Del 1. Bibliotekarforbundets Generalforsamling Beretning Regnskab. Best Western Nyborg Strand 25. oktober 2014 [ 1 ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1. Bibliotekarforbundets Generalforsamling Beretning Regnskab. Best Western Nyborg Strand 25. oktober 2014 [ 1 ]"

Transkript

1 Del 1 Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014 Beretning Regnskab Best Western Nyborg Strand 25. oktober 2014 Beretning [ 1 ]

2 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets beretning og 2014 Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse og 2014 Hovedbestyrelsens opgaver og 22 repræsentation i 2013 og 2014 Hovedbestyrelsens beretning for 27 Aktionsfonden 2012 og 2013 De politiske revisorers kommentarer til 28 Bibliotekarforbundets og Aktionsfondens regnskaber for 2012 og 2013 Bibliotekarforbundets Årsregnskab Del 1 er udgivet af Bibliotekarforbundet september Redigeret af Marianne van Hauen og Gitte Holm. Fotos: Jakob Boserup. Tak til de medlemmer som optræder på billederne. Layout: Rumfang. Redaktionen er afsluttet den Hæftet er publiceret på den Bibliotekarforbundet Forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg Tlf , fax Web: Beretning [ 2 ]

3 Indledning Vi præsenterer hermed materialet til Bibliotekarforbundets Generalforsamling 2014, som afholdes på Best Western Nyborg Strand lørdag den 25. oktober Vi håber og ser frem til, at så mange medlemmer som muligt vil deltage i generalforsamlingen og dermed være med til at sætte dagsordenen for Bibliotekarforbundets fremtid. Generalforsamlingsmaterialet er i to dele. Denne Del 1 indeholder det materiale, som kigger bagud: Beretning og regnskaber. Del 2 indeholder det materiale, som skuer fremad: Indkomne forslag, forslaget til budget og til Princip- og arbejdsprogram for 2015 og Den skriftlige beretning opridser i korte træk hvilke aktiviteter, der er gennemført i 2013 og Det er natur ligvis ikke alle aktiviteter, der er med, men de vigtigste er nævnt. Beretningen følger strukturen i Princip- og arbejdsprogram for 2013 og 2014, så det er muligt at sammenligne mål og resultater. Formanden aflægger også en mundtlig beretning på generalforsamlingen. Beretningen er i høj grad en mulighed for, at formanden kan fremhæve bestemte politiske synspunkter, som har særlig betydning ligesom der kan medtages vigtige aktuelle hændelser, der er sket, siden den skriftlige beretning blev skrevet. Den mundtlige beretning skal derfor ses som et debatindlæg fra formanden til generalforsamlingen. Regnskabet, der på forhånd er godkendt af revisorer og hovedbestyrelse, fremlægges til endelig godkendelse på generalforsamlingen. Regnskaberne dækker to år: 2012 og Regnskabet følger ikke beretningsperioden, da 2014 regnskabet først afsluttes i første kvartal Som en yderligere garanti for medlemsindflydelse vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne to politiske revisorer, der har gennemgået regnskabet. Materialet kommer til at ligge til grund for diskussionerne på generalforsamlingen, hvor punkterne sættes til debat og afstemning. Vi håber, at materialet også lokalt kan være udgangspunkt for en debat om Bibliotekarforbundets fremtid. Indledning [ 3 ]

4 Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 Bibliotekarforbundets beretning er en afrapportering af de væsentligste aktivitetsområder inden for de seneste to år. Afrapporteringen tager udgangspunkt i de politiske fokusområder, som hovedbestyrelsen har arbejdet med i perioden. Samtidig redegøres for opfyldelsen af de udviklingsmål, der blev fastlagt i Princip- og arbejdsprogrammet for 2013 og Aktivitetsoversigten herunder nøgletal, kan ses sidst i beretningen. Her finder du også en oversigt over, hvordan hovedbestyrelsen i perioden har fordelt arbejdsopgaverne inden for politikområderne. De politiske fokusområder, der har været arbejdet med, har været Bibliotekarforbundets fremtid, Et arbejdsmarked i forandring, Løn- og ansættelse i en krisetid samt Kompetencerne og konjunkturerne. I forlængelse af afsnittet om politiske fokusområder, følger en gennemgang af målopfyldelsen i forhold til de udviklingsmål, som fremgår af Arbejdsprogrammet for 2013 og Politiske fokusområder Bibliotekarforbundets administrative samarbejde Generalforsamlingens mandat Forbundets generalforsamling gav i 2012 sit mandat til, at Bibliotekarforbundet søgte efter en administrativ samarbejdspartner for at nedbringe sine administrative udgifter. Generalforsamlingens mandat bestemte, at udgangspunktet var, at Bibliotekarforbundet bevarer sin selvstændighed. Målet var, at opnå bedre og flere medlemstilbud, lavere omkostninger samt at bevare en stærk interessevaretagelse. Endelig var målet at skabe en langsigtet økonomisk bæredygtighed for forbundet. Dette var grundlaget for Bibliotekarforbundets drøftelse om et administrativt samarbejde med Dansk Journalistforbund (DJ), der var imødekommende over for muligheden. På sit møde i april 2014 besluttede hovedbestyrelsen at lade det samme eksterne konsulentfirma, som havde udarbejdet beslutningsgrundlaget for samarbejdet med DJ, udarbejde et tilsvarende beslutningsgrundlag for et samarbejde med Dansk Magisterforening (DM). Målet var at få et bredere beslutningsgrundlag og måske større besparelser. DM deler i forvejen adresse med en række andre mindre akademiske forbund som eksempelvis De Offentlige Tandlæger, Jordbrugsakademikerne og Arkitektforbundet. Outsourcing af administrative opgaver til DM Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse besluttede på sit bestyrelsesmøde den 28. maj 2014 at indlede konkrete forhandlinger med DM om et administrativt samarbejde, da tilbuddet fra DM rummede flere svar på de udfordringer, som Bibliotekarforbundet står overfor, herunder opfyldelse af et besparelsesmål. Bibliotekarforbundet satte derfor en proces i gang således, at DM fra 1. januar 2016 Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 4 ]

5 betales for at løse forbundets administrative opgaver f.eks. økonomi og it-support. Med outsourcing af de administrative opgaver realiseres et økonomiske potentiale, der bevirker, at omkostninger kan reduceres, således at kontingentet fastlåses på niveauet fra 2010 samtidig med, at der stadig er grundlag for fortsat at udvikle flere og bedre tilbud til medlemmerne. Endelig bevarer bibliotekarerne en stærk interesse varetagelse eller med andre ord deres egen stemme i det offentlige rum. Antallet af medarbejdere i Bibliotekarforbundets administration forventes reduceret fra 21 til 12, og de administrative opgaver vil fra 1. januar 2016 blive løst af DM. Det er dog alene de administrative opgaver, såsom IT og økonomifunktion, der outsources, mens forbundets faglige søjle, der består af eksempelvis Forhandlingsafdelingen, udvikling af arrangementer, kommunikation og fagmagasinet Perspektiv fortsat løses af forbundets egne medarbejdere på samme serviceniveau. Et arbejdsmarked i forandring Fokus på kompetencer og nye arbejdsmarkeder Bibliotekarforbundet har været optaget af at klæde medlemmerne på til at kunne præsentere deres særlige kompetencer over for arbejdsgivere både på det traditionelle bibliotekariske arbejdsmarked og i alternative brancher. Omkring 180 medlemmer har hvert år frekventeret forbundets karriererådgivning for at få hjælp til at sætte ord på deres særlige kompetencer og se jobmuligheder på nye arbejdsmarkeder. Bibliotekarforbundet har haft fokus på at give medlemmerne mulighed for at styrke deres personlige værktøjskasse og CV med f.eks. træning i salg af egne kompetencer og praksisrettede kurser i specifikke færdigheder såsom Photoshop, InDesign og lignende. Disse kurser klæder medlemmerne på til at varetage eksempelvis formidlingsmæssige opgaver, der også kan være en del af deres nuværende og fremtidige arbejdsopgaver. Bibliotekarforbundet har påvirket uddannelsesinstitutionerne til at have skærpet fokus på de kompetencer, som nye arbejdsmarkeder efterspørger primært på det private arbejdsmarked. Bibliotekarforbundet har ligeledes arbejdet for at informere om alternative karriereveje i udlandet eller på det Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 5 ]

6 brede akademiske arbejdsmarked, hvor informationsspecialister kan byde ind. I efteråret 2014 har Bibliotekarforbundet udarbejdet en publikation, der peger på trends og megatrends på arbejdsmarkedet for informationsspecialister. I publikationen peges der på karrieremuligheder i en digital tidsalder og på det behov, der er i virksomhederne for at sætte de klassiske bibliotekariske kompetencer i spil, når data og viden skal gøres tilgængelig, sikres, ordnes og i sidste ende skabe værdi for både offentlige og private virksomheder. Midler til mere offensiv jobsøgning I 2013 og 2014 har Bibliotekarforbundet arbejdet for at styrke medlemmerne i deres personlige fremtræden ved at give dem værktøjer til, hvordan de sælger deres kompetencer særligt i den private sektor. Det er bl.a. sket gennem en bred vifte af arrangementer, herunder virksomhedsbesøg og kurser i præsentationsteknik, personlig gennemslagskraft, ledelse og forretningsforståelse. Endvidere formidler forbundet jobmuligheder via JobMail og VikariatMail. Samarbejde med interessenter om eksisterende og nye arbejdsmarkeder Bibliotekarforbundet har fortsat en stærk position på den brede bibliotekspolitiske arena, hvilket betyder, at forbundet direkte eller indirekte har været en aktiv interessent på enkelte områder bl.a. omkring samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. Bibliotekarforbundet har bidraget til at sætte en dagsorden, således at der nu er skabt mere lydhørhed over for forbundets holdning om at bruge bibliotekariske kompetencer mere offensivt i forhold til børnenes læring i folkeskolen særligt i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. I foråret 2014 udgav forbundet publikationen Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, muligheder og perspektiver som sætter fo kus på bibliotekarens rolle i forhold til børns læring og digitale dannelse. Publikationen præsenterer eksempler på konstruktive samarbejder og interviews med en række aktører på biblioteker, som allerede arbejder med at skabe en tættere relation til elever, forældre og lærere i folkeskolen og udvikler tilbud, som matcher elevernes og folkeskolens behov. Gennem arbejdet i aftagerpanelet på Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og Syddansk Universitet (SDU) har Bibliotekarforbundet påvirket uddannelsesinstitutionerne til at have skærpet fokus på de kompetencer, som nye arbejdsmarkeder efterspørger primært på det private arbejdsmarked. Nogle af de tiltag, Bibliotekarforbundet har arbejdet for, er mere casebaseret undervisning og en større inddragelse af alle sektorer, her under også den private sektor, når eksempler inddrages i undervisningen. De studerendes kendskab til arbejdsmarkedet I 2013 og 2014 har Bibliotekarforbundet holdt oplæg for de studerende på IVA omkring jobmuligheder og det bibliotekariske arbejdsmarked. Her er de studerende blevet præsenteret for forskellige jobmuligheder og har fået et realistisk billede af, hvor jobmulighederne opstår, og hvor de stagnerer. Der har været færre nyansættelser på folkebibliotekerne. Til gengæld har der været flere jobs indenfor videnservice, herunder digitalisering i både den offentlige og private sektor. Forbundet har været i løbende dialog med studievejledningerne på IVA og SDU om at formidle Bibliotekarforbundets viden om kandidaternes kommende arbejdsmarked tidligt i studiestarten, således at de studerende kan komme endnu hurtigere i gang med at tænke i karriereplaner. De studerende har i et vist omfang søgt hjælp i Bibliotekarforbundets karriererådgivning, når de skulle søge studiejob. Forhandlingsafdelingen har endvidere rådgivet flere studerende omkring lønforhold i studiejobs. Løn og ansættelsesforhold i en krisetid Medlemmernes lønudvikling Bibliotekarforbundet arbejder såvel centralt som lokalt på at sikre medlemmerne en positiv lønudvikling. Tiderne og den økonomiske situation har dog ikke været gunstige, og de seneste overenskomstforhandlinger (2011 og 2013) har derfor ikke kunnet sikre medlemmernes realløn. Også på det lokale plan har midlerne været beskedne, men forbundet arbejder løbende på bl.a. gennem deltagelse i TR-kollegiemøder over hele landet at klæde de lokale tillidsrepræsentanter på til at stille krav om årlige lønforhandlinger. Kun ad denne vej kan vi sikre os, at arbejdsgiverne tvinges til at forholde sig til lokal løndannelse. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 6 ]

7 På det private område har lønudviklingen i de seneste år været præget af krisen. Fra september 2012 til september 2013 har lønudviklingen for privatansatte medlemmer været 1,5 %, hvilket betyder en mindre reallønsfremgang, da inflationen i samme periode var på 0,5 %. Bibliotekarforbundet udarbejder en årlig lønstatistik, der har indgået i de tilbud, som Bibliotekarforbundet har formidlet, ud over en særlig målrettet lønservice. Heri indgår også muligheden for lønforhandlingskurser, som ruster de privatansatte bedst muligt til at forhandle deres løn. Pensionsaftalen med PFA I 2012 blev der indgået aftale med PFA, hvilket gav biblio tekarerne en ny pensionsaftale. Der er flere områder, hvor Bibliotekarforbundet ønsker ændringer i den offent lige pensionspolitik til gavn for det enkelte medlem, og her er vi i dialog med beslutningstagere på området. I de forløbne to år har et stort fokus været, at alle offentligt ansatte bibliotekarer fik tilbudt og afholdt en pensionssamtale med en rådgiver, så dækningerne er tilpasset den enkeltes egne forhold. Ligeledes har vi i samarbejde med PFA Pension udarbejdet og gennemført en uddannelsesplan for tillidsrepræsentanter, så de er bekendte med centrale vilkår i pensionsaftalen. I 2015 skal pen sions aftalen med PFA genforhandles, således at indholdet i aftalen og de økonomiske vilkår er konkurrencedygtige i forhold til markedet. De privatansatte blev også omfattet af den kollektive ordning, hvilket gør det væsentligt billigere for privatsatte at oprette en pensionsordning. Dette er relevant for privatansatte medlemmer, hvor arbejdsgiverne ikke har nogen aftale med et pensionsselskab. Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og seniorer Bibliotekarforbundet har i samarbejde med PFA Pension afholdt et seminar for ledere og tillidsrepræsentanter med henblik på at formidle viden om de muligheder og redskaber, der findes for seniormedarbejdere, og derved skabe et afsæt for en lokal indsats og dialog om seniorvilkår. Bibliotekarforbundet har også i perioden i samarbejde med PFA undersøgt seniorønsker og jobtilfredsheden blandt de af forbundets medlemmer, der er fyldt 50 år eller mere. Med afsæt i undersøgelsens resultater og en målsætning om at en beslutning om pensionering, herunder senere pensionering, skal ske på et oplyst grundlag, har Bibliotekarforbundet i samarbejde med PFA udviklet målrettede kurser herom. Der har også været artikler i Bibliotekarforbundets Fagmagasin Perspektiv om seniorrelevante emner, og på Bibliotekar forbundets hjemmeside er der udviklet et univers for seniorer, der bl.a. giver overblik over mulighederne for fleksibel tilbagetrækning. Tryghed på arbejdsmarkedet Bibliotekarforbundets fokus på tryghed for den enkelte varetages dels gennem overenskomstforhandlinger dels ved løbende at opfordre forbundets medlemmer til at have øje for at øge deres muligheder for jobskift gennem livslang læring, dvs. løbende kompetenceudvikling. Forbundets egen arrangementsvirksomhed understøtter dette. De mange regeringsinitiativer, som f.eks. tillids- og kvalitetsreformen har også fokus på tryghed, herunder øget samarbejde og tillid mellem arbejdsgiver og lokale organisationsrepræsentanter. Forbundets interessevaretagelse omkring disse tiltag sker primært gennem Akademikerne (tidligere AC). Tryghed handler desuden om arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser, hvor forbundet gennem vores rådgivning og ikke mindst vores tillidsog sikkerhedsrepræsentanter arbejder for at påvirke og forbedre de lokale forhold. Opmærksomhed på bedre forhold for ansatte på særlige vilkår Den aktuelle beskæftigelsessituation både på bibliotekarområdet og på det øvrige arbejdsmarked har medført, at arbejdspladserne har fået flere personer i job på særlige vilkår. Det drejer sig både om personer, som pga. ledighed aktiveres i f.eks. job med løntilskud, virksomhedspraktik eller seniorjob, og om personer med nedsat erhvervsevne, som f.eks. ansættes i fleksjob. Bibliotekarforbundet arbejder gennem Akademikerne for at påvirke beslutningstagerne bl.a. i forbindelse med lovgivning omkring disse job, således at de midlertidige jobs fører til varige jobs. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 7 ]

8 Kompetencerne og konjunkturerne Facilitering af medlemmernes kompetenceudvikling Enhver bibliotekar, informationsspecialist og kulturformidler er gennem et langt arbejdsliv nødt til at lægge nye færdigheder, metoder og kundskaber oven i den værktøjskasse, som de allerede er i besiddelse af. Bibliotekar forbundet arbejder derfor kontinuerligt for at give medlemmerne mulighed for at styrke deres kompetencer. Forbundet har i perioden arbejdet målrettet på at tilbyde et udvidet kursus- og arrangementstilbud. Der har været stor interesse for det øgede kursusudbud også hos andre medlemmer end dem, som vi ellers oftest er i kontakt med. I foråret 2014 udgav forbundet publikationen Samarbejde mellem folkebibliotek og folke skole indsigt, erfaringer, muligheder og perspektiver som sætter fokus på bibliotekarens rolle i forhold til børns læring og digitale dannelse. Et område, hvor vi har mærket stor og vedholdende interesse gennem længere tid, er eksempelvis underviserrollen. Mange medlemmer beskæftiger sig i dag i større eller mindre grad med undervisning, og de oplever, at der bliver stillet store krav til måden at formidle på og til pædagogiske kompetencer. Derfor har vi afholdt kurser med fokus på eksempelvis IT-formidling og pædagogik, bl.a. kurset Certificeret IT-formidler. Her kunne kursisterne som del af kurset blive certificeret som IT-formidler, hvilket over 120 medlemmer har opnået. Også arrangementstilbud, som handler om metakompetencer som f.eks. præsentationsteknik, stemmetræning og idéudvikling, har været populære tilbud hos mange medlemmer. Over 120 bibliotekarer er blevet certificeret IT-formidler hos Bibliotekarforbundet i 2013 Vi har i perioden også skruet op for antallet af Værktøjskurser, hvor man over en halv eller en hel kursusdag fokuserer på et konkret værktøj, program eller lignende, f.eks. billedbehandling, layout, webanalyse, Sharepoint, fotos og video. De bibliotekarfaglige emner fylder også i arrangementsbilledet. Således kan nævnes formidling af spil på det årligt tilbagevendende kursus Introduktion til Spilsæsonen eller musikformidling, hvor Bibliotekarforbundet sammen med SPOT Festival i Aarhus og Bibzoom igennem et par år har afholdt musikbibliotekskonferencer. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 8 ]

9 Også søgemaskineoptimering, metadata og usability er eksempler på populære emner. Det er lykkedes for Bibliotekar forbundet fortsat at være det aktive faglige mødested, hvor medlemmerne samles på tværs af sektorer, geografi og alder for at diskutere faglighed og kompetencer. På Fagligt Landsmøde 2014 handler det også om bibliotekarens faglighed. Landsmødet sætter bibliotekarens professionelle dna til diskussion ved at stille skarpt på faget, kompetencerne og den faglige identitet. Motivation og midler til kompetenceudvikling Bibliotekarforbundet har stort fokus på, hvilke barrierer der er for kompetenceudvikling blandt medlemmerne og på, hvordan de motiveres til at tage ansvar for egen kompetenceudvikling. Barrierer kan bl.a. være manglede tid og manglende ressourcer herunder ikke mindst manglende økonomi på de bibliotekariske arbejdspladser. Forbundet har derfor italesat, at kompetenceudvikling fortsat er et arbejdsgiverbetalt område, men at det enkelte medlem har et personligt ansvar for at lære nyt. Det er særligt i de løbende personlige henvendelser fra medlemmerne, at kompetenceudvikling og mulighederne for efteruddannelse bliver diskuteret. Medlemmerne opmuntres til at benytte sig af deres muligheder for kompetenceudvikling bl.a. i forbindelse med økonomisk støtte f.eks. fra Kompetencefonden til statsansatte. Karriererådgivningen har desuden fokus på at gøre opmærksom på mulighederne for kompetenceudvikling gennem Bibliotekarforbundet, men især på at give medlemmerne værktøjer til at finde egne kompetencer frem. Bibliotekarforbundet har sammen med de øvrige arbejdsmarkedsparter bidraget til, at der fortsat afsættes midler til kompetenceudvikling via overenskomstforhandlingerne. Et konkret resultat udsprang af OK13, hvor Statens Center for Kompetenceudvikling blev videreført under Kompetencesekretariatet dog i reduceret form. Fokus på arbejdsindhold og faglig identitet Mange medlemmer oplever i disse år store forandringer på arbejdspladserne, som udfordrer både bibliotekarernes selvbillede og den faglige fortælling, de er vant til at fortælle. Især på folkebiblioteksområdet er der stort fokus på, men også megen usikkerhed omkring bibliotekarens kerneopgaver, idet en række medlemmer oplever, at borgerserviceopgaver ikke er en hensigtsmæssig form for anvendelse af netop deres kompetencer. Herved opleves en daglig risiko for, at der sker tab af ens egne faglige kompetencer. Forbundet har derfor arrangeret en række gå-hjem-møder landet over med titlen Når alting forandrer sig og den bibliotekariske identitet skal følge med. Møderne har samlet mere end 320 af Bibliotekarforbundets medlemmer og har givet anledning til interessante diskussioner om fag, kompetencer og identitet set i lyset af de mange igangværende forandringer i faget, i samfundet og på bibliotekerne. Over medlemmer frekventerer årligt Bibliotekarforbundets arrangementer Fagligt Landsmøde sætter i 2014 bibliotekarens professionelle dna til diskussion ved at stille skarpt på faget, kompetencerne og den faglige identitet. Over to konferencedage fokuseres der på, hvad bibliotekarens faglighed består af. På uddannelses- og forskningsbiblioteker og på det private område sker der også store ændringer i arbejdsindhold, men her er det i højere grad lykkedes såvel arbejdsgivere som ansatte at overtage nye opgaver, der udvikler den enkeltes arbejdsindhold og dermed medvirker til udvikling af nye kompetencer. Til at understøtte udviklingsperspektivet i den statslige sektor udarbejdede Bibliotekarforbundet i samarbejde med HK stat og Danmarks Biblioteksforening publikationen Hvad venter vi på? Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig. Beretning for arbejdsprogram 2013 og 2014 Arbejdsprogrammet er opdelt i fem hovedområder, hvor arbejdsgrundlag og udviklingsmål er beskrevet. Det udgør grundlaget for hovedbestyrelsens og sekretariatets målsætninger og arbejde i perioden 2013 og De fem områder er: Organisation, Løn- og arbejdsvilkår, Medlemsindflydelse og interessevaretagelse, Job og profession samt Kommunikation. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 9 ]

10 Organisation Markedsføringen af Bibliotekarforbundets ydelser Forbundet har i perioden løftet sin generelle medlemskommunikation, så både s, breve, foldere og web er tidssvarende både visuelt og sprogligt, og så medlemmerne hele tiden gøres opmærksom på de muligheder, et medlemskab af forbundet tilbyder. Blandt andet er alle forbundets breve og mails blevet gennemskrevet og opdateret i løbet af 2013, og der er udviklet en velkomstfolder til nye medlemmer med en generel præsentation af forbundets ydelser. Blandt andre tiltag kan nævnes forbundets medlemstilbud om eksempelvis karriererådgivning, der er gjort synlig og nærværende i annoncer i fagmagasinet Perspektiv, hvor medlemmer selv fortæller om deres udbytte af karriererådgivningen i form af korte statements i annoncer. I efteråret 2014 lancerede forbundet en kampagne på print, der synliggør forbundets tilbud til medlemmerne uanset livssituation. Formålet er at få flere medlemmer til aktivt at bruge deres medlemskab. Kampagnen kan også synliggøre forbundets tilbud til potentielle medlemmer. Endelig har der i markedsføringen været ekstra fokus på studerende med særskilt udvikling af materialer til dette område. Rekruttering og fastholdelse af medlemmer Bibliotekarforbundet ønsker at være den mest attraktive fagforening for akademikere, der arbejder med information, kultur og viden. Forbundets organisationsprocent er fortsat meget høj på de offentlige arbejdspladser, men desværre væsentlig mindre på det private arbejdsmarked. Forbundet gør derfor kontinuerligt en indsats for at rekruttere nye medlemmer. Det gælder især over for de studerende på uddannelsesstederne. Forbundets mange tilbud har bl.a. til formål at styrke de studerendes jobmuligheder efter endt uddannelse. Endvidere arbejdes der gennem vores tillidsrepræsentanter på at rekruttere nyansatte medlemmer på bibliotekerne. Ved enhver udmeldelse, der ikke skyldes overgang til pension og efterløn, kontaktes medlemmet. Kampagne for rekruttering af flere studerende Bibliotekarforbundet har sat en ekstra indsats ind for at få flere studerende organiseret i fagforeningen, udbrede kendskabet til Bibliotekarforbundet generelt samt gøre de studerende opmærksomme på, hvilke fordele der er ved et medlemskab. Bibliotekarforbundet er meget synligt til stede ved studiestarten, hvor de studerende bydes velkommen på studiet og får uddelt forskelligt BFmerchandise. Vi har i løbet af perioden vist de studerende vores indsigt i og viden om deres fag og arbejdsliv, f.eks. ved at præsentere de nye studerende for praksisfortællinger, hvor færdiguddannede i job fortæller om deres arbejde og karriere. De studerende får desuden indblik i, hvilke forskellige karriereveje deres uddannelse åbner mulighed for. Både ved studiestarten 2013 og 2014 er de studerende blevet præsenteret for planlagte studenterarrangementer i efteråret. I 2014 blev de eksempelvis tilbudt et kursus i hurtiglæsning, der gav et konkret værktøj til at lette starten på studietilværelsen. I november 2013 udkom det første nyhedsbrev målrettet studerende. Studenternyhedsbrevet udkommer nu en gang i kvartalet. Nyhedsbrevet har haft forskellige temaer, f.eks. hvordan de studerende kan få endnu mere ud af deres medlemskab af Bibliotekarforbundet. Bibliotekarforbundet har markeret sig politisk på IVA ved at være til stede ved forskellige lejligheder, eksempelvis under blokaden imod Fremdriftsreformen. Vi viser også flaget under fejringer af milepæle for de studerende f.eks. i forbindelse med studiestart, afleveringsdage og dimissionsarrangementer. Målet er at gøre vejen for de studerende ind til fagforeningen så kort som mulig. Derfor har Bibliotekarforbundet ansat en studentermedhjælper samt kampagnemedarbejder, der har været med i studenterindsatsen på IVA. Dette har vist sig at have en stor positiv værdi for Bibliotekarforbundets tilgang til de studerende. Ved udgangen af 2013 havde Bibliotekarforbundet ca. 420 studentermedlemmer mod ca. 340 medlemmer på samme tid året før. Samarbejde om øget optag Bibliotekarforbundet har løbende haft møder med IVA og SDU. Bibliotekarforbundet har bidraget aktivt i forskellige kampagner for øget optag, og deltager ligeledes i aftagerpanelet på de to universiteter, hvor der især har været fokus på, hvordan det kan synliggøres, hvad jobperspek- Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 10 ]

11 tiverne er for en kandidat i informationsvidenskab. Ansøgerne til studiet er gennem en mere målrettet markedsføringsindsats steget betragteligt i de senere år. Antallet af kvote 2-ansøgere på IVA er således i år steget med ca. 40 %. Dette skal ses i sammenhæng med et faldende antal ansøgere til humaniora på ca. 10 %. Ved SDU har antallet af ansøgere været nogenlunde status quo. Samarbejde med andre organisationer om arrangementer I begyndelsen af 2013 indledte Bibliotekarforbundet et samarbejde om nye arrangementstilbud særligt målrettet ledere og mellemledere. Sammen med fem andre akademikerorganisationer: Dansk Psykolog Forening, Dansk Magisterforening, Den Danske Dyrlægeforening, Jordbrugsakademikerne samt Forbundet Kommunikation og Sprog har vi kunnet tilbyde en kontinuerlig række Morgen møder for ledere, hvor medlemmerne har kunnet få ny inspiration og værktøjer til rollen som leder. Flere af forbundets egne kursustilbud er med hel eller delvis brugerbetaling, hvilket giver mulighed for at tilbyde et langt større udbud. Her har tætte samarbejder med forskellige kommercielle kursusudbydere og undervisere gjort det muligt at tilbyde kurserne til fordelagtige medlemspriser. Der er lykkedes Bibliotekarforbundet fortsat at være det aktive faglige mødested, hvor medlemmerne samles på tværs af sektorer, geografi og alder for at diskutere faglighed og kompetencer. Der har også været sat fokus på kontante medlemstilbud, hvorfor forbundet formidler rabataftaler til vore medlemmer. Det drejer sig bl.a. om rabat på køb af bøger hos Academic Books og rabat ved køb af e-bøger hos E-medie.dk. På forsøgsbasis har forbundet introduceret rabattilbud på billetter til en udvalgt forestilling på Østre Gasværk Teater. På kompetenceområdet blev der introduceret et tilbud om rabat på kurser hos eksterne partnere f.eks. Scandinavian Information Audit (et konsulenthus som er specialiseret i records management). Det er dog stadig tilbuddene om forsikringer og medlemskab af Forbrugsforeningen, som flest medlemmer benytter sig af. Bibliotekarforbundets fremtid Bibliotekarforbundet har på baggrund af hovedbestyrelsens beslutning den 28. maj 2014 om at indlede et administrativt samarbejde med Dansk Magisterforening (DM) arbejdet med de konkrete planer for outsourcing af de administrative opgaver, herunder IT, økonomi, arran gementsadministration, reception m.v. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 11 ]

12 Den økonomiske besparelse, der opnås herved sikrer, at Bibliotekarforbundet også i fremtiden kan forblive en selvstændig faglig organisation med et aktivitetsniveau som i dag. Bibliotekarforbundet vil fortsat have egne medarbejdere ansat inden for forhandling, arrangementer, kommunikation m.v. Det er således kun kontoropgaver, der outsources til DM. Bibliotekarforbundet flytter samtidig til et større hus på Frederiksberg sammen med syv faglige akademikerorganisationer herunder, Arkitektforbundet, Jordbrugsakademikerne og Offentlige Tandlæger med Dansk Magisterforening som udlejer. Flytning samt overdragelse af visse administrative opgaver vil ske med virkning fra 1. januar Løn- og arbejdsvilkår Aktiviteter for medlemmer, der ikke er omfattet af en overenskomst Hovedparten af Bibliotekarforbundets privatansatte medlemmer er ansat på individuel kontrakt. Forbundet har i perioden udarbejdet årlige lønstatistikker og udsendt Lønmagasin til privatansatte. Lønmagasinet indeholder udover lønstatistikker gode råd til, hvad der kan forhandles af øvrige ansættelsesvilkår og goder. Alle privatansatte kan derudover tilmelde sig Lønservice og dermed modtage materiale med opdaterede oplysninger om lønstatistik, lønudvikling, inflation m.v. Forbundet har hvert år afholdt kurset Lønforhandling kan læres. Herudover har Forhandlingsafdelingen gennemgået et stort antal ansættelseskontrakter. Endvidere har der i Perspektiv været øget fokus på at omtale problemstillinger, der har relevans for de privatansattes ansættelsesvilkår. Styrkelse af tillidsrepræsentanterne i deres arbejde Bibliotekarforbundet ser forbundets tillidsrepræsentanter som en væsentlig ressource, der er med til at synliggøre forbundet og vejlede medlemmerne lokalt. Forbundet har rådgivet en lang række tillidsrepræsentanter omkring konkrete problemstillinger. Medlemmer af forbundets hovedbestyrelse og sekretariat har også deltaget i tillidsrepræsentanternes fællesmøder (TR-kollegiemøderne) for på denne måde at være i løbende dialog med disse lokale aktører. Endvidere har tillidsrepræsentanterne været inddraget i det politiske arbejde. Dette er bl.a. sket gennem nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter omkring udtagelsen af forbundets OK-15-krav samt i det udvalg, der skal finde kandidater til hovedbestyrelsen. Tillidsrepræsentanterne er forbundets og medlemmernes talerør i de lokale SU-/MED-udvalg. Disse udvalg har fungeret meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads. Forbundet har støttet og rådgivet et stort antal både nyvalgte og erfarne tillidsrepræsentanter omkring deres rolle og muligheder i samarbejdsudvalgene. Udover introduktion til SU/MED i TR-uddannelsen har der været særlige MED-uddannelser i kommunerne og tilbud om uddannelse fra samarbejdssekretariatet i staten. TR-kollegierne i staten har behandlet emnet indflydelse på et møde med en ekstern oplægsholder. Endvidere har der i september 2014 været afholdt en temadag med særligt fokus på tillidsrepræsentanternes indflydelse og medbestemmelse. Psykisk og fysisk arbejdsmiljø Løbende forandringer, ændringer i arbejdsopgaver og oplevelsen af, at fagligheden er under pres er alt sammen forhold, der kan få indvirkning på arbejdsmiljøet på en arbejdsplads. Arbejdsmarkedets parter, herunder Akademikerne/Bibliotekarforbundet, har derfor i fællesskab sat fokus på forandringer og arbejdsmiljø og har bl.a. udarbejdet en række anbefalinger om godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer på arbejdspladsen. Bibliotekarforbundet var også med, da alle organisationerne i Akademikerne i 2014 for første gang iværksatte en arbejdsmiljøundersøgelse for hele AC-området med henblik på at få særlig viden om vidensmedarbejdernes arbejdsmiljøvilkår, herunder stress og psykisk arbejdsmiljø. Resultaterne af undersøgelsen foreligger endnu ikke. Tryghed i ansættelsen I forbindelse med forbundets fokus på tryghed i ansættelsen er alle forhold blevet inddraget i de senere år. Det drejer sig f.eks. om udvikling af vores kompetenceudviklingstilbud og pensionstilbud. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 12 ]

13 I forbindelse med forhandling af fratrædelsesvilkår har forbundet bestræbt sig på at sikre optimale forhold, herunder f.eks. tilbud om outplacement, efteruddannelse eller andet, der kan hjælpe den enkelte til at komme bedst muligt videre i arbejdslivet. Bibliotekarforbundet har desuden tilbudt karriererådgivningssamtaler, hvor der har været mulighed for at sætte særligt fokus på dette emne. Ansatte på særlige vilkår Mange arbejdspladser får flere og flere ansatte på særlige vilkår, primært personer i løntilskudsjob, virksomhedspraktik eller lignende. Det stiller nye krav til forbundets tillidsrepræsentanter, der skal håndtere disse ansættelser på arbejdspladsen samt sikre, at ansatte på særlige vilkår får de bedst mulige forhold på arbejdspladsen. Bibliotekarforbundet har i perioden udarbejdet flere vejledninger til forbundets tillidsrepræsentanter med opmærksomhedspunkter i forhold til job på særlige vilkår. Derudover er der afholdt en temadag om fleksjob og job med løntilskud for tillidsrepræsentanter og suppleanter. På TR-uddannelsen har der desuden været afholdt en workshop med konsulenter fra a-kassen Akademikernes angående job med løntilskud. Her har der også været lejlighed til at diskutere det dilemma, som job på særlige vilkår kan være for en tillidsrepræsentant. Arbejdet med at styrke tillidsrepræsentantrollen Bibliotekarforbundet er privilegeret ved at have mange tillidsrepræsentanter på de offentlige arbejdspladser. Alle tillidsrepræsentanter er organiseret i netværk TR-kollegier der stort set alle mødes regelmæssigt. TR-kollegierne er et forum, hvor tillidsrepræsentanterne udveksler viden og idéer og drøfter tidens udfordringer fagligt, organisatorisk og personalemæssigt. I dette forum opkvalificeres og vedligeholdes viden på forskellige områder i og med, at det også er et forum, hvor man kan invitere forbundets konsulenter til at komme med oplæg inden for relevante emner som f.eks. PFA-pension, frivillighed, arbejdstider, bisidderrolle m.v. Bibliotekarforbundet har også i perioden lavet en temadag med titlen Organisatoriske forandringer TR s opgaver og roller, hvor der blev sat fokus på, hvordan tillidsrepræsentanterne fremover kan bidrage til en god håndtering af forandringsprocesser i egen organisation og få klarhed over de muligheder, men også faldgruber, der ligger i tillidsrepræsentantens rolle. Bibliotekarforbundet afholdt i 2014 TR-seminar. Formålet med seminaret var at give tillidsrepræsentanterne en overordnet indsigt i, hvilke tendenser der p.t. er i samfundet. Der var således sat fokus på den offentlige sektors udvikling og betydning for aftalesystemets og fagforeningernes fremtid. Programmet bød på oplæg fra en arbejdsmarkedsforsker og havde fokus på styringsparadigmer i den offentlige sektor og deres betydning for tillidsrepræsentanters ageren. Der blev også sat fokus på tillidsrepræsentantens platform og arbejdsrum, som ofte foregår i krydspres mellem kolleger, arbejdsgivere og fagforening. Der var stor tilslutning til arrangementet, der sluttede af med socialt samvær og networking. Medlemsindflydelse og interessevaretagelse Det politiske arbejde i hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen evaluerer løbende sit arbejde med henblik på udvikling af det politiske arbejde, og har løbende drøftet strategien for et administrativt samarbejde med en anden organisation. Når det var relevant, har hovedbestyrelsen inddraget eksterne konsulenter i strategiarbejdet samt i forberedelse af det administrative samarbejde, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af due diligence i forhold til en mulig samarbejdspartner. Drøftelserne i hovedbestyrelsen har også omfattet udviklingen af en stærk interessevaretagelse og arbejdet med faget og fagligheden, der skal være centrum for al Bibliotekar forbundets virksomhed. Mere systematisk inddragelse og mobilisering af medlemmerne har også været et væsentligt strategisk indsatsområde i perioden. Dialogpræget politikudvikling Hovedbestyrelsen har i perioden i højere grad end tidligere inddraget idéer og forslag fra tillidsrepræsentanterne i det politiske arbejde. Hovedbestyrelsesmedlemmerne deltager således i TR-kollegiemøder. Dette har bl.a. været en af årsagerne til, at tillidsrepræsentanterne er blevet inddraget i formuleringen af et udkast til overenskomstforslag som forberedelse til drøftelser på mødet med tillidsrepræsentanterne fra hele landet i maj måned Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 13 ]

14 2014. Dette skal ses i sammenhæng med et ønske om en mere dialogpræget politikudvikling. Bibliotekarforbundets lobbyarbejde og pleje af nøgleinteressenter På baggrund af løbende interessentanalyser vurderes udviklingsområder i vores interessevaretagelse. Bibliotekarforbundet har løbende haft kontakt til over 100 eksterne interessenter, der direkte eller indirekte har indflydelse på bibliotekarernes hverdag. Målet med disse interessentkontakter er primært at synliggøre bibliotekarernes kompetencer samt at styrke Bibliotekarforbundets interesser i forbindelse med f.eks. overenskomstforhandlinger. Bibliotekar forbundets hovedbestyrelse har lagt en strategi for fortsat professionalisering af interessevaretagelsen, hvor målet er at bevare og udvikle en stærk interessevaretagelse og dermed bevare en stærk position på arbejdsmarkedet. Gennem Biblioteksparaplyen, der blandt andre tæller medlemmer som Danmarks Biblioteksforening og Biblioteks chefforeningen, arbejder Bibliotekarforbundet for at påvirke den bibliotekspolitiske dagsorden på nationalt plan til gavn for forbundets medlemmer. Centrale emner i perioden har eksempelvis været digitalisering, Danskernes Digitale Bibliotek, ophavsret samt det internationale arbejde. Job og profession Fokus på bedre jobformidling Der har i de seneste år været arbejdet på at udvikle de redskaber, forbundet anvender, i forhold til jobformidling til medlemmerne. JobMail har således fået ny opsætning og er blevet ensartet, samtidig med at søgefunktionen er blevet forbedret med flere jobopslag til følge. Forbundet har fokus på at gøre opmærksom på jobmuligheder på især det private arbejdsmarked, hvor der er stigende efterspørgsel på informationsspecialister. Bibliotekarjob, der er Bibliotekarforbundets jobportal, er blevet udviklet med et redskab til webcrawling, således at den præsenterer en større del af jobmarkedet. Redskabet forventes færdigudviklet ved slutningen af Dimittenderne er hårdt ramt af ledighed. Derfor har Bibliotekar forbundets karriererådgivning haft et særligt fokus på at ruste de studerende til jobsøgning, allerede mens de læser. Dette er sket gennem rådgivning og tilbud om arrangementer, der har givet de studerende redskaber til at komme ind på arbejdsmarkedet. Dimittenderne er desuden blevet gjort opmærksomme på intro duktionsstillinger, som de kan søge, når de har været ledige i mindst et år. Internationale jobmuligheder Bibliotekarforbundet har i 2013 og 2014 haft fokus på job uden for Danmarks grænser. En arbejdsgruppe har afsøgt de jobmuligheder, forbundets medlemmer har på det internationale arbejdsmarked. Arbejdet har resulteret i en side på med information om internationale jobmuligheder og cases om medlemmer, der har arbejdet i udlandet. Siderne er løbende blevet udbygget og indeholder også information om ansættelsesprocesser i store internationale organisationer som FN og EU samt henvisninger til relevante jobdatabaser. Nye initiativer for ledere Bibliotekarforbundet arbejder gennem Væksthus for Ledelse på at give nye værktøjer til kommunale bibliotekschefer. Som et led i dette arbejde har en arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen undersøgt, hvilke tilbud mellemledere, som er medlem af Bibliotekarforbundet, kunne have gavn af. Arbejdsgruppens arbejde har resulteret i, at forbundet har nytænkt en række lederinitiativer, herunder forskellige arrangementer. Senest har Bibliotekarforbundet gennemført en analyse af rekrutteringsmønstret i forhold til biblioteksledere, der har dannet grundlag for drøftelser omkring nødvendigheden af biblioteksfaglige kompetencer blandt chefer på bibliotekerne. Analyser af efterspørgsel og kompetencer Bibliotekarforbundet har arbejdet med forskellige efterspørgselsanalyser. Det drejer sig f.eks. om lederundersøgelser med fokus på at afdække behovet for ledere, kompetenceanalyser på forskningsbiblioteksområdet samt en publikation, der forsøger at vise muligheder og perspektiver i et tættere samarbejde mellem folkebibliotek og folke skole om læring. Endelig genudgives en undersøgelse omkring kulturanvendelse med titlen Byen som scene af lektor Dorthe Skot-Hansen. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 14 ]

15 Perspektiv har gennem portrætartikler såsom Nyt Job og Min arbejdsuge sat fokus på medlemmernes mange forskellige kompetencer og brede muligheder på arbejdsmarkedet. Beretning 2013 og 2014 [ 15 ]

16 Fokus på praksisnære kurser Målet med Bibliotekarforbundets kompetenceudviklingstilbud er at give medlemmer ny faglig inspiration. Samtidig ønsker Bibliotekarforbundet at være et mødested for faglig og personlig erfaringsudveksling medlemmer imellem. Der er derfor blevet arbejdet systematisk med formen på arrangementer og kurser og på at finde den rette balance mellem teori og praksis. Den nye viden skal gerne kunne omsættes til praksis og have afsæt i de udfordringer forbundets medlemmer oplever i hverdagen Systematisk kompetence- og jobudvikling I 2013 udarbejdede Bibliotekarforbundet en strategi for et bredere udbud af kurser og arrangementer. I Bibliotekar forbundets karriererådgivning samt i den daglige rådgivning omkring ansættelsesvilkår har der været sat øget fokus på vigtigheden af udvikling af jobog kompetencer. Perspektiv har ligeledes haft fokus på området. Hertil kommer, at forbundets arrangementsvirksomhed kontinuerligt giver medlemmerne en lang række tilbud om kurser og kompetenceudvikling. Flere tilbud til ledige medlemmer Ledige medlemmer har været inviteret til arrangementer om iværksætteri, ledelse og forskellige former for jobsøgning og præsentationsteknik. Derudover har en del medlemmer benyttet sig af Bibliotekarforbundets karriererådgivning i forhold til at give sparring på jobansøgninger og CV. Tilbuddet er udvidet, således at hver enkelt ansøgning og CV kan kigges igennem flere gange. Det bidrager til mere kvalificerede og målrettede ansøgninger og CV er, og resultatet har været, at flere af dem, der benytter sig af tilbuddet, bliver kaldt til samtale. Derudover inviteres ledige medlemmer fortsat til kurser i effektiv jobsøgning, som kommer rundt om hele jobsøgningsprocessen. Kurserne udbydes i samarbejde med Forbundet Kommunikation og Sprog. Endvidere er der oprettet kursus i efteråret 2014 i personlig gennemslagskraft til jobsamtalen. Til dimittendmøderne inviteres også a-kassen Akademikernes til at fortælle om dagpengereglerne, og hvad dimittenderne skal gøre for at få dagpenge. Bibliotekarforbundets VikariatMail sendes ud løbende, når vi får henvendelse fra arbejdsgivere om, at de mangler en biblio tekarisk medarbejder i en given periode på op til seks måneder. Ofte er disse opslag ikke tilgængelige andre steder end gennem VikariatMail, hvilket giver især dimittender mulighed for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Kompetenceudviklingsprojekt Kompetenceudvikling har været et centralt emne i Bibliotekar forbundet de seneste år. Bibliotekarforbundet nedsatte i 2012 i samarbejde med Danmarks Forskningsbiblioteksforening og HK Stat en arbejdsgruppe om kompetencer i Forsknings- Fag- og Uddannelsesbiblioteker (FFU-bibliotekerne). Arbejdsgruppen har haft som kommissorium at identificere trends og scenarier, der påvirker FFU-bibliotekers opgaver. Arbejdsgruppen fremlagde i foråret 2013 rapporten Hvad venter vi på? Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig. På baggrund af de internationale og nationale rapporter har arbejdsgruppen samlet en liste over kompetencer, der er brug for i fremtidens FFU-biblioteker. I rapporten opregnes desuden de kompetencer, som er nye eller nyere i forhold til fremtidens kompetencer. Rapporten er medio 2013 udsendt til Bibliotekarforbundets tillidsrepræsentanter. Ansættelsesgrupperne Ansættelsesgruppernes aktiviteter planlægges af bestyrelserne for henholdsvis privat- og statsansatte. De to ansættelsesgrupper har i perioden været særdeles aktive og mønstrede et stort antal deltagere til deres arrangementer. Især har det været en succes med afholdelse af fællesarrangementer for de to ansættelsesgrupper. Statsgruppens aktiviteter Statsgruppen har afholdt generalforsamling med efterfølgende medlemsmøde Inspiration til din innovative værktøjskasse. Statsgruppen har desuden afholdt 15 gå-hjem-møder bl.a. i serien Din innovative værkstøjskasse. Gå hjem-møderne har udover København også været afholdt i Aarhus, Aalborg og Horsens. Der er f.eks. afholdt et gå-hjem-møde i samarbejde med Privatgruppen om ontologier. Derudover er der afholdt tre temadage om henholdsvis det digitale bibliotek, MOOCs og læringsobjekter, samt en temadag om Vild med data sidstnævnte i samarbejde med Privatgruppen. Endelig har Statsgruppen deltaget i arbejdet med rapporten Hvad venter vi på? Kompetenceudvikling på bibliotekerne er mangfoldig. Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 16 ]

17 Privatgruppens aktiviteter Privatgruppens bestyrelse har udover generalforsamling og bestyrelsesmøder afholdt 17 arrangementer indtil sommerferien Arrangementerne har omhandlet alt fra Patenter og patentsøgning til Ontologier og begrebssystematisering. Nogle af arrangementerne bl.a. Vild med data er arrangeret i samarbejde med Statsgruppen. En del af arrangementerne har været under det overordnede tema Hvad laver du?. Her har der været sat fokus på, at medlemmer fortæller andre medlemmer, hvad arbejdet i netop deres branche indebærer, og hvilke udfordringer de oplever ved det. Et andet populært tiltag har været møderækken om projektledelse. Der har endvidere i Perspektiv været øget fokus på medlemmer ansat på det private arbejdsmarked. Antal deltagere i Ansættelsesgruppernes arrangementer (pr. 30. juni 2014) Statsgruppen Privatgruppen Faggruppernes aktiviteter Bibliotekarforbundet har 12 faggrupper, inkl. Seniorgruppen. Hver enkelt faggruppe er, juridisk set, en selvstændig forening med tilknytning til Bibliotekarforbundet. Faggrupperne har egne hjemmesider, blogs, Facebooknetværk, LinkedIn-netværk m.v. og nogle udsender også særskilte nyhedsbreve. Faggrupperne har deres egne hjemmesider på hvor der findes en række praktiske oplysninger til brug for faggruppernes medlemmer. Faggrupperne har i perioden arrangeret en lang række faglige arrangementer enten alene, i samarbejde med andre faggrupper eller i samarbejde med Bibliotekarforbundet. Børnebibliotekarernes faggruppe, BØFA, afholdt f.eks. en studietur til Bologna i Italien med 60 deltagere. Referencefaggruppen har arrangeret deltagelse i et IFLA satellitmøde forud for IFLA-konferencen i Lyon i Frankrig. Her har faggruppen gennem ansøgning til Danmarks Biblioteksforening fået et tilskud på kr. for de første 16 deltagere. Faggruppen vedr. kataloger, FaBiTa, har i april 2014 sat emnet uddannelsespolitik på dagsordenen ved at afholde en konference herom med deltagelse af såvel Bibliotekarforbundet som IVA m.fl. Kommunikation A. Kommunikation og markedsføring Nyt website og Facebook I juni 2013 samlede Bibliotekarforbundet sine to websites bf.dk og bf.dk/perspektiv for at give medlemmerne én samlet indgang til deres fagforbund, hvad enten det var svar på faglige spørgsmål, overblik over relevante arrangementer eller adgang til nyheder om faget, som medlemmet efterspurgte. Samtidig blev sitet relanceret og gjort responsive, hvilket betyder at hjemmesiden er tilpasset de forskellige platforme, man kan tilgå den fra, eksempelvis smartphone og tablet. I forbindelse med relanceringen blev hele sitets infrastruktur gennemgået med fokusgrupper, herunder en HB-fokusgruppe, således at formidlingen af sitets indhold blev gennemgået og forbedret på en lang række punkter. I 2013 havde Bibliotekarforbundets hjemmeside brugere, mens der i første kvartal af 2014 har været besøg på sitet. Bibliotekarforbundets Facebook-side er også blevet en integreret del af forbundets medlemskommunikation. Siden rundede i juni følgere, og siden bruges både til aktivt at formidle ny viden i form af links til interessante debatter eller nye rapporter, men også til at vise forbundets aktiviteter og synliggøre det faglige fællesskab, som Bibliotekarforbundet tilbyder. Bibliotekarforbundets nyhedsbreve (maj 2014) Antal abonnenter Bibliotekarforbundets hovednyhedsbrev Studenternyhedsbrevet 366 Nyhedsbrev om ledelse 358 JobMail 975 VikariatMail 961 Statsgruppens nyhedsbrev 685 TR-nyhedsbrev 362 Bibliotekarforbundets beretning 2013 og 2014 [ 17 ]

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Bibliotekarforbundets vision 4

Indhold. Indledning 3. Bibliotekarforbundets vision 4 Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram 3 og 4 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets vision 4 Politiske fokusområder Bibliotekarforbundets fremtid administrativt samarbejde eller fusion?

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet

Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet Stillingsbeskrivelse for sekretariatschef Bibliotekarforbundet Arbejdsopgaver og ansvarsområder Sekretariatschefen skal med ansvar over for formand og hovedbestyrelse varetage den daglige ledelse og drift

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram

Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram Bibliotekarforbundets Princip- og arbejdsprogram og 6 Indhold Indledning 3 Bibliotekarforbundets vision, mission og værdier Politiske fokusområder 6 Bibliotekarforbundet en stærk medlemsorganisation for

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018

Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Hovedbestyrelsens detaljerede kommentarer til budgetforslag for 2017 og 2018 Budget for Bibliotekarforbundet 2017 og 2018 Forventet Budget Budget INDTÆGTER Kontingenter 22.764.000 22.093.000 21.496.000

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk

Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele. dm.dk Velkommen i DM Overblik over dine medlemsfordele dm.dk 2 DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg DM Aarhus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Aarhus C Telefon 38 15 66 00 Fax 38 15 66 66 E-mail dm@dm.dk På

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1

GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB GLOBIZ 1 FRA LEDIG TIL JOB Dette hæfte beskriver de tolv indsatsfelter, som udgør vores Outplacement program. Indsatsfelterne inddrages alt efter dit behov. Fokus i programmet er, at bringe dig videre til et nyt

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der i sammenhæng

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening

Velkommen til. Skolelederforeningen. Din faglige organisation og lederforening Velkommen til Skolelederforeningen Din faglige organisation og lederforening Kære nye kollega, Tillykke med dit nye job som leder og hjertelig velkommen i Skolelederforeningen. Du har valgt et vigtigt,

Læs mere

informationsspecialister

informationsspecialister Stigende behov for informationsspecialister karrieremuligheder i en digital tidsalder Klar til fagligt lederskab Den teknologiske forandringsbølge rummer masser af job. Mange af dem findes ikke endnu,

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt

Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencestrategi og - politik for University College Lillebælt Kompetencer i University College Lillebælt University College Lillebælt er en institution, hvor viden er den afgørende faktor for eksistensgrundlaget,

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet styrker arbejdet med kompetenceudvikling på statens

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

6.000 individer med fælles rytme

6.000 individer med fælles rytme dma et fagligt interessefællesskab dansk markeds- og akademiforening et fagligt interessefællesskab 6.000 individer med fælles rytme DMA Dansk Markeds- og Akademiforening er et fagligt interessefællesskab

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Protokol for Bibliotekarforbundets Generalforsamling den 29. oktober 2016 på Nyborg Strand

Protokol for Bibliotekarforbundets Generalforsamling den 29. oktober 2016 på Nyborg Strand Protokol for Bibliotekarforbundets Generalforsamling den 29. oktober 2016 på Nyborg Strand Punkt 1 Valg af dirigent Tine Jørgensen indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschlæger som

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner)

Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013. Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Bibliotekarforbundets forslag til overenskomstkrav 2013 Det offentlige ansættelsesområde (Stat, kommuner og regioner) Kravsforslag til medlemshøring Den 15. marts 2012 Indhold Forord... 3 01. Bibliotekarforbundets

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik

Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik Hvad er der i JA? natur miljø videnskab teknik JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. Dorthe Brinck Lillelund, JA-medlem 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere