1. Godkendelse af dagsorden /17044 Revideret tidsplan for byudvikling Tommerup Vest...2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af dagsorden /17044 Revideret tidsplan for byudvikling Tommerup Vest...2"

Transkript

1 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 28. november kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Afbud Afbud: Leif Wilson Laustsen, Lone Akselsen deltog under pkt. 1-4, og pkt. 13 Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /17044 Revideret tidsplan for byudvikling Tommerup Vest /17044 Overordnede principper for byudvikling i Tommerup Vest /26056 Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest /15584 Erhvervs- og Vækststrategi /27241 Eventpuljen /8609 Udkast til driftsaftale med Udvikling Assens /3408 Grøn Plads, indretning af areal mellem Skolevej og og hallen/skolen, Hårby /6486 Revidering af Lokalplan nr. 54 Grønnemose /6367 Månedsstatistik december Orientering Eventuelt /27251 Bosætning; prioritering af kommunale byggegrunde samt udmøntning af strategi for almene boliger (Lukket sag)...28 Assens Kommune, 1 af 29

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Dagsordenen godkendt /17044 Revideret tidsplan for byudvikling Tommerup Vest Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller, at tidsplanen for byudviklingsprojekt Tommerup Vest revideres og gennemføres som beskrevet. Beslutningstema: Der skal tages beslutning om at revidere tidsplanen og processen for byudviklingsprojektet i Tommerup Vest. Sagsfremstilling: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 29. februar 2016 en proces for gennemførelsen af byudviklingsprojekt Tommerup Vest. Processen var bygget op omkring de tre overordnede faser: opstart, skitsering og planlægning. Skitseringsfasen var i tidsplanen fastsat med afslutning i efteråret. Dette har ikke været muligt, hvorfor det har været nødvendigt at revidere tidsplanen. Den reviderede tidsplan, som ligeledes illustrerer de to øvrige projekter i Tommerup (Udviklingsplan Tommerup, Klimasikringsplan Tommerup) er vedhæftet som bilag. Hovedindhold i den nye tidsplan Jævnfør den oprindelige proces skulle rammelokalplan for hele Tommerup Vest og 1. etape lokalplan udarbejdes sideløbende. I den reviderede tidsplan er det prioriteret at arbejde med en 1. etape lokalplan for en kommunal udstykning, og midlertidigt sætte arbejdet med strukturplan/rammelokalplanen i bero, indtil 1. etape lokalplanen er udarbejdet og sendt i høring. Administrationen har vurderet, at projektet for den samlede Tommerup Vest er så langt at det vil være muligt at udarbejde en lokalplan for en 1. etape i den sydlige del af området ud fra nogle overordnede principper. Der vil dog være risiko for at 1. etape ikke bliver helt optimalt i forhold til det samlede Tommerup Vest. Fokus på en 1. etape som en kommunal udstykning, betyder også en yderligere udskydelse for planmæssigt at kunne understøtte andre projekter i Tommerup Vest, fx sti til børnehaven og private udstykninger. Adskillelsen af rammelokalplan og 1. etape lokalplan betyder et samlet større ressourceforbrug både i tid og i rådgiverydelser end det havde været tilfældet ved en sideløbende proces. Det vil med den reviderede tidsplan være muligt at vedtage lokalplan for den kommunale udstykning i juni Under forudsætning af, at de principper der lægges frem til beslutning i de næste sager på dagsorden, lægges til grund for den videre planlægning. Assens Kommune, 2 af 29

3 Efter vedtagelse af lokalplanen kommer en proces med jordkøb til vejadgang samt byggemodning, med en forventning om at færdiggørelse byggemodning og overtagelse af grundene kan ske ca. juni I den reviderede proces er der fokus på at indarbejde den efterfølgende realisering af udstykningen. Der vil således pågå et arbejde med projektering og nødvendige forundersøgelser af arealet sideløbende med lokalplanprocessen. Dette kan både spare tid og medvirke til, at der ikke efterfølgende opstår uventede udfordringer. Strukturplanen/rammelokalplanen færdiggøres umiddelbart efter, at der er tilvejebragt en planlægning for en kommunal udstykning. Den endelige vedtagelse af rammelokalplanen forventes i november Der vil fortsat være fokus på koordinering mellem projekterne i Tommerup. Udviklingsplanen og klimasikringsplanen vil således køre parallelt med 1. etape lokalplanen, så de som forslag behandles politisk, sendes i høring samt vedtages endeligt sammen med 1. etape lokalplanen. Der afholdes fælles temamøde i marts 2017 for alle tre planer forud for behandlingen af planerne som forslag. Herved sikres et samlet overblik. Økonomi: Den oprindelige tidsplan muliggjorde en synergivirkning, da strukturplanen for hele Tommerup Vest kørte sideløbende med klimasikringsplanen og 1. etape lokalplan. Da den synergi mistes, vil der forventeligt blive behov for at bruge lidt flere midler på rådgivere. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Miljø- og Teknikudvalget orienteres om sagen. Bilag: Revideret tidsplan Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at tidsplanen for byudviklingsprojekt Tommerup Vest revideres og gennemføres som beskrevet, med den bemærkning, at anlæg af stien til Overmarksgaarden indgår i udmøntningen af rammelokalplanen /17044 Overordnede principper for byudvikling i Tommerup Vest Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller, at de overordnede principper for byudviklingen i Tommerup Vest godkendes, som grundlag for den videre planlægning af området. Beslutningstema: Administrationen har gennem analyse- og skitsering fastsat overordnede principper for en byudvikling i Tommerup Vest. Det er til beslutning, om de overordnede principper for byudviklingen i Tommerup Vest kan godkendes som grundlag for den videre planlægning. Sagsfremstilling: Administration har gennem 2016 arbejdet med byudviklingsprojektet i Tommerup Vest og har gennemført en omfattende inddragelse af interne og eksterne aktører, fået Assens Kommune, 3 af 29

4 gennemført relevante analyser og skitseret på principper til det fremtidige byområde, der forventes at kunne rumme boliger. Det næste trin i projektet er, at der på baggrund af de overordnede principper skal skitseres en konkret og sammenhængende strukturplan for området, som kan danne afsæt for udarbejdelse af en rammelokalplan, der sikrer og fastlægger områdets fremtidige strukturer. Projektet arbejder med et hovedformål om at udvikle et attraktivt boligområde, der bygger på principper om bæredygtighed, hvor naturen og vandet som berigende element integreres i området. Der arbejdes mod en bred forankring og en byudvikling som skal være realiserbar. Områdets eksisterende potentialer og kvaliteter udnyttes og suppleres, der skabes et varieret udbud af forskellige bolig- og bebyggelsestyper samt en infrastruktur, der tager udgangspunkt i bløde trafikanter. Projektet har fokus på fire overordnede strukturer, som sammen danner rammen for det fremtidige byudviklingsområde og som de overordnede principper beskrives indenfor. Se bilag for uddybning. Kort 1: Illustration af det overordnede princip for Tommerup Vest Bystruktur Tommerup Vest planlægges inddelt i tre adskilte bebyggede områder, men hver sin karakter, der knytter sig den eksisterende struktur og karakter i omkringliggende områder. Grøn struktur Centralt gennem Tommerup Vest udlægges et grønt område som et stort fælles friareal, der binder de tre bebyggede områder, den eksisterende by og Børnehaven Overmarksgården sammen. Den grønne struktur knytter sig til lavningerne i området, og er tænkt som naturen i byen, som Tommerup Vests særkende og som det PLUS, der skal gøre, at Tommerup Vest skiller sig ud og øger områdets trækkraft i forhold til bosætning. Infrastruktur Igennem det centrale grønne område anlægges en rekreativ forbindelsessti for bløde trafikanter, som en rygrad igennem området. Der etableres separat vejadgang til de tre bebyggede områder uden gennemkørsel og krydsning af det centrale grønne område. Assens Kommune, 4 af 29

5 Blå struktur Områdets regnvand opsamles og forsinkes, hvorefter det ledes til Pindstofteafløbet. Regnvandet ledes, så vidt muligt, via terræn i den grønne struktur, hvorved det forsinkes. I det centrale grønne område placeres flere regnvandsbassiner, som opsamler vandet fra de nordligt bebyggede områder. Regnvand i det sydlige bebyggede område, som ligger lige op til Pindstofteafløbet, opsamles i området. Analysearbejder Henover efteråret 2016 er der gennemført en række analyser, som bidrager til en kvalificering af de overordnede principper for byudviklingen, og som vil blive inddraget i det videre arbejde med planlægningen af området. Analyserne omfatter: Jordbundskortlægning i forhold til nedsivning og forsinkelse af regnvand samt viden om geotekniske forhold Forureningsundersøgelse af matr. 6am, i det nordøstlige bebyggede område Trafiktælling og analyse med udgangspunkt i princippet om tre adskilte vejadgange, se bilag. Fra projektets start har der desuden været en tanke om, at indkøbe en vurdering af boligmarkedet med hensyn til bebyggelsestyper, områdets kvaliteter og prisleje sat i forhold til udgifter til byggemodning, infrastruktur, friarealer m.v. Der arbejdes fortsat med dette aspekt med henblik på, at projektet suppleres med en økonomisk vurdering, der belyser projektet. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Principper Tommerup Vest Trafikanalyse Tommerup Vest Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender de overordnede principper for byudviklingen i Tommerup Vest, som grundlag for den videre planlægning af området /26056 Igangsætning af planlægning for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller at: Der igangsættes en planlægning for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest, ud fra de udarbejdede principper Der træffes beslutning om, hvorvidt området skal vejbetjenes med en nordlig eller en sydlig vejtilslutning til Vestervangen. Assens Kommune, 5 af 29

6 Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om at igangsætte en konkret planlægning for et delområde indenfor byudviklingsområdet Tommerup Vest. Den konkrete planlægning omfatter et område ved Vestervangen, der som en 1. etape planlægges udstykket til boligområde. Der skal samtidig træffes en beslutning om, hvilken af to mulige vejtilslutninger en nordlig eller en sydlig via Vestervangen, der skal trafikbetjene området. Administrationen anbefaler ud fra en samlet planlægningsmæssig og helhedsorienteret vurdering, at der træffes beslutning om en nordlig vejadgang. Sagsfremstilling: Tidsplanen for byudviklingsprojekt Tommerup Vest er revideret, og en konkret planlægning for en kommunal udstykning til boligformål er fremskyndet. Udstykningen bliver 1. etape af en større kommunal udstykning. Arealet er ejet af kommunen og ligger jf. kort 1 i den sydlige del af Tommerup Vest. Kort 1: 1. etape ligger i den sydlige del af Tommerup Vest. Det samlede byudviklingsområde er vist med rød streg og udstykningsområdet med rød markering. Der er planlægningsmæssige hensyn, der taler for at starte udbygningen i det sydligste område. Særligt gælder det, at arealet ligger nedstrøms i forhold til afledningen af regnvand i det samlede byudviklingsområde, og en udstykning mod syd derfor ikke er så bundet af den videre planlægning af hele Tommerup Vest. Den oprindelige plan var at udarbejde en struktur- og rammeplan for hele Tommerup Vest, inden planlægningen af enkeltområder. Planlægningen af en 1. etape mod syd kan og vil dog bidrage til det videre arbejde med struktur- og rammeplanen for hele Tommerup Vest, da principper for indretning i forhold til regnvandshåndtering og terræn afprøves. Principper for boligområdet ved Vestervangen For at tage højde for yderligere etaper er der skitseret et overordnet strukturprincip for hele det sydlige område. Der er placeret en stamvej langs med et beskyttet dige og herfra fordeler boligveje sig ud til de enkelte kvarterenheder. Disse placerer sig i terrænet med grunde skrånende ned imod de grønne arealer, som jf. de overordnede principper for Tommerup Vest er placeret i lavninger. Det sydlige område vil mod nord Assens Kommune, 6 af 29

7 afgrænses af det centrale grønne område og imod syd og vest af Pindstofteafløbet, som kan genåbnes. Vurderingen er, at der maksimalt vil kunne udstykkes 60 boliger i det samlede sydlige område, men at der pga. terræn og øvrige bindinger realistisk set maksimalt vil kunne udstykkes boliger. Kort 2: Overordnet struktur for den sydlige del af Tommerup Vest. 1. etape er markeret med rødt. Lokalplanens indhold og principper Lokalplanområdet er ca. 3ha stort og skal jf. de overordnede principper for Tommerup Vest planlægges til åben/lav bebyggelse. Områdets karakter tager afsæt i de værdier, der typisk kendetegner parcelhusområdet. Der er udarbejdet to skitser for principiel indretning af lokalplanområdet, se kort 3 eller bilag. Begge skitser tager afsæt i de overordnede principper for Tommerup Vest og for principperne vist på kort 2 for hele det sydlige område.. Der skal kun arbejdes videre med én af skitserne. Hvilken afhænger af den beslutning, der træffes om vejbetjening af området. Skitsen vil danne afsæt for lokalplanen og for den konkrete projektering af udstykningen. Kort 3: Principskitser for boligområdet med hhv. sydlig vejadgang og nordlig vejadgang. Det grundlæggende princip i begge skitseforslag er et boligområde med boligvejen liggende højt i terræn og grunde, der skråner ned mod de grønne arealer. De grønne arealer leder regnvand til regnvandsbassinet, men er samtidig også rekreative opholdsrum og forbindelseslinjer rundt i området. Assens Kommune, 7 af 29

8 De skrånende grunde placeres ind i forhold til terræn, og der vil i lokalplanen blive arbejdet med, hvorledes der på den enkelte grund kan terrænreguleres, og hvordan de enkelte huse kan placeres på grunden. Grundstørrelsen er på ca. 1000m 2, hvilket er vurderet nødvendigt grundet de store terrænforskelle. Nogle grunde bliver større, da forholdene for hver enkelt grund varierer. Dette vil også kunne imødekomme en varieret efterspørgsel. Lokalplanen vil fastsætte bestemmelser, der giver relativt frie rammer for bebyggelsens udformning og udsendeenkelte principper, der kan skabe sammenhæng. Stien fra Vestervangen trækkes med ind i det nye boligområde og fortsætter videre ud i det centrale grønne område, jf. det overordnede princip for Tommerup Vest. To alternative vejtilslutningsmuligheder Ud fra det overordnede princip om at Tommerup Vest skal trafikbetjenes ad flere vejadgange og det grønne centrale område i Tommerup vest skal friholdes for gennemskærende veje, er det ikke fundet realistisk at undgå en vejadgang via Vestervangen. Der er imidlertid belyst to alternative vejtilslutningsalternativer, som i det følgende belyses ud fra forskellige perspektiver, som samlet set danner grundlag for at træffe beslutning om, hvilken af de to, der skal indarbejdes i lokalplanforslaget. Skitseprojekt- vejløsninger Der er udarbejdet to alternative skitseprojekter. Ét for henholdsvis en sydlig og ét for en nordlig vejtilslutning, samt et notat som belyser dem begge ud fra et vejteknisk perspektiv, se bilag samt kort 4. Kort 4: Sydlig vejtilslutning nederst og nordlig vejtilslutning øverst Konklusionen på baggrund af de to skitseprojekter og det tekniske notatet er følgende: Både den sydlige og nordlige vejtilslutning vil vejteknisk kunne realiseres, dog med store niveauforskelle i den nordlige løsning. Assens Kommune, 8 af 29

9 Det anlægsøkonomiske overslag er henholdsvis 2,4mio kr. for den nordlige løsning og 2.6 mio kr. for den sydlige løsning. Den nordlige løsning kræver et væsentligt større jordkøb, mens den sydlige kræver køb af privat indkørsel. Den sydlige løsning kommer tæt på ejendommen Vestervangen 81 og giver en dobbeltvej foran nr. 78, 80 og 89. Den nordlige løsning ændrer ikke på eksisterende adgangsforhold og adgangsvejen bliver facadeløs. Boligområdet Vestervangen mister et grønt område og legeplads ved den nordlige løsning men er også samtidig den løsning der kræver, at der fjernes mindst beplantning. Det er ikke muligt på baggrund af skitseprojekterne at anbefale den ene vejtilslutning frem for den anden. Høring af naboer De to skitseprojekter har været i høring ved ejerne af de ejendomme, der kan blive umiddelbart berørt af én af de to løsninger. Høringen er ligeledes sendt til Banedanmark og bestyrelsen i Grundejerforeningen Vestervangen, som er lodsejere ved begge alternativer. Grundejerforeningen har valgt at afholde en ekstraordinær generalforsamling, som udgangspunkt for at afgive høringssvar. I høringen er der indkommet 19 høringssvar, som omfatter i alt 21 ejendomme i den vestlige ende af Vestervangen, samt fra Banedanmark og Grundejerforeningen Vestervangen. Bilagene er samlet i deres fulde længde i bilag. I høringssvarene er der generelt mange tilkendegivelser om, at man ikke ønsker vejadgang via Vestervangen. Herunder i bemærkningerne fra Grundejerforeningen, som ikke har ønsket at tilkendegive en prioritering af den ene løsning frem for den anden, men i stedet kommer med en anbefaling om en alternativ vejadgang til Tommerup Vest. I forbindelse med de overordnede principper for byudvikling i Tommerup Vest, som er behandlet i forrige sag, er det ud fra en helhedsbetragtning vurderet at løsningen med tre adskilte boligområder med separat vejadgang og dermed en vejadgang via Vestervangen, er den planlægnings- og trafikafviklingsmæssigt bedste løsning. Udbygningen af Tommerup Vest påbegyndes ved Vestervangen og det vil, uanset de overordnede principper, ikke være realistisk med anden vejadgang til lokalplanområdet end via Vestervangen. I høringssvarende fra de mulige berørte naboer er det ikke overraskende, at dem der vil blive berørt af den nordlige løsning, ikke ønsker denne, mens dem, der berøres af den sydlige løsning, ikke ønsker denne. Hovedargumenterne i høringssvarene, fra de muligt berørte naboer, er: Assens Kommune, 9 af 29

10 at den nordlige løsning griber ind i og ødelægger et eksisterende grønt område, som man som nabo har indrettet sig efter. Vejen vil give trafik på flere sider af husene. At etableringen af en vej, ved begge løsninger, vil påvirke de værdier og kvaliteter, ro og ugenerthed, som der er grundlaget for at have en bolig på Vestervangen. At den nordlige løsning vil ødelægge det grønne område, frugtlund og legepladsen som er meget benyttet af både områdets børn og af skolen, børnehave og dagplejebørn. Der er, ved begge løsninger, udtrykt bekymring for, betydning for værdien af ejendommene. Bekymring for gener som støj, tungt trafik mv. i forbindelse med begge løsningen. Navnlig i anlægsfasen. Den nordlige løsning fremstår som den mest trafiksikre af de to alternativer vil naturligt bevirke en lavere hastighed. Den nordlige løsning vil påvirke en mindre del af Vestervangen. Naturprojektet omkring Højfyens friluftscenter og tre friluftsbaser (bl.a. børnehaven) vil blive påvirket af den sydlige løsning. Den sydlige løsning rydderet vildtvoksende og ugenert område. Dyreliv kan måske påvirkes. Den sydlige løsning vil ødelægge det stille og rolige lukkede vænge, som giver trykhed for børn og familier og udelukker ejendomme nord for vejen fra det nuværende vængefællesskab. Assens Kommune, 10 af 29

11 Den sydlige løsning vil potentielt indbyde til relativt høje hastigheder. I den sydlige løsning vil der være udkørsel til stamvej, med væsentligt øget trafik i forhold til i dag samt dårligere udkørselsforhold end i dag. Sydlig løsning virker rodet og både for nuværende beboere og for det nye område. Den nordlige løsning giver en bedre helhed og give bedre trafik- og boligforhold for nuværende beboere. Den sydlige løsning fremstår mere kompakt end den nordlige og vil derfor ikke fremstå ligeså grøn, hvilket passer dårligt med grønne løsninger og klimasikring, som man ønsker i det nye område. I den nordlige løsning er der bedre plads til, at skabe et vejforløb der generer mindst muligt. Det er ikke muligt på baggrund af de indkomne høringssvar at anbefale den ene løsning frem for den anden. Planlægningsmæssige konsekvenser De to løsninger vil både for det eksisterende område, Vestervangen, og for det fremtidige boligområde i 1. etape af Tommerup Vest, have forskellig planlægningsmæssig betydning. Nuværende planlægning Boligområdet Vestervangen er omfattet af Lokalplan nr. 2 Boligområde i Gl. Tommerup. Kort 5: Kortbilag fra lokalplanen for Vestervangen Assens Kommune, 11 af 29

12 Arealet til den nordlige løsning er udlagt til fælles opholdsareal imellem to boligkvarterer. Arealet er i dag anlagt som grønt område, og der er etableret en legeplads. Kortbilaget i den nuværende lokalplan er meget utydeligt, og det er derfor usikkert, om der i lokalplanen faktisk er angivet en vejadgang til det fremtidige lokalplanområde i Tommerup Vest. Der er i dag en forbindelse fra Vestervangen til Tommerup Vest, som hovedsagligt anvendes som stiadgang. Den er dog også den egentlige vejadgang for landbrugsmaskiner til området, men bliver ikke brugt til formålet. Vurderet ud fra eksisterende planlægning, vil den sydlige løsning være den, der medfører den mindste ændring, pga. den eksisterende vejadgang. I forhold til de eksisterende forhold vil begge løsninger være et indgreb, der henholdsvis påvirker et grønt friareal og et uforstyrret boligvænge. Fremtidig planlægning Det har væsentlig betydning for planlægningen i det fremtidige boligområde, om der vælges en sydlig eller nordlig vejtilslutning. Der er udarbejdet skitser for at illustrere forskellen på boligområdet afhængig af, hvorledes der etableres vejadgang til området. Se kort 3. Den væsentligste forskel i løsningerne er, at stamvejen ved den sydlige vejtilslutning løber igennem hele 1. etape, mens der i den nordlige løsning opnås en mere klar struktur både i 1. etape og for hele det udbyggede sydlige område i Tommerup Vest, jf. den overordnede struktur. Den nordlige vejtilslutning betyder, at boligerne i 1. etape af Tommerup Vest udlægges omkring en boligvej, som er det karaktertræk, der også kendes fra det Vestervangen, og som er et særligt karaktertræk for parcelhusområdet. Boligvejen vil kunne danne ramme om, at der opstår et fællesskab og trygge rammer for de fremtidige beboere. Den sydlige vejtilslutning vil betyde, at der også i det nye boligområde, vil være en række ejendomme der har udkørsel direkte til stamvejen og krydse henover stien. Vejen vil i højere grad end den sydlige løsning være en barriere i området både i forhold til fællesskabet og de omkringliggende kvaliteter. Det vurderes, at den nordlige vejadgang ud fra en helhedsbetragtning, vil være den bedste forudsætning for et attraktivt boligområde i Tommerup Vest, hvor der også er mulighed for den bedste arealudnyttelse og dermed flere grunde, der er nemmere at udnytte optimalt. Opsummering Vejteknisk kan både den sydlige og nordlige vejtilslutning etableres. Den nordlige løsning ligger med en terrænforskel i det eksisterende Vestervangen, mens den sydlige løsning ligger med en terrænforskel i det nye boligområde. Overslaget på anlægsøkonomi er mindst for den nordlige løsning, dog skal der købes væsentlig mere jord ved den nordlige løsning end ved den sydlige. Assens Kommune, 12 af 29

13 Begge vejtilslutningsalternativer vil berøre de naboer, der ligger umiddelbart op til. Den nordlige løsning griber ind i og fjerner et eksisterende rekreativt område. Den sydlige vejtilslutning gennemskærer boligvænget i den vestlige ende af Vestervangen. Planlægningsmæssigt er den sydlige løsning den mindst indgribende i forhold til det eksisterende både mht. ændring af arealudlæg og nuværende vejadgang til lokalplanområdet. Det fremtidige boligområde bliver mest klart i sin struktur og bedst indpasset med den nordlige vejtilslutning. Den nordlige vejtilslutning, giver de bedste forudsætninger for et nyt attraktivt boligområde og den mest optimale arealudnyttelse. Anbefaling Den samlede vurdering på baggrund af en planlægningsmæssig helhedsbetragtning af sagen er, at den nordlige vejtilslutning vil være det bedste alternativ for en vejtilslutning til det fremtidige boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest. Lovgrundlag: Planloven. Økonomi: Indtægter fra salg af byggegrunde. Økonomi til vejadgang/jordkøb. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Skitseprojekt vejtilslutninger.pdf Samlede høringssvar vedr. vejtilslutning Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender at: der igangsættes en planlægning for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest, ud fra de udarbejdede principper. der området vejbetjenes med den sydlige vejtilslutning til Vestervangen. Assens Kommune, 13 af 29

14 At der ses på muligheden for etablering af trafikregulerende foranstaltninger på Vestervangen /15584 Erhvervs- og Vækststrategi Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter: Retning og arbejdsmål i den nye Erhvervs- og Vækststrategi, der skal præsenteres på Erhvervskonferencen 10. januar 2017 og danne rammen for arbejdet i Task Forcen. Justeret tidsplan for processen. Beslutningstema: Udvalget skal godkende retning og arbejdsmål i den nye Erhvervs- og Vækststrategi samt justeret tidsplan. Sagsfremstilling: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en ny Erhvervs- og Vækststrategi, som skal vedtages af Byrådet inden den 28. juni Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget nedsætter derfor en Task Force med 8-10 lokale erhvervsledere, der skal hjælpe med at udvikle et handlingskatalog med 3-5 prioriterede strategiske initiativer, der set ud fra erhvervslivets synspunkt kan bringe Assens Kommune op i den næste liga. Der er for at understøtte arbejdet med den nye Erhvervs- og Vækststrategi udarbejdet en Erhvervsprofil, som er vedlagt som bilag 1. Erhvervsprofilen blev kort præsenteret på et Temamøde mellem EBU og Byrådet den 7. november På baggrund af erhvervsprofilen og drøftelserne på temamødet den 7. november skal EBU sætte rammen for arbejdet i Task Forcen. Det er ikke de endelige mål, der skal besluttes på nuværende tidspunkt, men derimod en retning og nogle arbejdsmål, som EBU ønsker at indbyde erhvervslivet til at arbejde op i mod, når handlingskataloget skal udarbejdes efter nytår. Inddragelsen af erhvervslivet indledes med et bredt dialogmøde for erhvervslivet og øvrige aktører den 10. januar, hvor rammen for arbejdet præsenteres med henblik på at få input til konkrete handlinger, som Task Forcen kan videreudvikle og prioritere. Erhvervsprofil for Assens Kommune Nedenfor er der lavet en kort sammenfatning af, hvilke erhvervsmæssige styrker og svagheder, der kan aflæses i profilen for Assens Kommune. Styrker - Særlig Vækstkultur Styrken i Assens Kommunes erhvervsprofil viser sig blandt andet i et af de højeste eksportniveauer på Fyn og bygger især på en særlig vækstkultur, der ellers i Danmark primært findes i Midtjylland, en diversificeret erhvervsstruktur med særlig styrke i landbrug og produktion samt relativt mange faglærte. Assens Kommune, 14 af 29

15 På Fyn ligger Assens i toppen målt på produktivitet, eksport og erhvervsfrekvens. I forhold til Danmark som helhed ligger Assens på eller under gennemsnittet målt på de samme parametre. Målt på antal private arbejdspladser i forhold til indbyggertal ligger Assens midt i feltet på Fyn, men under regionsgennemsnittet. Assens har lidt flere helt små virksomheder og lidt færre mellemstore/større virksomheder end gennemsnittet for Fyn. I Assens Kommune har en relativ stor andel af de beskæftigede en faglært uddannelse. Assens Kommune ligger på landsgennemsnittet målt på andel af vækstvirksomheder og over gennemsnittet på overlevelsesrate for nye virksomheder og andel af beskæftigede i nye virksomheder. Vækstkulturen er som i mange af landkommunerne i Midtjylland (blandt andre Ikast- Brande, Ringkøbing-Skjern og Hedensted) præget af en stærk kombination af iværksættererfaring og risikovilje. Svagheder - Typisk landkommune De erhvervsmæssige svagheder i Assens Kommune viser sig især i et vigende antal jobs og virksomheder, i en indpendling på middel-niveau samt i relativt pressede boligpriser. Dét er et billede, vi også genfinder i andre landkommuner både på Fyn og i andre landsdele, men i Assens er udviklingen mindre presset end i andre landkommuner, og erhvervsprofilen er i forandring fra land- til erhvervskommune. Siden 2008 er befolkningstallet i Assens Kommune faldet lidt. Frem mod 2030 forventes nulvækst. Fra er der tabt private jobs (heraf to 2/3 i industrien), så der nu er private jobs. Særligt finanskrisen i 2008 og årene derefter gav en stor tilbagegang. På Fyn er Assens Kommune sammen med Nordfyns og Middelfart de kommuner, der har haft den mindste tilbagegang i den private beskæftigelse. Erhvervslivet er mere robust og har højere produktivitet i disse kommuner end på resten af Fyn. Jobsituationen er nu nogenlunde stabiliseret. En fremskrivning af den private beskæftigelse med afsæt i 2025-planen viser nulvækst i de private jobs i Assens Kommune, dog med en fortsat let vigende tendens. Målet om at løfte den private beskæftigelse i Assens Kommune med 300 jobs i 2020 vil således ifølge denne fremskrivning blot sikre nulvækst, og altså ikke vende kurven. Indpendling til Assens er på niveau med nabokommunerne på Fyn som fx Faaborg- Midtfyn og Nordfyn, men markant lavere end i stærke erhvervskommuner som fx Kerteminde, Middelfart, Kolding, Vejle, Hedensted og Ikast-Brande. Huspriserne i Assens ligger lavt og er blandt de hårdest ramte på Fyn efter finanskrisen. Lave huspriser kan være en fordel, der tiltrækker tilflyttere. Men et svingende boligmarked kan også afholde folk fra at købe ejendom. Fremtidens erhvervsudvikling på baggrund af profil Fremadrettet er der udsigt til skærpet konkurrence om arbejdskraft i Danmark i almindelighed og på Fyn og i Trekantområdet i særdeleshed. Det gælder både faglært og højtuddannet arbejdskraft. Assens Kommune, 15 af 29

16 Assens Kommune er hidtil i høj grad lykkedes med at omstille sin erhvervsstruktur fra landkommune til erhvervskommune. Achilleshælen i den fortsatte omstilling og udvikling er adgangen til arbejdskraft. Der er en risiko for, at Odense og Trekantområdet/Østjylland kan dræne mere arbejdskraft ud af Assens Kommune og gøre det mindre attraktivt for folk at pendle til Assens frem for at arbejde i vækstcentrene. Der skal derfor gøres mere end hidtil, hvis Assens vil fastholde og videreudvikle sin styrke inden for faglært arbejdskraft. Flere skal motiveres til at vælge en faglig uddannelse, der skal være flere lærepladser, og der skal åbnes op for at flere ufaglærte løftes op til en position som helt eller delvist faglærte m.v. Øget automatisering er også en vigtig del af ligningen. Assens skal endvidere gøre sig mere synlig, mere inviterende og lettere tilgængelig, hvis det skal lykkes at få flere til at pendle ind til jobs i Assens. Hvis Assens Kommune skal være attraktiv for fremtidens arbejdskraft kræver det i sidste ende, at der er succesfulde og konkurrencedygtige virksomheder på egnen. Der skal skabes nye virksomheder, flere vækstvirksomheder samt konsolidering og løbende udvidelser i etablerede virksomheder. Temadrøftelse EBU og Byråd 7. november 2016 Den 7. november inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Byrådet til en temadrøftelse om erhvervsudvikling i Assens Kommune. Hensigten med mødet var ikke at træffe endelig beslutning om målene i Erhvervs- og Vækststrategien det sker først til foråret men at sætte en retning for det videre arbejde. Assens Kommune, 16 af 29

17 Der var indledningsvist oplæg fra Dansk Industri omkring resultat af Lokalt Erhvervsklima 2016 samt en kort præsentation af Erhvervsprofilen. Herefter en åben drøftelse i grupper fordelt over temaerne: Infrastruktur, Vækstvirksomheder, Erhvervsvenlighed, Arbejdskraft samt et Frit valg tema. Noterne fra disse drøftelser er vist i bilag 2. Retning og overordnede mål til arbejdet med Erhvervs- og Vækststrategien På baggrund af temadrøftelsen den 7. november foreslås retningen for arbejdet med Erhvervs- og Vækststrategien sat således (se også bilag 2 side 2): Overordnede mål Assens Kommune vil føre en aktiv erhvervspolitik og være kendt for sin erhvervsvenlighed 300 nye jobs i det private erhvervsliv inden 2020 jf. budgetaftale Temaet Infrastruktur Bedre kollektiv trafik 100 pct. dækning net/mobil Max 15 min Assens-E20 3. spor på E20 Temaet Erhvervsvenlighed Flere ambassadører blandt etablerede virksomheder Kommunen som erhvervslivets talsmand/partner og omvendt Større kendskab til Assens som erhvervsvenlig kommune Temaet Arbejdskraft Flere unge i erhvervsuddannelse Styrke dialog og opfølgning fra Jobcenter ift. SMV Øge videndeling blandt virksomheder Udnytte potentiale blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet Temaet Virksomheder Flere vækstvirksomheder Vækst i flere virksomheder Øge samarbejde mellem lokale virksomheder / klynger Assens Kommune, 17 af 29

18 Øge viden samarbejde Bedre rammer for vækst Andre mulige målsætninger for den nye erhvervs- og vækststrategi blev også sat i spil på temamødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Byrådet den 7. november 2016 (listen er ikke udtømmende). Se uddybning i bilag 2. Tidsplan og milepæle i den videre proces Tidsplanen godkendt på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 3. oktober foreslås justeret således, at den afsluttende høringsfase udelades, idet der sker en bred inddragelse tidlig i processen og i form af arbejdet i Task Force. Justeret tidsplan er vedlagt som bilag 3. Følgende hovedaktiviteter indgår i tidsplanen: Program for dialogmøde 10. januar 2017 kl er under planlægning. Invitationer og annoncering primo december. Der er positive tilbagemeldinger fra de virksomheder, der er rettet kontakt til i forhold til at indgå i en Task Force. Der holdes 2-3 pladser åbne frem til arrangement 10. januar. Møder med Task Force i uge 3,6 og 9 er under planlægning. Afleveringsmødet, hvor Task Force afleverer handlingskatalog til Byrådet, er placeret 20. april 2017, og den endelige vedtagelse i Byrådet sker den 28. juni Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Bilag 1 - Erhvervsprofil Assens Kommune Bilag 2 - Temamøde om erhvervsudvikling - Måldokument Bilag 3 - Tidsplan udgave 2 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender retning og arbejdsmål i den nye Erhvervs- og Vækststrategi, der skal præsenteres på Erhvervskonferencen 10. januar 2017 og danne rammen for arbejdet i Task Forcen. Udvalget bemærker, at Ny bane over Vestfyn bør tilføjes temaet infrastruktur. Desuden blev den justerede tidsplan for processen godkendt /27241 Eventpuljen 2017 Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller, at Tildelingsudvalgets udmøntning af en ansøgningspulje på kr. til events i 2017 godkendes. Beslutningstema: I henhold til forretningsorden for Tildelingsudvalget, skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget senest i december måned året forud, afsætte midler til Tildelingsudvalgets årlige udmøntning i det efterfølgende kalenderår. Assens Kommune, 18 af 29

19 Sagsfremstilling: I maj måned 2016 besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der i perioden afsættes kr. årligt til events. Byrådet besluttede i september 2016, at Assens Kommune fremover er fuldgyldigt medlem af FilmFyn. Det blev samtidig besluttet, at Eventpuljen skal bidrage med kr. årligt til dækning af medlemskabet, hvorfor dette beløb på forhånd reserveres til formålet. Tidsplan: 12. januar 2017 Tildelingsudvalget mødes for at opdele årets midler til: a) Ansøgninger fra foreninger, lokalsamfund osv. b) Events som Assens Kommune tager initiativ til 1. februar 2017 Eventpuljen 2017 annonceres 15. marts 2017 Ansøgningsfrist Uge Dagsorden med bilag udsendes 27. marts 2017 Tildelingsudvalget behandler indkomne ansøgninger Senest uge April 2017 Svarbreve til ansøgere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om indkomne ansøgninger og fordelingen af midler Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Der er i 2017 et beløb på kr. til udmøntning. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Forrretningsorden Tildelingsudvalg events.pdf Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender Tildelingsudvalgets udmøntning af en ansøgningspulje på kr. til events i /8609 Udkast til driftsaftale med Udvikling Assens Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller, at driftsaftale med Udvikling Assens for perioden godkendes. Assens Kommune, 19 af 29

20 Beslutningstema: Der skal træffes beslutning om en ny driftsaftale med Udvikling Assens for perioden Sagsfremstilling: Assens Byråd godkendte den 24. juni 2015 driftsaftalen for Udvikling Assens. Driftsaftalen løber frem til udgangen af 2016 og skal som følge heraf fornyes inden årsskiftet, således at en ny driftsaftale kan træde i kraft den 1. januar Udkast til ny driftsaftale med Udvikling Assens løber indtil udgangen af Som i den hidtidige aftale er der også i den nye aftale fokus på, at Udvikling Assens fremadrettet skal varetage de basale erhvervs- og turismeopgaver i Assens Kommune. Aftalen er formuleret som en samarbejdsaftale, som beskriver Assens Kommunes forventninger til Udvikling Assens formål, opgavevaretagelse og mål, og den beskriver finansieringsgrundlaget. Tilskuddet i 2017 er således på 2,473 mio. kr. Som i den hidtidige aftale, så fastlægger også den nye driftsaftale, at Assens Kommunes forpligtigelser på erhvervs- og turismeområdet både i forhold til Udvikling Fyn, By Region Fyn og Væksthuset Syddanmark varetages af Udvikling Assens. Aftalen beskriver desuden muligheden for, at Udvikling Assens efter særskilt aftale kan indgå som ansvarlig for at igangsætte og koordinere større turismeevents eller markedsføringsopgaver. I forhold til driftsaftalen fra 2015 er den nye aftale desuden forkortet og præciseret. Som noget nyt er der indføjet 2 mål, som Assens Kommune ønsker at Udvikling Assens konkret skal arbejde for, som er: Antallet af private arbejdspladser øges markant, idet målet er en forøgelse på mere end 300 arbejdspladser i 2020 Assens Kommunes placering på Dansk Industris årlige erhvervsklimamåling løbende forbedres. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på sit møde den 6. juni 2016 et statusoplæg fra Udvikling Assens bestyrelse. Resultatet af denne drøftelse er søgt indarbejdet bl.a. i målafsnittet. Økonomi: Driftstilskud til Udvikling Assens for 2017 er på kr. Beløbet er afsat i budget Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: UDKAST til driftsaftale med Udvikling Assens , vers 2.docx Assens Kommune, 20 af 29

21 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at driftsaftale med Udvikling Assens for perioden godkendes. Udvalget ønsker, at udvalget på et af de kommende møder får forelagt Udvikling Assens strategi for 2017, samt fortsat at få forelagt Udvikling Assens årsrapport som grundlag for en dialog på udvalgets junimøde. Beslutning Økonomiudvalget den 5. december 2016 Indstillingen anbefales /3408 Grøn Plads, indretning af areal mellem Skolevej og og hallen/skolen, Hårby Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller, at orientering om skitseforslag for det grønne areal, Skolevej 6, mellem Skolevej og hallen/skolen tages til til efterretning. Beslutningstema: Der orienteres om status på arbejdet med udarbejdelsen af skitseforslag for indretningen af det grønne areal, beliggende på Skolevej 6, mellem Skolevej og hallen/skolen. Sagsfremstilling: Der er i løbet af 2016 gennemført 2 store bygge- og anlægsprojekter omkring skolehalområdet i Haarby. Haarby Hallerne har bygget en ny hal, som tilbygning til den eksisterende, og der er givet et markant løft til foyer og fordelingsgange. På Haarby Skole er der med støtte fra Skole+ kampagnen, bygget en ny markant hovedindgang, og anlagt et aktivitetsforløb, der binder skole og hal sammen via Den Røde Løber. Tilbage står matriklen omkring den gamle børnehave og funktionærbolig, begge tegnet af arkitekt Arne Jacobsen, som en del af hans samlede plan for Haarby Skole. Assens Kommune, 21 af 29

22 Assens Kommune har afsat kr. i 2016 jf. strategi for anvendelse af midler til byfornyelse, som forventes suppleret af forskellige fondsmidler, til etablering af en grøn, rekreativ forbindelse imellem Skolevej og den grønne kile, syd for Børnehuset Haarby. Sammen med midler fra hallen er der i alt afsat kr. 1.1 mio. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede i august 2016 at igangsætte skitseprojekt for nyt aktivitetsområde, samt en grøn, rekreativ forbindelse imellem Skolevej og den grønne kile syd for Børnehuset Haarby, samt at det udarbejdede Assens Kommune, 22 af 29

23 skitseprojekt udføres hvor Skolevej 6 indgår og et alternativ, hvor skolevej 6 er nedrevet (funktionærboligen). Skitseprojektet er igangsat i samarbejde med Haarby Skole, Juniorklubben og Haarby Hallerne, som indgår i en styregruppe sammen med Assens Kommune. Den 3. november blev der gennemført en workshop, hvori deltog ca. 25 borgere fra Haarby, hvor ideer og forslag til udformning af arealet blev drøftet. Det foreløbige resultat foreligger nu i form af et skitseforslag fra landskabsarkitekterne ByMunch (bilag uddeles på mødet). Forslaget bygger på en fælles grundide for de 2 varianter, hvor det er ønsket at indrette 6 mindre områder med muligheder for forskelligartede aktiviteter, udarbejdet på grundlag af en afholdt workshop. Skitseforslaget lægger op til at området kan færdiggøres med belægninger og beplantninger således at de 6 områder kan udføres efterfølgende i takt med at der findes de nødvendige midler. Det samlede overslag på et fuldt projekt ligger på ca. 3.3 mio. Forslaget tager udgangspunkt i de eksisterende forhold, træer, hække og belægninger hvor det forsøges at genanvende så mange elementer som muligt. Specielt omkring nyindretning af Børnehavebygningen søges det at lave ny adkomstområde og behandling af udeområder der tager udgangspunkt i det eksisterende. I løbet af december vil der foreligge en indstilling til realisering af første etape af projektet, indenfor en samlet ramme på 1 mio. kr., der forventes forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på januarmødet. Økonomi: Udgifter til udarbejdelse af skitseprojekt for nyt aktivitetsområde, samt en grøn, rekreativ forbindelse, finansieres af midler til byfornyelse, hvor der i 2016 er afsat kr Hertil har Haarby Hallerne tilkendegivet at medfinansiere projektet med op til kr. Beslutningskompetence: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orientering om skitseforslag for det grønne areal, Skolevej 6, mellem Skolevej og hallen/skolen til efterretning /6486 Revidering af Lokalplan nr. 54 Grønnemose Indstilling: Udviklingsdirektøren indstiller: At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes. At der udarbejdes et forslag til revideret Lokalplan nr. 54, hvori den del af matrikel 23p, der ønskes anvendt til rekreativt område, udlægges til rekreative formål i stedet for boligformål. Assens Kommune, 23 af 29

24 Beslutningstema: Der er søgt om at få råderet over matrikel 23p, Etterup By, Rørup med henblik på etablering af et permanent grønt område med aktiviteter. Den nordlige del af arealet er i dag udlagt til boligformål. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes, og om der skal udarbejdes et revideret forslag til lokalplanen, der dækker området. Sagsfremstilling: Rørup Sogneforening har anmodet om at få råderet over del af matrikel 239 jf. nedenstående kort. Baggrunden for anmodningen er Udviklingsplan Rørup Sogn, som er udarbejdet i 2009 af lokalområdet. Heri udlægges arealet til Grønnemosen et rekreativt område, der kan blive samlingssted for hele lokalområdet. Kort: Lokalplan nr. 54 er markeret med rødt. Arealet som ønskes råderet over er markeret med blåt. Nord for den stiplede linje er området lokalplanlagt til boligformål, hvilket ønskes ændret. Øverst i venstre hjørne er angivet kort fra Udviklingsplan Rørup Sogn, hvor Grønnemosen er indtegnet. Ved sagens tidligere behandling er Grønnemosen dog imødekommet udvidet op til de tre udstykkede grunde ved Snerlevej, hvorfor det er hele arealet angivet med blåt på kortet, der ønskes råderet over. Tidligere behandling af sagen Sagen har været behandlet på Byrådets møde den 29. juni og 26. oktober 2016, hvor det blev besluttet at gennemføre en høring forud for endelig beslutning. Det var til beslutning at imødekomme ansøgningen ved at ændre planlægningen for området. Dette kan ske ved at ændre lokalplanen for området eller ved at ophæve Lokalplan nr. 54 for den del af området, der er udlagt til boligformål, og som ønskes anvendt til rekreativt område. Assens Kommune, 24 af 29

25 Det blev for at køre en enkel og hurtig proces indstillet at ophæve Lokalplan 54 for den del, der ønskes anvendt til rekreativt areal og jf. kort 1 er udlagt til boligformål, og tilbageføre arealet til landzone. Beslutningskompetencen for den endelige ophævelse blev delegeret til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Resultatet af høringen Forslaget om ophævelse af Lokalplan nr. 54 har været i høring ved omkringliggende naboer, og der er indkommet ét høringssvar. Thomas Elmelund Rasmussen, Snerlevej 10, er bekymret for øget støjbelastning ved tilføjelse af funktioner. Derudover påpeges det, at der ikke er mange børn og unge i Grønnemose til at benytte disse aktiviteter. Der peges som alternativt område på et område ved Lærkeskolen, hvor man i forvejen kan mødes om forskellige aktiviteter uden at forstyrre andre. Han frygter ligeledes at bålpladsen vil skabe røggener og blive brugt uhensigtsmæssigt. Derudover tvivler han på, at det vil gøre Grønnemose mere attraktivt. Hvis det alligevel besluttes at gennemføre projektet, anbefaler han afskærmning mod eksisterende bebyggelse. Indstilling Det anbefales fortsat at imødekomme ansøgningen og stille krav om hensyntagen til omkringliggende huse ved bl.a. fastsætte vilkår om afskærmning mod nabobebyggelse. Formålet med at ophæve lokalplanen for del af matrikel 23p var, at arealet skulle medtages i en fremtidig lokalplan for det tilstødende område mod vest, som er udlagt til boligformål. Det rekreative område med legeplads skulle indtil da tillades ved en landzonetilladelse. Den foretagne høring er ikke lovpligtig, da alene ejer af arealet (Assens Kommune) skal høres. Der er derfor kun foretaget høring af de nærmeste husstande. I lyset af, at der er indkommet et høringssvar, der er meget kritisk, anbefaler administrationen, at processen med at få lokalplanlagt for anvendelsen til de ansøgte rekreative formål fremskyndes og ikke afventer en lokalplanlægning af boligområdet mod vest. Det anbefales derfor, at der i stedet for en ophævelse af del af lokalplanen udarbejdes et revideret forslag til Lokalplan 54, hvori det ansøgte areal udlægges til rekreativt område. Herved gives alle indenfor lokalplanområdet mulighed for at blive inddraget, og inddragelsesprocessen optimeres. Derudover forbliver arealet planlagt og i byzonen, som en del af det planlagte boligområde. Bemærkninger Størstedelen af det ansøgte område er i dag bortforpagtet på en femårig kontrakt. Rørup Sogneforenings Landsbypedelafdeling har siden 2015 lejet matrikel 23p af forpagter for ét år af gangen. Forpagtningsaftalen mellem forpagter og Assens Kommune kan opsiges med kort varsel, hvis området ikke er dyrket, og kommunen kan til enhver tid opsige forpagtningsaftalen med 3 måneders varsel. Hele det ansøgte areal er omfattet af Lokalplan nr. 54, hvor den sydøstlige del er udlagt til mose og rekreativt område. Den nordlige del, hvorpå der ønskes placeret boldbane, skaterbane, legeplads og bålplads mv. er udlagt til boligformål og den sydlige del fortsat til mose og rekreativt område. Den del som Rørup Sogneforening søger om råderet over, er i lokalplan nr. 54 udlagt til boligformål, men er ikke udstykket og er ikke byggemodnet. Imødekommes ansøgningen med det opdaterede areal, vil der kun være én byggegrund tilbage indenfor lokalplanområdet, men området mod vest er omfattet af en rammelokalplan til boligformål og vil kunne lokalplanlægges og udstykkes. Assens Kommune, 25 af 29

26 Såfremt anmodningen om at få råderet over arealet som ansøgt imødekommes, kræver det, at forpagtningsaftalen ophæves. Ved overførsel af den del af området, der ikke er omfattet af 3, til rekreative formål, vil det være en forudsætning, at den fremtidige pleje og drift af arealet som rekreativt område påhviler ansøger (Rørup Sogneforening). Lovgrundlag: Lov om planlægning. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Høringssvar Thomas Elmelund Rasmussen.pdf Kortbilag til høringssvar Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: At ansøgning om etablering af rekreativt område og deraf følgende råderet over ansøgte del af matrikel 23p Etterup By, Rørup imødekommes. At der udarbejdes et forslag til revideret Lokalplan nr. 54, hvori den del af matrikel 23p, der ønskes anvendt til rekreativt område, udlægges til rekreative formål i stedet for boligformål. Beslutning Økonomiudvalget den 5. december 2016 Indstillingen anbefales /6367 Månedsstatistik december 2016 Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller, at statistikken tages til efterretning. Beslutningstema: Orientering om den aktuelle udvikling indenfor beskæftigelsesområdet. Sagsfremstilling: Månedsstatistikken viser et aktuelt overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet i Assens Kommune. Månedsstatistikken indeholder tallene fra beskæftigelsesområdet for september 2016 samt analyse af virksomhedstilfredshedsundersøgelsen. Afdelingsleder af Job- og Virksomhedsservice, Anders Barkholdt og faglig koordinator i Virksomhedsservice Janne Kjær Dyrhøj deltager i mødet for at fortælle om de tiltag og indsatser, der er arbejdet med gennem det seneste år i forbindelse med vores virksomhedsstrategi. Ledighedsprocenten i Assens Kommune steget med 0,1 % i løbet af tidsrummet september 2015 september 2016, den er faldet i RAR Fyn med 0,1 % i samme tidsrum. Antal af arbejdsløshedsdag-pengemodtagere er faldet med 14,4 %, og antal af sygedagpengemodtagere med 4,6 % i perioden september 2015 september I samme periode steg antallet af ressourceforløbssager med 36,8 % og antallet af Assens Kommune, 26 af 29

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup

11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup 11. 16/11444 Principbeslutning om omfartsvej vest for Tommerup Indstilling: Direktøren for By, Land og Kultur indstiller: at der tages principiel beslutning om, om den udlagte vejreservation til en omfartsvej

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby

Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4. Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Behandling af høringssvar lokalplan 4.2-4 Høringssvar 1 Grete og Georg Jørgensen, Svinget 6, Haarby Indhold i bemærkninger Administrations bemærkninger Ændringsforslag Ønsker at der etableres en sti vest

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse

Indstilling. Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 5. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Nedlæggelse af vej og sti samt fremtidig bemyndigelse Nedlæggelse af del af privat fællesvej ved

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25.

Indstilling. Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Lokalplan 1020, Malling Syd - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1020, Boliger mellem

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2014 Lokalplan 938, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig g Omsorg Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 938. Boligområde

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Forslag til Lokalplan LK

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Vamdrup. Mål Boligudbygning Mål Målet er at udvikle attraktive boligområder i Vamdrup og i de omkringliggende lokal- og landsbyer i tæt tilknytning til og respekt for det eksisterende miljø og med høj arkitektonisk

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense

Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade Bogense Referat 7. februar 2017 Kl. 12:30 14:30 i Byrådssalen Bogense Rådhus, Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf. nr. 30 66 16 28 1 Dagsorden

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv

Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorv Udfordringer ved Vindinge Nord Der er stor forståelse for, at Vindinge betragtes som en eftertragtet landsby, som mange gerne vil bosætte sig i, hvorved flere boliger efterspørges. Der ses derfor som udgangspunkt

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Lokalplan 0611-22 2001-04-23 Redegørelse Foto 1 Lokalplanområdet set mod syd langs hegn mod eksisterende idrætsplads Eksisterende forhold Landskabet omkring Almind er et typisk østjysk morænelandskab.

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser

Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Byggegrund med direkte adgang til naturskønne omgivelser Ledig byggegrund til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder. Dato

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 20. september 2011. Kl. 18:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 20. september 2011. Kl. 18:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat tirsdag den 20. september 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Projekt Kirke Hyllinge...2 3. TM - Eventuelt...4 20-09-2011 Side

Læs mere

Hvidbog over indsigelser LP 615

Hvidbog over indsigelser LP 615 Hvidbog over indsigelser LP 615 Forslag til lokalplan 615 for et blandet bolig- og erhvervsområde ved Sofielund Skovvej i Tankefuld har været offentliggjort i 8 uger med frist den 28-07-2016. Der er modtaget

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Torvet 3, Grenaa Mødelokale 3 Dato: Torsdag den 23. juni 2016 Start kl.: 11:00 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A) Niels Basballe

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013

Lydum. Kvong. Lunde 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 Lydum Lunde Kvong 11. LUNDE KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere