Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr Oktober

2 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over sæsonen som generelt er forløbet godt. Sæsonen har været travl med fuld beskæftigelse både hvad angår fragt sejlads og turist sejlads. Bemandingen har ikke voldt de store problemer, men det må ikke forlede nogen til at tro at der er folk nok, det er desværre de samme få, som der bliver trukket voldsomt på, så et par stykker mere i hver kategori ville ikke skade, så hold jer endelig ikke tilbage. Foderprammen Niles Bjørn Vi har i skrivende stund netop færdiggjort rejse nr. 30 med fiskefoder og der er nok to til tre rejser endnu. Grundet det varme vejr med en vand temperatur over 16 grader i lange perioder bliver der ikke fodret så meget så vi når ikke de sædvanlige rejser. Udover fiskefoderet har vi haft 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding. Af weekend ture har der som normalt været 30 hvoraf halvdelen har været sponsorture. Et helt særligt og minderigt arrangement var turen 5. oktober til farvandet ud for Ballen, hvor vi sammen med flere hundrede andre fartøjer, overværede sænkningen af m/f Ærøsund. Det var et meget spektakulært arrangement der bragte mange minder frem hos de Caroline folk, som udgjorde besætningen medens Frank Steen ejede færgen. En del af Caroline koret var med ombord og lod et par vemodige sange lyde over farvandet. På vej til Esbjerg Skibet har igen været på langfart til Esbjerg hvor vi deltog med koret i Shanty festivalen, som i år blev afholdt sammen med Tall Ships arrangementet. I den forbindelse er der kommet forslag om at vi her i Svendborg skulle afholde en lignende Shanty Festival i løbet af sommeren Lidt mere herom andet steds i bladet. Vi har i det store og hele været forskånet for uheld, men dog haft et par mindre drifts forstyrrelser Med nedbrud på selvstyrer og mangel på kølevand som dog blev klaret af besætningen uden at forårsage forsinkelser. Alt i alt har vi siden vi overtog Caroline og Bjerrum overtog befragtningen udført 500 fragtrejser og ca. 350 turistarrangementer. ØKONOMIEN Regnskabet har vi pt. ikke noget specifikt overblik over men kan kun sige at vores likviditet er god med en driftskonto med et indestående på ca Kr og en foreningskonto på Kr. NYANSKAFFELSER Vi har sammen med Maritimt Center indkøbt 20 stole som vi har rådighed over til arrangementer med gæster ombord. Når vi ikke bruger stolene opbevares de i Maritimt Center og bruges ved deres arrangementer. Afslutningsvis vil formanden gerne takke alle jer der har gjort sæsonen 2014 til en positiv succes det gælder specielt jer som har bemandet skibet uge efter uge, alle jer fra mandagsholdet som har sørget for vedligehold, alle sponsorer som støtter skibets drift og i øvrigt alle vore medlemmer. Tak for en god sæson. 8 okt. Jhf. Ib Kabell orienterer Efter en længere pause, med hensyn til omtale vedrørende de bestræbelser der finder sted for at holde Caroline ship shape, vil vi nu fremover fortælle lidt om hvad der sker på denne front. De fleste vedligeholdelsesopgaver og forbedringer udføres jo af af den faste stok der hver mandag, når Caroline er hjemme, møder op og efter lidt omtale af ugens begivenheder, og måske lidt sladder, går i gang med forskellige opgaver. Vi har den jo i den foregående stille periode Nov. - Marts forsøgt at være lidt på forkanten, og det har da også betydet en nogenlunde stabil drift uden de store forsinkelser, dog har vi haft et par oplevelser i løbet af sommeren, som vi godt kunne have været foruden. I løbet af vinteren fik vi monteret et søvandsfilter, som sikrer et stabilt kølevandsflow. En udskiftning af termostaten på ferskvandssiden gør det samtidig muligt at holde en konstant drifttemperatur. Formentlig p.g.a. en utæthed ved cylinderskørtet har vi haft et saltvandsindbrud i smøreolien. Ved hjælp af et par udskiftninger af filterindsatsen i vores CJC filter, hvor fra C.C. Jensen iøvrigt altid stiller sig velvilligt til rådighed med materialer og råd, løste vi problemet. Nogle mislyde fra området omkring den hydrauliske kobling voldte os en tid nogle bekymringer. Det viste sig at forbindelsen mellem kobling og motor var løsgået og to bolte af seks havde forladt deres plads og to var på vej. Det var altså ved at være sidste udkald. På vej Fyn rundt med fiskefoder, ophørte den hydrauliske styremaskine pumpe at fungere. Heldigvis er en Svendborg styremaskine konstrueret således, at Ratpumpen kan fungere som reserve, der skal bare drejes temmelig mange omdrejninger for et vist rorudslag. Det viste sig at en urenhed havde blokeret en ventil. Sådan er der små og store genvordigheder med vores kære skiw, men det er jo nok også det der holder interessen fangen. Oktober 2014 Ib Kabell Hansen 2 3

3 Caroline S 5-års klasning i 2013 I forbindelse med det årlige dokophold skulle Caroline gennemgå Special Survey eller i daglig tale 5-års klasningen. Det var en klasning, som vi havde set frem til med nogen ængstelse, for ville klassesurveyoren finde graverende ting?, som ville tvinge vort lille rederi i knæ. Men før jeg beskriver klasningen er det måske for ikke så søfartskyndige interessant at høre lidt om hvad klasning er og hvordan en sådan institution egentlig er opstået. Vi skal helt tilbage til 1688 og til London, der på den tid var centrum for handel og finans. Her havde Edward Lloyd en kaffebar i Tower Street hvor købmænd, skibsredere og kaptajner mødtes for at indtage det dengang nye fluidum, som kaldes kaffe. Muligvis fordi disse kaffebarer, som hurtigt bredte sig i finansområdet i London, blev anset for at være noget mere ædruelige end de øvrige barer, som fandtes i stort tal, og som bl. a. besøgtes af søfolk på udkig efter en god hyre. Et samtidigt stik fra Lloyds kaffebar viser at kaffen skænkedes med lang stråle og at kaffekanden til forveksling ligner den af de fleste kendte madam Blå. Medens Edward Lloyd gik rundt og skænkede kaffen og i øvrigt servicerede sine gæster kunne han naturligvis ikke undgå at høre snakken, der foregik ved bordene. Der udveksledes erfaringer med dette og hint skib, og Edward Lloyd begyndte derfor at sætte små sedler op i sin kaffebar, der med få ord kunne beskrive tilstanden af et givet skib. Købmændene var naturlig vis interesserede i at få fat i det bedste skib til en given rejse og studerede disse sedler med stor interesse. En længere udvikling fulgte inden det i 1760 lykkedes at etablere klsssifikationsselskabt Lloyd s Register of Shipping, hvor man nu på mere systematisk måde fik etableret regler for at et skib kunne optages i registret, samt regler for hvorledes et skibs kvalitet kunne beskrives. Samtidig med at Edward Lloyd satte sedler op om skibets tekniske tilstand, satte han også sedler op om risikodeling i forbindelse med skib og ladning. Af dette udsprang hele forsikringstanken og Lloyd s of London, som er et forsikringsmarked med stor forsikringskapacitet, etableredes. Men det vil føre for vidt også at komme ind på det her. Senere dannedes ganske mange klassifikationsselskaber inkl. det hvor Caroline S er klasset, nemlig Bureau Veritas, som er det franske klassifikationsselskab. Men tilbage til vores egen 5-års klasning. Det er som nævnt en meget omfattende gennemgang af hele skroget, maskineriet, radioudstyr og øvrigt sikkerhedsudstyr. På skroget blev der foretaget flere tusinde ultralydsmålinger for at måle stålpladernes tykkelse. Disse målinger blev sammenholdt med de pladetykkelser, som skibet havde da det blev leveret, - og det var her vores største ængstelse var. Men Caroline S er bygget af godt stål, som har været velkonserveret med maling, og kun ganske få steder var det nødvendigt at foretage udskiftninger af stål, så en stor sten faldt fra vore hjerter. Hele det elektriske system måltes igennem, og igen kunne vi konstatere, at skibet var godt vedligeholdt, hvilket vi klart kan takke mandagsholdet for. Ankerkæderne blev målt op, og her måtte vi konstatere, at 7 længder à 15 favne var klart langt under mål. Disse blev naturligvis udskiftet og til vores store overraskelse og glæde for et yderst beskedent beløb. Klasningen af maskineriet blev ligeledes en meget positiv oplevelse. Ib Kabel havde lavet en udførlig liste med de arbejder, der var gennemført i maskinområdet. Klassemanden ( som i parentes bemærket havde haft Ib som lærer på maskinmesterskolen ) sagde, at hvis Ib stod inde for at de oplistede reparationer var udført efter klassens regler, så var de hermed godkendt. Alt klassearbejdet blev godkendt inden for det tids-vindue, der var sat for klasningen. Til sidst er kun at bemærke, at vi fik skibet klasset for et særdeles behersket beløb, der kunne rummes inden for de budgetterede tal. Frede Kristiansen Dokning 4 5

4 Efter så mange år til søs: De kunne ikke bare gå i land -Det her, det har vi, og det, synes vi, er sjovt, fordi vi skal drive det som vores forretning. Sådan siger tidligere kaptajn i Mærsk, Jørgen Frederiksen. Vi er mødtes en onsdag morgen på coasteren Caroline S i Svendborg havn. Dagens sejlads går til Haderslev for at laste fiskefoder, der skal til Kalundborg. Besætningen denne dag på Caroline S er skipper Ib Galsgård, maskinchef Ib Kabell, styrmand Ejnar Madsen og kok Villy Lund og så Jørgen Frederiksen, der er den med flest timer på broen; men som i dag helliger sig vedligehold om bord. Der skal bankes rust og males på bakken. Artikkel fra: Søfartens Ledere/4/2014 Caroline S af Svendborg huser en seniorklub, der i øvrigt ikke har brug for kroner i tilskud. Kontrakt på 40 Laster om året Jørgen Frederiksen er tidligere Mærskkaptajn og har gennem et langt arbejdsliv løst mangeartede opgaver - også på land for rederiet. Nu er han formand for den forening, der ejer og driver Caroline S. -Vi har kontrakt på 40 laster om året med at fragte fiskefoder fra Haderslev til Kalundborg, siger Jørgen: -Det giver os en indtægt, der er stor nok til, at vi kan holde skibet ved lige og spare op til turene i tørdok, der sidst kostede omkring en halv million. -Der er to måder at drive sådan et gammelt skib på, fortsætter Jørgen: -Man kan bruge al sin tid på at skrive ansøgninger til diverse fonde for at skaffe midler; men det vil vi ikke. Hvis ikke vi kunne tjene pengene ved at sejle med gods, ja, så gad vi ikke. -Men det hele kan jo kun hænge sammen, fordi der ikke er nogen, der får løn. Vi holder os nok i live lidt længere Alle om bord har passeret de 70, og som kokken siger: -Vi holder os nok i live lidt længere, så længe vi sejler med Caroline. Kokken undlader ikke at gøre opmærksom på, at han er den vigtigste person om bord: Hvis ikke de behandler mig ordentligt, får de ikke noget ordentligt at spise. Frokosten, der indtages i to hold i den lille kabys, fejler da heller ikke noget. -Jeg har sejlet i over 40 år i Mærsk, siger skipper Ib Galsgård på broen: -Efter jeg gik på efterløn, opdagede jeg Caroline og tilbød min hjælp og har været her lige siden. Nu er vi på vej til at laste i Hader-slev, det tager en til to timer, så sejler vi videre for at losse ved Kalundborg. Vi sejler hele natten og tørner ind under bakken, når vi er færdige, så det er en lang dag, men sådan er det jo. 16 år i maskinen Maskinmester Ib Kabell er 77 og har sejlet med Caroline, siden han gik på pension i Maskinen på Caroline er en 4-takts MAK Diesel, helt tæt er den jo ikke, så der står små bøtter rundt omkring; men vi prøver at holde den ved lige, siger Ib, der har sejlet i maskinen i mange år, men også været underviser på Svendborg Maskinmesterskole. -Maskinen er udviklet under 2. Verdenskrig hos MAK i Kiel til brug i u-både, der havde to af dem om bord, enten 4- eller 6- cylindrede afhængig af ubådens størrelse. Senere har tyskerne brugt de her maskiner til flodtrafik, og derfor har de solgt en grusom masse af dem. Det betyder, at der har været nok af reservedele; men nu begynder det at knibe. Hvad med fremtiden Det er altså en besætning af mænd på den gode side af 70, der sejler og driver Caroline S, så et naturligt spørgsmål er: Hvad med fremtiden? Jørgen Frederiksen, der selv er 78, er ikke bange for, at der kommer til at mangle besætningsmedlemmer. -Vi har en 3-4 unge, som læser til navigatører, de sejler med Ca- Forsætter side 8 6 7

5 roline, når de holder ferie, og der er også nogle stykker fra Marstal Navigationsskole, der prøver deres evner af på broen. De får jo lov til at gøre ting her, de skal have været 10 år i handelsflåden for at få lov til, siger Jørgen. Og Caroline selv, hvor længe kan hun holde -hun er trods alt fra 1959? -Vi vedligeholder hende jo så godt som muligt, siger Jørgen: -Hun er bygget af noget stål, som man slet ikke bruger mere -16 mm, selvom det ikke er samme kvalitet, som det man bruger i dag, så kan vi se, når vi måler på det, at der er masser af stål at ruste af endnu. Habadekuk Sommer minder 2014 Mandskabs frokost Udflugtstur På vej til Esbjerg Skarø tur NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo marts 2015 skal være Stefan i hænde senest 15. februar Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Frokost Klubben 8 9

6 Frokost klubben Hør efter piger The Bekkers Så er der serveret Jens og Ditte Habadakuk - laver musikvideo Frokost på lugen Helge 90 år Royal modtagelse i Marstal Hausner føsda På vej til Esbjerg Janne og børnrbørn Skarøfestival 10 11

7 Caroline Koret - Efterår 2014 Persille Klubben Ung styrmand Koret tog hul på efterårs sæsonen 2. september og vil gennem hele vinteren mødes på Svendborg Søfartsskole hver mandag mellem 16 og 18. Sommersæsonen har været meget travl med arrangementer rundt omkring på Sydfyn, hvor der næsten traditionsmæssigt har været underholdt for beboerne på Bryghuset og Damgården. Dertil var koret også som vanlig repræsenteret på Torvedagen i august og på Bølgen i juli. Ved nogle fødselsdage og andre private lejligheder har der også været bud efter koret. Et weekend arrangement i Esbjerg har koret også deltaget i for øvrigt for tredje gang. Denne gang var Shantyfestivalen slået sammen med Tall Ships Race` besøg i Esbjerg, hvilket udover samværet med de andre kor gav mulighed for at gå ombord i alle verdens største sejlskibe. I løbet af efterårs sæsonen runder koret sit 10 års jubilæum og den samlede bestyrelse - Margrethe - har efter konsultation med koret besluttet at fejre denne begivenhed d. 30. januar 2015 i Borgerforeningens Guldsal. Så vil vi samtidig afholde vores årlige julenytårsfest, prisen for arrangemntet er kr. 250,- incl middag og musik. Drikkelse for egen regning. Tilmelding til Margrethe Tlf , der er plads til max. 150 personer. Af andre særlige arrangementer i 2015 arbejdes der i samarbejde mellem Caroline og Maritimt Center om en Shanty Festival arrangement i weekenden d. 25./26. juli Dette arrangement vil vi løbende underrette om via hjemmesiden, men allerede nu hører vi gerne fra kormedlemmer som vil give en håndsrækning med dette arrangement. På bølgen Kor stemning Aftenstemning Svendborg Sund 12 13

8 Lidt om s/y CARLA Som det erindres fra generalforsamlingen 2013 fik foreningen tilbudt sejljagten CAR- LA kvit og frit mod at vi bevarede den for eftertiden. Dette tilbud blev afvist af general forsamlingen med et overvældende flertal. Der var dog en flok entusiaster som gerne ville træde til og varetage renoverings arbejdet og den fremtidige drift. På denne baggrund blev Sejlforeningen CARLA stiftet. CARLA som lå oplagt ved Ring Andersen blev derefter overgivet til foreningen i september Bevaringsforeningen fik hurtigt 50 medlemmer og vokser støt i takt med at renoverings arbejdet skrider frem. Foreningen håber at Carla kan være sejlklar i juli 2015, dog således at apteringen på dette tidspunkt vil være noget mangelfuld, og først påregnes færdig i sommeren Selve bevaringsarbejdet varetages af en lille gruppe som under kyndig vejledning af skibsbyggerne hos Ring Andersen glæder sig over, langsomt men sikkert, at se CARLAS renovering skride frem. Vi er alle lidt stolte af vores arbejde med CARLA og sender den glade giver Peter Bramsen mange venlige tanker. Foreningen kan naturligvis rumme mange flere medlemmer, så skulle nogle af dette blads læsere have lyst til at deltage i renoveringen eller måske bare have lyst til at sejle i sejlskib den dag renoveringen er slut, så kan tilmelding ske ved henvendelse til Flemming Frederiksen tlf Caroliner-sejlads i starten af 70-erne Senior-skibsreder Niels Aage Henriksen, Svendborg Bugser A/S, blev som 30-årig selvejer med sit første fragtskib, og beretter her om sine oplevelser med caroliner-skibstypen: Jeg startede i 1968 stort set uden kapital med et gammelt nedslidt skib, en ombygget logger på 160 tdw fra 1905, Med mange sejldage og et godt fragtmarked lykkedes det mig at få betalt skibet, og kunne derfor sælge det i sommeren 1970, hvor jeg fik mulighed for at købe carolineren Majlith af Ærøskøbing fra J. Jespergaard. Han havde ladet det bygge som nyt i 1952 som nr. 2 i rækken af seriens ialt 23 Caroliner-søstre. I februar 1959 var skibet som det første af søstrene blevet forlænget, så lasteevnen var forøget fra 240 til 315 tdw. Lidt pudsigt at tænke på, at Caroline S som den sidste af søstrene først blev afleveret i efteråret 1959, hvor man altså allerede havde opdaget, at tiderne var ved at undergrave rentabiliteten for skibstypens lasteevne! Det var for mig en drøm der gik i opfyldelse efter bare 2,5 år som selvejer at kunne sætte træskoene på dækket af en caroliner. Selv på det tidspunkt i starten af 70-erne var skibet moderne indrettet og med stor sødygtighed i forhold til mange af de øvrige selvejere i småskibsfarten, der fortsat sejlede med ældre og nedslidte skibe. Skibet blev omdøbt til Loeno af Svendborg navnet var en sammenskrivning af forbogstaverne i henholdsvis min datter, hustru og søns navne. Besætningen bestod af mig selv som skipper, en bedstemand og to mand på dækket samt evt en dreng i kabyssen. Maskinen passede jeg selv. Det var ofte svært at sætte folkene i gang på dækket når vi var i søen, så meget af vedligeholdelsen blev kun klaret når vi var i havn. Skibet blev befragtet af Verner Jensen fra A. E. Sørensen, og beskæftiget i Nord- og Østersøfart. Det viste sig dog hurtigt at motoren en Vølund på 195 Bhp havde passeret sin bedste tid. Det gav uventede havneophold med reparationsudgifter og dårligere dækningsbidrag til følge. Niels Højlund var samtidig blevet selvejer med sit første skib, carolineren Lone Stevns, der ligeledes havde en Vølund motor. Vi købte derfor sammen en tilsvarende motor, der var taget ud af et andet skib, for at have det til reservedele ideen var god, men det var desværre kun sjældent, at netop de dele vi havde brug for var tilgængelige på liget. Webmaster Hjemmesiden Vor nye webbmaster Henning Rose er kommet godt fra start og har fået lavet en meget aktiv hjemmeside. Den kan dog blive endnu bedre hvis flere af vore medlemmer ville fremsende relevant materiale der kan have fælles interesse. Det gælder ikke bare skriftlige indlæg og billeder, men også henvisning til artikler i dagspressen som der kan laves et link til. Alle aktive medlemmer af foreningen må tænke på de flere hundrede medlemmer rundt om i landet, som støtter os men kun kan følge vores aktiviteter via hjemmesiden, for dem er en fyldig og aktiv hjemmeside vigtig 14 15

9 I juni 1971 blev vi sluttet for en last skolemøbler fra Vejle til Færøerne. Møblerne skulle bla. bruges til nogle udstillinger, og der skulle losses på 3 pladser. Jeg bad inden afsejlingen Petersen & Sørensen om at efterse motor og gear, da vi havde haft problemer med koblingen. Der var 3 arme, der gik ind på koblingen, og var de ikke spændt hårdt nok op rovsede de på akslen, og det hele blev meget varmt. Det skete altid på de mest ubelejlige tidspunkter og steder en gang ned ad Gøta-elven i medgående strøm, og en gang på Elben hvor trafikken var tæt og strømmen stærk. Beskeden fra smedene var, det går, indtil der ikke kan spændes mere. Så vi afsejlede mod Færøerne sømil ud for Suderoy opdagede jeg at bovbølgen var væk og skibet ikke gjorde fart, så jeg fik maskinen slået fra og ventede mens gearet kølede af. Da jeg ville spænde armene op kunne der ikke drejes mere alt var i bund. Det lykkedes dog efter afkølingen at få koblingen til at holde ved små omdrejninger, og vi kunne langsomt sejle det sidste stykke i havn. Her blev vi modtaget af de lokale, der frejdigt udbrød: Nå skipperen er nok ikke lokalkendt, siden man kommer listende ind. Næste problem var, at vi skulle overholde losning af 2. del af partslasten allerede næste dag i en ny havn. Men flinke folk fik fat i en lokal smed, der ankom på en scooter, kom om bord og sammen gik vi i gang med at pille de 3 koblingsarme ud, mens der blev losset. Han tog hjem på værkstedet og svejsede belægning på armene, og senere på aftenen kom han tilbage og genmonterede. Vi startede - og det holdt, så ved daggry afsejlede vi til næste havn. Der var ikke var noget der hed overholdelse af hviletidsregler på det tidspunkt! Og så videre til Torshavn med resten af lasten. I mellemtiden havde befragteren opdrevet en last sild i tønder fra Østeroy til Cuxhaven, og vel ankommet til lastepladsen kom afskiberen ombord for at syne lastspil og bomme vi skulle selv laste, og det blev godkendt. Han var en stor viking, der dårligt kunne komme gennem døråbningen til kabyssen, og spurgte så, hvor hans kahyt var, da han og hans hustru jo skulle sejle med til Cuxhaven. Det var en betingelse for at få lasten, og mægleren i Svendborg havde da sagt, at det var der intet problem i! Så jeg måtte rømme mit skipper-lugar, og sove på sofaen i salonen resten af rejsen. Rejsen gik godt jeg fik min køje igen, da færingerne forlod skibet i Cuxhaven - uden at sige tak for hverken turen eller kokkens gode frikadeller. Så retur til Svendborg, hvor undertegnede påmønstrede som dæksdreng for først en tur efter skærver fra Bornholm til Svendborg, så til Ålborg med korn, og videre til Hirtshals efter fiskemel til Gent i Belgien. Og retur via Kielerkanalen med stykgods til Odense og Aarhus, hvor jeg afmønstrede igen, da handelsskolen kaldte. Vi boede 3 mand under bakken ligesom på Caroline S. Frem og tilbage over Nordsøen var vi lastet ned på mærkerne, og når skibet satte stævnen i søen lød det fra ankrene gung-gung. Efter første søvnløse nat i køjen hørte man det ikke længere, og kunne nu sove. Når vi om morgenen stak hovedet op af kappen, slog søen nogen gange ind, så dækket var fuldt af vand. Der var spændt en line ud i 1,5 meters højde mellem de to master. Så tog vi bestik af søerne, og når skibet vippede op i søen gik det i fuldt løb hen over lugerne med den ene arm om linen. Og så op af lejderen til styrehuset, og om og ned ad trappen til agterapteringen med kabyssen. I forhold til Caroline S var styrehuset rykket knap en meter frem til kanten af apteringen. Det gjorde, at den opgang fra apteringen, der går lige op i styrehuset på Caroline S i stedet kom ud i det fri i styrbord side. Det havde Jespergaard fået lavet specielt da skibet blev bygget han havde nemlig kone og to små børn med ombord, og mente derfor det gav mulighed for mere privatliv på frivagten, når vagtholdet på broen ikke kunne følge med i, hvad der skete nede i apteringen. Motoren gav i efteråret og vinteren flere negative oplevelser, så i begyndelsen af 1972 fik jeg banken med på at stille penge til rådighed for køb af en nyrenoveret Alpha fra Frederikshavn på 340 Bhp med garanti. Vi demonterede selv den gamle Vølund, og P. & S. installerede den ny Alpha. Prøveturen viste 10 knob, og så blev der sejlet. Efter kun et år var lånet til motoren betalt, og vi fortsatte i fuld fart det gav lidt ekko rundt omkring, når der lå nogle vinddrivere i Aalbækbugten, som vi kunne nå at passere på både op- og nedtur på en Norgesrejse! Fartsområdet blev også udvidet. En rejse gik fra Kotka i Finland med store granitblokke til Santander i Spanien, videre til Viana Castelo i Portugal efter stykgods til en plads ved Bristol Canalen i UK. Så last fra Swansea med coils til Danmark. Det var en af mange rundrejser med godt dækningsbidrag. Selv om skibets lasteevne var lille, gav det relativt gode rater, da vi kunne komme ind på de små pladser i Frankrig og England, hvor større skibe ikke kunne komme. Oprindeligt blev skibets egne bomme og spil også brugt til lastning og losning sådanne steder. Siden kom der kraner alle steder, og derfor var bomme og spil efterhånden kun til gene, og blev afmonteret og sat i land. Det skete også på Loeno omkring Og så kom der større lastbiler, så de små havne blev overflødige. I april 1974 var jeg klar til et større skib og Loeno blev solgt til Guinea Bissau i Vestafrika, hvor hun siden sejlede i mange år, men er nu udslettet af bøgerne. Og i 1977 forlod jeg fragtskibsmarkedet og gik ind i slæbe- og bugserbådsområdet i stedet slutter Niels Aage Henriksen. Torben Tranberg Dæksdreng på Loeno sommeren

10 Ulrik Madsen Hovmester/kok. 70 år. Bopæl Skanderborg Man føler sig privilegeret over at få lov at sejle med et skib, som det her. Et spontant og meget sigende citat fra Ulrik. Mon ikke mange kan tilslutte sig hans respektfulde udtalelse? Det er sandsynligvis Ulrik, der har den længste Caroline-karriere. Han har været med i mere end 13 år, idet han fulgte med skibet fra Samsø til Svendborg, da det skiftede ejerskab og hjemsted. Det blev han opfordret til og tog glædeligt imod. Han troede ellers dengang, at han var ude af billedet, da skibet blev overdraget til de nye ejere. Det synlige bevis for lang og tro tjeneste er Ulriks kedeldragt fra Caroline Samsø-dagene. Uniformen har holdt sig i lige så god stand som sin ejermand, men den tirrer måske lidt Margrethe, for hvem der kun er én Caroline. Ulriks kærlighed for Caroline blev grundlagt på basis af et gammelt ønske om engang at komme ud at sejle med en coaster. Et ønske, der blev muliggjort efter en tidlig pensionering og realiseret via en tilfældig kontakt med Samsø-folkene. Det hedder sig, at det var hustruens frisørsalon, der var det faktiske forhyringskontor. De daværende ejere handlede hurtigt, og dermed fangede bordet. Ulrik blev tilsagt til at møde i Århus, hvor skibet lastede sojakager eller noget andet griseri. Det var dengang, skibet endnu gik i meget alsidig, fri trampfart. Han vidste overhovedet ikke, hvad han gik ind til. Jobtitlen lød noget så romantisk som kok-maskinmand. Hans oplærer kom dog med det fornuftige råd om ikke at påtage sig to funktioner samtidig. Så, det blev kabyssen, der fik fornøjelsen af Ulriks primære indsats, og sådan har det været lige siden. Han har dog en rigtig god teknisk forståelse af, hvad der foregår i maskinrummets dyb, men han blander sig ikke. Der er ikke noget, der tegner til, at Ulriks karrierestop er inden for rækkevidde. I følge ham selv, vil et tjenesteophør enten være helbredsbestemt eller i form af en fyreseddel. Som ældst i tjenesten har Ulrik selvsagt haft mange gode oplevelser med Caroline. De er svære at skille fra hinanden, da der har været adskillige højdepunkter. Hvis han skal fremhæve noget specielt, er det Samsø-epo- kens rejse fra Samsø til Klaipeda med brugte landbrugsmaskiner, der var donationer fra danske landmænd til dårligere bemidlede landmænd i Lithauen. De begunstigede tog ellevilde imod Caroline. Turen var berammet til dage, men skibet blæste inde i samme havn sammen med returlasten af stålplader bestemt for Horsens. På grund af forsinkelsen blev hele besætningen skiftet. Pensionister har jo også vigtige gøremål derhjemme. Hjemrejsen foregik i stedet med bil, færge og tog via Tallinn og Kristianstad. Ja, så var der naturligvis også tre-ugersturen til Brest i den længste sørejse overhovedet i skibets levetid. Og, vinterrejsen til Swinoujscie, hvor damen måtte agere egen isbryder for at slippe ud fra en truende indefrysning. Eller, da lastetransportøren i Kolding løb lidt hurtigere, end skipper og styrmand kunne nå at tænke. Ulrik er ikke Støt vore sponsorer! til at stoppe, når han først kommer i nostalgi-mode. Han har meget interessant gemt i sin køjesæk. Hvorledes kommer man så vidt i en karriere til søs? Målrettet og udholdende indsats, idet Ulriks eneste maritime tilknytning oprindeligt var ejerskab af forskellige lystsejlbåde i 35 år. Han er uddannet elektriker, suppleret med Merkonom-uddannelse i markedsføring, hvilket førte ham til 25 år i Dansk Shell; senest som centerchef i Østjylland. En spændende og anderledes vej til en nestor-agtig status i Carolines verden og kabyskunstner i særdeleshed. Ved siden af Caroline er Ulriks hovedinteresser hustruen, to børn og seks børnebørn, samt korsang, der dyrkes i det lokale miljø i Skanderborg og som gæstetenor i Caroline-koret. Niels Strand SPONSOR ARRANGEMENTER Alle vore sponsorer har ret til en årlig Sponsor tur på tidspunkt de selv vælger dog helst fredag, lørdag eller søndag. Selve sejladsen er omkostningsfri, det eneste der betales er den ønskede fortæring. De støtter os! 18 19

11 SVENDBORG Tak til alle vores Sponsorer RESTAU RANT KRUSHOLM v/familien Krusholm FROKOST KLUBBEN Nordic Marine Consult ApS Erik Nielsen Direktør A. P. Møller Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Museum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 20 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Familien Laursen fra Californien på sejltur

Familien Laursen fra Californien på sejltur Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr. 24 - Februar 2013 1 FORMANDENS

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON

TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON TIL DELTAGERE PÅ TOGT MED SKONNERTEN FULTON I forbindelse med at du/i skal på togt med Skonnerten Fulton er her nogle praktiske oplysninger i forbindelse med forberedelsen til togtet. Et togt med Skonnerten

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12949 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 10 14 31 52 ES Motor ApS Vallensbækvej 6 2605 Brøndby Klagen vedrører: Reparation af bil Modtagne dokumenter: 1. Forbrugerens

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15

Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Nyhedsbrev nr. 28 - Marts 2015 1 FORMANDENS KLUMME Velkommen til 2015 Med årets første medlemsblad er

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati

FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati FOLKESKIBET sætter kursen mod dialog og demokrati Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fi re dages sejlads

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark

Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Til frivillige på HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV JULI & AUGUST 2014 v/frivilligkoordinator Tina Gyldmark Kære alle, Så er det tid til sommerferie Jeg holder ferie i uge 30-31-32, samt torsdag i uge 27, hvor

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse:

Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Skumsprøjten Nyhedsbrev Tambourkorpset på Humble Efterskole Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet Præsentation af Rasmus Clemens Præsentation af Bjarne Jørgensen Formanden har ordet Nu er det jul igen!

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014

Hotel Valentin Star på Menorca. af Perhaps. 26. september 2014 Hotel Valentin Star på Menorca af Perhaps 26. september 2014 Fra den 25. maj 2014 til den 8. juni 2014 gæstede vi Hotel Valentin Star i Cala n Bosch på Menorca. Hotellet har fire stjerner, og er et voksenhotel.

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1

Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Inspektion på Marine og Offshore kraner på skibe. By Ian Fleming McCurdie 20. November 2014, version 1 Alle skibe har kraner som skal kontrolleres årligt og re-certificeret hvert 5 år. Kraner er ikke underlagt

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2013 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak J I slutningen af

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere