Ark No 26/1885. Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1886.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ark No 26/1885. Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1886."

Transkript

1 Ark No 26/1885 Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret Exempkarer 4 paa bedre Papir 12 med gjennemtrukket Papir Sidste Aftryk ønskes til Korrektur Færdig til 28/11

2 Konto I Indtægt Forventet Overskud fra forrige Aar Specialsummer re Hovedsummer re 59000,oo II III IV V a b c d e f a b c d e a b c d e Indtægter af Kapitaler. Ejendomme o.desl. Renter af Frugtbargjorte Kapitaler Indtægter af Jorder og? Do af Skove De faste aarlige Afgifter, som ved Salg af kommunale Ejendomme maatte være paalagt Samme De aarlige Afgifter, som ved Udskiftningen ere paalagte Søndermarksjorderne Af Vinding Sognekald 28 Tdr Byg efter Kapitelstaxt den 1ste Februar 1886 anslaas til Afgifter og Kjendelser i Følge Næringsloven af 29de December 1857 o.desl Kjendelser for Næringsadkomster Afgift af Brændevinshandel og Udskjænkning efter Næringslovens 72 efter Fradrag af Statskassens Andel i denne Afgift Afgift efter Næringslovens 62 Stadepenge Indtægt Ifølge Lov af 25de Januar 1862 om Benyttelse af Firmaer m.m. Indtægter af Vandværket. Paalignede Skatter. Grundskat efter Lov af 11 Februar Husskat efter Do Af Markjorderne Formue- og Lejlighedsskat Bidrag i Henhold til Lov af 26de Maj fra det under Kjøbstadens Fattig- 2430,oo 1641, ,oo o,oo 1215,oo 308.oo 3400,oo 6800,oo 200,oo 400,oo 50,oo 2522, ,oo 930, ,oo 17028, ,oo 10098,oo Overføres 70452, ,64

3 Konto VI Indtægt Overført eller Skolevæsen henhørende Landdistrikt Tilskud fra andre Kommuner til Fællesanliggender Specialsummer re 70452,53 300,oo Hovedsummer re 96976, ,53 o,oo VII Forbrug af Aktiver o,oo VIII Optagne Laan. o,oo IX a b c d e f g Andre Indtægter. Skolekontingent af Realklassernes Elever ¼ pct Afgift efter Reglement for Kjøbstædernes Fattigvæsen af 5te Juni No 3 jfr. Lov om Afgifter af frivillige Auktioner over Handelsvarer af 26de Maj 1868 Bøder Renter af Kassebeholdningen Skolepenge efter Lov 8de Marts Andel af Hundeskat Forskjellige Indtægter 4600,oo 200,oo 100,oo 2000,oo 750,oo 550.oo 200,oo 8400,oo I alt Indtægt ,17

4 Konto I II III IV Udgift Bidrag til: Statskassens Ligningsskat Erstatning for Expropriationsudgifter Amtsrepartitionsfonden Amtsskolefonden samt til Do efter Plakat 22 Marts 1843 Byens Bestyrelse i Almindelighed. Lønninger og Pensioner m.v. Kontorholdsudgifter Udgifterne ved Raad-Ting- og Arresthuset med Inventarium anslaas til 3740 Kr oo Ør deraf udtræder Amtet Halvdelen oo - Fattigvæsenet: a. Lønninger og Pensioner m.v Kr oo Ør. b. Kontorholdsudgifter 60 - oo - Udgifter ved Fattiges Forsørgelse efter Fradrag af forventet Refusion fra fremmede Kommuner m.m. Udgift til Afsindiges Underhold og Varetægt Fattigvæsenets Bygninger Andre Udgifter Skolevæsenet: a. Lønninger og Pensioner m.m Kr oo Ør. b. Kontorholdsudgifter o oo. Skolebygninger, Skoleinventarium og Undervisningsrekvisiter Brændsel Andre Udgifter Specialsummer re 2563, ,oo 1300,oo 1800,oo 20, 1995,oo 100,oo 1870,oo 1360,oo 19218,oo 1200,oo 430,oo 635,oo 19788,oo 3000,oo 1700,oo 522 Hovedsummer re 7323, ,oo 22843,oo 25021,oo Overføres 59152,23

5 Konto V VI Udgift. Rets- og Politivæsen. Lønninger og Pensioner Delikventomkostninger Lønning til Retsvidner Udgifter i Anledning af beneficerede Sager Udgifter ved Udlændinges Forplejning og Udsendelse af Landet efter Fradrag af Refusioner Andre Udgifter Den borgerlig militære Tjeneste. Overført Specialsummer 5450,oo 1200,oo 400,oo 100,oo 560,oo 120,oo Hovedsummer 59152, ,oo 100,oo VII VIII Medicinalvæsenet. Veneriske Syge Sygehuset Jordemødre Andre Udgifter Byens Gader og Veje. 400,oo 1486,56 264,oo 90,oo 2240, ,oo IX Gadebelysning 3126,oo X Den offentlige Renlighed 200,oo XI Vandforsyning 2900,oo XII Brandvæsenet 1290,oo XII Indkvarteringsvæsenet. efter Fradrag af den Del af Udgiften som godtgjøres af Statskassen o,oo Overføres 92198,79

6 Udgift. Konto XIV Det offentlige Lystanlæg Overført Specialsummer Hovedsummer 92198,79 o,oo XV Renter af Gjæld ,74 XVI Afdrag af Gjæld. 9674,14 XVII Forøgelse af Aktiver 400,oo XVIII Andre Udgifter ,56 XVIIII Forventet Overskud ved Aarets Udgang I alt Udgift ,17

7 Konto Til I Til II Anmærkninger til Overslaget Indtægt a Kontant Overskud b Udestaaende Restancer c Henlagt til Dækning af Grundejernes mulige Krav paa Skovudvisning b c Specialsummer 19000,oo 4000,oo 36000,oo Afgift af Byskriverembedets Jorder 14 Kr 66 Ø Afgift af Stivelsefabriken 6 - oo - Leje af Poldene 25 - oo - Do af Vægterboligens Søndermarkslod 13 - oo - Do af Tyreholdslodden 24 - oo - Do af et Stykke paa den søndre Sandbanke o Do af et Stykke af Skraaningen ved den gamle Fredericiavej 2 - oo - Jordleje af de Skolen tidligere tilhørende Ejendomme oo - Nykirke Kongetiende 52 Tdr 6 Skp Rug efter Kapitelstaxten den 1ste Februar Anpart af Hornborg Sogns Kongetiende oo Kr 64 Ø Herfra drages Skatter oo. 1641,64 Indtægten af Byens Skove beregnes saaledes: Udskrivningen for udgjør 435 Favne derfra gaar Deputatbrænde 34. Udgjør 401 Favne Heraf ansætes 100 Favne til en Værdi af 26 Kr pr. Favn 2600 Kr oo Ø og Resten 301 Favne til 22 Kr pr. Favn oo - Udluftningshugsten 770 Bunker hvoraf 500 Bunker ansættes Overføres 9222 Kr oo Ø 1641,64 Hovedsummer 59000,oo

8 Konto b Overført 9222 Kr oo Ø 8 Kr pr. Bunke oo - og Resten, 270 Bunker, til 5 Kr pr. Bunke oo - Salg af 2000 Stk Faskiner a 16 Øre pr Stk oo - Indtægt af Teglværket oo - Do af Albueknæet 16 - oo - Do af Trekanten ved Kirkegaarden oo - Do af den gamle Markedsplads 80 - oo - Do af Sandgraven oo - Do af en Strimmel Jord Do ved Skyttehuset 1 - oo - af Do ved Bryggeriet i Nørreskoven 4 - oo - Do af et Hus ved Claus s Kilde 3 - oo - Salg af afbarkede Ege oo - Indtægt af Jagten 60 - oo Kr oo Ø Udgift Skovningsomkostninger 619 Kr oo Ø Kultiveringsarbejder oo - Vandledningsarbejder 92 - oo - Vedligeholdelse af Veje og Stier oo - Do af Hegn 36 - oo - Do af Planteskolen oo - Indkjøb af Træfrø 25 - oo - Do af et Nivelleringsinstrument 30 - oo - Do af en Højdemaaler 8 - oo - Skovriderboligens Vedligeholdelse 50 - oo - Specialsummer 1641, Kr oo Ø Kr oo Ø 1641,64 Hovedsummer

9 Konto Til IV Til I Til II Til III Overført 1988 Kr oo Ø Kr oo Ø Udvisningsomkostninger 70 - oo - Skatter af Skovriderboligen 44 - oo - Overtilsyn med Skovene oo - Auktionsomkostninger 70 - oo - Skovriderens Løn oo - Arbejdsløn til Skovløberen oo - Pension til Sommerfeldts Enke 50 - oo - Tilfældige Udgifter oo oo - Afgift af Vand til Husbrug Do af Do til Næringsbrug Udgift Bidrag til Amtsveje Vedligeholdelse af Landevejsgader Byfogdens og Bysekretærens Løn Kæmnerens Løn Kæmneren til Kontorhold Organisten a. Løn til Fattiginspektøren Tilskud til Lønnen til en Pige paa Fattiggaarden Fattige, der forplejes paa Fattiggaarden Fattige, der faa Understøttelse udenfor Fattiggaarden Børn og Voxne, der er udsatte for en bestemt Betaling aarlig Specialsummer 1641, oo 9075,oo 1023,oo 900,oo 400,oo 67,oo 1400,oo 500,oo 28,oo 1200,oo 100,oo 3003,oo 7335,oo Hovedsummer ,oo 1300,oo 1995,oo 1300,oo 1730,oo Overfører 12068,oo o,oo

10 Konto Til III Til IV 5 1 Midlertidige Undersøgelser, derunder Medicin, Klædningsstykker, Brændsel, Begravelseshjælp Fattiglemmers Ophold paa Tvangsarbejdsanstalten Tilfældige uforudsete Udgifter Horsens Skolekasse Legatrenter Overført Specialsummer 12068,oo 7000,oo 150,oo 100,oo 16,oo 519,oo Hovedsummer 0,oo 19218,oo 635,oo Løn til Skolens Lærerpersonale samt Huslejegodtgjørelse, Byg ansættes til 12 Kr., med hvilket Beløb den i de sidste Aar er udbetalt Lærerne, uanset at Kapitelstaxten har været lavere. a. Skoleinspektør Schou 556 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1156 Kr Afløsning af Kordegneembedet 2000,- Erstatning for en Jordlod ,oo b. Lærer H. Jørgensen 700 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1300 Kr Alderstillæg 100, ,oo c. Lærer H. Jensen 700 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1300 Kr Alderstillæg 100, ,oo d. Lærer Julius Jørgensen 600 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1200 Kr personligt Tillæg 50, Kr Overføres 1250 Kr 5964,oo 0,oo

11 Konto Overført 1250 Kr Fragaar for Overdragelsen af Embedet som Kantor 700,-. e.lærer Sinding 600 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1200 Kr personlligt Tillæg 50, Kr Fragaard for Ovérdragelsen af Embedet som Klokker 700,-. f.lærer Christiansen 500 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1100 Kr Huslejegodtgjørelse 150,-. g.lærer Herskind 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 950 Kr Huslejegodtgjørelse 150,-. h.lærer Hansen 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 950 Kr Huslejegodtgjørelse 150,oo i.lærer Andersen 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr Specialsummer 5964,oo 550,oo 550,oo 1250,oo 1100,oo 1100,oo 950,oo Hovedsummer 0,oo k.konstitueret Lærer Henriksen 850,oo l. Til Timelærere, som fordeles efter Opgave af Skoleudvalget 540,oo m.lærerinde Munck 300 Kr og 33 1/3 Tdr Byg 400 Kr 700 Kr Huslejegodtgjørelse 100,-. 800,oo Overføres oo

12 Konto Overført n. Lærerinde Blauenfeldt 200 Kr og 33 1/3 Tdr Byg 400 Kr 600 Kr Huslejegodtgjørelse 100,- o. Lærerinde Henriksen Specialsummer 13654,oo 700,oo 450,oo Hovedsummer p. Jensen 350,oo q. Gottemeyer 410,oo r. Den ældste Lærerinde der bliver at ansætte i Stedet for Lærerinde Petersen 325,oo s. Lærer Møller, Søndermarksskolen 40 Tdr Byg a 12 Kr 480 Kr Til Forbedring af den Embedet tilhørende Jordlod 100,- Vederlag for Extratimer 200,- t. Lærerinden i Haandgjerning ved Søndermarksskolen 780,oo 80,oo u. Gymnastiklærer Guul 700,oo v. Skolebud Clausen 750,oo x. Forøget Lærerkraft fra 1 April 850,oo y. De Lærerne og Lærerinderne tilkommende Skolepenge Overføres 750,oo 19799,oo 0.oo

13 Konto 2 Skolebygningernes Vedligeholdelse, Inventarium, Bøger, Skrivematerialier Overført Specialsummer 19799,oo 3000,oo Hovedsummer 3 Brændsel 1700,oo Til V 4 1 a. Legatuddeling Det Foghske 240 Kr Det Stenstrupske 32,-. b. Tilfældige Udgifter Den ældste Politibetjents Løn 900 Kr personligt Tillæg 150,-. Den anden Politibetjents Løn 900 Kr personligt Tillæg 150,-. Den tredje Politibetjents Løn 272,oo 250,oo 1050,oo 850,oo 700,oo 25021,oo De 5 Patrouillebetjente faar 520 Kr 2600 Kr Refussion fra Havnekassen 275,-. Samt Vederlag for Uniform hver 50 Kr 2325,oo 850,oo Reservepatrouillebetjentene 100,oo Til VI Fhv. Arrestforvarer Risums Pension Tambourens Løn Gymnastiklærer Guul Forskjellige Udgifter 175,oo 20,oo 40,oo ,oo 100,oo

14 Konto Til VII Til VIII 3 Madam Jensens Løn 100 Kr Alderstillæg 50,- Huslejehjælp 48,-. Tilkjørsel af 2 Fv Deputatbrænde Reservejordemoderen De paa Vejfortegnelsen opførte Biveje Kommunens andre offentlige Veje Offentlige Gangstiers Vedligeholdelse Vandløbs og Kloakers Rensning Gadernes Vedligeholdelse Broernes Do Stensætning langs Mølleaaen Renholdelse af Torve og Broer Vejmanden paa Søndermarken Teknisk Assistance Maling og Reparation af Bænke m.m. Bortkjørsel af Sne og Is Uforudsete Udgifter Specialsummer 198,oo 6,oo 60,oo 450,oo 1200,oo 700,oo 1200,oo 150,oo 50,oo 50,oo 180,oo 100,oo 800,oo 130,oo 200,oo 200,oo Hovedsummer 264,oo 5410,oo Nye Arbejder: Regulering og delvis Plankelægning af Vandløbet under Gulkrog Regulering af Vandløbet fra Terrainet Nord for Skovgade langs med Fru Petersens Ejendom til Grøften ved Gulkrog Anlæg af en Gangsti op til Vejrmøllen Syd for Byen Omlægning af Fortoug og Rendesten i den østre Side af Badevejen 90 Alen ny Rendesten ved den østre Side af Staldgaardsgade 300,oo 50,oo 550,oo 170,oo 200,oo Overført 1270,oo 5410,oo

15 Konto Til IX Til XI Omlægning af Rendestenen ved den østre Side i Samme Gade c. 111 Alen Rendesten og Fortoug fra Asylet til Jernbanegade c. 161 Alen Grøft fra Flegborg forbi D Herr. Glud og Møllers, Sadelmager Jørgensens og Kjøbmand Kaysens Haver med Plankeudlægning og Istandsættelse af Bolværket 456 Alen Fliser fra Dæmningen ad Havnealleen til Kirkegaardsvejen c. 77 Alen Kloakledning fra det gamle Møllehus til Nedfaldsbrønden ved Smed Aarup Udgravning af Grøften fra Kirkegaardsvejen Øst paa c. 75 Alen og den gamle Grøft tilfyldt Et nyt Springvand Et nyt Materiel- og Sprøjtehus Byens Belysning (112 Lygter) 1 Lygte med Petroleum Maling og Reparation af Lygter og Stativer Tilfældige Udgifter Refusion af Jernbanen for Gas af en Lygte paa Stationen Udvidelse af Pladsen om Bækbeholderen ved Erhvervelse af c 1000 kv Alen Engareal samt Anbringelse af en Dobbeltledning (c. 200 Lang) mellem Bækbehol Overført Specialsummer 1870,oo 80,oo 400,oo 750,oo 1250,oo 140,oo 60,oo 3000,oo 3000,oo 2600,oo 16,oo 280,oo ,oo 20,oo Hovedsummer 5410,oo 9950,oo 15360,oo 3126,oo

16 Konto Til XII deren og den gamle Beholder Rensning af Stenfaskinen fra Plankebrønden til den gamle Beholder Optagelse af en 3 Skydehane paa den gamle Hovedledning, Anskaffelse og Anbringelse af en ny 7 Skydehane samt en 4 og to Stykker 3 Skydehaner med tilsvarende Forbindelsesstykker Brolægning omkring c 20 Stykker Stop- og Brandhanekasser Vedligeholdelsesarbejder: Fornyelse af Svampe og Kober, Stophanekasser og Dæksler, Tjæring og Maling af Vandværkets Bygninger, Beholdere og Rækværker, aarlige Rensninger af Filtre og Beholdere samt regelmæssige Skyllinger af Hovedledningerne. Vandmesterens Løn Gratiale til Opsynsmanden ved Vandværket Tilfældige og uforudsete Udgifter Brandfolkenes Dusørpenge Tambourens Løn Godtgjørelse til Brandinspektøren, mod at han antager fast Mandskab til at betjene en Sprøjte Anskaffelse af 5 Sæt Kitler og Hjelme til Straalemestrene m.m. Brandredskabernes Vedligeholdelse Leje af et Sprøjtehus Understøttelse til fhv. Vægter N. Sørensen N. Mathiasen Specialsummer 500,oo 140,oo 500,oo 200,oo 500,oo 600,oo 50,oo 410,oo 20,oo 0,oo 300,oo Hovedsummer 2900,oo 150,oo 250,oo 150,oo 120,oo 120,oo Overføres 1130,oo 0,oo

17 Konto Til XV Til XVI Til XVII Understøttelse til fhv. Vægter Th. Jensens Enke Do til Vægter Madsens Enke Do Lessings Enke Forskjellige Udgifter a. 4½ pct af Laanet af 1877 til Livsforsikringsanstalten, Kr 97 Øre b. 5 pcp af Laanet af 1878 til Livsforsikringsanstalten Kr 64 Øre c. 5 pct af Laanet til Bikuben, Kr 75 Øre d. 4 pct af Gjæld til Kirken hidrørende fra Kjøbet af Reservekirkegaarden 8000 Kr e. 4½ pct af Laanet til Landmandsbanken Kr f. 4½ pct af Laanet til Bikuben Kr Afdrag paa Laan. a. oprindeligt Laan Kr b Kr c Kr e Kr f Kr Til Restituering af en Kapital paa 4400 Kr., som Kæmnerkassen skyldte til Skolekassen, er ved Udgangen af 1885 opsamlet 4000 Kr, som ere indsatte i Sparekassen Overført Specialsummer 1130,oo 40,oo 40,oo 40,oo , , ,94 320,oo 4185.oo 187, , , , ,oo 971,47 Hovedsummer 1290,oo ,14

18 Ark No 26/1885 Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1885

19 Indtægt I II III IV V a b c d e f a b c d e a b c d e Forventet Overskud fra forrige Aar Indtægter af Kapitaler, Ejendomme o.desl. Renter af frugtbargjorte Kapitaler Indtægter af Jorder og Tiender D Skove De faste aarlige Afgifter, som ved Salg af kommunale Ejendomme maatte være paalagt samme De aarlige Afgifter som ved Udskiftningen ere paalagte Søndermarksjorderne Af Vinding Sognekald 28 Tdr Byg efter Kapitelstaxten den 1ste Februar 1885 anslaas til Afgifter og Kjendelser Ifølge Næringsloven af 29de Decbr o.desl. Kjendelser for Næringsadkomster Afgift af Brændevinshandel og Udskjænkning efter Næringslovens 72 efter Fradrag af Statskassens Andel i denne Afgift Afgift efter Næringslovens 62 Stadepenge Indtægt Ifølge Lov ad 25de Januar 1862 om Benyttelse af Firmaer m.m. Indtægt af Vandværket Paalignede Skatter: Grundskat efter Lov af 11te Februar Husskat efter Do Af Markjorderne Formue- og Lejlighedsskat Bidrag i Henhold til Lov af 26de Maj fra det under Kjøbstadens Fattig- eller Skolevæsen henhørende Landdistrikt Specialsummer. 2227,oo 1647, ,oo 0,oo 1215,oo ,oo 7000,oo 200,oo 300,oo 50,oo 2522, ,oo 930, ,oo 300,oo Hovedsummer ,oo 17474, ,oo 9200,oo 68502,53 Overføres ,52

20 Indtægt VI VII VIII IX a b c d e f g Tilskud fra andre Kommuner til Fællesanliggender Forbrug af Aktiver Optagne Laan Andre Indtægter: Skolekontingent af Realklassernes Elever ¼ % Afgift efter Reglement for Kjøbstædernes Fattigvæsen af 5te Juni No 3 jfr. Lov om Afgifter af frivillige Auktionner over Handelsvarer af 26de Maj 1868 Bøder Renter af Kassebeholdningen Skolepenge efter Lov 8de Marts Andel af Hundeskat Forskjellige Indtægter ,52 Overført I alt Indtægt Special summer 4600,oo 200,oo 200,oo 2300,oo 700,oo 600,oo 200,oo Hovedsummer ,52 0,oo 0.oo 0.oo 8800,oo

21 Udgift I II III IV Bidrag til Statskassens Ligningsskat Erstatning for Expropriationsudgifter Sindssygeanstalterne Amtsrepartitionsfonden Amtsskolefonden samt til Do efter Plakat 22 de Marts 1843 Byens Bestyrelse i Almindelighed: Lønninger og Pensioner m.v. Kontorholdsudgifter Udgifterne ved Raad- Ting og Arresthuset med Inventarium anslaas til 2700,oo heraf udreder Amtet Halvdelen 1850,oo Fattigvæsenet: a. Lønninger og Pensioner m.v. 1300,oo b. Kontorholdsudgifter 60,oo Udgifter ved Fattiges Forsørgelse efter Fradrag af forventet Refusion fra fremmede Kommuner m.m. Udgift til Afsindiges Underhold og Varetægt Fattigvæsenets Bygninger Andre Udgifter Skolevæsenet: a. Lønninger og Pensioner m.m ,oo b. Kontorholdsudgifter o,oo Skolebygninger, Skoleinventarium og Undervisningsrekvisiter Brændsel Andre Udgifter Specialsummer 2563, ,oo 1150,oo 1300,oo 1800,oo 20,oo 1995,oo 100,oo 1850,oo 1360,oo 17728, ,oo 430,oo 635,oo 18489,oo 2500,oo 1700,oo 522,oo Hovedsummer 8473, ,oo 21553, ,oo Overføres 57182,72

22 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Udgift Rets- og Politivæsen Lønninger og Pensioner Delinkventomkostniger Lønning til Retsvidner Udgifter i Anledning af beneficerede Sager Udgifter ved Udlændinges Forplejning og Udsendelse af Landet efter Fradrag af Refusioner Andre Udgifter Den borgerlige militære Tjeneste Medicinalvæsenet: Veneriske Syge Sygehuset Jordemødre Andre Udgifter Byens Gader og Veje Gadebelysning Den offentlige Renlighed Vandforsyning Brandvæsenet Indkvarteringsvæsenet efter Fradrag af den Del af Udgiften, som godtgjøres af Statskassen De offentlige Lystanlæg Renter af Gjæld Afdrag af Gjæld Forøgelse af Aktiver Andre Udgifter Forventet Overskud ved Aarets Udgang Overført Special - summer 5350,oo 1350,oo 400,oo 150,oo 450,oo 200,oo 700,oo 1728,31 264,oo 50,oo Hoved- Summer 57182, ,oo 70,oo 2742, ,oo 2926,oo 200,oo 1900,oo 1436,oo 0,oo 0,oo 17123, ,27 400,oo 11486, ,79 I alt Udgift ,52

23 Anmærkninger. Til I Til II a b c b c Indtægt Kontant Overskud Udestaaende Restancer Henlagt til Dækning af Grundejernes mulige Krav paa Skovudvisning Specialsummer 30000,oo 4000,oo 32000,oo Afgift af Byfoged og Byskrivervæsendets Jorder 14,66 Afgift af Stivelsefabriken 6,oo Leje af Poldene 25,oo Do af Vægterboligens Søndermarkslod 13,oo Do af Tyreholdslodden 24,oo Do af et Stykke paa den søndre Sandbanke 0,33 Do af et Stykke af Skraaningen ved den gamle Fredericiavej 2,oo Jordleje af de Skolen tidligere tilhørende Ejendomme 805,oo Nykirke Kongetiende 52 Tdr 6 Skp Rug efter Kapitelstaxten den 1ste Februar ,oo Anpart af Hornborg Sogns Kongetiende 750,oo Leje af Markedspladsen 75,oo 2347,99 Herfra drages Skatter 700,oo 1647,99 Indtægten af Byens Skove beregnes saaledes: Udvisningen for udgjør 435 Favne derfra gaa Deputatbrænde 34 Igjen 401 Favne heraf ansættes 200 Favne til en Værdi af 26 Kr pr Favn 5200,oo og Resten 201 Favn til 22 Kr pr. Favn 4422,oo Overføres 9622,oo 1647,99 Hovedsummer 66000,oo

24 til Overslaget verført 9622,oo Udluftningshugsten 838 Bunker heraf ansættes 500 Bunker til 8 Kr pr. Bunke 4000,oo og Resten 338 Bunker til 5 Kr pr. Bunke 1690,oo Salg af 4000 Stk Faskiner a 16 Øre pr. Stk. 640,oo Indtægt af Teglværket 200,oo do Albueknæet 16,oo do Trekanten ved Kirkegaarden 20,oo do den gamle Markedsplads 80,oo do Sandgraven 200,oo do Skyttehuset 1,oo do Bryggeriet i Nørreskov 4,oo do Huset ved Klaurs s Kilde 3,oo Salg af afbarkede Ege 600,oo Indtægt af Jagten 60,oo 17136,oo Specialsummer 1647,99 Hovedsummer Udgift Skovningsomkostninger 687,oo Kultiveringsarbejder 314,oo Vandledningsarbejder 55,oo Vedligeholdelse af Veje og Stier 364,oo Nyt Vejanlæg fra Gyldings Høj gjennem Trædenlund til Bredballevejen 580,oo Vedligeholdelse af Hegn 50,oo do Planteskolen 155,oo Indkjøb af Træfrø 78,oo Udvisningsomkostninger 70,oo Auktionsudgifter 70,oo Vedligeholdelse af Skovriderboligen 50,oo Skatter af Samme 44,oo Overtilsyn med Skovene 200,oo Skovriderens Løn 900,oo Arbejdsløn til Skovløberen 700,oo Overføres 4337,oo 17136,oo 1647,99

25 Til IV Til I Til II Til III Sommerfeldts Enkes Pension Tilfældige Udgifter Taxation af Skovene Afgift af Vand til Husbrug do do Næringsbrug do do fra Jernbanen Udgift. Bidrag til Amtsveje Vedligeholdelse af Landevejsgader Byfogdens og Byskriverens Løn Kæmnerens Løn Kæmneren til Kontorhold Organisten a. Løn til Fattiginspektøren Tilskud til Lønnen til en Pige paa Fattiggaarden Overført 4337,oo 50,oo 200,oo 500,oo Fattige, der forpleies paa Fattiggaarden Fattige, der faa Understøttelse udenfor Fattiggaarden Børn og Voxne, der ere udsatte for en bestemt Betaling aarlig Midlertidige Understøttelser, derunder Medicin, Klædningsstykker, Brændsel, Begravelseshjælp Fattiglemmers Ophold paa Tvangsarbejdsanstalten 17136,oo 5087,oo Specialsummer 1647, ,oo 8000,oo 1000,oo 200,oo 900,oo 400,oo 67,oo 1400,oo 500,oo 28,oo 1200,oo 100,oo 3403, ,o4 1498,oo 5500,oo 150,oo Hovedsummer ,oo 1300,oo 1995,oo 1300,oo 17728,44

26 Til III Til IV 5 1 Tilfældige og uforudsete Udgifter Horsens Skolekasse Legatrenter Løn til Skolens Lærerpersonale samt Huslejegodtgjørelse, Byg ansættes til 12 Kr, som antages omtrent at blive Kapitelstaxt for 1885: a. Skoleinspektør Schou 556 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1156,oo Aflønning af Kordegneembedet 2000,oo Erstatning for en Jordlod 8,oo b. Lærer H. Jørgensen, sen 700 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1300 Kr Alderstillæg 100,oo c. Lærer H. Jensen 700 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1300,oo Alderstillæg 100,oo d. Lærer Julius Jørgensen 600 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 1200,oo Personligt Tillæg 50,oo 1250,oo Fragaar for Overdragelsen af Embedet som Kantor 700,oo e. Lærer Sinding 600 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr. personligt Tillæg Fragaar for Overdragelsen af Embedet som Klokker 1200.oo 50,oo 1250,oo 700,oo Overføres Specialsummer 100,oo 16,oo 519,oo 3164,oo 1400,oo 1400,oo 550,oo 550,oo 7064,oo Hovedsummer 635,oo

27 Overført f. Lærer Christiansen 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr 950,oo Huslejegodtgjørelse 150,oo g. Lærer Herskind 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr. Huslejegodtgjørelse h. Lærer Hansen 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr Huslejegodtgjørelse 950,oo 150,oo 950,oo 150,oo Specialsummer 7064,oo 1100,oo 1100,oo 1100,oo Hovedsummer i. Lærer Andersen 350 Kr og 50 Tdr Byg 600 Kr k. Konstitueret Lærer Henriksen l. Til timelærere, som fordeles efter Opgave af Skoleudvalget m. Lærerinde Munk 300 Kr og 33 1/3 Tdr. Byg 400 Kr Huslejegodtgjørelse n. Lærerinde Blauenfeldt 200 Kr og 33 1/3 Tdr. Byg 400 Kr Huslejegodtgjørelse o. Lærerinde Henriksen p. Lærerinde Jensen q. Lærerinde Julie Gattemeyer r. Lærerinde Petersen s. Lærer Møller ved Søndermarksskolen 40 Tdr Byg Til Forbedring af den Embedet tilhørende Jordlod Vederlag for Extratimer 700,oo 100,oo 600,oo 100,oo 480,oo 100,oo 200,oo Overføres 950,oo 850,oo 540,oo 800,oo 700,oo 450,oo 350,oo 350,oo 325,oo 780,oo 16459,oo

28 Til V Til VI t. Lærerinden i Haandgjerning ved Søndermarksskolen u. Gymnastiklærer Guul v. Skolebud Clausen x. De Lærerne og Lærerinderne tilkommende Skolepenge Skolebygningernes Vedligeholdelse, Inventarium, Bøger, Skrivematerialier m.m. Brændsel a. Legatudbetaling det Fogske det Stemstrupske b. Tilfældige Udgifter Den ældste Politibetjents Løn personligt Tillæg Den anden Politibetjents Løn personligt Tillæg Den tredie Politibetjents Løn De 5 Patrouillebetjente faar 520 Kr Refusion fra Havnekassen samt Vederlag for Uniform hver Reservepatrouillebetjentene Fhv. Arrestforvarer Risums Pension Tambourens Løn Gyumnastiklærer Guul Forskjellige Udgifter 900,oo 150,oo 700,oo 150,oo 2600,oo 275,oo 50,oo Overført Specialsummer 16459,oo 80,oo 550,oo 700,oo 700,oo 240,oo 32,oo 1050,oo 850,oo 600,oo 2325,oo 250,oo 100,oo 175,oo 20,oo 40,oo 10,oo Hovedsummer 18489,oo 2500,oo 1700,oo 272,oo 250,oo 5350,oo 70,oo

29 Til VIII De paa Vejfortegnelsen opførte Biveje Kommunens andre offentlige Veje Offentlige Gangstiers Vedligeholdelse Offentlige Vandløb og Kloakernes Rensning Gadernes Vedlieholdelse Broernes Stensætning langs Mølleaaen For Renholdelse af Torve og Broer Vejmanden paa Søndermarken Teknisk Assistance Maling og Reparation af Bænke m.m. Tjæring af Træværket om Markedspladsen Til andre Udgifter, som Bortkjørsel af Sne og Is m.m. Uforudsete Udgifter Specialsummer 450,oo 1100,oo 700,oo 1200,oo 150,oo 50,oo 50,oo 180,oo 100,oo 800,oo 130,oo 50,oo 200,oo 200,oo Hovedsummer 5360,oo Nye Arbejder. Fuldførelse af Brolægning og Kloakanlæg paa Gammelhavn Bygning af en c 40 Alen lang? mur af Kampesten, sat i Cement Regulering og Rettelse af Grøften fra Vissingsgades Forlængelse til Sønderaa samt Anbringelse af Plantebund hvilende paa fornødent Pæleværk paa en Længde af c 900 løbende Fod Regulering og Omordning af Vandafledningsforholdene fra Flegborg til Omløbsaaen samt Pilotering og Plankelægning af Bunden Regulering af Vandløbet fra Terrainet nord for Skovgade langsmed Fru Petersens Ejendom til Grøften ved Gulkrog 1320,oo 750,oo 1700,oo 1200,oo 50,oo Overføres 5020,oo 5360,oo

30 Til IX Til XI Anbringelse af en 15 vid glasseret Rørledning øst for Gammelhavnsgade Regulering og delvis Plankelægning af Vandløbet under Gulkrog Regulering og Opfylding af Vestre Kirkegaardsvej samt Brolægning af Rendestensrender Jævning og Brolægning af Rendestenen langsmed Tømmermester Petersens Ejendom til Arkitekt Jørgensens Sidebygning Anbringelse af en Kloak i Jernbanevej fra Nedfaldsbrønden i Havnevej til Vissingsgades Forlængelse Anlæg og Regulering af en 6 bred Gangsti fra Vejrmøllen ved Koldingvej til Sønderbrovej Omlægning af Fortoug og Rendesten langsmed østre Ende af Badevejen. Jævning og Omlægning af c 250 løbende Fod Rendesten med delvis brolagt Fortoug langsmed østre Side af Staldgaardsgade Et Springvand Et Materialhus Byens Belysning (111 Stk Lygter) 1 Lygte med Petroleum Maling og Reparation af Lygter og Stativer Tilfældige Udgifter Refusion af Jernbanen for Gas af en Lygte paa Stationen Opførelse af en Brønd til Opsamling af Drainvandet paa Gaardejer M. Chr. Andresens Overført 1800,oo 80,oo 800,oo Specialsummer 5020,oo 80,oo 300,oo 2680,oo 550,oo 170,oo 80,oo 3000,oo 2000,oo 2400,oo 16,oo 280,oo 250,oo 2946,oo 20,oo Hovedsummer 5360,oo 13880,oo 19240,oo 2926,oo

31 Til XII Eng ved Bækvandsbeholderen Rensning af Stenfaskinen og Nedlægning af glasserede Rør i den Optagelse af 2 Stk 3 Skyllehaner paa den gamle Hovedledning og Anbringelse af disse Haner ved Stokkebroen, samt Anskaffelse og Anbringelse af en 7 Skyllehane paa den gamle Hovedledning Regelmæssige Skyllinger af Hovedledningerne Vedligeholdelse af Vandvaærkets Bygninger, Tjæring, Maling, Fornyelse af Svampe, Kokes etc., aarlige Hovdrensninger af Filtre og Beholdere Brolægning omkring c 20 Stk Brand- og Stophanedæksler Fornyelse af Stophanekasser og Dæksler Do af Brandhaner og Ventiler med Kasser og Dæksler Løn til Vandmesteren Tilfældige og uforudsete Udgifter derunder Vedligeholdelse af samtlige Byens Rørledninger Brandfolkenes Dusørpenge Tambæurens Løn Godtgjørelse til Brandinspektøren, mod at han antager fast Mandskab til at betjene en Sprøjte 1 Sprøjteslange Brandredskabernes Vedligeholdelse Leje af et Sprøjtehus Understøttelse til fhv. Vægter N. Sørensen N. Mathiasen H. Jakobsen Overføres Specialsummer 75,oo 140,oo 250,oo 200,oo 150,oo 150,oo 140,oo 600,oo 195,oo 20,oo 20,oo 300,oo 100,oo 350,oo 150,oo 120,oo 120,oo 96,oo 1276,oo Hovedsummer 1900,oo

32 Til XV Til XVI Til XVII Til XVIII a b. c. d. e. f. a b c e f Understøttelse til Vægter Th. Jensens Enke Madsens Lessings Forskjellige Udgifter 4½ % af Laanet af 1877 til Livsforsikringsanstalten Kr 7 Øre 5% af Laanet af 1878 til Livsforsikringsanstalten Kr 62 Øre 5% af Laanet til Bikuben Kr oo Øre 4% af Gjæld til Kirken, hidrørende fra Kjøben af Reservekirkegaarden 8000 Kr 4½% af Laanet i Landmandsbanken Kr 4½% af Laanet til Bikuben Kr 63 Øre Afdrag paa Laan: Oprindeligt Laan Kr Til Restituering af en Kapital paa Kr som Kæmnerkassen skyldte til Skolekassen, er ved Udgangen af 1884 opsamlet 3600 Kr, som ere indsatte i Sparekassen Den ordinerede Medhjælper Bidrag til Kirkekassen Bidrag til Byens Musik Tilskud til Privatskolen Kgl. Skat af de Markjorder, som ere underlagte Bygrunden Afgift til Hospitalet for Jord til en Spadseresti Overført Specialsummer 1276,oo 40,oo 40,oo 40,oo 40,oo 4594, , ,75 320,oo 4297, , , , ,oo 929, ,oo 200,oo 400,oo 400,oo 145,90 6,oo Overføres 2651,90 Hovedsummer 1436,oo 17123, ,27

33 Til XIX Afgift til Kirkekassen for det Bidrag til Løn, som Klokkeren har haft For Skattebøgernes Udbæring Udgift til Valghandlinger og Valglister Avertissementer Det Ejere af grundtaxtpligtige Ejendomme hidtil tillagte Udbytte af 85½ Favb Træ af Byens Skove, forsaavidt deres fremtidige Ret hertil maatte blive anerkjendt kalkuleres til Udgifter til Forskjelligt Heraf henhører Kr til det ovenfor nævnte Skovfond Overført Specialsummer 2651,90 10,66 24,oo 50,oo 250,oo 4000,oo 4500,oo Hovedsummer 11486,56

34 Formue: 1. Værdipapirer: Obligationer Bankaktier I Sparekassen Gjæld Oversigt over Formue og Gjæld ved Udgangen af Faste Ejendomme 46423,33 600,oo 3600,oo 50623, ,38 Vejle Byraad den 30te Oktober Ørsted C.J.Bierregaard H.C.Thorkilsen H. Boesen I.C.Neuhaus M.N.Jacobsen E. Friis Peter Møhl I.C. Christiansen

35 Ark No 26/1885 Plan til en anordningsmæssig Forsørgelse af de Fattige i Vejle Kjøbstad for Aaret 1885

36 De Fattiges No Navne Al der 1ste Klasse 1 Enke Marie Cathrine Jensen 62 2 Ane Christine Eggers 75 3 F. Graffs sep. Kone 81 4 Jens Olsens Enke 52 5 Marie Kirstine Alsing 69 6 Sørine Birgithe Panch 52 7 Ane Margrethe Simonsen 74 8 Laura Emilie Henriksen 45 9 Skrædder Haastrup Skomager J.P.Schmidt Rasmus Petersen Niels Chr. Davidsen Søren Jensen Brande Peter Chr. Vest Mads Peter Bertelsen Værtsh. Peter Petersen Formersv. H.P.Petersen 53 Forfatning sindssvag svagelig do drikfældig do blind svagelig do do drikfældig sindssvag blind svagelig drikfældig do do do Understøttelse Brød Penge ugent ugentlig re ,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 Kr 65,45 Ør Fattige der forpleies paa fattiggaarden a. 65 Kr 45 Øre ugentlig, udgjør for 1 Aar Kr Øre

37 No Voxne og Børn, der er udsatte for en bestemt Betaling Navne 2den Klasse Slagter S. Sørensens Enke Thora Camilla Vissing Bertel Jensen Abelone Petersen Johan Peter Krans s Kone Sørine Kristensen Kristian Kristensen Frederik Johansen Petersen Chr. Valdemar Olsen Adamine Christiane Olsen Niels Peter Andersen Jens Chr. Jensen Marie Margrethe Petersen Chr. Iversen Thomas Hansen Caroline Albertine Thurm Thorvald Horstmann Carl Martin Horstmann Anna Marie Horstmann Sophus Chr. Horstmann Johan Chr. Bonde Ane Marie Georgine Sørensen Jens Peter Jensen Emil Edvard Petersen Ingeborg Jørgine Petersen Christian Hansen Evin Jensen Al der / ½ 4 Forfatning svagelig lider af Krampe.. svagelig hos hvem udsatte for hvilken Betaling re Th. Stephansen 30, H. Vissing 80. Bertel Lauritsen 60. Anna Petersen 60. Jellinge 100, Jesper Knudsen 60, do 60, Bennet Petersen 50, P. Malberg 60, C.M.Hansen 60, N.P.Andersen 60, Ane Chr. Jensen 30, Chr. Petersen 60, Kirstine Iversen 30, Skanderborg 100, Jens Andersen 78, R. Svinding 60, S.P.Mortensen 60, L.I.Jensen 60, D. Jørgensen 60, Hveisel 60, Sørine Sørensen 16, Jens Hansen 48, G. Düpont 60, Carl Gipp 70, Chr. Hansen 36, Lars Sørensen 30, Latr: Kr: 1558, Øre Voxne og Børn, der ere udsatte for en bestemt Betaling. No Navne Al der Forfatning hos hvem udsatte for hvilken

38 Peter Bagger Leutnant I.S.Jensen Ane Kirstine Jacobsen Bendix Carl Bech Julie Betty Bruun Sophie Marie Velinder Frants Anton Nielsen 2den Klasse sindssvag do do do do do do Transport Aarhuus do do do Viborg do do Kr 1558, Ø 200, 200, 200, , Øre

39 No De Fattiges Navne 3die Klasse Enken Hansine Ulkjær Stolemager J.P.Bech s Enke H.P.Jensen Fibigers Kone Troels Nielsen Petersholmhuus Bagersv. Hans Chr. Gregersen Rebslager Lassens Enke Skomagersv. H.C.P.Kuntzo s Kone C.A.Ytting Augustinus Abrahamsen Rullemand N.M. Nielsen Smedesv. Knud Christensens Kone Niels Laursens Enke Enke Laura Augusta Petersen Jens Hansens Enke Peter Jensen Dollerup Ugift Christine Bech Thomas Bechs Enke Rasmus Nielsens Enke Enken Kirsten Rasmussen Andreas Peter Hansen Niels Peter Hansen Maler Bindslevs Kone Sadelmager Madsens Enke Chr. Henriksen Sophienlund Bendix Carl Bechs Kone Jeppe Petersens Enke Smed Niels Madsen Ellen Jørgensdatter Murer Enevold Jensens Enke Anders Jensen Kudsks Enke Enke Kirstine Sørensen Juliane Henriette Andersen Jens Petersen Belleveus Datter Enke Mariane Nielsen f. Clausen Klodsmager Herman Johansen Peter Davidsen Alder Understøttelse Forfatning Brød Penge Lu u re 1, svagelig 1 2 do 4 do 1 2 svagelig 1,50 4 blind 2,50 1 3,50 svagelig 1,50 do 1,50 do 6 1 do 12 1 do 2 1 svagelig 2 do 1,50 blind 8 1 drikfældig svagelig 1 drikfældig svagelig 4 do 3 do 3 do 1.50 do 60 do 1.66 meget do 2.50 do 1,50 do 12 3 do 3 Latr 5 Lu 12 u 78 Kr 96 Ør

40 No De Fattiges Navne 3die Klasse Enken Kirstine Møller Hans Frederiksen Jens Jensen Nielsens Enke Kludesamler Peter Chr. Nielsen Helmbrecht s Enke Pottemager P. Andersen Lund Peter Petersens Enke Sønderup Hans Rasmussens Enke Væver Carl Gipp Peter Nielsens Enke Helene Mathilde Bramsen Anna Martha Møller Cathrine Sørensen Farversv. JacobRasmussens Kone Kontorist Chr. Jensen Jørgen Balling Ane Rebekke Petrea Hansen Anders Christensens Enke Niels Jørgensens Enke Morten Chr.Christensen Jens Jørgen Kruse Sallingboe Christiane Jeppesen Nicoline Marie Sophie Hansen Erik Sørensens Enke Ane Marie Nielsen Joh. Kr. Kristensens Enke Ane Margrethe Andersen Alder Forfatning Transport svagelig do svagelig do do do drikfældig svagelig drikfældig do svagelig do svagelig do lider af kramper svagelig drikfældig svagelig svagelig Understøttelse Brød Penge ugentlig ugentlig Lu u re ,50 3, ,- 2,50 2, 1,33 1,- 66 1, ,33 2,- 3,- 2,50 1,50 2,50 1,16 2,- 3,- 1,25 2,- 4,- 2,- 2,50 1,50 22 svagelig 11 Lu 6 u 131 K 19 Ø Fattige der faa fast Understøttelse udenfor Fattiggaarden./. 5,- a. 182 u Brød ugentlig a 6½ Øre pr u udgjør for 1 Aar 615 Kr 16 Øre b. Penge ugentlig 131 Kr 19 Øre udgjør 6821 Kr 88 Øre./

41 Fattigkassens særlige Indtægter for Aaret Forventet Overskud fra forrige Aar Indtægter af Kapitaler, Eiendomme m.m. a. Renter af frugtbargjorte Kapitaler beregnes med 673 Kr 03 Ør Derfra drages Legater som skulle indbetales 519,-. Resten tages til Indtægt med b. Andeel af Hornborg Kongetiende ansat til Forbrug af Activer Optagne Laan Tilskud fra andre Kommuner til Fælledsanliggender Andre Indtægter a. ¼% Afgiften efter Reglement af 5te Juli No 3 cfr. Lov om Afgiften af frivillige Auctioner over Handelsvarer af 26de Mai Kr - Øre b. Bøder 50,- Tilbagebetaling af tidligere Fattigunderstøttelse samt af Arbejdsfortjenesten af Lemmerne paa Fattiggaarden Foruden ovenstaaende Indtægter vil Fattigvæsenet for Aaret 1885 udkræve en Sum af Kr Kr Kr Øre 154,03 900,- 250,- 200,- 1504, , ,44 Ør

42 Fattigkassens Udgifter for Aaret l Løn til Fattiginspectøren Kr 1200,- Ør til en Pige i Fattiggaarden 100,- Kontorudgifter 60,-. Udgifter ved Fattiges Forsørgelse efter Fradrag af forventet Refusion fra andre Kommuner Tilbage nemlig Fattige, der forpleies paa Fattiggaardeb 3403 Kr 40 Ø Fattige, der faa fast Understøttelse uden for Fattiggaarden Voxne og Børn, som er udsatte for en bestemt Betaling aarlig 1558, Midlertidig Understøttelse derunder Medicin, Klædningsstykker, Brændsel Begravelseshjælp m.m. 5500,- Fattiglemmers Ophold i Tvangsarbeidsanstalten 150,-. Udgifter til Afsindiges Underhold og Varetægt a. Reparation af Fattiggaarden,Skorstenes Rengjøring m.m. 400 Kr - Ør b. Skatter af Fattiggaarden 30,-. Renter af Gjæld Afdrag paa Gjæld Forøgelser af Activer a. Horsens Skolekasse 16 Kr - Øre b. Tilfældige og uforudsete Udgifter Vejle d 1ste October G.D.Henckel Kr 1360, , , ,- 430,- Øre 635, 116 Kr 21354,44 Ør 21553

43 Ark No 26/1885 Gjenpart Overslag over Skovnings Kultur og Facitforbedringsarbeider ved Veile Kjøbstads Skove for Aaret a Nørreskov Kultiveringsarbeider Forkobbel re re Udplantning af 8000 Bøge a 10 Kr pr ,- do af 500 Ædelgran 5,- do af 1000 Hvidelle 10,- Bagkobbel Udplantning af 400 Rødgran 4,- do af 200 Aske 2,- do af 400 Elle 4,- Høgholt og Polakkerskov Udplantning af 4000 Rødgran 40,- do af 1000 Bøge 10,- For Transport af Planter til Plantningsstedet 10,- For Lugning af Ukrudt i Kulturen 25,- 229,- Hegningsarbeide Forkobbel Oprensning af 200 Fvn Hegnsgrøfter a 5 Øre pr løb. Favn 10,- Klarskov Udbedring af 80 Fvn Hegn a 5 Øre pr løb Favn 4,- Høgholt og Polakkerskov Udbedring af 200 Fvn Hegn a 5 Øre pr løb Favn 10,- 24, 253,-

44 Transport 253,- Vandledningsarbeide Klarskov For Oprensning af 100 Fvn Grøfter a 5 Øre pr Favn 5,- Høgholt og Polakkerskov For Oprensning af 150 Fvn Grøfter a 10 Øre pr løb Favn 15,- 20,- Vejarbeider Forkobbel For Kjørsel og Udplanning af 10 Kubikfavn Gruus a 12 Kr pr Favn 120,- Bagkobbel For Kjørsel og Udplanning af 12 Kubikfavn Gruus a 8 Kr pr. Favn 96,- Regulering af et Stykke Vei paa Fiskervejen Klarskov For Kjørsel og Udplanning af 4 Kubikfavn Gruus a Kr pr. Favn 32,- Trædenlund For Kjørsel og Udplanning af 5 Kubikfavn Gruus a 9 Kr pr Favn 45,- For Planning af Veie og Stier 60,- 603,- Skovningsomkostninger Bagkobbel Opskovning af 400 Bunker Udskiftning a 50 Øre pr Bk. 200,- Trædenlund Opskovning af 100 Bunker Gran 50,- Opskovning af 6 Favne Deputatbrænde 12,- 4 Bunker Topbrænde 2,. 264,- Planteskolearbeide. Udprikling af 50,000 Løv og Naaletræplanter a 1 Kr pr ,- Udsædning af Frø m.v. 15,- Vedligeholdelsesarbeide 40,-. 105,- Skovriderboligens Vedligeholdelse 50,- Indkjøb af et Nivellerinstrument 30,- do af en Høidemaaler 8,- Tilfældige Udgifter 100,- 188,- 1433,-

45 1433,- b. Sønderskov Kultiveringsarbeider Langflod Udplantning af 300 Rødgran a 1 Kr pr 100 3,- do af 300 Bøge 3,- Pusdal Udplantning af 500 Gran 5,- do af 1000 Bøge 10,- Mørkdal Udplantning af 5000 Gran 50,- do af 1000 Bøge 10,- Vesterskov Udplantning af 500 Gran 5,- do af 300 Bøge 3,- Tordenballe Udplantning af 4000 Bøge 40,- do af 1000 Gran 10.- do af 300 Aske 3,- 142,- Hegningsarbeide Tordenballe Udbedring af 150 Fvn Hegn a 4 Øre pr løb Favn 6,- Langflod Udbedring af 60 Fvn Hegn a 10 Øre pr Favn 6,- 12,- Veiarbeide Tordenballe For Kjørsel og Udplanning af 4 Kubikfvn Gruus a 6 Kr pr Favn 24,- 24,- Vandledningsarbeide Pucdal 100 Bunker Udluftning a 50 Øre pr Bunke 50,- Mørkdal 70 Bunker Udluftning a 50 Øre pr Bunke 35,-. 85,- 1683,50

46 Transport 85,- 1683,50?minde 50 Bunker Gran Udluftning a 50 Øre pr Bunke 25,- Tordenballe 50 Bunker Bøgeudluftning a 50 Øre pr Bunke 25,- 135,- Opskovning af 28 Favne Deputatbrænde 2 Kr pr Fvn 56,- do af 28 Topbunker a 50 Øre 14,- 100 Faskinbunker a 50 Øre 50,- Tilfældige Udgifter 100,- 220,- Plantearbeider Omprikling af 20,000 Bøgeplanter 20,- do af 20,000 Naaletræplanter 10,- 50,- I alt for begge Skove Kroner

47 Ark No 26/1885 Overslag over Udgifter og Indtægter ved Veile Kjøbstads Skove for Aaret

48 Udgift Skovningsomkostninger Kultiveringsarbeider Vandledningsarbeider Vedligeholdelse af Veie og Stier do af Hegn do af Planteskolen Indkjøb af Træfrø do af et Nivelleringsinstrument do af en Høidemaaler Skovriderboligens Vedligeholdelse Skatter af Skovriderboligen Udvisningsomkostninger Overtilsyn med Skovene Auctionsomkostninger Skovriderens Løn Arbeidsløn til Skovløberen Pension til Sommerfeldts Enke Tilfældige Udgifter Veile i Skovudvalget, den 1 Oct PeterMøhl H. Boesen Indtægt Udvisning for udgjør 435 Favne derfra gaar Deputatbrænde Igjen 401 Favne Heraf ansættes 100 Favne til en Værdi af 26 Kr pr Favn og Resten 301 Favn til 22 Kr pr Favn Udluftningshugsten 770 Bunker hvoraf 500 Bk til 8 Kr pr Bk og Resten 270 Bk til 5 Kr pr. Bk Salg af 2000 Stk Faskiner a 16 Øre pr Stk Indtægt af Teglværket do - Albueknæet do - Trekanten ved Kirkegaarden do - den gamle Markedsplads do - Sandgraven do - en Strimmel Jord ved Skyttehuset do af ved Bryggeriet i Nørreskoven do af? ved Claus s Kilde Salg af afbarkede Ege Indtægt af Jagten Summa Indtægt Kr Ø

49 I II III IIII V VI VII Ark No 26/1885 Overslag over Veile Skolevæsens Indtægter og Udgifter for 1886 Indtægter Forventet Overskud fra f. Aar a Renter af Capitaler b af Vinding Sognekal 26 Td Byg efter Capitelstaxt 1 Febr 1886 anslaaes til 11 Kr pr Td c Nykirke Kongetiende 52 Td 6 Skp Rug efter Capitelstaxt 1 Febr ,60 d Jordleie af Skolens Jorder Derfra gaaer Skatter af Eiendomme og Tiender Skolekontingent af Realklassernes Elever Forbrug af Activer Optaget Laan Tilskud fra andre Communer til Fælledsanliggender a Skolebøder b. Skolepenge ifl. Lov 8 Marts Udgifter Kr 308,- 611, , , ,65 I Løn til Skolens Lærerpersonale samt Husleiegodtgjørelse. Byg ansættes til 12 Kroner med hvilket Beløb den i de sidste Aar er udbetalt Lærerne uanset at Capitelstaxten

50 har været lavere a Skoleinspecteur Schou Kr Td Byg 600- Kr 1156,- Aflønning af Chordegneembedet Erstatning for 1 Havelod 8,- 3164,- b Lærer H. Jørgensen Kr Td Byg 600 Kr Kr 1300,- Alderstillæg 100,- 1400,- c Lærer H. Jensen Kr 700 og 50 Td Byg 600 Kr Kr 1300,- Alderstillæg 100,- 1400,- d Lærer Julius Jørgensen Kr 600 og 50 Td Byg 600 Kr 1200,- Personligt Tillæg 50,- 1250,- Fragaar for Overdragelsen af Embedet som Cantor 700,- 550,- e Lærer Sinding Kr 600 og 50 Td Byg Kr 600 Kr 1200,- Personligt Tillæg 50,- Kr 1250,- Fraagaar for Overdragelsen af Embedet som Klokker 700,- 550,- f Lærer Christiansen Kr Td Byg Kr 600 Kr 1100,- Husleiegodtgjørelse 150,- 1250,- g Lærer Herskind Kr Td Byg Kr 600 Kr 900,- Husleiegodtgjørelse 150,- 1100,- h Lærer Hansen Kr Td Byg Kr 600 Kr 950,- Husleiegodtgjørelse 150,- 1100,- i Lærer Andersen Kr 350 og 50 Td Byg Kr ,- k Constitueret Lærer Henriksen 850,- l Til Timelærer, som fordeles efter Opgave af Skoleudvalget 540,- Transport 12854,-

51 Transport Kr 12854,- m Lærerinde Munck Kr /3 Td Byg 400 Kr 700,- Husleiegodtgjørelse 100,- 800,- n Lærerinde Blauenfeldt Kr /3 Td Byg 400 Kr Kr 600,- Husleiegodtgjørelse 100,- 799,- o Lærerinde H. Henriksen 450,- p - Jensen 350,- q - Gattemeyer 410,- r Den Lærerinde, der bliver at ansætte i stedetf. Lærerinde Petersen 325,- s Lærer Møller Søndermarksskolen 40 Td Byg a 12 Kr Kr 480,- Til Forbedring af den Embedet tilhørende Jordlod 100,- Vederlag for Extratimer 200,- 780,- t Lærerinden i Haandgjerning ved Søndermarksskolen 80,- u Gymnastiklærer Guul 700,- v Skolebud Clausen 750,- x Forøget Lærerkraft fra 1 April ,- y De Lærerne og Lærerinderne tilkommende Skolepenge 750, ,- II Skolebygningernes Vedligeholdelse Inventarium, Bøger, Skrivematerialier 3000,- III Brændsel 1700,- IIII Renter og Afdrag af Gjæld V Fornyelse af Activer VI Legatuddeling det Foghske Kr 230,- Steenstrupske 32,- 272,- VII Tilfældige Udgifter Kr 25021,- Veile Skoleudvalg, den 16 October 1885 H.C.Thorkilsen N.M.Hermansen

52 Anmærkninger til Overslaget. Udgift ad I u Gymnastiklærer Guuls Løn er forhøiet fra 550 til 700 Kroner da han istedetfor 20 nu har 26 Timer Gymnastikundervisning ugentlig ifl. Skrivelse af 20 Novbr fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. ad I v Skolebud Clausens Løn er forhøiet fra 700 til 750 Kroner da Skolelocalerne bliver reengjorte 3 Gange ugentlig i stedetfor tidligere ikkun 2 Gange. ad I x Forøget Lærerkraft fra 1 April 1886 er anslaaet til Kr 850, da det paa Grund af det meget stærkt tiltagende Børneantal i Friskolen er nødvendigt i 1886 at oprette 2 nye Pigeklasser hvorom detailleret Forslag senere vil fremkomme fra Udvalget. ad II Denne Conto er forhøiet til 3000 Kr da der forestaaer en betydelig Udgift til nyt Tag paa Skolebygningen og Udhuset paa Søndermarken idet Spaantaget begge disse Steder er raaden og maa erstattes med Nyt, formentlig henholdsvis Skifer og Straatag 2 Bilag vedlægges og bedes efter Afbenyttelse tilbageleveret Udvalget.

53 Ark No 26/1885 Veile Vandværk. Forslag til budget for aaret I. Udvidelse af pladsen om bækbeholderen ved erhvervelse af c kb alen engareal samt anbringelse af en dobbeltledning (c. 200 lang) mellem bækbeholderen og den gamle beholder II. NB Anbringelse af en 4 ledning fra Vestergade ad Skovgade, foreløbig til Gulkrog, deri indbefattet en 4 skydehane og to stkr. 2 brandhaner 500,oo 1500.oo III IV V VI Rensning af stenfaskinen fra plankebrønden til den gamle beholder Optagelse af en 3 skydehane paa den gamle hovedledning, anskaffelse og anbringelse af en ny 7 skydehane samt en 4 og to stkr. 3 skydehaner med tilhørende forbindelsesstykker Brolægning omkring c. 20 stkr. stop- og brandhanekasser Vedligeholdelsesarbejder: Fornyelse af svampe og cokes, stophanekasser og dæksler, tjæring og maling af vandværkets bygninger, beholdere og rækværker, aarlige rensninger af filtre og beholdere samt regelmæssige skyllinger af hovedledningerne 140,oo 500,oo 200,oo 500,oo VII Vandmesterens løn 600,oo VIII Gratiale til opsynsmanden ved vandværket 50,oo IX Tilfældige og uforudsete udgifter 410,oo Ia Kroner Veile d. 27 september Gustav Schmith

54 Indtægt af Vandværket i 1886 antages at blive Afgivt af Vand til Huusbrug Kr do til Næringsbrug Kr Veile d. 13 Octbr I.C.Christiansen Petermøhl N.M.Hermansen

55 Forslag til Budget for 1886 De paa Veifortegnelsen opførte Veie Kroner 450,oo Communens andre offentlige Veie 1200,- Offentlige Gangstiers Vedligeholelse 700,- Vandløb og Kloarkers Rensning 1200,- Gadernes Vedligeholdese 150,- Broernes do 50,- Steensætning langs Mølleaaen 50,- Reenholdelse af Torve og Broer 180,- NB Veimanden paa Søndermarken 100,- Teknisk Assistance 800,- Malen og Reparation af Bænke m.m. 130,- Bortkjørsel af Sne og Iis 200,- Uforudsete Udgifter 200, Nye Arbeider er Regulering og Rettelse af Grøften fra Wissingsgadens Forlængelse til Sønderaa NB samt Anbringelse af Plankebund fra paa en Strækning af 900 Fvn 1700,- b Regulering og delvis Plankelægning af Vandløbet under Gulkrog 300,- c Regulering af Vandløbet fra Teranet Nord for Skovgade langs med Fru Petersen Eindom til Grøften ved Gulkrog 50,- d Anlæg af en Gangsti op til Vindmøllen syd for Byen 550,- e Omlægning af Fortoug og Rendesteen i den østre Side af Badeveien 170,- f 90 Alen ny Rendesteen ved den vestre Side af Staldgaardsgade 200,- Transport Kr 8380,oo Øre 6680

56 Transport Kr 8380,- Øre 6680 g Omlægning af Rendestenen ved den østre Side i samme Gade 800,- h circa 111Alen Rendesteen og Fortoug fra? til Jernbanegade 400,- i circa 101 Al Grøft fra? forbi Peter Glud & Møller Sadelmager? og Kjøbmd. Kaysens Haver med Planke lægning og Istandsættelse af Bolværket 750,- k 200 Alen Fliser langs med Hospi- NB talsmuren ved Horsensveien 550,- l 456 Alen Fliser Fliser fra Dæm- NB ningen ad Havnealeen til Kirkegaardsveien 1250,- m circa 77 Alen Kloakledning fra det gamle Møllehuus til Nedfaldsbrønden ved Smed Aarup 140,- n Udgravning af Grøften fra Kirkegaardsveien Øst paa circa 75 Alen og den gamle Grøft tilfyldt 60,- o Et nyt Springvand 3000,- p Et nyt Materielhuus og Sprøitehus , Udvalget for Byens Gader og Veie d 12 Octbr 1885 G. Bieregaard M.N. Jacobsen Byens Belysning 112 Løgter Kroner 2600,- 1 Petroleums Løgte 16,- Maling og Reparation af Løgter og Stativer 280,- Tilfældige Udgifter 250,- 3196,- Refusion af Jernbanen for Gas af en Lygte ved Stationen 20,- 3126,- Udvalget for Byens Belysning d 12 Octbr G. Bierregaard M.N. Jacobsen Rasmussen ere bortreist

57 De med x Betegnede Arbeider ere ei blevne udførte Iaar, men foreslaaes Udførte i Veie og Gade Udvalget

58 Continuations-Contract af Kassebogen ved Veile Kæmneri for December Maaned 1884

59 No Konto IIb IIId IXf IIIa IIIc IIId IIIe IXa IXd IXd IXd IXa IIb III3 V 31 Decbr 3/1 85 7/ /1 10/1 19/1-20/1-21/ /1-26/1 27/1 28/1-29/1-31/1 - Indtægt Transport Andeel af Hornborg Sogns Kongetiende for 1884 F. Daniel betalt for? af 1? paa Kirketorvet Lyse indbetalt Afdrag paa Hundeskat i 1884 do Kjendelser for Borgerskab i Octbr M. 84 do do for? i 1884 Stadepenge af Markedspladsen d 26/11 84 Sindssygeanstalten i Aarhus tilbagebetalt for afdøde Skipper N.R.Schou Refusion fra St. Hans St. Olai for Ane Cath. Petersen Lyse indbetalt Bøder til Kæmnerkassen I k do til Fattigkassen i do 48- Renter af Folio Penge til 31/12 84 Refusion fra Ø. Snede for Claus Sørensen Renter af Skovudvisningen i Veile Bank til 30/6 do do til 31/12 Skoleinspecteur Schou indbetalt Afdrag paa Skolecontingent af Realklassernes Elever 84 Kreaturhandler Chr. Henriksen betalt Leie for 1884 af Græsningen paa Markedspladsen Refusion fra Jellinge for Ole Chr Hansens Kone do fra Hjarup-Vamdru for Jørgine K. Knudsen do fra Aale-Tørring for Jacob P. Jensen Sindssygeanstalten i Aarhus tilbagebetalt for afdøde?? Carl Bech Af Communeskatter pro 1884 er indkommen re 64753,05 870,- 25, , ,11 28, ,84 20,- 557,41 571, ,09 15, , ,30 Anm 1. af Communeskatter pro 1880 resterede 31/ k 90 Ø I Januar Md. er Intet indkommet. 2. af Communeskatter pro 1881 resterede 31/ k 32 Ø I Januar Md. er Intet indkommet. 3. af Communeskatter pro 1882 resterede 31/ k 37 Ø I Januar Md er Intet indkommet. 4. af Communeskatter pro 1883 resterede 31/ k 76 Ø I Januar Md er Inet indkommet. 5. af Communeskatter pro 1884 er indtil Udgangen af Decbr Md indkommet k - Ø og i Januar Md 85? 258? 14800,-. I alt k - Ø Udgift Transport 16736,97 Udgiften har endvidere i Januar Md 1885 været 4530, ,88 Af Beholdningen indestaaer 5307 k 19 Øre paa folio samt paa 2de Sparekassebøger i Veile Bank kr og 806 k 11 Ø og paa Sparekassebog i Landmandsbanken k 25 Ø. 600 kr er udbetalt Fattiginspecteuren i Forskud. Veile Kæmnercontoir d 1 Februar H. Boesen

Ark No 19/1883. Vejle Amt D. 27/ Indenrigsministeriet har under 24 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 19/1883. Vejle Amt D. 27/ Indenrigsministeriet har under 24 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Ark No 19/1883 Vejle Amt D. 27/11 1883. Indenrigsministeriet har under 24 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det af Amtet under 13 d.m. hertil indsendte Andragende fra Byraadet i Vejle, meddeler

Læs mere

Ark No 26/1884. Overslag over Veile Skolevæsens Indtægter x Udgifter pr 1885 Indtægt a. Renter af Capitalen b. af Vinding Sognekald 28 Td Byg I II

Ark No 26/1884. Overslag over Veile Skolevæsens Indtægter x Udgifter pr 1885 Indtægt a. Renter af Capitalen b. af Vinding Sognekald 28 Td Byg I II I II Ark No 26/1884 Overslag over Veile Skolevæsens Indtægter x Udgifter pr 1885 Indtægt a. Renter af Capitalen b. af Vinding Sognekald 28 Td Byg efter Capitelstakst d 1 Febr 1885 c 12 Kr c. Nykirke Kongetiende

Læs mere

Ark No 22/1879. Overslag over. Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1880

Ark No 22/1879. Overslag over. Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1880 Ark No 22/879 Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 880 Specialsummer Hovedsummer Indtægt I Forventet Overskud fra forrige Aar II Indtægt af Kapitaler, Ejenmme o. dsl. a) Renter af

Læs mere

Ark No 25/ Expl. deraf 15 paa bedre Papir. Korrektur til Kjersum. Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1887

Ark No 25/ Expl. deraf 15 paa bedre Papir. Korrektur til Kjersum. Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1887 Ark No 25/1886 50 Expl. deraf 15 paa bedre Papir. Korrektur til Kjersum Overslag over Vejle Kjøbstads Indtægter og Udgifter i Aaret 1887 I. II III IV V a b c d e f a b c d e a b c d e Indtægt Forventet

Læs mere

Budget for Veile Kjøbstads Skove for Aaret 1880/81.

Budget for Veile Kjøbstads Skove for Aaret 1880/81. Budget for Veile Kjøbstads Skove for Aaret 880/8. Nørreskov. Cultiveringsarbeider. Forkobbel. Udplantning af 000 Bøge a 0 pr 000 af 4000 Naaletræer a 0 pr 000 Stk for Optagning og Transport af Planter

Læs mere

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget

Ark No h/1887. Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget Ark No h/1887 Til Veile Byraad! Efter at undertegnede, hvem det i sin Tid som Udvalg er overdraget at udfinde, hvormeget et Barn i Byens Skole for Realafdelingen (:den saakaldte Borgerskole :) kostede

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret

Ark.No.95/ Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1889-095-001 Ark.No.95/1889 95 Beretning Om Husflidsskolens Virksomhed i Vinterhalvaaret 1888/1889 Skolen tog sin Begyndelse den 16 Octbr 1888 og sluttede den 16 Mai 1889 Skolen har været besøgt af 8 Kvinder

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne

Laurits Møller, Søn af Skomager L. Møller 10 ¼ Aar 4de meget god jævn) ) Møller Nielsen, Søn af ) Kunne Ark No 84/1887 Erklæring. i Anledning af hosfølgende Ansøgninger om Friplads i Realafdelingen for efternævnte Børn. Børnene Ald Klasse Opførsel Begavelse Anm a. af den alm. Borgerskole (Forskolen) 1. Laurtis

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst

Ark No 192/1893. Gjenpart. Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst Ark No 192/1893 exp Gjenpart Til Veile Byaad! Undertegnede Beboere af Veile og Læsere af Veile Amts Dagblad tillader sig hermed ærbødigst at andrage det ærede Byraad om, at Kommunens Bekjendtgjørelser

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1863-1891 1 207, fra 1. maj 1863 Begravede Mandkøn 2. 1863, 2. juni, Begravet 7. juni 1863, Thorkild Sehested. En Søn af Hr. Hofjægermester Sehested

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4.

Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. Døde Qvindekjøn. S. 127. Mikrokort 8, 4/4. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor Anmærkninger. anført i det almindelige Jevn- førelses-

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1]

Thestrup Kirkebog fødte Qvindekiøn 1851-91. Fødte Qvindekiøn [1] Fødte Qvindekiøn [1] Denne Protocol, der indeholder 99 schematiserede, gjen- nemtrukne og folierede Blade, autoriseres herved til Ministe- rialbog for Thestrup Sogn. Ringsted d 1 August 1850. Stienborg

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere