Forslag til lokalplan nr Faaborgvej Rikkesminde og forslag til kommueplantillæg nr. 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr Faaborgvej Rikkesminde og forslag til kommueplantillæg nr. 25"

Transkript

1 Orientering om Forslag til lokalplan nr Faaborgvej Rikkesminde og forslag til kommueplantillæg nr. 25 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade Postboks Odense C Tlf Fax Odense Byråd vedtog den 7. december 2011 i henhold til Planloven at offentliggøre ovennævnte planforslag. Planområdet er vist på næste side. Planforslagene er offentligt fremlagt fra 14. december 2011 til 8. februar 2012 I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Odense Slot, Postboks 730, 5100 Odense C eller Planforslaget kan ses følgende steder: BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej, Odense C Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken, 5000 Odense C Dalum Bibliotek, Dalumvej, Odense SV og DATO 9. december 2011 REF. KNI JOURNAL NR. 2011/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag-Torsdag Fredag Planforslagene kan fås i BorgerServiceCenter. Yderligere information Du er velkommen til at ringe til Byplan for yderligere information. Sagsbehandlere er arkitekt Søren Færch, tlf og arkitekt Heidi Hauschild Jensen, tlf Venlig hilsen Dorthe Harbo Kontorchef Direkte tlf

2 Lokalplanforslagets baggrund Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om nedrivning af Rikkesmindes eksisterende bygninger og opførelse af nye boliger på stedet. Rikkesminde var tidligere en gård med tilhørende 300 tønder land, som strakte sig til Hjallese, Dyrup og Hollufgård. Bygningerne er i kommuneplanen optaget som bevaringsværdige i kategori 3. Det betyder, at disse bygninger ikke må nedrives, før kommunen positivt har taget stilling til en nedrivning. Oversigtskortet viser planområdet Odense Kommune vurderer, at bygningsanlægget har så stor en bevaringsværdi, at det skal sikres mod nedrivning. Bygningsanlægget udgør sammen med alléen, den tidstypiske have og gårdspladsen en samlet helhed, der repræsenterer en typisk større gård og byggeskikken fra århundredeskiftet. Odense Kommune nedlagde derfor i december 2010 et 14-forbud i henhold til planloven. Det indebærer, at der inden et år skal udarbejdes et lokalplanforslag for området. Lokalplanens formål og indhold Formålet med lokalplanen er at bevare områdets bevaringsværdige bygninger og beplantning og samtidig sikre en fremtidig anvendelse af bygningerne og omgivelserne. De eksisterende bygninger sikres mod nedrivning, og der er bevarende bestemmelser for vedligehold og ombygninger. Udearealerne omfattes af bestemmelser for beplantning, parkering og bevaring af eksisterende beplantning. De grønne arealer, haven mod Faaborgvej og mod vest kan anvendes til friarealer, og mod nordøst kan der ligeledes etableres en grøn parkeringsplads. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse som bolig/serviceområde. Bygningerne kan indrettes og ombygges, så de kan indeholde nye funktioner. Det vil sige, at området kan anvendes til boliger, privat og offentlig service samt mindre erhvervsvirksomhed, som kan indpasses i det eksisterende bygningsanlæg, og som ikke er til gene for omgivelserne. Ud over gængse liberale erhverv, kontorer og administration kan der i området bl.a. indpasses café og restaurationsvirksomhed, serviceerhverv inden for sundheds og helsesektoren, ungdomsskole og aftenskolevirksomhed, fritidsvirksomhed for børn og voksne, undervisning og kursus-

3 virksomhed, samlingslokaler for foreninger og beboere, kunsthåndværk og andre værkstedsfag, lokaler til udstilling og galleri, musik og samspil, teater og performance, motion og fitness. Adgangen fra Faaborgvej ad alléen opretholdes og samtidig etableres mulighed for adgang via Rikkeshave. Stuehus set fra gårdrum Udlænger set fra gårdrummet Kommuneplan Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser i 7.B2 vedrørende anvendelsen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der fremlægges derfor samtidigt et kommuneplantillæg. Tillægget ændrer den del af rammeområde 7.B2, der er omfattet af nærværende lokalplan fra et boligområde til et bolig/serviceområde. Ligeledes ændres de bebyggelsesregulerende bestemmelser, således at de er tilpasset planlægningens bygningsbevarende formål. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med tillæg nr. 25 til kommuneplanen. Alleen op mod Rikkesminde Miljøvurdering Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af forslagene, at planerne ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet. Der er derfor ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering. Lokalplanen skal sikre, at områdets kulturvarv bevares, Rikkesminde omfattes af et nedrivningsforbud, samtidig med at der gives mulighed for, at bygninger kan anvendes til andet formål. Der bevares ved benyttelse.

4 Retsvirkninger Ifølge Planlovens 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen. Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Lokalplanen indeholder ingen handlepligt, hvilket betyder, at den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil og at lokalplanen ikke medfører krav om etablering af de bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, ifølge Planlovens 13. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Indeholder lokalplanen bestemmelser om, at en del af bebyggelsen ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, kan ejeren hvis tilladelse nægtes i henhold til Planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Lokalplanens bestemmelser med tilhørende kortbilag udgør planens juridiske grundlag. For forslag til kommuneplantillæg er der ingen direkte retsvirkninger. Når byrådet har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det offentligt, er det en del af kommuneplanen, og så gælder nedenstående retsvirkninger. Byrådet har pligt til selv at virke for kommuneplanens gennemførelse. For borgerne er planen ikke direkte bindende. Men selv om borgere og bygherrer ikke er forpligtet til i forskellige dispositioner at overholde planen, har byrådet jf. Planlovens 12 mulighed for at håndhæve kommuneplanrammerne konkret. I byzone kan byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - undtagen hvis området er omfattet af en detaljeret lokalplan eller byplanvedtægt. I byzone og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig forhold, der er i strid med rammebestemmelserne - undtagen hvis området er udlagt til offentlige formål eller omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt.

5 Lokalplan Forslag Faaborgvej 39 Rikkesminde Bolig/service

6 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. 2

7 Offentlighed Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune senest 8. februar Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Heidi Hauschild Jensen, Tlf Planlægger Søren Færch Petersen, Tlf Adresse Odense Kommune, Byplan, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. 3

8 4

9 Indhold Om planlægning side 2 Offentlig høring side 3 Om lokalplanen side 6 REDEGØRELSE Baggrund side 7 Lokalplanområdet side 8 Formål og indhold side 8 Forhold til anden planlægning side 9 Miljøforhold side 14 Tilladelser fra andre myndigheder side 15 Foreløbige retsvirkninger side 16 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Bevaringsværdige bygninger side Skiltning og belysning side Ubebyggede arealer side Ophævelse af byplanvedtægt side Lokalplanens varige retsvirkninger side 22 Vedtagelsespåtegning og offentlighedsperiode side 23 Kortbilag 1 - Eksisterende forhold Kortbilag 2 - Fremtidige forhold 5

10 Om lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet for at bevare bygningerne på Rikkesminde og samtidig sikre en fremtidig anvendelse af dem. Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser for anvendelse, brug og udformning af bygninger og anlæg. Bygningerne omfattes endvidere af et nedrivningsforbud. Der er udarbejdet bestemmelser for bygningernes ydre fremtræden, der sikrer, at bevaringsværdien af bygningerne opretholdes. Adgangsforholdene er sikret under hensyntagen til områdets bevaringsinteresser og de trafikale forhold, og der er bestemmelser for ejendommes grønne arealer. Der skal bevares gennem benyttelse. Lokalplanområdets placering i Odense Kommune Oversigtskortet viser lokalplanens område 6

11 Redegørelse Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en ansøgning om nedrivning af Rikkesmindes eksisterende bygninger og opførelse af nye boliger på stedet. Rikkesminde var tidligere en gård med tilhørende 300 tønder land, som strakte sig til Hjallese, Dyrup og Hollufgård. Rikkesminde var kendt som et af Odenses førende mejerier. Et stykke fra gården ligger de tidligere mejeribygninger. Jorden er gennem flere årtier blevet udstykket til villakvarterer og parcelhuse. Gården ligger i dag med hovedhus og 3 udlænger. Bygningerne er i kommuneplanen optaget som bevaringsværdige i kategori 3. Det betyder, at disse bygninger ikke må nedrives, før kommunen positivt har taget stilling til deres bevaringsværdi. Odense Kommune vurderer, at bygningsanlægget har så stor en bevaringsværdi, at det skal sikres mod nedrivning. Bygningsanlægget udgør sammen med alléen, den tidstypiske have og gårdspladsen en samlet helhed, der repræsenterer en typisk større gård og byggeskikken fra århundredeskiftet. Gården ligger som en vigtigt kulturhistorisk markør i området. Odense Kommune nedlagde derfor i december 2010 et 14- forbud i henhold til planloven. Der skal inden et år udarbejdes et lokalplanforslag for området. Gårdrummet med de flotte bygninger og belægninger Lokalplanforslag nr

12 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 6. Området ligger i Dalum. Området afgrænses af Faaborgvej mod syd, Rikkeshave mod nord, offentlig parkeringsplads mod øst og offentligt grønt areal mod vest. Eksisterende forhold De væsentlige bevaringsværdier i området er det samlede anlægs struktur med de tre sammenbyggede længer omkring den brolagte gårdsplads og det fritliggende stuehus med haven mod vejen. Adgangen til gården sker gennem alléen, som udgør en del af områdets bevaringsværdi. Længernes nuværende udtryk er mere autentiske end stuehuset. Forvalterboligen er særligt markeret i den nordøstlige længe. Gårdspladsens belægning og det lille hundehus er ligeledes meget bevaringsværdigt. Øst for alléen ligger et stykke grøn have og der er et lille stykke grøn have vest for hovedhuset. Gårdens tidligere urtehave er i dag offentlig parkeringsplads med adgang fra Faaborgvej. Fremtidige forhold Der gives mulighed for, at området kan anvendes til bolig- og serviceformål. Bygningerne kan indrettes og ombygges, så de kan indeholde nye funktioner. De grønne arealer, haven mod Faaborgvej og mod vest kan anvendes til friarealer, og mod nordøst kan der ligeledes etableres en grøn parkeringsplads. Adgangen fra Faaborgvej ad alléen opretholdes og samtidig etableres mulighed for adgang via Rikkeshave. Formål og indhold Formålet med lokalplanen er at bevare områdets bevaringsværdige bygninger og beplantning og samtidig sikre en fremtidig anvendelse af bygningerne og omgivelserne. De eksisterende bygninger sikres mod nedrivning, og der er bevarende bestemmelser for vedligehold og ombygninger. Udearealerne omfattes af bestemmelser for beplantning, parkering og bevaring af eksisterende beplantning. Lokalplanforslag nr fastlægger bestemmelser for områ- 8 Lokalplanforslag nr

13 Redegørelse dets anvendelse som bolig/serviceområde. Dvs. at området kan anvendes til boliger, privat og offentlig service samt mindre erhvervsvirksomhed, som kan indpasses i det eksisterende bygningsanlæg, og som ikke er til gene for omgivelserne. Ud over gængse liberale erhverv, kontorer og administration kan der i området bl.a. indpasses café og restaurationsvirksomhed, serviceerhverv inden for sundheds og helsesektoren, ungdomsskole og aftenskolevirksomhed, fritidsvirksomhed for børn og voksne, undervisning og kursusvirksomhed, samlingslokaler for foreninger og beboere, kunsthåndværk og andre værkstedsfag, lokaler til udstilling og galleri, musik og samspil, teater og performance, motion og fitness. Forhold til anden planlægning Kommuneplan Lokalplanområdet ligger i rammeområde 7.B2 i kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser i 7.B2 vedrørende anvendelsen og de bebyggelsesregulerende bestemmelser. Der fremlægges derfor samtidigt med lokalplanforslaget et kommuneplantillæg nr. 25. Tillægget ændrer den del af rammeområde 7.B2, der er omfattet af nærværende lokalplan, fra et boligområde til et bolig/serviceområde 7.BS1. Med kommuneplantillægget ændres ligeledes de bebyggelsesregulerende bestemmelser, således at de er tilpasset planlægningens bygningsbevarende formål. Lokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr. 25 til kommuneplanen. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. Klimaplan I 2010 vedtog Odense Kommune en Klimaplan som opfølgning på Miljøpolitikken. Klimaplanen har en vision om, at Odense skal være en CO2 neutral by i Det skal være nemt at handle dagligvarer, komme i skole og på arbejde uden at være afhængig af bil. Ved at fortætte byen med boliger og serviceerhverv, opnår man lettere adgang, til de ting man bruger hver dag. Bæredygtighed Planstrategi og miljøpolitik Odense Kommune arbejder for at få en strategi for, hvordan Lokalplanforslag nr

14 Redegørelse byen som helhed kan reducere CO2-udledningerne, dels ved at fokusere på vedvarende energi og ved massive energibesparelser, og dels gennem bæredygtig planlægning, regnvandshåndtering mm. I lokalplanområdet bliver der en blanding af funktionerne, bolig og kontor/service. Der skabes rammer for nyt byliv i området, samtidig med at der sker en tilpasning til områdets karakter. I lokalplanen er hensynet til de eksisterende bevaringsværdige bygninger vægtet højt. Miljøforbedringer kan derfor ikke ske på bekostning af disse og der stilles ikke krav om lavenergibyggeri. Kulturhistoriske værdier Rikkesminde er sammen med Dalumgård de to store afbyggergårde fra hovedgården Kristiansdal (Dalum Kloster). De er sammen med Dalum Kloster vigtige kulturhistoriske markører i området. Bygningsanlægget udgør sammen med alléen, den tidstypiske have og gårdspladsen en samlet helhed, der dels er vigtig for forståelsen af kulturlandskabet og dels repræsenterer en typisk større gård og byggeskikken fra forrige århundredeskifte. Rikkesmindes hovedbygning blev sammen med nye avlsbygninger opført efter en brand i Stuehuset blev da opført i gule sten, blank mur, med kvadret sokkel og pudsede indfatninger om døre og vinduer. Taget var tækket med skifer. Stuehuset er noget forandret siden opførelsen. Facaderne er pudsede, skifertaget er ændret til tegl og skorstenspiberne er moderne. Samtidig er der tilføjet 4 kviste bygget på siderne af midterrisalitterne. Frontkvist mod gårdrum Støbejernsvindue Rikkesmindes oprindelige bebyggelse Eksempel på port 10 Lokalplanforslag nr

15 Redegørelse De nuværende avlsbygninger er alle opført i 1916 efter endnu en brand. Avlsbygningerne var oprindeligt anlagt som et stort E, hvor bygningerne dannede 2-3 længede gårdrum. De avlsbygninger, som dannede de sydligste to gårdrum eksisterer ikke længere. Det er især det symmetriske anlæg, de store teglhængte tagflader, der kun brydes af de trekantede gavle over portene, tagrytterne, det rødkalkede murværk, støbejernsvinduerne og de grønmalede porte, der udgør bevaringsværdierne. Bevaringsværdige bygninger Hele gårdanlægget, hovedhus og længer er udpeget bevaringsværdige i kat. 3, jf. SAVE-registeret. Bygningerne fremstår i dag i forskellig vedligeholdelsesmæssig og ombygget stand. Hovedhuset er ændret i forhold til oprindeligt. Det er dog vigtigt at fastholde bygningens proportioner og symmetri samt bygningens orientering med hovedindgang mod gårdspladsen og havedør til haven. Længerne derimod fremstår meget originale med oprindelige dør-, port- og vinduesåbninger og store ubrudte tagflader med taglanterner. Det er vigtigt, at udlængernes udtryk som udlænger fastholdes. Bygningernes tagflader i tegl skal fastholdes. Portenes nuværende udtryk skal fastholdes. Forvalterboligen bør fastholdes med sit særlige udtryk. Frontkvist med port Bygningerne inddeles i fire kategorier, der hver omfattes af forskellige bevaringsbestemmelser og muligheder for vedligehold, om og tilbygning, A1-A4. Alle bygningerne omfattes af et nedrivningsforbud. Facade mod Rikkeshave. Lanterne på tagryg Stuehus set fra gårdrum Udlænger set fra gårdrummet Lokalplanforslag nr

16 Redegørelse Bevaringsværdig belægning Belægningen på gårdspladsen skal i sin helhed bevares. Det vil sige, at strukturen med afvandingsrenden omkring gårdspladsens græsklædte midte skal fastholdes, og den retningsbestemte brolægning mellem afvandingsrenden og længernes facader skal bevares. Af hensyn til tilgængelighed kan der enkelte steder etableres jævnere belægning på langs med længerne. Belægning på gårdspladsen Bevaringsværdig beplantning Som en del af gårdanlægget er flere bevaringsværdige træer og beplantning. Alléen skal bevares og kan eventuelt forlænges ud til Rikkeshave. Det solitære lindetræ og det solitære valnøddetræ skal bevares. Der er bestemmelser for alléen. Haven mellem hovedhus og Faaborgvej skal bevares som have. Den er sammen med det kommunale friareal vest for haven en vigtig sammenhængende ramme for Rikkesminde og et markant grønt element for Faaborgvej, som er uden gadetræer og lignende. Haven bør bevares som en frodig og grøn have med store træer, buske og klippet hæk. Den klippede hæk mod Faaborgvej giver haven en præcis afgrænsning. Det er vigtigt, at haven fastholdes grøn, og derfor er der udarbejdet bestemmelser for omfanget af befæstet areal. Forvalterbolig Have mod Faaborgvej Gældende byplanvedtægt Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves samtidig den hidtil gældende byplanvedtægt nr. 80 for området omfattet af lokalplanen. Planlægning i forhold til nabokommuner Det er Odense Kommunes vurdering, at det planlagte byggeri, som er omfattet af denne lokalplan ikke vil have en påvirkning på vores nabokommuner. Kollektiv trafik Fynbus betjener området med bus på Faaborgvej og Dalumvej. Alléen op mod Rikkesminde Vej, sti og parkering Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Faaborgvej gennem alléen og fra Rikkeshave, vist på kortbilag 2. Parkering skal ske i gårdrummet, F1 og i området P/F, vist på kortbilag 2. Havelåge mod Faaborgvej 12 Lokalplanforslag nr

17 Redegørelse For F1 gælder, at parkering skal ske på eksisterende pigstensbelægning. For P/F gælder, at parkering skal etableres som grøn parkering. Belægninger skal udføres som græsarmering med chaussesten eller brosten, så områdets grønne præg bevares. Der kan plantes træer, der understøtter arealets grønne udtryk. Etablering af parkering skal ske efter en samlet plan. Skoledistrikt Lokalplanområdet ligger inden for Tingløkkeskolens skoledistrikt. Byrådet kan ændre skoledistrikterne i overensstemmelse med skolernes kapacitet. Områdets skoledistrikttilknytning fremgår af kommunens hjemmeside. Centerstruktur Lokalplanområdet støder op til den nordligste del af Dalum Bydelscenter. Dalum Bydelscenter strækker sig langs Dalumvej fra Faaborgvej i nord til Dalumgårds Allé i syd. En fortsat udvikling med detailhandel i centeret skal ske inden for den eksisterende afgrænsning. Forsyning Der bør ikke suppleres med alternative varmekilder, da området er kollektivt varmeforsynet. Varmeforsyning: Fjernvarme Fyn A/S. EL-forsyning: Energi Fyn Net. Vandforsyning: VandCenter Syd A/S. Regn- og spildevand Lokalplanområdet grænser op til både et separatkloakeret og et fælleskloakeret opland. Den eksisterende ejendom er formentlig tilsluttet kloak i Faaborgvej og ligger derfor i fælleskloakeret opland. Eventuelle nye kloakarbejder på ejendommen skal dog udføres efter separatprincippet. Afledning af regnvand til kloak skal ske i henhold til bestemmelserne i den gældende spildevandsplan. Affaldshåndtering Der må ikke etableres udendørs oplag af affald og materialer. Affaldscontainere skal placeres i de eksisterende bygninger. Tekniske anlæg Der må ikke opsættes solceller. Lokalplanforslag nr

18 Redegørelse Miljøforhold Miljøvurdering Odense Kommune vurderer på baggrund af en screening af lokalplanforslaget, at planen ikke får en væsentlig påvirkning på miljøet. Der er derfor ikke behov for at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Trafikstøjen fra Faaborgvej vedrører den del af lokalplanen, der i dag er udlagt til have og der ændres ikke på denne anvendelse. Der vil blive en øget mængde trafik til området, men det vurderes ikke at have indflydelse på miljøet. Lokalplanen skal sikre, at områdets kulturvarv bevares, Rikkesminde omfattes af et nedrivningsforbud, samtidig med at der gives mulighed for, at bygninger kan anvendes til andet formål. Der bevares ved benyttelse. Habitatbekendtgørelsen Lokalplanen er screenet for dens betydning for generelt beskyttede arter jf. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af 01/05/2007). Det vurderes samlet, at lokalplanen hverken: 1) beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller 2) ødelægger de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Jordforurening Der er ikke kortlagt nogen form for jordforurening inden for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er dog områdeklassificeret, hvilket betyder, at jorden forventes at være lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år og stammer bl.a. fra bilers udstødning, industriens udledninger og forekomsten af fyldlag. Jord fra et områdeklassificeret areal må ikke flyttes fra ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Jordens forureningsgrad skal dokumenteres med analyser i forbindelse med anmeldelsen, eller der skal indgås aftale med modtageanlægget, om at modtageanlægget foretager analyser. Hvis der ved bygge og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdes standses og Odense Kommune skal underrettes (jf. 71 i Lov om forurenet jord). Kommunen underretter Region Syddanmark. Arbejdet kan genoptages, når regionen og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. 14 Lokalplanforslag nr

19 Redegørelse Vejtrafikstøj En del af lokalplanområdet vil blive påvirket af støj fra vejtrafikken på Faaborgvej. Det påvirkede område er i dag udlagt til have og der ændres ikke på denne anvendelse. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for indvindingsopland til eksisterende indvinding. Lokalplanen vurderes at være uden betydning for grundvands-/drikkevandsinteresser. Naturbeskyttelse Skovbyggelinie En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor Naturbeskyttelseslovens generelle skovbyggelinje på 300 m (fra Fruens Bøge Skov). Det har imidlertid ingen betydning, da lokalplanområdet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2 nr. 4, hvorefter bestemmelserne om skovbyggelinjen ikke gælder i områder, der var undtaget efter tidligere lovgivning. Skovbyggelinie fra Fruens Bøge Skov Ifølge Naturfredningsloven, der i sin tid blev afløst af Naturbeskyttelsesloven, er områder, hvor der var påbegyndt en væsentlig lovlig bebyggelse før 1. januar 1968 fritaget fra skovbyggelinjebeskyttelse. Lokalplanområdet og den bebyggelse, der ligger mellem lokalplanområdet og Fruens Bøge Skov var i alt væsentligt fuldt udbygget 1. januar Tilladelse fra andre myndigheder Landbrugsloven landbrugspligt Matr. nr. 1i Kristiansdal, Hgd., Dalum, som er omfattet af denne lokalplan, er en landbrugsejendom med landbrugspligt, jf. 2 i lov om landbrugsejendomme. Landbrugsejendommens bygninger ligger indenfor lokalplanområdet. Matr. nr. 22ak, Hjallese By, Dalum er en del af ovennævnte landbrugsejendom og er bygningsløs. I forbindelse med ændret anvendelse af den del, der er omfattet af denne lokalplan, skal restejendommen enten sammenlægges med en anden landbrugsejendom, eller afhændes som en bygningsløs landbrugsejendom efter landbrugslovens regler. Det forudsættes, at landbrugspligten ophæves indenfor lokalplanområdet, medmindre landbrugspligten ønskes opretholdt på bygningsparcellen matr. nr. 1i. Lokalplanforslag nr

20 Redegørelse Ophævelse af landbrugspligt, ændret anvendelse samt udstykning skal ske efter landbrugslovens regler. I forbindelse med tilladelse efter landbrugsloven, kan Jordbrugskommisoriet stille betingelser. Indtil arealet tages i brug til lokalplanformålet, skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler. Så længe der er landbrugspligt på ejendommen, skal der opretholdes en bolig. Museumsloven Odense Bys Museer oplyser, at såfremt der kun er tale om anvendelse af eksisterende bygninger, er der ikke arkæologiske interesser. Hvis der bliver tale om jordarbejder og nedrivning af bygninger på ejendommen, vil der være arkæologiske interesser og en konkret udtalelse fra museet skal indhentes. Bygherre skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet på området påtræffes jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg (jf. Museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juni 2001), skal anlægsarbejdet omgående indstilles, i det omfang det berører fortidsminder, og Odense Bys Museer skal adviseres. Foreløbige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. 16 Lokalplanforslag nr

21 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at sikre det samlede anlægs store arkitektoniske og kulturhistoriske værdier at sikre bevaringsværdige bygninger mod nedrivning at sikre, at de bevaringsværdige bygningers karakter, byggestil, proportioner og materialer fastholdes ved ombygning, vedligeholdelse og ændret anvendelse at sikre bevaring af alléen og udearealernes anvendelse og indretning at sikre en anvendelse, der kan indpasses i eksisterende bygninger 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 1i Kristiansdal Hgd., Dalum. Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdet. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne: A1 A4. Eksisterende bygninger F1. Friareal/gårdrum F2 og F3. Friareal P/F. Parkering og friareal I lokalplanområdet kan bl. a. indpasses café og restaurationsvirksomhed serviceerhverv inden for sundheds og helsesektoren fritidsvirksomhed for børn og voksne, samlingslokaler for foreninger og beboere, undervisnings og kursusvirksomhed og ungdomsskole- og aftenskolevirksomhed kunsthåndværk og andre værkstedsfag, udstilling og gallerivirksomhed musik og samspil, teater og performance motion, fitness o. lign. 3. Anvendelse 3.1 Området skal anvendes til bolig og serviceformål. Området kan anvendes til boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service samt mindre erhvervsvirksomhed, som kan indpasses i det eksisterende bygningsanlæg, og som ikke er til gene for omgivelserne. Områdets særlige karakter indbyder til, at der kan indpasses en række forskellige funktioner jf. vignetten i marginen. Området må ikke anvendes til egentlig folkeskole eller friskole. 3.2 For områderne/bygningerne A1 A4 fastsættes nedenstående særlige anvendelsesbestemmelser: Lokalplanforslag nr

22 Bestemmelser A1 A2 A3 Der må maksimalt indrettes 4 boliger. Der må maksimalt indrettes 3 boliger. Der må maksimalt indrettes 2 boliger ud over portnerboligen. A4 Der må maksimalt indrettes 2 boliger. Boligerne må kun etableres indenfor de på kortbilag 2 særligt markerede områder. Samlet set må der maksimalt indrettes 12 boliger inden for lokalplanområdet. 3.3 Områderne F1 og P/F må kun anvendes til friareal og parkering. 3.4 Område F2 og F3 må kun anvendes til friareal. 4. Udstykning 4.1 Udstykning skal ske efter en samlet plan for området, hvor bevaringsinteresserne er indarbejdet. 4.2 Ved udstykning af området må der ikke etableres synlige skel mellem de enkelte ejendomme og bygninger. 4.3 Ved udstykning skal fælles friarealer, parkeringsarealer og vejadgang sikres ved deklaration. 5. Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til området skal ske fra Faaborgvej og Rikkeshave. Vist på kortbilag Der skal etableres 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal. 5.3 Parkering skal etableres i gårdrummet, F1 og i område P/ F. Vist på kortbilag Parkering i gårdrum, F1, skal ske i gårdrummets midte. Der må maksimalt etableres 10 p-pladser. 5.5 Der skal etableres 4 cykelparkeringspladser pr. 100 m Ingen af parkeringspladserne må overdækkes. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Eksisterende gårdmiljø med hovedhus og tre længer skal opretholdes. 6.2 Der må ikke opføres garager, skure eller lignende mindre bygninger i lokalplanområdet. 6.3 Indsamlingsmateriel til affald og materialer skal placeres indenfor eksisterende bygninger. 6.4 Transformere og andre lignede tekniske anlæg skal inte- 18 Lokalplanforslag nr

23 Bestemmelser greres i eksisterende bygninger eller placeres ved adgangsvej uden for alléen, tilpasset områdets karakter og bebyggelse. 6.5 Paraboler må ikke placeres på bygninger og i gårdrummet F1. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden - se afsnit 8-8. Bevaringsværdige bygninger Generelle bestemmelser: 8.1 De på kortbilag 1 markerede bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives og kun ombygges eller på anden måde ændres med tilladelse fra byrådet. For bygning A1, hovedhuset, gælder: 8.2 Bygningens proportioner og symmetri skal fastholdes. 8.3 Bygningens orientering med hovedindgang fra gårdrummet og havedør med trappe til haven skal fastholdes. 8.4 Bygningens facader skal fremstå i lyse farver, gul, hvid. 8.5 Taget skal beklædes med naturskifer eller røde vingetegl. 8.6 Vinduer skal være traditionelle opsprossede trævinduer med plant, klart glas. Vinduerne skal være sidehængte. 8.7 Skorstenene må ikke fjernes, men kan erstattes af en mere original type. 8.8 Der må ikke opsættes udvendige brandtrapper eller andre konstruktioner. Generelt for bygning A2, A3 og A4 gælder: Udlængernes udtryk som udlænger skal fastholdes: 8.9 Bygningernes tagflader skal fastholdes i røde vingetegl og deres nuværende udformning. De bør i videst muligt omfang bevares ubrudte. Se pkt og Udkragning Skaft Sokkel Skorsten Der kan på bygningerne A2 og A3 etableres taglanterner med proportioner som de eksisterende, som ligeledes kan erstattes med dagslyslanterner Bygningerne A2 og A3 kan suppleres med en ekstra frontkvist i samme proportion og udformning som de eksisterende. De skal placeres symmetrisk på begge sider af bygningen Der kan i tagfladerne, som ikke vender mod gårdrummet på bygning A2 og A3, etableres mindre tagvinduer. Vin- Lokalplanforslag nr

24 Bestemmelser duerne skal placeres symmetrisk i tagfladen Facaderne skal bevares i deres røde farve, rød mineralske farve - oxyd, sienna, og fremstå med en mat malet eller kalket overflade. Facaderne skal fremstå i samme farve De eksisterende støbejernsvinduer skal i videst muligt omfang bevares Ind mod gårdrummet kan yderligere dagslys etableres med nye facadeåbninger i størrelse og form som døre og porte i bygning A2. Disse skal ikke forsynes med portfløje. Karme og rammer skal udføres i smalle profiler som evt. minder om støbejern For facader, som ikke vender mod gårdrum, gælder, at der kan etableres lysåbninger i eksisterende vindueshuller For bygningerne A2 og A3 kan der ligeledes etableres lysåbninger som døre i eksisterende vinduers bredde Portene skal fastholdes med det udtryk, de har nu. De skal males i en grøn farve. Grøn som de eksisterende døre og porte med brug af pigmenterne kromgrøn eller zinkgrøn. Alle porte skal fremstå med samme farve. For bygning A4 gælder, at det er den flammerede port (sildebensbeklædning), der skal fastholdes. For øvrige bygninger er det revledøre og porte, der skal fastholdes. For bygning A4 gælder, at portene i gavlene så vidt muligt skal bevares Portene kan forsynes med moderne glaspartier placeret inde i murværk Forvalterboligens særlige udtryk med almindelige torammede vinduer i træ skal fastholdes Der må ikke opsættes udvendige brandtrapper eller andre udvendige konstruktioner. 9. Skiltning og belysning 9.1 Der må kun etableres ét henvisningsskilt ved henholdsvis Faaborgvej og Rikkeshave. 9.2 Skiltet skal tilpasses adgangsvejenes forhold. Det må maks. være 1,5 m højt og 60 cm bredt. Bundfarven skal være mørk. Eventuel lys skal være i bogstaver eller logo. 9.3 Skilte på bygningerne skal udføres som traditionelle udhængsskilte med beslag tilpasset bygningens detaljer eller males direkte på facaderne. 20 Lokalplanforslag nr

25 Bestemmelser 9.4 Der må ikke opsætte skilteplader på facaderne. 9.5 Bebyggelsen må ikke belyses med spot eller lignende. 9.6 Belysning af området skal ske efter en samlet plan for området. 9.7 Belysning langs stier og ved parkeringspladser skal udformes som parkarmaturer eller pullertarmaturer. Maks. lyspunkthøjde over terræn er 4 m. 9.8 Alle armaturer skal tilpasses bebyggelsen i udformning og materialevalg. Der skal til al udendørsbelysning vælges lyskilder med god farvegengivelse, min. Ra Ubebyggede arealer Alléen: 10.1 Lindealléen, vist på kortbilag 2, skal bevares Den kan eventuelt suppleres med en trærække af lindetræer ud til Rikkeshave Træerne skal tilbageskæres hvert år til, hvor de tidligere er blevet beskåret Træernes stammer og rødder må ikke beskadiges I en zone på min. 4 m fra alléens træer må der ikke graves ledninger eller lign. ned i jorden. Der må ikke foretages terrænændringer eller etableres faste belægninger. Gårdrummet, F1: 10.6 Belægningen på gårdspladsen skal i sin helhed bevares. Strukturen med afvandingsrenden omkring gårdspladsens græsklædte midte skal fastholdes og den retningsbestemte brolægning mellem afvandingsrenden og længernes facader skal bevares. Der kan enkelte steder af tilgængelighedshensyn etableres jævnere belægning i granit eller lignende naturstensmateriale på langs med længerne Den græsklædte midte kan anvendes til parkering jf. pkt Belægning til parkering skal udføres som græsarmering i chaussesten eller brosten. Haven, F2, mellem hovedhus og Faaborgvej: 10.8 Haven, F2, skal bevares som grøn have med store træer og buske Det solitære lindetræ og valdnøddetræ, vist på kortbilag 2, skal bevares som fuldkronede træer og må ikke opstammes højere end 1/4 af deres højde I en zone på min. 4 m omkring træerne må der ikke graves ledninger eller lign. ned i jorden. Der må ikke fo- Lokalplanforslag nr

26 Bestemmelser retages terrænreguleringer eller etableres faste belægninger Der må maks. befæstes 20 % af haven Havelågen mod Faaborgvej skal bevares. Friareal, F3: Området skal fremstå som grønt friareal. Friareal, P/F : Området skal fremstå som en græsplæne med spredte træer og solitære buske. Eksisterende træer og buske bevares i det omfang, det er muligt og suppleres med nye træer og buske som f.eks. æbletræer, hassel og hyld. Langs parcelhuse og offentlig sti skal der bevares en rabat på min. 5 m bredde uden parkering, men med klippet græs og solitære buske og træer. Afgrænsning mod naboer og eksisterende parkeringsplads etableres som klippet eller uklippet hæk Belægning til parkering skal udføres som græsarmering i chaussesten eller brosten. Dele af parkeringspladsen kan dog udføres i grus. 11. Ophævelse af byplanvedtægt 11.1 Byplanvedtægt nr. 80 ophæves for så vidt angår denne lokalplans område, som nævnt i Lokalplanens varige retsvirkninger Lokalplanens foreløbige retsvirkninger er beskrevet i lokalplanens redegørelse. Bebyggelse/anvendelse Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. 22 Lokalplanforslag nr

27 Bestemmelser Ekspropriation I henhold til 47 kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Krav om overtagelse Indeholder lokalplanen bestemmelse om, at en del af bebyggelse ikke må nedrives uden tilladelse fra byrådet, kan ejeren - hvis tilladelse nægtes - i henhold til 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning. Servitutter og lokalplaner Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. Påtegning Godkendt til offentliggørelse Odense Byråd, den 7. december 2011 Lokalplanforslaget offentligt fremlagt fra 14. december 2011 til 8. februar Lokalplanforslag nr

28 Bestemmelser 24 Lokalplanforslag nr

29 K o r t b i l a g 1 t i l l o k a l p l a n n r E k s i s t e r e n d e f o r h o l d Rikkeshave 37A 4 34 Rikkeshave 1cde 1cdd 1i 39B Faaborgvej m 41A Signatur: Grænse for lokalplanens område Matrikelskel Rikkesminde, bevaringsværdige bygninger Allé der skal bevares 1:1000 Målforhold By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg

30

31 K o r t b i l a g 2 t i l l o k a l p l a n n r F r e m t i d i g e f o r h o l d P / F Rikkeshave A4 A3 Rikkeshave A2 F1 A1 39B 39 Lind F2 F3 Valnød Faaborgvej m Signatur: Grænse for lokalplanens område Områdegrænse P / F Friareal med mulighed for parkering A1 Hovedhus F1 Friareal/gårdrum A2 - A4 F2 - F3 Udlænger Forvalterbolig Bolig i A4 Friareal Allé der skal bevares Bevaringsværdige træer med artsangivelse Vejadgang 1:1000 Målforhold By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum By- og Kulturforvaltningen Orientering om Lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 Orientering om Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan. Forslag. Parkeringsplads ved Tarup Center Solgårdsvej 2

Lokalplan. Forslag. Parkeringsplads ved Tarup Center Solgårdsvej 2 Lokalplan 8-764 Forslag Parkeringsplads ved Tarup Center Solgårdsvej 2 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

fra 23. april til 18. juni 2013

fra 23. april til 18. juni 2013 Orientering om Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplanforslag nr. 11-727 Slettensvej/Anderupvej, boliger og service By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke Taastrup Hovedgade Rugkærgårdsvej Røjlevangen Lokalplan 1.70 Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.70 Indhold: Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l...

http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Odense Kommune - LP 8-764 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 1 17-12-2014 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for atetablere parkeringsplads

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere