62. årgang 1. hjjefle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "62. årgang 1. hjjefle"

Transkript

1 62. årgang 1. hjjefle Tidsskriftet er medlemsblad for "Naturhistorisk Forening for Jylland", "Naturhistorisk Forening for Sjælland", "Naturhistorisk Forening for Lolland-Falster", "Naturhistorisk Forening for Fyn", "Naturhistorisk Forening for Bornholm" og "Lepidopterologisk Forening" Redaktion: Edwi n Nørgaard l KOMMISSION HOS P. HAASE & SØN, KØBENHAVN CLEMENSTRYKKERIET AARHUS 1956

2 N A TUR og MUSEUM Populær-videnskabelige småskrifter Udgivet af NATURHISTORISK MUSEUM, AARHUS Udkommer med fire numre årligt. Enkelte numre kr. l,50. Abonnement kr. 5,00 Abonnenter får foruden tidsskriftet tilsendt meddelelser om "Søndagens filmserie", ekskursioner, udstillinger, årsberetning m. m. Museet er åbent hverdage (undtagen mandag) 14-17, søndage Kontortid Tlf. Aarhus 29777

3 Indtryk fra et besøg på Ertholmene. Af C. M. Poulsen (Silkeborg). På Græsholmen ved ChristiansØ findes de eneste danske kolonier af alk og lomvie, og det har i mange år været mit store Ønske at gæste dette interessante sted. I juni 1955 deltog jeg i en ekskursion til området. Den var arrangeret af Dansk Ornithologisk Forening og ledet af mag. sc. B. LØppenthin, som på Naturfredningsrådets vegne havde foretaget optællingen af Øens ynglefugle dette år. Der har i forvejen ERTHOLMENE ø4j) o ISO.. Fig. l. Kort over Ertholmene. været publiceret en del om Øernes fauna, og bortset fra en almindelig oversigt kan denne artikel kun bringe mit personlige indb-yk af den særprægede Øgruppe. Ertholmene ligger 18 km nordøst for Bornholm og består af to hovedøer, Clu-istiansØ 22 ha, Frederiksø 4 ha, og den ubeboede Græsholm på 11 ha, foruden nogle mindre skær og holme, bl. a. Østerskær, der er Danmarks Østligste punkt. Øerne ejes af staten og sorterer under Marineministeriet I ældre tid var stedet et sb ategisk vigtigt punkt i de evindelige krige. Helt tilbage i dronning Margrethes tid skal man have syslet med planer om at befæste Øerne, men først Chr. d. V fik i 1684 gjort alvor deraf. Samtidig ændredes betegnelserne til Christiansø og Frederiksø. I førtidige skrifter, bl. a. af Jonas Koldingensis i descdpt dan. p. 114, nævnes de to store Øer som Northolmia og Tuneta. Fæstningen har i de svundne århundreder flere gange været midtpunkt i voldsomme begivenheder og regnedes dengang for

4 2.. Fig. 2. På klipperne alk og lomvie, og i luften sølvmåger og en kejte sildemåger. omtrent uindtagelig. Også Tordenskjold har søgt ly her for at reparere sine sønderskudte skibe. Endvidere var her i en længere periode statsfængsel, der specielt husede politiske fanger, man ønskede isolerede (Dr. phil. Dampe, ). Fæstningen nedlagdes igen i 1855, men man ser endnu nogle af de gamle, svære malmkanoner stikke deres sorte mundinger h uende frem fra åbningerne i de solide murværker, der er af imponerende omfang og praktisk talt upåvirkede af tiden. Fig. 3. To lomvier letter. Fig. 4. Alkene spejder.

5 3 Christiansø har flere solskinstimer end det øvrige land, og mange for vore breddegrader sjældne planter vokser frit i klipperevner og i de murhegnede haver, hvor morbær og figen kan modnes under åben himmel. Klipperne, de gamle fæsh1ingstårne, stejle b appegader og hele lysvirlmingen her leder tanken hen på Middelhavets småøer. Fuglemæssigt er Græsholmen naturligvis af størst interesse som hjemsted for kolonier af sildemåge (Larus fusctts fuscus, Link), alk (Alca torda tonla Link.) og lomvie (Uria aalge intetmedia Nils). Sildemågerne har sikkert haft rugeplads her i adskillige år, men blev først omtalt i 1925 (A r n e L a r s e n). Alk (bornholmsk: mule) og lomvie fandtes i slutningen af forrige århundrede ynglende på Bornholm, hvor S o p h u s B a u d i t z så dem på Hammeren (»Dansk Jagttidende«, 1886). Hvornår disse kolonier forsvandt, ved man ikke, men fuglene var borte fra denne yngleplads i adskillige år, før de fandtes på Græsholmen, alken første gang i 1925 af A r n e L a r s e n (pudsigt nok fandt mit besøg på øen sted på 30-årsdagen herfor, den 5/6). Lomvien konstateredes i 1928 (F i n n S a l o m o n s e n). Græsholmen blev i 1926 fredet som videnskabeligt reservat, og naturen selv er medvirkende til at bevare øen for uønskede gæster, Øens afsides beliggenhed og den stenede og bratte kystlinie, der i uroligt vejr, særlig ved sydøstlige vinde, gør al landgang omtrent umulig. Når man nærmer sig området, bemærker man snart det i danske farvande sjældne syn af svømmende og dykkende alke og lomvier i sommerdragt Fuglene følges ofte på stribe, og tvinges de af bådens kurs til at lette, foregår flugten gerne lavt over vandet. Næ1mere kysten hilses man af flyvende sølvmåger (Larus argentatus argentatus Pont.) og sildemåger i stort tal. Er man kommet i land, og mågerne ved deres skrig melder fare, kommer alkene frem fra deres dybe redehuller for at danne sig et skøn over farens omfang (fig. 2), før de tager til vingerne. Lomvierne er mere trygge. Når man nærmer sig deres rugeplads, kommer nogle frem og flyver bort (fig. 3), medens andre blot kryber længere ind i klipperevnerne. U n der optagelsen af fig. 5 kunne jeg inde i den mørke spalte se en række spejdende hoveder med blanke Øjne følge mine bevægelser. De stod i kø og ventede kun på, at jeg skulle forsvinde, for derpå omgående at genoptage rugningen af de store, pæreformede æg, der er anbragt direkte på klippen eller på det i bunden af spalten tilfældig sammenhobede affald fra tidligere generationer. De på Græsholmen rugende lomvier var samlede nogle få steder, medens alkene kan findes spredt i dybe huler omtrent over hele Øen (fig. 6). Der er her ofte foretaget et lille tilløb til redebygning med nogle løse strå som underlag.

6 4 Fig. 5. Lomviernes æg i broget forvirring. Fig. 6. Alkens æg. Alkens æg er noget mindre end lomviens, gråligt, hvidligt eller gulligt i bundfarven og måler omkring 47X75 mm. Lomviens ca. 50X83 mm og er af men varierende bundfarve. Når solens gyldne sh ejf falder ned gennem åbningerne imellem stenene, omskabes det mørke hul til en hel Aladdinhule, hvor de skjulte skatte lyser i grønne og sarte blå farvetoner, sløret af mørke, snirklede streger og pletter. Hvorvidt disse uendelige farvevariationer hjælper fuglene til at finde netop deres eget æg igen i den kaotiske forvirring, savner man endnu konkret viden om (fig. 5). Øens nordlige og vestlige del er græsklædt, og her findes en stor del af de rugende sølvmåger. Her sås talrige reder med stærkt rugede æg eller unger i forskellig størrelse. Det store opbud af denne grådige fugl er en alvorlig fare for de Øvrige fugle. Herom vidnede adskillige tomme skaller af lomvieæg. Også en koloni af stormmåger (Larus canus canus Linn.) er udryddet, og sildemågerne forh ængte til dale og græsarealer. Der rugede en del af disse fugle på den gamle pestkirkegård (fig. 7), hvor der i 1685 blev begravet 38 ofre for koleraepidemien. På den græsklædte del af Øen findes også den største koloni af ederfugle i Østersøområdet. De rugende hunner findes spredt overalt, hvor sten eller græstuer yder lidt læ og skjul. Der findes i Øjeblikket ca. 900 par, og at der også i ældre tid har været et betydeligt antal, fremgår af en gammel bestemmelse, hvorefter kommandanten på ChristiansØ havde krav på indtægten ved at lade dunene fra de forladte reder indsamle. Af let forståelige grunde frededes ededuglen derfor på denne Ø allerede i I en rejseberetning af R a w e r t s og G a r - l i e b s (København 1819) siges: Den årlige indsamling af eder-

7 5 Fig. 7. Pestkirkegården med en del af sildemågekolonien. dun kan regnes til 2 a 3 lispund, men for at kommandanten kan have denne indtægt, må Bornholm af sit fiskeri årligen tabe mange gange 3 lispund ederduns værdi. - Det har sikkert da været en almindelig opfattelse, at ederfuglen hovedsagelig levede af fisk. Hvis man på gmndlag af nutidige erfaringer fra Island, hvor man regner med dun fra 16 reder for at skaffe l kg urenset edetdun, vil opstille et regnestykke over antallet af mgende ederfugle, kan en mindre fremgang for kolonien fra 1819 til vore dage let konstatere Det er ejendommeligt at bemærke, hvorledes ederfugle-hunner kan optræde med op til l5-20 ællinger, formodentlig»lånte«hos mindre påpasselige mødre. At de selv har kunnet klække så stort et antal er ikke sandsynligt. Det kan nævnes, at i» Christiansø's Beskrivelse«af C. H a r t e l (Aalborg 1809) fortælles der, at: >>anbringer man en stok i ederfuglens rede, har det til følge, at den vedbliver at lægge æg, indtil stokken er skjult, ved hvilken exercis den og skal tilsætte livet.<< - Ganske interessant er det at bemærke, hvorledes der - hovedsagelig i juni-juli - langs den bomholmske nordkyst opb æder mange ederfugle-hunner med ællinger, klækkede på Ertholmene og derpå transporterede den lange vej over havet for at komme i relativ sikkerhed ved "fastlandet<<. Lokale fiskere fortæller om, at de har mødt sådanne emigranter midtvejs i farvandet med ællingerne på stribe efter sig. Meget få ederfugle har rede på selve Bornholm. På Frederiksø og ChristiansØ yngler også enkelte fugle. Således fandt jeg på

8 6 Fig. B. Ederfuglens tre æg yderst på skæret. den østligste pynt af sidstnævnte Ø, en stejl og knudret klippe ved Østerskær, en rugende ederfugl, der havde anbragt sin rede direkte på den golde ldippe (fig. 8) uden mindste skjul. Ved storm og højvande helt omgivet af brændingen. Nærmere land så jeg en spredt koloni af stormmåger - formentlig flygtninge fra Græsholm - og helt indenfor fæshlingsmuren på de opstablede stengærder mellem haverne lå enkelte rugende fugle. Græsholmen er dog først og fremmest fuglenes ø. Efter de under besøget opgivne tal ruger der i år omkring 1500 par sildemåger, 2500 par sølvmåger, 900 par ederfugle, 600 par lomvier og godt 100 par alke. Over fugle har altså deres hjem her, og det er tal, der må glæde enhver, som har interesse for de vingede skabninger. Litteratur. Larsen, Arne: Artikler i Dansk Ornith. Forenings Tids, 1925 og LØppenthin, B.: Ertholmenes fuglefauna. Dansk Ornith. For. Tids, Paludan, Knud: Alken. København Salomonsen, Finn: Ornithologiske iagttagelser på en tur til Christiansø. Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift, Salomonsen, Finn: Nogle reservaters fuglebestand. Forenings Tidsskrift, Seier, A. F. V.: Bornholms Fugle. Aakirkeby, Dansk Ornithologisk Thaarup, Fr.: Bornhohns Amt samt Christiansø. København, 1839.

9 7 Guldugler og gøgeliljer. Af Skat Ho.JJmeyer (Århus). På et møde i Aarhus Entomologklub i efteråret 1954 foreviste K. Søndergård en Plusia bractea F., som han havde fanget ved Saralyst lige syd for Arhus 19. juli Et fund af bractea er altid en begivenhed (se De danske Ugler, 310 f.). Søndergård gjorde opmærksom på, at der sad noget aparte på dyrets venstre Øje; han havde prøvet at fjerne det ved præpareringen, men det sad godt fast, og så havde han ladet det sidde. J eg skrev til dr. E. A. Cockayne om det og vedlagde en tegning af fænomenet. Han svarede, at det så ud som et pollinium af en gøgeurt (an orchid), og han føjede til, at i Skotland er det ofte the large butte1fly orchid, som bractea bærer pollinier af. røvrigt mente dr. Cockayne, at gøgeurten måtte kunne bestemme Fig. l. Hovede af Plusia bractea F. med pollinium af gøgelilje. Fors!. ca. lo X. Og dette ville jo være af interesse! :1vian måtte regne med den mulighed, at sommelfuglen var kommet langvejs fra; Plttsierne - gulduglerne - er distanceflyvere, og nogle arter vides at migrere (af danske arter gam:ma L., confhsa Stph., vel også inter- 1'0gation:is L. (se F. F., 1938, 26, 156; 1939, 66)). Hvis gøgeurten ikke var nogen dansk art, kunne vi få at vide, hvor dyret muligvis var kommet fra. Og var det en dansk gøgeurt, ville vi få et tip om, på hvilken plante vi skal søge bractea. Jeg lavede nu en tegning under mikroskop og sendte den til Botanisk Museum i København. Dr. phil. Hagerup svarede omgående, at der næppe var tvivl om, at det var et pollinium af en orchide.»det er dog nok ikke af slægten gøgeurt (Orchis), der oftest bestøves af store fluer (Eristalis). Den lange stilk peger mod slægten Pla.ta.nthe ra = gøgelilje = Butterfly-Orchid. Den dufter (som caprifolie) om natten og har en så lang spore, at kun en sommerfugls lange snabel kan nå honningen.«nu så jeg mine egne Plusia. rækker efter, og det viste sig, at en

10 8 festucae L. fra Jelling 17. juni 1930 og en pulchri1w Hw. fra Svejbæk 27. juni 1951 havde lignende»prydelser«på Øjnene. Da jeg så dem i samlingen, kunne jeg godt mindes, at jeg havde spekuleret over dem, da jeg præparerede dem; men det var jo almindelige sommedugle, og delfor havde jeg ikke tillagt det særlig interesse. Nu tegnede jeg også disse Øjne i samme forstørrelse: ca. 20X - og lod sagen ligge på mit skrivebord. Gøgeurterne er, som det hedder i Rostmps Flora, fremh ædende eksempler på»entomofile<< planter. Støvkornene er hos nogle sammenklæbede eller sammenlænkede ved hjælp af et fint trådvæv. Disse støvmasser (pollinier) er i reglen forsynede med en klæbeski ve, der hænger fast ved det besøgende insekt, når det kommer for at suge honning. Professor Wesenberg-Lund giver (Fra Mark og Skov Il, 89) et par tegninger af disse pollenmasser på en blyantspid Først Fig. 2. Plusia pulchrirw Hw. (t. v.) og Plusia festucae L. (t. h.). Begge med pollinium på øjet. Fors!. ca. 10 X. sidder de lodret; derefter drejer de sig ved indtørring til vandret stilling og således, at de netop h æffer den næste blomsts ar. Wesenberg-Lund føjer til, at»næsten hver eneste af disse vidunderlige blomster forholder sig i henseende til bestøvningen på sin særlige måde, og mange er tilpassede til ganske bestemte insekter.<< Jeg vidste stadig ikke, om sagen havde nogen videre interesse. Men på det første møde i entomologklubben i denne sæson fortalte Søndergård, at han i år (1955) igen havde fanget en bractea lige syd for Arhus (og i parentes bemærket også en confusa; begge på lys). Og så sendte jeg mine to sidste tegninger til dr. Hagerup, som atter omgående svarer, at»de sidste tegninger er så gode, at planten kan bestemmes<< :»Polliniets l a n g e stilk og den s k æ v t siddende klæbeskive viser eentydigt, at det er af Platanthera. Hver blomst indeholder 2 pollinier, hvis klæbeskiver har omh'ent samme afstand som dyrets Øjne og er anbragt således, at de nødvendigvis må

11 9 berøres, når dyret løfter hovedet efter at have dykket til bunds efter honning i den lange spores nederste spid At klæbeskiverne fæstes på Øj nene skyldes, at disse er glatte i modsætning til hovedets behårede eller skælklædte partier, hvor pollinierne ikke kan hænge fast - lige så lidt som f. ek et frimærke kan sidde fast på en pelskraves behårede side, men kun på dennes glatte steder (f. ek en metallås). Den nedsatte synsevne hindrer ikke dyret i at finde blomsterne, da de om n a t t e n dufter voldsomt af»caprifolier«.«-vi kender jo udmærket godt de hvide gøgeliljer Platanthera, selvom vi knap kender de to arter (chlorantha og bifolia) fra Fig. 3. Bakke-Gøgelilje, Piatanthera bifolia L. hinanden. Dog, det gør ingenting, hvad PZusia-jagten angår. Dr. Hagemp siger, at chlomntha er typisk for Østjyllands kalkholdige moræneler, mens bifolia gror bedre på sur hedejord. Når jeg stadig var i tvivl om interessen ved det hele, lå det i, at gøgeliljerne, efter hvad jeg mindes, står temmelig spredt. Det gælder på heden, og selvom der kan være en del planter f. ek på en skovbakke med egekrat og kohvede (Melampy1'um) i bunden, er der dog nogen afstand mellem planterne, som ikke opmunh er særlig til sommerfuglejagt ved dem. Men nu skriver dr. Hagerup til mig: >>Det var værd at sætte nogle afskårne gøgeliljer i et natligt vindue f. ek på Mols og så se, hvem der reagerer på»lokkeduen«.«dette sidste er jo en glimrende ide, og det skal da absolut forsøges i Skåde bakker lige syd for Århus, hvor vi nu ved, at bmctea har holdt til i de to sidste år. Desværre siger skov1ider dr.

12 lo Fig. 4. To af de omtalte guld ugler, Plusia pulchrina (t. v.) og P. festucae (t. h.). Ladefoged, at der ikke er mange gøgeliljer i skovene syd for Arhu Men sagen har virkelig stor interesse for sommerfuglesamlere! Og det har den åbenbart også for botanikere! Vi er jo altid ængstelige for at vove os ind på hinandens områder, for vi tror altid, at de andre ved alting i forvejen. Men hør her, hvad dr. Hagen1p skiiver til mig:,, I Danmark har i n g e n set bestøvning af hverken Orcl1is eller Platanthera, skønt disse stedse er rigeligt bestøvede. Rimeligvis foregår det om natten eller tidligt om morgenen? En >>vågen«entomolog kunne ret let gøre spændende og værdifulde opdagelser i naturen. Ivlåske vil De lade denne opfordring gå videre til Flora og Fauna.«Ja, i sandhed! Og om mine tegninger vil jeg blot sige, at bractea og pulchrina er set fra oven, festucae fra neden - det er den oprullede snabel, man ser til venstre (den har jeg ikke gj01t mig videre umage med!). Den hvide plet på Øjet er vist klæbeskiven, som har sat sig meget grundigt fast. Dr. Hagerup fortæller, at han på Færøerne har set Plettet Gøgeurt blive bestøvet af fluen Eristalis intricarius, der ivrigt søgte at»gnide søvnen af Øjnene<< med forbenene. Og, siger han: >>alle Deres vågne samlere bør kigge deres >>ugler<< i Øjnene efter rester af pollinier<<, Jeg har set mange af mine andre ugler efter, men ikke fundet flere pollinier. Vi ved, at Plusierne er ivrige blomsterbesøgere, men de flyver til mange andre blomster foruden gøgeurter. Om bra.ctea siger R. South (The Moths of the British Isles): >>Som alle medlemmer af denne gruppe holder den af blomster, og den er ofte taget på kaprifolieblomster, selvom alle slags blomster, ned til den lave Viola conw.ta, har tiltrækning for den<<. 1tlen skulle Plusierne virkelig være de eneste sommeifugle, som bestøver gøgeliljer? - Til sidst en varm tak til dr. Hagerup for hans interesse og oplysninger. En tak til min gamle ven dr. Cockayne og en kompliment til Søndergård.

13 11 Lilleåsystemets Colymbetiner. M Bent Madsen (Bendstrup pr. Hjortshøj). With nn English Summnry. l. Indledning. I 1953 påbegyndtes regelmæssige indsamlinger over hele Lilleåsystemet. I den forløbne tid er der taget ca. 250 prøver, der omfatter alle dele af det lavere dyreliv. Der skulle nu være grundlag for at påbegynde en sammenfatning af resultaterne. ColymbeUnae er ikke særlig rigt repræsenteret i prøverne, men dens arter er tilsyneladende meget stedegne og afhængige af forskellige biotoper; derfor mener jeg, at trods et relativt ringe individantal er det muligt at stille visse retningslinier op for udbredelsen i Lilleåsystemet Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at bringe min gamle lærer, lektor Høyer, min hjerteligste tak for de talrige. råd og opmuntringer, jeg har fået i forbindelse med mit arbejde. Lilleåen (fig. l) udspringer i Bjørnekær ved Lading og løber i en tunneldal til Risb up. Herfra og til udløbet i Gudenå løber den LILLEÅ- SYSTRI.!ET I.- t uuue Håru.p 5 km, Lading LilleA Fig. l. Kort over Lilleå systemet.

14 % "' Ul " rl Ul " o o >: "' l'i 't;d rl rl ::> [:=J 9 h -å 30% Ul " ".O% lo% Ul ;c> Ul o 'O.. ;:l ('j rl " "'.;:; " "' +' p, Iil k e <l> 11) O.:l " k!>q ;c> rl.. r< " rl +' " " Ul o +' <l> k "' k Ul +'.-{ ;c> >: "' p o.. "' +' u ;:l... :>< Ul <.o ro... ro w,_; Fig. 2. Arternes talmæssige forekomst. i en smeltevandsdal, Lilleådalen, på hvis terrasser den jyske længdebane går. Aen er gennemgående roligt flydende, og bunden varierer fra stenbund til mudderbund. Ved udløbet er dybden op til 2 meter. RØnbæk og SpØrring å har ført smeltevand fra den Østjyske israndslinie ud i Lilleådalen. Et tilløb til Spørring å, bæk gennem Todbjerg mose, er meget langsomt flydende; dyrelivet heri er præget af stillevandsformer; bunden er tørvemudder. I nærheden af Tåstrup eroderer SpØrring å stærkt og har nogle imponerende slyngninger. Dyrelivet i de talrige mæandre, der er her, er ikke medtaget i oversigten, idet undersøgelsen kun gælder rindende vand; det er jo helt andre betingelser, der råder her. Granslev å og Voremølle å løber i smeltevandsdale; bunden i dem begge er gruset. Af typiske skovbække er der Kvitbæk i Norringure skov, hurtigtløbende med stenet bund (fig. 5). 2. Arternes talmæssige forekomst. Den danske Colymbetinae-fauna udgør 40 arter (West 1942 og 1946), og af disse er de 13 fundet i Lilleå-systemet, hvor deres talmæssige forekomst fremgår af fig. 2. Kurven er fremkommet ved, at det sanilede antal imagines er sat til 100 %, og så er hver arts o o og <j} <j) regnet ud i% heraf. Larver er ikke medtaget i den statistiske oversigt. Man ser tydeligt, at der er fire arter, der dominerer; de udgør tilsammen 92,6 %. Det er Platam.bus maculatus L., Agabus gutta.tus Payk., A. paludosus L. og Ilybius fuliginosus F. Det er bemærkelsesværdigt at se, hvorledes Ilybius fuliginosus

15 13 er så dominerende i åen. Den er iflg. W e s t 1942 ikke typisk strømart som de h e andre, og B e r g (1948) har den kun fra Brødebæk (>>scarce occurrence«). I fig. 3 er gruppen, der indeholder de fire dominerende arter, stillet op efter hyppighed i forskellige vandløbstyper. Der er stil- SMAA BÆKKE S ØRRE BÆKJ<E AAF.R P. maculatus A. guttatv::: A. paludosus J. fuligincsus Fig. 3. De fire dominerende arters forekomst i forskellige vandløbstyper. let h e typer op: Små bække (fig. 4), op til!f m brede, større bække (fig. 6), fra lf-2 m brede, og åer (fig. 7), over 2 m brede. Arterne er så talt op fra de forskellige vandløbstyper og indsat i et diagram (fig. 3). Dominerende i små bække er Agabus guttatus Pay k. og A. paludosus L., i større bække er Platambus maculatus L. og tildels Ilybius fuliginosus F. dominerende. I åerne er Ilybius fuliginosus F. derimod dominerende samtidig med, at Platambus maculatus L. har samme forekomst som i større bække.

16 14 Tabel l. De fire dominerende arters talmæssige fordeling ovet året. Måned... I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII Piatambus maculatus L. d' o o o o o o Q o o o l o o o l o o o 4 o o o o o o o l. Agabus d' o o o o o o o 3 o o o o guttatus Q o o o 2 o o o o o Pay k. l. o o o o o o o o o o o o A gab u s paludosus L. rj o o o o 6 o 1 1 o Q o o o 2 8 o 3 7 o o o o l. o o o o o o o o o Ilybius rj o o o o o o o o Juliginosus Q o o o o o o o o F. l. o 1 o o o o o o 10 o o o 3. Udbredelse. En faunistisk undersøgelse vil altid, som bl.a. påvist af C a r l o J e n s e n 1951, være behæftet med mangler. Da Lilleåundersøgelsen er blevet udført som fritidsarbejde, og transportmulighederne har været begrænsede, har det været umuligt at besøge alle systemets dele til alle tider af året. Der vil blive store huller, især i!arvematerialet, da larverne ofte kun forekommer en kort periode. Ligeledes vil de let tilgængelige lokaliteter blive besøgt oftere, f. ek på en aftenekskursion, end de sværere tilgængelige; konsekvensen heraf bliver, at de arter, der findes på de førstnævnte lokaliteter, bliver for dominerende i det statistiske materiale. I det følgende får hver art en kort omtale. Der bliver givet en oversigt over lokaliteter, hvor arten er fundet, samt eventuelle biologiske oplysninger. Platambus maculatus L. Lilleå: Hinnerup, Hadsten, Laurbjerg, udløb; Rønbæk ved GrundfØr; SpØrring å: Hårup, Tåshup, Selling; bæk i Todbjerg mose; Vissing bæk; Faurskov bæk; Voremølle å v. Bidsh up; Granslev å i Haurum skov. Alten er en af de mest udbredte og almindeligste i Lilleå-systemet, den h æffes lige fra små bække til Lilleåens nedre løb, både på sand- og tørvebund. I Suså er den bl. a. truffet i»upper-

17 15 Fig. 4. Rønbæk f. Grundfør, med Fig. 5. Kvitbæk i Norringure skov, strømmen. mod strømmen. April middle-lower courses«, alle steder»scm e occurrence<<. (B e r g, 1948). Iflg. W e s t 1942 forekommer imago fra juni til oktober. Fra Lilleå foreligger enkelte eksemplarer fra april og maj, således l <j), l (4 larver), l <j), Tidligste fund i Suså (B e r g 1948). Trods eftersøgning er det ikke lykkedes at finde puppen; sandsynligvis har forpupningen i 1955 fundet sted i første halvdel af maj, idet jeg l. 5. i bæk i Todbjerg mose fandt flere larver, men kun l 8, mens eftersøgning gav flere imagines og ingen larver. Dette stemmer også overens med W e s t Agabus gu.ttatus Payk. SpØrring å: Hårup, Ejdsvadbro (l <j}). Knyttet til bækkenes Øvre løb. Jeg har flere fund fra drænledninger, således fandtes i vinteren flere eksemplarer svømmende i lukket drænbrønd. Ved gården Engvang er arten almindelig i en ca. 50 cm dyb brønd, der er i forbindelse med en konstant vandførende ledning. Iflg. W e s t 1942 forekommer imago maj-juni og oktobernovember. Mit tidligste fund er , SpØrring å v. Hårup. Fundene fra drænledningerne ser jeg bort fra. Agabus bipustu.latus L. Lilleå: Hadsten; SpØrring å: Hårup; bæk i Todbjerg mose; Vissing bæk. Larve fundet Agabus paludosus L. Lilleå: Ristrup, Hinnerup, Hadsten, Laurbjerg; SpØrring å: Hårup, Ejdsvadbro; bæk i Todbjerg mose; Nibæk; Astrup bæk; Folby bæk; Granslev å v. udspring.

18 16 Fig. 6. Granslev å v. Pøt Mølle, med Fig. 7. Lilleå n. f. Hadsten, med strøm strømmen. April men. Marts Arten er udbredt over hele åen, men har sin absolut største forekomst i bækkenes Øvre løb, hvor den kan forekomme sammen med Agabus guttatus Payk.. Det samme gør sig gældende i Suså (B e r g 1948); her forekommer den i Tingerup Tykke (common occurrence) og i Tuel å v. Frederikshåb (scarce occurrence). Iflg. W e s t 1942 forekomst april-juni, september-november. Fra Lilleåsystemet foreligger flere fund af imagines fra juli og august. Larver er fundet , 4. 7., l. 8. og Agabus a.lfinis Payk. Af denne art foreligger kun et enkelt fund af en 8 fra bæk i Todbjerg mose ( ). Agabus Sturmi Gyll. Alle fundene stammer fra bæk i Todbjerg mose. Seneste fund (l S!), tidligste l og l Ilybius fenestratus F. Vissing bæk; bæk i Todbjerg mose. Ilybius Juliginosus F. Lilleå: Hadsten, Lerbjerg, Laurbjerg, udløb; SpØrring å: Hårup, Ejdsvadbro; bæk i Todbjerg mose; Vissing bæk; Faurskov bæk; Granslev å v. udspring. Sammen med Platambus macu.latus er det den dominerende art (32,3 %). Den er udbredt over det meste af Lilleåsystemet og

19 17 forekommer ofte sammen med Plata:mbus maculatus L. Dog er den i højere grad knyttet til de lidt større åløb. Larver fundet og i vinterhalvåret (l stk. i februar). r " * ( ' SJ.,..,. Fig. 8. Udbredelsen af P. macutatus (e) og A. paludosus (X). r " Fig. 9. Udbredelsen af l. Juliginosus (e), I. obscurus (X) og A. guttatus (.).

20 18 Ilybius ater De G. Forekommer i bæk i Todbjerg mose. Ilybiu.s obscurus Marsh Voremølle å v. Bidstrup; bæk i Todbjerg mose. Larver fundet og l. 5. Ilybius guttiger Gyll. l S? fundet i bæk i Todbjerg mose. Rantus exoletus Forst. Kun et enkelt fund (S?) i bæk i Todbjerg mose. Colymbetes fuscus L. Et larvefund i SpØrring å v. Ejdsvadbro. Litteratur. Berg, K. 1948: Biological Studies on the River Suså, Folia Limnologica Seandinavica 4, Kbhvn. Guignot, F. 1947: Faune de France 48, Coleopteres Hydrocantha.res, Pari Hansen, V. 1930: Biller VIII, Vandkalve og Hvirvlere, Danmarks Fauna 34. Hellen, vv. 1939: Cataiagus Coleopterorum Daniae et Fennoscandiae, Helsingforsiae. vvesenberg-lund, C. 1943: Biologie der Siisswasserinsekten, Kbhvn. West, A. 1942: Foltegnelse over Danmarks Biller, Kbhvn. West, A. 1946: Tillæg til do. Entomologiske med., bd. XXV, p , Kbh. Zinm1ermann, A : Monographie der pahia.rktischen Dytisciden. Colymbetinae. Koleopterologische Rundschau, Wien. Summary. The Colymbetinae of the Lille&-river. The Lilleå-river is a watersystem in the east Jutland in connection with the Gudenå-river. During the last three years systematical investigations have been made there, and the present paper, discussing the Colymbetinae, is an outemne from thi The frequency of the species is shown in fig. 2. The curves result from defining the total number of o o and S? S? as 100 %, and the frequency of each species has been calculated from thi There are four dom.inant specie Table l shows the distribution of these four species over the whole yea.r. Fig. 3 shows the association of the four dominant species with different types of streams: small brooks, higger brooks, and rivulet The dish ibution of the most common species is on the maps, fig 8 and 9.

21 19 Ny storsommerfugl for Danmark. Spinderen Gluphisia crenata Esp. Af Gr. ]orgensen. En han af denne art blev taget på kviksølvlys i,, Mellemskoven«, Falster, den en aften med god flyvning. Eksemplaret er helt, med tydelig tegning, men ikke friskklækket Det har en karakteristisk gulbrun bestøvning i mellemfeltet, som udelukker forveksling med en lille D. chaonia. Om udbredelsen skriver Spuler: Enkeltvis i Cenb aleuropa, det sydlige Skandinavien (Sydnorge, Sverige, Finland), de russiske ØstersØprovinser, Norditalien, Bukovina, Østasien. - South skriver: 3 eksemplarer i Sydengland fra 1800-tallet, heraf en larve i august. I et brev til Fyns Lepidopterologiske Selskab skriver hr. Warnecke, Hamburg:»Crenata er i 1948 overraskende opb ådt en række steder i Midt- og Sydtyskland. Da den også er fundet i Sverige (og såvidt jeg erindrer også i de senere år), måtte den fonnentlig også kum1e findes i Danmark.<< Larven beskrives som grøn med en hvidlig, gult begrænset sidelinie og nogle røde, hvidkærnede pletter på forreste og bageste led. Den lever på poppel og bævreasp sommer og efterår, hvor den spinder sig ind mellem bladene for at falde til jorden med løvfaldet. South nævner, at der mod syd tales om to kuld, der giver imago henholdsvis april og juni-juli. Flyvetiden angives i Øvrigt til april-juni. SorØ, februar Summary. G uphi.s-ia crenata Esp. (Lep. Bomb. Notod.). The first Danish find of this rarity is a o from Falster July on a m. v.-lamp. Om fund af crenata i Hamburgegnen se Bombus 1948, 214, og MitteHungen der Faunistischen Arbeitsgemeinschaft 1948, 57. I Øvrigt omtales arten i Skat Hoffmeyer: De danske Spindere, 37, og af P. B. M. Allan i A Moth Hunter's Gossip, De engelske fund er fra 1839, 1841 og 1853; men Allan mener, at arten stadig lever i England. Red.

22 20 Mindre meddelelser. Løjen paa Bornholm. I»Flora og Fauna«(1955, Hæfte 3) har Lektor Larsen givet en udførlig Oversigt over Bornholms plante- og dyælivc. Heri angives det som paafaldende, at visse Arter Ferskvandsfisk mangler paa Øen, nemlig Brasen, Flire, Rudskalle, LØje, Elrits, Knude (Ferskvandskvabbe) og Hork. - Nu er det jo set før, at det negative Bevis kan være skrøbeligt, og den Mulighed skulde altsaa foreligge, at een eller flere af disse Arter i Virkeligheden forefindes, men hidtil ikke er blevet præsenteret for Videnskaben. Og mere end det - for LØjens vedkommende gælder det, at Arne Larsen har overset en Meddelelse i Ferskvandsfiskeribladet (1930, Sd. 160) om, at et hanligt Exemplar paa 13,1 cm blev taget af FoiTetningsfører og Fisker Georg Kruse, Snogebæk, i Ruse i Hundsemyre den 21. Oktober 1930; det blev indsendt til Biologisk Station. Sjælden har den nok været i Hundsemyre, for Georg Kruse, som havde fisket i Søen i c. 30 Aar, havde ikke før bemærket LØjen her, og han var en god Iagttager. Dette fremgik af, at han tidligere (1925) havde fanget en LØje i Ruse nær Snogebæk Havn, altsaa i det brakke Havvand, og havde indsendt Fisken, som han ikke kendte, til Biologisk Station (Ferskvandsfiskeribladet, 1925, Sd. 165). At der ikke er langt fra det sidstnævnte Fangststed til Udløbet fra Hundsemyre, skal blot nævne - I den Fortegnelse over BØger og Afhandlinger om Bornholms Zoologi, som Arne Larsen har givet i Bornholmske Samlinger (30. Bind, 1945), har han den sidstnævnte Litteraturangivelse med, men har overset den fra 1930, og derved er LØjen kommet med blandt de Ferskvandsfisk, som mangler paa Bornholm. Men den er altsaa i 1930 taget i Hundsemyret C. V. Otterstrøm. Aplecta nebulosa Hfn.. I uglebogen 103 anføres, at vore danske eksemplarer kun varierer lidt, fra hvidgtåt til mørkere. I Langers index er anført 19 meddelelser om nebulosa i FLORA OG FAUNA gennem årene, men i alle disse notater er der kun noteret findested, aldrig ejendonuneligheder ved de fundne dyr. Udenfor vore grænser findes f. bimaculosa Esp., en helt mørkegråpudret form med varierende tegning; den omtales hos Lempke 318 og er også fundet i Sverige (Sv. Fjarilar, 124). I England (Chesire, Lancashire og South Yorkshire) optræder helt s01te eller sortagtige former. South afbilder var. robsoni Collins og var. thompsoll'i Arkle; den første har grå frynser og tydelige linier på mørk baggrund, mens den sidste har hvide frynser og lysere mærker på næsten ensfarvet mørk bund, kun ribberne er helt sorte. Lempke omtaler kun var. robsoni og kender den ikke i sin typiske form fra kontinentet. Nu er de mørke former fundet i DanmaJ:k. Som fotografiet viser, er der en jævnt glidende skala fra de to normale grå øverst til venstre over ru-. 3 til de to øverste i højre række. Det nederste dyr i højre række har slet ingen lysegrå skæl, kun sorte og mørkegrå.

23 21 Nr. 4 og 5 må efter ovenstående kunne kaldes f. bi:maculosa, mens nr. 6, der er meget mørk med tydelige linier og mørke frynser (med ubrudt sort delingslinie), må kaldes var. mbson.i Collin Alle seks er taget på sukkerlokning den i det gamle egekrat ved Kærgaard Plantage vest for FilsØ i Vestjylland. På hvert smørested var der flere nebulosa, men jeg tog kun disse sek Nr. l er en o, resten er S? S?. Der var også andre gode dyr derude, deriblandt Cemm fnrcula. Cl., Cocltlidion. li:macodes Hfn., Panthea coenobita Esp. (mange), Mesoeuxa. lydia Cr., T1 ichoclea. albicolon. Hb., Hyphilare littoralis Cmt., Hadena sord-ida Bkh. f. engelharti, Rhodost rophia rribical'ia Cl. med mange variationer i det røde, Cos!fmbia querci.m.ontaria Bartelb., Chesias ru.fata F., Atd!fpe hastata L. og Callix sparsata. Tr. Ove Høegh-Guldberg. Nogle Rødbeniagttagelser (Tringa totanus (L.)) i det sønderjydske Vadehav. Der skal her gøres opmærksom på, at de Rødben, der opholder sig i Vadehavet ved RØmØdæmningen omhing midten af juli, væsentlig gør et lysere indtryk end de Rødben, man møder på ynglepladsen herhjemme. Fuglene synes på den tid åbenbart mest indstillet på en rastetilværelse; ved ebbe fom agerer de spredt ud over ebbesh anden i små eller større grupper, og ved flod søger de mere samlet ophold på højere beliggende, tørre steder især på fastlandsbredden. På et engstykke her iagttog jeg således ca. 200 i flok under flod den og ca. 250 den Så vidt jeg kunne se, var det praktisk talt allesammen gamle fugle og af den omtalte lysere fremtoning. Fuglene gør sammenholdt med Rødbenen, som den almindeligvis fremtræder hos os, indtryk af at være nok så haftige og ikke

24 22 blot lysere på undersiden, men også på oversiden, der iøvrigt synes at falde i en mere varm brunlig tone. Hos en Rødben, jeg fik på nært hold på nævnte englokalitet den , sås på oversiden et eller to lysere (fældede?) felter. En anden Rødben, jeg havde for Øje sanm1e dag ved Rømødæmningen, befandt sig Øjensynligt i en dragt, der var meget lig vinterdragten (efter W i t h e r b y : The Handbook og British Bh ds, IV, pl. 118, p. 308). En Rødben i lignende dragt iagttog jeg forøvrigt på stranden ved Brunsnæs Hage, Flensborg fjord, aftenen den Denne fugl var just kommet til Østfra og forsvandt noget efter vestpå. Olaf Behrend Heodes virgaureae L. ab. onka Fruhst. Den fangede Axel Andersen et meget fint exemplar af denne albinistiske aben-ation i Sønderskov ved Kattehale Mose i nærheden af Lillerød i Nordsjælland. Dyret fløj om blomster med talrige normale stykker. Der er ikke det ringeste rødt på oversiden; kun med god vilje kan man skelne et svagt gulligt skær over de rent cremefarvede vinger, hvis sorte indfatning er ganske normal. Det bidrager yderligere til at ejendommeliggøre dyrets udseende, at undersid ns sorte pletter skinner igennem på den lyse overside. En afbildning af denne sikkett særdeles sjældne aben-ation ville ikke give bedre indtryk end beskrivelsen: alt rødt erstattet af cremehvidt. Delvis albinistiske exemplarer er velkendt blandt ildfuglene, især hos Lycaena phlaeas L. I Flora og Fauna omtales to steder sådanne stykker af virgacumae, af biskop Hoffmeyer 1913, som skriver : Af nogle af vore almindeligste Dagsommerfugle (Kejserkaaben, Argynnis paphia, Ildfuglen, Chrysophanus virgaureae o. a.) optraadte enkelte Stykker med større eller mmdt e hvidlige Partier paa Vingerne; Grunden hertil er maaske at søge i den varme og tøtte Sommer (juli 1911). Det er jo en fom10dning med perspektiv! Omtale nr. 2, med illustrationer, står i årg. 1949, hvor Sigfr. Knudsen afbilder et af exemplarerne fra 1911 og desuden en hun fra Plejelt på Sjælland, fanget 1906 af P. R. Larsen. Hvad aberrationsnavnet angår, omtaler Seitz Fmhstorffer's onka således:... individer, hvis overside er meget bleg, gullighvid, stærkt skinnende, svarende til ab. schmidt-li af phlaeas. Dette passer smukt på Axel Andersens exemplar, som finderen velvilligst har foræret mig. Det står nu i min samling. Summat-y: A specimen of Heades virgaureae L. ab. onka Fruhst has been taken by Axel Andersen at Sønderskov in North Seeland on Aug. 7th, It is completely albinistic, insofar as all red is replaced by a glossy creamy white. T. W. Langer. Flere fund af gedehamserede i bogbind. I»Flora og Fauna«, 60. årg. 1954, p , meddelte jeg et fund af rede bygget af Odynerus parietinus i et bogbind. Reden, som var meget velbevaret, stammede fra Århus og var det første eksempel på denne ejendommelige byggemåde kendt fra Danmark.

25 23 En formodning om, at boghvepsen skulle vise sig at være mere almindelig, fandt hurtigt sin bekræftelse, idet Natw historisk Museum i sidste halvdel af 1955 modtog to reder fra bogbind. l. Rester af ødelagte celler med puppehylster af fluer, som åbenba t har snyltet på redens gedehamselarver. Celleantallet kendes ikke. Reden blev fundet i AbyhØj ved A.rhu 2. En stærkt ødelagt rede med antagelig 8-9 celler. 2-3 ret store larver fulgte med. Fundet i Skanderborg den Poul Bondesen. Ipimorpha retusa L. i antal. De to Ipimmpha-arter regnes ikke for almindelige her i landet. På Rorsens-Skanderborgegnen har vi dog jævnligt taget I. subtusa ved kviksølvlyset, mens I. retusa har glimret ved sin fraværelse indtil i år (1955). Den 13. august havde jeg stillet mit lys op ved sydenden af Tebstrup Sø, hvor der er et lille mosedrag. Her kom retusa, 8 stk. til lys og l på sukkerlokning. Tilflyvningen va jævnt fordelt over hele aftenen. Den va jeg deroppe igen sammen med Høegh-Guldberg. Til trods for, at vi lyste 2 steder, fik vi dog kun tilsammen 4 stk., måske fordi aftenen var ret kølig; men det kan også skyldes, at vi havde anbragt os for langt fra pilebusk ene. Et tredje forsøg blev gjort den Denne gang bmgte vi kun petromax. Der kom ingen retusa til lagenet og heller ikke på sukkerlokningen. Derimod viste det sig, at vi kunne opsøge dyret mellem pilebuskene, hvor det fløj rundt. Navnlig havde H-G. held med denne gode, gamle form for sommerfuglejagt. Vi ha ialt fanget 22 stk., heraf 12 på kvartslys, l på sukkerlokning, og 9 blev ketsjet mellem pilene. Jeg har det indtryk, at den ikke fjerner sig ret langt fra sin væ1tplante, der her er Femhannet Pil. Hvis vi oftere jagede på den slags lidt kølige lokaliteter med ketsjer og petromax, ville vi måske hyppigere fange den. Eller har dyret muligvis haft særlig gode udviklingsmujig. heder i sommeren 1955? G. Dam Jeppesen.

26 24 Foreningsmeddelelser. Medlemslister. Ved de medlenuner, hvis speciale kendes, er dette tilføjet bag navnet, idet følgende forkortelser er benyttet: B = biller; Bot. = botanik; F = fugle; I = insekter; S = sommerfugle. Jylland. Knudsen, V. Sigfred, lærer, red., villa Fyen,Aarestrupsv. 11, Aarhu F; S. Medlemmer: Aaboe Sørensen, konservator, Silkeborg Aagesen, Stig, tegner, Skibby, Sjælland. Aakjær, Øvli, lærer, Holmstrupgaard pr. Brabrand Abrahan1sen, Sv. E., seminarielærer, Gjedved pr. Horsen Gravehvepse. Adamsen, T ohannes, landmand, Holmstrup, Fyn. Bot. Ambye, Th., fannaceut, Bredgade 10, Lemvig. Andersen, Fr., malermester, Hadsundvej 13, Rander Andersen, J., advokat, Haderslev. B. Andersen, T. Laden, lærer, Randersvej 77, Aarhu Andersen, Kai Erslev, lærer, Nyvej 15, Haderslev. Asmussen, Jes P., cand. theol., Forstalle 62, Aabemaa. F. Astrup, Fr., lærer, H. C. Andersens Alle, Esbjerg. Astrup, F. R., lærer, Jeppe Aakjærsvej 42, AabyhØj. Bager, Olaf, boghandler, Skindergade 20, København K. Bagsgaard, Kru l, Rindum pr. RingkØbing. Bang, Arthm, læge, St. Torv 2, Viborg. Bayer, H., lærer, Jelling. Behrends, C., farver, Perlegade 52, Sønderborg. F. Berthelsen, C. V., skolebestyrer, Hovedgaard. Blach-Petersen, M., kommunalarbejder, Lundingsgade 22, Aarhu Blæsbjerg, Joh, lærer, Vestergade 109, Herning. BregnehØj-Lru sen, tandlæge, Lillerød. Brandt-Lassen, H., viceinspektør, Hans Brogesgade 39, Aarhu Bruun, J., realskolebestyrer, Aalestmp. Bundgaard, E., lærer, LØjt Kirkeby. Bønnerup, S., lærer, Chr. \Vinthersvej 4, AabyhØj. Cru lsen, l. H., dyrlæge, Hadsten. Cartens, M., stationsforstander, Aabyvej 65, Aabyhøj. Clu istiansen, Chr., lærer, Dronninglund. S. Christensen, Erik, kontorist, Mølleparkvej 17, Aalborg. Christensen, H. Skovgaard, lærer, Fr. Obelsvej 3, Aalborg. Clu istensen, J. Hedegaard, lærer, Biblioteket, Skjern. Christensen, Knud, overlærer, Finsensgade G, Aarhu Bo t. Cluistensen, Svend, tandlæge, Grædsted. Dannerfjord, kunstmaler, Femmøller. Degerbøl, M., dr. phil., Zoologisk Museum, Krystalgade, København. Dein, Givskov, skoleinspektør, Aalborggade 8, Rander Bot.; F. Eilskov, Hans, lærer, Fortevej 48, Risskov. F. Erichsen, Vagn, kontorassistent, Skanderborgvej 86, Aarhu Eriksen, H., lærer, Lihme skole pr. Lihme. Eriksen, Sv. Aa., ekspedient, Sdr. Ringgade 57, Aarhu

27 25 Esben-Petersen, 0., overbibliotekar, Løkkegade 5, Aalborg. Falkholt, S., lærer, Tvingstrup. Findal, Arne, lærer, Østbirk. Fjældborg, Ole, læge, Haderslev. Frandsen, Emil, læge, Smakkegaardsvej 1M3, Gentofte. Fryd, fru skolebestyrer, Frk. Schmidts Skole, Aarhu Gaun, Sven, dyrlæge, Stoholm. Gjaldbæk, L., lærer, Tim. Gjødesen, Signe, lærerinde, Thisted. Grandjean-Thomsen, sognepræst, Han idslev pr. Rander Gregersen, Jens, overlærer, Hal Gregersen, l. H., arkitekt, Terp Skovvej 14, Viby Grimstrup, Søren, stadsskoleinspektør, Behrendtsvej 24, Middelfart. Hammer, Poul, mag. scient., Ulrikholmsvej 2, Odense. Hansen, E., gartner, staudegartneriet, Aarhusvej, Rander Hansen, H. P., museumsforstander, Herning Hansen, J. Kortzau, dommerfuldmægtig, Færgevej 63, Frederikssund. Hansen, Richard, tømrermester, Stadion Alle 18, Aarhu Hartz, F., grosserer, Viborgvej 86, Rander Haugaard, Eigil, lærer, Fjeldsted skole pr. Harndrup. Henriksen, H. J., lærer, Daugaard. Herholdt, Aage, kontorchef, Finsensgade 58, Aarhu Hermansen, K. M., førstelærer, Skodborg, Jylland. Herschend, H., landsretssagfører, St. Torv l, Aarhu Herskind, Jørgen, seminarieelev, Gjedved pr. Horsen Hoffmeyer, Skat, biskop, dr. theol., Bispegaarden, Aarhu Hornsyld, V., væver, Rosensgade 6, Grenaa. Houstoer, Holger, købmand, Vestergade 7, Lemvig. Høegh-Jacobsen, førstelærer, VesterØ, Læsø. Høegh-Guldberg, Ove, læge, Gjedved pr. Horsen Høyer, Jac., lektor, TjØnegade, Aabyhøj. Jacobsen, Ejnar, lærer, Ballerupvej 25, Lille Værløse. Jacobsen, Mogens E., Bøghsgade 51 a, Horsen Jensen, Carlo F., bogholder, Møllebakken, Tarm. Jensen, Hans, cykelhandler, Vinderslev pr. Kjellerup. Jensen, Iver, Trælastvej, Sæby. Jensen, J. P., lærer, Mou. Jensen, K. Enna, førstelærer, Hovedskolen, Lihme. Jensen, Kaj, maskinmester, Joakim Larsensvej 10, København. Jeppesen, G., seminarielærer, Gjedved pr. Horsen Johannesen, B., bankassistent, Stationsvej 3, Sæby. Juel, Helge, lærer, Hansted pr. Horsen Juul, Knud, overlærer, Provstebakken 24, Hasle. Jørgensen, G. A., overlærer, Hjelmensgade 26, Aarhu Jørgensen, Harald, lektor, Rosenvej 4, HjØrring. JØrgensen, Preben, cand. pharm., Hertzvej 44, Aabyhøj. Kaad, P., translatør, St. Blichersgade, Brønderslev. Kaiser, E. W., konsulent, mag. sc., Klokkedal pr. Horsen Kirk-Thomsen, R., sognepræst, Njær pr. Hammel. Klinge, Axel B., grosserer, Aage Bechsvej, Hornbæk, Rander Knudsen, Arne, lærer, Saxtor'Phvej 35, Valby. Knudsen, Carl, lærer, Jagtvej 212, København. Krake, lærer, Melbyvej ll, Odense. Kristensen, læge, Hovedgaden 33, Søborg. Lamberg, K., lærer, villa Fryd, Tranebjerg. Larsen, Asger, assistent, Hørsholmgade 27 B, København. l. Tæger. F. Bot. S. I. l. I. S. Bot. Bo t.

28 26 Larsen, C. Gram, billedskærer, Tiendeladen 5, Aalborg. Larsen, Joh, konservator, Ewaldsvej 18, Aabyhøj. Larsen, Knud, lærer, Nr. Trandersvej 3, Aalborg. Lauridsen, J., seminarielærer, cand. mag., Jelling. Laursen, Jens E., lærer, Jacob Jensensvej l, Aarhu Lemvigh-Hammer, toldkontrolør, V. Altanvej 24, Rander Leth, K. 0., overlærer, Solvænget 34, Herning. Lyngsøe, Jens, stud. med., Hovedgaard. Madsen, Bent, seminruieelev, Bendstrup pr. Hjortshøj. Mathiesen, smedemester, vv ærumsgade 29, Aarhu Moesgaard, Fr., adjunkt, Solbakkevej 20, Hjørring. Mygind, Sv. Aa., civilingeniør, Kornvænget 34, Ballerup. Møller, Arnau, købmand, Fr. Alle 148, Aarhu Møller, Niels, cand. pharm., Shænten 22, Lemvig. Møller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Aarhu Nielsen, A. Hjort, lru1dinspektør, Vestergade 7, Silkeborg. Nielsen, Frede, realskolelærer, Ringgaru dsvej 4, Silkeborg. Nielsen, J. Halkær, gartner, Lemming pr. Hasselager. Nielsen, Jens J., skoleinspektør, Brovst. Nielsen, N. P., installatør, Tietgensplads 11, Aru hu Nielsen, Peder, overbibliotekar, Silkeborg. Nielsen, Sigurd, sekretær, Øster Assels, Mor Nielsen, Viggo, lærer, cenb alskolen, Hatting. Niemann, Gunnru, stud. techn., Bogensegade 9, Aarhu Novmp, Leo, lærer, Stanhede pr. Gesten. Nygaard, Knud, lektor, Egeskovvej 43, Fredericia. Nørgaard, Edwin, overlærer, Skjærsøvej 5, Risskov. Olesen, vvagner, ovedærer, Thorsvej 67, Fredericia. Otterstrøm, C. V., fiskeribiolog, Frederiksdal pr. Lyngby. Overgaru d, B., stud. mag., Obovej 16, Herlev. Overgaru d, Chr., dr. phil., Molslaboratmiet, Femmøller. Pallesen, Gorm, Jyllands Alle 7, Aru hu Pedersen, Anfred, lærer, Fredskovvej 9, Holte. Pedersen, Carsten, cand. mag., Rodskov pr. Løgten. Pedersen, Hans, husejer, Virklund pr. Silkeborg. Pedersen, Hans Fr., seminarieelev, Gjedved pr. Horsen Pedersen, Kirstine, lærerinde, Realskolen, Aabybro. Petersen, Kru sten Hartman, Lyngbyvej 3, Aarhu Petersen, postassistent, postekspeditionen, Risskov. Petersen, P., lærer, Brædstrup. Plesner, Hans, lærer, Skivholme skole pr. Skovby. Poulsen, Børge, væver, Vinkelgade 13, Herning. Poulsen, Chr. M., konservator, Silkeborg. Poulsen, E. Helmer, ru kitekt, Ørstedsvej 44, Aalborg. Poulsen, Hermann, revisor, Th. Nielsensgade 93, Herning. Rasmussen, A., tagdækker, Krogskjær, Femmøller. Rasmussen, Hans Aa., lærer, Fr. Nansensvej 51, Aarhu Riishede, Chr., snedker, Enggade 3, Vejle. SchjØtz-Pedersen, S., tømrer, Slottet Koldinghus, Kolding. Siewertz-Poulsen, K. L maskinarbejder, Jordbrovej 8, Aarhu Skjøt-Pedersen, A., lektor, Mru selis Boulevru d 78, Aru hu Skole, Stig, forstander, Realskolen, Hjørring. Steensgaru d, J. C., fuldmægtig, Marselis Boulevru d 18, Aru hu Svendsen, Angelund, lærer, Aalum skole pr. Rander Søndergaard, Niels, lærer, Duborgskolen, Box 10, Krusaa. Sørensen, Clu-. Bech, litograf, Nicolai Plads 9, Kbh. K. S. S. Tæger. B. S. S. S. F. S. Stankelben. F. I; Eddk. Vårfl.; Netv. l Bot. Bo t. F. S. F. S. F. B. Bo t. Bot.; F.

29 27 Tougaard, Knud E., bankelev, Vonge by pr. Vonge st. Thamdrup, H. M., museumsdirektør, ch. phil., Rislundsvej l, Risskov. Treue, tandlæge, Alli.ngaabro. S. Uhrback, Anker, gasværksarbejder, Bryndumsvej 12, Silkeborg. S. Ussing, Hj., w-mager, St. Voldgade 16, Rander Ørberg, N. E., lærer, Strandhuse skole, Kolding. Østergaard, J., lærer, Hjallerup. S. Naturhistol'isk Fol'euing fol' Sjælland. Medlemsliste: Aage, Aksel, lærer, Fasanvej 28, Frederikssund. Adelholt, Ella, frk., Skydebanevej 23, København, Valby. Andersen, Ame, kontorassistent, Postparken 25, Kasb up. Andersen, Egede, inspektør, Biologisk Studiesamling, Brønshøj. Andersen, Hans, lærer, Kystvejen 28, Kalundborg. Andersen, L., grosserer, Julius Blomsgade 19, København N. Bager, Oluf, boghandler, antikvariatet Skindergade 20, Kbhvn. K. Bangsholt, Fritz, assistent, Buseholmvej 192, Herlev. Benander, P., fil. dr., Hoor, Sverige. Bjørn, Preben, repræsentant, Finlandsvej 8, Ørholm, K. Lyngby. Brasch, E., overlærer, Peter Bangsvej 167, Kbhvn., Valby. Brodersen, Poul, kommunelærer, Mathilde Fibigersvej 15, Kbhvn. F. Christensen, Georg, manuduktør, Parmagade 24, Kbhvn. S. Christophersen, E., fabrikant, Vældegaardsvej 55, Gentofte. van Deurs, '"', lektor, civilingeniør, Frugtparken 7, Gentofte. Diderichsen, Ax., konservator, Amager Landevej 43, Kastrup. Engberg, V. Læssøe, pen overlærer, Køge. F. B. Bot. Feddersen, Tage, overlæge (søværnet), Tranegaardsvej 67, Hellerup. S. Fog, Asger, kommunelærer, Svend Gøngesvej l, Brønshøj. Snyltehvepse. Friis-Jensen, H., kommunelærer, kaptajn, Dæmningen 51, Kbh., Valby. B. Giimoes, f. E., driftsingeniør, cand. polyt., Nordsb ands Alle 33, Dragør. S. Gønget, Hans, assistent, Evanstonevej 12, Hellerup. B. Hansen, Aage, malermester, Klokkestøbergade 7, Slagelse. S. Hansen, H. Henning, driftsleder, cand. pharm., Vasevej 2, Holte. Bot.; S. Hansen, Joh, laboratorieas, Strandvej 77 Al, Kbhvn. Ø. Fluer. Hansen, Tørgen, Bjerggade 23, Køge. F. Hansen, Kaj Ivan, Mariendalsvej 62 st., Købenl1avn F. F.; S. Hansen, Niels TØrgen, lærer, Dr. Margrethesvej 24 B, Ringsted. Bot. Hansen, Paul M., pelsdyravler, Vornæsvej, Næstved. S. Hansen, Victor, højesteretsdommer, I. E. Ohlsensgade 4, Kbhvn. Ø. B. Hm tby, Svend, lærer, Veddinge skole, Faarevejle. Hasle, Schnell, maskinmester, Ballerup. Hjorth, Børge, lærer, Valdemm sgade 6, Kalundborg. Hornung, S., fh. pianofabrikant, Solskrænten 16, Kbhvn., Valby. Hvass, Hans, lektor, cand. mag., Grøndalsvej 63, Købenl1avn F. Højgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Alle 209, Søborg. lrgens, K., landsretssagf., Frederiksborgvej 103, Himmelev pr. Roskilde. T acobsen, A. Gorm, toldassistent, Tuborg Havn, Hellerup. Jacobsen, Aksel, gartner, Raadegaard Have pr. Bøgesø. fensen, Bernhard, malem1ester, Nordre Strandvej 305, Hornbæk. F.; S. T ensen, E. Romskov, handelsmand,bjæverskov. fensen, Niels, konsulent, Elme Alle 22, Vordingborg. Bot. "Jensen, O. Seye, kommunelærer, Engløbet 7 B, Herlev. Tensen, Otto Egede, overlærer, Sunesvej 7, Sorø. Jensen, Tage, malennester, Båkkehus, Ulse pr. Rønnedc. Bo t. S. B. S.

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger

Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger Cirkulære om Ændring af aftale om justering af tjenestemandslønninger mv. fra 1. april 2005 samt om andre lønmæssige ændringer som følge af kommunernes ændrede fordeling på stedtillægsområder med virkning

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

CHR. KONGSTAD PETERSEN

CHR. KONGSTAD PETERSEN FORTEGNELSE 305. OVER ARBEJDER AF CHR. KONGSTAD PETERSEN KUNSTFORENINGEN JANUAR 1918 KØBENHAVN T*YKT HOS F S. BORDiHG V.--' v. V ' - : ' 1 Hvor ikke andet er bemærket, er Tegningerne udførte i Pen. O 1.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2011 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, januar 2012 HOVEDRESULTATER København er Danmarks mest omtalte by med 51.815 i, en førsteplads hovedstaden også kunne fejre i. Anderledes

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Felttræfafrunding 2011

Felttræfafrunding 2011 Felttræfafrunding 2011 af Kristoffer Hansen Træffet indledtes lørdag morgen, hvor der allerede var pænt med birdere på Bornholm. I alt var der 58 tilmeldte til træffet, hvoraf de 35 havde booket overnatning

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408

Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Notat 14. marts 2016 MSB / J-nr.: 211808 / 2281408 Beskæftigelsesfrekvens og tomme boliger i kommunerne Medtagede boliger er defineret alene ved etageboliger, parcelhuse eller række-, kæde- og dobbelthuse,

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 684 1. juli 2015 Dato: 25. juni 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling

Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling Østjysk Grand Prix Mesterklasse Stilling 2014-2015 Klasse: Mester Silkeborg Grand Prix Skanderborg Grand Prix Grand Prix 1 Jan Pedersen, Skanderborg 6 1 17 6½ 1 17 34 2 Jackie Andersen, Skanderborg 4½

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON

SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL STATION ADRESSE POSTNR. BY TELEFON SHELL KØBENHAVN Ø Lyngbyvej 60 A 2100 København Ø 3920 5501 SHELL KØBENHAVN S AMAGERFÆLLEDVEJ SHELL KØBENHAVN S VERMLANDSGADE SHELL/7-ELEVEN KØBENHAVN ENGLANDSVEJ

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 685 1. august 2015 Dato: 30. juli 2015 BRK/ENI/RKP/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro

Bjerringbro STARK Bjerringbro Tømmerh. 5790000707379 Firma nr. 106 Tlf: +45 8668 2544 Heimdalsvej 1 Sted nr. 906 Fax: +45 8668 4108 8850 Bjerringbro Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Auning STARK Tømmergaarden Auning 5790000706969 Firma nr. 21 Tlf: +45 8648 3266 Vestergade 46 Sted nr. 216 Fax: +45 8648 3031 8963 Auning Bjerringbro

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Dansk Botanisk Forening

Dansk Botanisk Forening Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen Generalforsamling lørdag den 12. marts 2016 Gefion Gymnasium Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Jyllandskredsens virksomhed i 2015 3. Orientering om Nationalpark

Læs mere