Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B. BB BB Fermenter Bioreaktor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B. BB-8821051 BB-8821050 Fermenter Bioreaktor 85037-551-38"

Transkript

1 Betjeningsvejledning (Original betjeningsvejledning) Biostat B BB BB Fermenter Bioreaktor

2 Indhold Indhold 1. Om dette dokument Gyldighed Medfølgende dokumenter Illustrationer Sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger Uformelle sikkerhedsforanstaltninger Symboler, der bruges på apparatet Korrekt brug, forudsigelig forkert brug Resterende risici ved brug af apparatet Fare på grund af elektrisk energi Fare på grund af komponenter, der er under tryk Fare på grund af bristende kulturbeholder Farer fra gasser Farer fra ilt Farer fra kvælstof Farer fra kuldioxid Farer fra udslip af stoffer! Fare på grund af varme overflader Fare på grund af drejende komponenter Fare hvis der bruges forkerte forbrugsmaterialer Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Hovedafbryder Sikkerhedsventiler og trykformindskere Overophedningsbeskyttelse Personligt sikkerhedsudstyr Anvisninger vedrørende nødstilfælde Den driftsansvarliges forpligtelser Krav til personalet Krav til personalets kvalifikationer Personalets forpligtelser Ansvarsområder Uautoriserede personer Undervisning Oversigt over apparaterne Kontrol-/forsyningsenheder Biostat B-MO Single / Twin Biostat B-CC Single / Twin Tilslutninger og betjeningselementer Gasningsmoduler Moduler Additive Flow 2-Gas (Biostat B-MO Single / Twin) Moduler Additive Flow 4-Gas (Biostat B-CC Single / Twin) Slangepumper Eksterne pumper Kulturbeholdere UniVessel Glass UniVessel SU Biostat RM Rocker Biostat RM 200 Rocker Røreværksdrev Driftsvejledning Biostat B

3 Indhold 4. Computerprogram (software) Brugeroplysninger Systemstart Grundlag for betjeningen Betjeningsgrænseflader for bestemte apparater Betjeningsgrænseflade Sidehoved Arbejdsområde Sidefod Visning Oversigt over hovedfunktionstasterne Oversigt over valgtasterne Direkte funktionstaster til at vælge undermenuer Valglister og tabeller Beskyttelse af individuelle funktioner med adgangskode Brugeradministration Fejlbehandling og -afhjælpning Spærrefunktioner Transport Kontrol ved modtagerens overtagelse Indberet og dokumenter transportskader Kontrol af leveringens fuldstændighed Indpakning Oplysninger om transport inden for firmaet Opstilling Akklimatisering Omgivelsesforhold Arbejdsoverflader og belastninger Energier i laboratoriet Elektricitet Typeskilt Tempereringsmedie Gasforsyning Ibru gtagning Installationsmateriale Tilslutning af apparatet til spændingsforsyningen Tilslutning af laboratoriets vandforsyning til apparatet Tilslutning af laboratoriets gasforsyning til apparatet Tilslutning af røreværksdrev (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Tilslutning af UniVessel SU Holder Tilslutning af stregkodescanner Tilslutning af Biostat RM Rocker Tilslutning af sensorkabel Tilslutning af slanger til gasning Tilslutning af temperering Kulturbeholdere med dobbeltvæg / kulturbeholdere med enkelt væg med varme-/kølemanchet (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Temperering af kulturposen Varmemanchet (kun UniVessel Glass / UniVessel SU) Tilslutning af udsugningsluftkølingens slanger (kun UniVessel Glass) Tilslutning af eksterne pumper Til- og frakobling af apparatet Driftsvejledning Biostat B 3

4 Indhold 8. Forberedelse og gennemførsel af processer Oversigt Forberedelse af glaskulturbeholdere Tilslutning af overførselsledninger Påfyldning af kulturmedie i kulturbeholder UniVessel Glass / UniVessel SU Kulturpose Sterilisering af glaskulturbeholdere Forberedelse af kultiveringsprocessen Montering af røreværksdrev Montering af varme-/kølemanchet Montering af varmemanchet Tilslutning af gasningsmoduler Gennemfør foranstaltninger til forberedelse Sikkerhedsventilstation UniVessel SU Tilslutning af gasningssystemet Additive Flow 2-Gas Tilslutning af gasningssystemet Additive Flow 4-Gas Forberedelse af korrekturmiddeltilførsel Gennemførsel af en proces Indretning af måle- og reguleringssystem Sørg for sterilitet Gennemfør kultiveringsprocessen Hovedmenuen Main Generelt Procesvisninger i hovedmenuen Main Direkte adgang til undermenuer Hovedmenu Trend Trend -visning Indstillinger for Trend -visningen Indstilling af Trendvisningen for parametre Indstilling af en parameters visningsområde Nulstilling af visningsområdet Indstilling af Trendvisningens farve Fastlægning af et nyt tidsområde Time Range Hovedmenuen Calibration Generelt ph-kalibrering (almindelig sensor) Generelt om ph-sensorer Undermenuen Calibration ph-# Gennemfør kalibrering Direkte indtastning af nulpunktforskydningen og stejlheden Gennemfør genkalibrering po 2 -kalibrering (almindelig sensor) Generelt om po 2 -sensorer Undermenuen Calibration po2-# Gennemfør kalibrering Direkte indtastning af nulpunktforskydningen og stejlheden Optiske ph- og po 2 -sensorer De optiske sonders signalkvalitet Oplysninger omkring kalibrering ph-kalibrering (optisk sensor) Undermenuen Calibration ph-# Indtastning af indledende kalibreringsdata Gennemfør genkalibrering Ændring af målecyklus for ph-måling Driftsvejledning Biostat B

5 Indhold po 2 -kalibrering (optisk sensor) Undermenuen Calibration po2-# Gennemfør indledende kalibrering Gennemfør genkalibrering Ændring af målecyklus for po 2 -måling Totalizer for pumper og ventiler Vægt-tarering Hovedmenuen Controller Funktionsprincip og udstyr Valg af regulator Generelt om betjening af regulatorerne Referenceværdiprofiler Generelt om regulatorparametrisering Udgangsbegrænsninger Dødzone Menubilledet regulatorparametrisering PID-parametre PID-regulatoroptimering Temperaturregulering master- og slaveregulator (TEMP, JTEMP) Temperaturregulering uden følgeregulator (TEMP) Røreomdrejningsregulator (STIRR) Antiskumregulator (FOAM) Niveauregulering med niveausensor (LEVEL) Gravimetrisk niveauregulering (VWEIGHT) Gravimetrisk doseringspumperegulator (FLOW) Doseringspumperegulator (SUBS) Gasregulator (gasdoseringsregulator / gasflowregulator) ph-regulator Funktion Regulatorernes betjeningsbillede Parametrisering ph-regulering med tilførsel af syre, lud og CO po 2 -reguleringsmetoder po 2 -regulator CASCADE (kaskaderegulator) po 2 -regulator ADVANCED (polygonregulator) Gasningsstrategier Reguleringsfunktioner for Biostat RM Rocker Introduktion Vinkelstyring Positionsindstillinger POSITIONING Gasningshastighed (Biostat RM Rocker) Tillægsoplysninger kun Biostat RM Rocker Tillægsoplysninger kun Biostat RM 200 Rocker Aktivering af Single Bag-funktionen Aktivering af Twin Bag-funktionen Hovedmenuen Settings Generelt Systemindstillinger Indstillinger for måleområde Manuel drift Manuel drift for digitale indgange Manuel drift for analoge indgange Manuel drift for analoge udgange Manuel drift for regulatorer ( Control Loops ) Manuel drift for sekvensstyring ( Phases ) Eksternt tilsluttede apparater Service og diagnose Driftsvejledning Biostat B 5

6 Indhold 9. Fejl Sikkerhedsanvisninger Afhjælpning af fejl Hardwarefejl Fejltabel Kontaminering Fejltabel Modkøling Fejltabel Gasning og ventilation Procesrelaterede fejl/alarmer Når alarmer opstår Menu alarmoversigt Procesværdialarmer Alarmer ved digitalindgange Alarmer, betydning og afhjælpning Procesalarmer Systemalarmer Rengøring og vedligeholdelse Rengøring Rengøring af apparatet Rengøring af kulturbeholderne Rengøring og vedligeholdelse af varmemanchetter Vedligeholdelse Vedligeholdelse af funktionselementerne Vedligeholdelse af sikkerhedskomponenter Vedligeholdelsesintervaller Opbevaring Bortskaffelse Generelle henvisninger Farlige stoffer Hvis apparatet skal sættes ud af drift Bortskaffelse af apparatet Tekniske data Biostat B Dimensioner og vægt Sikkerhedsventiler og trykformindskere Kulturbeholdere og kulturposer Energier i laboratoriet Elektriske data Procesgasforsyning Kølevandsforsyning Temperaturer Røreværksdrev Eksterne pumper Omgivelsesforhold Omregningstabel for vandets hårdhed Overensstemmelse og licenser EF-overensstemmelseserklæring GNU-licens Bilag Service Dekontamineringserklæring Opstillingsplaner Driftsvejledning Biostat B

7 Om dette dokument 1. Om dette dokument Alle oplysninger og anvisninger i denne driftsvejledning er blevet samlet under hensyntagen til de gældende standarder og forskrifter, den moderne teknik, samt vores mangeårige viden og erfaring. Denne driftsvejledning giver dig alle de oplysninger, du skal bruge til installation og betjening af Biostat B-MO eller Biostat B-CC (omtales efterfølgende som apparat). Driftsvejledningen oplyser dig om, hvordan du bruger apparatet på en sikkerhedsmæssig korrekt måde, vedligeholder apparatet i henhold til forskrifterne, gør apparatet rent i henhold til forskrifterne, tager de nødvendige foranstaltninger ved fejl. Driftsvejledningen skal læses, forstås og bruges af alle personer, der har med betjening, vedligeholdelse, rengøring og fejlafhjælpning af apparatet at gøre. Det gælder især for de angivne sikkerhedsanvisninger. t Læs denne driftsvejledning omhyggeligt og fuldstændigt inden du arbejder med apparatet. t Denne driftsvejledning er en del af apparatet. Den skal opbevares på apparatets opstillingssted så den er sikker og nem at komme til. t Hvis driftsvejledningen skulle gå tabt, kan du bestille en ny eller hente den nuværende vejledning på Sartorius' hjemmeside: Beskrivelsen er baseret på de kendte udgaver af bioreaktorerne. Leveringsomfanget indeholder ikke nødvendigvis alt tilgængeligt udstyr, det kan muligvis være forskelligt fra beskrivelsen, eller ikke alt beskrevet udstyr kan være indeholdt her. Beskrivelser, kendetegn og data kan afvige fra dem, der er beskrevet i den tekniske dokumentation, da disse tilpasses leveringsomfanget. Dokumenter om kundespecifikt udstyr kan være vedlagt kundens dokumentation eller leveres separat eller fås på forespørgsel. Apparatet må kun bruges med udstyr og under driftsbetingelser som beskrevet i de tekniske data [ kapitel 3. Oversigt over apparaterne ]. Brugeren skal være kvalificeret til at omgås apparatet, medierne og kulturerne og kende de farer, der kan opstå ved den tiltænkte proces. Processen kan gøre det nødvendigt at udstyre apparatet eller arbejdspladsen med yderligere sikkerhedsudstyr, eller at tage andre foranstaltninger i brug omkring beskyttelse af personale og arbejdsomgivelser. Dokumentationen går ikke nærmere ind på sådanne forhold, eller lovmæssige eller på anden måde forpligtende forskrifter. Sikkerheds- og fareanvisninger i dokumentationen gælder kun for apparatet og supplerer operatørens forskrifter på arbejdspladsen for den respektive proces. Ud over driftsanvisningen skal de generelle, lovmæssige og andre bindende bestemmelser om forebyggelse af ulykker og beskyttelse af miljøet i brugerens land overholdes. Driftsvejledning Biostat B 7

8 Om dette dokument Driftsvejledningen skal opbevares på apparatets opstillingssted hele tiden. Garantien gælder kun for fabrikationsfejl og fejl i apparatets funktion. Apparatet er beregnet til sædvanlige laboratoriebetingelser og teknikker. 1.1 Gyldighed Betjeningsvejledningen gælder for Biostat B-MO (mikrobiel), Biostat B-CC (cellekultur = cell culture) i Single- og Twinudgave sammen med de følgende kulturbeholdere: UniVessel Glass, enkelt væg (SW) / dobbeltvæg (DW): 1 L 2 L 5 L 10 L UniVessel SU Single Use Bioreaktor enkelt væg (SW): 2 L Biostat RM Rocker med kulturposer: Flexsafe RM 1L basic optical perfusion Flexsafe RM 2L basic optical perfusion Flexsafe RM 10L basic optical perfusion Flexsafe RM 20L basic optical perfusion Flexsafe RM 50L basic optical perfusion Biostat RM 200 Rocker med kulturposer: Flexsafe RM 100L basic optical perfusion ATF Flexsafe RM 200L basic optical perfusion ATF En detaljeret oversigt over de tilgængelige varianter findes i [ kapitel 3. Oversigt over apparaterne ]. 1.2 Medfølgende dokumenter Denne driftsvejledning beskriver betjeningen af apparatet med det tiltænkte standardudstyr. Som supplement til denne driftsvejledning findes alle nødvendige tekniske dokumenter om apparatet, f.eks. P&I-diagrammer, reservedelslister, opstillingsplaner, tekniske tegninger, osv., i mappen Technical Documentation. Ved kundespecifikke ændringer kan de tilhørende dokumenter være integreret i mappen Technical Documentation eller de kan vedlægges apparatet som særskilt dokumentation. Hvis de medfølgende dokumenter ikke stemmer overens med apparatet eller der mangler dokumenter, skal du kontakt din repræsentant for Sartorius Stedim Biotech. Som supplement til denne driftsvejledning skal du gøre dig bekendt med oplysninger i dokumentationen for kulturbeholderne. 8 Driftsvejledning Biostat B

9 Om dette dokument 1.3 Illustrationer Som henvisning og til direkte advarsel mod farer, er der tekstudsagn, der kræver særlig opmærksomhed, i denne driftsvejledning mærket som følger: Denne henvisning fremhæver en mulig fare af mellemstor risiko, der kan medføre dødsfald eller (alvorlige) kvæstelser, hvis den ikke undgås. Denne henvisning fremhæver en mulig fare af ringe risiko, der kan medføre mellem eller lette kvæstelser, hvis den ikke undgås. Denne henvisning fremhæver en mulig fare af ringe risiko, der kan medføre skader på materielle aktiver, hvis den ikke undgås. Dette symbol gør opmærksom på en funktion eller indstilling på apparatet. gør opmærksom på at man skal være forsigtig ved arbejdet. gør opmærksom på nyttige oplysninger. Desuden bruges følgende illustrationer: t y Tekst, der følger denne markering, er optællinger. Tekst, der følger denne markering, beskriver aktiviteter, der skal udføres i den angivne rækkefølge. Tekst, der følger denne markering, beskriver resultatet af en handling. Tekst i citationstegn er henvisninger til andre kapitler eller afsnit. [ ] Tekst med dette symbol foran, er henvisninger til andre kapitler, afsnit eller dokumenter. Driftsvejledning Biostat B 9

10 Sikkerhedsanvisninger 2. Sikkerhedsanvisninger Tilsidesættelse af følgende sikkerhedsanvisninger kan have alvorlige konsekvenser: Personer kan være i fare pga. elektriske, mekaniske og kemiske påvirkninger Apparatets vigtige funktioner kan svigte Læs sikkerheds- og fareanvisningerne i dette afsnit grundigt, inden du sætter apparatet i drift. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning, skal du også være opmærksom på de generelle sikkerheds- og ulykkesforebyggelsesanvisninger. Ud over anvisningerne i denne driftsvejledning skal operatøren brugeren være opmærksom på de gældende nationale arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter. Desuden skal de gældende interne forskrifter på opstillingsstedet overholdes. 2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger Apparatet må først stilles op, sættes i drift eller vedligeholdes når denne brugsanvisning er blevet taget til efterretning. Brug kun apparatet korrekt [ kapitel 2.4 Korrekt brug, forudsigelig forkert brug ]. Apparatet er ikke ATEX (ATmosphère EXplosive)-godkendt. Apparatet må ikke bruges i omgivelser med fare for eksplosioner. Under driften må apparatet ikke bruges på nogen måde, der kan påvirke dets sikkerhed. Apparatets arbejdsområde skal altid holdes rent og ordentligt så farer pga. skidt og dele, der ligger og flyder, undgås. Arbejde på lavtsiddende komponenter må kun udføres på hug, og ikke i bøjet stilling. Arbejde på højtsiddende komponenter må kun udføres mens kroppen er i en oprejst lige stilling. De tekniske ydelsesdata må ikke overskrides (se apparatets datablad). Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet skal være læsbare og skal fornys efter behov. Betjening af og arbejde på apparatet, må kun foretages af undervist personale. Apparatet må ikke startes, hvis der er andre personer i fareområdet. I tilfælde af funktionsfejl skal apparatet tages ud af drift med det samme. Fejl må kun afhjælpes af uddannet personale eller din ansvarlige Sartorius Service. 10 Driftsvejledning Biostat B

11 Sikkerhedsanvisninger 2.2 Uformelle sikkerhedsforanstaltninger Driftsvejledningen skal altid opbevares der, hvor apparatet bruges. Ud over driftsvejledningen skal du overholde de generelle og lokale bestemmelser omkring ulykkesforebyggelse og miljøbeskyttelse. 2.3 Symboler, der bruges på apparatet Følgende symboler er anbragt på apparatet: Særlig farested eller farlig håndtering på slangepumpen! Overhold instruktionerne i den tilhørende dokumentation. Klemningsfare på slangepumpen grib ikke ind mellem drejende dele, f.eks i et pumpehoved! Når du lægger slanger ind eller justerer trykrullerne, skal pumpen altid være slukket. Sluk for pumpen i måle- og reguleringssystemet (i menuen Main eller det tilhørende regulatorbetjeningsbillede). Fare for forbrændinger! Udstyr på motoren og kulturbeholderen bliver varmt under driften. Undgå utilsigtet berøring. Brug beskyttelseshandsker ved betjeningen. Lad motorhuset køle ned inden du tager motoren af røreværkets drev. Lad kulturbeholderen og tilbehøret køle ned inden du udfører montagearbejde. Mærkningerne på apparatet er til dels anbragt af tilbehørets fabrikanter. De stemmer ikke altid overens med de sikkerhedsmærkninger, der sædvanligvis bruges hos Sartorius Stedim Biotech. Overhold anvisningerne i denne vejledning. Alle sikkerheds- og fareanvisninger på apparatet skal være læsbare og skal fornys efter behov. Driftsvejledning Biostat B 11

12 Sikkerhedsanvisninger 2.4 Korrekt brug, forudsigelig forkert brug Apparatets driftssikkerhed kan kun garanteres hvis det bruges korrekt og betjenes af uddannet personale. Dette apparat er beregnet til kultivering af prokaryotiske og eukaryotiske celler udelukkende i vandige opløsninger. Apparatet må kun anvendes inde i bygninger. Korrekt brug omfatter også: overholdelse af alle anvisninger i driftsvejledningen, overholdelse af inspektions- og vedligeholdelsesintervallerne, anvendelse af olie og fedt, der er egnet til brug med ilt, anvendelse af drifts- og hjælpestoffer i henhold til gældende sikkerhedsforskrifter, overholdelse af drifts- og vedligeholdelsesbetingelserne. Al anden anvendelse betragtes som ukorrekt. Anden anvendelse kan være forbundet med farer, der ikke kan vurderes og er således operatørens eget ansvar. Enhver form for krav på grund af skader, der hidrører fra ukorrekt brug, er udelukket. Sartorius Stedim Biotech er ikke ansvarlig for skader ved ukorrekt brug. Fare på grund af ukorrekt brug! Al anvendelse ud over korrekt brug og/eller anderledes brug af apparatet kan medføre farlige situationer. Følgende brug betragtes som ukorrekt og er strengt forbudt: Processer med arbejdsstoffer af sikkerhedsklasserne 3 og 4. Kultivering i ikke-vandige opløsninger Drift af apparatet uden for ydelsesgrænserne Udendørs drift 12 Driftsvejledning Biostat B

13 Sikkerhedsanvisninger 2.5 Resterende risici ved brug af apparatet Apparatet er udviklet og fremstillet med moderne teknik og i henhold til gældende sikkerhedstekniske bestemmelser. Dog kan der være mulighed for, at der under brugen opstår farer for brugerens eller tredjepersoners liv og levned og/eller påvirkninger af apparatet eller andre materielle aktiver. Alle personer, der har med opstilling, idriftsætning, betjening, vedligeholdelse eller reparation af anlægget at gøre, skal have læst og forstået driftsvejledningen. Apparatet må kun bruges: til korrekt brug, i sikkerhedsteknisk fejlfri tilstand, med kvalificerede og autoriserede fagfolk. Yderligere skal man være opmærksom på: Alle bevægelige dele skal smøres ved behov. Alle skrueforbindelser skal kontrolleres med jævne mellemrum og spændes efter ved behov. 2.6 Fare på grund af elektrisk energi Livsfare på grund af elektrisk spænding! Der er indbygget elektriske skifteelementer i apparatet. Hvis spændingsførende dele berøres er der livsfare. Skader på isoleringen eller enkelte komponenter kan være livsfarlige. Åbn aldrig apparatet. Apparatet må kun åbnes af autoriseret personale fra firmaet Sartorius Stedim Biotech. Arbejde på apparatets elektriske udstyr må kun udføres af Sartorius Service eller autoriserede fagfolk. Kontroller med jævne mellemrum apparatets elektriske udstyr for fejl, såsom løse forbindelse eller skader på isoleringen. Ved fejl skal spændingsforsyningen kobles fra med det samme og fejlen skal afhjælpes af din Sartorius Service eller autoriserede fagfolk. Hvis det er nødvendigt at arbejde på spændingsførende dele, skal der være en anden person tilstede, der om nødvendigt kan slukke apparatet på hovedafbryderen. Ved enhver form for arbejde på det elektriske udstyr, skal det gøres spændingsløst og man skal kontrollere at det rent faktisk er spændingsfrit. Ved vedligeholdelses-, rengørings- og reparationsarbejde skal spændingsforsyningen kobles fra og sikres så den ikke kan kobles til igen. Spændingsførende dele skal holdes fri for fugt, da dette kan forårsage kortslutninger. Få en el-fagmand til at kontrollere elektriske komponenter, tilslutningsledninger med stik samt forlænger- og tilslutningsledninger med deres stik i henhold til de nationale retningslinjer, såfremt sådant udstyr benyttes. Driftsvejledning Biostat B 13

14 Sikkerhedsanvisninger 2.7 Fare på grund af komponenter, der er under tryk Fare for kvæstelser på grund af udslip af stoffer! Hvis enkelte komponenter er beskadigede, kan gasformede og flydende stoffer slippe ud under højt tryk og f.eks. skade øjnene. Derfor: Sæt ikke kulturbeholderen i drift uden sikkerhedsventil eller lignende overtrykssikring (f.eks. en bristeskive). Sluk apparatet og sørg for, at sikre det, så det ikke kan tændes igen, hvis du arbejder på dele, der kan stå under tryk. Gør de trykledninger og dele af systemet, der skal åbnes, trykløse inden du udfører reparationer. Kontroller med jævne mellemrum alle ledninger, slanger og forskruninger, der er under tryk, for utætheder og skader, der er synlige udefra. 2.8 Fare på grund af bristende kulturbeholder Fare for kvæstelser på grund af glasskår! En skadet og bristende kulturbeholder kan forårsage snitsår og skade øjnene. Derfor: Træn personalet med henblik på bristende glas på grund af udvendige påvirkninger. Sørg for, at kulturbeholderen står stabilt. Hav dit personlige sikkerhedsudstyr på. Sørg for, at kulturbeholderen er tilsluttet korrekt til forsynings- og kontrolenheden. Sørg for, at kulturbeholderen ikke bruges over det maksimalt tilladte tryk. Sørg for, at kølevandsreturløbet er trykløst. Kontroller med jævne mellemrum alle ledninger, slanger og forskruninger, der er under tryk, for utætheder og skader, der er synlige udefra. 2.9 Farer fra gasser Farer fra ilt Eksplosions- og brandfare! Ren ilt skal holdes væk fra brandbare stoffer. Undgå tændingsgnister i omgivelser med ren ilt. Ren ilt skal holdes væk fra antændelseskilder. Hold hele gasningsvejen fri for olie og fedt. Sørg for, at kølevandsreturløbet er trykløst. 14 Driftsvejledning Biostat B

15 Sikkerhedsanvisninger Reaktion med andre stoffer! Sørg for, at ren ilt ikke kommer i kontakt med olie og fedt. Brug kun materialer og stoffer, der er egnede til brug med rent ilt Farer fra kvælstof Fare for kvælning på grund af udslippende kvælstof! Udslippende gas i høj koncentration fortrænger luften i lukkede rum og kan forårsage bevidstløshed med fare for kvælning Kontroller gasvejene og kulturbeholderne for utætheder. Sørg for god ventilation på apparatets opstillingssted. Hav et åndedrætsværn, der er uafhængigt af omgivelsesluften, klar til nødstilfælde. Hvis en person viser tegn på kvælning, skal personen omgående forsynes med dette åndedrætsværn, bringes ud i frisk luft og holdes rolig og varm. Kontakt en læge. Ved åndedrætsstop skal du påbegynde førstehjælp med kunstigt åndedræt. Overvåg anlæggets grænseværdier ved anlægget og i hallen (anbefaling: sensorer). Kontroller procesgasledningerne og filtrene for utætheder med jævne mellemrum Farer fra kuldioxid Fare for forgiftning på grund af udslippende kuldioxid! Kontroller gasvejene og kulturbeholderne for utætheder. Sørg for god ventilation på apparatets opstillingssted Farer fra udslip af stoffer! Fare for forbrændinger på defekte komponenter! Foretag et gennemsyn af apparatet inden processen startes. Kontroller beholdernes tilslutninger og tilslutningerne til forsyningsenheden. Kontroller med jævne mellemrum slangeføringerne for utætte steder og udskift utætte slanger. Driftsvejledning Biostat B 15

16 Sikkerhedsanvisninger Fare for ætsninger ved udslippende tilsætnings- og kulturmedier! Brug kun de foreskrevne slanger. Brug slangeholdere på tilslutningsstykker. Tøm tilførselsslangerne inden du løsner slangeforbindelsen. Hav personligt sikkerhedstøj på. Hav beskyttelsesbriller på. Fare for kontamination ved udslippende tilsætnings- og kulturmedier! Tøm tilførselsslangerne inden du løsner slangeforbindelsen. Hav personligt sikkerhedstøj på. Hav beskyttelsesbriller på Fare på grund af varme overflader Fare for forbrændinger ved kontakt med varme overflader! Undgå kontakt med varme overflader, såsom den tempererede kulturbeholder og motorhuset. Afspær fareområdet. Hav beskyttelseshandsker på når du arbejder med varme kulturmedier Fare på grund af drejende komponenter Fare for knusning af lemmer på grund af indtræk og direkte kontakt! De eksisterende beskyttelsesanordninger må ikke afmonteres. Lad kun kvalificerede og autoriserede fagfolk arbejde på apparatet. Gør apparatet strømløst når du foretager vedligeholdelses- og rengøringsarbejde. Afspær fareområdet. Hav personligt sikkerhedsudstyr på Fare hvis der bruges forkerte forbrugsmaterialer Fare for kvæstelser på grund af forkerte forbrugsmaterialer! Forkerte eller fejlbehæftede forbrugsmaterialer kan medføre skader, funktionsfejl eller et totalt svigt, samt påvirke sikkerheden. Benyt kun originale forbrugsmaterialer. Anskaf forbrugsmaterialerne via Sartorius Stedim Biotech. De nødvendige oplysninger om forbrugsmaterialerne findes i mappen Technical Documentation. 16 Driftsvejledning Biostat B

17 Sikkerhedsanvisninger 2.14 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger Hovedafbryder Hovedafbryderen sidder på kontaktskabets brugerside. Hovedafbryderen er også nødstop-kontakten, der bruges til at slukke apparatet Sikkerhedsventiler og trykformindskere Fare for kvæstelser på grund af bristende kulturbeholdere og slanger! Tag ikke apparatet i drift uden sikkerhedsventiler og trykformindsker eller lignende overtrykssikringer. Lad Sartorius Service kontrollere sikkerhedsventilerne og trykformindskerne med jævne mellemrum. Vær opmærksom på oplysningerne i mappen Technical Documentation. Overgangsventil gasningsvej Brug udelukkende det integrerede gasningsmodul. I apparatet er der monteret overtryksventiler i gasningsvejen for Sparger- og Overlaygasning. Overtryksventilerne begrænser gasningstrykket. Alt efter kulturbeholderens type, er der installeret forskellige overtryksventiler: UniVessel : Begrænsning på 1,0 bar Biostat RM Rocker: Begrænsning på 0,1 bar Ved brug af UniVessel SU skal du forbinde UniVessel SU sikkerhedsventilstationen med gasningsvejen for Biostat B forsyningsenheden. Trykket begrænses til 0,5 bar vha. UniVessel SU sikkerhedsventilstationen. Trykformindsker kølesystem Trykformindskeren er monteret i apparatet. Kølevandet for tempererings- og udsugningsluftsystemet begrænses til 1,2 bar vha. en trykformindsker. Driftsvejledning Biostat B 17

18 Sikkerhedsanvisninger Overophedningsbeskyttelse Fare for forbrænding på grund af overophedede komponenter! Hvis enkelte komponenter er beskadigede, kan gasformede og flydende stoffer slippe ud under højt tryk og f.eks. skade øjnene. Tag ikke apparatet i brug uden overophedningsbeskyttelse. Lad Sartorius Service foretage vedligeholdelse af overophedningsbeskyttelsen med jævne mellemrum. Vær opmærksom på oplysningerne i mappen Technical Documentation. Overophedningsbeskyttelsen i apparatet begrænser tempereringssystemets højst tilladte temperatur. Følgende tempereringssystemer kan bruges: Tempereringssystem vandkredsløb Tempereringssystem varmemanchet 2.15 Personligt sikkerhedsudstyr Under drift af apparatet skal man have personligt sikkerhedsudstyr på for at minimere sundhedsfarer. Under arbejdet skal du altid have det sikkerhedsudstyr på, der er nødvendigt for det respektive arbejde. Følg i givet fald de anvisninger omkring personligt sikkerhedsudstyr, der er anbragt i arbejdsområdet. Under arbejdet skal du grundlæggende have følgende personligt sikkerhedsudstyr på: Arbejdssikkerhedstøj Arbejdssikkerhedstøj er tætsiddende arbejdstøj med lav rivstyrke, snævre ærmer og uden dele, der rager ud. Det bruges hovedsageligt til beskyttelse mod, at bevægelig maskindele tager fat i tøjet. Hav ingen ringe, kæder eller andre smykker på. Hovedbeklædning For at undgå at håret bliver trukket ind i apparatets bevægelige dele, skal du have hovedbeklædning på. Beskyttelseshandsker Hav beskyttelseshandsker på for at beskytte hænderne mod de stoffer, der bruges i processen. Beskyttelsesbriller For at beskytte dig selv mod medier, der slipper ud under højt tryk, skal du bære beskyttelsesbriller. Sikkerhedssko Hav skridsikre sikkerhedssko på, for at beskytte dig selv mod at glide på glat underlag. 18 Driftsvejledning Biostat B

19 Sikkerhedsanvisninger 2.16 Anvisninger vedrørende nødstilfælde Forebyggende foranstaltninger Vær altid forberedt på ulykker eller brand Hav altid førstehjælpsudstyr (førstehjælpskasse, tæpper osv.) og brandbekæmpelsesmidler inden for rækkevidde. Gør personalet fortroligt med anordninger til indberetning af ulykker, førstehjælp, brandslukning og redning. Hold tilkørsels- og redningsveje fri så redningskøretøjer og redningspersonale kan komme til. Foranstaltninger ved ulykker Sørg for nødslukning på hovedafbryderen. Red personer fra farezonen. Ved hjerte- og eller åndedrætsstop skal der påbegyndes førstehjælp med det samme. Ved skader på personer, skal du kontakte den førstehjælpsansvarlige og en nødlæge og/eller redningstjenesten. Ryd tilkørsels- og redningsvejene så redningskøretøjer og redningspersonale kan komme til. Sluk en brand i den elektriske styring med en CO2-slukker Den driftsansvarliges forpligtelser Apparatet bruges i erhvervsmæssig sammenhæng. Operatøren er derfor underlagt de lovmæssige bestemmelser omkring arbejdssikkerhed. Ud over sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning, skal man overholde de bestemmelser omkring sikkerhed, forebyggelse af ulykker og miljøbeskyttelse, der gælder for apparatets anvendelsesområde. Her gælder især: Operatøren skal gøre sig bekendt med de gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og samtidig fastlægge yderligere farer, der kan vise sig på grundlag af de særlige arbejdsbetingelser på apparatets opstillingssted, i en farebedømmelse. Disse skal omsættes for apparatets drift i form af driftsanvisninger (sikringsplan). Under hele apparatets brugstid skal operatøren kontrollere om de driftsanvisninger denne har lavet, stemmer overens med den nuværende status for regelsættene og om nødvendigt tilpasse dem. Operatøren skal bestemme og fastlægge ansvaret for betjening, vedligeholdelse og rengøring utvetydig. Operatøren må kun lade uddannede og autoriserede personer arbejde ved apparatet. Personer under oplæring, såsom lærlinge og midlertidige medarbejdere må kun arbejde ved apparatet under opsyn fra fagfolk [ kapitel 2.18 Krav til personalet ]. Operatøren skal sørge for, at alle medarbejdere, der omgås apparatet, er fysisk, psykisk og karaktermæssigt egnede til at betjene apparatet på en ansvarlig måde. Driftsvejledning Biostat B 19

20 Sikkerhedsanvisninger Operatøren skal sørge for, at alle medarbejdere er bekendt med de grundlæggende forskrifter omkring arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker, og at de er blevet undervist i apparatets håndtering samt at de har læst og forstået driftsvejledningen. Derudover skal operatøren med jævne mellemrum kontrollere, at personalet arbejder på en sikkerhedsbevidst måde, samt påviseligt træne personalet og oplyse dem om farerne. Operatøren skal undgå stresssituationer ved betjeningen af apparatet vha. teknologisk og organisationsmæssig arbejdsforberedelse. Operatøren skal sørge for tilstrækkelig belysning ved betjeningsstedet i henhold til de lokale arbejdssikkerhedsbestemmelser. Operatøren skal stille personligt sikkerhedsudstyr til rådighed for personalet. Operatøren skal sørge for, at der ikke arbejder nogen personer ved apparatet, hvis reaktionsevne er påvirket, f.eks. af narkotika, alkohol, medicin eller lignende. Desuden er operatøren ansvarlig for, at apparatet altid er i tekniske fejlfri tilstand. Derfor gælder følgende: Operatøren skal sørge for, at de vedligeholdelsesintervaller, der er beskrevet i denne driftsvejledning overholdes. Operatøren skal med jævne mellemrum få kontrolleret at sikkerhedsanordningerne er funktionsdygtige Krav til personalet Fare for kvæstelser ved utilstrækkelig kvalifikation! Forkert håndtering kan medføre alvorlige skader på personer og materielle aktiver. Derfor skal du lade kvalificeret personale udføre alle aktiviteter. Det er kun personer, hvor man kan forvente at de udfører deres arbejde pålideligt, der er tilladt som personale. Der må ikke arbejde nogen personer ved apparatet, hvis reaktionsevne er påvirket, f.eks. af narkotika, alkohol, medicin eller lignende Krav til personalets kvalifikationer I driftsanvisningen omtales følgende kvalifikationer for forskellige aktivitetsområder: Person under oplæring En person under oplæring, f.eks. en lærling eller en midlertidig medarbejder, kender ikke alle de farer, der kan opstå under apparatets drift. Sådanne personer må kun arbejde ved apparatet under opsyn fra fagfolk. Faglærte personer En faglært person er blevet undervist i dennes opgaver og mulige farer ved ukorrekt adfærd af operatøren. 20 Driftsvejledning Biostat B

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning

Indholdsfortegnelse. Driftsvejledning Driftsvejledning IRM - Regnvandsstyring Hybridsystem IRM Læs dette hæfte før installation og ibrugtagning Overhold alle sikkerhedsanvisninger Opbevar hæftet på anvendelsesstedet Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere