A/B Margueritten. Indhold. Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B Margueritten. Indhold. Februar 2013"

Transkript

1 A/B Margueritten Indhold Forord... 2 Husets historie... 3 Hvad er en andelsboligforening?... 5 Husorden... 6 Bestyrelsens sammensætning og arbejde... 9 Generalforsamling Administration Køb og salg af andelslejligheder Tegning af forside Tegning af bagside Tegning af altaner Februar 2013 Andelsboligforeningen Margueritten Side 1

2 Forord Bestyrelsen ønsker med denne mappe at give et samlet overblik over, hvordan man bor i A/B Margueritten. Mappen er udarbejdet på grundlag af eksisterende regler, vedtægter og love. Bestyrelsen vil løbende sørge for ajourføring af mappen, når der kommer ændringer eller tilføjelser. Bestyrelsen har bestræbt sig på at fremlægge de seneste gældende og rigtige oplysninger, men den kan ikke holdes (juridisk) ansvarlig for eventuelle fejl. Fotografi af Ny Carlsbergvej umiddelbart inden bliver bygget. Andelsboligforeningen Margueritten Side 2

3 Husets historie Husets historie begyndte med ansøgning om byggetilladelse den 14. april Byggetilladelsen kom dog ikke uden problemer. Magistraten mente, at facaden var for udskejende, så tegningerne måtte laves om. Senere da kloak og vandklosetter blev godkendt, var det med en anmærkning om, at man fandt 33 stk. vandklosetter noget dekadent formentlig i betydningen for flot. Således stod ejendommen klar til de første lejere i foråret Siden har der været forskellige ejere af ejendommen helt frem til 1983, hvor lejerne fik mulighed for at overtage ejendommen på andelsbasis. Efter stiftelsen af andelsforeningen er der løbende lavet forbedringer og vedligeholdelse af ejendommen: 1989: - Nye vinduer - Maling af facaden - Isolering af vinduesbrøstninger - Isolering af etageadskillelserne fra kælder til stuen og fra 4. sal til loft - Renovering af taget - Brandsikring af ejendommen - Udskiftning af 3 etageadskillelser i nr. 18 på grund af svamp 1992: - Udskiftning af faldstammer og vandstammer 1994: - Udskiftning af taget til gårdside Andelsboligforeningen Margueritten Side 3

4 1996: 2010: 2012: - Fjernvarme indlagt - Altaner på 18 lejligheder - Hovedopgange renoveret. - Etablering af internet i hele ejendommen Der er således sket meget med ejendommen siden dens opførelse i 1906, men huset har trods omvæltningerne bevaret sin charme og sit særpræg. Andelsboligforeningen Margueritten Side 4

5 Hvad er en andelsboligforening? Andelsboligformen har været kendt i landet gennem de sidste 100 år. Der er alligevel ofte misforståelser om betydningen af foreningsstrukturen, og andelsboligen forveksles til tider med såvel ejer- som lejerboligformer. En andelsboligforening er en forening, der har til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for andelsboligforeningens medlemmer. Den enkelte andelshaver ejer således ikke deres bolig, men ejer til gengæld en ideel anpart af foreningen, og har i den forbindelse fået brugsretten til en bolig. Karakteristisk for andelsboligen er altså, at beboerne i en beboelsesejendom ejer andele i foreningen, som igen ejer ejendommen. Til hver andel er der knyttet brugsretten til en bolig i foreningens ejendom. Der er altså ikke tale om, at den enkelte andelshaver (lig med det enkelte medlem) har ejendomsret til nogen nærmere bestemt del af ejendommen. Andelshaverne ejer derimod i fællesskab alle foreningens aktiver, herunder ejendom, driftsmidler, værdipapirer etc., og har på tilsvarende vis en andel i foreningens eventuelle gæld. Vedtægten er retsgrundlaget for en andelshavers medlemskab af andelsboligforeningen. Vedtægten er en aftale, indgået mellem andelshaver og andelsboligforeningen, som fastlægger rammerne for medlemskabet og som regulerer forholdene i foreningen. Vedtægten kan, som enhver aftale, pålægge pligter og giver rettigheder til aftaleparterne. En rettighed kunne for eksempel være fremleje, mens en pligt kunne være at andelshaveren varetager den indre vedligeholdelse i den lejlighed, som andelshaveren bebor. Foreningen er en selvstændig person i juridisk forstand. Hvis foreningen bliver involveret i en tvist, er det således foreningen, og ikke den enkelte andelshaver, der er part i sagen. Foreningen vil ligeledes i almindelighed være selvstændigt skattesubjekt, så foreningens eventuelle skattemæssige fradrag kun kan udnyttes af foreningen og ikke af de enkelte andelshavere. Der kan ikke siges noget om størrelsen af den typiske andelsboligforening. Det er klart, at der i alt fald må være to andelshavere, før det giver mening at tale om en forening. Gennemsnitlig ligger størrelsen af den typiske andelsboligforening på mellem 20 og 30 andelshavere, mens de største foreninger har hundrede medlemmer. Andelsboligforeninger i byområder er som oftest større end foreninger på landet. Andelsboligforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen blandt foreningens egne medlemmer. Der afholdes årligt generalforsamling, hvor alle medlemmer har adgang, og hvor blandt andet regnskaber og budgetter godkendes og andelsværdien fastlægges. Nogle foreninger har desuden tilknyttet en professionel administration eller en ansat stab af bistand for bestyrelsen i forbindelse med den daglige administration, mens bestyrelsen i andre foreninger selv udfører både administrative og forvaltningsmæssige opgaver. Endelig har næsten alle foreninger en professionel, statsautoriseret eller registreret revisor, som reviderer foreningens regnskab. Andelsboligforeningen Margueritten Side 5

6 Husorden Reglerne i denne husorden er fastsat både for at beskytte beboerne og den fælles ejendom, for at skabe ro og orden og for at holde ejendommen med gård og gadearealer i pæn stand. Affald: Køkkenaffald og lignende må ikke henkastes i gården, på køkken- eller hovedtrappe eller anbringes noget andet sted end i de dertil indrettede affaldscontainere. Papir til genbrug skal lægges i de dertil indrettede papircontainere. Storskrald og miljøaffald henstilles i de dertil indrettet rum i det nordøstlige hjørne af gården. Flasker skal smide i de af kommunen opsatte flaskecontainere f.eks. på Enghave Plads. Afløb og vandlåse: Indvendige afløb samt vandlåse fra kummer, køkkenvaske og lignende skal renholdes af beboeren for at undgå tilstopning. Der må ikke anvendes ætsende midler. Antenne og Internet: Tilslutning til antenne- og internet må kun foretages med originale kabler og stik. Der må ikke opsættes andre antenner uden særskilt, skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, desuden må der ikke foretages indgreb i de fælles antenne- og internetanlæg. Barnevogne: Barnevogne må ikke stilles i opgangen. Barnevogne placeres i det kælderrum under nr. 18, som er indrettet hertil. Bestyrelsen: Enhver henvendelse til bestyrelsen kan ske skriftligt via eller i foreningens postkasse i nummer 18. Se i øvrigt afsnittet om bestyrelsens arbejde. Brændsel: Petroleum og andre brandbare væsker skal altid opbevares efter brandvedtægter og må aldrig henstilles på ejendommens hoved eller køkkentrappe. Brænde må ikke henlægges i kælder eller loftsrum på grund af fare for svampeangreb. Cykler: Cykler må ikke stilles op ad facaden eller på trapperne. Der er cykelparkering i mellemgangene ved hver opgang. Dørtelefon og dørskiltning: Man må ikke lukke nogen ind i ejendommen, før man har sikret sig, at vedkommende har et ærinde i ejendommen. Kun navne og adresseskilt på døren er tilladt. Bestyrelsen sørger for, at der kommer skilt med for- og efternavn på dørtelefonen og postkasser. Anden skiltning er ikke tilladt. Fyrværkeri: Fyrværkeri må ikke antændes noget sted på ejendommens område. Andelsboligforeningen Margueritten Side 6

7 Graffiti / hærværk: Hærværk og graffiti og ødelæggelser af ejendom og anlæg, som du eller dine gæster er ansvarlig for, skal du erstatte. Gårdmand: Foreningen har en gårdmand, som tager sig af fejning af gård og gade. Gårdmanden er ikke ansat til at rydde op efter den enkelte andelshaver! Husdyr: Der må maks. holdes 2 katte pr. andelshaver. Hunde er ikke tilladt. Indbrud / tyveri: For at forebygge indbrud og tyveri er det beboernes pligt at sørge for, at ejendommens døre og porte lukkes og låses tillige med døre og vinduer i lejlighed og kælder. Såfremt beboerne skal være væk fra lejligheden i længere tid, bør man underrette naboer herom, så de kan tilse lejligheden. Undgå nedrullede gardiner og andre synlige tegn på, at lejligheden er forladt. Lys: Hvis der mangler lys på trapper eller i fællesrum, kan man henvende sig til bestyrelsen via hvorefter fejlen vil blive udbedret. Musik: Musik samt anden støjende underholdning må kun udøves, så den ikke er til gene for andre beboere. Specielt om aftenen og natten skal der vises særligt hensyn, så andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret. Opvarmning: Beboerne skal sørge for en minimumstemperatur på 15 grader i lejligheden. Postkasser: Postloven fastslår, at postkasser skal være opsat i opgangen eller udenfor ejendommen. Der er pligt til at tømme postkassen og fjerne papiraffald. Støj: Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke ved støj eller på anden måde er til gene for ejendommen eller dens beboere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted mellem 20:00 og 09:00. Trapper: Hold trapperne rene og henstil ikke affald eller lignende på trapperne. Bestyrelsen sørger for selve rengøringen af trapperne. Udluftning og tørring: Beboeren bør dagligt foretage effektiv udluftning, således at fugtdannelse på træværk, tapet og lignende undgås. Især ved tørring af vasketøj skal der sikres nødvendig udluftning. I vintertiden bør ventiler i vinduerne af hensyn til ventilationen i lejligheden aldrig være lukkede. Andelsboligforeningen Margueritten Side 7

8 Vandhaner og cisterner: For at undgå vandspild og ekstra udgifter for alle skal beboeren straks rekvirere en autoriseret gasog vandmester, hvis der konstateres defekt på haner eller cisterner. Vaskeri og tørrelofter: Vaskekælderen skal efter endt benyttelse efterlades ryddelig og ren. Trævlefiltre i vaskemaskiner og tørretumbler skal renses efter endt brug af maskinerne. Fejlmeldinger på maskiner sendes til Af hensyn til beboere, der anvender tørrelofterne henstilles der til, at tøj fjernes, så snart det er tørt, således tørresnorene så vidt muligt holdes ledige til øvrige beboeres vasketøj. Vinduer: Beboerne må ikke ændre ved konstruktionen af vinduerne, for eksempel ved at opsætte forsatsvinduer, da dette kan ændre ventilationen i vinduesrammerne. Bestyrelsen sørger for vinduespudsning på trapperne og i kælderlokalerne. Overtrædelse af husordenen: Overtræder en beboer husordenen bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks over for overtræderen. Stopper denne ikke straks, kan skriftlig henvendelse til bestyrelsen foretages. Den skriftlige henvendelse skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunktet for overtrædelsen. Bestyrelsen foretager dernæst de fornødne foranstaltninger. Husorden vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. februar Andelsboligforeningen Margueritten Side 8

9 Bestyrelsens sammensætning og arbejde Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af formand og 4 medlemmer. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling. Desuden vælges, for et år ad gangen, to bestyrelsessuppleanter Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen bestræber sig på at afholde bestyrelsesmøde 1 gang om måneden. Forud for hvert bestyrelsesmøde udfærdiger formanden en dagsorden. Under bestyrelsesmøderne bliver aktuelle problemer, løbende sager samt eventuel skriftlige henvendelser fra foreningens medlemmer drøftet. Ved hvert bestyrelsesmøde tages referat. Referatet bliver opslået i alle opgangene og sendt til alle medlemmer med adresse. I øvrigt fører bestyrelsen tilsyn med følgende opgaver: - den daglige drift i foreningen - planlægger reparationer/forbedringsarbejder på ejendommen - overdragelsessager - skriftlige anmodninger om udtrædelse af foreningen - møder op ved vurderinger af andelslejligheder i forbindelse med salg - kontakt til administrator - indkaldelse til fællesarbejde 1 gang årligt, eller hvis der opstår behov for det - lægger budget i samarbejde med administrator - foretager budgetopfølgning - indkalder og sørger for afholdelse af generalforsamling Andelsboligforeningen Margueritten Side 9

10 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor der kan træffes beslutninger af de fremmødte andelshavere. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af årsrapport og revisionsberetning 4. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring i boligafgift 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen 7. Eventuelt Dagsorden samt indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes til den enkelte andelshaver 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Herudover kan der senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse afleveres forslag fra den enkelte andelshaver, som ønsker et specielt emne/punkt drøftet på generalforsamlingen. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. Forslag om: - Vedtægtsændringer - Nyt indskud - Regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften - Iværksættelse af forbedringsarbejder eller istandsættelsesarbejder hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 40% - Henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der årligt overstiger 40% af den hidtidige boligafgift, og - Optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidige ydelser, Kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja- og nej-stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja- og nej-stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja- og nej-stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. Andelsboligforeningen Margueritten Side 10

11 Administration Administrator på ejendommen er: DEAS A/S Dirch Passers Alle Frederiksberg Telefon nr.: Vores sagsbehandler/kontaktperson hos DEAS A/S hedder Lene Krogh Foldager. Administrator varetager blandt andet følgende opgaver for foreningen: - Deltager ved den ordinære generalforsamling - Besvarer henvendelser fra foreningen - Opkræver den månedlige boligafgift - Restanceprocedure ved manglende indbetaling af boligafgift - Driftsregnskab og budget sendes til bestyrelsen 4 gange årligt og giver dermed overblik over foreningens økonomi - Sørger for, at foreningens forsikringer betales rettidigt, og at foreningen er forsikret i sædvanligt omfang - Afholder årligt budgetmøde med bestyrelsen forud for den ordinære generalforsamling - Betaler ejendommens driftsudgifter, herunder terminsydelser, skatter og afgifter, forsikringspræmier, renholdelse og vedligeholdelsesudgifter - Udfærdiger årsregnskab - Udfærdiger vurdering af andelslejligheder i forbindelse med salg. Denne afgift betales imidlertid af sælger af andelslejligheden - Udfærdiger købspapirer ved andelsoverdragelser. Omkostninger herved afholdes imidlertid af køber af andelslejligheden. Andelsboligforeningen Margueritten Side 11

12 Køb og salg af andelslejligheder Når man skal sælge Har man besluttet sig for at sælge sin andelslejlighed, skal man være opmærksom på de forhold, der er omtalt i det følgende. Der er mange ting, der skal tages hensyn til, inden andelslejligheden kan sælges, og man må beregne, at en overdragelse tager cirka 1-2 måneder at gennemføre. Hvem kan man sælge til Andelslejligheden er ikke andelshaverens, men tilhører andelsboligforeningen. Andelslejligheden kan ikke sælges frit, men skal altid sælges igennem bestyrelsen. Dette sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Se paragraf 13 i vedtægterne herom. Normalt sælges til personer, som står på foreningens venteligste, men er den udtømt, kan den enkelte andelshaver selv indstille én til overtagelse af andelslejligheden, eventuelt annoncere efter en køber. Vurderingen Når en andelshaver har besluttet sig for at sælge, skal denne, i samarbejde med bestyrelsen sørge for at tilkalde en konsulent for at få lavet en vurdering. Andelshaveren kan frit vælge konsulent, bare denne er godkendt af Andelsboligforeningens fælles organisation, også kaldet ABF. Først og fremmest vurderes de arbejder, der er udført i lejligheden, som ligger ud over almindelig vedligeholdelse. Dertil kommer, at alle vitale installationer gennemgås. Hvor nyt arbejde er udført, vil man blive bedt om bilag for eget arbejde eller fra autoriseret håndværker og eventuelle ibrugtagningstilladelser fra myndighederne. Til sidst vil konsulenten lave en opstilling over alle forbedringer, med diverse nedskrivninger og tilføje en mangelliste, hvis der er ting, der skal ordnes før fraflytningen. Eventuelle mangler skal udbedres inden overdragelsesdagen. Bestyrelsen skal kontrollere, at manglerne er udbedret, ellers får sælger ikke sine penge. Er en af de implicerede parter (bestyrelsen, sælger eller køber) uenige i konsulentens vurdering, kan den, der anfægter vurderingen for egen regning få lavet en ny. Hvis dette ikke fører til en løsning, er der mulighed for en voldgiftskendelse, som ikke kan appelleres. Hvordan beregnes prisen Salgsprisen for en andelslejlighed består altid af to dele, nemlig den del af foreningens formue, der er knyttet til lejligheden, samt den del som vedrører vurderingen af andelsboligen. I vurderingen, der skal udarbejdes af en konsulent efter ABF s anvisninger, vurderes moderniseringernes værdi på tidspunktet for overtagelsen. Vurderingsmanden beregner ligeledes tilpasset løsøre samt almindelig løsøre. Det bemærkes, at køber ikke er forpligtet til at overtage almindelig løsøre. Beregning af købs-/salgspris 1. del Værdien på andelsbeviset X Den sidst offentliggjorte andelskrone (fra sidste generalforsamling) = Andelslejlighedens værdi. 2. del Andelslejlighedens værdi + Forbedringer ifølge vurderingsrapport + Overtagelse af tilpasset løsøre + Eventuel overtagelse af almindelig løsøre = Købspris/salgspris i alt Andelsboligforeningen Margueritten Side 12

13 Det skal her understreges, at salgsprisen er udtryk for en maksimal pris for lejligheden andelshaveren kan frit forlange mindre for at få lejligheden solgt. Udbetalingen til sælger sker i to dele 1. del Umiddelbart efter overdragelsesdagen udbetales til sælger: Salgspris i henhold til vurderingsrapport (minus) Eventuel skyldig boligafgift (minus) Værdien af mangler i henhold til vurderingsrapport såfremt disse ikke er udbedret inden overdragelsesdagen (minus) Depositum stort 2% af salgsprisen som tilbageholdes til dækning af eventuelle skjulte fejl og mangler (minus) Pris for oprydning på lofts og kælderrum, hvis dette ikke er foretaget af sælger (minus) udbetaling til kreditorer = Udbetaling til sælger på overdragelsesdagen 2. del Efter cirka 3 uger udbetales den resterende salgspris til sælger: Tilbageholdt depositum såfremt der ikke er gjort indsigelser om eventuelle skjulte mangler = Restbeløbet som udbetales til sælger ca. 3 uger efter overdragelsesdagen Hvordan foregår overdragelsen? Når administrator har modtaget vurderingen og andelsbeviset, vil denne lave en salgsaftale, som underskrives af foreningens bestyrelse, sælger og køber efter at køber har fået forevist andelslejligheden og godkendt den. Købers indbetaling til administrator skal foretages senest 10 dage før overdragelsen. Beløbet som køber, skal betale udgør købsprisen. Efter loven er det en forudsætning for, at sælger kan få sine penge, at andelsbeviset er overdraget til køber. Derfor skal andelsbeviset indsendes til administrator inden overdragelsesdagen. Den nye andelshaver har 14 dage efter overdragelsen til skriftligt at påtale fejl og mangler til bestyrelsen. Det fulde beløb kan derfor ikke udbetales til sælger på overdragelsesdagen. Det er i alles, og især sælgers, interesse, at andelslejligheden afleveres helt ryddet, rengjort, og med alle installationer til el, gas, vand og afløb i lovlig og funktionsdygtig stand. Vigtigt er det også, at tilhørende lofts-, kælder- eller cykelrum er ryddet disse rum er også en del af andelslejligheden! Det understreges, at den andelshaver, der sælger, selv skal stå for alt det praktiske vedrørende salget. Bestyrelsen fører tilsyn med, at det foregår efter vedtægterne. Andelsboligforeningen Margueritten Side 13

14 Tegning af forside Tegning af bagside Andelsboligforeningen Margueritten Side 14

15 Tegning af altaner Andelsboligforeningen Margueritten Side 15

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Husorden for AAB afdeling 16

Husorden for AAB afdeling 16 Husorden for AAB afdeling 16 Arbejdernes Andels- Boligforening Afdeling 16 Frederikssundsvej 128 I st. 2700 Brønshøj Tlf. 38 89 99 58 Fax 38 60 98 58 Husorden for afdeling 16 Indledning En boligafdeling

Læs mere

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD"

ORDENSREGLER. for BOLIGFORENINGEN KJØGEGAARD ORDENSREGLER for BOLIGFORENINGEN "KJØGEGAARD" vedtaget på generalforsamlingen den 21. juni 2007. 1. Formål og ansvar Ordensreglerne skal give alle andelshavere og deres husstande en fælles standard for

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

Husorden for AB Hattensens Allé

Husorden for AB Hattensens Allé Husorden for AB Hattensens Allé 6-8-10 1. Indledning En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. I en andelsboligforening bor vi rigtig mange mennesker

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93.

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SØLVGADE 93. 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sølvgade 93. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen

Ordensregler. Afdeling 13 - Ørehøj. Afdelingsbestyrelsen Ordensregler Afdeling 13 - Ørehøj Afdelingsbestyrelsen 2015 Forord Afd. 13, Ørehøj, er opført i årene 1953-1955. bebyggelsen består af boligblokke med 40 lejemål. Disse ordensregler og praktiske råd er

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3

Husorden Afdeling 19. Lerumbakken 1 og 3 Husorden Afdeling 19 Lerumbakken 1 og 3 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER 4 DØRTELEFONANLÆG

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik

Når du flytter. Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig. A/B Frederik Hvad skal du være opmærksom på, når du sælger og flytter ud af din andelsbolig A/B Frederik Opsigelse 3 måneders varsel Ifølge din boligaftale med foreningen er der 3 måneders opsigelse. Denne tid skal

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December 2016 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN

BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Andelsboligforeningen Firkanten Bodenhoffs Plads 16. st. 1430 København K BOLIGAFTALE FOR A/B FIRKANTEN Opdateret 10.11. 2012 i i forbindelse med ekstra ordinær generalforsamlingsbeslutning den 14. Juni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Referat af ordinær generalforsamling i A/B Woltershus Onsdag den 21. februar 2008 kl. 18.00 afholdt A/B Woltershus sin ordinære generalforsamling på adressen Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3. Til stede ved

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden Hensigtserklæring for vores værdifulde fællesskab

Husorden Hensigtserklæring for vores værdifulde fællesskab 1 Husorden Hensigtserklæring for vores værdifulde fællesskab 2 Indhold FORORD... 3 BOLIG... 4 Bad og toilet... 4 Fejl og skader på afløb, vandhaner, vandlåse, cisterne og glas... 4 Husdyr... 4 Brug af

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

husorden boligforeningen aab

husorden boligforeningen aab husorden boligforeningen aab Indledning s. 5 Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord)

A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) A/B Sadolinparken 2 (Husforening Nord) Indholdsfortegnelse 1 Husorden... 2 2 Affald... 2 3 Altaner, vinduer og facader... 3 4 Arbejdsdag... 3 5 Cykler, barnevogne og lignende... 3 6 Cykling og knallertkørsel...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24

HUSORDEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN H.C. ØRSTEDSVEJ 21/AMALIEVEJ 22-24 1. INDLEDNING 1.1. Formål med husordenen For at skabe et godt miljø i vores ejendom er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015

Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Vejledning i andelsoverdragelse Version: 12. august 2015 Følg denne fremgangsmåde når du skal sælge din andelslejlighed. ønsker du at komme mere i dybden henvises til DEAS standardprocedure, der kan findes

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd

Vedtægter for Andelsboligforeningen. Lilla Skolan i Skogsryd 1 / 7 Vedtægter for Andelsboligforeningen 2 / 7 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: Andelsboligforeningen. I det følgende omtalt som foreningen. Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Tvister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN TREKANTEN 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Trekanten, beliggende Hestehaven/ Folehaven 80 på matr.nr. 3074 Vigerslev, der er udlejet af Københavns

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006

VEDTÆGTER. vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 VEDTÆGTER vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2006 Med indføjning af vedtagne ændringer ved generalforsamlingen 18. marts 2014 i 4 og ved indsættelse af valg af administrator i 16 punkt 7 vedr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere