Kontrakt. vedrørende levering af. miljøverifikation. indgået mellem. Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. vedrørende levering af. miljøverifikation. indgået mellem. Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. Københavns Kommune"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen 11. kontor (Strategisk Indkøb) Kontrakt vedrørende levering af miljøverifikation indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Parterne Definitioner Kontraktens formål Kontraktens omfang Kontraktens gyldighedsperiode Kontraktperioden Option på forlængelse af Kontrakten Opsigelse Sprog Priser Generelt Prisgaranti Prisændringer Ændring af listepriser Proceduren ved prisændringer Bestilling Ordrebekræftelse Ændringer af ordrer Levering Fakturering Fremsendelse af faktura Krav til den elektroniske faktura Ændringer af krav til den elektroniske faktura Manglende fremsendelse af elektronisk faktura Betalingsbetingelser Forsinkelser Reklamationsret, garanti mv Mangler Afhjælpning Omlevering Forholdsmæssigt afslag Produkt- og erstatningsansvar Produktansvar Erstatningsansvar... 5 i

3 19. Statistik Rettigheder og forholdet til tredjemand Forholdet til tredjemand Rettigheder til frembringelser Brug af underleverandører Overdragelse af tilgodehavende Miljø Reduktion af miljøbelastning Partikelfiltre Indholdsstoffer Arbejdsmiljø Etik mv Ophævelse af Kontrakten Købers forhold Force Majeure Betalinger ved Force Majeure Opsigelse ved Force Majeure Tavshedspligt Markedsføring Fortolkning mv Konfliktløsning Lovvalg og værneting Ændring af Kontrakten Ikrafttrædelse Underskrifter ii

4 1. PARTERNE Mellem undertegnede Parter [Leverandør] [adresse] [CVR. nr.] (herefter betegnet Leverandøren ) og Københavns Kommune (herefter betegnet Køber ) er indgået nedenstående Kontrakt. 2. DEFINITIONER De anvendte definitioner i Kontrakten er anført i kontraktens side KONTRAKTENS FORMÅL Kontrakten fastlægger Leverandørens ydelser til Køber samt parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder i aftaleperioden. 4. KONTRAKTENS OMFANG Leverandøren skal levere de i Opfordring til at afgive tilbud på miljøcertifikation i Københavns Kommune, med samt bilag 1-4 og nærværende Kontrakt specificerede ydelser til Køber. Kontrakten kan benyttes af alle Købers forvaltninger, institutioner og kontraktenheder. Der er ca Kommunale institutioner i Københavns Kommune. Købers selvejende institutioner er kun forpligtet af aftalen i det omfang, det fremgår af deres driftsoverenskomst. De selvejende institutioner, der ikke er direkte forpligtet via deres driftsoverenskomst, kan frivilligt vælge at benytte kontrakten. Køber forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af omfattede institutioner i aftaleperioden. 0

5 5. KONTRAKTENS GYLDIGHEDSPERIODE 5.1 Kontraktperioden Kontrakten gælder i 2 år fra Kontraktens indgåelse, jf. pkt. 35, hvorefter Kontrakten ophører uden yderligere varsel. Køber har dog mulighed for at forlænge Kontrakten, jf. pkt Option på forlængelse af Kontrakten Køber kan med et skriftligt varsel til Leverandøren på 3 måneder forlænge kontraktperioden for maks. 2 år ad gangen, dog kan Kontrakten maksimalt gælde i 4 år fra den oprindelige indgåelsesdato. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder, ophører Kontrakten uden yderligere varsel. 5.3 Opsigelse Begge parter kan i hele kontraktperioden med et forudgående varsel på 3 måneder opsige Kontrakten til udløbet af en måned. 6. SPROG Al kommunikation mellem Leverandøren og Køber skal foregå på dansk. Bilagsmateriale af generel karakter kan være på dansk, engelsk, svensk eller norsk. 7. PRISER 7.1 Generelt Aftalepriserne angives som enhedspriser i danske kroner ekskl. moms og fratrukket rabat (nettopriser). Eventuelle andre afgifter anføres separat. Aftalepriserne fremgår af Bilag 3 - Tilbudsliste. 7.2 Prisgaranti Priserne forudsættes at være faste i minimum 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Herefter kan priserne reguleres 1 gang årligt, såfremt betingelserne beskrevet i pkt er til stede. 7.3 Prisændringer Priserne kan efter udløbet af perioden for prisgaranti, jf. pkt. 7.2, reguleres på baggrund af dokumenterede ændringer i Leverandørens omkostningsniveau, der ikke kan lægges Leverandøren til last. Prisændringer kan ikke overstige prisudviklingen i Danmarks Statistiks Nettoprisindeks, og skal følge den i pkt. 7.5 fastsatte procedure. 7.4 Ændring af listepriser Er kontrakten indgået på grundlag af en rabatsats i forhold til Leverandørens listepris, og nedsætter Leverandøren i kontraktperioden denne listepris, er Leverandøren forpligtet til at nedsætte de for Kontrakten gældende priser, jf. bilag 1, tilsvarende. Køber har krav på den for Kontrakten gældende rabat, uanset om Leverandøren ændrer listeprisen. Alle Kontraktens øvrige vilkår finder fortsat anvendelse uanset prisændringer. 1

6 7.5 Proceduren ved prisændringer Prisændringer skal uden ugrundet ophold skriftligt meddeles Køber sammen med en fornøden dokumentation for årsagen til prisændringen. Ved fornøden dokumentation menes, at Leverandøren i forbindelse med anmodningen beskriver og fremlægger dokumentation for de objektive faktorer, som prisstigningen er baseret på, således at Køber kan kontrollere prisændringens berettigelse. Leverandørens dokumentation kan aldrig være af en af ældre dato, end den af Leverandøren sidst varslede prisændring til Køber. Alle prisændringer skal godkendes af Køber inden ikrafttrædelse. Godkender Køber ikke prisændringerne, skal Leverandøren uden ugrundet ophold sikre, at eventuelle fejlfaktureringer bliver korrigeret, og at eventuelle differencer udlignes. 8. BESTILLING Køber bestiller løbende de af Kontrakten omfattede ydelser ved direkte henvendelse til Leverandøren. 8.1 Ordrebekræftelse Leverandøren skal på Købers anmodning uden ugrundet ophold fremsende en ordrebekræftelse til denne. 8.2 Ændringer af ordrer Køber kan omkostningsfrit foretage mindre ændringer med hensyn til mængden og arten af afgivne ordrer, forudsat dette ikke påfører Leverandøren en urimelig forøget forpligtigelse. 9. LEVERING Levering skal ske i overensstemmelse med de i bilag 1 fastsatte leveringstider, medmindre andet aftales mellem Leverandøren og Køber. 10. FAKTURERING 10.1 Fremsendelse af faktura Rådgiveren skal senest 30 dage forud for en betalingstermin fremsende en elektronisk faktura i henhold til Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger (LBK nr. 798 af ). Teknik- og Miljøforvaltningens EAN nummer er: og faktura mærkes med [projekt navn & nr.], reference til [den ansvarlige projektleder] samt rekvisitions nr. Regninger skal omfatte hele måneder inden for samme finansår og skal sendes som e-faktura til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Att.: [navn] 2

7 10.2 Krav til den elektroniske faktura Den elektroniske faktura skal, jf. Lov om Offentlige Betalinger, fremsendes i dataformatet OIO XLM. Fakturaen skal overholde Økonomistyrelsens standardkrav vedr. OIO XLM, og skal indeholde følgende oplysninger: Rekvirent EAN-nummer Ordre-/rekvisitionsnummer Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Den elektroniske dokumentudveksling skal ske på ordrelinieniveau. Dette gælder både den elektroniske faktura og kreditnota Ændringer af krav til den elektroniske faktura Kravene til den elektroniske faktura kan løbende ændres af Køber. Ændrer Køber kravene til den elektroniske faktura, vil Leverandøren blive varslet i rimelig tid, hvilket vil sige minimum 20 arbejdsdage Manglende fremsendelse af elektronisk faktura Leverer Leverandøren ikke den elektroniske faktura i overensstemmelse med kravene i pkt. 10.2, kan Køber udskyde betalingen af de pågældende fakturaer under forudsætning af, at Køber har oplyst ordre- eller rekvisitionsnummer og EAN-nummer. Køber underretter Leverandøren om, at fakturaen ikke kan betales. Betalingen gennemføres uden udgrundet ophold efter modtagelse af elektronisk faktura, der opfylder kravene i pkt Fremsender Leverandøren gentagne gange ikke en elektronisk faktura, eller fremgår rekvisitionseller ordrenummer gentagne gange ikke af de fremsendte fakturaer, betragtes det som væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side med de retsvirkninger, der følger heraf, jf. pkt BETALINGSBETINGELSER Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra modtagelse af faktura og efter levering. Overskrides betalingsfristen, kan Leverandøren ikke kræve morarenter udover den rentesats, der er fastlagt efter renteloven. Herudover har Leverandøren ingen krav (inklusive gebyrkrav) vedrørende Købers forsinkede betaling. 12. FORSINKELSER Leverandøren skal levere til aftalt tid. Leverer Leverandøren ikke til aftalt tid, er Køber berettiget til helt eller delvist at hæve den afgivne Ordre. Køber anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren må forudse en leveringsforsinkelse, skal Leverandøren straks give meddelelse til Køber med angivelse af årsagen til forsinkelsen og forventet leveringstidspunkt. 3

8 13. REKLAMATIONSRET, GARANTI MV. Alle ydelser omfattet af Kontrakten skal besidde de egenskaber og opfylde de krav, som fremgår af bilag 1, og skal mindst leve op til den gængse standard i branchen. Leverandøren yder i overensstemmelse med Købeloven (LBK nr. 237 af 28/03/2003) en reklamationsret på op til 24 måneder. Derudover yder Leverandøren garanti i overensstemmelse med de i bilag 1 indeholdte garantier. Leverandøren er ansvarlig for, at de leverede ydelser lever op til gældende fællesskabsret og dansk lovgivning. Leverandørens afgivne garantier bortfalder ikke, selv om Kontrakten er udløbet, ophævet eller de af Kontrakten omfattede ydelser er taget ud af Leverandørens sortiment. 14. MANGLER Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle fejl eller mangler ved den leverede ydelse, med mindre andet fremgår af Kontrakt med bilag. En mangel eller fejl ved den leverede ydelse foreligger, såfremt ydelsen ikke besidder de egenskaber og opfylder de krav, som fremgår af Kontrakten med bilag, eller i øvrigt ikke fremstår som Køber med rimelighed må kunne forvente. Leverandøren bærer bevisbyrden i tilfælde, hvor der mellem Køber og Leverandøren opstår tvivl vedrørende fejl og mangler ved den leverede ydelse. Leverandøren bærer bevisbyrden for, at en fejl eller mangel ikke er omfattet af de afgivne garantier. Leverandøren er forpligtet til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber som følge af fejl og mangler, der kan henregnes til Leverandøren. 15. AFHJÆLPNING Leverandøren skal i minimum 2 år fra levering yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler, medmindre andet er aftalt i medfør af Kontrakten med bilag. I afhjælpningsperioden er Leverandøren forpligtiget til at iværksætte afhjælpning senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af reklamation. Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. Dette gælder også, såfremt Køber og Leverandøren bliver enige om at lade 3. mand varetage afhjælpningen. Tilkaldes Leverandøren til afhjælpning af fejl og mangler, der skyldes forhold, for hvilke Køber bærer risikoen, afholder Køber de hermed forbundne omkostninger. 16. OMLEVERING Har Køber i reklamations- og/eller garantiperioden reklameret over væsentlige mangler ved den leverede ydelse, er Leverandøren pligtig til at foretage omlevering. Omlevering skal gennemføres så hurtigt, som det er Leverandøren muligt og efter aftale med Køber 4

9 17. FORHOLDSMÆSSIGT AFSLAG Er den leverede ydelse behæftet med fejl eller mangler, kan Køber kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen efter dansk rets almindelige regler 18. PRODUKT- OG ERSTATNINGSANSVAR 18.1 Produktansvar Leverandøren hæfter for produktansvar i overensstemmelse med Produktansvarsloven og dansk rets almindelige regler. Leverandøren er forpligtet til at tegne erhvervs- og produktansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med Kontraktens gennemførelse. Gyldig police skal på forlangende forevises Køber Erstatningsansvar Leverandøren er erstatningspligtig overfor Køber efter dansk rets almindelige regler og principper. 19. STATISTIK Leverandøren skal årligt den 1. januar eller på Købers forlangende fremsende en oversigt over: Omsætning pr. leveringsadresse og totalt. Af statistikken skal det ligeledes fremgå, om de aftalte leveringstider er overholdt, samt eventuelle misligholdelser vedr. fejl og mangler mv. 20. RETTIGHEDER OG FORHOLDET TIL TREDJEMAND Leverandøren garanterer, at Leverandørens ydelser ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder patenter og ophavsrettigheder Forholdet til tredjemand Leverandøren skal holde Køber skadesløs for alle forhold, som måtte hidrøre fra, at tredjemand påberåber sig krænkelse af ejendomsrettigheder, patentret, ophavsret eller andre rettigheder. Rejser tredjemand krav mod Køber med påstand om krænkelse af tredjemands rettigheder, skal Køber skriftligt meddele Leverandøren dette. Leverandøren er pligtig til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod Køber Rettigheder til frembringelser Medmindre andet aftales, erhverver Køber alle rettigheder til frembringelser mv., der er udviklet for Købers regning. Leverandøren har ret til at benytte de tillærte metoder og principper, men kan ikke uden Købers samtykke benytte andre dele af frembringelserne mv Brug af underleverandører Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvist anvende underleverandører til opfyldelse af Kontrakten. Ansvaret for korrekt opfyldelse af Kontrakten påhviler Leverandøren, således at Leverandøren hæfter for ydelser fra underleverandører på samme måde som for sine egne forhold. 5

10 Køber kan ikke afslå godkendelse af en underleverandør uden angivelse af en rimelig grund Overdragelse af tilgodehavende Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage hvert enkelt tilgodehavende hos Køber til tredjemand. Køber fraskriver sig hermed ikke retten til tilbageholdelse af eller modregning i den forfaldne købesum mv. i tilfælde af Leverandørens mangelfulde opfyldelse af Kontrakten. 21. MILJØ Leverandøren garanterer, at Leverandøren i hele kontraktperioden opfylder de for Kontrakten med bilag gældende miljøkrav, samt den til enhver tid gældende miljølovgivning. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for Køber fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for Købers vurdering af, om Leverandøren opfylder de for Kontrakten gældende miljøkrav Reduktion af miljøbelastning Leverandøren skal arbejde aktivt for at mindske miljøbelastningen ved opfyldelse af Kontrakten. Dokumentation for arbejdet skal på forlangende forelægges Køber, f.eks. i form af dokumentation for implementering af miljøledelsessystemer eller andre miljøfremmende tiltag. Leverandøren skal endvidere arbejde for, at dennes underleverandører på tilsvarende vis søger at minimere miljøbelastningen Partikelfiltre Leverandøren er senest 3 måneder efter Kontraktens ikrafttrædelse forpligtet til at dokumentere, at der er påmonteret partikelfiltre på alle køretøjer med en egenvægt på over kg, der i ikke uvæsentligt omfang benyttes til levering af de af Kontrakten omfattede ydelser. Leverandøren skal senest ved denne frist fremsende dokumentation for, at der på de ovenfornævnte køretøjer er påmonteret partikelfiltre hos en godkendt filterproducent eller en ikke godkendt, der lever op til Færdselsstyrelsens krav til partikelfiltre. Efterlever Leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er Køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve Kontrakten Indholdsstoffer De leverede ydelser må kun i absolutte undtagelsestilfælde, hvor det ikke på anden vis er muligt at opnå den ønskede ydelse, indeholde stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Især skal Leverandøren søge at minimere brugen af: PVC Phtalater Organiske opløsningsmidler Bromerede flammehæmmere Kviksølv og andre tungmetaller Azo farvestoffer Parfume og duftstoffer 6

11 Indeholder de leverede ydelser undtagelsesvis stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, skal Leverandøren arbejde aktivt på at minimere anvendelsen af disse stoffer i ydelserne leveret under Kontrakten. Efterlever Leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er Køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve Kontrakten. 22. ARBEJDSMILJØ Leverandøren skal overholde gældende arbejdsmiljølovgivning. Dette indebærer bl.a. gennemførelse af arbejdspladsvurderinger i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav. Leverandøren indestår for, at dennes underleverandører ligeledes overholder gældende arbejdsmiljølovgivning. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for Køber fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for Købers vurdering af, om Leverandøren opfylder de for Kontrakten gældende arbejdsmiljøkrav. Efterlever Leverandøren ikke ovennævnte forpligtelse, er Køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve Kontrakten. 23. ETIK MV. Leverandøren og dennes underleverandører skal til enhver tid overholde gældende regulering, herunder fællesskabsret og lokal lovgivning, bekendtgørelser, regler og andre relevante myndighedskrav. Leverandøren og dennes underleverandører må ikke udøve diskrimination på baggrund af race, religion eller etnisk oprindelse, eller på andet usagligt grundlag forskelsbehandle sine ansatte eller andre. Leverandøren og dennes underleverandører skal overholde alle internationale konventioner om forbud mod brug af børnearbejdere mv. I alle forhold hvor Leverandøren og dennes underleverandører, i forbindelse med Kontraktens opfyldelse, har kontakt med børn og unge, skal Leverandøren sikre, at de involverede medarbejdere ikke er straffet for sædelighedsforbrydelser og lignende forhold, der gør dem uegnede til at varetage opgaven. Efterlever Leverandøren og dennes underleverandører ikke ovennævnte forpligtelse, er Køber berettiget til med øjeblikkeligt varsel helt eller delvist at hæve Kontrakten. 24. OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Køber til helt eller delvist at hæve Kontrakten til en af Køber fastsat dato: 1. Leverandørens konkurs, betalingsstandsning, tvangsopløsning, åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. 2. Hvis der i kontraktperioden konstateres væsentlige mangler på mere end [5] % af de placerede ordrer, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet enten ved afhjælpning eller omlevering. 7

12 3. Hvis der i kontraktperioden konstateres væsentlige forsinkelser på mere end [5] % af de placerede ordrer. 4. Indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens opfyldelse i alvorlig fare. 5. Andre forhold, som ikke i sig selv er væsentlige, men som ved deres antal eller karakter svækker tillidsforholdet mellem parterne. 6. Hvis Leverandøren gentagne gange ikke fremsender en elektronisk faktura, eller hvis rekvisitions- eller ordrenummer gentagne gange ikke fremgår af de fremsendte fakturaer. 7. Manglende fremsendelse af statistik. 8. Manglende understøttelse af Købers elektroniske indkøbssystem inden for den fastsatte frist. 9. Hvis Leverandøren tilbyder Køber ydelser omfattet af nærværende kontrakt, på ringere vilkår inklusive priser, end hvad der gælder i henhold til Kontrakten. 10. Hvis Leverandøren tilbyder Køber ydelser, som er omfattet af en mellem Køber og tredjemand indgået kontrakt 11. Manglende efterlevelse af miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og etiske krav fastsat i Kontrakten. Hæver Køber Kontrakten, skal allerede afgivne Ordrer opfyldes, medmindre ophævelsen skyldes forhold nævnt i punkt 1 i nærværende afsnit. I disse tilfælde annulleres Ordrer efter påkrav fra Køber. 25. KØBERS FORHOLD Leverandøren har ikke ansvar for fejl og mangler, forsinkelser eller driftsforstyrrelser, i det omfang disse skyldes forhold, der kan henføres til Køber eller begivenheder, for hvilke Køber bærer risikoen. 26. FORCE MAJEURE Ansvaret for opfyldelse af en forpligtelse bortfalder, i det omfang forpligtelsens opfyldelse hindres af sådanne ekstraordinære omstændigheder, som strejke, statsindgreb, krig eller naturkatastrofer, som den pågældende part ikke er herre over, og som parten ikke ved Kontraktens indgåelse med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde have undgået eller overvundet. Parterne skal i videst muligt omfang medvirke til at forebygge og begrænse en Force Majeure situations negative konsekvenser for opfyldelsen af forpligtelser under Kontrakten. Den forhindrede part, skal straks efter situationens ophør genoptage sine forpligtelser i henhold til Kontrakten Betalinger ved Force Majeure Udskydes, suspenderes eller bortfalder en leverance på grund af Force Majeure, har dette samme virkning for de dertil hørende betalinger. 8

13 26.2 Opsigelse ved Force Majeure Har en Force Majeure situation varet i mere end 20 arbejdsdage, er den part, der ikke er den forhindrede part, berettiget til frit at opsige Kontrakten helt eller delvis med et forudgående varsel på 15 arbejdsdage. 27. TAVSHEDSPLIGT Parterne samt deres personale, underleverandører og rådgivere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver oplysning om den anden parts forretningshemmeligheder, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab ved forberedelse, indgåelse og opfyldelse af Kontrakten. Tavshedspligten gælder også efter Kontraktens ophør, uanset om ophør skyldes opsigelse, ophævelse eller andet Markedsføring Leverandøren må medtage Køber på sin generelle referenceliste. Leverandørens brug af Køber i sin øvrige markedsføring kræver forudgående godkendelse fra Køber. 28. FORTOLKNING MV. Ved eventuelle tvister eller tvivlstilfælde imellem Køber og Leverandøren skal denne Kontrakt med bilag samt det forudgående udbudsmateriale anvendes som fortolkningsgrundlag. Overskrifterne til bestemmelserne i Kontrakten er alene indsat af praktiske grunde. Ved fortolkning af Kontrakten skal der ses bort fra disse overskrifter. Kontrakten har altid forrang frem for Leverandørens standardvilkår, forretningsbetingelser, branchesædvaner o. lign. Dette gælder også selvom Leverandøren ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser. Køber afgør selv, hvorvidt Køber vil gøre brug af de rettigheder, som er tillagt dem i medfør af denne Kontrakt. Afkald på rettigheder i en situation medfører på ingen måde fortabelse af rettigheder i en anden situation. 29. KONFLIKTLØSNING Opstår en tvist, kan en part med et skriftligt varsel på mindst 5 arbejdsdage forlange, at den anden part mindst 3 gange fremmøder med mindst én bemyndiget person til et forhandlingsmøde. Parterne kan indkalde en mægler til mægling. Mægleren skal besidde relevante fagkundskaber i forhold til den problemstilling, der ønskes behandlet. Mæglerens afgørelse skal komme parterne til kundskab senest 15 arbejdsdage efter den første forhandlingsrunde. Skønner mægleren, at parterne stadig kan løse problemstillingen ved forhandling, kan mægleren udskyde afgørelsen med endnu 10 arbejdsdage. Fordelingen af udgifter til mægler afgøres af mægleren. Andre forhandlingsomkostninger (eksempelvis løn-, rejse-, dokumentations- samt konsulentomkostninger) er for parternes egen regning. 9

14 30. LOVVALG OG VÆRNETING Kan uoverensstemmelser ikke afgøres ved forhandling, afgøres disse af domstolene efter dansk ret. Værneting fastsættes ud fra Købers valg. 31. ÆNDRING AF KONTRAKTEN Enhver ændring eller tilføjelse til Kontrakten skal aftales skriftligt mellem parterne og vedlægges Kontrakten som tillæg. 32. IKRAFTTRÆDELSE Kontrakten, som er oprettet i to enslydende eksemplarer, af hvilke hver part har modtaget et eksemplar, træder i kraft med virkning fra den XX. måned UNDERSKRIFTER For Køber: For Leverandøren: Dato: Dato: Definitioner Kontrakten: Er nærværende kontrakt med bilag, som fastlægger de overordnede vilkår og betingelser, som skal være gældende i forholdet mellem Leverandøren og Køber. Køber: Køber er Københavns Kommune, Arbejdsdage: Er hverdage, mandag til fredag, som ikke er danske helligdage. Den 24. december og den 31. december er at sidestille med helligdage. Ordre: Er betegnelsen for den konkrete aftale om levering af en af Kontrakten omfattet ydelse til en af kommunens forvaltninger eller institutioner. Ordren er underlagt de vilkår mv., som fremgår af Kontrakten med bilag. Listepriser: Leverandørens til enhver tid gældende dagspriser, der er offentligt tilgængelige eller som uden særlige forudsætninger kan benyttes af en bredere kreds. 10

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Standardbetingelser. 1 Generelt. 2 Ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 3 Ordrebekræftelse. 4 Betalingsbetingelse og fakturering

Standardbetingelser. 1 Generelt. 2 Ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 3 Ordrebekræftelse. 4 Betalingsbetingelse og fakturering 1 Generelt 1.1 Nedenstående almindelige standardbetingelser er gældende ved aftaler om køb af varer og tjenesteydelser med Gladsaxe Kommune. Vilkårene kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser Side 1 af 5 STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Maj 2009-1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Rammeaftale. Bustransport

Rammeaftale. Bustransport Kommerciel og juridisk rådgivning Rammeaftale mellem Københavns Kommune (i det følgende kaldet Kunden) og leverandøren (i det følgende kaldet leverandøren) om levering af Bustransport EU-udbudsnummer xx

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør.

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør. Regionale Indkøberes Standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 1. GENERELT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere