Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B. BB BB Fermenter Bioreaktor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B. BB-8821051 BB-8821050 Fermenter Bioreaktor 85037-551-38"

Transkript

1 Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B BB BB Fermenter Bioreaktor

2 Indhold Indhold 1. Om dette dokument Gyldighed Medfølgende dokumenter Illustrationer Sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger Uformelle sikkerhedsforanstaltninger Symboler, der bruges på apparatet Korrekt brug, forudsigelig forkert brug Resterende risici ved brug af apparatet Fare på grund af elektrisk energi Fare på grund af komponenter, der er under tryk Fare på grund af bristende kulturbeholder Farer fra gasser Farer fra ilt Farer fra kvælstof Farer fra kuldioxid Farer fra udslip af stoffer! Fare på grund af varme overflader Fare på grund af drejende komponenter Fare hvis der bruges forkerte forbrugsmaterialer Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Hovedafbryder Sikkerhedsventiler og trykformindskere Overophedningsbeskyttelse Personligt sikkerhedsudstyr Anvisninger vedrørende nødstilfælde Den driftsansvarliges forpligtelser Krav til personalet Krav til personalets kvalifikationer Personalets forpligtelser Ansvarsområder Uautoriserede personer Undervisning Oversigt over apparaterne Kontrol-/forsyningsenheder Biostat B-MO Single / Twin Biostat B-CC Single / Twin Tilslutninger og betjeningselementer Gasningsmoduler Moduler Additive Flow 2-Gas (Biostat B-MO Single / Twin) Moduler Additive Flow 4-Gas (Biostat B-CC Single / Twin) Slangepumper Eksterne pumper Kulturbeholdere UniVessel Glass UniVessel SU Biostat RM Rocker Biostat RM 200 Rocker Røreværksdrev Driftsvejledning Biostat B

3 Indhold 4. Computerprogram (software) Brugeroplysninger Systemstart Grundlag for betjeningen Betjeningsgrænseflader for bestemte apparater Betjeningsgrænseflade Sidehoved Arbejdsområde Sidefod Visning Oversigt over hovedfunktionstasterne Oversigt over valgtasterne Direkte funktionstaster til at vælge undermenuer Valglister og tabeller Beskyttelse af individuelle funktioner med adgangskode Brugeradministration Fejlbehandling og -afhjælpning Spærrefunktioner Transport Kontrol ved modtagerens overtagelse Indberet og dokumenter transportskader Kontrol af leveringens fuldstændighed Indpakning Oplysninger om transport inden for firmaet Opstilling Akklimatisering Omgivelsesforhold Arbejdsoverflader og belastninger Energier i laboratoriet Elektricitet Typeskilt Tempereringsmedie Gasforsyning Ibru gtagning Installationsmateriale Tilslutning af apparatet til spændingsforsyningen Tilslutning af laboratoriets vandforsyning til apparatet Tilslutning af laboratoriets gasforsyning til apparatet Tilslutning af røreværksdrev (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Tilslutning af UniVessel SU Holder Tilslutning af stregkodescanner Tilslutning af Biostat RM Rocker Tilslutning af sensorkabel Tilslutning af slanger til gasning Tilslutning af temperering Kulturbeholdere med dobbeltvæg / kulturbeholdere med enkelt væg med varme-/kølemanchet (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Temperering af kulturposen Varmemanchet (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Tilslutning af udsugningsluftkølingens slanger (kun UniVessel Glass) Tilslutning af eksterne pumper Til- og frakobling af apparatet Driftsvejledning Biostat B 3

4 Indhold 8. Forberedelse og gennemførsel af processer Oversigt Forberedelse af glaskulturbeholdere Tilslutning af overførselsledninger Påfyldning af kulturmedie i kulturbeholder UniVessel Glass / UniVessel SU Kulturpose Sterilisering af glaskulturbeholdere Forberedelse af kultiveringsprocessen Montering af røreværksdrev Montering af varme-/kølemanchet Montering af varmemanchet Tilslutning af gasningsmoduler Gennemfør foranstaltninger til forberedelse Sikkerhedsventilstation UniVessel SU Tilslutning af gasningssystemet Additive Flow 2-Gas Tilslutning af gasningssystemet Additive Flow 4-Gas Forberedelse af korrekturmiddeltilførsel Gennemførsel af en proces Indretning af måle- og reguleringssystem Sørg for sterilitet Gennemfør kultiveringsprocessen Hovedmenuen Main Generelt Procesvisninger i hovedmenuen Main Direkte adgang til undermenuer Hovedmenu Trend Trend -visning Indstillinger for Trend -visningen Indstilling af Trendvisningen for parametre Indstilling af en parameters visningsområde Nulstilling af visningsområdet Indstilling af Trendvisningens farve Fastlægning af et nyt tidsområde Time Range Hovedmenuen Calibration Generelt ph-kalibrering (almindelig sensor) Generelt om ph-sensorer Undermenuen Calibration ph-# Gennemfør kalibrering Direkte indtastning af nulpunktforskydningen og stejlheden Gennemfør genkalibrering po 2 -kalibrering (almindelig sensor) Generelt om po 2 -sensorer Undermenuen Calibration po2-# Gennemfør kalibrering Direkte indtastning af nulpunktforskydningen og stejlheden Optiske ph- og po 2 -sensorer De optiske sonders signalkvalitet Oplysninger omkring kalibrering ph-kalibrering (optisk sensor) Undermenuen Calibration ph-# Indtastning af indledende kalibreringsdata Gennemfør genkalibrering Ændring af målecyklus for ph-måling Driftsvejledning Biostat B

5 Indhold po 2 -kalibrering (optisk sensor) Undermenuen Calibration po2-# Gennemfør indledende kalibrering Gennemfør genkalibrering Ændring af målecyklus for po 2 -måling Totalizer for pumper og ventiler Vægt-tarering Hovedmenuen Controller Funktionsprincip og udstyr Valg af regulator Generelt om betjening af regulatorerne Referenceværdiprofiler Generelt om regulatorparametrisering Udgangsbegrænsninger Dødzone Menubilledet regulatorparametrisering PID-parametre PID-regulatoroptimering Temperaturregulering master- og slaveregulator (TEMP, JTEMP) Temperaturregulering uden følgeregulator (TEMP) Røreomdrejningsregulator (STIRR) Antiskumregulator (FOAM) Niveauregulering med niveausensor (LEVEL) Gravimetrisk niveauregulering (VWEIGHT) Gravimetrisk doseringspumperegulator (FLOW) Doseringspumperegulator (SUBS) Gasregulator (gasdoseringsregulator / gasflowregulator) ph-regulator Funktion Regulatorernes betjeningsbillede Parametrisering ph-regulering med tilførsel af syre, lud og CO po 2 -reguleringsmetoder po 2 -regulator CASCADE (kaskaderegulator) po 2 -regulator ADVANCED (polygonregulator) Gasningsstrategier Reguleringsfunktioner for Biostat RM Rocker Introduktion Vinkelstyring Positionsindstillinger POSITIONING Gasningshastighed (Biostat RM Rocker) Tillægsoplysninger kun Biostat RM Rocker Tillægsoplysninger kun Biostat RM 200 Rocker Aktivering af Single Bag-funktionen Aktivering af Twin Bag-funktionen Hovedmenuen Settings Generelt Systemindstillinger Indstillinger for måleområde Manuel drift Manuel drift for digitale indgange Manuel drift for analoge indgange Manuel drift for analoge udgange Manuel drift for regulatorer ( Control Loops ) Manuel drift for sekvensstyring ( Phases ) Eksternt tilsluttede apparater Service og diagnose Driftsvejledning Biostat B 5

6 Indhold 9. Fejl Sikkerhedsanvisninger Afhjælpning af fejl Hardwarefejl Fejltabel Kontaminering Fejltabel Modkøling Fejltabel Gasning og ventilation Procesrelaterede fejl/alarmer Når alarmer opstår Menu alarmoversigt Procesværdialarmer Alarmer ved digitalindgange Alarmer, betydning og afhjælpning Procesalarmer Systemalarmer Rengøring og vedligeholdelse Rengøring Rengøring af apparatet Rengøring af kulturbeholderne Rengøring og vedligeholdelse af varmemanchetter Vedligeholdelse Vedligeholdelse af funktionselementerne Vedligeholdelse af sikkerhedskomponenter Vedligeholdelsesintervaller Opbevaring Bortskaffelse Generelle henvisninger Farlige stoffer Hvis apparatet skal sættes ud af drift Bortskaffelse af apparatet Tekniske data Biostat B Dimensioner og vægt Sikkerhedsventiler og trykformindskere Kulturbeholdere og kulturposer Energier i laboratoriet Elektriske data Procesgasforsyning Kølevandsforsyning Temperaturer Røreværksdrev Eksterne pumper Omgivelsesforhold Omregningstabel for vandets hårdhed Overensstemmelse og licenser EF-overensstemmelseserklæring GNU-licens Bilag Service Dekontamineringserklæring Opstillingsplaner Driftsvejledning Biostat B

7 Om dette dokument 1. Om dette dokument Alle oplysninger og anvisninger i denne driftsvejledning er blevet samlet under hensyntagen til de gældende standarder og forskrifter, den moderne teknik, samt vores mangeårige viden og erfaring. Denne driftsvejledning giver dig alle de oplysninger, du skal bruge til installation og betjening af Biostat B-MO eller Biostat B-CC (omtales efterfølgende som apparat). Driftsvejledningen oplyser dig om, hvordan du bruger apparatet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde, vedligeholder apparatet i henhold til forskrifterne, gør apparatet rent i henhold til forskrifterne, tager de nødvendige foranstaltninger ved fejl. Driftsvejledningen skal læses, forstås og bruges af alle personer, der har med betjening, vedligeholdelse, rengøring og fejlafhjælpning af apparatet at gøre. Det gælder især for de angivne sikkerhedsanvisninger. t Læs denne driftsvejledning omhyggeligt og fuldstændigt inden du arbejder med apparatet. t Denne driftsvejledning er en del af apparatet. Den skal opbevares på apparatets opstillingssted så den er sikker og nem at komme til. t Hvis driftsvejledningen skulle gå tabt, kan du bestille en ny eller hente den nuværende vejledning på Sartorius' hjemmeside: Beskrivelsen er baseret på de kendte udgaver af bioreaktorerne. Leveringsomfanget indeholder ikke nødvendigvis alt tilgængeligt udstyr, det kan muligvis være forskelligt fra beskrivelsen, eller ikke alt beskrevet udstyr kan være indeholdt her. Beskrivelser, kendetegn og data kan afvige fra dem, der er beskrevet i den tekniske dokumentation, da disse tilpasses leveringsomfanget. Dokumenter om kundespecifikt udstyr kan være vedlagt kundens dokumentation eller leveres separat eller fås på forespørgsel. Apparatet må kun bruges med udstyr og under driftsbetingelser som beskrevet i de tekniske data [ kapitel 3. Oversigt over apparaterne ]. Brugeren skal være kvalificeret til at omgås apparatet, medierne og kulturerne og kende de farer, der kan opstå ved den tiltænkte proces. Processen kan gøre det nødvendigt at udstyre apparatet eller arbejdspladsen med yderligere sikkerhedsudstyr, eller at tage andre foranstaltninger i brug omkring beskyttelse af personale og arbejdsomgivelser. Dokumentationen går ikke nærmere ind på sådanne forhold, eller lovmæssige eller på anden måde forpligtende forskrifter. Sikkerheds- og fareanvisninger i dokumentationen gælder kun for apparatet og supplerer operatørens forskrifter på arbejdspladsen for den respektive proces. Ud over driftsanvisningen skal de generelle, lovmæssige og andre bindende bestemmelser om forebyggelse af ulykker og beskyttelse af miljøet i brugerens land overholdes. Driftsvejledning Biostat B 7

8 Om dette dokument Driftsvejledningen skal opbevares på apparatets opstillingssted hele tiden. Garantien gælder kun for fabrikationsfejl og fejl i apparatets funktion. Apparatet er beregnet til sædvanlige laboratoriebetingelser og teknikker. 1.1 Gyldighed Betjeningsvejledningen gælder for Biostat B-MO (mikrobiel), Biostat B-CC (cellekultur = cell culture) i Single- og Twinudgave sammen med de følgende kulturbeholdere: UniVessel Glass, enkelt væg (SW) / dobbeltvæg (DW): 1 L 2 L 5 L 10 L UniVessel SU Single Use Bioreaktor enkelt væg (SW): 2 L Biostat RM Rocker med kulturposer: Flexsafe RM 1L basic optical perfusion Flexsafe RM 2L basic optical perfusion Flexsafe RM 10L basic optical perfusion Flexsafe RM 20L basic optical perfusion Flexsafe RM 50L basic optical perfusion Biostat RM 200 Rocker med kulturposer: Flexsafe RM 100L basic optical perfusion ATF Flexsafe RM 200L basic optical perfusion ATF En detaljeret oversigt over de tilgængelige varianter findes i [ kapitel 3. Oversigt over apparaterne ]. 1.2 Medfølgende dokumenter Denne driftsvejledning beskriver betjeningen af apparatet med det tiltænkte standardudstyr. Som supplement til denne driftsvejledning findes alle nødvendige tekniske dokumenter om apparatet, f.eks. P&I-diagrammer, reservedelslister, opstillingsplaner, tekniske tegninger, osv., i mappen Technical Documentation. Ved kundespecifikke ændringer kan de tilhørende dokumenter være integreret i mappen Technical Documentation eller de kan vedlægges apparatet som særskilt dokumentation. Hvis de medfølgende dokumenter ikke stemmer overens med apparatet eller der mangler dokumenter, skal du kontakt din repræsentant for Sartorius Stedim Biotech. Som supplement til denne driftsvejledning skal du gøre dig bekendt med oplysninger i dokumentationen for kulturbeholderne. 8 Driftsvejledning Biostat B

9 Om dette dokument 1.3 Illustrationer Som henvisning og til direkte advarsel mod farer, er der tekstudsagn, der kræver særlig opmærksomhed, i denne driftsvejledning mærket som følger: Denne henvisning fremhæver en mulig fare af mellemstor risiko, der kan medføre dødsfald eller (alvorlige) kvæstelser, hvis den ikke undgås. Denne henvisning fremhæver en mulig fare af ringe risiko, der kan medføre mellem eller lette kvæstelser, hvis den ikke undgås. Denne henvisning fremhæver en mulig fare af ringe risiko, der kan medføre skader på materielle aktiver, hvis den ikke undgås. Dette symbol gør opmærksom på en funktion eller indstilling på apparatet. gør opmærksom på at man skal være forsigtig ved arbejdet. gør opmærksom på nyttige oplysninger. Desuden bruges følgende illustrationer: t y Tekst, der følger denne markering, er optællinger. Tekst, der følger denne markering, beskriver aktiviteter, der skal udføres i den angivne rækkefølge. Tekst, der følger denne markering, beskriver resultatet af en handling. Tekst i citationstegn er henvisninger til andre kapitler eller afsnit. [ ] Tekst med dette symbol foran, er henvisninger til andre kapitler, afsnit eller dokumenter. Driftsvejledning Biostat B 9

10 Sikkerhedsanvisninger 2. Sikkerhedsanvisninger Tilsidesættelse af følgende sikkerhedsanvisninger kan have alvorlige konsekvenser: Personer kan være i fare pga. elektriske, mekaniske og kemiske påvirkninger Apparatets vigtige funktioner kan svigte Læs sikkerheds- og fareanvisningerne i dette afsnit grundigt, inden du sætter apparatet i drift. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning, skal du også være opmærksom på de generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesanvisninger. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning skal operatøren brugeren være opmærksom på de gældende nationale arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter. Desuden skal de gældende interne forskrifter på opstillingsstedet overholdes. 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Apparatet må først stilles op, sættes i drift eller vedligeholdes når denne brugsanvisning er blevet taget til efterretning. Brug kun apparatet korrekt [ kapitel 2.4 Korrekt brug, forudsigelig forkert brug ]. Apparatet er ikke ATEX (ATmosphère EXplosive)-godkendt. Apparatet må ikke bruges i omgivelser med fare for eksplosioner. Under driften må apparatet ikke bruges på nogen måde, der kan påvirke dets sikkerhed. Apparatets arbejdsområde skal altid holdes rent og ordentligt så farer pga. skidt og dele, der ligger og flyder, undgås. Arbejde på lavtsiddende komponenter må kun udføres på hug, og ikke i bøjet stilling. Arbejde på højtsiddende komponenter må kun udføres mens kroppen er i en oprejst lige stilling. De tekniske ydelsesdata må ikke overskrides (se apparatets datablad). Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet skal være læsbare og skal fornys efter behov. Betjening af og arbejde på apparatet, må kun foretages af undervist personale. Apparatet må ikke startes, hvis der er andre personer i fareområdet. I tilfælde af funktionsfejl skal apparatet tages ud af drift med det samme. Fejl må kun afhjælpes af uddannet personale eller din ansvarlige Sartorius Service. 10 Driftsvejledning Biostat B

11 Sikkerhedsanvisninger 2.2 Uformelle sikkerhedsforanstaltninger Driftsvejledningen skal altid opbevares der, hvor apparatet bruges. Ud over driftsvejledningen skal du overholde de generelle og lokale bestemmelser omkring ulykkesforebyggelse og miljøbeskyttelse. 2.3 Symboler, der bruges på apparatet Følgende symboler er anbragt på apparatet: Særlig farested eller farlig håndtering på slangepumpen! Overhold instruktionerne i den tilhørende dokumentation. Klemningsfare på slangepumpen grib ikke ind mellem drejende dele, f.eks i et pumpehoved! Når du lægger slanger ind eller justerer trykrullerne, skal pumpen altid være slukket. Sluk for pumpen i måle- og reguleringssystemet (i menuen Main eller det tilhørende regulatorbetjeningsbillede). Fare for forbrændinger! Udstyr på motoren og kulturbeholderen bliver varmt under driften. Undgå utilsigtet berøring. Brug beskyttelseshandsker ved betjeningen. Lad motorhuset køle ned inden du tager motoren af røreværkets drev. Lad kulturbeholderen og tilbehøret køle ned inden du udfører montagearbejde. Mærkningerne på apparatet er til dels anbragt af tilbehørets fabrikanter. De stemmer ikke altid overens med de sikkerhedsmærkninger, der sædvanligvis bruges hos Sartorius Stedim Biotech. Overhold anvisningerne i denne vejledning. Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet skal være læsbare og skal fornys efter behov. Driftsvejledning Biostat B 11

12 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Korrekt brug, forudsigelig forkert brug Apparatets driftssikkerhed kan kun garanteres hvis det bruges korrekt og betjenes af uddannet personale. Dette apparat er beregnet til kultivering af prokaryotiske og eukaryotiske celler udelukkende i vandige opløsninger. Apparatet må kun anvendes inde i bygninger. Korrekt brug omfatter også: overholdelse af alle anvisninger i driftsvejledningen, overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesintervallerne, anvendelse af olie og fedt, der er egnet til brug med ilt, anvendelse af drifts- og hjælpestoffer i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter, overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesbetingelserne. Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Anden anvendelse kan være forbundet med farer, der ikke kan vurderes og er således operatørens eget ansvar. Enhver form for krav på grund af skader, der hidrører fra ukorrekt brug, er udelukket. Sartorius Stedim Biotech er ikke ansvarlig for skader ved ukorrekt brug. Fare på grund af ukorrekt brug! Al anvendelse ud over korrekt brug og/eller anderledes brug af apparatet kan medføre farlige situationer. Følgende brug betragtes som ukorrekt og er strengt forbudt: Processer med arbejdsstoffer af sikkerhedsklasserne 3 og 4. Kultivering i ikke-vandige opløsninger Drift af apparatet uden for ydelsesgrænserne Udendørs drift 12 Driftsvejledning Biostat B

13 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Resterende risici ved brug af apparatet Apparatet er udviklet og fremstillet med moderne teknik og i henhold til gældende sikkerhedstekniske bestemmelser. Dog kan der være mulighed for, at der under brugen opstår farer for brugerens eller tredjepersoners liv og levned og/eller påvirkninger af apparatet eller andre materielle aktiver. Alle personer, der har med opstilling, idriftsætning, betjening, vedligeholdelse eller reparation af anlægget at gøre, skal have læst og forstået driftsvejledningen. Apparatet må kun bruges: til korrekt brug, i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand, med kvalificerede og autoriserede fagfolk. Yderligere skal man være opmærksom på: Alle bevægelige dele skal smøres ved behov. Alle skrueforbindelser skal kontrolleres med jævne mellemrum og spændes efter ved behov. 2.6 Fare på grund af elektrisk energi Livsfare på grund af elektrisk spænding! Der er indbygget elektriske skifteelementer i apparatet. Hvis spændingsførende dele berøres er der livsfare. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan være livsfarlige. Åbn aldrig apparatet. Apparatet må kun åbnes af autoriseret personale fra firmaet Sartorius Stedim Biotech. Arbejde på apparatets elektriske udstyr må kun udføres af Sartorius Service eller autoriserede fagfolk. Kontroller med jævne mellemrum apparatets elektriske udstyr for fejl, såsom løse forbindelse eller skader på isoleringen. Ved fejl skal spændingsforsyningen kobles fra med det samme og fejlen skal afhjælpes af din Sartorius Service eller autoriserede fagfolk. Hvis det er nødvendigt at arbejde på spændingsførende dele, skal der være en anden person tilstede, der om nødvendigt kan slukke apparatet på hovedafbryderen. Ved enhver form for arbejde på det elektriske udstyr, skal det gøres spændingsløst og man skal kontrollere at det rent faktisk er spændingsfrit. Ved vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejde skal spændingsforsyningen kobles fra og sikres så den ikke kan kobles til igen. Spændingsførende dele skal holdes fri for fugt, da dette kan forårsage kortslutninger. Få en el-fagmand til at kontrollere elektriske komponenter, tilslutningsledninger med stik samt forlænger- og tilslutningsledninger med deres stik i henhold til de nationale retningslinjer, såfremt sådant udstyr benyttes. Driftsvejledning Biostat B 13

14 Sikkerhedsanvisninger 2.7 Fare på grund af komponenter, der er under tryk Fare for kvæstelser på grund af udslip af stoffer! Hvis enkelte komponenter er beskadigede, kan gasformede og flydende stoffer slippe ud under højt tryk og f.eks. skade øjnene. Derfor: Sæt ikke kulturbeholderen i drift uden sikkerhedsventil eller lignende overtrykssikring (f.eks. en bristeskive). Sluk apparatet og sørg for, at sikre det, så det ikke kan tændes igen, hvis du arbejder på dele, der kan stå under tryk. Gør de trykledninger og dele af systemet, der skal åbnes, trykløse inden du udfører reparationer. Kontroller med jævne mellemrum alle ledninger, slanger og forskruninger, der er under tryk, for utætheder og skader, der er synlige udefra. 2.8 Fare på grund af bristende kulturbeholder Fare for kvæstelser på grund af glasskår! En skadet og bristende kulturbeholder kan forårsage snitsår og skade øjnene. Derfor: Træn personalet med henblik på bristende glas på grund af udvendige påvirkninger. Sørg for, at kulturbeholderen står stabilt. Hav dit personlige sikkerhedsudstyr på. Sørg for, at kulturbeholderen er tilsluttet korrekt til forsynings- og kontrolenheden. Sørg for, at kulturbeholderen ikke bruges over det maksimalt tilladte tryk. Sørg for, at kølevandsreturløbet er trykløst. Kontroller med jævne mellemrum alle ledninger, slanger og forskruninger, der er under tryk, for utætheder og skader, der er synlige udefra. 2.9 Farer fra gasser Farer fra ilt Eksplosions- og brandfare! Ren ilt skal holdes væk fra brandbare stoffer. Undgå tændingsgnister i omgivelser med ren ilt. Ren ilt skal holdes væk fra antændelseskilder. Hold hele gasningsvejen fri for olie og fedt. Sørg for, at kølevandsreturløbet er trykløst. 14 Driftsvejledning Biostat B

15 Sikkerhedsanvisninger Reaktion med andre stoffer! Sørg for, at ren ilt ikke kommer i kontakt med olie og fedt. Brug kun materialer og stoffer, der er egnede til brug med rent ilt Farer fra kvælstof Fare for kvælning på grund af udslippende kvælstof! Udslippende gas i høj koncentration fortrænger luften i lukkede rum og kan forårsage bevidstløshed med fare for kvælning Kontroller gasvejene og kulturbeholderne for utætheder. Sørg for god ventilation på apparatets opstillingssted. Hav et åndedrætsværn, der er uafhængigt af omgivelsesluften, klar til nødstilfælde. Hvis en person viser tegn på kvælning, skal personen omgående forsynes med dette åndedrætsværn, bringes ud i frisk luft og holdes rolig og varm. Kontakt en læge. Ved åndedrætsstop skal du påbegynde førstehjælp med kunstigt åndedræt. Overvåg anlæggets grænseværdier ved anlægget og i hallen (anbefaling: sensorer). Kontroller procesgasledningerne og filtrene for utætheder med jævne mellemrum Farer fra kuldioxid Fare for forgiftning på grund af udslippende kuldioxid! Kontroller gasvejene og kulturbeholderne for utætheder. Sørg for god ventilation på apparatets opstillingssted Farer fra udslip af stoffer! Fare for forbrændinger på defekte komponenter! Foretag et gennemsyn af apparatet inden processen startes. Kontroller beholdernes tilslutninger og tilslutningerne til forsyningsenheden. Kontroller med jævne mellemrum slangeføringerne for utætte steder og udskift utætte slanger. Driftsvejledning Biostat B 15

16 Sikkerhedsanvisninger Fare for ætsninger ved udslippende tilsætnings- og kulturmedier! Brug kun de foreskrevne slanger. Brug slangeholdere på tilslutningsstykker. Tøm tilførselsslangerne inden du løsner slangeforbindelsen. Hav personligt sikkerhedstøj på. Hav beskyttelsesbriller på. Fare for kontamination ved udslippende tilsætnings- og kulturmedier! Tøm tilførselsslangerne inden du løsner slangeforbindelsen. Hav personligt sikkerhedstøj på. Hav beskyttelsesbriller på Fare på grund af varme overflader Fare for forbrændinger ved kontakt med varme overflader! Undgå kontakt med varme overflader, såsom den tempererede kulturbeholder og motorhuset. Afspær fareområdet. Hav beskyttelseshandsker på når du arbejder med varme kulturmedier Fare på grund af drejende komponenter Fare for knusning af lemmer på grund af indtræk og direkte kontakt! De eksisterende beskyttelsesanordninger må ikke afmonteres. Lad kun kvalificerede og autoriserede fagfolk arbejde på apparatet. Gør apparatet strømløst når du foretager vedligeholdelses- og rengøringsarbejde. Afspær fareområdet. Hav personligt sikkerhedsudstyr på Fare hvis der bruges forkerte forbrugsmaterialer Fare for kvæstelser på grund af forkerte forbrugsmaterialer! Forkerte eller fejlbehæftede forbrugsmaterialer kan medføre skader, funktionsfejl eller et totalt svigt, samt påvirke sikkerheden. Benyt kun originale forbrugsmaterialer. Anskaf forbrugsmaterialerne via Sartorius Stedim Biotech. De nødvendige oplysninger om forbrugsmaterialerne findes i mappen Technical Documentation. 16 Driftsvejledning Biostat B

17 Sikkerhedsanvisninger 2.14 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Hovedafbryder Hovedafbryderen sidder på kontaktskabets brugerside. Hovedafbryderen er også nødstop-kontakten, der bruges til at slukke apparatet Sikkerhedsventiler og trykformindskere Fare for kvæstelser på grund af bristende kulturbeholdere og slanger! Tag ikke apparatet i drift uden sikkerhedsventiler og trykformindsker eller lignende overtrykssikringer. Lad Sartorius Service kontrollere sikkerhedsventilerne og trykformindskerne med jævne mellemrum. Vær opmærksom på oplysningerne i mappen Technical Documentation. Overgangsventil gasningsvej Brug udelukkende det integrerede gasningsmodul. I apparatet er der monteret overtryksventiler i gasningsvejen for Sparger- og Overlaygasning. Overtryksventilerne begrænser gasningstrykket. Alt efter kulturbeholderens type, er der installeret forskellige overtryksventiler: UniVessel : Begrænsning på 1,0 bar Biostat RM Rocker: Begrænsning på 0,1 bar Ved brug af UniVessel SU skal du forbinde UniVessel SU sikkerhedsventilstationen med gasningsvejen for Biostat B forsyningsenheden. Trykket begrænses til 0,5 bar vha. UniVessel SU sikkerhedsventilstationen. Trykformindsker kølesystem Trykformindskeren er monteret i apparatet. Kølevandet for tempererings- og udsugningsluftsystemet begrænses til 1,2 bar vha. en trykformindsker. Driftsvejledning Biostat B 17

18 Sikkerhedsanvisninger Overophedningsbeskyttelse Fare for forbrænding på grund af overophedede komponenter! Hvis enkelte komponenter er beskadigede, kan gasformede og flydende stoffer slippe ud under højt tryk og f.eks. skade øjnene. Tag ikke apparatet i brug uden overophedningsbeskyttelse. Lad Sartorius Service foretage vedligeholdelse af overophedningsbeskyttelsen med jævne mellemrum. Vær opmærksom på oplysningerne i mappen Technical Documentation. Overophedningsbeskyttelsen i apparatet begrænser tempereringssystemets højst tilladte temperatur. Følgende tempereringssystemer kan bruges: Tempereringssystem vandkredsløb Tempereringssystem varmemanchet 2.15 Personligt sikkerhedsudstyr Under drift af apparatet skal man have personligt sikkerhedsudstyr på for at minimere sundhedsfarer. Under arbejdet skal du altid have det sikkerhedsudstyr på, der er nødvendigt for det respektive arbejde. Følg i givet fald de anvisninger omkring personligt sikkerhedsudstyr, der er anbragt i arbejdsområdet. Under arbejdet skal du grundlæggende have følgende personligt sikkerhedsudstyr på: Arbejdssikkerhedstøj Arbejdssikkerhedstøj er tætsiddende arbejdstøj med lav rivstyrke, snævre ærmer og uden dele, der rager ud. Det bruges hovedsageligt til beskyttelse mod, at bevægelig maskindele tager fat i tøjet. Hav ingen ringe, kæder eller andre smykker på. Hovedbeklædning For at undgå at håret bliver trukket ind i apparatets bevægelige dele, skal du have hovedbeklædning på. Beskyttelseshandsker Hav beskyttelseshandsker på for at beskytte hænderne mod de stoffer, der bruges i processen. Beskyttelsesbriller For at beskytte dig selv mod medier, der slipper ud under højt tryk, skal du bære beskyttelsesbriller. Sikkerhedssko Hav skridsikre sikkerhedssko på, for at beskytte dig selv mod at glide på glat underlag. 18 Driftsvejledning Biostat B

19 Sikkerhedsanvisninger 2.16 Anvisninger vedrørende nødstilfælde Forebyggende foranstaltninger Vær altid forberedt på ulykker eller brand Hav altid førstehjælpsudstyr (førstehjælpskasse, tæpper osv.) og brandbekæmpelsesmidler inden for rækkevidde. Gør personalet fortroligt med anordninger til indberetning af ulykker, førstehjælp, brandslukning og redning. Hold tilkørsels- og redningsveje fri så redningskøretøjer og redningspersonale kan komme til. Foranstaltninger ved ulykker Sørg for nødslukning på hovedafbryderen. Red personer fra farezonen. Ved hjerte- og eller åndedrætsstop skal der påbegyndes førstehjælp med det samme. Ved skader på personer, skal du kontakte den førstehjælpsansvarlige og en nødlæge og/eller redningstjenesten. Ryd tilkørsels- og redningsvejene så redningskøretøjer og redningspersonale kan komme til. Sluk en brand i den elektriske styring med en CO2-slukker Den driftsansvarliges forpligtelser Apparatet bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. Operatøren er derfor underlagt de lovmæssige bestemmelser omkring arbejdssikkerhed. Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning, skal man overholde de bestemmelser omkring sikkerhed, forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse, der gælder for apparatets anvendelsesområde. Her gælder især: Operatøren skal gøre sig bekendt med de gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og samtidig fastlægge yderligere farer, der kan vise sig på grundlag af de særlige arbejdsbetingelser på apparatets opstillingssted, i en farebedømmelse. Disse skal omsættes for apparatets drift i form af driftsanvisninger (sikringsplan). Under hele apparatets brugstid skal operatøren kontrollere om de driftsanvisninger denne har lavet, stemmer overens med den nuværende status for regelsættene og om nødvendigt tilpasse dem. Operatøren skal bestemme og fastlægge ansvaret for betjening, vedligeholdelse og rengøring utvetydig. Operatøren må kun lade uddannede og autoriserede personer arbejde ved apparatet. Personer under oplæring, såsom lærlinge og midlertidige medarbejdere må kun arbejde ved apparatet under opsyn fra fagfolk [ kapitel 2.18 Krav til personalet ]. Operatøren skal sørge for, at alle medarbejdere, der omgås apparatet, er fysisk, psykisk og karaktermæssigt egnede til at betjene apparatet på en ansvarlig måde. Driftsvejledning Biostat B 19

20 Sikkerhedsanvisninger Operatøren skal sørge for, at alle medarbejdere er bekendt med de grundlæggende forskrifter omkring arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, og at de er blevet undervist i apparatets håndtering samt at de har læst og forstået driftsvejledningen. Derudover skal operatøren med jævne mellemrum kontrollere, at personalet arbejder på en sikkerhedsbevidst måde, samt påviseligt træne personalet og oplyse dem om farerne. Operatøren skal undgå stresssituationer ved betjeningen af apparatet vha. teknologisk og organisationsmæssig arbejdsforberedelse. Operatøren skal sørge for tilstrækkelig belysning ved betjeningsstedet i henhold til de lokale arbejdssikkerhedsbestemmelser. Operatøren skal stille personligt sikkerhedsudstyr til rådighed for personalet. Operatøren skal sørge for, at der ikke arbejder nogen personer ved apparatet, hvis reaktionsevne er påvirket, f.eks. af narkotika, alkohol, medicin eller lignende. Desuden er operatøren ansvarlig for, at apparatet altid er i tekniske fejlfri tilstand. Derfor gælder følgende: Operatøren skal sørge for, at de vedligeholdelsesintervaller, der er beskrevet i denne driftsvejledning overholdes. Operatøren skal med jævne mellemrum få kontrolleret at sikkerhedsanordningerne er funktionsdygtige Krav til personalet Fare for kvæstelser ved utilstrækkelig kvalifikation! Forkert håndtering kan medføre alvorlige skader på personer og materielle aktiver. Derfor skal du lade kvalificeret personale udføre alle aktiviteter. Det er kun personer, hvor man kan forvente at de udfører deres arbejde pålideligt, der er tilladt som personale. Der må ikke arbejde nogen personer ved apparatet, hvis reaktionsevne er påvirket, f.eks. af narkotika, alkohol, medicin eller lignende Krav til personalets kvalifikationer I driftsanvisningen omtales følgende kvalifikationer for forskellige aktivitetsområder: Person under oplæring En person under oplæring, f.eks. en lærling eller en midlertidig medarbejder, kender ikke alle de farer, der kan opstå under apparatets drift. Sådanne personer må kun arbejde ved apparatet under opsyn fra fagfolk. Faglærte personer En faglært person er blevet undervist i dennes opgaver og mulige farer ved ukorrekt adfærd af operatøren. 20 Driftsvejledning Biostat B

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.

Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01. Multiturn-aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styresystem elektronisk (MWG) med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Aktivering Parallel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Driftsvejledning

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

ReadyToProcess WAVE 25

ReadyToProcess WAVE 25 ReadyToProcess WAVE 25 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation...

Læs mere

LegioControl Brugermanual

LegioControl Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 en... 4 Maskinens betegnelse... 5 Maskinskilt... 5 Teknologisk baggrund... 5 Garanti... 5 Advarsler... 6 1.6.1 Generelt... 6 1.6.2 Montering

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere