2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte"

Transkript

1 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet i alkoholbehandlingen og alkoholbehandlernes uddannelsesmæssige baggrund Kapacitet Der er på nuværende tidspunkt ansat 12 personer ved rusmiddelcenteret i Hedensted. De ansatte varetager både alkohol og stofbehandlingen af kommunens borgere. Denne kapacitet har været tilstrækkelig i forhold til at varetage behandlingen af de borgere der henvender sig til eller bliver henvist til Rusmiddelcenteret. Over de seneste par år, har Rusmiddelcentret dog påtaget sig flere og flere arbejdsopgaver, hvor de ansatte fungerer som konsulenter og undervisere for kommunens andre afdelinger. Det har været vores erfaring at dette arbejde er ressourcekrævende. Ikke alene tager det timer væk fra behandlerarbejdet, men dygtiggørelsen af vores kollegaer i kommunen betyder, at de er med til at hjælpe flere borgere i behandling. At flere borgere bliver hjulpet i behandling af kollegaer i kommunen, ser vi som et meget positivt resultat. Vi har dog på det seneste kunnet mærke, at det er nødvendigt at arbejdet med kompetenceudvikling af frontpersonale ikke trækker flere ressourcer væk fra behandlerarbejdet. Vi ønsker derfor gennem dette projekt at søge penge til en konsulent, som kan undervise, koordinere samarbejdet med og forestå konsultation og opkvalificering af frontpersonale i kommunens andre afdelinger. Uddannelsesmæssig baggrund De ansatte ved rusmiddelcenteret besidder en bred vifte af relevante socialfaglige uddannelser og efteruddannelser. Se Bilag 1 for en oversigt over de ansattes uddannelser, efteruddannelser og kurser, der er relevante for denne ansøgning. De sager vi arbejder med er ofte så komplekse, at en enkelt person umuligt kan besidde alle relevante kompetencer i forhold til udførelsen at behandlingsarbejdet. I udredningen af borgere, planlægningen af behandlingsforløb og udførelse af behandlingen bruger vi meget aktivt den store diversitet der er i de ansattes kompetencer. 4

2 Når vi i Rusmiddelcenteret kortlægger kompetencer, arbejder vi med en tredeling: nogle besidder ingen eller megen ringe viden inden for et område, nogle har et grundlæggende kendskab til området og nogle har en specialiseret viden inden for området. I forhold til medicinsk behandling fungerer det godt at de ansatte er fordelt hen over dette spektrum. Inden for andre områder har vi dog erfaret, at det er vigtigt, at alle, eller næsten alle, har mindst et grundlæggende kendskab til området. Et sådan område er alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere: borgere, der ved siden af deres misbrug også lider af en psykisk lidelse. Det er her nødvendigt at alle ansatte i rusmiddelcentret, der har kontakt med borgerne har et grundlæggende kendskab til, hvordan man genkender psykiske lidelser, og hvordan disse kan påvirke interaktionen mellem borger og behandler. Det er også nødvendigt at behandlingsarbejdet tager højde for og arbejder med dobbeltbelastningen startende ved indskrivningen og sluttende ved udskrivningen. Dette brede kendskab til dobbeltbelastning er opnået ved at næsten alle ansatte har deltaget i kursus om dobbeltfokuseret alkoholbehandling på Ringgården. Vores erfaring og overbevisning er, at det er nødvendigt at have en tilsvarende bred kompetencebase når det gælder den familieorienterede alkoholbehandling. En sådan bredde har vi ikke i rusmiddelcenteret på nuværende tidspunkt. Det er vores ønske at blive i stand til, at tilbyde alle borgere med familie familieorienteret alkoholbehandling, og at den familieorienterede tilgang skal møde borgerne fra visitation til udskrivning. Vi søger derfor om kursuspladser, så de behandlere, der ikke allerede besidder kompetencerne, kan opnå dem. 5

3 2. Alkoholbehandlingens tilbud til borgerne, herunder navnlig tilbuddet til familier med alkoholproblemer I Rusmiddelbehandlingen arbejder vi for at tilbyde en fleksibel behandlingsindsats, der kan tilpasses den enkelte borgers behov. Dette har vi valgt at gøre ved at tilbyde forskellige indsatser og så sammensætte det enkelte behandlingsforløb af en eller flere indsatser. Alle borgere bliver modtaget af vores modtagerteam, der kortlægger borgerens misbrug, psykiske, fysiske og sociale situation samt på baggrund heraf indhenter relevante oplysninger og igangsætter samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Efter forløbet i modtagerteamet sammensættes og igangsættes den enkelte borgers behandlingsforløb. I denne ansøgning vil kun de indsatser, der relaterer sig til familieorienteret alkoholbehandling blive beskrevet kort. For en mere grundig gennemgang af alkoholbehandlingen i Hedensted kommune og for en fuldstændig oversigt over de indsatser rusmiddelcentret tilbyder, se Bilag 2. Vi tilbyder allerede nu flere indsatser, som relaterer sig til den familieorienterede alkoholbehandling. Vores erfaring er, at den familieorienterede alkoholbehandling kan gøre en stor forskel både i forhold til misbruget, interaktionsmønstre i familien og de enkelte familiemedlemmers trivsel. Desværre oplever vi lige nu en flaskehals i forhold til at tilbyde familieorienteret alkoholbehandling, til alle borgere, det er relevant for. Vi har for få behandlere, der besidder de nødvendige kompetencer. De ydelser, som vi har påbegyndt, og som vi gerne vil kunne tilbyde til alle borgere, de er relevante for, består af: Familieorienteret alkoholbehandling er en indsats der retter sig mod familier med børn, hvor én eller begge forældre har et alkoholmisbrug. Der arbejdes med misbruget samt misbrugets indvirken på familierelationer og forældreevne. Hele familien tager del i behandlingen. Der deltager to behandlere i samtalerne. Individuel alkoholbehandling kan, i kombination med den familieorienterede alkoholbehandling, tilbydes til den person, der har misbruget. Der deltager én behandler i samtalerne. Pårørendegruppe er et tilbud til voksne pårørende der er eller har været i familie med en person med misbrug. Det kan være voksne børn, ægtefæller eller tidligere ægtefæller. Tilbuddet gælder de pårørende uafhængigt af, om den person der har misbruget er i behandling. I særlige tilfælde, hvor det vurderes at den familieorienterede alkoholbehandling eller pårørendegruppen ikke kan dække en pårørendes behov, kan den pårørende tilbydes individuelt pårørendetilbud. Der delta- 6

4 ger én behandler i samtalerne. Svagheden ved det eksisterende system er, at den familieorienterede alkoholbehandling er én blandt flere indsatser, og derfor påbegyndes den familieorienterede tilgang først et stykke tid inde i behandlingsforløbet. Derudover er det en svaghed, at den familieorienterede behandling primært tilbydes til familier, der er henvist fra familieafdelingen. Vi ønsker at den familieorienterede tilgang begynder allerede ved indskrivningen i modtagerteamet og at den kan tilbydes til alle borgere, den er relevant for. Vi både ønsker og ser nødvendigheden af, at vores familieorienterede alkoholbehandling bliver udvidet. Det er væsentligt at flere behandlere kommer til at besidde de relevante kompetencer og at den familieorienterede tankegang og metode påbegyndes allerede i modtagerteamet. 3. Antal gennemførte alkoholbehandlingsforløb i perioden Da rusmiddelcentret i den ønskede periode har brugt flere journalsystemer, og der har været problemer med indberetning, er det ikke muligt at trække de ønskede tal. Vi præsenterer i stedet vores bedste skøn for I 2013 har der hele tiden været indskrevet omkring 55 til 60 personer i alkoholbehandling. Vi skønner, at der indskrives i gennemsnit 2 nye borgere i alkoholbehandling om ugen, og da antallet af indskrevne ligger nogenlunde fast, må vi udskrive ca. det samme antal. Vi anslår, at på alkoholområdet gennemfører mellem 60%-80% af borgerne deres behandling. 7

5 4. Alkoholbehandlingens samspil med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser Rusmiddelcentrets samarbejde med henvisende sundhedsfaglige og sociale instanser er på nuværende tidspunkt på mange forskellige niveauer, startende ved rigtigt godt og sluttende ved næsten ikke eksisterende. Det bliver en af projektkonsulentens opgaver at fastholde og løfte etablerede samarbejder samt at etablere nye samarbejder. Tidsmæssigt, vil hovedvægten blive lagt på etableringen af nye samarbejder. Fastholde etablerede samarbejder Løfte etablerede samarbejder Etablere nye samarbejder Figur 1 Samarbejdsrelaterede arbejdsopgaver for projektkonsulenten Samarbejder, der skal fastholdes og løftes Der er i Hedensted Kommune, efter politisk beslutning, etableret en alkoholgruppe, hvor der sidder medlemmer fra familieafdelingen, dagpleje, skole, SSP, sundhedsplejen, sundhedskonsulenterne og rusmiddelcenteret. Denne gruppe har sørget for etableringen af nøglepersoner i skoler, daginstitutioner, sundhedshuset, SSP og sundhedspleje. Der afholdes to temadage om året omhandlende børn fra nul til 6 år for at dygtiggøre de personalegrupper, der arbejder med denne målgruppe. Endvidere holdes der oplæg på kommunens skoler. Dette samarbejde er etableret, men det kræver en kontinuerlig indsats at sikre, at der er nøglepersoner alle steder og at disse besidder tilstrækkelige kompetencer, da der er naturlig udskiftning i personalegruppen. Derudover er det der er skabt en struktur, der muliggør fokus på alkoholproblemer. Det er dog endnu kun i begrænset omfang, at der er nået viden ud til alt det front- 8

6 personale, som ikke er nøglepersoner. At skabe en struktur er ikke nok. Hvis de personer, der møder forældrene ikke har den nødvendige viden, kan de ikke have det nødvendige fokus på mulige alkoholproblemer i familierne. Ved frontpersonalet ikke, at nøglepersoner inden for området eksisterer, og hvad de kan bruge dem til, påvirkes dagligdagen heller ikke af det etablerede tilbud. Vi søger derfor om, at alle personer, der sidder i alkoholgruppen kan komme på kursus i undervisning af frontpersonale. Familieafdelingen og rusmiddelcentret er i gang med at etablere et samarbejde. Der er opnået kendskab til hinanden og hinandens arbejdsopgaver, og der er nedsat en følgegruppe og en styregruppe, som står for samarbejdet og dettes udvikling. Der er lavet samarbejdsaftale, som løbende bliver opdateret. Rusmiddelcentret er begyndt at undervise frontpersonalet i familieafdelingen i genkendelse af alkoholproblematikker og samtale med borgeren herom. Det er vores vurdering, at en del af frontpersonalet i familieafdelingen nu har et grundlæggende kendskab hertil. Dog oplever vi, at størstedelen mangler den sikkerhed i det lærte, som gør det til en naturlig del af det daglige arbejde. Det er også ønsket, at få løftet samarbejdet mellem rusmiddelcentret og familieafdelingen, så fokus på alkohol bliver fast og kvalificeret del af kommunens 50 undersøgelser. Samarbejder, der skal etableres Rusmiddelcentret har haft indledende møder med kommunens familiecentre, der forestår behandlingen af familier, såvel som familiehuset, der er et dagbehandlingstilbud til udsatte familier i kommunen. Der er gensidig interesse for at starte et formaliseret samarbejde. Ulempen ved at fokusere opsporingsarbejdet udelukkende hos det frontpersonale der primært arbejder med børn, er, at der først er synlige tegn på alkoholproblemer i familien på det tidspunkt, hvor børnene synligt mistrives, eller der er så stort kontroltab hos forældrene/forælderen, at alkoholproblemerne kan ses af de korte interaktioner man har med dem. På dette tidspunkt har børnene ofte levet i en familie der er påvirket af alkohol i lang tid. Rusmiddelcenteret har blandt andet derfor et ønske om, at også andet frontpersonale i kommunen, der møder forældrene i andre sammenhænge bliver dygtige til at opspore alkoholproblemer. Håbet er, at dette, ud over at hjælpe flere borgere i behandling, kan være med til at 9

7 der bliver sat ind over for alkoholproblemer i familier på et tidligere tidspunkt. Hedensted Kommune er lige nu på vej igennem en omstruktureringsproces, hvor hver afdeling fokuserer på, hvad der er deres kerneopgaver, og hvordan de kan løse disse opgaver bedst muligt selv, og gennem samarbejde med kommunens andre afdelinger. Gennem denne proces er det blevet klart, at mange af kommunens andre afdelinger er interesserede i at deres frontpersonale får denne viden, da alkoholproblematikker hos borgeren ofte kan gøre det svært eller stille sig i vejen for at kerneopgaven kan løses. Gennem dialog og samarbejdsmøder det sidste år er det blevet klart at frontpersonalet i kommunens jobcenter, sygedagpenge-afdeling, forskellige aktiveringstilbud og ungeindsats har ønske om og behov for at blive opkvalificeret i forhold til alkoholmisbrug. Der er ønske om at få viden om, hvordan man genkender tegn på alkoholproblemer, hvordan man motiverer til at påbegynde behandling og hvad rusmiddelcenteret tilbyder. Den projektkonsulent vi ønsker at ansætte, skal forestå denne undervisning. Der er indgået aftale om, at får rusmiddelcentret med denne ansøgning de nødvendige ressourcer, vil en person fra rusmiddelcenteret hver eller hver anden uge være til stede på jobcentret, såvel som i ungeindsatsen. Formålet hermed er at øg vores tilgængelighed for borgerne, såvel som højne bevidstheden om alkoholproblematikler hos frontpersonalet. 10

8 Beskrivelse af ønsker til kvalitetsudvikling af alkoholbehandlingen og kompetenceudvikling: 5. Ønsker kommunen støtte til at vurdere egne styrker og svagheder og til at lave en udviklingsplan for alkoholbehandlingen? Vi har allerede en udviklingsplan for vores alkoholbehandling og herunder den familieorienterede alkoholbehandling, som er fremkommet efter lange samtaler i huset med udgangspunkt i de nyeste anbefalinger fra blandt andet KL og Sundhedsstyrelsen. 6. Er der behov for øget behandlerkapacitet i alkoholbehandlingen og hvordan ønskes denne tilvejebragt? 7. Samarbejde med andre kommuners alkoholbehandling, samarbejde med kommunens familiebehandlingstilbud - andet? Vi ønsker ikke i forbindelse med dette projekt en øget kapacitet i forhold til behandlerarbejdet, men derimod en opkvalificering af den eksisterende kapacitet. Derudover ønsker vi at udvide rusmiddelcentrets kapacitet med den projektkonsulent, som vi søger midler til med denne ansøgning. Tværkommunalt samarbejde Hedensted Kommune og Favrskov Kommune ønsker at indgå i et formelt projektsamarbejde. Formålet er at øge kvaliteten af de to kommuners projekter gennem gensidig sparring og erfaringsudveksling. Det er besluttet at skabe to fora, hvori denne sparring og erfaringsudveksling kan foregå ansigt til ansigt. Derudover er der mulighed for løbende kontakt mellem de to kommuners projektmedarbejdere og familiebehandlere. Et forum består af tværkommunale projektmøder, hvor projektleder og projektkonsulent fra Hedensted Kommune samt projektleder og projektkoordinator fra Favrskov Kommune deltager. I dette forum diskuteres udmøntning af projektet, samarbejdsflader internt i kommunerne, samarbejdsaftaler samt uddannelse af frontpersonale og erfaringer med, hvordan man differentierer undervisningen, alt efter hvilken afdeling frontpersonalet kommer fra. Disse møder afholdes to gange årligt. (se bilag 3. Tids- og procesplan) Det andet forum er udviklingsdage for familiebehandlere. Dette forum skal bruges til at de personer, som forestår familieorienteret alkoholbehandling i henholdsvis Favrskov Kommune og Hedensted Kommune, kan få løftet deres kompetencer gennem gensidig sparring. På disse dage arbejdes der med, hvordan den familieorienterede alkoholbehandling foregår i praksis. Mulige emner kan være metoder i familiebehandlingen, best practice og inddragelse af børn i behandlingen osv. 11

9 Der afholdes tre udviklingsdage i løbet af projektperioden. Én, der ligger i starten af projektperioden, hvor der er fokus på inspiration til den kommende proces. Én, der ligger midt i projektperioden, hvor der er fokus på at højne kvaliteten af de implementerede tilbud. Og slutteligt én, der ligger sidst i projektperioden, hvor der er fokus på hvordan det opnåede fastholdes efter projektets ophør. Intrakommunalt samarbejde For beskrivelse af det intakommunale samarbejde se punkt 4, 10 og 11 i dette skema. 8. Ønskes en kompetenceudvikling af alkoholbehandlerne? Hvor mange ønskes på de forskellige kurser: Ja. Der søges om følgende: 4 pladser på grunduddannelse af alkoholbehandlere 5 Pladser på kursus i familieorienteret alkoholbehandling 4 pladser på kursus i kognitiv alkoholbehandling samt 2 pladser på kursus i dobbeltfokuseret alkoholbehandling 9. Ønsker kommunen uddannelse af nøglepersoner til at uddanne frontpersonaler i samtalen om alkohol og børns trivsel som skal tages i socialforvaltningen, daginstitutioner, skoler og jobcentre med henblik på at kunne henvise til alkoholbehandlingen? Ja. Vi ønsker at personerne, der sidder i kommunens alkoholgruppe kan komme på kursus, så deres kompetencer i forhold til at opgradere andet personale i kommunen øges. Vi søger i den forbindelse om 8 pladser på kurset. 12

10 10. Ønsker kommunen støtte til proceskonsulentopgaver, der vedrører fx sammenlægning af alkoholbehandlingsenheder, samarbejde mellem alkoholbehandling og familiebehandling, plan for kompetenceudvikling af diverse frontpersonaler, støtte til at lave samarbejdsaftaler med diverse sociale og sundhedsfaglige instanser som skal opspore alkoholproblemer og henvise til alkoholbehandling? Andet? Vi søger om midler til at ansætte en projektkonsulent, som skal være den person, der primært forestår de arbejdsopgaver, der er beskrevet i denne ansøgning. Arbejdsopgaverne for projektkonsulenten bliver: Deltage i netv rksm der med sundhedsstyrelsen. At koordinere og være en af hovedpersonerne i samarbejdet med Favrskov Kommune. At koordinere og understøtte kompetenceudviklingen i rusmiddelcentret i forhold til den familieorienterede alkoholbehandling. Vi skal blive i stand til at begynde den familieorienterede tilgang allerede ved indskrivning og tilbyde de relevante ydelser til alle borgere, de er relevant for. At koordinere og i noget omfang forestå opgradering og fastholdelse af nøglepersoner i skoler, sundhedspleje og daginstitutioner. Herudover skal det understøttes at frontpersonalet i disse institutioner opnår kompetencer i forhold til at spotte familier med alkoholproblemer og får kendskab til nøglepersonerne og disses kompetencer. At koordinere og opgradere samarbejdet mellem rusmiddelcenter og familieafdeling omkring familier med alkoholproblemer. At lave temadage for frontpersonalet i familieafdelingen, så de kan opnå større sikkerhed i at spotte og have samtaler om alkoholmisbrug. Målet er at samarbejde mellem rusmiddelcenter og familieafdeling bliver iværksat både oftere og tidligere. At etablere et formelt samarbejde med kommunens jobcenter, sygedagpengeafdeling, aktiveringstilbud, og ungeindsats. At lave temadage om alkoholproblemer for frontpersonalet i kommunens jobcenter, sygedagpengeafdeling, og ungeindsats. Formålet hermed er at opkvalificere indsatsen i de forskellige afdelinger, at flere borgere får hjælp til at komme i behandling tidligere og at samarbejdet mellem disse afdelinger og rusmiddelcentret styrkes. At være til stede på Kommunens jobcenter og ungeindsats med det formål at kunne fungere som konsulent, øge opmærksomheden på alkoholproblematikker i det daglige arbejde og være til stede til at deltage i samtaler med borgere. 13

11 11. Organisering og bemanding i puljeperioden: Projektleder: Daglig leder af rusmiddelcentret Styregruppe: Afdelingsleder for socialpsykiatrien og rusmiddelcentret, daglig leder af rusmiddelcentret, leder af familieafdelingen og projektleder i beskæftigelsesafdelingen. Bemanding: Projektets udførergruppe består af rusmiddelcentrets daglig leder såvel som den konsulent som ønskes ansat i projektet. Behandlingsindsatsen foretages af rusmiddelcentrets behandlere. Samarbejdspartner: Favrskov Kommune. 12. Det beskrives, hvordan indsatsen tænkes forankret som et fast tilbud efter periodens ophør: De kurser der søges til Rusmiddelcentrets ansatte, forventes at v re gennemført ved projektets afslutning. Dette kompetenceløft vil vi bygge videre på og fastholde gennem makkeroplæring. De behandlere, der har erfaring med at arbejde familieorienteret, skal samarbejde om sager med de behandlere, der ikke har erfaringen. Herigennem skal der skabes en bred kompetencebase i rusmiddelcentret i forhold til familieorienteret alkoholbehandling. Det bliver herigennem muligt at ydelserne familieorienteret alkoholbehandling, parorienteret alkoholbehandling, pårørendegruppe og individuelt pårørendetilbud kan beholdes som faste ydelser, også efter projektets ophør og at de kan udbydes til alle borgere de er relevante for. Ved projektets afslutning er det målet at frontpersonalet i skoler, daginstitutioner, sundhedspleje, familieafdeling, jobcenter, sygedagpengeafdeling og ungeindsats har fået et kompetenceløft. Derudover er det meningen at samarbejdet mellem rusmiddelcenteret og disse afdelinger er styrket, så flere borgere får rusmiddelbehandling, og at denne behandling igangsættes tidligere. Efter projektets afslutning vil der dog være en naturlig udskiftning i personalegruppen i kommunens andre afdelinger og det opnåede kompetenceløft vil langsomt gå tabt, hvis ikke det fortsat fastholdes. Det er yderligere vores erfaring, at det er nødvendigt med en kontinuerlig aktiv indsats fra rusmiddelcentrets side, hvis samarbejdet med kommunens andre afdelinger om at have fokus på alkoholproblemer ikke langsomt skal glide ud i sandet. Der er fra politisk side opbakning til, efter projektets afslutning, at udvide rusmiddelcentrets kerneopgaver til også at indeholde, at forestå undervisning og have en udadgående funktion i kommunens andre afdelinger. Se Bilag 3 for forslag der er blevet forelagt og godkendt af kommunens beskæftigelsesudvalg. (brevet er forelagt beskæftigelsesudvalget, da rusmiddelcentret pr. 16/9 14

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte. Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. Nuværende størrelse og kapacitet

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling

Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Skema 2: Nuværende status og ønsker til puljestøtte Familieorienteret alkoholbehandling Vurdering af alkoholbehandlingens nuværende status, styrker og svagheder i.f.t: 1. I det følgende beskrives kort

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen fra 2013 er der afsat 112 mio. kr. i perioden

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat så snart bevilling gives. og afsluttet 31/

4. Varighed: Indsatsen forventes igangsat så snart bevilling gives. og afsluttet 31/ 3. Samarbejdspartnere: Ansvarlig kontaktperson: Projektet er et partnerskabsprojekt mellem Fredericia Kommune, Billund Kommune og Middelfart Kommune. Internt i de tre kommuner er projektindsatsen koordineret

Læs mere

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig

Nyborg Strand 8. oktober 2009. Hanne Pedersen Børnefamiliesagkyndig Nyborg Strand 8. oktober 2009 Vi har et fælles ansvar Formål med temadagen At få børn i familier med alkoholproblemer sat på dagsordenen, også politisk At projektets ideer bliver forankret i kommunen

Læs mere

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling

Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling Velkommen til temadag: Familieorienteret alkoholbehandling 10:00 Velkomst v. Sundhedsstyrelsen 10:30 Kort præsentation af projekterne Gruppeopdelt efter geografi 11:25 Oplæg om familieorienteret alkoholbehandling

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre

: Forebyggelsesopgaver ex. ansatte i kommunale sundhedstjenester, kommunale tandpleje, forebyggende besøg hos ældre, medarbejdere i sundhedscentre Kursus i den korte opsporende samtale Målgrupper Frontpersonale med : udredningsopgaver ex. ansatte i socialforvaltninger, familieafsnit, jobcentre, aktiveringstilbud, visitationen i hjemmeplejen : Forebyggelsesopgaver

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering

Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering Sundhedsstyrelsen Kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling - evaluering Kamilla Bolt, COWI 1 Agenda Formål med satspuljen Projekterne og støtteforanstaltninger I hvilken

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Notat 11. oktober Til Socialudvalget. Første status fra B&S - Sundhedsplan Indsatsområde 2 ALKOHOL

Notat 11. oktober Til Socialudvalget. Første status fra B&S - Sundhedsplan Indsatsområde 2 ALKOHOL Notat 11. oktober 2016 Til Socialudvalget Første status fra B&S - Sundhedsplan 2016-2018 Indsatsområde 2 ALKOHOL Dato 11. oktober 2016 Sagsnr.: 29.00.00-P15-2-16 Din reference Annette Holst Tlf: +4587947564

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Karin Gaardsted Viceborgmester og Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Viborg Kommune, Danmark Disposition Udfordringen

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet

Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Systematisk, tidlig opsporing af borgere med rusmiddelproblemer på beskæftigelsesområdet Projektet Støtte af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen 2015 til 2017 og et tiltage i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats

Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Standard for sagsbehandling vedrørende: Tidlig indsats Politisk målsætning for tidlig indsats Her angives målsætningen, der udtrykkes i den sammenhængende børnepolitik Den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Ulla Hjermind og Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Tværfaglighed & koordineret indsats

Tværfaglighed & koordineret indsats Åben Dialog Åben Dialog er en tilgang til samspillet mellem medarbejdere og borgere og baseres på Empowerment. Tilgangen handler om at arbejde samskabende, relationelt og inkluderende med aktiv inddragelse

Læs mere

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv. Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer

Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring. - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv. Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer Slagelse Alkoholenheden En vej til forandring - At gå fra individperspektiv til familieperspektiv Tanker og erfaringer fra et team v/ Lisbet Kimer Illustrationer Pia Thaulov Side 1 Slagelse Alkoholenheds

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Version nr. 05, 13.09.2014 - VORDINGBORG Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Ansøgning til sundhedspuljen 2014.

Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Ansøgning til sundhedspuljen 2014. Der ansøges hermed om midler til tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Sundhedsskolen i Norddjurs har i forbindelse med at der er blevet rettet

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Alkoholenheden En vej til forandring

Alkoholenheden En vej til forandring Alkoholenheden En vej til forandring -At gå fra individperspektiv til familieperspektiv v/lisbet Kimer Side 1 Organisatorisk indplacering i Slagelse Kommunen Kommunaldirektør Søren Lund Hansen Center for

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling

Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Velkommen til Kolding Kommunes Alkoholbehandling Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen, Alkoholbehandlingen Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune

PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune PSYKIATRISK DIALOGFORUM tirsdag den 30. august 2016 Tommy Neesgaard Aftaleholder / Leder Psykiatri og Misbrug Faaborg-Midtfyn kommune Den Psykiatriske patient i kommunerne Borgere med psykisk lidelse og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens familiekurser

Sundhedsstyrelsens familiekurser Sundhedsstyrelsens familiekurser Hvad er den overordnede hensigt? Hvad er essensen af det, behandlerne skal lære? Vingstedseminaret 21.05.14 Kirsten Mundt, projektleder Ill. Pia Thaulov Familieorienteret

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Tidlig indsats i Herning kommune

Tidlig indsats i Herning kommune Tidlig indsats i Herning kommune Kvalitet i alkoholbehandling, herunder familieorienteret alkoholbehandling Konference den 26. november 2014 Park Inn Copenhagen Airport Jette Hebsgaard Misbrugscenter Herning

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere