Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B. BB BB Fermenter Bioreaktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B. BB-8821051 BB-8821050 Fermenter Bioreaktor 85037-551-38"

Transkript

1 Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B BB BB Fermenter Bioreaktor

2 Indhold Indhold 1. Om dette dokument Gyldighed Medfølgende dokumenter Illustrationer Sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger Uformelle sikkerhedsforanstaltninger Symboler, der bruges på apparatet Korrekt brug, forudsigelig forkert brug Resterende risici ved brug af apparatet Fare på grund af elektrisk energi Fare på grund af komponenter, der er under tryk Fare på grund af bristende kulturbeholder Farer fra gasser Farer fra ilt Farer fra kvælstof Farer fra kuldioxid Farer fra udslip af stoffer! Fare på grund af varme overflader Fare på grund af drejende komponenter Fare hvis der bruges forkerte forbrugsmaterialer Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Hovedafbryder Sikkerhedsventiler og trykformindskere Overophedningsbeskyttelse Personligt sikkerhedsudstyr Anvisninger vedrørende nødstilfælde Den driftsansvarliges forpligtelser Krav til personalet Krav til personalets kvalifikationer Personalets forpligtelser Ansvarsområder Uautoriserede personer Undervisning Oversigt over apparaterne Kontrol-/forsyningsenheder Biostat B-MO Single / Twin Biostat B-CC Single / Twin Tilslutninger og betjeningselementer Gasningsmoduler Moduler Additive Flow 2-Gas (Biostat B-MO Single / Twin) Moduler Additive Flow 4-Gas (Biostat B-CC Single / Twin) Slangepumper Eksterne pumper Kulturbeholdere UniVessel Glass UniVessel SU Biostat RM Rocker Biostat RM 200 Rocker Røreværksdrev Driftsvejledning Biostat B

3 Indhold 4. Computerprogram (software) Brugeroplysninger Systemstart Grundlag for betjeningen Betjeningsgrænseflader for bestemte apparater Betjeningsgrænseflade Sidehoved Arbejdsområde Sidefod Visning Oversigt over hovedfunktionstasterne Oversigt over valgtasterne Direkte funktionstaster til at vælge undermenuer Valglister og tabeller Beskyttelse af individuelle funktioner med adgangskode Brugeradministration Fejlbehandling og -afhjælpning Spærrefunktioner Transport Kontrol ved modtagerens overtagelse Indberet og dokumenter transportskader Kontrol af leveringens fuldstændighed Indpakning Oplysninger om transport inden for firmaet Opstilling Akklimatisering Omgivelsesforhold Arbejdsoverflader og belastninger Energier i laboratoriet Elektricitet Typeskilt Tempereringsmedie Gasforsyning Ibru gtagning Installationsmateriale Tilslutning af apparatet til spændingsforsyningen Tilslutning af laboratoriets vandforsyning til apparatet Tilslutning af laboratoriets gasforsyning til apparatet Tilslutning af røreværksdrev (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Tilslutning af UniVessel SU Holder Tilslutning af stregkodescanner Tilslutning af Biostat RM Rocker Tilslutning af sensorkabel Tilslutning af slanger til gasning Tilslutning af temperering Kulturbeholdere med dobbeltvæg / kulturbeholdere med enkelt væg med varme-/kølemanchet (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Temperering af kulturposen Varmemanchet (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Tilslutning af udsugningsluftkølingens slanger (kun UniVessel Glass) Tilslutning af eksterne pumper Til- og frakobling af apparatet Driftsvejledning Biostat B 3

4 Indhold 8. Forberedelse og gennemførsel af processer Oversigt Forberedelse af glaskulturbeholdere Tilslutning af overførselsledninger Påfyldning af kulturmedie i kulturbeholder UniVessel Glass / UniVessel SU Kulturpose Sterilisering af glaskulturbeholdere Forberedelse af kultiveringsprocessen Montering af røreværksdrev Montering af varme-/kølemanchet Montering af varmemanchet Tilslutning af gasningsmoduler Gennemfør foranstaltninger til forberedelse Sikkerhedsventilstation UniVessel SU Tilslutning af gasningssystemet Additive Flow 2-Gas Tilslutning af gasningssystemet Additive Flow 4-Gas Forberedelse af korrekturmiddeltilførsel Gennemførsel af en proces Indretning af måle- og reguleringssystem Sørg for sterilitet Gennemfør kultiveringsprocessen Hovedmenuen Main Generelt Procesvisninger i hovedmenuen Main Direkte adgang til undermenuer Hovedmenu Trend Trend -visning Indstillinger for Trend -visningen Indstilling af Trendvisningen for parametre Indstilling af en parameters visningsområde Nulstilling af visningsområdet Indstilling af Trendvisningens farve Fastlægning af et nyt tidsområde Time Range Hovedmenuen Calibration Generelt ph-kalibrering (almindelig sensor) Generelt om ph-sensorer Undermenuen Calibration ph-# Gennemfør kalibrering Direkte indtastning af nulpunktforskydningen og stejlheden Gennemfør genkalibrering po 2 -kalibrering (almindelig sensor) Generelt om po 2 -sensorer Undermenuen Calibration po2-# Gennemfør kalibrering Direkte indtastning af nulpunktforskydningen og stejlheden Optiske ph- og po 2 -sensorer De optiske sonders signalkvalitet Oplysninger omkring kalibrering ph-kalibrering (optisk sensor) Undermenuen Calibration ph-# Indtastning af indledende kalibreringsdata Gennemfør genkalibrering Ændring af målecyklus for ph-måling Driftsvejledning Biostat B

5 Indhold po 2 -kalibrering (optisk sensor) Undermenuen Calibration po2-# Gennemfør indledende kalibrering Gennemfør genkalibrering Ændring af målecyklus for po 2 -måling Totalizer for pumper og ventiler Vægt-tarering Hovedmenuen Controller Funktionsprincip og udstyr Valg af regulator Generelt om betjening af regulatorerne Referenceværdiprofiler Generelt om regulatorparametrisering Udgangsbegrænsninger Dødzone Menubilledet regulatorparametrisering PID-parametre PID-regulatoroptimering Temperaturregulering master- og slaveregulator (TEMP, JTEMP) Temperaturregulering uden følgeregulator (TEMP) Røreomdrejningsregulator (STIRR) Antiskumregulator (FOAM) Niveauregulering med niveausensor (LEVEL) Gravimetrisk niveauregulering (VWEIGHT) Gravimetrisk doseringspumperegulator (FLOW) Doseringspumperegulator (SUBS) Gasregulator (gasdoseringsregulator / gasflowregulator) ph-regulator Funktion Regulatorernes betjeningsbillede Parametrisering ph-regulering med tilførsel af syre, lud og CO po 2 -reguleringsmetoder po 2 -regulator CASCADE (kaskaderegulator) po 2 -regulator ADVANCED (polygonregulator) Gasningsstrategier Reguleringsfunktioner for Biostat RM Rocker Introduktion Vinkelstyring Positionsindstillinger POSITIONING Gasningshastighed (Biostat RM Rocker) Tillægsoplysninger kun Biostat RM Rocker Tillægsoplysninger kun Biostat RM 200 Rocker Aktivering af Single Bag-funktionen Aktivering af Twin Bag-funktionen Hovedmenuen Settings Generelt Systemindstillinger Indstillinger for måleområde Manuel drift Manuel drift for digitale indgange Manuel drift for analoge indgange Manuel drift for analoge udgange Manuel drift for regulatorer ( Control Loops ) Manuel drift for sekvensstyring ( Phases ) Eksternt tilsluttede apparater Service og diagnose Driftsvejledning Biostat B 5

6 Indhold 9. Fejl Sikkerhedsanvisninger Afhjælpning af fejl Hardwarefejl Fejltabel Kontaminering Fejltabel Modkøling Fejltabel Gasning og ventilation Procesrelaterede fejl/alarmer Når alarmer opstår Menu alarmoversigt Procesværdialarmer Alarmer ved digitalindgange Alarmer, betydning og afhjælpning Procesalarmer Systemalarmer Rengøring og vedligeholdelse Rengøring Rengøring af apparatet Rengøring af kulturbeholderne Rengøring og vedligeholdelse af varmemanchetter Vedligeholdelse Vedligeholdelse af funktionselementerne Vedligeholdelse af sikkerhedskomponenter Vedligeholdelsesintervaller Opbevaring Bortskaffelse Generelle henvisninger Farlige stoffer Hvis apparatet skal sættes ud af drift Bortskaffelse af apparatet Tekniske data Biostat B Dimensioner og vægt Sikkerhedsventiler og trykformindskere Kulturbeholdere og kulturposer Energier i laboratoriet Elektriske data Procesgasforsyning Kølevandsforsyning Temperaturer Røreværksdrev Eksterne pumper Omgivelsesforhold Omregningstabel for vandets hårdhed Overensstemmelse og licenser EF-overensstemmelseserklæring GNU-licens Bilag Service Dekontamineringserklæring Opstillingsplaner Driftsvejledning Biostat B

7 Om dette dokument 1. Om dette dokument Alle oplysninger og anvisninger i denne driftsvejledning er blevet samlet under hensyntagen til de gældende standarder og forskrifter, den moderne teknik, samt vores mangeårige viden og erfaring. Denne driftsvejledning giver dig alle de oplysninger, du skal bruge til installation og betjening af Biostat B-MO eller Biostat B-CC (omtales efterfølgende som apparat). Driftsvejledningen oplyser dig om, hvordan du bruger apparatet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde, vedligeholder apparatet i henhold til forskrifterne, gør apparatet rent i henhold til forskrifterne, tager de nødvendige foranstaltninger ved fejl. Driftsvejledningen skal læses, forstås og bruges af alle personer, der har med betjening, vedligeholdelse, rengøring og fejlafhjælpning af apparatet at gøre. Det gælder især for de angivne sikkerhedsanvisninger. t Læs denne driftsvejledning omhyggeligt og fuldstændigt inden du arbejder med apparatet. t Denne driftsvejledning er en del af apparatet. Den skal opbevares på apparatets opstillingssted så den er sikker og nem at komme til. t Hvis driftsvejledningen skulle gå tabt, kan du bestille en ny eller hente den nuværende vejledning på Sartorius' hjemmeside: Beskrivelsen er baseret på de kendte udgaver af bioreaktorerne. Leveringsomfanget indeholder ikke nødvendigvis alt tilgængeligt udstyr, det kan muligvis være forskelligt fra beskrivelsen, eller ikke alt beskrevet udstyr kan være indeholdt her. Beskrivelser, kendetegn og data kan afvige fra dem, der er beskrevet i den tekniske dokumentation, da disse tilpasses leveringsomfanget. Dokumenter om kundespecifikt udstyr kan være vedlagt kundens dokumentation eller leveres separat eller fås på forespørgsel. Apparatet må kun bruges med udstyr og under driftsbetingelser som beskrevet i de tekniske data [ kapitel 3. Oversigt over apparaterne ]. Brugeren skal være kvalificeret til at omgås apparatet, medierne og kulturerne og kende de farer, der kan opstå ved den tiltænkte proces. Processen kan gøre det nødvendigt at udstyre apparatet eller arbejdspladsen med yderligere sikkerhedsudstyr, eller at tage andre foranstaltninger i brug omkring beskyttelse af personale og arbejdsomgivelser. Dokumentationen går ikke nærmere ind på sådanne forhold, eller lovmæssige eller på anden måde forpligtende forskrifter. Sikkerheds- og fareanvisninger i dokumentationen gælder kun for apparatet og supplerer operatørens forskrifter på arbejdspladsen for den respektive proces. Ud over driftsanvisningen skal de generelle, lovmæssige og andre bindende bestemmelser om forebyggelse af ulykker og beskyttelse af miljøet i brugerens land overholdes. Driftsvejledning Biostat B 7

8 Om dette dokument Driftsvejledningen skal opbevares på apparatets opstillingssted hele tiden. Garantien gælder kun for fabrikationsfejl og fejl i apparatets funktion. Apparatet er beregnet til sædvanlige laboratoriebetingelser og teknikker. 1.1 Gyldighed Betjeningsvejledningen gælder for Biostat B-MO (mikrobiel), Biostat B-CC (cellekultur = cell culture) i Single- og Twinudgave sammen med de følgende kulturbeholdere: UniVessel Glass, enkelt væg (SW) / dobbeltvæg (DW): 1 L 2 L 5 L 10 L UniVessel SU Single Use Bioreaktor enkelt væg (SW): 2 L Biostat RM Rocker med kulturposer: Flexsafe RM 1L basic optical perfusion Flexsafe RM 2L basic optical perfusion Flexsafe RM 10L basic optical perfusion Flexsafe RM 20L basic optical perfusion Flexsafe RM 50L basic optical perfusion Biostat RM 200 Rocker med kulturposer: Flexsafe RM 100L basic optical perfusion ATF Flexsafe RM 200L basic optical perfusion ATF En detaljeret oversigt over de tilgængelige varianter findes i [ kapitel 3. Oversigt over apparaterne ]. 1.2 Medfølgende dokumenter Denne driftsvejledning beskriver betjeningen af apparatet med det tiltænkte standardudstyr. Som supplement til denne driftsvejledning findes alle nødvendige tekniske dokumenter om apparatet, f.eks. P&I-diagrammer, reservedelslister, opstillingsplaner, tekniske tegninger, osv., i mappen Technical Documentation. Ved kundespecifikke ændringer kan de tilhørende dokumenter være integreret i mappen Technical Documentation eller de kan vedlægges apparatet som særskilt dokumentation. Hvis de medfølgende dokumenter ikke stemmer overens med apparatet eller der mangler dokumenter, skal du kontakt din repræsentant for Sartorius Stedim Biotech. Som supplement til denne driftsvejledning skal du gøre dig bekendt med oplysninger i dokumentationen for kulturbeholderne. 8 Driftsvejledning Biostat B

9 Om dette dokument 1.3 Illustrationer Som henvisning og til direkte advarsel mod farer, er der tekstudsagn, der kræver særlig opmærksomhed, i denne driftsvejledning mærket som følger: Denne henvisning fremhæver en mulig fare af mellemstor risiko, der kan medføre dødsfald eller (alvorlige) kvæstelser, hvis den ikke undgås. Denne henvisning fremhæver en mulig fare af ringe risiko, der kan medføre mellem eller lette kvæstelser, hvis den ikke undgås. Denne henvisning fremhæver en mulig fare af ringe risiko, der kan medføre skader på materielle aktiver, hvis den ikke undgås. Dette symbol gør opmærksom på en funktion eller indstilling på apparatet. gør opmærksom på at man skal være forsigtig ved arbejdet. gør opmærksom på nyttige oplysninger. Desuden bruges følgende illustrationer: t y Tekst, der følger denne markering, er optællinger. Tekst, der følger denne markering, beskriver aktiviteter, der skal udføres i den angivne rækkefølge. Tekst, der følger denne markering, beskriver resultatet af en handling. Tekst i citationstegn er henvisninger til andre kapitler eller afsnit. [ ] Tekst med dette symbol foran, er henvisninger til andre kapitler, afsnit eller dokumenter. Driftsvejledning Biostat B 9

10 Sikkerhedsanvisninger 2. Sikkerhedsanvisninger Tilsidesættelse af følgende sikkerhedsanvisninger kan have alvorlige konsekvenser: Personer kan være i fare pga. elektriske, mekaniske og kemiske påvirkninger Apparatets vigtige funktioner kan svigte Læs sikkerheds- og fareanvisningerne i dette afsnit grundigt, inden du sætter apparatet i drift. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning, skal du også være opmærksom på de generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesanvisninger. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning skal operatøren brugeren være opmærksom på de gældende nationale arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter. Desuden skal de gældende interne forskrifter på opstillingsstedet overholdes. 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Apparatet må først stilles op, sættes i drift eller vedligeholdes når denne brugsanvisning er blevet taget til efterretning. Brug kun apparatet korrekt [ kapitel 2.4 Korrekt brug, forudsigelig forkert brug ]. Apparatet er ikke ATEX (ATmosphère EXplosive)-godkendt. Apparatet må ikke bruges i omgivelser med fare for eksplosioner. Under driften må apparatet ikke bruges på nogen måde, der kan påvirke dets sikkerhed. Apparatets arbejdsområde skal altid holdes rent og ordentligt så farer pga. skidt og dele, der ligger og flyder, undgås. Arbejde på lavtsiddende komponenter må kun udføres på hug, og ikke i bøjet stilling. Arbejde på højtsiddende komponenter må kun udføres mens kroppen er i en oprejst lige stilling. De tekniske ydelsesdata må ikke overskrides (se apparatets datablad). Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet skal være læsbare og skal fornys efter behov. Betjening af og arbejde på apparatet, må kun foretages af undervist personale. Apparatet må ikke startes, hvis der er andre personer i fareområdet. I tilfælde af funktionsfejl skal apparatet tages ud af drift med det samme. Fejl må kun afhjælpes af uddannet personale eller din ansvarlige Sartorius Service. 10 Driftsvejledning Biostat B

11 Sikkerhedsanvisninger 2.2 Uformelle sikkerhedsforanstaltninger Driftsvejledningen skal altid opbevares der, hvor apparatet bruges. Ud over driftsvejledningen skal du overholde de generelle og lokale bestemmelser omkring ulykkesforebyggelse og miljøbeskyttelse. 2.3 Symboler, der bruges på apparatet Følgende symboler er anbragt på apparatet: Særlig farested eller farlig håndtering på slangepumpen! Overhold instruktionerne i den tilhørende dokumentation. Klemningsfare på slangepumpen grib ikke ind mellem drejende dele, f.eks i et pumpehoved! Når du lægger slanger ind eller justerer trykrullerne, skal pumpen altid være slukket. Sluk for pumpen i måle- og reguleringssystemet (i menuen Main eller det tilhørende regulatorbetjeningsbillede). Fare for forbrændinger! Udstyr på motoren og kulturbeholderen bliver varmt under driften. Undgå utilsigtet berøring. Brug beskyttelseshandsker ved betjeningen. Lad motorhuset køle ned inden du tager motoren af røreværkets drev. Lad kulturbeholderen og tilbehøret køle ned inden du udfører montagearbejde. Mærkningerne på apparatet er til dels anbragt af tilbehørets fabrikanter. De stemmer ikke altid overens med de sikkerhedsmærkninger, der sædvanligvis bruges hos Sartorius Stedim Biotech. Overhold anvisningerne i denne vejledning. Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet skal være læsbare og skal fornys efter behov. Driftsvejledning Biostat B 11

12 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Korrekt brug, forudsigelig forkert brug Apparatets driftssikkerhed kan kun garanteres hvis det bruges korrekt og betjenes af uddannet personale. Dette apparat er beregnet til kultivering af prokaryotiske og eukaryotiske celler udelukkende i vandige opløsninger. Apparatet må kun anvendes inde i bygninger. Korrekt brug omfatter også: overholdelse af alle anvisninger i driftsvejledningen, overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesintervallerne, anvendelse af olie og fedt, der er egnet til brug med ilt, anvendelse af drifts- og hjælpestoffer i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter, overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesbetingelserne. Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Anden anvendelse kan være forbundet med farer, der ikke kan vurderes og er således operatørens eget ansvar. Enhver form for krav på grund af skader, der hidrører fra ukorrekt brug, er udelukket. Sartorius Stedim Biotech er ikke ansvarlig for skader ved ukorrekt brug. Fare på grund af ukorrekt brug! Al anvendelse ud over korrekt brug og/eller anderledes brug af apparatet kan medføre farlige situationer. Følgende brug betragtes som ukorrekt og er strengt forbudt: Processer med arbejdsstoffer af sikkerhedsklasserne 3 og 4. Kultivering i ikke-vandige opløsninger Drift af apparatet uden for ydelsesgrænserne Udendørs drift 12 Driftsvejledning Biostat B

13 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Resterende risici ved brug af apparatet Apparatet er udviklet og fremstillet med moderne teknik og i henhold til gældende sikkerhedstekniske bestemmelser. Dog kan der være mulighed for, at der under brugen opstår farer for brugerens eller tredjepersoners liv og levned og/eller påvirkninger af apparatet eller andre materielle aktiver. Alle personer, der har med opstilling, idriftsætning, betjening, vedligeholdelse eller reparation af anlægget at gøre, skal have læst og forstået driftsvejledningen. Apparatet må kun bruges: til korrekt brug, i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand, med kvalificerede og autoriserede fagfolk. Yderligere skal man være opmærksom på: Alle bevægelige dele skal smøres ved behov. Alle skrueforbindelser skal kontrolleres med jævne mellemrum og spændes efter ved behov. 2.6 Fare på grund af elektrisk energi Livsfare på grund af elektrisk spænding! Der er indbygget elektriske skifteelementer i apparatet. Hvis spændingsførende dele berøres er der livsfare. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan være livsfarlige. Åbn aldrig apparatet. Apparatet må kun åbnes af autoriseret personale fra firmaet Sartorius Stedim Biotech. Arbejde på apparatets elektriske udstyr må kun udføres af Sartorius Service eller autoriserede fagfolk. Kontroller med jævne mellemrum apparatets elektriske udstyr for fejl, såsom løse forbindelse eller skader på isoleringen. Ved fejl skal spændingsforsyningen kobles fra med det samme og fejlen skal afhjælpes af din Sartorius Service eller autoriserede fagfolk. Hvis det er nødvendigt at arbejde på spændingsførende dele, skal der være en anden person tilstede, der om nødvendigt kan slukke apparatet på hovedafbryderen. Ved enhver form for arbejde på det elektriske udstyr, skal det gøres spændingsløst og man skal kontrollere at det rent faktisk er spændingsfrit. Ved vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejde skal spændingsforsyningen kobles fra og sikres så den ikke kan kobles til igen. Spændingsførende dele skal holdes fri for fugt, da dette kan forårsage kortslutninger. Få en el-fagmand til at kontrollere elektriske komponenter, tilslutningsledninger med stik samt forlænger- og tilslutningsledninger med deres stik i henhold til de nationale retningslinjer, såfremt sådant udstyr benyttes. Driftsvejledning Biostat B 13

14 Sikkerhedsanvisninger 2.7 Fare på grund af komponenter, der er under tryk Fare for kvæstelser på grund af udslip af stoffer! Hvis enkelte komponenter er beskadigede, kan gasformede og flydende stoffer slippe ud under højt tryk og f.eks. skade øjnene. Derfor: Sæt ikke kulturbeholderen i drift uden sikkerhedsventil eller lignende overtrykssikring (f.eks. en bristeskive). Sluk apparatet og sørg for, at sikre det, så det ikke kan tændes igen, hvis du arbejder på dele, der kan stå under tryk. Gør de trykledninger og dele af systemet, der skal åbnes, trykløse inden du udfører reparationer. Kontroller med jævne mellemrum alle ledninger, slanger og forskruninger, der er under tryk, for utætheder og skader, der er synlige udefra. 2.8 Fare på grund af bristende kulturbeholder Fare for kvæstelser på grund af glasskår! En skadet og bristende kulturbeholder kan forårsage snitsår og skade øjnene. Derfor: Træn personalet med henblik på bristende glas på grund af udvendige påvirkninger. Sørg for, at kulturbeholderen står stabilt. Hav dit personlige sikkerhedsudstyr på. Sørg for, at kulturbeholderen er tilsluttet korrekt til forsynings- og kontrolenheden. Sørg for, at kulturbeholderen ikke bruges over det maksimalt tilladte tryk. Sørg for, at kølevandsreturløbet er trykløst. Kontroller med jævne mellemrum alle ledninger, slanger og forskruninger, der er under tryk, for utætheder og skader, der er synlige udefra. 2.9 Farer fra gasser Farer fra ilt Eksplosions- og brandfare! Ren ilt skal holdes væk fra brandbare stoffer. Undgå tændingsgnister i omgivelser med ren ilt. Ren ilt skal holdes væk fra antændelseskilder. Hold hele gasningsvejen fri for olie og fedt. Sørg for, at kølevandsreturløbet er trykløst. 14 Driftsvejledning Biostat B

15 Sikkerhedsanvisninger Reaktion med andre stoffer! Sørg for, at ren ilt ikke kommer i kontakt med olie og fedt. Brug kun materialer og stoffer, der er egnede til brug med rent ilt Farer fra kvælstof Fare for kvælning på grund af udslippende kvælstof! Udslippende gas i høj koncentration fortrænger luften i lukkede rum og kan forårsage bevidstløshed med fare for kvælning Kontroller gasvejene og kulturbeholderne for utætheder. Sørg for god ventilation på apparatets opstillingssted. Hav et åndedrætsværn, der er uafhængigt af omgivelsesluften, klar til nødstilfælde. Hvis en person viser tegn på kvælning, skal personen omgående forsynes med dette åndedrætsværn, bringes ud i frisk luft og holdes rolig og varm. Kontakt en læge. Ved åndedrætsstop skal du påbegynde førstehjælp med kunstigt åndedræt. Overvåg anlæggets grænseværdier ved anlægget og i hallen (anbefaling: sensorer). Kontroller procesgasledningerne og filtrene for utætheder med jævne mellemrum Farer fra kuldioxid Fare for forgiftning på grund af udslippende kuldioxid! Kontroller gasvejene og kulturbeholderne for utætheder. Sørg for god ventilation på apparatets opstillingssted Farer fra udslip af stoffer! Fare for forbrændinger på defekte komponenter! Foretag et gennemsyn af apparatet inden processen startes. Kontroller beholdernes tilslutninger og tilslutningerne til forsyningsenheden. Kontroller med jævne mellemrum slangeføringerne for utætte steder og udskift utætte slanger. Driftsvejledning Biostat B 15

16 Sikkerhedsanvisninger Fare for ætsninger ved udslippende tilsætnings- og kulturmedier! Brug kun de foreskrevne slanger. Brug slangeholdere på tilslutningsstykker. Tøm tilførselsslangerne inden du løsner slangeforbindelsen. Hav personligt sikkerhedstøj på. Hav beskyttelsesbriller på. Fare for kontamination ved udslippende tilsætnings- og kulturmedier! Tøm tilførselsslangerne inden du løsner slangeforbindelsen. Hav personligt sikkerhedstøj på. Hav beskyttelsesbriller på Fare på grund af varme overflader Fare for forbrændinger ved kontakt med varme overflader! Undgå kontakt med varme overflader, såsom den tempererede kulturbeholder og motorhuset. Afspær fareområdet. Hav beskyttelseshandsker på når du arbejder med varme kulturmedier Fare på grund af drejende komponenter Fare for knusning af lemmer på grund af indtræk og direkte kontakt! De eksisterende beskyttelsesanordninger må ikke afmonteres. Lad kun kvalificerede og autoriserede fagfolk arbejde på apparatet. Gør apparatet strømløst når du foretager vedligeholdelses- og rengøringsarbejde. Afspær fareområdet. Hav personligt sikkerhedsudstyr på Fare hvis der bruges forkerte forbrugsmaterialer Fare for kvæstelser på grund af forkerte forbrugsmaterialer! Forkerte eller fejlbehæftede forbrugsmaterialer kan medføre skader, funktionsfejl eller et totalt svigt, samt påvirke sikkerheden. Benyt kun originale forbrugsmaterialer. Anskaf forbrugsmaterialerne via Sartorius Stedim Biotech. De nødvendige oplysninger om forbrugsmaterialerne findes i mappen Technical Documentation. 16 Driftsvejledning Biostat B

17 Sikkerhedsanvisninger 2.14 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Hovedafbryder Hovedafbryderen sidder på kontaktskabets brugerside. Hovedafbryderen er også nødstop-kontakten, der bruges til at slukke apparatet Sikkerhedsventiler og trykformindskere Fare for kvæstelser på grund af bristende kulturbeholdere og slanger! Tag ikke apparatet i drift uden sikkerhedsventiler og trykformindsker eller lignende overtrykssikringer. Lad Sartorius Service kontrollere sikkerhedsventilerne og trykformindskerne med jævne mellemrum. Vær opmærksom på oplysningerne i mappen Technical Documentation. Overgangsventil gasningsvej Brug udelukkende det integrerede gasningsmodul. I apparatet er der monteret overtryksventiler i gasningsvejen for Sparger- og Overlaygasning. Overtryksventilerne begrænser gasningstrykket. Alt efter kulturbeholderens type, er der installeret forskellige overtryksventiler: UniVessel : Begrænsning på 1,0 bar Biostat RM Rocker: Begrænsning på 0,1 bar Ved brug af UniVessel SU skal du forbinde UniVessel SU sikkerhedsventilstationen med gasningsvejen for Biostat B forsyningsenheden. Trykket begrænses til 0,5 bar vha. UniVessel SU sikkerhedsventilstationen. Trykformindsker kølesystem Trykformindskeren er monteret i apparatet. Kølevandet for tempererings- og udsugningsluftsystemet begrænses til 1,2 bar vha. en trykformindsker. Driftsvejledning Biostat B 17

18 Sikkerhedsanvisninger Overophedningsbeskyttelse Fare for forbrænding på grund af overophedede komponenter! Hvis enkelte komponenter er beskadigede, kan gasformede og flydende stoffer slippe ud under højt tryk og f.eks. skade øjnene. Tag ikke apparatet i brug uden overophedningsbeskyttelse. Lad Sartorius Service foretage vedligeholdelse af overophedningsbeskyttelsen med jævne mellemrum. Vær opmærksom på oplysningerne i mappen Technical Documentation. Overophedningsbeskyttelsen i apparatet begrænser tempereringssystemets højst tilladte temperatur. Følgende tempereringssystemer kan bruges: Tempereringssystem vandkredsløb Tempereringssystem varmemanchet 2.15 Personligt sikkerhedsudstyr Under drift af apparatet skal man have personligt sikkerhedsudstyr på for at minimere sundhedsfarer. Under arbejdet skal du altid have det sikkerhedsudstyr på, der er nødvendigt for det respektive arbejde. Følg i givet fald de anvisninger omkring personligt sikkerhedsudstyr, der er anbragt i arbejdsområdet. Under arbejdet skal du grundlæggende have følgende personligt sikkerhedsudstyr på: Arbejdssikkerhedstøj Arbejdssikkerhedstøj er tætsiddende arbejdstøj med lav rivstyrke, snævre ærmer og uden dele, der rager ud. Det bruges hovedsageligt til beskyttelse mod, at bevægelig maskindele tager fat i tøjet. Hav ingen ringe, kæder eller andre smykker på. Hovedbeklædning For at undgå at håret bliver trukket ind i apparatets bevægelige dele, skal du have hovedbeklædning på. Beskyttelseshandsker Hav beskyttelseshandsker på for at beskytte hænderne mod de stoffer, der bruges i processen. Beskyttelsesbriller For at beskytte dig selv mod medier, der slipper ud under højt tryk, skal du bære beskyttelsesbriller. Sikkerhedssko Hav skridsikre sikkerhedssko på, for at beskytte dig selv mod at glide på glat underlag. 18 Driftsvejledning Biostat B

19 Sikkerhedsanvisninger 2.16 Anvisninger vedrørende nødstilfælde Forebyggende foranstaltninger Vær altid forberedt på ulykker eller brand Hav altid førstehjælpsudstyr (førstehjælpskasse, tæpper osv.) og brandbekæmpelsesmidler inden for rækkevidde. Gør personalet fortroligt med anordninger til indberetning af ulykker, førstehjælp, brandslukning og redning. Hold tilkørsels- og redningsveje fri så redningskøretøjer og redningspersonale kan komme til. Foranstaltninger ved ulykker Sørg for nødslukning på hovedafbryderen. Red personer fra farezonen. Ved hjerte- og eller åndedrætsstop skal der påbegyndes førstehjælp med det samme. Ved skader på personer, skal du kontakte den førstehjælpsansvarlige og en nødlæge og/eller redningstjenesten. Ryd tilkørsels- og redningsvejene så redningskøretøjer og redningspersonale kan komme til. Sluk en brand i den elektriske styring med en CO2-slukker Den driftsansvarliges forpligtelser Apparatet bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. Operatøren er derfor underlagt de lovmæssige bestemmelser omkring arbejdssikkerhed. Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning, skal man overholde de bestemmelser omkring sikkerhed, forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse, der gælder for apparatets anvendelsesområde. Her gælder især: Operatøren skal gøre sig bekendt med de gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og samtidig fastlægge yderligere farer, der kan vise sig på grundlag af de særlige arbejdsbetingelser på apparatets opstillingssted, i en farebedømmelse. Disse skal omsættes for apparatets drift i form af driftsanvisninger (sikringsplan). Under hele apparatets brugstid skal operatøren kontrollere om de driftsanvisninger denne har lavet, stemmer overens med den nuværende status for regelsættene og om nødvendigt tilpasse dem. Operatøren skal bestemme og fastlægge ansvaret for betjening, vedligeholdelse og rengøring utvetydig. Operatøren må kun lade uddannede og autoriserede personer arbejde ved apparatet. Personer under oplæring, såsom lærlinge og midlertidige medarbejdere må kun arbejde ved apparatet under opsyn fra fagfolk [ kapitel 2.18 Krav til personalet ]. Operatøren skal sørge for, at alle medarbejdere, der omgås apparatet, er fysisk, psykisk og karaktermæssigt egnede til at betjene apparatet på en ansvarlig måde. Driftsvejledning Biostat B 19

20 Sikkerhedsanvisninger Operatøren skal sørge for, at alle medarbejdere er bekendt med de grundlæggende forskrifter omkring arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, og at de er blevet undervist i apparatets håndtering samt at de har læst og forstået driftsvejledningen. Derudover skal operatøren med jævne mellemrum kontrollere, at personalet arbejder på en sikkerhedsbevidst måde, samt påviseligt træne personalet og oplyse dem om farerne. Operatøren skal undgå stresssituationer ved betjeningen af apparatet vha. teknologisk og organisationsmæssig arbejdsforberedelse. Operatøren skal sørge for tilstrækkelig belysning ved betjeningsstedet i henhold til de lokale arbejdssikkerhedsbestemmelser. Operatøren skal stille personligt sikkerhedsudstyr til rådighed for personalet. Operatøren skal sørge for, at der ikke arbejder nogen personer ved apparatet, hvis reaktionsevne er påvirket, f.eks. af narkotika, alkohol, medicin eller lignende. Desuden er operatøren ansvarlig for, at apparatet altid er i tekniske fejlfri tilstand. Derfor gælder følgende: Operatøren skal sørge for, at de vedligeholdelsesintervaller, der er beskrevet i denne driftsvejledning overholdes. Operatøren skal med jævne mellemrum få kontrolleret at sikkerhedsanordningerne er funktionsdygtige Krav til personalet Fare for kvæstelser ved utilstrækkelig kvalifikation! Forkert håndtering kan medføre alvorlige skader på personer og materielle aktiver. Derfor skal du lade kvalificeret personale udføre alle aktiviteter. Det er kun personer, hvor man kan forvente at de udfører deres arbejde pålideligt, der er tilladt som personale. Der må ikke arbejde nogen personer ved apparatet, hvis reaktionsevne er påvirket, f.eks. af narkotika, alkohol, medicin eller lignende Krav til personalets kvalifikationer I driftsanvisningen omtales følgende kvalifikationer for forskellige aktivitetsområder: Person under oplæring En person under oplæring, f.eks. en lærling eller en midlertidig medarbejder, kender ikke alle de farer, der kan opstå under apparatets drift. Sådanne personer må kun arbejde ved apparatet under opsyn fra fagfolk. Faglærte personer En faglært person er blevet undervist i dennes opgaver og mulige farer ved ukorrekt adfærd af operatøren. 20 Driftsvejledning Biostat B

Betjeningsvejledning. Biostat B. BB-8821051 BB-8821050 Fermenter Bioreaktor 85037-551-38

Betjeningsvejledning. Biostat B. BB-8821051 BB-8821050 Fermenter Bioreaktor 85037-551-38 Betjeningsvejledning Biostat B BB-8821051 BB-8821050 Fermenter Bioreaktor 85037-551-38 Indhold Indhold 1. Om dette dokument...7 1.1 Gyldighed...8 1.2 Medfølgende dokumenter...8 1.3 Illustrationer...................................................................9

Læs mere

Driftsvejledning BIOSTAT RM 20 50 85037-550-06

Driftsvejledning BIOSTAT RM 20 50 85037-550-06 Driftsvejledning BIOSTAT RM 20 50 85037-550-06 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument....6 1.1 Gyldighed....7 1.2 Medfølgende dokumenter....7 1.3 Illustrationer....8 2 Sikkerhedsanvisninger...9 2.3.1

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer!

Wilo DrainLift Con. Monterings- og driftsvejledning 2043467/ 1002. Med forbehold for tekniske ændringer! Monterings- og driftsvejledning Wilo DrainLift Con 2043467/ 1002 Med forbehold for tekniske ændringer! DrainLift Con 1 Indhold: 1 Generel information 1.1 Anvendelsesområder 1.2 Tilslutning og elektriske

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg

HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Konfigurationsmanual HBLT-Wire NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af NH3 & HFC i køleanlæg Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 2 Installation af HB konfigurations Tool... 2 Konfigurering af

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør

PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør PK-I-R-E60S og EK-I-R-E60S Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld installeret i spirorør HVER RØG-/RØGEVAKUERINGSSPJÆLD SKAL INSTALLERES I HENHOLD TIL DENNE INSTALLATIONSVEJLEDNING! DK Vejledning til

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere