Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik"

Transkript

1 Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/ Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Kære Svend Pedersen Ved brev af 24. juli 2014 har du på vegne af Nyhussektionen bedt om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering af Nyhussektionens salgsstatistik, som udsendes til sektionens medlemmer hvert. Du har oplyst, at Nyhussektionen har udsendt svise salgsstatistikker til medlemmerne siden 2003, og at disse derfor allerede er tilgængelige for medlemmerne. Indledningsvis bemærkes det, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan afgive sit umiddelbare syn på et tiltag, såfremt styrelsen finder det relevant. Det er Nyhussektionen og medlemmernes eget ansvar at overholde konkurrencereglerne. Styrelsen vil nedenfor påpege om og i givet fald hvilke umiddelbare betænkeligheder, som Nyhussektionens salgsstatistik på det foreliggende grundlag giver anledning til. En egentlig afgørelse af, hvorvidt salgsstatistikken vil være i overensstemmelse med konkurrenceloven, vil forudsætte mere dybtgående markedsundersøgelser og vurderinger. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr EAN-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Såfremt de modtagne oplysninger i sagen ikke er retvisende eller ikke på tilstrækkelig vis beskriver problemstillingen, må Nyhussektionen forvente, at styrelsens syn er et andet end det, der fremgår af denne vejledende udtalelse. Sagens baggrund Nyhussektionen er en del af Dansk Byggeri. Sektionen er brancheforening for de medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri, der som hovedaktivitet bygger nye helårs- og fritidshuse (sommerhuse). 1 Nyhussektionens 1 Af Dansk Byggeris hjemmeside fremgår det, at Nyhussektionen er for producenter af en- og tofamiliehuse, række-, kæde- og klyngehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder og fritidshuse samt lignende byggerier.

2 formål er at højne kvaliteten og begrænse mængden af fejl i nybyggeri. Efter det oplyste sker dette gennem oplysninger til medlemmerne om bl.a. nye materialer og lovgivning samt faglig erfaringsudveksling. Der er i 2015 i alt 12 medlemmer i Nyhussektionen, som er fordelt geografisk i Jylland og på Sjælland. Nyhussektionens medlemmer har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse i Danmark på ca. 20 pct. Af de oplysninger som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget i sagen, fremgår det, at Nyhussektionen siden 2003 har udsendt vise salgsstatistikker til medlemmerne. Salgsstatistikken viser, hvor mange huse, Nyhussektionens medlemmer har solgt i det foregående. Nyhussektionen har oplyst, at det primære formål med salgsstatistikken er at give medlemmerne en indsigt i markedets udvikling, at medlemmerne kan sammenholde denne statistik med de mere overordnede statistikker, som Danmarks Statistik svis udsender 2, og at statistikken kan være med til at kvalificere medlemmernes løbende beslutninger om tilpasning af produktionskapacitet ved at underbygge en beslutning om enten at reducere eller udvide produktionskapacitet, markedsføringsindsats mv., fordi det enkelte medlem kan sammenholde deres egen oplevelse af markedet med den nedgang/fremgang, som Nyhussektionens statistik viser. Nyhussektionens salgsstatistik består af følgende skema, som udfyldes med seneste s tal ved udsendelse til medlemmerne: Solgte huse i alt Ændring 2013/ Fritidshuse +/ Enkeltbeliggende +/ enfamiliehuse Dobbelt-, klynge +/ og rækkehus Nyhussektionens medlemmer melder hvert ind, hvor mange huse 3, de har solgt i det foregående. Disse salgstal indberettes via. et link, som Nyhussektionen sender ud til medlemmerne. Når medlemmerne via. linket har indrapporteret antal solgte huse, indføres disse i skemaet af en medarbejder i Dansk Byggeris analyseafdeling. Det opdaterede skema 2 Danmarks Statistik udsender smæssige statistikker for det samlede marked af salg af (i) enfamiliehuse (helårshuse) og (ii) fritidshuse (sommerhuse), der bygger på indberetninger fra kommunerne om påbegyndte og færdiggjorte huse. 3 Alle medlemmer indrapporterer tre tal: (i) antallet af solgte helårshuse, (ii) antallet af solgte fritidshuse og (iii) antallet af solgte dobbelt-, klynge- og rækkehuse. 2

3 udsendes 5-6 uger efter indrapporteringen af en konsulent i Nyhussektionen, og skemaet udsendes i aggregeret form til medlemmerne. I alt 12 medlemmer indberetter tal til Nyhussektionen, og alle medlemmerne indberetter tal til alle tre kategorier: (i) fritidshuse, (ii) helårshuse (enkeltbeliggende enfamiliehuse) og (iii) dobbelt-, klynge-, og rækkehuse. Nyhussektionens salgsstatistik oplyser intet om (i) hvor i landet husene er solgt, (ii) om husene er solgt med grund eller udelukkende som entreprise, og (iii) hvor mange medlemsfirmaer (ud af de 12 medlemmer), der har indrapporteret tal i det pågældende. Vejledende udtalelse (i) Konkurrencelovens 6 Generelt kan det oplyses, at det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1. Dette gælder også for vedtagelser og samordnet praksis inden for en sammenslutning af virksomheder (medlemmer i en brancheforening), jf. konkurrencelovens 6, stk. 3. Grundtanken i konkurrencelovens 6 er, at enhver virksomhed selvstændigt skal tage stilling til den politik, som virksomheden vil føre på markedet, og de vilkår, som virksomheden vil tilbyde sine kunder. Derfor må en brancheforenings informationsaktiviteter hverken direkte eller indirekte skabe en kunstig gennemsigtighed blandt dennes medlemmer, som kan bidrage til, at medlemmernes uafhængige tilrettelæggelse af deres markedsadfærd påvirkes. Hvis en brancheforening for eksempel stiller information til rådighed for medlemmerne om forhold, som vedrører en konkurrenceparameter (fx priser og salg), er der en risiko for, at informationen kan medvirke til at frigøre det enkelte medlem fra den usikkerhed, som ellers normalt vil være forbundet med at være til stede på et marked med ufordrejet konkurrence. Det afhænger af en konkret vurdering, om en brancheforenings informationsaktivitet, er lovlig. Den konkurrenceretlige vurdering vil overordnet tage udgangspunkt i de principper, der er beskrevet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning om Informationsaktiviteter i brancheforeninger 4 fra Vejledningen findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, 3

4 (ii) Medlemsoplysninger og statistikker En brancheforenings informationsaktiviteter omfatter alle former for indsamling, bearbejdning, udmelding og udsendelse af information fra en forening. Begrebet dækker både informationsaktiviteter i form af envejskommunikation (fx anbefalinger, vedtægter og nyhedsbreve) og udveksling af oplysninger om, med eller mellem de enkelte medlemmer gennem brancheforeningen (fx statistikker). Udsendelse af medlemsoplysninger og statistikker er et eksempel på en brancheforenings informationsaktiviteter. Dette vedrører såvel brancheforeningers udsendelse af virksomhedsspecifikke oplysninger om medlemmerne i ubearbejdet form som udarbejdelse og udsendelse af markedsrelateret information, statistik og andre data, der baserer sig på oplysninger om medlemmerne i bearbejdet form. Udsendelse af statistikker og andre data, der baserer sig på oplysninger om medlemmerne, kan både gavne og skade konkurrencen. Øget gennemsigtighed kan resultere i en koordinering og ensretning af uafhængige virksomheders adfærd til skade for konkurrencen. Omvendt kan konkurrencen også effektiviseres ved at give medlemmerne en bedre indsigt i dynamikken på markedet. I forbindelse med indsamling og håndtering af medlemmernes oplysninger er det vigtigt, at en brancheforening sikrer, at konkurrencefølsomme oplysninger håndteres fortroligt. Hvis en brancheforenings ledelse eller ansatte på en eller anden måde er tilknyttet medlemsvirksomhederne, kan selve indsamlingen og håndteringen af medlemmernes konkurrencefølsomme oplysninger i sig selv være i strid med konkurrencelovens 6. Dette kan være tilfældet, hvis brancheforeningen ikke har et selvstændigt og uafhængigt sekretariat, men består af repræsentanter for medlemsvirksomhederne. Under alle omstændigheder skal brancheforeningen uanset om den har et selvstændigt og uafhængigt sekretariat - sørge for, at fortrolige oplysninger håndteres fortroligt i forhold til foreningens medlemmer. Vurderingen af, om en brancheforenings udveksling af medlemsoplysninger og statistikker er lovlig eller ej, afhænger af en afvejning af flere forhold, og der er altid tale om en konkret vurdering. I afvejningen indgår følgende forhold; (i) oplysningernes konkurrencefølsomme karakter, (ii) oplysningernes aktualitet og hyppighed i udveksling, (iii) oplysningernes deltaljeringsgrad, (iv) om oplysningerne er offentligt tilgængelige og (v) markedsstrukturen. Oplysninger vil som udgangspunkt være konkurrencefølsomme, hvis de er egnet til at mindske den naturlige usikkerhed om konkurrenters påtænkte adfærd på et marked, eller hvis oplysningerne kan afsløre konkurrerende virksomheders placering på markedet og/eller deres forretnings- 4

5 strategi. Oplysninger om salg er blandt de særligt konkurrencefølsomme oplysninger. I relation til oplysningers aktualitet og hyppighed for udveksling vil det som udgangspunkt kun være udveksling af oplysninger om fremtidige og aktuelle forhold, som er konkurrenceretligt problematiske. Omvendt vil det være mindre sandsynligt, at oplysninger om historiske forhold kan skabe en fælles forståelse blandt konkurrenterne på et marked til skade for konkurrencen. Der findes ingen tidsramme for, hvornår oplysninger kan anses for reelt historiske. Jo oftere udvekslingen af oplysninger finder sted, jo nemmere er det at forudsige konkurrenternes aktuelle eller fremtidige adfærd. Oplysninger, der afslører de enkelte medlemmers fremtidige planer om fx salg, vil derfor være i strid med konkurrencelovens 6. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis oplysningerne muliggør, at medlemmerne kan identificere eller forudse hinandens påtænkte markedsadfærd. Udveksling af oplysninger, der fungerer som signaler, tendenser og/eller indikationer om den forventede udvikling i produktion eller salg, vil således som udgangspunkt udgøre en overtrædelse af konkurrencelovens 6. Udveksling af oplysninger om aktuelle transaktioner vil som udgangspunkt være i strid med konkurrencelovens 6, hvis oplysningerne kan henføres til specifikke medlemmer. Jo mere disaggregerede oplysningerne er, jo nemmere er det at holde øje med konkurrenternes adfærd. Udveksling af oplysninger om medlemmernes aktuelle produktion og salg kan være lovlig, hvis oplysningerne er tilstrækkeligt aggregerede. Udveksling af tilstrækkeligt aggregerede oplysninger om salg og kapacitet kan gavne konkurrencen, idet oplysningerne kan give virksomhederne mulighed for at træffe bedre informerede individuelle valg med henblik på effektivt at tilpasse deres strategi til markedsvilkårene. Det afgørende for, om udvekslingen er lovlig eller ej, er, om den måde, hvorpå oplysningerne udveksles, direkte eller indirekte kan sige noget om konkurrenters aktuelle eller fremtidige adfærd på markedet, eller hvis oplysningerne kan bruges til at overvåge, om en koordineret adfærd bliver overholdt. Hvis oplysningerne kan fungere som anbefalinger til medlemmerne om at udvise en bestemt adfærd, vil udvekslingen som udgangspunkt være i strid med konkurrencelovens 6. I forhold til oplysningernes detaljeringsgrad er det relevant at se på oplysningernes aggregeringsniveau. Jo mere aggregerede oplysningerne er, jo mindre sandsynligt er det, at oplysningerne vil kunne skade konkurrencen. Hvis oplysningerne er tilstrækkeligt aggregerede, vil det kunne være lovligt at udveksle oplysninger om medlemmernes aktuelle produktion, salg og omkostninger. Oplysningerne anses for tilstrækkeligt aggregerede, når de er så udetaljerede, at virksomhedsspecifikke eller produktions- 5

6 specifikke oplysninger ikke kan identificeres. Der kan ikke opstilles en generel regel for, hvilket aggregeringsniveau, der skal til, for at oplysningerne er tilstrækkeligt aggregerede. Som eksempel på, at en brancheforenings udveksling af data, baseret på medlemmernes oplysninger, vil kunne være omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, henvises til Kommissionens beslutning af 17. februar 1992 i sag IV/ og , U.K. Agricultural Tractor Registration Exchange. I sagen havde brancheforeningen U.K. Agricultural Tractor stillet oplysninger om hvert enkelt medlems detailsalg og markedsandele til rådighed for medlemmerne. Oplysningerne kunne opdeles, så de kunne anvendes til at identificere hver enkelt konkurrents salg og markedsandel opgjort efter traktormodel, produktgruppe, geografiske områder og perioder. Det gjorde det muligt for hvert medlem af brancheforeningen nøjagtigt at fastslå konkurrenternes markedsandele og salgsresultater, følge markedsudviklingen og markedspositioner, konstatere med det samme, om et andet medlems salg steg og hvor og af hvad det steg, resultater af pris- og markedsføringsstrategier samt at reagere hurtigt, hvis en ny konkurrent forsøgte at komme ind på markedet. Både Retten og Domstolen stadfæstede Kommissionens beslutning om, at denne informationsudveksling var konkurrencebegrænsende. Kommissionen havde navnlig hæftet sig ved, at oplysningerne var for detaljerede og afslørede følsomme forhold, og at markedet var stærkt koncentreret. Aggregeringsniveauet hænger også sammen med markedsstrukturen, idet vurderingen af, om oplysningerne er tilstrækkeligt aggregeret, først og fremmest afhænger af de konkrete markedsforhold. Hvis en branche for eksempel består af meget få virksomheder, kan selv aggregeret data give et fingerpeg om den enkelte virksomheds tal. Det samme er fx tilfældet, hvis branchen består af få meget store virksomheder og flere mindre virksomheder. Det har i den sammenhæng også betydning, hvor mange virksomheder og transaktioner, de aggregerede oplysninger er baseret på. Der vil på baggrund af ovenstående forhold altid skulle foretages en afvejning og konkret vurdering af samtlige forhold, som indbyrdes kan påvirke hinanden. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering, at Nyhussektionens salgsstatistik ikke umiddelbart rejser konkurrenceretlige betænkeligheder. Styrelsen har i sin umiddelbare vurdering forudsat, at: - Indsamling og håndtering af medlemmernes konkurrencefølsomme oplysninger som oplyst foretages af en medarbejder i Dansk Byggeris analyseafdeling og udsendes af en konsulent i Nyhussektionen, og at ingen af disse medarbejdere er repræsentant for medlemmerne eller i øvrigt tilknyttet medlemsvirksomhederne, 6

7 samt at Nyhussektionens medlemmer alene har adgang til de bearbejdede oplysninger i form af salgsstatistikken, - Nyhussektionens medlemmer efter det oplyste har en samlet andel af markedet for opførelse af nye helårshuse og fritidshuse på ca. 20 pct., - Nyhussektionens salgsstatistik som oplyst alene udsendes i aggregeret form, og at det ikke er muligt for medlemmerne at se det enkelte medlems tal, men alene det samlede antal solgte huse for alle medlemmerne i det foregående. I den forbindelse tillægges det vægt, at Nyhussektionens salgsstatistik ikke oplyser noget om, hvor mange medlemsfirmaer ud af de 12 medlemmer, der har indrapporteret tal i det pågældende, herunder at der efter det oplyste altid er et meget højt antal medlemmer, som indberetter tal, at alle medlemmerne indberetter tal til alle tre kategorier: (i) fritidshuse, (ii) helårshuse (enkeltbeliggende enfamiliehuse) og (iii) dobbelt-, klynge-, og rækkehuse, og at det ikke fremgår, hvor i landet husene er blevet solgt, herunder om de er solgt med grund eller udelukkende som entreprise, og - Salgsstatistikken som oplyst er så udetaljeret, at virksomhedsspecifikke eller produktionsspecifikke oplysninger ikke kan identificeres. Styrelsen henleder opmærksomheden på, at overtrædelse af konkurrenceloven er strafbart, jf. konkurrencelovens 23. Styrelsen har ikke kendskab til sager, der vedrører den omhandlede problemstilling, som har været ført som en straffesag. Styrelsen vil ikke foretage sig yderligere i anledning af Dansk Byggeris henvendelse. For en ordens skyld bemærkes det, at styrelsen ikke er forhindret i på et senere tidspunkt at undersøge Nyhussektionens salgsstatistik nærmere, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at der er grundlag herfor. Vejledende udtalelser, som denne, er ikke en afgørelse og kan derfor ikke indbringes for Konkurrenceankenævnet. Styrelsen skal afslutningsvis henlede opmærksomheden på, at styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på styrelsens hjemmeside, Med venlig hilsen Katja Hjarsbæk Andersen Fuldmægtig / 7

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK

CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK 26-03 2014 12/06552 CHJ/KHJ Punkt 2: Rådsmøde den 26. marts 2014 CAD OPFORDRER MEDLEMSVÆRKSTEDER TIL AT BOYKOTTE AUTOBUTLERS UDBUDSPORTAL, WWW.AUTOBUTLER.DK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.

Vejledning om konkurrenceloven. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst. 2013 Vejledning om konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 987-87-7029-540-6 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN 25-01-2012 4/0120-0204-0259 /KB/ASJ/MEM PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 25. JANUAR 2012 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE SAMORDNING I EJENDOMSMÆGLERBRANCHEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler

Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individuel fritagelse af konkurrencebegrænsende aftaler Individual exemption of anti competitive agreements af ASTRID LINDBERG NORS I specialet undersøges det, hvornår en konkurrencebegrænsende aftale

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere