Beskæftigelsesudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalg"

Transkript

1 REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Saliem H. Bader Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tema: Brugen af andre aktører 2 BE Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 3 BE Resultatrevision/Udvalgsberetning BE Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen og fremtidens kompetencebehov 5 BE Innovations- og udviklingsstrategi på beskæftigelsesområdet 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg.

2 Side 2/16 1 BE Tema: Brugen af andre aktører Resumé Brugen af andre aktører er et af den række af temaer, der er programsat til forårets møder i Beskæftigelsesudvalget. På mødet vil der blive orienteret om: 1. Baggrunden for brugen af andre aktører i dansk beskæftigelsespolitik 2. De forskellige typer af aktører i Horsens Kommunes regi. 3. Kontraktforhold aflønning m.v. 4. Opfølgning på aktørernes resultater. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Jobcentrene har ansvaret for at ledige får jobsamtaler og aktive tilbud. Jobcentrene kan dog udbyde dele af denne indsats til andre aktører. Andre aktører er en bred betegnelse for andre end jobcentret selv, der udfører opgaver for jobcentret vedrørende beskæftigelsesindsatsen. Der anvendes fire hovedtyper af aktører: Aktører, som overtager hele beskæftigelsesindsatsen og dermed også myndighedsudøvelsen. Aktører med myndighedsudøvelse har i en årrække været anvendt i forhold til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Aktører, som varetager kontakt og/eller aktivering uden myndighedsudøvelse. Interne aktører som fx Center for Job og Afklaring. Partnerskabsaftaler som fx Falck på sygedagpengeområdet. Andre aktører kan iøvrigt være private virksomheder, vikarbureauer, konsulentfirmaer, a- kasser, uddannelsesinstitutioner m.v. Aflønningen af anden aktør er desuden karakteriseret af, at der ofte anvendes bonusaflønning. På de landsdækkende aftaler for arbejdsmarkedsparate ledige er

3 Side 3/16 bonusandelen 75 pct. For de ikke-forsikrede er bonusandelen afhængig af målgruppe og opgavens art. Aktuelt er knap forsikrede ledige overdraget til andre aktører med myndighedsudøvelse, samt ca. 300 overdraget til anden aktør uden myndighedsoverdragelse. Det drejer sig primært om følgende målgrupper: Ledige med en længerevarende uddannelse. Ledige med en mellemlang uddannelse. Ledige over 55 år. Overdragelsen af ikke-forsikrede til andre aktører sker for de flestes vedkommende endnu uden myndighedsoverdragelse. På dette område er de største målgrupper, der aktuelt er overdraget til anden aktør: Sygedagpengemodtagere (cirka 400) Kontanthjælpsmodtagere (cirka 1000) Ledighedsydelsesmodtagere (cirka 225) Hovedprincippet for inddragelsen af andre aktører vil være, at andre aktører skal på banen, hvis de har særlig indsigt og kompetencer, og kan forventes at gøre en forskel. Det afgørende er, at det har et beskæftigelsespolitisk formål at inddrage andre aktører, og at inddragelsen understøtter den overordnede prioritering i jobcenteret. Tilsynet med andre aktører omfatter en lang række opgaver. De vigtigste er: Effekten/bonus. Rettidighed på jobsamtaler og aktivering. Aktiveringsomfang. På de landsdækkende aftaler for arbejdsmarkedsparate ledige gælder bl.a. en krav om et aktiveringsomfang på mindst 40 pct. Brugertilfredshed/klager. Klager fra deltagerne over andre aktører sendes til jobcentret. Desuden gennemføres brugerundersøgelser efter behov.

4 Side 4/16 2 BE Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune Resumé I følge den kommunale styrelseslov skal kommunerne senest 1. juli 2010 udarbejde og offentliggøre en kvalitetskontrakt, som beskriver kvantificerbare mål for hvert serviceområde. Kvalitetskontrakten falder godt i tråd med det igangværende arbejde med kvalitetsudvikling i Horsens Kommune, som bl.a. udmøntes i fagudvalgenes udvalgsplaner. Det udarbejdede forslag til kvalitetskontrakt er en integreret del af udvalgsplanerne. Sagen afgøres af Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. kvalitetskontrakten godkendes 2. at den første opfølgningsredegørelse foretages sammen med opfølgning på udvalgsplanerne for at kvalitetskontrakten - ud over at offentliggøres på borger.dk - gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside. Beslutning Indstillingen tiltrådtes. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Kommunerne skal i følge den kommunale styrelseslov senest 1. juli 2010 udarbejde og offentliggøre en kvalitetskontrakt, som beskriver kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen, og hvordan målene skal nås. Kvalitetskontrakten formål er i følge vejledningen til loven at sikre, at kommunens borgere får et klart og overskueligt indblik i kommunens arbejde med kvalitetsudvikling, så borgerne med de fastlagte og offentliggjorte mål kan vurdere Byrådets indsats for at udvikle opgaveløsningen. Kontrakten skal være et afsæt for den løbende dialog mellem Byrådet og kommunens borgere. I Horsens Kommune er kvalitet i fokus både i visionen for Horsens Kommunes udvikling og i det værdigrundlag, som ligger til grund for al opgaveløsning i kommunalt regi. Der arbejdes til stadighed på at udvikle kvaliteten på alle områder. Udarbejdelse af kvalitetskontrakten falder derfor godt i tråd med det allerede igangværende arbejde med kvalitetsudvikling i Horsens Kommune. Kvalitetskontrakten viser de mål, som det foreslås, at Byrådet prioriterer højt i den kommende periode og over for borgerne forpligter sig til at nå. Kontrakten er ikke et udtømmende katalog over samtlige politiske mål for opgaveløsningen. Byrådets fagudvalg udarbejder hvert år udvalgsplaner med et samlet overblik over overordnede mål og

5 Side 5/16 resultatmål, som udvalgene hver især arbejder med. Kvalitetskontraktens mål er en integreret del af udvalgsplanerne. Kvalitetskontrakten består af to dele: Indholdsfortegnelsen, som giver et samlet overblik over, inden for hvilke temaer, der er opstillet mål og hovedafsnittet, hvor samtlige temaområder er beskrevet ud fra følgende skabelon: - kvalitetsmål og indikator - indsatser der skal føre frem til målet - tidshorisont for målopfyldelse Kvalitetsmålene er tilstræbt formuleret, sådan at det er muligt at vurdere, i hvilket omfang målene opnås. Den første opfølgning på kvalitetskontrakten skal i følge styrelsesloven udarbejdes senest samtidig med vedtagelse af årsbudgettet for 2012, dvs. oktober Herefer skal der hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegøres for, hvordan Byrådet følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Da kvalitetsmålene er en del af udvalgsplanerne eller udledt heraf foreslås, at opfølgningen foretages samtidig med udarbejdelse af udvalgsberetningerne, dvs. første gang omkring årsskiftet 2010/2011. Dermed vil kvalitetskontrakten også kunne revideres i forhold til de politiske mål, som er under udarbejdelse i de nytiltrådte udvalg. I følge bekendtgørelsen om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse skal kvalitetskontrakten og opfølgningsredegørelsen offentliggøres på den nye IT-portal senest en måned efter kommunalbestyrelsens vedtagelse. Det foreslås, at kvalitetskontrakten tillige offenliggøres på kommunens hjemmeside. Bilag

6 Side 6/16 3 BE Resultatrevision/Udvalgsberetning Resumé Resultatrevision/Udvalgsberetning for indsatsåret 2009 viser, at den økonomiske lavkonjunktur har ramt kommunerne meget forskelligt - også kommuner, der ellers på en række områder har samme rammevilkår. Det skyldes forskelle på tværs af brancher. I Horsens Kommune arbejder relativt mange borgere indenfor de brancher, hvor beskæftigelsen er faldet mest, nemlig industri og byggeri. Horsens Kommune er således blevet ramt hårdere af lavkonjunkturen end kommuner med samme rammevilkår. Sammenfatning af Resultatrevision/Udvalgsberetning viser, at der er behov for øget fokus på følgende områder: Stigende arbejdskraftreserve - med særligt fokus på at forebygge langtidsledighed Stigende antal forsørgede i alt Stigende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse Fastholde og videreudvikle sygedagpengeindsatsen Fastholde og forbedre rettidigheden Besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Denne afrapportering indeholder henholdsvis Resultatrevision og Udvalgsberetning for Beskæftigelsesudvalget, og er udarbejdet i ét og samme bilag, idet der er stort sammenfald, hvad angår det indholdsmæssige. Resultatrevision/Udvalgsberetning indeholder således resultatberetning vedr.: Resultatrevision med afsæt i Arbejdsmarkedsstyrelsens koncept Udvalgsberetning jvf. Horsens Kommunes styringskoncept Beretning vedr. LBR s plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

7 Side 7/16 Resultatrevision For at understøtte udarbejdelsen af resultatrevisionen har Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet et koncept for resultatrevisionen, der opgøres én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Idéen med resultatrevisionen er, at jobcentrene får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument, der giver mulighed for at sammenligne resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen). Det forventes, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen og forholder sig til både jobcenterets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcenterets indsats ligger. Resultatrevisionen udgør desuden en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der forventes anvist i beskæftigelsesplanen for 2011 og består af fire dele: 1. Et scorecard med resultater for ministerens mål, hvor jobcenterets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. 2. Et besparelsespotentiale, som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. 3. Et scorecard for rettidighed, hvor jobcentrenes resultater i forhold til at gennemføre en aktiv indsats i form af jobsamtaler og aktive tilbud til tiden sammenlignes med de øvrige jobcentre i landet. 4. En resultatoversigt, hvor der vises indsats og resultater i jobcenteret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen viser, at den økonomiske lavkonjunktur har ramt kommunerne meget forskelligt - også kommuner, der ellers på en række områder har samme rammevilkår. Det skyldes forskelle på tværs af brancher. I Horsens Kommune arbejder relativt mange borgere indenfor de brancher, hvor beskæftigelsen er faldet mest, og Horsens Kommune er sålededes blevet ramt hårdere af lavkonjunkturen end kommuner med samme rammevilkår. Sammenfatning af Resultatrevisionen/Udvalgsberetningen viser, at der er behov for øget fokus på følgende områder: Stigende arbejdskraftreserve - med særligt fokus på at forebygge langtidsledighed Stigende antal forsørgede i alt Stigende antal unge under 30 år på offentlig forsørgelse Fastholde og videreudvikle sygedagpengeindsatsen Fastholde og forbedre rettidigheden Besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge, sygedagpenge og ledighedsydelse.

8 Side 8/16 Senest den 1. maj 2010 skal udkast til Resultatrevisionen sendes i høring hos Det lokale Beskæftigelsesråd. Desuden skal Resultatrevisionen drøftes med Beskæftigelsesregion Midtjylland. Beskæftigelsesudvalget forventes at godkende Resultatrevision/Udvalgsplan 2009 med LBR og Beskæftigelsesregionens bemærkninger den 18. maj Bilag

9 Side 9/16 4 BE Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen og fremtidens kompetencebehov Resumé Beskæftigelsesregion Midtjylland samt Horsens og Hedensted kommuner har i samarbejde foretaget en spørgeskemaundersøgelse for at afdække virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen og virksomhedernes behov for kompetencer på 1 års sigt. Virksomhederne er desuden blevet spurgt om, hvordan de vil sikre de nødvendige kompetencer i virksomheden. Der er udsendt spørgeskema til over virksomheder, der omfatter i alt 9 brancher. 861 virksomheder (heraf 525 i Horsens Kommune) har svaret, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 63. Den samlede beskæftigelse i de deltagende virksomheder er opgjort til ialt ansatte, heraf i Horsens Kommune. Virksomhedsundersøgelsens overordnede konklusioner: Næsten alle brancher har oplevet et fald i beskæftigelsen fra 2008 til Særlig dårligt står det til vedr. Industrien, der viser et fald på 30 procent. Forventningen til udviklingen i beskæftigelsen fra 2009 til 2010 viser, at der total set forventes en lille stigning på 2 %. Over halvdelen af virksomhederne har ikke oplyst nye konkrete kompetencebehov. En tredjedel af virksomhederne har dog behov for nye faglige kompetencer inden for branchen, dvs. kompetencer som knytter sig til faget. Over 40 % af virksomhederne anvender sidemandsoplæring til at sikre de nødvendige kompetencer. Denne metode understøtter beskæftigelsesindsatsens fokus på at fortsætte og udbygge den virksomhedsrettede aktivering. Sagen afsluttes i Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Afdækning af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov er ét af 53 initiativer i "Indsatskatalog for vækst - Horsens løfter i flok", som er målrettet håndteringen af

10 Side 10/16 henholdsvis den aktuelle erhvervs- og beskæftigelsessituation samt vækst og udvikling i lokalområdet. Med afsæt i ovenstående initiativ har Beskæftigelsesregion Midtjylland i samarbejde med jobcentrene i Horsens og Hedensted kommuner foretaget en spørgeskemaundersøgelse, der afdækker virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen i 2010 og virksomhedernes behov for faglige, sproglige og personlige kompetencer på 1 års sigt. Supplerende er virksomhederne blevet spurgt om, hvordan de vil sikre de nødvendige kompetencer hos de ansatte i virksomheden. Spørgeskemaet er udsendt til over virksomheder, der omfatter i alt 9 brancher. 861 virksomheder har svaret på spørgeskemaet, heraf 525 virksomheder i Horsens Kommune. Det svarer til en besvarelsesprocent på 63. Den samlede beskæftigelse i de deltagende virksomheder er opgjort til ansatte, heraf i Horsens Kommune - svarende til 45 % af den samlede beskæftigelse i kommunen. Det er således vurderingen, at svarene i spørgeskemaundersøgelsen kan bruges som indikator for situationen i Horsens Kommune. I nedenstående tabel er vist den procentvise ændring i antallet af ansatte i de deltagende virksomheder fra 2008 til 2009 sammenholdt med den forventede ændring fra 2009 til Branche Bygge & anlæg -16% 3% Ejendomshandel -16% 6% Erhvervsservice -16% 2% Finansiering -3% 4% Handel & transport -2% 3% Industri -30% 0% Information mv. -21% -4% Kultur mv. 1% 1% Landbrug -7% -2% Uoplyst -9% -8% Samlet -13% 2% For Industrien og Bygge & Anlægssektoren gælder det, at omkring halvdelen af de ansatte er repræsenteret i virksomhedsundersøgelsen. Specielt udviklingen i antal ansatte indenfor Industrien understreger kraftigt, at disse arbejdspladser er på vej væk. Forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen fra 2009 til 2010 viser, at der total set forventes en lille stigning på 2 % både i Horsens og i Hedensted. Det kan samtidig konkluderes, at virksomhederne ikke forventer at beskæftige lige så mange i 2010 som i Undersøgelsens konklusioner vedr. virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen i 2010 indenfor følgende områder: Indenlandsk efterspørgsel: 40 % af virksomhederne angiver, at de har en udfordring i forhold til den faldende indenlandske efterspørgsel. Andelen af virksomheder, som har udfordringen, er højest inden for Industrien og Bygge & Anlæg.

11 Side 11/16 Eksportmarkederne: Mindre end hver tiende virksomhed har en udfordring i forhold til den faldende eksport. Dog har mere end 20 % af virksomhederne inden for Industrien oplyst, at de har en udfordring med hensyn til den faldende eksport. Finansiering: Næsten hver femte virksomhed har angivet, at de har en udfordring i forhold til at sikre den nødvendige finansiering. Rekruttering og produktionskapacitet: Andelen af virksomheder, som har udfordringer i forhold til rekruttering, udvidelse af produktionen samt nedskæringer, er relativ lav (mindre end 10 %) Undersøgelsens konklusioner vedr. virksomhedernes behov for nye kompetencer på 1 års sigt: Over halvdelen af virksomhederne har ikke oplyst nye konkrete kompetencer. En tredjedel af virksomhederne angiver at have behov for nye faglige kompetencer inden for branchen, dvs. kompetencer, som knytter sig til faget. Hver femte virksomhed angiver at have behov for, at de ansatte har nye kompetencer inden for IT-området. 15 % af virksomhederne angiver at have behov for, at de ansatte har nye sproglige kompetencer; behovet er højest inden for information m.v. 18 % af virksomhederne angiver at have behov for, at de ansatte har nye personlige kompetencer; behovet er centreret omkring ledelse og bløde kompetencer. Næsten hver fjerde virksomhed har angivet et behov for andre kompetencer. Undersøgelsens konklusioner vedr. virksomhedernes initiativer for at sikre den nødvendige kompetenceudvikling i virksomheden: Over 40 % af virksomhederne anvender sidemandsoplæring til at sikre de nødvendige kompetencer. Hver fjerde virksomhed benytter sig af interne kurser. 40 % af virksomhederne anvender eksterne kurser. 11 % af virksomhederne forventer, at de nødvendige kompetencer kan sikres ved at ansætte medarbejdere med de rette kompetencer. Konklusionerne vedr. virksomhedernes fremtidige kompetencebehov viser, at 2010 og de følgende år skal bruges aktivt og målrettet til at opkvalificere de ledige, så de har de kvalifikationer, virksomhederne vil efterspørge i den næste højkonjunktur. Undersøgelsen viser dog ikke et klart billede af, hvilket kompetencebehov virksomhederne forventes at få. Virksomhederne peger på sidemandsoplæring som den mest anvendte metode for at sikre den nødvendige kompetenceudvikling, og netop denne metode understøtter vigtigheden af at forsætte og udbygge den virksomhedsrettede aktivering, som er den form for aktivering, der hjælper de ledige hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, og som samfundsøkonomisk set er billig. Bilag

12 Side 12/16

13 Side 13/16 5 BE Innovations- og udviklingsstrategi på beskæftigelsesområdet Resumé Byrådet har i budgetforliget for 2010 anmodet direktionen om at udarbejde en innovationsog udviklingsstrategi. Voksen og Sundhed har til direktionen fremsendt fire projektbeskrivelser på beskæftigelsesområdet, som skal indgå i innovations- og udviklingsstrategien. Voksen og Sundhed fremlægger præsentation af projektbeskrivelserne til orientering for Beskæftigelsesudvalget. Samtlige bidrag fra den samlede administration til innovationsstrategien for Horsens Kommune vil blive præsenteret på et temamødet for Byrådet d. 27. april. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning Til efterretning. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Byrået ønsker at sikre velfærd og kvalitet i en fremtid med færre hænder til at løfte opgaverne. Derfor blev direktionen i forbindelse med budgetforliget for 2010 anmodet om at udarbejde en innovations- og udviklingsstrategi, som dels har til formål at ruste organisationen til at møde fremtidens udfordringer på en innovativ måde og dels skal komme med bud på en række konkrete innovations- og udviklingsprojekter, som skal gennemføres i perioden Innovations- og udviklingsstrategien tager ikke stilling til størrelsen eller prioriteringen af de kommende års budgetter. Sigtet med strategien er at levere det bedste til kommunens borgere med de medarbejdere, der til enhver tid er til rådighed for løsningen af de forskellige kommunale opgaver. Voksen og Sundhed holdt den 4. februar 2010 en innovationsdag for Voksen og Sundheds ledere. Her blev der igangsat en proces for udarbejdelse af et katalog over projektideer, der kan medvirke til at innovere og udvikle opgaveløsningen på Voksen og Sundheds område. Voksen og Sundheds chefgruppe har med udgangspunkt i kataloget og processen besluttet, hvilke ideer til innovative projekter på Voksen og Sundheds område, der gives videre til direktionen med henblik på, at de skal indgå i innovations- og udviklingsstrategien for Horsens Kommune. På beskæftigelsesområdet drejer det sig om projekter, som beskrevet i bilaget: Præsentation af innovationsprojekter på beskæftigelsesområdet.

14 Side 14/16 Bilag

15 Side 15/16 6 BE Siden sidst - Udvalgsformanden og direktøren orienterer, samt orientering fra de øvrige udvalg Beslutning Ingen bemærkninger. Saliem H. Bader deltog ikke i mødet.

16 Side 16/16 Ingerlise Thaysen Underskrift Ulrik Kragh Underskrift Per Løkken Underskrift Bjarne Sørensen, Byrådet Underskrift Per Schmidt Andersen Underskrift Charlotte Juhl Andersen Underskrift

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 6 Ingerlise Thaysen, Per Schmidt Andersen Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen (Kom

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Møde nr.: 6 Mødedato: 20. september 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen

Møde nr.: 6 Mødedato: 20. september 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-14.40 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Per Løkken, Per Schmidt Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Beskæftigelssplan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 9 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011 2 BE Opfølgning

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: 19.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-16.35 Ole Pilgaard Andersen, Torben Engholm Mødested: mødelokale 2 Øvrige bemærkninger: Charlotte Juhl Andersen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 6. Mødedato: 05. maj 2010 Mødetid: 13.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Temamøde med Ældreråd og Klageråd 2 SS

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget REFERAT Beskæftigelsesudvalget Møde nr.: 11 Mødedato: 09. december 2009 Mødevarighed: 17.00-18.05 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status på sygedagpengestrategien - samarbejdsperioden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Løkken, Ulrik Kragh Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Status på sygedagpengestrategien

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Møde nr.: 10 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet.),

Møde nr.: 10 Mødedato: Fraværende: Mødevarighed: Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet.), REFERAT Økonomiudvalget Møde nr.: 10 Mødedato: 05.05.2009 Fraværende: Mødevarighed: 14.00-15.40 Bjarne Sørensen, Byrådet (Deltog ikke i mødet.), Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Bang (Deltog ikke i mødet.),

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.15 Fraværende: Mødested: Horsens Industrimuseum, Foredragssalen Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Orientering

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Møde nr.: 7 Mødedato: 17. august 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ulrik Kragh, Charlotte Juhl Andersen

Møde nr.: 7 Mødedato: 17. august 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ulrik Kragh, Charlotte Juhl Andersen REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ulrik Kragh, Charlotte Juhl Andersen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Beskæftigelsesudvalgets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl

Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl Frokost kl Dagsorden for Beskæftigelsesrådets møde den 28. august, kl. 13.00 Frokost kl. 12.30 2 Dagsorden: 1. Strategiske drøftelser... 4 1.1 Drøftelse og godkendelse af Kontrakt 2015... 4 1.2 Opfølgning på kommunernes/jobcentrenes

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2012

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 18. juni 2013 Fraværende: Mødetid: 16.30 Per Løkken (Afbud), Per Schmidt Andersen (Afbud), Charlotte Mødested: Mødelokale 3 Juhl Andersen (Afbud) Indholdsfortegnelse:

Læs mere