigtigt

Læs mere

Betjeningsvejledning Z-135/70. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Fifth Printing Part No DA. Serienummerområde.

Betjeningsvejledning Z-135/70. med vedligeholdelsesoplysninger. Second Edition Fifth Printing Part No DA. Serienummerområde. Betjeningsvejledning Serienummerområde Z-135/70 fra 779 til 2000 CE med vedligeholdelsesoplysninger Second Edition Fifth Printing Part No. 114475DA Betjeningsvejledning Vigtigt Læs, forstå og overhold

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA Technical Publicatins GS-1530 GS-1930 First Editin, Seventh Printing Part N. 39527DA 1. udgave Vigtigt Sikkerhedsbestemmelserne g betjeningsvejledningen skal gennemlæses grundigt, inden maskinen tages

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Betjeningsvejledning Z med vedligeholdelsesoplysninger. Fourth Edition First Printing Part No DA

Betjeningsvejledning Z med vedligeholdelsesoplysninger. Fourth Edition First Printing Part No DA Z-80 60 CE med vedligeholdelsesoplysninger Fourth Edition First Printing Part No. 133094DA Vigtigt Læs, forstå og overhold disse sikkerhedsregler og betjeningsinstruktioner, inden maskinen tages i brug.

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato.

BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL. Lift modelnummer. Lift serienummer. Service udført: Handling Dato. VEDLIGEHOLDELSESJOURNAL Lift modelnummer Lift serienummer DANISH OCTOBER 2013 BRUGERMANUAL 2300 SERIE GIPSPLADELIFT Service udført: 16 US 7514 Alabonson Road Houston, TX 77088 phone: 281-999-6900 fax:

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt.

Alle informationer og billeder indeholdt i denne manual refererer til den model, der blev produceret på manualens udgivelsestidspunkt. BRUGS- OG EPAC LD 800 1. GENEREL UHELDSFOREBYGGELSE SIKKERHED For at maskinen skal fungere godt, skal den idriftsættes korrekt (installation og brug) og oliestand og de forskellige mekanismer skal kontrolleres

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8

Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Brugermanual Strada ST350-1 ST350-8 Indhold Indtroduktion... 3 Pakkens indhold:... 3 Sikkerhed... 4 Advarsel... 4 Risiko for skade... 4 OBS... 4 Sådan kommer du igang... 6 Oversigt... 6 Ladning af batteri...

Læs mere

OPERATØRHÅNDBOG. Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE

OPERATØRHÅNDBOG. Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE OPERATØRHÅNDBOG Denne håndbog er til model 316 Hydraulisk gravemaskine RISIKO FOR PERSONSKADE ELLER LIVSFARE Brug aldrig maskinen uden vejledning. Læs maskinskilte, Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET

FIGUR 1: FARLIG ÆLDNING AF KØRETØJET BETJENINGSVEJLEDNING D ette kapitel indeholder sikkerhedsforanstaltninger, dagligt sikkerhedscheck, liftfunktioner, beskrivelser af betjeningshåndtag og indikatorer og betjeningsvejledning for kørestolsliften

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER

X-serie. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner SIKKERHEDS REGLER UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner X-serie Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende Alt personale, der udøver vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE

MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 1 af 12 BRUGERMANUAL FOR MODEL MT 1440 PRIVILEGE MT 1840 PRIVILEGE Side 2 af 12 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug

J55T El-scooter. Brugervejledning. OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR. Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug J55T El-scooter Brugervejledning OBS. Gult Greb Op = Frigear Ned = KØR Læs denne vejledning grundigt, før du tager din el-scooter i brug 0 Indholdsfortegnelse 1.INTRODUKTION... 1 2. SPECIFIKATIONER...

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende

SL30 Speed Level. Serienr. 50000 og op med ITT styring nuværende UpRight Bruger manual Sikkerheds regler og brugerinstruktioner Alle personer, der udfører vedligehold på eller betjener en UpRight arbejdsplatform skal nøje gennemlæse, forstå og følge alle sikkerhedsregler

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere