Kære beboere! Naturpleje lige nu. Er du tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev? Tak for sidst, en vellykket generalforsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære beboere! Naturpleje lige nu. Er du tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev? Tak for sidst, en vellykket generalforsamling"

Transkript

1 Kære beboere! Igennem de sidste par år har bestyrelsen hovedsageligt informeret foreningens medlemmer med den farvelagte og billedrige beboerorientering med udgivelse ca. 4 gange årligt. Det ændrer bestyrelsen nu lidt på fremover. Hermed præsenterer bestyrelsen den nye udgave af beboerinformationen, som er karakteriseret ved kortere og højaktuelle informationer om, hvad der foregår lige her og nu i Fredensborg Søpark. Er du tilmeldt det elektroniske nyhedsbrev? Er du tilmeldt foreningens elektroniske nyhedsbreve - og akut elektroniske nyhedsbreve med orientering om stormskader, indbrudsaktiviteter, oversvømmelser, voldsomme stormskader, vejarbejder, reparation på områdebelysning o.s.v.? I juni måned har bestyrelsen udsendt 2 elektroniske AKUT nyhedsbreve begge omhandlende sæsonens indbrudsbølge i Fredensborg Søpark. NB! Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så tilmed dig nu på foreningens hjemmeside Husk også at oplys bestyrelsen om evt. ændring af mailadresse. Har husstanden flere mailadresser kan alle disse tilmeldes. Tak for sidst, en vellykket generalforsamling Tak for sidst og tak for den store medlemsinteresse for grundejerforeningens generalforsamling onsdag den 16. marts i år. Mere end 120 grundejere deltog i generalforsamlingen. Tidsplanen holdt så fint, at dirigent advokat Erik Matthiesen fra advokatfirmaet ADVODAN i Helsingør allerede kl. 20:45 kunne erklære generalforsamlingens dagsorden for udtømt og takke forsamlingen for en rigtig god aften. Generalforsamlingsreferatet kan læses på grundejerforeningens hjemmeside Nyt fra Slots- og kulturstyrelsens slotsgartner Styrelsens slotsgartner for Fredensborg Slotshave John Nørgaard Nielsen fortæller: De nyetablerede klaplåger i den del af skellet til Slotshaven, som ligger i Æbleskoven, fungerer ikke efter hensigten. Klaplågerne er for store, tunge og dermed vanskelige at betjene især for ældre, gangbesværede personer - og børn. Problemet erkendes, og Styrelsen vil snarest muligt drøfte problemet med leverandøren af hegnet og klaplågerne. Oversigtskort over Fredensborg Søpark, side Fremover bliver det nemt at orientere sig om, hvor de forskellige naturplejeaktiviteter foregår i Søparken. Som noget helt nyt vil Foreningsnyt indeholde et oversigtskort, hvor de forskellige igangværende naturplejeaktiviteter markeres via kortets koordinatsystem. Naturpleje lige nu Naturplejeudvalgets personsammensætning se side 16 Fællesarealernes græskorridorer Kovangen En af årets større indsatsområder er naturgenopretning af fællesarealets græskorridor mellem Kovangens 500 stikvej og 600 stikvej ulige numre, se kort side 12-13, koordinat D5 Foto: VernerThomsen 1

2 Det omfattende arbejde finansieres af foreningens eget naturplejebudget. Arbejdet omfatter rydning af det vildtvoksende krat ved gavlmuren til K513 - samt planering og græssåning på fællesarealet. Fællesarealernes træer sikkerhedssynes i 2016/2017 På den netop afholdte generalforsamling i marts i år fik forsamlingen lejlighed til at møde bestyrelsens forst- og naturrådgiver Tim Falck Weber. Inspireret af et generalforsamlingsindlæg fra grundejer Jan Nørskov Maglegårdsvej 339 har bestyrelsen efterfølgende besluttet at iværksætte et sikkerhedscheck af alle de husnære træer på vores fællesarealer. I foråret udførte naturplejeudvalget sikkerhedsfældning af 3 store ahorntræer og et gammelt stort birketræ i stendiget ved Waages passage og ved skråningen til fårefolden. Ahorntræerne og birketræet blev fældet efter anbefaling af bestyrelsens forstrådgiver Tim Falck Weber, idet træerne nu var blevet så gamle, at de ved en større storm kunne udgøre en unødig stor og alvorlig risiko for den omkringliggende bebyggelse. Det store gamle bevaringsværdige smukke egetræ ud for K513 har - med stor forsigtighed og nænsom hånd samt anvendelse af arbejdslift - fået en let beskæring af tørre grene. For Æbleskovens vedkommende er sikkerhedsfældningerne allerede udført her i juni og juli måned - langs skellet til Æbleskovens naboejendomme - langs Endrupvej. Resten af fællesarealernes træer synes med efterfølgende evt. sikkerhedsfældninger i vinteren 2016/2017. Omkostningen til dette sikkerhedscheck er ikke medtaget i budgettet for Bestyrelsen føler imidlertid, at opgaven er så vigtig, at den bør udføres - desuagtet at det antagelig vil være ensbetydende med en budgetoverskridelse på naturplejebudgettet. At kommende kraftige storme kan skade og vælter sunde træer, kan bestyrelsen ikke gardere sig imod - men alt, hvad der kan gøres, skal gøres, for at forhindre at gamle, syge eller på anden måde svækkede træer beskadiger Søparkens bebyggelse. Stormoprydning lige nu Oprydning efter de 3 voldsomme storme Bodil, Allan og Gorm Formanden og den ledelsesansvarlige for skovmandsordningen og stormberedskabet Jørgen Saabye Kovangen 223 oplyser, at oprydningsarbejdet efter de 3 store og meget voldsomme storme nu er mere end halvt fuldendt. Tilsammen væltede de 3 storme mere end 130 træer alene her i Søparken. Den sidste del af stormskadede træer omfatter primært de farlige hængere og delvist stormvæltede træer - alt sammen i Æbleskoven. Disse fjernes helt i løbet af 2017/2018. Derudover mangler endnu en del træ- og grenflisninger, rod- og stubfræsninger, bortkørsel af groft og usorteret træflisaffald, usorteret træaffald og hjemtagning af bearbejdet brænde. Det oprydningsarbejde fortsætter resten af året og ind i Hvorfor fælder skovmændene så meget træ i Søparken? Nogle grundejere har bekymret spurgt Jørgen Saabye (lederen af Skovmandsordningen), hvorfor skovmændene fælder så meget i Søparken. Her er det vigtigt at vide, at ca. 95 % af alle fældningsopgaver i Søparken siden 2014 alene har været fældninger og oprydninger efter de 3 storme - samt sikkerhedsfældninger af usikre træer tæt på områdets bebyggelse. Fældningerne har med andre ord mildest talt været ufrivillige - men absolut nødvendige. Langs skellet til Slotshaven har skovmændene stort set indtil nu kun opskåret stormskadede, store, væltede træer fra Slotshaven, da de lå ind over skellet til vores eget område. Tæt på den offentlige parkeringsplads i Kovangen ligger i dag træstammer og venter på opskæring, bearbejdning og bortkørsel. Et arbejde som udføres af Skovmandsordningen og forventes afsluttet i løbet af 2017/2018. Nu håber bestyrelsen kun på, at dette års forventede storme ikke hærger Søparken på ny, og dermed igen giver skovmandsordningen ekstra sved på panden. 2

3 Foto: VernerThomsen 3

4 A.P. Møller projektet A.P. Møller projektets styregruppe se side blev året, hvor A.P. Møller projektets praktiske arbejde for alvor blev igangsat. Hovedparten af myndighedsgodkendelserne var på plads i det tidlige forår, og det egentlige arbejde ude i området kunne igangsættes sideløbende med grundejerforeningens egne grønne genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver. A. P. Møller projektets omfattende arbejde inddeles i et større antal delprojekter. De 2 første delprojekter blev igangsat i maj måned. Delprojekterne omfatter Æbleskoven, Slotsengen og skellinjen til Fredensborg Slotshave. Arbejdet forventes gennemført inden udgangen af september i år. Delprojekt Æbleskoven, oversigtskort side 12-13, koordinat F7, F8, G7, G8 Vildt med vilje Æbleskoven har ligget uberørt af menneskehånd og dermed uden nogen form for pleje eller tilsyn siden 1996, hvor byggefirmaet Lind & Risør i forbindelse med udbygningen af Kovangsområdet overdrog området til Fredensborg Søpark. Først fra 2011 begyndte den dengang nyvalgte bestyrelse i begrænset omfang at føre tilsyn med Æbleskovens farlige, stormvæltede træer. Siden 2012 har Æbleskoven været defineret som en del af foreningens Grønne Vision. Planerne om at gøre området tilgængeligt for foreningens medlemmer blev i 2015 en realitet med den store A.P. Møller donation. På anbefaling af Den Grønne Visions landskabsarkitekt Jane Schul og med godkendelse af Fredensborg Kommunes landskabsarkitekt og biologer er Æbleskoven i dag udlagt som naturskov og fungerer som et refugium for dyr og planter. Æbleskoven er en del af grundejerforeningens fællesarealer og er således underlagt de samme regler og forordninger, som gælder for Lokalplan F27 og foreningens ordensregler. Under overskriften Vildt med vilje påbegyndtes naturgenopretningsaktiviteterne i Æbleskoven. Genopretningsarbejdet tager udgangspunkt i at bevare så meget som muligt af det naturmiljø Æbleskoven bærer præg af i dag. Netop blandingen af uspoleret og uforstyrret natur - med en for området smuk og karakteristik vegetation og høj grad af biodiversitet - ønskes bevaret i størst mulige omfang. Det rige fugle- og insektliv - suppleret af strejfende råvildt fra Slotshaven - understreger områdets unikke karakter. Naturgenopretningsarbejdet vil således i vidtgående forstand foregå med al mulig hensyntagen til områdets enestående natur, og diverse oprydnings- og fældningsopgaver vil blive udført i meget begrænset omfang - så skånsomt som muligt og med stor respekt for områdets natur og dyreliv. Beboertilgængeligheden til Æbleskoven øges ved anlæggelse af en nænsomt og smukt placeret grus/trampesti, som vil sno sig gennem skovområdet. I de sidste par år har Æbleskovens bevoksning langs den asfalterede sti bredt sig ud over stien til gene for gående og cyklister. Det rådes der nu bod på. Æbleskovsbevoksningen klippes ca. 4 meter tilbage, og der etableres en naturlig forlængelse af den tætklippede græsrabat langs Slotsengens asfaltsti. 4

5 Foto: VernerThomsen 5

6 A.P. Møller projektet fortsat Delprojekt Slotsengen Skellinjeprojektet ved Slotshaven, oversigtskort side 12-13, koordinater E5, F5, F6, G7 Området langs foreningens skel til Slotshaven og Slotsengen har igennem de sidste mange år været præget af vildtvoksende natur med mange selvsåede træer af forskellig art og type. Den vildtvoksende natur breder sig gradvist ind over slotsengen og vil en dag præge store dele af engområdet. Udsigten fra bebyggelsen og engen til skellets stendige og Slotshaven er helt tilgroet og dermed stort set forsvundet. Genopretningsprojektet tager udgangspunkt i - med stor opmærksomhed og nænsomhed - at lette bevoksningen på en sådan måde, at store dele af området bevares, som det ser ud nu - dog med etablering af få begrænsede lysningspletter og lysningsbælter. En del af de yngste selvsåede vækster fjernes på en sådan måde, at skovbunden ikke blottes for meget af hensyn til uønsket vækst af ukrudt m.m. Langs stendiget og hegnet til Slotshaven anlægges en grus/trampesti, som smukt forbinder området ved Waages passage med Æbleskovens nye stisystem. Med tiden bliver grus/trampestien en aldeles vidunderlig gåtur-sti med den flotteste udsigt til skov, slotshave og vores egen Slotseng. Opgaven forventes færdig i september i år. Det gode liv i Søparken Foreningens ordensregler - én af forudsætningerne for det gode samliv i Søparken Opdatering af foreningens ordensregler På årets generalforsamling i marts måned blev bestyrelsens forslag til opdatering af ordensreglerne, hvad angår forbud mod større legeredskaber på fællesarealerne, enstemmigt vedtaget. Støjende redskaber Støjende redskaber, herunder haveredskaber, er i dagens Danmark blevet et nødvendigt onde, som af den enkelte grundejer/lejer bør begrænses mest muligt. Det gøres bedst ved at overholde de regler for støj, som er tydeligt beskrevet i de af generalforsamlingen vedtagne ordensregler. Ordensreglerne foreskriver om støj: Stk. 19 side 4 Grundejerens matrikel: Støjende maskiner/redskaber må kun anvendes mandag fredag i tidsrummet kl. 07:00-20:00 samt weekender og helligdage i tidsrummet kl. 09:00 13:00. Stk. 20 side 4 Undtagelse: Herudover må der støjes sidste weekend i marts og sidste weekend i oktober i tidsrummet kl. 09:00 17:00. Ordensreglerne SKAL tages seriøst og efterleves af alle grundejere og lejere i Fredensborg Søpark. Foreningens opdaterede ordensregler kan læses på foreningens hjemmeside Aktivitets- og familieudvalget Aktivitets- og familieudvalgets personsammensætning se side 16 Aktivitets- og familieudvalget byder igen i år alle grundejere samt deres familie og pårørende velkommen til et indholdsrigt Torsdag den 23. juni stod udvalget for foreningens traditionsrige Sankthans aften. Igen søndag den 26. juni var Aktivitets- og familieudvalget vært ved foreningens store familie- og legedag og Søparkens loppemarked. Aktivitetskalender for resten af året Esrum Sø løbet gennem Søparken søndag den 28. august Energirenoveringsprojektet For enden af vejen 2 i september Dragedag, søndag den 2. oktober 6

7 Masser af aktiviteter for hele familien Åbent hver dag kl i sommerferien Fabriksvej Helsingør Foto: VernerThomsen 7

8 TEMA Naturpleje med dyr i Fredensborg Søpark 8 8 Igennem en længere årrække har grundejerforeningen anvendt dyr til naturpleje og bekæmpelse af den invasive art bjørneklo. Grundejerforeningens tidligere 2 fårefolde er et godt eksempel på dette og således slet ikke noget nyt. På Den Grønne Visions beboer-temamøde - afholdt 18. februar 2015 i Restaurant Fredensborghusenes festsal - præsenterede A.P. Møller projektets landskabsarkitekt Jane Schul Den Grønne Visions mange spændende nye tanker, perspektiver og mulige idéer - herunder naturpleje med dyr. Jane Schul anbefalede varmt, at foreningen fortsat - og måske endda i endnu større udstrækning end tidligere - etablerede græsningsområder. Af Jane Schuls præsentationsmateriale og farvestrålende visionstanker indgik muligheden for engang i fremtiden at inddrage dele af Slotsengen og dele af Æbleskoven til nye naturskønne græsningsområder. Jane Schuls visionstanker er efterfølgende blevet vurderet med stor opmærksomhed og interesse af bestyrelsen samt kommunens landskabsarkitekt og biologer. Inspireret af Jane Schul samt det gode samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Fredensborg Slotshaves slotsgartner John Nørgaard Nielsen besluttede bestyrelsen tilbage i 2015 at forbedre og lovliggøre de 2 eksisterende fårefolde og gennem en sammenlægning og mindre forøgelse af foldområdet at forstærke værdien af naturpleje med dyr. Bestyrelsen udarbejdede en fondsdansøgning til Nordea Fonden, som kort tid efter meddelte, at Fonden gerne ville donere kroner til helt ny indhegning af en ny stor fårefold. Herefter kunne forbedringen og udbygningen af fårefoldsområdet påbegyndes.

9 Fårene er vendt tilbage, oversigtskort side 12-13, koordinat D3, D4, E4, E5 Nordea Fondens projekt og APM delprojekt B2 Primo juni 2016 var fårefoldsprojektet gennemført. De to tidligere folde - benævnt Lille fold og Store fold - var nu blevet slået sammen til en stor fold med udvidelse af græsarealet mod den offentlige parkeringsplads og Styrelsens græstrekant ved Waages Passage. Det nye store foldområde var en kendsgerning og vil i fremtiden i langt større udstrækning end tidligere sikre et tilstrækkelig og nødvendigt fodergrundlag for op til ca. 20 får og 25 lam. Myndighedsgodkendelserne var endelig på plads ultimo april og den nødvendige dispensation til afgræsning med dyr i den nye store fold dermed givet. Foldens skråninger er istandsat - bevoksningerne omkring folden er nænsomt beskåret, udtyndet og plejet efter alle kunsten regler, og helt ny indhegning med tilhørende klaplåger og led er etableret. Foldens tre klaplåger sikrer nem adgang for de grundejere, som måtte ønske at udforske den store folds virkelig smukke og unikke natur. Folden har fået helt nyt vandtrug med tilhørende vandforsyning og nyt strømførende system til hegnet. Alle beboere i Søparken er velkomne i fårefolden. Vis hensyn til får og lam - og husk, at hunde gerne må medtages i selve folden, hunden skal blot være i snor! Foto: VernerThomsen 9

10 TEMA Foreningens nye fåreholder Ole Christensen Ramløse Naturkød Primo juni i år kunne bestyrelsen og Naturplejeudvalget så byde foreningens nye fåreholder gårdejer Ole Christensen fra Ramløse velkommen med sine ca. 20 dejlige får og 22 lam Ole Christensen er meget imponeret af den nye store fårefold. Dels ligger folden som noget af det smukkeste, Ola har set - og dels er foldens indhegning og udstyr helt i top. Oprydninger og lysninger i krat har givet et meget fint naturligt fodergrundlag for fårene. Bedre kan det simpelthen ikke gøres, siger en smilende, særdeles glad og tilfreds fåreholder. Portræt af Ramløse Naturkød Ramløse Naturkød ejes og drives af ægteparret Ole og Susanne Christensen, Præstevej 20, Rishøj, Ramløse. Susanne og Ole er to helt almindelige mennesker som i en lang årrække har solgt både kalve- og lammekød fra deres egne besætninger. Dyrenes opvækst sker på baggrund af dyrenes naturlige levemåde - nemlig ude i naturen. De små lam bliver hos deres mødre hele tiden, så de kan patte, når de har behov for det. Det meste af året er dyrene udstationeret rundt omkring på Sjælland, hvor man ønsker at pleje naturen ved hjælp af afgræsning med dyr - blandt andet her hos os i Fredensborg Søpark. I vores nye udvidede fårefold findes flere områder med lav bevoksning, hvor

11 Naturpleje med dyr i Fredensborg Søpark dyrene kan søge ly, hvis vejret bliver for voldsomt, eller hvis de ønsker at ligge i skygge i varme perioder. Dyrene tilses jævnligt af Ole Christensen, og alle dyr er naturligvis under løbende dyrlægekontrol. Der tilføres racerene væddere hvert år som f. eks: Zwartbles, Texel, Marskvædder og Gute. For at hindre indavl krydses der med får af andre racer. Det kan f.eks. være Spelsau, Gotlænder, eller Suffolk. Det giver en større tilvækst samt en kraftigere kødkvalitet - og endelig opnår man, at dyrene får forskellige farver. Som Susanne og Ole siger: Det gør jo ikke noget, at fårene også er pæne at se på. Når dyrene er slagtemodne, overlades slagtningen til professionelle slagtere, som passer nøje på at slagte nænsomt for ikke at stresse dyrene. Dette hensyn giver ordentlig dyrevelfærd og god kødkvalitet Ønsker du at købe kvalitetskød fra Ramløse Naturkød? Kunne du tænke dig at købe noget af dette velsmagende lamme- eller kalvekød til en kilopris på inkl. moms kr. 70,00 med levering direkte til privat adresse i Fredensborg Søpark, kan du rette henvendelse direkte til Ole og Susanne Christensen Ramløse Naturkød på tlf eller mobil Stor tak til Nordea Fonden I dag fremstår den nye, store fårefold som en af Danmarks smukkeste græsningsområder midt i vores skønne natur med Fredensborg Slot og Slotshave som baggrund - og med får og lam som en væsentlig del af grundejerforeningens naturplejeprogram. Et resultat grundejerforeningen blandt andet kan takke Nordea Fondens donation på kroner for. Foto: VernerThomsen 11 11

12 12 Kilde: Krak

13 13

14 14

15 15

16 Grundejerforeningens bestyrelse Anders Helner, M129, formand og sekretær mobil , mail Erik Løye-Philipsen, K110, næstformand mobil , mail Birte Raun, M103, kasserer mobil , mail Jørgen Saabye, K223 Kenneth Kristensen, K210C Jane Alberg Andersen, M225, bestyrelsessuppleant Verner Thomsen, M123, bestyrelsessuppleant Bjarni Øvlisen, K617, revisor Jørgen Simonsen, M111, revisor Naturplejeudvalget (NPU16) Den Grønne Vision Anders Helner, udvalgsansvarlig og kontaktperson mobil mail Erik Løye-Philipsen Birte Raun Jørgen Saabye Verner Thomsen Micki Esmann Helner Områdetilsynet Erik Løye-Philipsen, tilsynsansvarlig og kontaktperson mobil mail Lindhardt Aktivitets- og familieudvalget Kenneth Kristensen, udvalgsansvarlig og kontaktperson mobil mail Jane Alberg Andersen Morten Weile Jan Larsen Tine Højlyng Katrine Esmann Helner Energirenoverings- og bygningsvedligeholdelsesudvalget Anders Helner, udvalgsansvarlig og kontaktperson mobil mail Erik Løye-Philipsen Kenneth Kristensen Jørgen Simonsen Skovmandsordningen og Stormberedskabet Jørgen Saabye, ansvarlig og kontaktperson mobil , mail Instruktør Kristian Andersen Fåreopsyn og foldtilsyn Jørgen Saabye, tilsynsansvarlig og kontaktperson mobil mail Anders Helner Erik Løye-Philipsen Jane Alberg Andersen Styregruppe for A.P. Møller projekt Micki Esmann Helner, projektleder og kontaktperson mobil mail: Anders Helner Birte Raun Erik Løye-Philipsen Jørgen Saabye Verner Thomsen Nyhedsbrevets kolofon Nyhedsbrevet Nyt udgives af Grundejerforeningen Fredensborg Søparks bestyrelse Nyhedsbrevet distribueres i trykt udgave og elektronisk udgave Redaktion: Anders Helner, Jørgen Saabye Annoncer: Anders Helner, Katrine Esmann Helner Layout: Anders Helner, Katrine Esmann Helner Foto: Verner Thomsen Tryk: 3T Tordrup s Tryk og Textil Tryk Helsingør Oplag:

Den nyvalgte bestyrelses sammensætning

Den nyvalgte bestyrelses sammensætning Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2015 Ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 Den 25. marts 2015 afholdt grundejerforeningen sin 41. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fredensborg Søpark. Beboere, donatorer og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Julehilsen fra formanden.

Fredensborg Søpark. Beboere, donatorer og samarbejdspartnere ønskes en glædelig jul og et godt nytår. Julehilsen fra formanden. Fredensborg Søpark Grundejerforeningens beboerorientering Nr. 4, december 2015 Vinterstemning i Fredensborg Søpark med udsigt til Gribskov og Esrum Sø. Beboere, donatorer og samarbejdspartnere ønskes en

Læs mere

Fredensborg Søpark. Asfaltarbejde. Waages Passage. Store Dragedag. Trafiksikkerhed. Den Grønne Gren. OS imellem. Sponsortilbud.

Fredensborg Søpark. Asfaltarbejde. Waages Passage. Store Dragedag. Trafiksikkerhed. Den Grønne Gren. OS imellem. Sponsortilbud. Fredensborg Søpark Oktober 2013 Denne beboerinformation er sponseret af: KRATBJERGTELTET Fredensborg Telt- & Serviceudlejning, Dan Bolig Fredensborg v/steen og Mark Læssøe og Autohuset Helsingør Din Bilpartner.

Læs mere

Grundejerforeningens nyhedsbrev Nr. 1, februar 2015

Grundejerforeningens nyhedsbrev Nr. 1, februar 2015 Grundejerforeningens nyhedsbrev Nr. 1, februar 2015 Grundejerforeningens formand Anders Helner, landskabsarkitekterne Jane og Jonas Schul på besigtigelse i Søparken. Den Grønne Vision Mød op til grundejerforeningens

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 1, juni 2013

NYHEDSBREV nr. 1, juni 2013 NYHEDSBREV nr. 1, juni 2013 Kære grundejere og lejere! Velkommen til årets første udgave af grundejerforeningens Nyhedsbrev. En særlig varm velkomst til de nye grundejere og lejere, som er blevet en del

Læs mere

Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2013

Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2013 Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2013 Ordinær generalforsamling den 26. marts 2014 Den 20. marts 2013 afholdt grundejerforeningen sin 39. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fredensborg Søpark. Vedtægtsændringerne godkendt af Fredensborg Kommune

Fredensborg Søpark. Vedtægtsændringerne godkendt af Fredensborg Kommune Fredensborg Søpark Grundejerforeningens nyhedsbrev nr. 3, september 2014 Denne udgave er sponseret af Fredensborg Telt- og Serviceudlejning Vedtægter Store Familie- og legedag Sankthans aften Områdetilsyn

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Grundejerforeningens nyhedsbrev nr. 5, december 2014. Glædelig jul til alle Søparkens beboere

Grundejerforeningens nyhedsbrev nr. 5, december 2014. Glædelig jul til alle Søparkens beboere Fredensborg Søpark Grundejerforeningens nyhedsbrev nr. 5, december 2014 Glædelig jul til alle Søparkens beboere fra grundejerforeningens bestyrelse ved formand Anders Helner Indhold: Julehilsen Julegaven

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2014. Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2014. Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Bestyrelsesberetning for foreningsåret 2014 Ordinær generalforsamling den 25. marts 2015 Den 26. marts 2014 afholdt grundejerforeningen sin 40. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark SKOVMANDSORDNINGEN

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark SKOVMANDSORDNINGEN Grundejerforeningen Fredensborg Søpark SKOVMANDSORDNINGEN 2013 Velkommen til Skovmandsordningen for Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Søparkens skovmænd efter vel afsluttet kursus i sikker håndtering

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2014. Tilstede: Henrik (65), Dan (75), Connie (41), Torben (51), Ole (7), Klaus (79) og Morten (67) Afbud: John (33) Fraværende: 1. VALG AF REFERANT Morten

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark - fra sammenbragte til sammenhængende NYHEDSBREV. www.fredensborgsoepark.dk

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark - fra sammenbragte til sammenhængende NYHEDSBREV. www.fredensborgsoepark.dk NYHEDSBREV www.fredensborgsoepark.dk Medlemsinformation nr. 3 November 2011 Kære medlemmer af! Hermed har bestyrelsen fornøjelsen at fremsende årets tredje udgave af det trykte nyhedsbrev. Nyhedsbrevet

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer

Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Naturplejeplan for Klitborg Grundejerforenings fællesarealer Denne plan for bevarende naturpleje danner grundlag for vedligeholdelse af Klitborg Grundejerforenings fællesarealer (Matrikel: Flyvesandslodderne

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Generalforsamlingsreferat 2013

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Generalforsamlingsreferat 2013 Generalforsamlingsreferat 2013 Referat af Grundejerforeningen Fredensborg Søparks 39. ordinære generalforsamling afholdt den 20. marts 2013 i Restaurant Fredensborghusene. Anders Helner introducerede dette

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Beskæring af vejens træer. - en vejledning

Beskæring af vejens træer. - en vejledning Beskæring af vejens træer - en vejledning FORORD I 2009 besluttede Vejlauget, at gøre en ekstra indsats for, at vi kan få en endnu flottere og harmonisk Håbets Allé og Karlstads Allé med fine nauer vejtræer.

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 4. AUG. 2013

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 4. AUG. 2013 Nr. 53 i rækken. Antal fremmødte: 40 Pkt. 1: Valg af dirigent: Niels Barslund Kobjældevej valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved Krokusvej valgt. Pkt. 3: Formandens beretning. Indledningsvis præsenterede

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april 2014 Grundejerforening Nørreskov Huse Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indlæg fra Bredballe Skovpark 4. Forelæggelse af

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 12. april 2015 kl. 9.30 på Restaurant Nordvest, Havnevej 20, Havnsø, 4591 Føllenslev Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Indkalder hermed til Ordinær generalforsamling

Indkalder hermed til Ordinær generalforsamling Indkalder hermed til Ordinær generalforsamling Tirsdag, den 29. marts 2016 kl. 19.30 i Sognegården, Kirkebakken, 7120 Vejle Øst Bestyrelsen Bestyrelsesformand / Formand Grønt Udvalg Jens Nielsen Bredager

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BUSKELUND

GRUNDEJERFORENINGEN BUSKELUND 1. Fremmødte: Ulla Gottlieb Kirkegård () Jacob Svendsen () Jesper Bladt Andersen (JBA) Rene Bergerling () formand@buskelund.dk naestformand@buskelund.dk sekretaer@buskelund.dk kasserer@buskelund.dk 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelser 2. Tilbudsliste 3. Almindelige betingelser 4.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11

Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan. version: 09.02.11 Smukkere natur ved Skibdal Strand - forslag til naturplejeplan version: 09.02.11 August 2011 INDHOLD Formål Baggrund Nuværende naturtilstand Fremtidig naturtilstand Beskrivelse af naturplejen Naturtilstand

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016.

Grundejerforeningen Nærumhave Generalforsamling. d. 9. marts 2016 Kl Nærumhave Generalforsamling 2016. Grundejerforeningen -------Generalforsamling d. 9. marts 2016 Kl. 19.30 Grundejerforeningen Amba. 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013:

Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: Referat generalforsamling i grundejerforeningen Kongstedparken 8 marts 2013: John Wachs valgt til dirigent. Dirigenten konstater at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. Formandens beretning ved

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort.

Vort forslag er, at strækningen fra husnummer 31-47 udgår af projektet, som anført på vedlagte kort. Til Assens Kommune att.: projektleder Hans Ole Hansen Miljø og Natur e-mail: hohan@assens.dk Haarby, den 03. september 2015 Ændret stiforløb Skovhaverne 23 og 31-47, 5683 Haarby I fortsættelse af vor skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Bestyrelsesmøde 6/3-2016 hos Jeppe Deltagere: Hans, Jeppe, Niels Jørgen, H.P., Jørgen, Peter Dagsorden: Dagsorden: 1. Bemærkninger til sidste referat 2. Økonomi, herunder forslag til kontingent for 2017

Læs mere

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 24. marts Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 24. marts 2004 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 24. marts 2004 kl. 19.00 Sted: Helsingør Gymnasium 39 husstande deltog

Læs mere

14. april 2015 kl. 19.30 på Usserød Skole/Kantinen GI. Byvej 2970 Hørsholm

14. april 2015 kl. 19.30 på Usserød Skole/Kantinen GI. Byvej 2970 Hørsholm 28. marts 2015 Til beboerne Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 14. april 2015 kl. 19.30 på Usserød Skole/Kantinen

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 20. november 2011 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 20. november 2011 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 20. november 2011 kl. 14,30 på Færgekroen 21 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015

Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Indkomne forslag til generalforsamlingen 2015 Bestyrelsen fremlægger 2 forslag til generalforsamlingens dagsorden pkt. 9: (1, 2). Der er yderligere forslag fra medlemskredsen 1. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere