Teknisk Forskrift TF Revisionsplanlægning. 30. september 2008 FBC/IMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Forskrift TF Revisionsplanlægning. 30. september 2008 FBC/IMA"

Transkript

1 Teknisk Forskrift TF september 2008 FBC/IMA Revisionsplanlægning Krav til koordineret revisionsplanlægning for transmissionsanlæg og kraftværker Forskriften er gældende fra den Dok /08_v1, Sag 08/460 1/13

2 Indhold 1. Forskriftens formål Terminologi og forkortelser Referencer/henvisninger Generelt Langtidsplanlægning Generelt Indmelding, tidsplan og - frister Langtidsplanens indhold års produktions- og netrevisionsplanlægning Generelt Koordinering og prioritering Udlandsforbindelserne Produktionsanlæg Transmissionsanlæg Undtagelser Behandling af afbrydelsesønsker Tidsplan- og frister Revisionsplanens indhold Bortfald af revisionsgodkendelse Ad hoc afbrydelsesplanlægning Øvrige planlagte driftsarbejder i transmissionsanlæg (ikke afbrydelser) Dokumentation af egenskaber for produktionsanlæg Klagemulighed Ikrafttræden Dok /08_v1, Sag 08/460 2/13

3 Historik: Denne forskrift TF Revisionsplanlægning erstatter: - TF 5.4 "Driftsplanlægning" (Østdanmark) Forskriften er udgivet af Energinet.dk, og kan hentes på eller ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf Dok /08_v1, Sag 08/460 3/13

4 1. Forskriftens formål Denne forskrift fastlægger krav til koordineret revisionsplanlægning for transmissionsanlæg og for produktionsanlæg 25MW - herunder kravene til de produktionsbalanceansvarliges og transmissionsselskabernes bidrag til revisionsplanlægningen i samarbejde med Den systemansvarlige. Forskriften opstiller krav til prøvning af produktionsanlæg efter revision, kriterier for aktørernes vilkår ved forsinkelser af planlagte revisioner, samt kriterier for hvornår den systemansvarlige virksomhed kan aflyse planlagte afbrydelser. 2. Terminologi og forkortelser TSO (Transmission System Operator) Systemansvarlig for et område. Energinet.dk er TSO for Danmark. Systemansvarlig (Energinet.dk) Ansvarlig for at elsystemet i Danmark driftsmæssigt fungerer som et koordineret elsystem med tilstrækkelig forsyningssikkerhed, herunder opretholde teknisk kvalitet og balance samt sikre tilstrækkelig produktionskapacitet. Kontrolcenter-el Kontrolrumsfunktion hos Den systemansvarlige, der varetager den overordnede styring/overvågning af det samlede elsystem og disponerer hele transmissionsnettet. Regionalt kontrolrum Kontrolrumsfunktion der i netregionen styrer/overvåger 132- og 150kV transmissionsanlæg og varetager koordinering med netselskabers kontrolrum i netregionen. Balanceansvarlig aktør En balanceansvarlig aktør er en aktør, der har indgået aftale om balanceansvar med Den systemansvarlige, og som dermed er godkendt af Den systemansvarlige til at varetage balanceansvar separat for forbrug, produktion eller elhandel. I denne forskrift anvendes begrebet balanceansvarlig om den aktør, der har balanceansvaret for produktionsanlæg 25MW samt hertil relaterede aftaler om fysisk el-handel (produktionsbalanceansvar). 3. Referencer/henvisninger - Elforsyningsloven - Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. - Gældende tekniske forskrifter og markedsforskrifter Dok /08_v1, Sag 08/460 4/13

5 4. Generelt Ifølge elforsyningslovens 27b stk. 1 kan transmissionsanlæg stillet til rådighed for den systemansvarlige virksomheds samt elproduktionsanlæg med en kapacitet på mere end 25 MW ikke tages ud af drift i længere tid uden godkendelse fra Den systemansvarlige. Hvis anlægget tages ud af drift af andre årsager end revisioner, herunder f.eks. ombygninger eller mølposelægning, behandles ansøgningerne ved særskilt, individuel sagsbehandling, idet dette ikke forekommer i samme kontinuerte cyklus som 1-års revisionsplanlægningen. Af hensyn til aktørernes planlægning og varetagelsen af forsyningssikkerheden foretager en koordineret revisionsplanlægning af transmissionsanlæg, der er stillet til den systemansvarlige's rådighed 1, samt af elproduktionsanlæg over 25 MW. Revisionsplanlægningen består i koordinering og godkendelse af produktionsselskabernes ønsker for anlæg >25MW og revisionsønsker for transmissionsanlæg, inkl. revisionsønsker for udlandsforbindelserne. Den systemansvarlige koordinerer endvidere med udenlandske samarbejdspartnere med hensyn til produktions- og netanlægsrevisioner i deres områder. Koordineringen sker så vidt muligt så revisioner kan gennemføres uden af bringe forsyningssikkerheden i fare og så markedets funktion sikres bedst muligt. Afbrydelser der er planlagt og godkendt i revisionsplanen skal genbekræftes på foranledning af det regionale kontrolrum senest 3 dage inden planlagt iværksættelse. Inden planlagte koblinger effektueres i driftsdøgnet, skal der altid indhentes tilladelse hos den systemansvarlige. Såfremt en fastsat tidsfrist for afslutning af revisionen/afbrydelsen ikke kan overholdes meddeles dette omgående til den systemansvarlige med begrundelse samt angivelse af ny tidsfrist for afslutning. 5. Langtidsplanlægning 5.1 Generelt Langtidsplanen rækker 2-6 år frem. Planen skal sikre, at kendte, større revisionsarbejder i transmissions- og produktionsanlæg, der har en indbyrdes afhængighed og som kan forringe forsyningssikkerheden, ikke planlægges til udførelse indenfor samme år, men spredes over en årrække. 5.2 Indmelding, tidsplan og - frister De enkelte driftsansvarlige og produktionsbalanceansvarlige skal indmelde kendte eller ændrede afbrydelsesbehov for større revisionsarbejder (omgalvani- Dok /08_v1, Sag 08/460 5/13

6 sering af master, jordtrådsudskiftninger, masteflytninger, større generatorrevisioner osv.) med betydning for systemdriften i den kommende 6-års periode senest den 1. oktober året forud for en kommende revisionsplans gyldighedsperiode. Indmeldinger til langtidsplanen skal indeholde: 2-3 år frem: - anlægsidentifikation - revisionens varighed og eventuel ønsket revisionsperiode i det omfang det er muligt - årsag til afbrydelsen 4-6 år frem (for afbrydelser med forventet varighed over én uge 2 ): - anlægsidentifikation - estimat af revisionens varighed - årsag til afbrydelsen På baggrund af indmeldingerne vil den systemansvarlige udarbejde en oversigt over kendte arbejder og større revisioner i den kommende 2-6 års periode. Planen for 2-3 år vil indeholde alle indmeldte revisioner. Planen for 4-6 år vil kun indeholde revisioner med forventet varighed over én uge. Planen vil foreligge den 1. november året forud for 6-års perioden. Opdateringer kan indmeldes sammen med indmeldinger til den endelige netrevisionsplan senest 15. januar. Langtidsplanen godkendes ikke. 5.3 Langtidsplanens indhold Den foreløbige langtidsplan indeholder i muligt omfang: - anlægsidentifikation - revisionens varighed og eventuel ønsket revisionsperiode - årsag til afbrydelsen 6. 1-års produktions- og netrevisionsplanlægning 6.1 Generelt 1-års planlægning gennemføres 2 gange årligt for et år ad gangen og skal sikre, at der ikke tages flere net- / produktionsanlæg ud af drift samtidig eller i længere tid, end at forsyningssikkerheden til stadighed kan opretholdes (se figur 1). 1 Revision af 150/60 kv, 132/50 kv og 132/30 kv transformere medtages ikke i revisionsplanen forudsat. at udkobling er uden betydning for flowet i transmissionsnettet. 2 Arbejder, som f.eks. jordtrådsudskiftning, der kræver mange mindre afbrydelser af 1-2 dages varighed skal indmeldes, selvom varigheden af den enkelte afbrydelse er mindre end en uge. Dok /08_v1, Sag 08/460 6/13

7 6.2 Koordinering og prioritering Koordinering gennemføres for at sikre den revisionsplan, som giver mindst negativ virkning på forsyningssikkerheden og markedsfunktionen ud fra nedenstående prioritering Udlandsforbindelserne Der tages, hvor det er relevant, udgangspunkt i planerne for revision af udlandsforbindelserne og de betydende forhold i nabosystemerne, da dette kan have betydning for den mulige overføringsevne Produktionsanlæg Revisionsplaner for produktionsanlæg fastlægges indenfor rammer som gives af revisionsplanerne for udlandsforbindelserne og de indenlandske forhold Transmissionsanlæg Revisionsplaner for transmissionsanlæg fastlægges under hensyn til revisionsperioder for udlandsforbindelser og produktionsanlæg. Ved fastlæggelse af revisioner i transmissionsanlæg er udgangspunktet, at de dimensionerende driftskriterier altid skal overholdes. Det vil sige, at efter planlagt udkobling af et specifikt anlæg må en dimensionerende fejl ikke give anledning til utilladelig overbelastning, risiko for ustabilitet i nettet eller indespærring af produktionskapacitet Undtagelser Såfremt der skal gennemføres større netrevisioner, der kræver omfattende afbrydelser og/eller længere planlægningshorisont, kan den normale prioriteringsrækkefølge afviges. 6.3 Behandling af afbrydelsesønsker Aktørerne skal indmelde ønsker til anlægsrevisioner til den systemansvarlige. Den systemansvarlige kan inden godkendelse af de indsendte ønsker ændre revisions- og afbrydelsesterminer for såvel produktionsanlæg som transmissionsanlæg, hvis de indmeldte terminer vurderes at ville true forsyningssikkerheden eller at påvirke markedets funktion uacceptabelt. Afbrydelsesønskernes indhold: Transmissionsanlæg Afbrydelsesønskerne skal: - angive årsag til revisionen/afbrydelsen - definere revisionsperioderne for de enkelte anlæg - dvs. de perioder, hvor anlæggene ønskes taget ud af drift - indeholde en kort beskrivelse af årsag til afbrydelsen eller omkoblingen, samt varslet for tilbagelægning til normal drift i revisionsperioden Produktionsanlæg Afbrydelsesønskerne skal: - angive årsag til revisionen/afbrydelsen Dok /08_v1, Sag 08/460 7/13

8 - definere revisionsperioderne med dato og klokkeslæt for de enkelte anlæg - dvs. de perioder, hvor anlæggene ønskes taget ud af driftsklar tilstand - for hvert anlæg definere, hvilke dage de nødvendige prøver efter revisionerne planlægges gennemført. Prøverne skal eftervise at anlægget stadig overholder de respektive tilslutningsbetingelser, og hvis det er relevant for anlægget, kravene for at kunne levere systemydelser. Det fremsendte prøveprogram vil være en del af den godkendte revisionsplan. Den produktionsbalanceansvarlige skal planlægge mindst 1 uges afstand mellem revisioner af centrale anlæg, og ansøgningen skal indeholde en opgørelse af de enkelte produktionsanlægs forventede el-effekt på ugebasis i revisionsåret. I tilfælde af interessekonflikter mellem aktører vil den systemansvarlige træffe en afgørelse, der dels påvirker forsyningssikkerhed og marked mindst muligt, dels tilgodeser aktørernes behov i størst muligt omfang. Den systemansvarlige tilstræber, at der altid er mindst en uges afstand mellem godkendte revisionsperioder for centrale anlæg, i det omfang disse anlæg har betydning for forsyningssikkerheden i et givet område. 6.4 Tidsplan- og frister Driftsansvarlige for transmissionsanlæg skal indmelde alle kendte behov til det kommende års revisionsplaner inden 1. oktober året forud. Endeligt behov 3 for afbrydelser og frakoblinger indmeldes senest 15. januar i året for revisionen/afbrydelsen. Produktionsbalanceansvarlige skal indmelde behov for perioder med specifikke anlæg ude af drift senest 1. oktober i året forud for revisionen/afbrydelsen. Den systemansvarlige træffer afgørelse om og informerer aktørerne om revisionsterminer. 1-års revisionsplanen er en sammenstilling af indmeldte og godkendte revisionsønsker. For transmissionsanlæg gælder: - Den foreløbige revisionsplan vil foreligge 1. november året forud som en vejledende plan. - Den endelige revisionsplan vil foreligge senest 1.marts det pågældende år. For produktionsanlæg gælder - For anlæg i Vestdanmark vil den endelige revisionsplan foreligge senest 1. november året forud. - For anlæg i Østdanmark vil den endelige revisionsplan foreligge senest 15. februar det pågældende år. 3 Linie-, adskiller-, afbryder-, transformer-, samleskinnetrevison etc. Dok /08_v1, Sag 08/460 8/13

9 Forudsætning for godkendelse af planen er at tidsfrister overholdes, og krav til dokumentation af egenskaber for produktionsanlæg efterleves. Godkendelsen gives for hele året og for alle inkluderede anlæg under forudsætning af en "alt andet lige" betragtning. Dette medfører, at godkendelsen kan bortfalde eller flyttes i den konkrete situation, hvis forudsætningerne i revisionsplanlægningen ikke længere er til stede. Den systemansvarlige informerer hurtigst muligt aktørerne om sådanne ændringer. 6.5 Revisionsplanens indhold Endelig årsrevisionsplan for transmissionsanlæg indeholder: - Revisionsperioderne med dato og såfremt det er et vilkår for afbrydelsen klokkeslæt for ind- og udkobling. - Tilbagelægningsvarsel for de enkelte netdele i de tilfælde, hvor det er væsentligt for systemdriften. - Angivelse af om der tilbagelægges udenfor normal arbejdstid. - Årsagen til afbrydelsen eller omkoblingen. - Begrænsninger på udlandsforbindelser. - Eventuelle specielle forudsætninger for afbrydelserne såsom aktivering af systemværn o.l. Årsrevisionsplanen for produktionsanlæg over 25 MW indeholder: - Revisionsperioderne med dato og, såfremt det er et vilkår for afbrydelsen, klokkeslæt for, hvornår de enkelte anlæg kan tages ud af driftsklar tilstand - Planen for gennemførelse af de nødvendige prøver efter revisionen. Prøverne skal eftervise, at anlægget overholder tilslutningsbetingelserne for det respektive anlæg. Hvis anlægget skal kunne levere systemydelser, skal dette også eftervises. Det indsendte prøveprogram vil være en del af den godkendte revisionsplan. 6.6 Bortfald af revisionsgodkendelse Revisionsplanen godkendes for en aktørs anlæg i sin helhed. Ændringer i et anlægs revisionsperiode (forsinkelse mv.) efter godkendelse af den samlede revisionsplan kan medføre at godkendelsen bortfalder for andre af den pågældende aktørs anlæg i den udstrækning det kan begrundes i hensyn til forsyningssikkerheden eller markedet. Revisionsplanen ajourføres løbende med eventuelle ændringer til de godkendte revisionsperioder. Såfremt en aktør ikke overholder de i revisionsplanen godkendte terminer eller andre forudsætninger, der er givet af aktøren selv, kan den systemansvarlige uden betaling, for at opretholde forsyningssikkerheden, udskyde eller fremrykke den pågældende aktørs efterfølgende revisioner. Dok /08_v1, Sag 08/460 9/13

10 I andre tilfælde kan den systemansvarlige virksomhed, for at opretholdelse forsyningssikkerheden, mod rimelig betaling, kræve godkendte driftsstop udskudt eller fremrykket. Som udgangspunkt dækkes direkte faktiske omkostninger, der er forbundet med udskydelse eller fremrykning, men ikke tab som følge af mistet dækningsbidrag. 7. Ad hoc afbrydelsesplanlægning Med en ad hoc afbrydelse menes en afbrydelse eller omkobling i transmissionsanlæg, der ikke kan planlægges i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer. Dette gælder eksempelvis for: Sikkerhedsafbrydelser i forbindelse med andre arbejder Afbrydelser for udbedring af fejl Andet, f.eks. træbeskæring Transmissionsselskaberne skal i god tid og så vidt muligt mindst tre arbejdsdage inden starten på enhver ønsket afbrydelse eller omkobling meddele den systemansvarlige: hvad de ønsker afbrudt eller omkoblet hvornår afbrydelsen eller omkoblingen skal begynde (eventuelt flere dage) hvornår afbrydelsen eller omkoblingen er færdig (eventuelt flere dage) om der retableres uden for normal arbejdstid hvad der er årsag til afbrydelsen eller omkoblingen Den systemansvarlige vil behandle ansøgningen i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer for afbrydelsesplanlægning. 8. Øvrige planlagte driftsarbejder i transmissionsanlæg (ikke afbrydelser) Driftsarbejder, som medfører, at den systemansvarlige ikke modtager øjebliksmålinger og -indikeringer fra anlæggene skal godkendes af den systemansvarlige. Transmissionsselskaberne skal i god tid, og senest 3 dage, inden starten på driftsarbejder i anlæggene meddele den systemansvarlige: hvilken station det drejer sig om hvornår arbejderne påbegyndes hvornår arbejderne afsluttes større forsyningsomlægninger Driftsarbejder, der skal indberettes, er typisk opgaver, der medfører en øget risiko for, at det systemansvarlige kontrolrum ikke kan modtage øjebliksmålinger eller opgaver med forøget risiko for utilsigtet udkobling af vigtige anlægskomponenter. Dok /08_v1, Sag 08/460 10/13

11 9. Dokumentation af egenskaber for produktionsanlæg Senest 3 dage før afslutning af en revisionsperiode for et produktionsanlæg skal producenten skriftligt meddele den systemansvarlige, om der er foretaget arbejde, ændring af indstillinger eller ændring i hard- eller software i anlæggets reguleringssystemer, samt en detaljeret plan for gennemførelsen af de nødvendige prøver for at dokumentere anlæggets egenskaber. Senest ved afslutningen af en revisionsperiode skal producenten skriftligt meddele den systemansvarlige, at anlægget er driftsklart med normale driftsegenskaber og ydeevne. For alle anlæg skal prøverne efter revisionen mindst omfatte: - Minimumsproduktion ved mindst to timers drift i minimum med primært brændsel - Minimumsproduktion ved mindst 30 minutters drift i minimum efter skift fra primært til sekundært brændsel (hvis relevant) - Maksimumproduktion ved 2 timers drift i maksimum kondensationsdrift - Blok-ø-drift i tilstrækkelig lang tid til at driftspersonalet kan demonstrere manuel kedelregulering, dog mindst 30 minutter. Ø-driftsprøven gennemføres fra % kedellast. - Kritisk effekt-/frekvensregulering efter statik For anlæg, som leverer systemydelser, skal prøverne efter revisionen, i de tilfælde hvor det er relevant, herudover mindst omfatte: - Levering af frekvensstyrede reguleringer - Levering af effektstyrede automatiske reguleringer (LFC) - Reguleringsgradienter De enkelte prøvers omfang aftales med den systemansvarlige efter oplæg fra producenten. Hvis et anlæg i perioden op til revisionen har leveret systemydelser fejlfrit, og leverandøren kan dokumentere, at der under revisionen ikke er foretaget arbejde eller ændringer, må der leveres systemydelser fra anlægget, selvom afprøvning efter revision endnu ikke er foretaget. Ved revisioner, hvor der sker indgreb i reguleringssystemernes hard- eller software accepteres levering af systemydelser fra det pågældende anlæg først, når korrekt levering af ydelserne er eftervist ved prøver. Disse prøver skal så vidt muligt være gennemført med tilfredsstillende resultat inden for 2 uger efter afslutning af revisionsperioden. Levering af systemydelser kan først genoptages når konditionsmæssig levering er eftervist ved prøver og dokumentationen er sendt til og godkendt af den systemansvarlige. Dok /08_v1, Sag 08/460 11/13

12 10. Klagemulighed Klage over forskriften kan indbringes for Energitilsynet. Klager over den systemansvarlige's forvaltning af bestemmelserne i forskriften kan ligeledes indbringes for Energitilsynet. Spørgsmål vedrørende administrationen af bestemmelserne i forskriften kan rettes til Energinet.dk. 11. Ikrafttræden Forskriften er anmeldt til Energitilsynet og er gældende fra den Dok /08_v1, Sag 08/460 12/13

13 Dok /08_v1, Sag 08/460 13/13

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet.

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet. V.v 8. sept. DATE GEE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 14/22995-7

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet

Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Teknisk forskrift TF 5.2.1_vest 28. december 2005 Bestemmelser vedrørende driftsledelse og driftsansvar for transmissionsnettet Forskriften er gældende fra den 1. januar 2006. Dokument nr. 187753 v6 Peer

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Notat ELT Systemdriftsopgaven. Udkast til Teknisk Forskrift - Systemdrift TFD01. Forskriften er foreløbig og ikke endelig godkendt.

Notat ELT Systemdriftsopgaven. Udkast til Teknisk Forskrift - Systemdrift TFD01. Forskriften er foreløbig og ikke endelig godkendt. Notat ELT2003-10 Systemdrift Dato: 13. januar 2003 Sagsnr.: 3418 Dok.nr.: 148858 v1 Reference: HPA/KMD Udkast til Teknisk Forskrift - Systemdrift TFD01 Systemdriftsopgaven Forskriften er foreløbig og ikke

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1

Nye systemydelsesprodukter. Dok.: Klassificering: 1 Nye systemydelsesprodukter Dok.: Klassificering: 1 Dagsorden 1. Indledning og baggrund 2. Gennemgang og diskussion af mulige produkter 3. Frokost 4. Gennemgang og diskussion af mulige produkter forsat

Læs mere

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG

TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG TILSLUTNING AF REGULERKRAFTANLÆG Rev. 5 Jan. 2007 Feb. 2007 April 2007 Maj 2007 DATE KAC HEP NU NU NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 15824-07 Energinet.dk DOC. NO. Juni KAC DATE

Læs mere

TF 5.3 Driftsprocedurer

TF 5.3 Driftsprocedurer Forskrift: TF 5.3 Version: 1.0 Dato: 22. december 2003 TF 5.3 Driftsprocedurer TF 5.3.1 Forskriftens formål Denne forskrifts formål er at beskrive systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015

Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 Aktørworkshop om indkøb af systembærende egenskaber D. 6. november 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Energinet.dk s analyse af behovet for systembærende enheder 3. Dialog vedrørende ændring af udbudsbetingelser

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3

TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 Tillæg til markedsforskrift C3: Planhåndtering - daglige procedurer, nov 2011, rev. 3 1/8 TILLÆG TIL MARKEDSFORSKRIFT C3: PLANHÅNDTERING - DAGLIGE PROCEDURER, NOV 2011, REV. 3 1 Tillæg for at følge GLDPM

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017

OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 Overblik over netdimensioneringskriterier 2017 1/7 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT OVERBLIK OVER NETDIMENSIONERINGSKRITERIER 2017 +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE

Forskrift C3: 259081-06. Planhåndtering daglige procedurer. November 2011. Rev. 3. Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE Forskrift C3: Planhåndtering daglige procedurer November 2011 Rev. 3 Nov. 2006 Dec. 2006 Apr. 2007 April 2007 DATE KAC HEP KAC 200720070 LSO NAME Okt. 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE KAC MRP 220082008

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Infrastrukturtilstrækkelighed 1. Formål Dette dokument er et baggrundsnotat til Energinet.dk s el-forsynings- Sikkerheds-Redegørelse

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

132-150 kv AC stationer

132-150 kv AC stationer 132-150 kv AC stationer Valg af stationskonfiguration EDS-50-03 design standard Document no. 13/90592-120 REVISION VIEW Document no.: Version Author Document status/change Reviewer Approver Date CRA, ASK,

Læs mere

Fremtidens systemydelser

Fremtidens systemydelser Fremtidens systemydelser - en kommentar fra Dansk Energi Ph.d. Stine Grenaa Jensen Dansk Energi Stikord 15 minutter Visioner Barrierer (hvad skal der til?) Hvor er vi om 5 år? Hvad kræver det? Den ideelle

Læs mere

Teknisk forskrift TF Systemtjenester

Teknisk forskrift TF Systemtjenester Teknisk forskrift TF 5.9.1 Systemtjenester Systemtjenester som produktionsanlæg skal levere vederlagsfrit som en betingelse for tilslutning til nettet. 1.1 19.06.2012 W26-2012 04.07.2012 05.07.2012 DATE

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer

Dato: Samlede høringskommentarer. Forslag til ændringer Dato: 07.07.2017 Samlede høringskommentarer Kommentarskema vedr.: TF 3.4.1 Elforbrugsanlæg tilsluttet over 100 kv - høringsrevision 1.3.A. Sagsnr. 17/03665 Nr. Afsnitnr. Linjenr. Figur/ tabel Kommentartype:

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Teknisk Forskrift TF Produktionstelegrafen. 10. april 2008 LGS/IMA

Teknisk Forskrift TF Produktionstelegrafen. 10. april 2008 LGS/IMA Teknisk Forskrift TF 5.3.4.2 10. april 2008 LGS/IMA Produktionstelegrafen Procedurer mellem systemansvarets kontrolrum og kontrolrum for elproduktion tilsluttet transmissionsnettet Forskriften er gældende

Læs mere

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016

ECOGRID 2.0. Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 ECOGRID 2.0 Præsentation af EcoGrid 2.0 s fleksibilitetsmarked for netselskaberne, Dansk Energi 2016 EcoGrid 2.0 er et forsknings- og demonstrationsprojekt støttet af EUDP (Energiteknologisk Udviklings-

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 2. juni 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 2. juni 2014 Dok. 13/91893-57 1/10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

Aktørworkshop om systembærende egenskaber

Aktørworkshop om systembærende egenskaber Aktørworkshop om systembærende egenskaber Tid Tirsdag den 23. februar 2016, kl. 10.00-15.00 Sted Erritsø, Ørnen Deltagere Betina Brauner Jørgensen Christian Dahl Winter Kenneth Nielsen Henrik Møller Jørgensen

Læs mere

Elforsyningssikkerhed Resumé af redegørelse

Elforsyningssikkerhed Resumé af redegørelse Elforsyningssikkerhed 2016 Resumé af redegørelse Forord Den danske forsyningssikkerhed for el er fortsat meget høj. Men selv om 2015 var endnu et år med meget få afbrud af elforsyningen, viser vores analyser,

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65

Workshop for projektet Remote Services for CHP ForskEL projekt nr. 10242. Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Workshop for projektet Torsdag den 6. Januar kl. 9:00 til 15:30 Energinet.dk, Tonne Kjærsvej 65 Dagens program Formålet med projektet Hvad er formålet med 1. del af denne workshop? -At fortælle om et ForskEL

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet kollektive net

Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet kollektive net Notat ELT2004-146 Driftsupport Dato: 26. maj 2004 Sagsnr.: 3418 Dok.nr.: 188145 v1 Reference: HPA/KSC Teknisk Forskrift TF 5.9.1_vest Systemydelser og systemindstillinger for elproduktionsanlæg tilsluttet

Læs mere

Celleprojektet. Kort fortalt

Celleprojektet. Kort fortalt Celleprojektet Kort fortalt Marked og økonomisk effektivitet Forsyningssikkerhed Miljø og bæredygtighed 2 Forord Celleprojektet er et af Energinet.dk s store udviklingsprojekter. Projektet skal være med

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5

Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 Vejledning til verifikationsrapport TF 3.2.5 0 Endelig udgave 12.12.2014 12.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 13/96336-13 Energinet.dk

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel

1. At sikre backup for leverance af FRR-A via SK4 2. At forberede det danske marked for FRR-A til fremtidig, international handel Til Energitilsynet Anmeldelse af metode for indkøb af leveringsevne for sekundær reserve (FRR-A) Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet om godkendelse af metode

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet

Indhold. Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne. 1. Anmeldelse og baggrund. Til Energitilsynet Til Energitilsynet Anmeldelse af Sanktioner for overtrædelse af markedsforskrifterne D1, F1, H1, H2 og I 18. september 2012 HSF/GEE/HBK Indhold 1. Anmeldelse og baggrund... 1 2. Hjemmelsmæssig sanktionering

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016

Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: Doknr: d januar 2016 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att: Sisse Carlsen Dok. ansvarlig: CDW Sekretær: ILA Sagsnr: 2010-221 Doknr: d2015-14423-11.0 11. januar 2016 Høringssvar: Energinet.dk s foreløbige evaluering

Læs mere

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser

Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Systemydelser til levering i Danmark Udbudsbetingelser Gældende fra 1. juni 2015 Dok. 13/80940-84 1/43 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Systemydelser... 4 1.1 Primær reserve, DK1... 5 1.2 FRR-A

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A)

Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) Til Danske aktører i balancemarkedet Betingelser for deltagelse i automatisk balancering i Danmark (FRR-A) 17. juli 2015 EOR/KAC Dok. 13/93066-47 1/8 Indholdsfortegelse 0. Indledning... 3 1. Tekniske betingelser...

Læs mere

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Internt notat. Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder Internt notat Markedsdesign Dato: 9. Marts 2005 Sagsnr.: - Dok.nr.: 218874 v4 Reference: SDK/GIA/JCH Eltras køb af reserver og andre systemtjenester - Behov, hidtidige resultater, og udviklingsmuligheder

Læs mere

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S

Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel produktion. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel A/S 22. oktober 2009 - Vindmølleindustrien og Dansk Energi Vind til varme og transport Konference om CO 2 -reduktion i de ikke kvotebelagte sektorer Prisaftaler som redskab til fleksibelt elforbrug i industriel

Læs mere

Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg

Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg 1. juli 2010 HEP/MAW Rådighed af decentrale kraftvarmeanlæg Version 4.0 af 25. juni 2010 Godkendt af Energistyrelsen den 28. juni 2010 Dokument nr. 35139/10 Henning Parbo 1/12 Indholdsfortegnelse: 1. Hvilke

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Celleregulator Fuldskala Test 2010

Celleregulator Fuldskala Test 2010 Celleregulator Fuldskala Test 2010 Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Trinity hotel og konferencecenter Fredericia Per Lund Denne præsentation Baggrund og introduktion 1. test. Markedsdrift

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel

Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV. Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Intelligent Fjernstyring af Individuelle Varmepumper IFIV Civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen Nordjysk Elhandel Partnere Nordjysk Elhandel, Aalborg Energitjenesten Midtjylland, Århus Varmepumper, tank,

Læs mere

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER

ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER ÆNDREDE UDBUDSBETINGELSER FOR ENERGINET.DK S INDKØB AF SYSTEMBÆ- RENDE EGENSKABER 5. april 2017 Engros & Transmission 16/03159 HGO RESUMÉ 1. Energinet.dk har anmeldt en ændring af udbudsbetingelserne for

Læs mere

RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED

RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED RESUMÉ AF REDEGØRELSE FOR ELFORSYNINGS- SIKKERHED 2017 SAMMENFATNING Den danske elforsyningssikkerhed var også i 2016 høj. Danskerne havde i gennemsnit strøm i 99,996 pct. af tiden. Dermed var 2016 endnu

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller 27. november 2009 Søren F. Jensen 1 Denne præsentation Overblik for tekniske forskrifter til vindmøller Fokusområder for krav til små vindmøller Proces omkring

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen

Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 187 Offentligt Foreningen for Regulerkraftanlæg i Danmark Markedet for manuelle elreserver er brudt sammen Brancheforeningen for Regulerkraftanlæg

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" September 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation

Vejledning til prækvalifikation Vejledning til prækvalifikation Introduktion til prækvalifikation Alle nye videregående uddannelser under Kulturministeriet skal fremover gennemgå prækvalifikation, før de kan oprettes, jf. lov om akkreditering

Læs mere

Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Metodeanmeldelse af Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af "Vilkår for betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse - Engrosmodellen" December 2015 MFA/HSF 1. Baggrund Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet

Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet Til Netvirksomheder med bevilling til at drive kollektivt distributionsnet Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet 1. maj 2014 BJA/IMA Dok. 13/89692-310 1/16 Arbejdsgruppe Notatet er udarbejdet

Læs mere

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens årlige redegørelse til regionsrådet og rammeaftalen mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen på specialundervisningsområdet I medfør af 47, stk. 6,

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR

Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR Vilkår for adgang til og brug af DataHub ELLEVERANDØR November 2015 HBK/HLJ Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia - herefter Energinet.dk - systemansvarlig operatør i Danmark der ejer og driver

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Automationsstrategi - hvor svært kan det være?

Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Automationsstrategi - hvor svært kan det være? Smart Grid: Hvad bliver forskellen på energioptimering og smart grid optimering? v/ Chefkonsulent Steen Kramer Jensen, Energinet.dk 1 Agenda Energinet.dk?

Læs mere

Referat aktørarbejdsgruppemøde

Referat aktørarbejdsgruppemøde Referat aktørarbejdsgruppemøde Tid d. 05.10.16 kl. 10-15 Sted Energinet.dk Deltagere Morten Holmsberg Jacob Skovsby Toft Christian Dahl Winther Henrik Møller Jørgensen Daniel Strandby Madsen Mikkel Vandborg

Læs mere

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID?

Smart Grid i Danmark (2010): HVORFOR SMART GRID? Dagens program Velkommen /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard Smart Grid Danmark 2.0 resultater /Jørgen S. Christensen, Dansk Energi En Smart Grid leverandør

Læs mere

Fremtidens TSO-udfordringer

Fremtidens TSO-udfordringer Fremtidens TSO-udfordringer READY Workshop - 5. november 2012 Netbelastninger Smart Grid-projekter og løsninger Sektionschef, Kim Behnke, Energinet.dk 1 Udfordringer for eltransmissionssystemet Elsystem

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK BILAG 1 KONTRAKTPARADIGME Kontraktparadigme: Aftale om Dødstartsreserve 1/8 Virksomhedsnavn Vejnavn By (herefter benævnt Leverandøren ) og Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia (hver for sig en Part og samlet Parterne ) har

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1.

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1. Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion Version 1.0 af 1. 07 2007 Godkendt af Energistyrelsen i juni 2007 Dok.nr.1078-07 1/9 Indhold

Læs mere