Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del"

Transkript

1 Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del CBNes... 7

2 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet Oversigt over apparater og udstyr Apparatets anvendelsesområde Konformitet Opstillingsmål Energibesparelse HomeDialog Generelle sikkerhedshenvisninger Betjenings- og displayelementer Menustruktur Betjening af displayet Temperaturdisplay Idriftsættelse Skift af døranslag Vandtilslutning Isætning i køkkenfronten Transport af apparatet Opstilling af apparatet Bortskafning af emballagen Tilslutning af apparatet Tænding af apparatet Betjening Indstilling af displayets sprog Temperaturvisningens lysstyrke Temperaturdisplayets kontrast Se opbevaringstider Børnesikring Døralarm Temperaturalarm Køleskab BioFresh-del Fryser Service Afrimning med NoFrost Rengøring af apparatet Rengøring af IceMaker Udskiftning af pære i den indvendige belysning Kundeservice Driftsfejl Tage ud af drift Slukning af apparatet Standsning Bortskaffelse af apparatet Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer. Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat. Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelser er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*). Instruktioner for brugeren er mærkede med en, resultater er mærkede med. 1 Oversigt over apparatet 1.1 Oversigt over apparater og udstyr Bemærk u Fødevarer indsorteres som vist i afbildningen. På denne måde arbejder apparatet energibesparende. u I leveringstilstanden er hylder, skuffer eller kurve anbragt for en optimal energieffektivitet. Fig. 1 (1) Ventilator (11) BioFresh, Hydro-/DrySafe, BioFreshPlus* (2) Glasplade, flytbar (12) BioFresh, Hydro-/DrySafe (3) Bokshylde, udtagelig (13) Typeskilt (4) Konserveshylde, flytbar (14) IceMaker (5) Delt glasplade, flytbar (15) Fryserhylde, lille (6) Indebelysning* (16) VarioSpace (7) Skilleplade med flaskehylde (17) Køleelementer (8) Flaskehylde, flytbar (18) Fryserhylde, stor (9) Bedienbord für BioFresh (19) Justérbare fødder Plus* (10) Belysning BioFresh* (20) Afløbsåbning tøvand* 1.2 Apparatets anvendelsesområde Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer. I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser overholdes. Apparatet er ikke egnet til lagring og køling af medicin, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter, som danner grundlag for direktivet 2007/47/EF for medicinske produkter. Misbrug af apparatet kan medføre skader på eller fordærv af de varer, som opbevares i apparatet. Desuden er apparatet ikke egnet til drift i eksplosionstruede områder. 2

3 Generelle sikkerhedshenvisninger Apparatet er alt efter klimaklasse dimensioneret til drift ved begrænsede omgivelsestemperaturer. Den for deres apparat gældende klimaklasse er oplyst på typeskiltet. Bemærk u De oplyste omgivelsestemperaturer skal overholdes, ellers reduceres køleeffekten. i tabel i begyndelsen SN 10 C til 32 C N 16 C til 32 C ST 16 C til 38 C T 16 C til 43 C 1.3 Konformitet for omgivelsestemperaturer på Kølemiddelkredsløbet er kontrolleret med hensyn til tæthed. Apparatet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EFdirektiverne 2006/95/EF og 2004/108/EF. 1.4 Opstillingsmål Model CBNes Energibesparelse Apparatets højde H (mm) Fig. 2 - Sørg altid for god ventilation Ventilationsåbninger hhv. -riste må ikke dækkes til. - Ventilatorluftriste skal altid holdes frie. - Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr. - Energiforbruget er afhængig af opstillingsbetingelserne, f. eks. omgivelsestemperaturen. (se 1.2). - Lad apparat kun være åben i så kort tid som muligt. - Læg fødevarer straks på den rigtige plads. - Alle fødevarer skal opbevares godt indpakket og tildækket, således undgås rimdannelse. - Opbevaring af varme madvarer: lad dem først køle af til stuetemperatur. - Dybfrostvarer tøes op i køleskabet. - Benyt ved længere feriefravær feriefunktionen (se 5.8.4). Støvaflejringer øger energiforbruget. - Kølemaskinen med varmeveksleren - metalgitter på apparatets bagside - renses en gang om året for støv. 1.6 HomeDialog Alt efter model og udstyr kan man ved hjælp af HomeDialog Systemet koble flere Liebherr-apparater (f. eks. i kælderen) sammen med et hovedapparat (f. eks. i køkkenet) og betjene dem igennem dette.flere oplysninger om fordelene, forudsætninger og virkemåde finder De på nettet, se www. liebherr.com. 2 Generelle sikkerhedshenvisninger Farer for brugeren: - Apparatet er ikke beregnet til personer (også børn) med fysiske, sensoriske eller mentale gener eller personer, som ikke råder over tilstrækkelig erfaring og kendskaber. Undtaget er de tilfælde, hvor de instrueres i brugen af apparatet og hvor de i begyndelsen er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Før tilsyn med børn, så de ikke leger med apparatet. - I tilfælde af fejl trækkes stikket ud (træk herved ikke i selve ledningen) eller sluk for sikringen. - Reparationer, indgreb i apparatet og skift af strømledningen må kun gennemføres af vores kunderservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. - Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen. - Apparatet må kun monteres og tilsluttes i henhold til oplysningerne i anvisningen. - Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer. - Alle reparationer hhv. indgreb på IceMaker må kun gennemføres af vores kundeservice eller andet hertil uddannet fagpersonale. - Fabrikanten hæfter ikke for skader, som opstår på grund af en forkert fungerende fast vandtilslutning. - Speciallyskilder (pærer, lysdioder, lysstofrør) i apparatet tjener som belysning i apparatets indre og er ikke egnede til at give lys i lokalet. Fare for brand: - Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antændes. Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges. Håndtér ikke med åben ild eller antændelseskilder i apparatets indre. Benyt ingen elektriske apparater i apparatets indre (f. eks. damprenseapparater, varmeapparater, flødeisapparater). Når kølemiddel slipper ud: Fjern åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udslipstedet. Træk el-stikket ud. Sørg for god udluftning af lokalet. Kontakt kundeservice. - Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter. - Stil ikke nogen brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme på eller i apparatet. 3

4 Betjenings- og displayelementer - Drikkevarer med højt alkoholindhold må kun opbevares i tæt lukkede, stående beholdere. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter. Fare for at falde ned eller vælte: - Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn. Fare for levnedsmiddelforgiftning! - Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid. Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelsesløshed og smerter: - Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader og eller kølede/frosne varer eller træf beskyttende foranstaltninger, f. eks. ved at bruge handsker. Flødeis og især saftevandsis eller isterninger må ikke spises med det samme og ikke i for kold tilstand. Fare for at komme i klemme - Grib ikke ind i lukkedæmpningen. Når døren bliver lukket, kan fingrene komme i klemme. Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapitler: ADVARSEL FORSIGTIG VIGTIGT Bemærk gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås. gør opmærksom på praktiske henvisninger og gode råd. 3 Betjenings- og displayelementer 3.1 Menustruktur FARE gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås. HOVEDMENU KØLE TEMPERATUR FRYSE BIOFRESH PLUS* SuperCool HOLIDAY TÆND/SLUK TEMPERATUR SuperFrost TÆND/SLUK INFO TÆND/SLUK INFO TÆND/SLUK INFO TÆND/SLUK INFO IceMaker TWISTCLEAN STARTE TÆND/SLUK VANDTILFØRSEL TÆND/SLUK INFO TÆND/SLUK INFO INFO Opbevaringstider Produktgrupper Produkt Opbevaringstider Ekstrafunktioner Børnesikring TÆND/SLUK BIOFRESH BIOFRESHPLUS* / HOME- DIALOG SYSTEM* INFO INDSTILLING INFO INDSTILLING INFO Særskilt vejledning 4

5 Idriftsættelse KONFIGURATION Belysning Belysning indstillingsværdi KONTRAST SPROG INFO KONTRAST INFO Valg af sprog 3.2 Betjening af displayet - F0 til F9 - FE - STRØMSVIGT - KONTROLLÉR VANDFORSYNING 4 Idriftsættelse Fig. 3 (1) Temperaturdisplay (5) Tast venstre køledel (2) Temperaturdisplay (6) Taste op fryserdel (3) Tast OK (7) Taste ned (4) Tast højre Du kan betjene alle apparatets funktioner gennem displayet: - Aktivér hovedmenuen. Tryk på en vilkårlig tast. - Bevæg markøren opad: Tryk på tasten op Fig. 3 (6). - Bevæg markøren nedad: Tryk på tasten ned Fig. 3 (7). - Bevæg markøren mod venstre: Tryk på tasten venstre Fig. 3 (5). - Bevæg markøren mod højre: Tryk på tasten højre Fig. 3 (4). - Længere hjælpetekster i displayet går over flere sider: næste side: Tryk på tasten højre Fig. 3 (4). foregående side: Tryk på tasten venstre Fig. 3 (5). - Bekræft valg: Tryk på tasten OK Fig. 3 (3). - Forlade menuen: Tryk på tasten venstre Fig. 3 (5). 3.3 Temperaturdisplay I normal drift vises: - den varmeste frysetemperatur - under frysetemperaturen: den forudindstillede temperatur i fryseren - den gennemsnitlige køletemperatur - over køletemperaturen: den forudindstillede temperatur i køleskabet Temperaturvisning frysedel blinker: - temperaturindstillingen ændres - efter tænding er temperaturen endnu ikke kold nok - temperaturen er steget med flere grader I visningen blinker streger: - frysetemperaturen ligger over 0 C. De følgende visninger gør opmærksom på en fejl. Mulige årsager og foranstaltninger til afhjælpning (se Driftsfejl). 4.1 Skift af døranslag De kan skifte anslaget efter behov: Sørg for, at følgende værktøj ligger parat: q Torx 25 q Torx 15 q skruetrækker q eventuelt akkuskruetrækker q om nødvendigt en ekstra person til montagearbejdet Tag øverste selvluk af For apparater med selvluk begynd med dette punkt. For apparateruden selvluk begynd med (se 4.1.2). Fig. 4 u Åbn øverste dør. VIGTIGT Fare for beskadigelse! Hvis tætningen i døren bliver beskadiget, lukker døren eventuelt ikke rigtigt og kølingen er ikke tilstrækkelig. u Sørg for, at dørtætningen ikke bliver beskadiget med skruetrækkeren! u Blænden Fig. 4 (1) løsnes med philips-skruetrækker og tages af. w Blænden hænger over selvlukbøjlen. 5

6 Idriftsættelse u Tag afdækningen på håndtagssiden Fig. 9 (6) af: vip ud af indgreb i højre side med kærvskruetrækkeren og skub opad. u Tag afdækningen på hængselsiden Fig. 9 (11) af: vip ud af indgreb i venstre side med kærvskruetrækkeren og skub Fig. 9 opad. alle apparater: u Tag blænden foran Fig. 8 (10) af med kærvskruetrækkeren. u Tag kontakten ud og løsn stikforbindelsen Fig. 8 (12). u Tag det grå kabel Fig. 8 (13) ud af føringen. Fig. 5 u Skub blænden over selvlukbøjlen Fig. 5 (4)i retning mod apparat. u Sikringen Fig. 5 (2) anbringes i langhullet. w Pga. sikringen kan leddet ikke klappe sammen. u Løsn afdækningen på hængselsiden Fig. 5 (5) vha. en skruetrækker frem til første hak. w Bolten bliver synlig. u Pres bolten Fig. 5 (3) ud nedefra. u Pres selvlukbøjlen Fig. 5 (4) i retning dør. u Løsn afdækningen på hængselsiden Fig. 5 (5) komplet og tag den af. u Tag blænden Fig. 5 (1) af. u Afdækningen Fig. 6 (6) på håndtagssiden løsnes ved hjælp af en skruetrækker og tages af udefter Aftagning af øverste dør Bemærk u Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud. Fig. 6 u Skru selvlukenheden (2 mal Torx 15) Fig. 5 (7) af. u Træk selvlukenheden lidt ud, skub den i retning håndtagsside og sving den ud. u Læg selvlukenheden til side. u Skru lejedelen Fig. 7 (8) af og flyt den drejet 180 over på den modsatte side. Stik eventuelt skruehullerne i forvejen eller brug en akkuskruetrækker Løsn kabelforbindelsen på kabinettet Fig. 7 Fig. 10 u Afdækningen Fig. 10 (20) tages af ved at trække den frem og op. u Løft afdækningen Fig. 10 (21) af. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! u Hold døren godt fast. u Sæt døren forsigtigt ned. u Drej skruerne Fig. 10 (22) helt ud. u Tag døren komplet med lejekonsol Fig. 10 (23) og kabel af opad. Vip eventuelt forsigtigt med kærvskruetrækkeren under lejekonsollen, for at få den af. u Stil døren til side Tag nederste selvluk af For apparater med selvluk. For apparater uden selvluk gå videre med (se 4.1.5). Fig. 8 u Åbn eventuelt øverste dør. uden selvluk Fig. 11 u Åbn nederste dør. 6

7 Idriftsættelse VIGTIGT Fare for beskadigelse! Hvis tætningen i døren bliver beskadiget, lukker døren eventuelt ikke rigtigt og kølingen er ikke tilstrækkelig. u Sørg for, at dørtætningen ikke bliver beskadiget med skruetrækkeren! Flytning af de midterste lejedele u Blænden Fig. 11 (30) løsnes med philips-skruetrækker og tages af. w Blænden hænger over selvlukbøjlen. Fig. 12 u Skub blænden over selvlukbøjlen Fig. 12 (34) fremad i retning apparat. u Sikringen Fig. 12 (32) anbringes i langhullet. w Pga. sikringen kan leddet ikke klappe sammen. u Løft afdækningen Fig. 12 (31) af med skruetrækkeren fra ydersiden og tag den af udadtil. u Tip apparatet bagover, eventuelt vha. en anden person. u Pres bolten Fig. 12 (33) ud nedefra. u Pres selvlukbøjlen Fig. 12 (34) i retning dør. u Tag blænden Fig. 12 (30) af. u Skru selvlukenheden (2 mal Torx 15) Fig. 12 (35) af. u Træk selvlukenheden lidt ud, skub den i retning håndtagsside og sving den ud. u Læg selvlukenheden til side Aftagning af nederste dør u Luk den nederste dør. uden selvluk u Træk lejebolten i midten Fig. 13 (41) ud af lejekonsollen og den nederste dør. med selvluk u Træk lejebolten i midten Fig. 13 (41) ud af lejekonsollen og den nederste dør med skive Fig. 13 (44). alle apparater: u Træk plasthætten Fig. 13 (40) af. FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! u Hold døren godt fast. u Sæt døren forsigtigt ned. u Åbn nederste dør. u Afmontér lejekonsollen i midten Fig. 13 (42). u Tag den nederste dør af opad og stil den til side. Fig. 13 u Tag afdækningsblænden Fig. 13 (43) forsigtigt af. u Lejekonsol midte Fig. 13 (42) drejes 180 og skrues så fast (med 4 Nm) på den nye hængselside. u Lad afdækningsblænden Fig. 13 (43) gå i hak igen på den nye håndtagsside Flytning af nederste lejedele for apparater med selvluk Fig. 14 u Træk sikringen Fig. 14 (51) af fremad. u Træk afdækningen Fig. 14 (57) af.* u Skru stillefoden Fig. 14 (52) helt ind. u Tip eventuelt apparatet lidt bagover vha. en anden person, så du kan tage lejebolten af. u Træk lejebolten Fig. 14 (52) ud nedad og fremad. Vær opmærksom på hængselbøsningen Fig. 14 (50). u Skru lejekonsollen Fig. 14 (53)(3 x Torx 25) Fig. 14 (54) af. u Løft afdækningen på håndtagssiden Fig. 14 (55) forsigtigt af og flyt den. u Lejekonsollen Fig. 14 (53) skrues fast igen på den nye hængselside om nødvendigt ved hjælp af en akkuskruetrækker (med 4 Nm). u Skru lejedelen Fig. 14 (56) af og skru den på igen indvendigt drejet

8 Idriftsættelse u Tip apparatet lidt bagover igen og sæt lejebolten Fig. 15 (52) i igen. Kærven skal pege fremad. u Sæt afdækningen Fig. 14 (57) på på den modsatte side.* u Tip apparatet lidt bagover igen og sæt lejebolten Fig. 17 (52) i igen. Kærven skal pege fremad. u Sæt afdækningen Fig. 16 (59) på på den modsatte side.* Fig. 17 Fig. 15 FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! u Sikringen (51) skal gå i hak i siden af lejekonsollen, så lejebolten og dermed døren er sikret. u FORSIGTIG Fare for kvæstelser, når døren hælder ud! u Sikringen (51) skal gå i hak i siden af lejekonsollen, så lejebolten og dermed døren er sikret. u u Lad sikringen (51) gå i hak igen på lejekonsollen. u Sæt hængselbøsningen Fig. 16 (58) på. u Lad sikringen (51) gå i hak igen på lejekonsollen. u Sæt hængselbøsningen Fig. 14 (50) på Flytning af nederste lejedele for apparater uden selvluk Flytning af håndtag uden selvluk u Tag fjederklemmen Fig. 18 (71) ud af indgreb i døren og flyt den til den nye hængselside. alle apparater: u Vip proppen Fig. 18 (70) ud af dørlejebøsningen forneden og flyt den. Fig. 16 u Træk sikringen Fig. 16 (51) af fremad. u Træk afdækningen Fig. 16 (59) af.* u Skru stillefoden Fig. 16 (52) helt ind. u Tip eventuelt apparatet lidt bagover vha. en anden person, så du kan tage lejebolten af. u Træk lejebolten Fig. 16 (52) ud nedad og fremad. Vær opmærksom på hængselbøsningen Fig. 16 (58). u Skru lejebukken Fig. 16 (53) af (3 x Torx 25) Fig. 16 (54). u Skru lejedelen Fig. 16 (56) af (1 x Torx 25) Fig. 16 (57) og flyt den over i det overfor liggende optagelseshul i lejekonsollen, skru den fast igen. u Løft afdækningen på håndtagssiden Fig. 16 (55) forsigtigt af og flyt den. u Lejekonsollen Fig. 16 (53) skrues fast igen på den nye hængselside om nødvendigt ved hjælp af en akkuskruetrækker (med 4 Nm). Fig. 18 u Afmontér dørhåndtag Fig. 18 (72), propper Fig. 18 (73) og trykplader Fig. 18 (74) og flyt til den modsatte side. u Vær opmærksom på, at trykpladerne går rigtigt i hak ved montering på den modsatte side Montering af nederste dør u Sæt døren oppefra på lejebolten forneden Fig. 14 (52). u Luk døren. u Sæt igen plasthætten Fig. 13 (40) på lejekonsollen i midten Fig. 13 (42). u Sæt lejebolten i midten Fig. 13 (41) i den nederste dør gennem lejekonsollen i midten Fig. 13 (42). 8

9 Idriftsættelse med selvluk: u Sæt skiven Fig. 13 (44) på lejebolten i midten Fig. 13 (41) Montering af nederste selvluk Flytning af kabelforbindelse (øverste dør) For apparater med selvluk. For apparater uden selvluk gå videre med (se ). Fig. 19 u Løsn afdækningen Fig. 19 (36) fra blænden Fig. 19 (30) og sæt den i igen på den anden side. u Sæt selvlukenheden på med leddet på hængselsiden (A), så den går i hak og sving den ind (B). w Skruehullerne til venstre og højre skal ligge nøjagtigt over u Skru selvlukenheden fast (2 gange Torx 15) Fig. 19 (35). Fig. 21 u Få afdækningen Fig. 21 (63) i døren ud af indgreb med en skruetrækker. u Træk stikket Fig. 21 (60) af. u Drej lejekonsollen Fig. 21 (23) på den øverste dør ud parallelt med dørkanten. Fig. 20 u Hægt blænden Fig. 20 (30) i selvlukbøjlen, så holdetapperne peger fremad og mod forsiden mod apparatet. u Træk selvlukbøjlen Fig. 20 (34) hen til lejedelen Fig. 20 (56) og stik bolten Fig. 20 (33) i igen oppefra, så at firkanten sidder i fordybningen. u Sæt afdækningen Fig. 20 (31) på og lad den gå i hak. w Sørg for, at afdækningen sidder rigtigt, så døren lukker fejlfrit og bolten sikres. u Tag sikringen Fig. 20 (32) af ved at dreje den. u Lad blænden Fig. 20 (30) gå i hak i døren. u Luk den nederste dør. Fig. 22 VIGTIGT Kablerne kan let blive fordrejet og af den grund beskadiget! u Brug skabelonen. u Løsn den medleverede skabelon Fig. 22 (61) fra lejekonsollen og sikr dermed lejekonsollen Fig. 22 (23) og bøsningen mod, at de bliver fordrejet. u Skub lejekonsollen Fig. 21 (23) ud nedefra vha. en skruetrækker og fjern den komplet med kabel fra døren. u Skub proppen Fig. 21 (62) ud nedefra vha. en skruetrækker og flyt den over på den modsatte side. u Sæt lejekonsollens Fig. 21 (23) kabel i på den modsatte side og sæt lejekonsollen i. u Tag skabelonen Fig. 21 (61) af og fastgør den i lejekonsollen. u Sæt stikket Fig. 21 (60) i. u Læg kablet i føringen. uden selvluk u Lad afdækningen Fig. 21 (63) i døren gå i hak Montering af øverste dør u Sæt den øverste dør på lejebolten i midten Fig. 13 (41), luk døren og sæt den øverste lejekonsol Fig. 10 (23) på, så at den går i hak i oversiden af apparatet. u Skru lejekonsollen Fig. 10 (23)fast (med 4 Nm). Stik eventuelt skruehullerne i forvejen eller brug en akkuskruetrækker. u Sæt afdækning Fig. 10 (20) og afdækning Fig. 10 (21) på, så de går i hak. u Lav stikforbindelsen Fig. 8 (12) igen. u Læg kablet i føringen. u Sæt afdækningen Fig. 8 (10) på igen. Apparater uden selvluk 9

10 Idriftsættelse u Sæt afdækningen Fig. 9 (6) på på håndtagssiden udefra drejet 180 og lad den gå i hak. u Sæt afdækningen Fig. 9 (11) på på hængselsiden udefra drejet 180 og lad den gå i hak. Apparater med selvluk: u Lad døren være åben Montering af øverste selvluk For apparater med selvluk. For apparater uden selvluk gå videre med (se ). u Sæt afdækningen Fig. 6 (6) på håndtagssiden på udefra drejet 180 og lad den gå i hak Justering af dørene u Justér eventuelt de døren via de to langhuller i lejebukken forneden Fig. 16 (53) og lejebukken i midten Fig. 13 (42), så de flugter med apparatkabinettet. Skru til dette formål den midterste skrue ud i lejebukken forneden Fig. 16 (53). ADVARSEL Fare for kvæstelser ved at døren falder ud! Når lejedelene ikke er skruet tilstrækkelig fast, kan døren falde ud. Dette kan føre til alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren eventuelt ikke rigtigt, således at apparatet ikke køler rigtigt. u Lejekonsollerne skrues også fast 4 Nm. u Kontroller alle skruerne og spænd dem om nødvendigt efter. 4.2 Vandtilslutning Fig. 23 u Løsn afdækningen Fig. 23 (9) fra blænden Fig. 23 (1) og sæt den i igen på den anden side. u Sæt selvlukenheden på med leddet på hængselsiden (A), så den går i hak og sving den ind (B). w Skruehullerne til venstre og højre skal ligge nøjagtigt over u Skru selvlukenheden fast. (2 gange Torx 15) Fig. 23 (7) Bemærk u Overhold rækkefølgen. Hægt først blænden over selvlukbøjlen, derefter afdækningen. ADVARSEL Fare for elektrisk stød! u Træk apparatets stik ud af stikkontakten, inden De tilslutter apparatet til vandledningen. u Drej af for vandforsyningen, inden De tilslutter vandforsyningsledningen til IceMakeren. u Tilslutning til drikkevandsforsyningsnettet må kun foretages af en kvalificeret VVS-installatør. ADVARSEL Fare for forgiftning! u Vandets kvalitet skal svare til drikkevandsbestemmelserne i det pågældende land (f. eks. 98/83/ u IceMakeren tjener udelukkende til fremstilling af isterninger i almindelige husholdningsmængder og den skal benyttes med hertil egnet vand. Fig. 24 u Hægt blænden Fig. 24 (1) i selvlukbøjlen Fig. 24 (4), så holdetapperne peger fremad og mod forsiden mod apparatet. u Skub afdækningen Fig. 24 (5) på udefra (A) og sving den over lejedelen Fig. 24 (8) (B). u Sæt afdækningen Fig. 24 (5) på og lad den gå i indgreb i første hak. w Åbningerne til boltene ligger efter positionering af selvlukbøjlen ovenover u Træk selvlukbøjlen Fig. 24 (4) hen til lejedelen Fig. 24 (8) og stik bolten Fig. 24 (4) i igen oppefra, så at firkanten sidder i fordybningen. u Lad afdækningen Fig. 24 (5) nu gå komplet i hak på lejedelen Fig. 24 (8). w Sørg for, at afdækningen sidder rigtigt, så døren lukker fejlfrit og bolten sikres. u Tag sikringen Fig. 24 (2) af ved at dreje den. u Lad blænden Fig. 24 (1) gå i hak i døren. Fig

11 Idriftsættelse - Vandtrykket skal ligge mellem 0.15 MPa og 0.6 MPa (1,5 bar - 6 bar). - Vandtilførslen til apparatet skal ske gennem en ledning for koldt vand, som kan holde til driftstrykket og som opfylder hygiejnebestemmelserne. Benyt den vedlagte ædelstålslange (længde: 1,5 m). Genbrug ikke gamle slanger. En slange med en længde på 3 m kan fås hos kundeservice. Den skal monteres af en fagmand. I slangens tilslutningsstykket er der en si med tætning. - Mellem slangeledningen og husets vandtilslutning skal der være anbragt en spærrehane, så man kan afbryde vandforsyningen, hvis det skulle være nødvendigt. - Alle apparater og indretninger, som bruges i forbindelse med tilførsel af vandet, skal svare til de gældende forskrifter i det pågældende land. - Vandledningen må ikke beskadiges eller bøjes ved opstilling. 4.3 Isætning i køkkenfronten u Den lige del af den vedlagte ædelstålslange tilsluttes til spærrehanen. Magnetventilen er anbragt nede på apparatets bagside. Det har et metrisk R3/4 tilslutningsgevind. u Den bøjede del af den vedlagte ædelstålslange tilsluttes til magnetventilen. u Vandtilførslens spærrehane åbnes og hele vandsystemet kontrolleres med hensyn til tæthed. Inden første idriftsættelse: u Få vandledningen ventileret af den pågældende fagmand. Fig. 26 (1) Overskab (3) Køkkenskab (2) Apparat (4) Væg Køkkenindretningen kan anbringes omkring apparatet. For at tilpasseapparatet Fig. 26 (2) til køkkenhøjden, kan der anbringes et passendeoverskab Fig. 26 (1) oven på apparatet. Ved integration med normerede køkkenskabe (dybde maks. 580 mm) kan apparatet stilles op direkte ved siden af køkkenskabet Fig. 26 (3). Apparatets dør rager i siden 34 mm og i apparatets midte 50 mm frem i forhold til køkkenskabfronten. Således kan den åbnes og lukkes uden vanskeligheder. Vigtigt for ventilationen: - På overskabets bagside skal der være en ventilationsskakt med en dybde på mindst 50 mm i hele overskabets bredde. - Ventilationstværsnittet under lokalets loft skal være på mindst 300 cm 2. - Jo større ventilationstværsnittet er, jo mere energibesparende arbejder apparatet. Hvis apparatet opstilles med hængslerne ved siden af en væg Fig. 26 (4), skal afstanden mellem apparatet og væggen være mindst 40 mm. Dette svarer til håndtagets udhæng ved åbnet dør. 4.4 Transport af apparatet FORSIGTIG Fare for kvæstelser og beskadigelser gennem forkert transport! u Transportér apparatet i indpakket tilstand. u Transportér apparatet i stående tilstand. u Transportér apparatet ikke alene. 4.5 Opstilling af apparatet Ved skader på apparatet skal man omgående henvende sig til leverandøren - inden apparatet tilsluttes. 11

12 Idriftsættelse Gulvet på opstillingsstedet skal være vandret og jævnt. Apparatet må ikke stilles op på steder med direkte sollys, ved siden af komfur, radiator og lignende udstyr. Stil altid apparatet op med bagsiden direkte mod væggen. Stil ikke apparatet op uden hjælp. I henhold til normen EN 378 skal opstillingsrummet for dit apparat have et volumen på 1 m 3 for hver 8 g kølemiddel R600a. Er opstillingsrummet for lille, kan der i tilfælde af en lækage i kølemiddelkredsløbet opstå en antændelig gas-luft-blanding. Oplysningen om kølemiddelmængden findes på typeskiltet i apparatets indre. u Justér apparatet med den vedlagte gaffelnøgle via stillefødderne (A) og vha. et vaterpas, så det står fast og lige. u Støt derefter døren: Skru stillefoden på lejekonsollen (B) ud, til den ligger til mod gulvet, drej så 90 videre. ADVARSEL Brandfare på grund af fugt! Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning. u Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand. ADVARSEL Brandfare pga. kølemiddel! Det indeholdte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men brændbart. Kølemiddel, som løber ud, kan antændes. u Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges. ADVARSEL Fare for brand og beskadigelse! u Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet! ADVARSEL Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsåbninger! u Hold altid ventilationsåbningerne frie. Sørg altid for god ventilation! u Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde! u Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside. VIGTIGT Ædelståldørene er behandlet med en overfladebelægning af høj kvalitet og de må ikke behandles med det vedlagte plejemiddel. Overfladens coating vil ellers blive angrebet og beskadiget. u De coatede døroverflader må udelukkende renses med en blød, tør klud. u Kun på ædelstål-sidevæggene må der påføres et plejemiddel til ædelstål i slibningsretningen. På den måde bliver en senere rengøring lettere. u De coatede døroverflader må udelukkende renses med en blød, ren klud. u Alle transportsikringsdele fjernes. u Bortskaf emballagen (se 4.6). Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside. u Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet. 4.6 Bortskafning af emballagen ADVARSEL Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier! u Lad ikke børn lege med emballagemateriale. Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer: - Bølgepap/pap - Dele af skummet polystyrol - Folier og poser af polyethylen - Bånd af polypropylen u Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads. 4.7 Tilslutning af apparatet VIGTIGT Fare for beskadigelse af elektroniske dele! u Benyt ingen vekselretter (omformer til konvertering af jævnstrøm til vekselstrøm eller trefaset strøm) eller energisparestik. ADVARSEL Fare for brand og overopvarmning! u Brug ingen forlængerledninger eller flerstikdåser. Strømtype (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal svare til oplysningerne på typeskiltet. Det er anbragt på apparatets venstre inderside. Apparatet må kun tilsluttes til en korrekt installeret stikkontakt. Stikkontakten skal have en sikring på 10 A eller større. Den skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. u Rensning af apparatet (se 6.2). u Sæt el-stikket i stikkontakten. Når valg af sprog vises i displayet: u Vælg sprog: Bevæg markøren nedad med tasten ned Fig. 3 (7) og bevæg den opad med tasten op Fig. 3 (6). u Bekræft med tasten OK Fig. 3 (3). VIGTIGT Fare for beskadigelse gennem kondensvand! u Stil ikke apparatet op ved siden af et andet køle-/fryseapparat. 12

13 Betjening 4.8 Tænding af apparatet Tænding af køleskabet Apparatet leveres i slukket tilstand. Når du vil tænde for hele apparatet, så skal du kun tænde for køledelen. Herved tændes automatisk også for fryserdelen Indstilling af lysstyrke Lysstyrken kan indstilles mellem 0 (mindste lysstyrke) og 5 (største lysstyrke). u Aktivér hovedmenuen. u Aktivér menupunkterne EKSTRA FUNKTIONER -> KONFIGURA- TION -> BELYSNING efter w Menuen BELYSNING vises. u Aktivér menuen KØLING. u Sæt markøren til TÆND/SLUK. w Menuen TÆN/SLUK vises. w I temperaturdisplayet køledel Fig. 3 (1) vises den aktuelle køletemperatur. Ovenover står den på forhånd indstillede temperatur. w Temperaturdisplayet fryserdel blinker, indtil temperaturen er lav nok. Ligger temperaturen over 0 C blinker streger, ligger den under, blinker den aktuelle temperatur. Forneden står den på forhånd indstillede temperatur. 5 Betjening 5.1 Indstilling af displayets sprog u Aktivér hovedmenuen. u Aktivér menupunkterne EKSTRA FUNKTIONER -> KONFIGURA- TION -> SPROG efter w Valg af sprog vises i displayet. u Sæt markøren på det ønskede sprog. w Alle menuteksterne vises nu på det netop indstillede sprog. u indstil lysere: Tryk på tasten op Fig. 3 (6). u indstil mørkere: Tryk på tasten ned Fig. 3 (7). w Den nye indstilling accepteres. 5.3 Temperaturdisplayets kontrast Kontrasten mellem skrift og baggrund i temperaturdisplayet kan tilpasses Indstilling af kontrast Kontrasten kan indstilles mellem 1 (svag kontrast) og 10 (stærk kontrast).. u Aktivér menupunkterne EKSTRA FUNKTIONER -> KONFIGURA- TION -> KONTRAST efter u Indstil stærkere kontrast: Tryk på tasten op Fig. 3 (6). u Indstil svagere kontrast: Tryk på tasten ned Fig. 3 (7). w Den nye indstilling accepteres. 5.2 Temperaturvisningens lysstyrke Du kan tilpasse temperaturvisningens lysstyrke til lysforholdene i opstillingsrummet. 5.4 Se opbevaringstider u Aktivér menupunktet OPBEVARINGSTIDER. w Der vises en hjælpetekst om opbevaringstider for fødevarer. -elleru Vent 30 sek. w Menuen OPBEVARINGSTIDER vises igen. 13

14 Betjening u Aktivér en af fødevaregrupperne. w I displayet vises en tabel med bogstaverne fra A til Z. De står for første bogstav af den søgte fødevare. u Sæt markøren på det ønskede bogstav. w I displayet vises en liste med betegnelser på fødevarer. Markøren står på den første fødevare med det forinden valgte bogstav. Vælges et bogstav, der ikke findes som første bogstav i listen, så står markøren på det efterfølgende bogstav. u Bekræft den pågældende fødevare med knappen OK Fig. 3 (3). w I displayet vises de anbefalede opbevaringstider. w Opbevaringstiderne gælder for det pågældende opbevaringssted. -- betyder ikke egnet. u Tilbage til fødevaregrupperne: Tryk på tasten venstre Fig. 3 (5). u Tilbage til temperaturvisningen: Tryk på tasten OK Fig. 3 (3). 5.5 Børnesikring Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger Tænde for børnesikring u Aktivér menupunkterne EKSTRA FUNKTIONER -> BØRNE- SIKRING-> INFO efter w Hjælpeteksten i displayet beskriver børnesikringens formål. u Tryk tasten venstre Fig. 3 (5), indtil der i displayet atter står TÆND og INFO. u Aktivér TÆND. w Børnesikringen er slået til. I displayet lyser symbolet. w Der kan ikke foretages nogen indstillinger. Trykkes en vilkårlig tast, så vises en hjælpetekst. Efter 3 sekunders betjening af tasten OK kan apparatets indstillinger ændres Slukke for børnesikring u Aktivér menupunkterne EKSTRA FUNKTIONER -> BØRNE- SIKRING-> SLUK efter w Børnesikringen er slået fra. Symbol Børnesikring slukker. 5.6 Døralarm For køle-/biofresh-del og fryserdel Når døren er åben i mere end 60 s, lyder den akustiske alarm. I displayet vises: LUK VENLIGST DØREN. Den akustiske alarm stopper automatisk, når døren lukkes. I displayet vises temperaturen af den del af apparatet, som har udløst alarmen Slukke for den akustiske døralarm: Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør. Lyden er slået fra, så længe som døren er åben. w Døralarmen stopper. w I displayet vises temperaturen. Displayet skifter til den normale temperaturvisning. 5.7 Temperaturalarm Når frysetemperaturen ikke er lav nok, udløses den akustiske alarm. I displayet vises: TEMPERATUREN ER FOR HØJ. Årsagen for en for høj temperatur kan være: - varme, friske fødevarer blev lagt i - under sortering og udtagning af fødevarer er for megen varm luft fra rummet strømmet ind - strømmen har svigtet igennem længere tid - apparatet er defekt. Den akustiske alarm stopper automatisk, når temperaturen er tilstrækkelig lav igen. Når alarmtilstanden er uændret: (se Driftsfejl). Bemærk Når temperaturen ikke er lav nok, kan fødevarer fordærve. u Kontrollér fødevarerne med hensyn til kvalitet. Fordærvede fødevarer må ikke spises mere Slukke for den akustiske temperaturalarm: Den akustiske alarm kan slås fra. Når temperaturen igen er tilstrækkelig lav, er alarmfunktionen atter aktiv. w Den akustiske alarm stopper. w Displayet skifter tilbage til temperaturvisning. 5.8 Køleskab Pga. den naturlige luftcirkulation i køleskabet opstår der forskellige temperaturområder. Umiddelbart over skillepladen til BioFresh området og ved bagvæggen er det koldest. I det forreste øverste område og i døren er det varmest Køling af fødevarer Bemærk Energiforbruget stiger og køleeffekten reduceres, når ventilationen er utilstrækkelig. u Hold altid ventilatorluftsprækkerne frie. u I det øverste område og i døren opbevares smør og konserves. (se Oversigt over apparatet) u Brug genbrugelige plast-, metal-, aluminiums,- galsbeholdere og alufolie til indpakning. u Den forreste del af køleskabets bund bruges kun til midlertidig placering af varer, f. eks. når man rydder op i køleskabet eller udsorterer ting. Lad dog ikke nogen ting blive stående, ellers kan de blive skubbet bagud eller vælte, når døren lukkes. u Opbaver ikke fødevarer for tæt, så at luften kan cirkulere. u Sørg for, at flasker ikke kan vælte: Skub flaskeholderen i den rigtige position. I bunden af køleskabet kan man efter ønske bruge den integrerede flaskeholder eller glaspladen: 14

15 Betjening u brug af flaskeholder: opbevar glaspladen under flaskeholderen for at spare plads. u Læg flaskerne således, at bunden peger mod bagvæggen. Såfremt flaskerne rager ud over flaskeholderen foran: u Den nederste hylde i døren sættes en position højere op Indstilling af temperaturen Temperaturen kan indstilles fra +9 C til +3 C / ved apparater med BioFreshPlus +9 C til +2 C, anbefalet er +5 C. u Aktivér menupunkterne KØLING -> TEMPERATUR efter w Der vises en hjælpetekst om den anbefalede køletemperatur. I displayet vises herefter foroven den aktuelle temperatur og forneden den ønskede temperatur. Ændring af temperaturen i skridt på 1 C: Tryk kort på tasten. Fortløbende ændring af temperaturen: Hold tasten nede. u Indstille højere temperatur: Tryk påtasten op Fig. 3 (6). u Indstille lavere temperatur: Tryk på tasten ned Fig. 3 (7). u Acceptere indstillingen: Tryk på tasten OK Fig. 3 (3). w Køletemperaturen skifter langsomt til den nye værdi. u Annullere proceduren: Tryk på tasten venstre Fig. 3 (5). -elleru Tryk ikke på nogen tast i 10 sekunder SuperCool Med SuperCool skifter De til den højeste nedkølingseffekt. Hermed opnår De lavere køletemperaturer. Benyt SuperCool til nedkøling af større fødevaremængder. SuperCool har et noget større energiforbrug. Køling med SuperCool u Aktivér menupunkterne KØLE -> SUPERCOOL-> INFO efter w Hjælpeteksten i displayet beskriver, hvad SuperCool bruges til. u Tryk tasten OK Fig. 3 (3), indtil der i displayet atter står TÆND og INFO. u Vælg TÆND. w SuperCool er tændt. w SuperCool slukker efter 6 til 12 timer automatisk. Apparatet fortsætter med at arbejde i energibesparende normal drift. Slukke SuperCool før tiden u Aktivér menupunkterne KØLE -> SUPERCOOL->SLUK efter w SuperCool er s Feriefunktion Feriefunktionen sparer energi og forhindrer lugtdannelse, når køledelens dør forbliver lukket igennem længere tid. Ved aktiveret feriefunktion er frysedelen fortsat i drift. Tænde feriefunktion u Tag alle fødevarerne ud. u Aktivér menupunkterne KØLE -> HOLIDAY-> INFO efter w Hjælpeteksten i displayet beskriver, hvad feriemodus bruges til. u Tryk tasten OK Fig. 3 (3), indtil der i displayet atter står TÆND og INFO. u Sæt markøren til TÆND. w Feriefunktionen er slået til. I displayet står foroven HOLIDAY i stedet for køletemperaturen. Slukke feriefunktion u Aktivér menupunkterne KØLE -> HOLIDAY-> SLUK efter w Feriefunktionen er slået fra Flytning af hylder Indbyggede spærrer sørger for, at hylderne ikke kan trækkes helt ud ved en fejltagelse. u Løft hylden og træk den ud fremad. u Hylden skal altid skubbes ind således, at den høje kant ved hyldens bagside viser opad. w Fødevarerne fryser ikke fast til bagvæggen Brug af delbar hylde u Glaspladen med anslagskant (2) skal ligge bagest Flytning af dørhylde u Hylden tages ud som vist på afbildningen. Fig. 27 Bokshylderne kan tages ud og stilles på bordet som en enhed. Man kan benytte kun en eller også begge bokse. Når der skal stå særlig høje flasker, så hænges kun den brede boks i over flaskehylden. Gennem vores kundeservice kan man i stedet for en bred og en lille boks også få tre små bokse som specielt udstyr. 15

16 Betjening u Flytning af bokse: Tag dem ud opadtil og sæt dem i igen på et vilkårligt sted. u Tag låget af: Åbn dem 90 og tag dem ud i opadgående retning Udtagning af flaskeholder u Tag altid fat i flaskeholderen på kunststofdelen. 5.9 BioFresh-del BioFresh-delen muliggør en op til tre gange så lang opbevaringstid ved samme kvalitet for nogle friske fødevarer i forhold til traditionel køling. Ved fødevarer med oplysning om mindste holdbarhed gælder den på emballagen angivne dato altid HydroSafe HydroSafe egner sig med indstillingen fugtig til opbevaring af ikke indpakket salat, grøntsager, frugt med stor egen fugtighed. Når skuffen er godt fyldt op, opstår et dugvådt klima med en luftfugtighed på op til max. 90 %. Luftfugtigheden i rummet er afhængig er fugtindholdet i de opbevarede kølevarer samt af, hvor tit skuffen åbnes. Du kan selv indstille fugtigheden DrySafe DrySafe egner sig til opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk, pølse). Her opnås et relativt tørt opbevaringsklima BioFreshPlus-hylde (regulerbar)* Den regulerbare BioFreshPlus-hylde egner sig alt efter indstilling til opbevaring af havfrugter, frugt/grøntsager eller sydfrugter Opbevaring af fødevarer Bemærk u I BioFresh-delen hører kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, halvmodne tomater, courgetter samt kuldefølsomme sydfrugter ikke hjemme. u Opbevar citrus- og sydfrugter i BioFreshPlus-rummet ved +6 C.* u For at fødevarerne ikke bliver fordærvet pga. smitte fra kim: Opbevar uindpakkede dyre- og plantefødevarer adskilt fra hinanden i skufferne. Dette gælder også for forskellige kødsorter. Hvis fødevarer af pladsmangel skal opbevares sammen: u Pak fødevarerne ind Opbevaringstider* Standardværdier for opbevaringstid ved lav luftfugtighed Smør op til 90 dage Skæreost op til 110 dage Standardværdier for opbevaringstid ved lav luftfugtighed Mælk op til 12 dage Pølse, pålæg op til 9 dage Fjerkræ op til 6 dage Svinekød op til 7 dage Oksekød op til 7 dage Vildt op til 7 dage Bemærk u Vær opmærksom på, at proteinrigere fødevarer hurtigere bliver dårlige. Dvs. skal- og krebsdyr bliver hurtigere dårlige end fisk, fisk hurtigere end kød. Standardværdier for opbevaringstid ved høj luftfugtighed Grøntsager, salater Artiskokker op til 14 dage Selleri op til 28 dage Blomkål op til 21 dage Brokkoli op til 13 dage Julesalat op til 27 dage Feldsalat op til 19 dage Ærter op til 14 dage Grønkål op til 14 dage Gulerødder op til 80 dage Hvidløg op til 160 dage Kålrabi op til 55 dage Grøn salat op til 13 dage Urter op til 13 dage Porrer op til 29 dage Svampe op til 7 dage Radisser op til 10 dage Rosenkål op til 20 dage Asparges op til 18 dage Spinat op til 13 dage Savojkål op til 20 dage Frugt Aprikoser op til 13 dage Æbler op til 80 dage Pærer op til 55 dage Brombær op til 3 dage Dadler op til 180 dage Jordbær op til 7 dage Figner op til 7 dage Blåbær op til 9 dage Hindbær op til 3 dage Solbær op til 7 dage Kirsebær, søde op til 14 dage Kiwi op til 80 dage 16

17 Betjening Standardværdier for opbevaringstid ved høj luftfugtighed Ferskener op til 13 dage Blommer op til 20 dage Tyttebær op til 60 dage Rabarber op til 13 dage Stikkelsbær op til 13 dage Vindruer op til 29 dage Krebs Yderligere standardværdier for opbavaringstid i BioFreshPlus-rum Muslinger Sushi Alt godt fra havet ved -2 C ved -2 C ved -2 C Sydfrugter op til 4 dage op til 6 dage op til 4 dage Papaya ved 6 C op til 15 dage Kaktusfigner ved 0 C op til 20 dage Maracuja ved 6 C op til 24 dage Citroner ved 6 C op til 45 dage Limetter ved 6 C op til 55 dage Indstilling af temperaturen for BioFreshPlus med betjeningspanelet* u Temperaturen for BioFreshPlus-hylden kan indstilles særskilt ved betjeningspanelet (se Oversigt over apparatet). Fig. 28 u Indstilling til fisk og havfrugter: Tryk tasten -2 C. u Indstilling som normal BioFresh-hylde: Tryk tasten 0 C. u Indstilling til sydfrugter: Tryk tasten 6 C Indstilling af temperaturen for BioFreshPlus med displayet* u Som alternativ til betjeningspanelet kan temperaturen i BioFreshPlus-hylden også indstilles ved hjælp af displayet. u Aktivér menupunkterne KØLING - > BIOFRESHPLUS efter w I displayet vises foroven den aktuelle temperatur og forneden den ønskede indstilling. u Indstille højere temperatur: Tryk påtasten op Fig. 3 (6). u Indstille lavere temperatur: Tryk påtasten ned Fig. 3 (7). u Acceptere indstillingen: Tryk på tasten OK Fig. 3 (3). w BioFresh-temperaturen skifter langsomt til den nye værdi. u Annullere proceduren: Tryk påtasten venstre Fig. 3 (5). -elleru Tryk ikke på nogen tast i 10 sekunder Indstilling af temperatur i BioFresh-delen Temperaturen kan indstilles særskilt i BioFresh- og i BioFreshPlus*-hylden. Den på forhånd indstillede værdi B5 / U5* svarer til normen IEC u Aktivér menuen EKSTRA FUNKTIONER. u AKTIVÉR BIOFRESH ELLER BIOFRESHPLUS*. u Vælg INFO. w Hjælpeteksten i displayet viser BioFresh-temperaturens indstillingsområde. u Tryk tasten venstre Fig. 3 (5), indtil der i displayet atter står INDSTILLING og INFO. Fig. 29 u Sæt markøren til INDSTILLING. w I displayet vises foroven den aktuelle indstilling og forneden den nye indstilling. Bemærk Ved ændring af indstillingen henimod mere køling, B4 til B1 eller U4 til U1*, kan minusgrader blive nået. u Fødevarer kan fryse i BioFresh-hylderne. Mulighed for kuldeskader. u Indstil en højere temperatur (B6 til B9 eller U6 til U9*): Tryk på tasten op Fig. 3 (6). -elleru Indstil en lavere temperatur (B4 til B1 eller U4 til U1*): Tryk på tasten ned Fig. 3 (7). u Acceptere indstillingen: Tryk på tasten OK Fig. 3 (3). u Annullere proceduren: Tryk påtasten venstre Fig. 3 (5) Indstilling af fugtighed i HydroSafe u lav luftfugtighed: skub regulatoren til venstre. u høj luftfugtighed: skub regulatoren til højre Skuffer Fig. 30 u Træk skuffen ud, løft den bagved og tag den så frem for at fjerne den. u Skub skinnerne ind igen! 17

18 Betjening Fig. 31 u Træk skinnerne ud. u Sæt skuffen på skinnerne og skub den ind, indtil man kan høre, at den falder i hak bagved Fugtreguleringsspjæld Fig. 32 u Tag fugtreguleringsspjældet ud. Træk pladen forsigtigt frem, når alle skufferne er taget ud og tag den så ud nedadtil. u Sæt fugtreguleringsspjældet i. Pladens lågskinner føres nedefra ind i den bageste holder Fig. 32 (1) og ind i holderen Fig. 32 (2) foran Fryser I fryseren kan du opbevare dybfrostvarer og frysevarer, lave istreninger og nedfryse friske fødevarer Nedfrysning af fødevarer De kan højst nedfryse så mange kg friske fødevarer indenfor 24 timer, som der er oplyst på typeskiltet under "frysekapacitet... kg/24h". Skufferne kan hver for sig belastes med maks. 25 kg frysevarer, pladerne med hver maks. 35 kg. FORSIGTIG Fare for kvæstelser på grund af glasskår! Flasker og dåser med drikkevarer kan sprænges under nedfrysning. Dette gælder især for kulsyreholdige drikkevarer. u Flasker og dåser med drikkevarer må ikke nedfryses! For at fødevarerne fryses hurtigt helt igennem, skal følgende mængder pr. pakke ikke overskrides: - Frugt, grøntsager op til 1 kg - Kød op til 2,5 kg u Fødevarer pakkes portionsvis ind i fryseposer og genbrugelige plast-, metal- eller aluminiumbeholdere Optøning af fødevarer - i kølerummet - ved stuetemperatur - i mikrobølgeovn - i bage/varmluftovn u Optøede fødevarer må kun undtagelsesvis fryses igen Indstilling af temperatur i fryseren Apparatet er seriemæssigt indstillet til normal drift. Temperaturen kan indstilles fra -16 C til 26 C, -18 C anbefales. u Aktivér menupunkterne KØLING -> TEMPERATUR efter w Der vises en hjælpetekst om den anbefalede frysetemperatur. Herefter vises den aktuelle temperatur i den øvre del af displayet og den ønskede temperatur i den nedre del. Ændring af temperaturen i skridt på 1 C: Tryk kort på tasten. Fortløbende ændring af temperaturen: Hold tasten nede. u Indstille højere temperatur: Tryk på tasten op Fig. 3 (6). u Indstille lavere temperatur: Tryk påtasten ned Fig. 3 (7). u Acceptere indstillingen: Tryk på tasten OK Fig. 3 (3). w Frysetemperaturen skifter langsomt til den nye værdi. u Annullere proceduren: Tryk på tasten venstre Fig. 3 (5). -elleru Tryk ikke på nogen tast i 10 sekunder SuperFrost Med denne funktion kan De nedfryse friske fødevarer hurtigt helt ind til kernen. Apparatet arbejder med maksimal køleeffekt, herved kan køleaggregatets lydudvikling overgangsvist være højere. De kan højst nedfryse så mange kg friske fødevarer indenfor 24 timer, som der er oplyst på typeskiltet under "frysekapacitet... kg/24h". Den maksimale mængde af dybfrysningsvarer er forskellig alt efter model og klimaklasse. Nedfrysning med SuperFrost De skal ikke tænde for SuperFrost i følgende tilfælde: - ved ilægning af allerede frossede varer - ved nedfrysning af op til ca. 2 kg friske fødevarer hver dag u Aktivér menupunkterne FRYSE -> SUPERFROST ->TÆND efter w Superfrost er tændt. w Frysetemperaturen falder, apparatet arbejder med størst mulig køleeffekt. Ved en mindre mængde varer, som skal nedfryses: u vent i ca. 6 timer. -eller- Ved maksimal mængde af dybfrostvarer: u vent i ca. 24 timer. Ved en mindre mængde varer, som skal nedfryses: u Læg de friske fødevarer ind, fortrinsvis på de øverste hylder. -eller- Ved maksimal mængde af dybfrostvarer: u De indpakkede fødevarer lægges direkte på pladerne og efter afsluttet nedfrysning lægges de direkte i skufferne. w SuperFrost slukker automatisk. Alt efter den mængde, som er blevet lagt i, tidligst efter 30 timer, senest efter 60 timer. w Nedfrysningen er afsluttet. w Apparatet fortsætter med at arbejde i energibesparende normal drift. Slukke SuperFrost før tiden u Aktivér menupunkterne FRYSE -> SUPERFROST ->SLUK efter w Superfrost er slukket Skuffer 18

19 Betjening u For at opbevare dybfrostvarer direkte på hylderne: Træk skuffen fremad og tag den ud Hylder u Udtagning af hylde: Løft foran og træk ud. u Isætning af hylde igen: Skub den simpelthen ind til anslaget VarioSpace Ud over skufferne kan De også tage hylderne ud. Således får De plads til større dele. Fjerkræ, kød, store dele vildt og større bagværk kan nedfryses i et stykke og tilberedes yderligere. u Skufferne kan hver for sig belastes med maks. 25 kg frysevarer, pladerne med hver maks. 35 kg Infosystem Fig. 33 (1) Færdigretter, is (4) Pølse, brød (2) Svinekød, fisk (5) Vildt, svampe (3) Frugt, grøntsager (6) Fjerkræ, oksekød/ kalvekød Disse tal angiver opbevaringstiden i måneder for flere forskellige frysevarer. De oplyste opbevaringstider er vejledende værdier Køleelementer I tilfælde af strømsvigt forhindrer køleelementerne, at temperaturen stiger for hurtigt. Tænding af IceMaker Apparatets vandtilslutning skal være tilsluttet. u Aktivér menupunkterne FRYSE -> ICEMAKER -> INFO efter w Hjælpeteksten i displayet beskriver, hvad man skal tage hensyn til i forbindelse med brug af apparatets IceMaker. u Tryk tasten venstre Fig. 3 (5), indtil der i displayet atter står TÆND og INFO. u Aktivér TÆND. w IceMaker er tændt. I displayet vises: Når isterningebeholderen er fyldt, vises. Slukning af IceMaker u Aktivér menupunkterne FRYSE -> ICEMAKER ->SLUK efter w IceMaker er slukket. Fremstilling af isterninger Kapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, jo flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum. Isterningerne falder fra IceMakeren ned i skuffen. Når en bestemt højde er nået, laves der ikke flere isterninger. IceMakeren fylder ikke skuffen helt op til kanten. Hvis der er brug for store mængder isterninger, kan du bytte hele IceMaker-skuffen med skuffen ved siden af. Når skuffen lukkes, begynder IceMakeren igen automatisk med at fremstille isterninger. Når der tændes første gang for IceMakeren, kan det vare op til 24 timer, før de første isterninger fremstilles. Bemærk Når apparatet benyttes for første gang og når det ikke blev benyttet igennem længere tid, skal IceMakeren skylles for at fjerne eventuelle partikler. u Benyt og forbrug derfor ikke de isterninger, som er blevet fremstillet inden for de første 24 timer. Indstilling af vandtilførselstid IceMaker-vandventilens åbningstid kan indstilles, når f. eks. vandtrykket i ledningen er for lavt eller for højt. Vandtilførselstiden kan indstilles i trin fra E1 (kort tilførselstid) til E8 (lang tilførselstid). Ved for lang tilførselstid kan der f. eks. dannes store isterninger eller en isblok, indstil så en kortere tilførselstid. Brug af køleelementer u Læg køleelementerne på pladsbesparende vis i den øverste fryseboks. u De nedfrosne køleelementer lægges på de frosne varer i fryserummets øvre, forreste del.* IceMaker IceMakeren findes i den øverste skuffe i fryseren. Skuffen har påskriften "IceMaker". Sørg for, at følgende betingelser er opfyldt: - Apparatet står vandret. - Apparatet er tilsluttet. - Fryseren er tændt. - IceMakeren er tilsluttet vandforsyningen. Fig. 34 u Aktivér menupunkterne FRYSE -> ICEMAKER ->VANDTIL- FØRSEL efter u Forkort vandtilførselstiden: Tryk påtasten op Fig. 34 (6). -elleru Forlængelse af vandtilførselstid: Tryk på tasten ned Fig. 34 (7). 19

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 010813 7085612-00 CBNes... 7 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I CN3366,I CN3356,I CP3314 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 050112 7085004-00 CBNes... 7 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 121011 7084666-00 KB/ KBesf... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 240810 7084440-01 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 240811 7085230-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 210610 7084524-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 301109 7084364-02 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 120711 7084656-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 300909 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 240713 7085320-00 KB/ KBesf... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr...

Læs mere

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination 300909 7084404-01 BNes/SBNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3

Læs mere

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe

Brugsvejledning Integrerbare køleskabe Brugsvejledning Integrerbare køleskabe 021211 7085094-00 IKB/EKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 230709 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination, integrerbar, fast dør 190911 7084284-04 IC/ICN/SICN/ICP... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 280611 7085084-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 140612 7085314-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 160710 7084418-04 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 181212 7085642-00 CN(es)/ CNP... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 120309 7084440-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 010909 7084418-03 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges 140910 7082448-02 EKB/ (S)IKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab 220808 7082650-00 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser

Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser Brugs- og montagevejledning Vintempereringsskab med fryser 120309 7084454-00 SWTNes/WTNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del 240713 7085616-00 SKBes/SKB/KB/KBes 31/36/42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 290512 7085018-01 SGN/SGNesf... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over skab og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 120612 7084646-00 SGN/SGNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3

Læs mere

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination

Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination Brugsvejledning BioFresh-fryse-kombination 270510 7084404-02 BNes/SBNes... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde...

Læs mere

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges

Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges Brugsvejledning Køleskab med BioFresh, kan indbygges 200611 7082448-03 EKB/ (S)IKB... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab 260713 7085582-00 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK GNP3666-4156-4166 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del, integrerbar, fast dør

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del, integrerbar, fast dør Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del, integrerbar, fast dør 010410 7084282-03 ICB/ICBP/ICBN/SICBN... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 220808 7082676-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet SKBes4213 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 2 1.4. Opstillingsmål... 2

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet C( Pesf ) 3523/C( Pesf ) 4023/CP( esf ) 3413/CP( esf ) 3813 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK KB4210 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 2 1.4. Opstillingsmål...

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 180908 7082672-01 CN(es)... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

Brugsvejledning. Fritstående køleskab. K(sl)2630/

Brugsvejledning. Fritstående køleskab. K(sl)2630/ Brugsvejledning Fritstående køleskab 080416 7082831-03 K(sl)2630/3130... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over skab og udstyr... 2 1.2 Skabets anvendelsesområde...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK B2756 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4. Opstillingsmål...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over køle-/fryseskabet... 2 Konformitet... 3 Klimaklasse... 3 HomeDialog... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Betjenings- og displayelementer... 4 Betjening af

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I KB2310,I KB2710,I KB3510 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat

Læs mere

CTP2121,CTPsl2121,CTP2521,CTPsl2521 CTP2541,CTPsl2541,CTP2921,CTPsl2921

CTP2121,CTPsl2121,CTP2521,CTPsl2521 CTP2541,CTPsl2541,CTP2921,CTPsl2921 Br ugsanvi sni ng DK CTP2121,CTPsl2121,CTP2521,CTPsl2521 CTP2541,CTPsl2541,CTP2921,CTPsl2921 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI G 1313,UI G 1323,UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse

Læs mere

*Afhængig af model 1

*Afhængig af model 1 Br ugsanvi sni ng DK KP3620,KP4220 *Afhængig af model 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køleskabet... 2 Køleskabets anvendelsesområde... 2 Klimaklasse... 3 Konformitet... 3 Dimensioner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet CBNP3956 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde til høje flasker

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I CBN3314 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 2 1.4.

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK CNesf5113 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.3. Opstillingsmål... 3

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I CU3314,I CUN3314 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK CU( sl ) ( ef )2311/2811/3311 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde GNP3166 Indholdsfortegnelse Oversigt over fryseskabet... 1 Apparatets anvendelsesmåde... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling...

Læs mere

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 T( Pesf ) 1710.T1810,T( Pesf ) 1714,T( P) 1410,T( P) 141 T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I K2350,I K2750 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI G1313,UI G1323 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

*Afhængig af model 1

*Afhængig af model 1 Br ugsanvi sni ng DK KP2620/K( P) ( sl )3120 *Afhængig af model 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: Oversigt over køleskabet... 2 Køleskabets anvendelsesområde... 2 Klimaklasse... 3 Konformitet... 3

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over fryseskabet. Apparatets anvendelsesområde

Indholdsfortegnelse. Oversigt over fryseskabet. Apparatets anvendelsesområde Br ugsanvi sni ng DK GN1066 Indholdsfortegnelse Oversigt over fryseskabet... 1 Apparatets anvendelsesmåde... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle køleskabe... 2 Teknisk

Læs mere

Brugsvejledning. Køle-fryse-kombination. CN(be)(ef)(bs)31../35../39../

Brugsvejledning. Køle-fryse-kombination. CN(be)(ef)(bs)31../35../39../ Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 140416 7082870-00 CN(be)(ef)(bs)31../35../39../40..... Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr...

Læs mere

Indhold. 1. Oversigt over apparatet

Indhold. 1. Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK CNes6256 Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4. Energispareråd... 3 2.

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK WKt6451 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr... 3 1.4.

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I GN2756,I GN3556,SI GN3566 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning for indbyggede køleapparater

Brugsanvisning for indbyggede køleapparater Brugsanvisning for indbyggede køleapparater DK 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer Afb. A Tænd/sluk og temperaturregulator. punkt = varm maks. = kold Anbefalet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og montagevejledning

Brugs- og montagevejledning Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 120416 7086136-01 CB(ef)/ CBP(ef)/ CBN(ef/bs)... C Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparat

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK WKt4552,WKt5552 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Oversigt over apparat og udstyr... 2 1.3. Energispareråd...

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del, integrerbar, fast dør

Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del, integrerbar, fast dør Brugs- og montagevejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del, integrerbar, fast dør 200808 7084282-00 ICB/ICBN/SICBN... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UWKes1752 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Oversigt over apparat og udstyr... 3 2. Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK ECBN6156 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Note til testinstitutioner... 2 1.3. Oversigt over apparat og

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK ECBN5066 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Note til testinstitutioner... 2 1.3. Oversigt over apparat og

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere