Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr Oktober

2 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over sæsonen som generelt er forløbet godt. Sæsonen har været travl med fuld beskæftigelse både hvad angår fragt sejlads og turist sejlads. Bemandingen har ikke voldt de store problemer, men det må ikke forlede nogen til at tro at der er folk nok, det er desværre de samme få, som der bliver trukket voldsomt på, så et par stykker mere i hver kategori ville ikke skade, så hold jer endelig ikke tilbage. Foderprammen Niles Bjørn Vi har i skrivende stund netop færdiggjort rejse nr. 30 med fiskefoder og der er nok to til tre rejser endnu. Grundet det varme vejr med en vand temperatur over 16 grader i lange perioder bliver der ikke fodret så meget så vi når ikke de sædvanlige rejser. Udover fiskefoderet har vi haft 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding. Af weekend ture har der som normalt været 30 hvoraf halvdelen har været sponsorture. Et helt særligt og minderigt arrangement var turen 5. oktober til farvandet ud for Ballen, hvor vi sammen med flere hundrede andre fartøjer, overværede sænkningen af m/f Ærøsund. Det var et meget spektakulært arrangement der bragte mange minder frem hos de Caroline folk, som udgjorde besætningen medens Frank Steen ejede færgen. En del af Caroline koret var med ombord og lod et par vemodige sange lyde over farvandet. På vej til Esbjerg Skibet har igen været på langfart til Esbjerg hvor vi deltog med koret i Shanty festivalen, som i år blev afholdt sammen med Tall Ships arrangementet. I den forbindelse er der kommet forslag om at vi her i Svendborg skulle afholde en lignende Shanty Festival i løbet af sommeren Lidt mere herom andet steds i bladet. Vi har i det store og hele været forskånet for uheld, men dog haft et par mindre drifts forstyrrelser Med nedbrud på selvstyrer og mangel på kølevand som dog blev klaret af besætningen uden at forårsage forsinkelser. Alt i alt har vi siden vi overtog Caroline og Bjerrum overtog befragtningen udført 500 fragtrejser og ca. 350 turistarrangementer. ØKONOMIEN Regnskabet har vi pt. ikke noget specifikt overblik over men kan kun sige at vores likviditet er god med en driftskonto med et indestående på ca Kr og en foreningskonto på Kr. NYANSKAFFELSER Vi har sammen med Maritimt Center indkøbt 20 stole som vi har rådighed over til arrangementer med gæster ombord. Når vi ikke bruger stolene opbevares de i Maritimt Center og bruges ved deres arrangementer. Afslutningsvis vil formanden gerne takke alle jer der har gjort sæsonen 2014 til en positiv succes det gælder specielt jer som har bemandet skibet uge efter uge, alle jer fra mandagsholdet som har sørget for vedligehold, alle sponsorer som støtter skibets drift og i øvrigt alle vore medlemmer. Tak for en god sæson. 8 okt. Jhf. Ib Kabell orienterer Efter en længere pause, med hensyn til omtale vedrørende de bestræbelser der finder sted for at holde Caroline ship shape, vil vi nu fremover fortælle lidt om hvad der sker på denne front. De fleste vedligeholdelsesopgaver og forbedringer udføres jo af af den faste stok der hver mandag, når Caroline er hjemme, møder op og efter lidt omtale af ugens begivenheder, og måske lidt sladder, går i gang med forskellige opgaver. Vi har den jo i den foregående stille periode Nov. - Marts forsøgt at være lidt på forkanten, og det har da også betydet en nogenlunde stabil drift uden de store forsinkelser, dog har vi haft et par oplevelser i løbet af sommeren, som vi godt kunne have været foruden. I løbet af vinteren fik vi monteret et søvandsfilter, som sikrer et stabilt kølevandsflow. En udskiftning af termostaten på ferskvandssiden gør det samtidig muligt at holde en konstant drifttemperatur. Formentlig p.g.a. en utæthed ved cylinderskørtet har vi haft et saltvandsindbrud i smøreolien. Ved hjælp af et par udskiftninger af filterindsatsen i vores CJC filter, hvor fra C.C. Jensen iøvrigt altid stiller sig velvilligt til rådighed med materialer og råd, løste vi problemet. Nogle mislyde fra området omkring den hydrauliske kobling voldte os en tid nogle bekymringer. Det viste sig at forbindelsen mellem kobling og motor var løsgået og to bolte af seks havde forladt deres plads og to var på vej. Det var altså ved at være sidste udkald. På vej Fyn rundt med fiskefoder, ophørte den hydrauliske styremaskine pumpe at fungere. Heldigvis er en Svendborg styremaskine konstrueret således, at Ratpumpen kan fungere som reserve, der skal bare drejes temmelig mange omdrejninger for et vist rorudslag. Det viste sig at en urenhed havde blokeret en ventil. Sådan er der små og store genvordigheder med vores kære skiw, men det er jo nok også det der holder interessen fangen. Oktober 2014 Ib Kabell Hansen 2 3

3 Caroline S 5-års klasning i 2013 I forbindelse med det årlige dokophold skulle Caroline gennemgå Special Survey eller i daglig tale 5-års klasningen. Det var en klasning, som vi havde set frem til med nogen ængstelse, for ville klassesurveyoren finde graverende ting?, som ville tvinge vort lille rederi i knæ. Men før jeg beskriver klasningen er det måske for ikke så søfartskyndige interessant at høre lidt om hvad klasning er og hvordan en sådan institution egentlig er opstået. Vi skal helt tilbage til 1688 og til London, der på den tid var centrum for handel og finans. Her havde Edward Lloyd en kaffebar i Tower Street hvor købmænd, skibsredere og kaptajner mødtes for at indtage det dengang nye fluidum, som kaldes kaffe. Muligvis fordi disse kaffebarer, som hurtigt bredte sig i finansområdet i London, blev anset for at være noget mere ædruelige end de øvrige barer, som fandtes i stort tal, og som bl. a. besøgtes af søfolk på udkig efter en god hyre. Et samtidigt stik fra Lloyds kaffebar viser at kaffen skænkedes med lang stråle og at kaffekanden til forveksling ligner den af de fleste kendte madam Blå. Medens Edward Lloyd gik rundt og skænkede kaffen og i øvrigt servicerede sine gæster kunne han naturligvis ikke undgå at høre snakken, der foregik ved bordene. Der udveksledes erfaringer med dette og hint skib, og Edward Lloyd begyndte derfor at sætte små sedler op i sin kaffebar, der med få ord kunne beskrive tilstanden af et givet skib. Købmændene var naturlig vis interesserede i at få fat i det bedste skib til en given rejse og studerede disse sedler med stor interesse. En længere udvikling fulgte inden det i 1760 lykkedes at etablere klsssifikationsselskabt Lloyd s Register of Shipping, hvor man nu på mere systematisk måde fik etableret regler for at et skib kunne optages i registret, samt regler for hvorledes et skibs kvalitet kunne beskrives. Samtidig med at Edward Lloyd satte sedler op om skibets tekniske tilstand, satte han også sedler op om risikodeling i forbindelse med skib og ladning. Af dette udsprang hele forsikringstanken og Lloyd s of London, som er et forsikringsmarked med stor forsikringskapacitet, etableredes. Men det vil føre for vidt også at komme ind på det her. Senere dannedes ganske mange klassifikationsselskaber inkl. det hvor Caroline S er klasset, nemlig Bureau Veritas, som er det franske klassifikationsselskab. Men tilbage til vores egen 5-års klasning. Det er som nævnt en meget omfattende gennemgang af hele skroget, maskineriet, radioudstyr og øvrigt sikkerhedsudstyr. På skroget blev der foretaget flere tusinde ultralydsmålinger for at måle stålpladernes tykkelse. Disse målinger blev sammenholdt med de pladetykkelser, som skibet havde da det blev leveret, - og det var her vores største ængstelse var. Men Caroline S er bygget af godt stål, som har været velkonserveret med maling, og kun ganske få steder var det nødvendigt at foretage udskiftninger af stål, så en stor sten faldt fra vore hjerter. Hele det elektriske system måltes igennem, og igen kunne vi konstatere, at skibet var godt vedligeholdt, hvilket vi klart kan takke mandagsholdet for. Ankerkæderne blev målt op, og her måtte vi konstatere, at 7 længder à 15 favne var klart langt under mål. Disse blev naturligvis udskiftet og til vores store overraskelse og glæde for et yderst beskedent beløb. Klasningen af maskineriet blev ligeledes en meget positiv oplevelse. Ib Kabel havde lavet en udførlig liste med de arbejder, der var gennemført i maskinområdet. Klassemanden ( som i parentes bemærket havde haft Ib som lærer på maskinmesterskolen ) sagde, at hvis Ib stod inde for at de oplistede reparationer var udført efter klassens regler, så var de hermed godkendt. Alt klassearbejdet blev godkendt inden for det tids-vindue, der var sat for klasningen. Til sidst er kun at bemærke, at vi fik skibet klasset for et særdeles behersket beløb, der kunne rummes inden for de budgetterede tal. Frede Kristiansen Dokning 4 5

4 Efter så mange år til søs: De kunne ikke bare gå i land -Det her, det har vi, og det, synes vi, er sjovt, fordi vi skal drive det som vores forretning. Sådan siger tidligere kaptajn i Mærsk, Jørgen Frederiksen. Vi er mødtes en onsdag morgen på coasteren Caroline S i Svendborg havn. Dagens sejlads går til Haderslev for at laste fiskefoder, der skal til Kalundborg. Besætningen denne dag på Caroline S er skipper Ib Galsgård, maskinchef Ib Kabell, styrmand Ejnar Madsen og kok Villy Lund og så Jørgen Frederiksen, der er den med flest timer på broen; men som i dag helliger sig vedligehold om bord. Der skal bankes rust og males på bakken. Artikkel fra: Søfartens Ledere/4/2014 Caroline S af Svendborg huser en seniorklub, der i øvrigt ikke har brug for kroner i tilskud. Kontrakt på 40 Laster om året Jørgen Frederiksen er tidligere Mærskkaptajn og har gennem et langt arbejdsliv løst mangeartede opgaver - også på land for rederiet. Nu er han formand for den forening, der ejer og driver Caroline S. -Vi har kontrakt på 40 laster om året med at fragte fiskefoder fra Haderslev til Kalundborg, siger Jørgen: -Det giver os en indtægt, der er stor nok til, at vi kan holde skibet ved lige og spare op til turene i tørdok, der sidst kostede omkring en halv million. -Der er to måder at drive sådan et gammelt skib på, fortsætter Jørgen: -Man kan bruge al sin tid på at skrive ansøgninger til diverse fonde for at skaffe midler; men det vil vi ikke. Hvis ikke vi kunne tjene pengene ved at sejle med gods, ja, så gad vi ikke. -Men det hele kan jo kun hænge sammen, fordi der ikke er nogen, der får løn. Vi holder os nok i live lidt længere Alle om bord har passeret de 70, og som kokken siger: -Vi holder os nok i live lidt længere, så længe vi sejler med Caroline. Kokken undlader ikke at gøre opmærksom på, at han er den vigtigste person om bord: Hvis ikke de behandler mig ordentligt, får de ikke noget ordentligt at spise. Frokosten, der indtages i to hold i den lille kabys, fejler da heller ikke noget. -Jeg har sejlet i over 40 år i Mærsk, siger skipper Ib Galsgård på broen: -Efter jeg gik på efterløn, opdagede jeg Caroline og tilbød min hjælp og har været her lige siden. Nu er vi på vej til at laste i Hader-slev, det tager en til to timer, så sejler vi videre for at losse ved Kalundborg. Vi sejler hele natten og tørner ind under bakken, når vi er færdige, så det er en lang dag, men sådan er det jo. 16 år i maskinen Maskinmester Ib Kabell er 77 og har sejlet med Caroline, siden han gik på pension i Maskinen på Caroline er en 4-takts MAK Diesel, helt tæt er den jo ikke, så der står små bøtter rundt omkring; men vi prøver at holde den ved lige, siger Ib, der har sejlet i maskinen i mange år, men også været underviser på Svendborg Maskinmesterskole. -Maskinen er udviklet under 2. Verdenskrig hos MAK i Kiel til brug i u-både, der havde to af dem om bord, enten 4- eller 6- cylindrede afhængig af ubådens størrelse. Senere har tyskerne brugt de her maskiner til flodtrafik, og derfor har de solgt en grusom masse af dem. Det betyder, at der har været nok af reservedele; men nu begynder det at knibe. Hvad med fremtiden Det er altså en besætning af mænd på den gode side af 70, der sejler og driver Caroline S, så et naturligt spørgsmål er: Hvad med fremtiden? Jørgen Frederiksen, der selv er 78, er ikke bange for, at der kommer til at mangle besætningsmedlemmer. -Vi har en 3-4 unge, som læser til navigatører, de sejler med Ca- Forsætter side 8 6 7

5 roline, når de holder ferie, og der er også nogle stykker fra Marstal Navigationsskole, der prøver deres evner af på broen. De får jo lov til at gøre ting her, de skal have været 10 år i handelsflåden for at få lov til, siger Jørgen. Og Caroline selv, hvor længe kan hun holde -hun er trods alt fra 1959? -Vi vedligeholder hende jo så godt som muligt, siger Jørgen: -Hun er bygget af noget stål, som man slet ikke bruger mere -16 mm, selvom det ikke er samme kvalitet, som det man bruger i dag, så kan vi se, når vi måler på det, at der er masser af stål at ruste af endnu. Habadekuk Sommer minder 2014 Mandskabs frokost Udflugtstur På vej til Esbjerg Skarø tur NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo marts 2015 skal være Stefan i hænde senest 15. februar Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Frokost Klubben 8 9

6 Frokost klubben Hør efter piger The Bekkers Så er der serveret Jens og Ditte Habadakuk - laver musikvideo Frokost på lugen Helge 90 år Royal modtagelse i Marstal Hausner føsda På vej til Esbjerg Janne og børnrbørn Skarøfestival 10 11

7 Caroline Koret - Efterår 2014 Persille Klubben Ung styrmand Koret tog hul på efterårs sæsonen 2. september og vil gennem hele vinteren mødes på Svendborg Søfartsskole hver mandag mellem 16 og 18. Sommersæsonen har været meget travl med arrangementer rundt omkring på Sydfyn, hvor der næsten traditionsmæssigt har været underholdt for beboerne på Bryghuset og Damgården. Dertil var koret også som vanlig repræsenteret på Torvedagen i august og på Bølgen i juli. Ved nogle fødselsdage og andre private lejligheder har der også været bud efter koret. Et weekend arrangement i Esbjerg har koret også deltaget i for øvrigt for tredje gang. Denne gang var Shantyfestivalen slået sammen med Tall Ships Race` besøg i Esbjerg, hvilket udover samværet med de andre kor gav mulighed for at gå ombord i alle verdens største sejlskibe. I løbet af efterårs sæsonen runder koret sit 10 års jubilæum og den samlede bestyrelse - Margrethe - har efter konsultation med koret besluttet at fejre denne begivenhed d. 30. januar 2015 i Borgerforeningens Guldsal. Så vil vi samtidig afholde vores årlige julenytårsfest, prisen for arrangemntet er kr. 250,- incl middag og musik. Drikkelse for egen regning. Tilmelding til Margrethe Tlf , der er plads til max. 150 personer. Af andre særlige arrangementer i 2015 arbejdes der i samarbejde mellem Caroline og Maritimt Center om en Shanty Festival arrangement i weekenden d. 25./26. juli Dette arrangement vil vi løbende underrette om via hjemmesiden, men allerede nu hører vi gerne fra kormedlemmer som vil give en håndsrækning med dette arrangement. På bølgen Kor stemning Aftenstemning Svendborg Sund 12 13

8 Lidt om s/y CARLA Som det erindres fra generalforsamlingen 2013 fik foreningen tilbudt sejljagten CAR- LA kvit og frit mod at vi bevarede den for eftertiden. Dette tilbud blev afvist af general forsamlingen med et overvældende flertal. Der var dog en flok entusiaster som gerne ville træde til og varetage renoverings arbejdet og den fremtidige drift. På denne baggrund blev Sejlforeningen CARLA stiftet. CARLA som lå oplagt ved Ring Andersen blev derefter overgivet til foreningen i september Bevaringsforeningen fik hurtigt 50 medlemmer og vokser støt i takt med at renoverings arbejdet skrider frem. Foreningen håber at Carla kan være sejlklar i juli 2015, dog således at apteringen på dette tidspunkt vil være noget mangelfuld, og først påregnes færdig i sommeren Selve bevaringsarbejdet varetages af en lille gruppe som under kyndig vejledning af skibsbyggerne hos Ring Andersen glæder sig over, langsomt men sikkert, at se CARLAS renovering skride frem. Vi er alle lidt stolte af vores arbejde med CARLA og sender den glade giver Peter Bramsen mange venlige tanker. Foreningen kan naturligvis rumme mange flere medlemmer, så skulle nogle af dette blads læsere have lyst til at deltage i renoveringen eller måske bare have lyst til at sejle i sejlskib den dag renoveringen er slut, så kan tilmelding ske ved henvendelse til Flemming Frederiksen tlf Caroliner-sejlads i starten af 70-erne Senior-skibsreder Niels Aage Henriksen, Svendborg Bugser A/S, blev som 30-årig selvejer med sit første fragtskib, og beretter her om sine oplevelser med caroliner-skibstypen: Jeg startede i 1968 stort set uden kapital med et gammelt nedslidt skib, en ombygget logger på 160 tdw fra 1905, Med mange sejldage og et godt fragtmarked lykkedes det mig at få betalt skibet, og kunne derfor sælge det i sommeren 1970, hvor jeg fik mulighed for at købe carolineren Majlith af Ærøskøbing fra J. Jespergaard. Han havde ladet det bygge som nyt i 1952 som nr. 2 i rækken af seriens ialt 23 Caroliner-søstre. I februar 1959 var skibet som det første af søstrene blevet forlænget, så lasteevnen var forøget fra 240 til 315 tdw. Lidt pudsigt at tænke på, at Caroline S som den sidste af søstrene først blev afleveret i efteråret 1959, hvor man altså allerede havde opdaget, at tiderne var ved at undergrave rentabiliteten for skibstypens lasteevne! Det var for mig en drøm der gik i opfyldelse efter bare 2,5 år som selvejer at kunne sætte træskoene på dækket af en caroliner. Selv på det tidspunkt i starten af 70-erne var skibet moderne indrettet og med stor sødygtighed i forhold til mange af de øvrige selvejere i småskibsfarten, der fortsat sejlede med ældre og nedslidte skibe. Skibet blev omdøbt til Loeno af Svendborg navnet var en sammenskrivning af forbogstaverne i henholdsvis min datter, hustru og søns navne. Besætningen bestod af mig selv som skipper, en bedstemand og to mand på dækket samt evt en dreng i kabyssen. Maskinen passede jeg selv. Det var ofte svært at sætte folkene i gang på dækket når vi var i søen, så meget af vedligeholdelsen blev kun klaret når vi var i havn. Skibet blev befragtet af Verner Jensen fra A. E. Sørensen, og beskæftiget i Nord- og Østersøfart. Det viste sig dog hurtigt at motoren en Vølund på 195 Bhp havde passeret sin bedste tid. Det gav uventede havneophold med reparationsudgifter og dårligere dækningsbidrag til følge. Niels Højlund var samtidig blevet selvejer med sit første skib, carolineren Lone Stevns, der ligeledes havde en Vølund motor. Vi købte derfor sammen en tilsvarende motor, der var taget ud af et andet skib, for at have det til reservedele ideen var god, men det var desværre kun sjældent, at netop de dele vi havde brug for var tilgængelige på liget. Webmaster Hjemmesiden Vor nye webbmaster Henning Rose er kommet godt fra start og har fået lavet en meget aktiv hjemmeside. Den kan dog blive endnu bedre hvis flere af vore medlemmer ville fremsende relevant materiale der kan have fælles interesse. Det gælder ikke bare skriftlige indlæg og billeder, men også henvisning til artikler i dagspressen som der kan laves et link til. Alle aktive medlemmer af foreningen må tænke på de flere hundrede medlemmer rundt om i landet, som støtter os men kun kan følge vores aktiviteter via hjemmesiden, for dem er en fyldig og aktiv hjemmeside vigtig 14 15

9 I juni 1971 blev vi sluttet for en last skolemøbler fra Vejle til Færøerne. Møblerne skulle bla. bruges til nogle udstillinger, og der skulle losses på 3 pladser. Jeg bad inden afsejlingen Petersen & Sørensen om at efterse motor og gear, da vi havde haft problemer med koblingen. Der var 3 arme, der gik ind på koblingen, og var de ikke spændt hårdt nok op rovsede de på akslen, og det hele blev meget varmt. Det skete altid på de mest ubelejlige tidspunkter og steder en gang ned ad Gøta-elven i medgående strøm, og en gang på Elben hvor trafikken var tæt og strømmen stærk. Beskeden fra smedene var, det går, indtil der ikke kan spændes mere. Så vi afsejlede mod Færøerne sømil ud for Suderoy opdagede jeg at bovbølgen var væk og skibet ikke gjorde fart, så jeg fik maskinen slået fra og ventede mens gearet kølede af. Da jeg ville spænde armene op kunne der ikke drejes mere alt var i bund. Det lykkedes dog efter afkølingen at få koblingen til at holde ved små omdrejninger, og vi kunne langsomt sejle det sidste stykke i havn. Her blev vi modtaget af de lokale, der frejdigt udbrød: Nå skipperen er nok ikke lokalkendt, siden man kommer listende ind. Næste problem var, at vi skulle overholde losning af 2. del af partslasten allerede næste dag i en ny havn. Men flinke folk fik fat i en lokal smed, der ankom på en scooter, kom om bord og sammen gik vi i gang med at pille de 3 koblingsarme ud, mens der blev losset. Han tog hjem på værkstedet og svejsede belægning på armene, og senere på aftenen kom han tilbage og genmonterede. Vi startede - og det holdt, så ved daggry afsejlede vi til næste havn. Der var ikke var noget der hed overholdelse af hviletidsregler på det tidspunkt! Og så videre til Torshavn med resten af lasten. I mellemtiden havde befragteren opdrevet en last sild i tønder fra Østeroy til Cuxhaven, og vel ankommet til lastepladsen kom afskiberen ombord for at syne lastspil og bomme vi skulle selv laste, og det blev godkendt. Han var en stor viking, der dårligt kunne komme gennem døråbningen til kabyssen, og spurgte så, hvor hans kahyt var, da han og hans hustru jo skulle sejle med til Cuxhaven. Det var en betingelse for at få lasten, og mægleren i Svendborg havde da sagt, at det var der intet problem i! Så jeg måtte rømme mit skipper-lugar, og sove på sofaen i salonen resten af rejsen. Rejsen gik godt jeg fik min køje igen, da færingerne forlod skibet i Cuxhaven - uden at sige tak for hverken turen eller kokkens gode frikadeller. Så retur til Svendborg, hvor undertegnede påmønstrede som dæksdreng for først en tur efter skærver fra Bornholm til Svendborg, så til Ålborg med korn, og videre til Hirtshals efter fiskemel til Gent i Belgien. Og retur via Kielerkanalen med stykgods til Odense og Aarhus, hvor jeg afmønstrede igen, da handelsskolen kaldte. Vi boede 3 mand under bakken ligesom på Caroline S. Frem og tilbage over Nordsøen var vi lastet ned på mærkerne, og når skibet satte stævnen i søen lød det fra ankrene gung-gung. Efter første søvnløse nat i køjen hørte man det ikke længere, og kunne nu sove. Når vi om morgenen stak hovedet op af kappen, slog søen nogen gange ind, så dækket var fuldt af vand. Der var spændt en line ud i 1,5 meters højde mellem de to master. Så tog vi bestik af søerne, og når skibet vippede op i søen gik det i fuldt løb hen over lugerne med den ene arm om linen. Og så op af lejderen til styrehuset, og om og ned ad trappen til agterapteringen med kabyssen. I forhold til Caroline S var styrehuset rykket knap en meter frem til kanten af apteringen. Det gjorde, at den opgang fra apteringen, der går lige op i styrehuset på Caroline S i stedet kom ud i det fri i styrbord side. Det havde Jespergaard fået lavet specielt da skibet blev bygget han havde nemlig kone og to små børn med ombord, og mente derfor det gav mulighed for mere privatliv på frivagten, når vagtholdet på broen ikke kunne følge med i, hvad der skete nede i apteringen. Motoren gav i efteråret og vinteren flere negative oplevelser, så i begyndelsen af 1972 fik jeg banken med på at stille penge til rådighed for køb af en nyrenoveret Alpha fra Frederikshavn på 340 Bhp med garanti. Vi demonterede selv den gamle Vølund, og P. & S. installerede den ny Alpha. Prøveturen viste 10 knob, og så blev der sejlet. Efter kun et år var lånet til motoren betalt, og vi fortsatte i fuld fart det gav lidt ekko rundt omkring, når der lå nogle vinddrivere i Aalbækbugten, som vi kunne nå at passere på både op- og nedtur på en Norgesrejse! Fartsområdet blev også udvidet. En rejse gik fra Kotka i Finland med store granitblokke til Santander i Spanien, videre til Viana Castelo i Portugal efter stykgods til en plads ved Bristol Canalen i UK. Så last fra Swansea med coils til Danmark. Det var en af mange rundrejser med godt dækningsbidrag. Selv om skibets lasteevne var lille, gav det relativt gode rater, da vi kunne komme ind på de små pladser i Frankrig og England, hvor større skibe ikke kunne komme. Oprindeligt blev skibets egne bomme og spil også brugt til lastning og losning sådanne steder. Siden kom der kraner alle steder, og derfor var bomme og spil efterhånden kun til gene, og blev afmonteret og sat i land. Det skete også på Loeno omkring Og så kom der større lastbiler, så de små havne blev overflødige. I april 1974 var jeg klar til et større skib og Loeno blev solgt til Guinea Bissau i Vestafrika, hvor hun siden sejlede i mange år, men er nu udslettet af bøgerne. Og i 1977 forlod jeg fragtskibsmarkedet og gik ind i slæbe- og bugserbådsområdet i stedet slutter Niels Aage Henriksen. Torben Tranberg Dæksdreng på Loeno sommeren

10 Ulrik Madsen Hovmester/kok. 70 år. Bopæl Skanderborg Man føler sig privilegeret over at få lov at sejle med et skib, som det her. Et spontant og meget sigende citat fra Ulrik. Mon ikke mange kan tilslutte sig hans respektfulde udtalelse? Det er sandsynligvis Ulrik, der har den længste Caroline-karriere. Han har været med i mere end 13 år, idet han fulgte med skibet fra Samsø til Svendborg, da det skiftede ejerskab og hjemsted. Det blev han opfordret til og tog glædeligt imod. Han troede ellers dengang, at han var ude af billedet, da skibet blev overdraget til de nye ejere. Det synlige bevis for lang og tro tjeneste er Ulriks kedeldragt fra Caroline Samsø-dagene. Uniformen har holdt sig i lige så god stand som sin ejermand, men den tirrer måske lidt Margrethe, for hvem der kun er én Caroline. Ulriks kærlighed for Caroline blev grundlagt på basis af et gammelt ønske om engang at komme ud at sejle med en coaster. Et ønske, der blev muliggjort efter en tidlig pensionering og realiseret via en tilfældig kontakt med Samsø-folkene. Det hedder sig, at det var hustruens frisørsalon, der var det faktiske forhyringskontor. De daværende ejere handlede hurtigt, og dermed fangede bordet. Ulrik blev tilsagt til at møde i Århus, hvor skibet lastede sojakager eller noget andet griseri. Det var dengang, skibet endnu gik i meget alsidig, fri trampfart. Han vidste overhovedet ikke, hvad han gik ind til. Jobtitlen lød noget så romantisk som kok-maskinmand. Hans oplærer kom dog med det fornuftige råd om ikke at påtage sig to funktioner samtidig. Så, det blev kabyssen, der fik fornøjelsen af Ulriks primære indsats, og sådan har det været lige siden. Han har dog en rigtig god teknisk forståelse af, hvad der foregår i maskinrummets dyb, men han blander sig ikke. Der er ikke noget, der tegner til, at Ulriks karrierestop er inden for rækkevidde. I følge ham selv, vil et tjenesteophør enten være helbredsbestemt eller i form af en fyreseddel. Som ældst i tjenesten har Ulrik selvsagt haft mange gode oplevelser med Caroline. De er svære at skille fra hinanden, da der har været adskillige højdepunkter. Hvis han skal fremhæve noget specielt, er det Samsø-epo- kens rejse fra Samsø til Klaipeda med brugte landbrugsmaskiner, der var donationer fra danske landmænd til dårligere bemidlede landmænd i Lithauen. De begunstigede tog ellevilde imod Caroline. Turen var berammet til dage, men skibet blæste inde i samme havn sammen med returlasten af stålplader bestemt for Horsens. På grund af forsinkelsen blev hele besætningen skiftet. Pensionister har jo også vigtige gøremål derhjemme. Hjemrejsen foregik i stedet med bil, færge og tog via Tallinn og Kristianstad. Ja, så var der naturligvis også tre-ugersturen til Brest i den længste sørejse overhovedet i skibets levetid. Og, vinterrejsen til Swinoujscie, hvor damen måtte agere egen isbryder for at slippe ud fra en truende indefrysning. Eller, da lastetransportøren i Kolding løb lidt hurtigere, end skipper og styrmand kunne nå at tænke. Ulrik er ikke Støt vore sponsorer! til at stoppe, når han først kommer i nostalgi-mode. Han har meget interessant gemt i sin køjesæk. Hvorledes kommer man så vidt i en karriere til søs? Målrettet og udholdende indsats, idet Ulriks eneste maritime tilknytning oprindeligt var ejerskab af forskellige lystsejlbåde i 35 år. Han er uddannet elektriker, suppleret med Merkonom-uddannelse i markedsføring, hvilket førte ham til 25 år i Dansk Shell; senest som centerchef i Østjylland. En spændende og anderledes vej til en nestor-agtig status i Carolines verden og kabyskunstner i særdeleshed. Ved siden af Caroline er Ulriks hovedinteresser hustruen, to børn og seks børnebørn, samt korsang, der dyrkes i det lokale miljø i Skanderborg og som gæstetenor i Caroline-koret. Niels Strand SPONSOR ARRANGEMENTER Alle vore sponsorer har ret til en årlig Sponsor tur på tidspunkt de selv vælger dog helst fredag, lørdag eller søndag. Selve sejladsen er omkostningsfri, det eneste der betales er den ønskede fortæring. De støtter os! 18 19

11 SVENDBORG Tak til alle vores Sponsorer RESTAU RANT KRUSHOLM v/familien Krusholm FROKOST KLUBBEN Nordic Marine Consult ApS Erik Nielsen Direktør A. P. Møller Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Museum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 20 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere

Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15

Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Carolines to røde naboer Side 12, 13, 14 og 15 Nyhedsbrev nr. 28 - Marts 2015 1 FORMANDENS KLUMME Velkommen til 2015 Med årets første medlemsblad er

Læs mere

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3

SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 SEPT. 2009 20. ÅRGANG NR. 3 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Sportsminister:

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2011 NR. 04 Alt om X-35 stævnet... side 11 Sejlbådens balance... side 18 Nyt fra havnen (Informationsmødet mandag den 7. november er blevet

Læs mere

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører

Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører UDDANNELSER 2013 Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører Bladet Søfart Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året.

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2007 18. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Tlf. 23 35 22 39 sblinkenberg@gmail.com Næstformand: Mads Gadegaard Olsen Tlf. 24 45 43 34 skamsejler@gmail.com Kasserer:

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

DANMARK UDDANNELSER 2015

DANMARK UDDANNELSER 2015 DANMARK UDDANNELSER 2015 Det blå Danmark UddannelseR 2015 Det Blå Danmark - uddannelse 2015 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 DANMARK UDDANNELSER 2015 Foto: Niels Winther Shipping Ansvarshavende redaktør René

Læs mere

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater

Et Sømandsliv. Coastersømand. 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og. andre pirater Et Sømandsliv Coastersømand 40 år blandt coastersøfolk, småskibsredere og andre pirater En beretning om et langt liv som coastersømand, i storm og stille, på godt og ondt AF Poul Erik Larsen 1 Forord Efter

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen

April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635. Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen April 2010 Årgang 39 nr. 2 ISSN 0905-1635 Odden Havn, forår 2010. Foto: Flemming Olsen 1 REDAKTIONEN: Redaktør Andrea Gotved, Viborggade 74, 2. th., 2100 Ø 2275 5135 andrea@ts-skib.dk Grafiker Jesper Rossing,

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2011 NR.01 Nyt fra Havnen... side 5 Pladshavermøde onsdag den 30. marts... side 6 Sejlklubbens Generalforsamling mandag den 28. marts...

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4. 1 Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf. 6220 5653 tsk@mail.dk www.sis-svendborg.dk

Læs mere

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006

D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e. Nummer 97 maj 2006 D a n s k e F l e r s k r o g s s e j l e r e Nummer 97 maj 2006 Danske Flerskrogssejlere Stiftet 1974 Æresmedlem Paul Elvström. Bestyrelsen efter generalforsamlingen 25.03.2006 FORMAND : Per Mørch, Juulsvej

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635

April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 April 2014 Årgang 43 nr. 2 ISSN 0905-1635 Feltet set fra VIKTORIA af Roskilde, Rum Regatta på Flensborg Fjord, hvor vi snart mødes til pinse. Foto Jakob Juel Sørensen REDAKTIONEN: Redaktør: Andrea Gotved,

Læs mere

laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin.

laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin. laugsnyt 21 årgang - nr 53 - juli 2013 - Medlemsblad for Nysted Bådelaug Læs også En sømand på trampfart blandt pirater Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere