7. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 16. september 2016 Tid: Kl Sted: Købmagergade 20, 4700 Næstved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 16. september 2016 Tid: Kl Sted: Købmagergade 20, 4700 Næstved"

Transkript

1 Referat 7. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 16. september 2016 Tid: Kl Sted: Købmagergade 20, 4700 Næstved Fra bestyrelsen deltager: Asger Kej, formand Søren Jensen John Harpøth Julie Hermind Ole Brockdorff (afbud) Jens Kristian Jensen Torben Jørgensen Peter Madsen Leif Ordrup Pedersen Kasper Nørbjerg Mogens Nørskov Madsen Dato: Ref.: BHSbhs Fors A/S Betonvej Roskilde Tåstrup Møllevej Holbæk Tlf.: CVR: EAN: Fra direktionen deltager: Michael Brandt, adm. direktør Charlotte Vincents, økonomidirektør Fra ledelsen deltager: Rikke Saltoft, stabschef Bjørn Nielsen, projektchef Thomas Hopp, kundechef Henrik Correll, produktionschef Gæst: Referent: Bjørk Hasager Sørensen, forretningskonsulent Dagsorden: O = orienteringspunkt, B = beslutning Selskab Indholdsfortegnelse 99. Godkendelse af dagsorden (B) Alle 100. Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Alle 101. Gensidig orientering (O) Alle 102. Fortrolighedserklæring til embedsmænd i Alle Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner (O) 103. Suspenderet rykkerprocedure (O) Alle 104. Kamco har indbragt Fors Varme Roskilde A/S for Alle Voldgiftsnævn (O) 105. Fors Grøn Energi A/S (O) Alle 106. Reduktion af varmeprisen i Fors Varme Roskilde Alle A/S (O) Side 1 af 21

2 107. Strategisk og taktisk samarbejde om ITanvendelse Alle og digitalisering (O) 108. Benchmarking af bestyrelseshonorering (O) Alle 109. Bestyrelsesuddannelse (O) Alle 110. Bestyrelsesportal (B) Alle 111. Budgetopfølgning Q2 (B) Alle 112. Projektopfølgning Q Varme (B) Alle 113. Projektopfølgning Q Vand (B) Alle 114. Projektopfølgning Q Spildevand (B) Alle 115. Projektopfølgning Q Affald (B) Alle 116. Genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (B) Alle 117. Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2016 (B) Alle 118. Orientering af interessenter (B) Alle 119. Næste møde (O) Alle 120. Formandens opsamling (B) Alle 121. Eventuelt (O) Alle Detaljeret dagsorden: 99. Godkendelse af dagsorden (B) Sagsbehandler: BHS At bestyrelsen godkender dagsorden. Bestyrelsen godkendte dagsordenen Godkendelse af referat fra sidste møde (B) Sagsbehandler: BHS At bestyrelsen godkender og underskriver referatet. Bilag Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S. Bestyrelsen godkendte referatet Gensidig orientering (O) Sagsbehandler: BHS Bestyrelsen og direktionen orienterer hinanden om relevant nyt siden seneste bestyrelsesmøde, som ikke behandles under de øvrige punkter på dagsordenen. 2 / 21

3 At orienteringen tages til efterretning. Formand Asger Kej orienterede om, at Ole Brockdorff er fraværende fra bestyrelsesmøderne den kommende tid grundet en nylig operation. Asger Kej har været i kontakt med Ole, som hilser. Adm. direktør Michael Brandt orienterede strategiprocessen. Der sættes tre projekter i gang i Desuden påbegyndes arbejdet med leveregler. Strategien og levereglerne præsenteres for medarbejderne 22. september på en temadag. Bestyrelsen havde ikke kommentarer eller tilføjelser til strategien. Adm. direktør Michael Brandt og formand Asger Kej var til regionalmøde hos Danva, hvor de debatterede McKinseyrapporten og skattesagen. Vi skal blive ved med at følge op på de kunder, som vi har tilgodehavender hos. Der skal også fortsat lægges pres på Skat og lovgiver, så vi som vandselskab får bedre mulighed for at opkræve restancer. Der har været dialog med Kvanløse Tølløse vandværk om, prisen for målerdata. Værket er indstillet på at betale samme pris som de øvrige vandværker. Økonomidirektør Charlotte Vincents fortæller, at der er forskellige prisniveauer i de geografiske områder, og at der er behov for at arbejde på at ensarte prisniveauet. Prisniveauet skal afspejle Fors A/S omkostninger. Produktionschef Henrik Correll orienterede om, at Fors A/S deltager i to ansøgninger til VUDP fonden, som finansierer udviklingsprojekter i forsyningsbranchen. Projekterne omhandler robotter til renovering af kloakledninger samt vedligeholdelse af betonelementer. John Harpøth anbefaler at man ser på danske muligheder for samarbejdspartnere i forhold til robotdelen. Søren Jensen efterspørger en kort status på arbejdsulykker og miljøproblemstillinger. Stabschef Rikke Saltoft oplyser, at der har været to nærvedsulykker, hvor medarbejdere er faldet på trappen. Jens K Jensen og Julie Hermind anbefaler, at man undersøger muligheden for at benytte kloakledninger til internetkabler. Projektchef Bjørn Nielsen fortæller, at det er prøvet andre steder og ikke med succes Fortrolighedserklæring til embedsmænd i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner (O) Sagsbehandler: RS Der er fremsendt fortrolighedserklæringer til de tre ejere i forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes behov for hjælp til det forberedende arbejde i bestyrelsen for Fors A/S. Roskilde Kommune har fremsendt fortrolighedserklæringer inklusiv underskrift fredag den 24. juni Holbæk og Lejre Kommuner har fravalgt at underskrive fortrolighedserklæringerne, idet 3 / 21

4 de ikke ønsker at yde hjælp til bestyrelsesmedlemmernes forberedende arbejde i Fors A/S bestyrelse. Holbæk og Lejre kommuner har heller ikke tidligere haft praksis i, at bestyrelsesmedlemmerne har kunne søge afklaring i forhold til det forberedende arbejde i deres selskabsbestyrelser. Derfor fastholdes nuværende praksis for de to kommuner. I stedet bliver bestyrelsesmedlemmerne fra Holbæk og Lejre Kommuner opfordret til at søge afklaring om eventuelle tvivlspørgsmål hos selskabets ledelse. Bestyrelsens forretningsorden 9.3. At orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Suspenderet rykkerprocedure (O) Lukket sag Sagsbehandler: TH 4 / 21

5 104. Kamco har indbragt Fors Varme Roskilde A/S for Voldgiftsnævn (O) Lukket sag Sagsbehandler BN 105. Fors Grøn Energi A/S (O) Lukket sag Sagsbehandler RS 5 / 21

6 106. Reduktion af varmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S (O) Sagsbehandler: CV VEKS vedtog på bestyrelsesmøde den 10. juni nye varmepriser for Den variable pris på 89,66 kr./gj reduceres fra 1. juli til 72,16 kr./gj et gennemsnit på 82,42 kr./gj. Den faste pris på samlet 247,5 mio.kr. hæves til 262,4 mio. kr. Fors Varme Roskilde A/S andel heraf er 21%. Dette medfører et estimeret fald i Fors Varme Roskilde A/S varmekøbspris i 2016 på knap 16 mio. kr. I budgettet for 2016 er der budgetteret med et underskud på 25,3 mio. kr., hvilket skyldes, at der over de seneste år blandt andet på grund af prisudsving fra VEKS er akkumuleret et overskud i Fors Varme Roskilde A/S, som skal føres tilbage til vores kunder. Der er udarbejdet et estimat baseret på den nye varmekøbspris samt den mindre afsætning i de første 5 måneder af Varmeforsyningslovens 20 stk. 2. Ved at sænke den variable fjernvarmetakst fra 480 kr./mwh til 400 kr./mwh pr. 1. juli 2016, således at den gennemsnitlige fjernvarmepris i 2016 pr. MWh bliver på 448 kr., opnår kunderne i Fors Varme Roskilde A/S et fald i den årlige varmepris på 724 kroner fra kr. til kr. årligt for et standardhus. Kundernes varmeregning falder således med 5,4%. 6 / 21

7 Reduktionen af taksten vil sammen med sænkningen af varmekøbsprisen medføre, at det budgetterede underskud for 2016 i Fors Varme Roskilde A/S reduceres fra 25,3 mio. kr. til 23 mio. kr. At orienteringen tages til efterretning. På sit møde 14. juni besluttede bestyrelsen at godkende processen for sænkningen af fjernvarmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Strategisk og taktisk samarbejde om ITanvendelse og digitalisering (O) Lukket sag Sagsbehandler CV 108. Benchmarking af bestyrelseshonorering (O) Sagsbehandler RS 7 / 21

8 Sagsresume: I forlængelse af generalforsamlingen den 26. maj 2016 er der gennemført benchmarking af bestyrelseshonorering. Formålet har været at afdække, om bestyrelsens honorarer har et passende niveau i forhold til sammenlignelige forsyningsselskaber. Det generelle honorarniveau i sammenlignelige selskaber er for formænd mellem 100 og 200 t.kr. årligt, for næstformænd mellem 50 og 100 t.kr., mens øvrige bestyrelsesmedlemmer typisk honoreres i størrelsesordenen 25 til 50 t.kr. Honoraret for bestyrelsesmedlemmer i Fors A/S (200 t.kr. til formanden, 100 t.kr. til næstformænd og 35 t.kr. til øvrige bestyrelsesmedlemmer) er på niveau med de øvrige selskaber i benchmarkingen. På baggrund af den gennemførte undersøgelse af niveauet for bestyrelseshonorarer, forventes bestyrelseshonorarer fastholdt frem til generalforsamlingen i At orienteringen tages til efterretning. Bilag Notat om bestyrelseshonorarer i forsyningssektoren. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning Bestyrelsesuddannelse (O) Sagsbehandler: RS DANVA afholder bestyrelsesuddannelse for bestyrelse og direktør i november / 21

9 Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og direktører i vandselskaber og det er en fordel, at bestyrelserne og direktører deltager som en gruppe. Mål Målet med bestyrelsesuddannelsen er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i vandselskaberne. DANVA har derfor udviklet kurset til vandselskaber i et tæt samarbejde med branchen. Bestyrelsesmedlemmerne lærer om lovgivning, ansvarsområder, økonomi, organisation og strategi for arbejdet i et vandselskab. Indhold På bestyrelsesuddannelsen vil der blandt andet blive behandlet: Vandsektorlov og selskabslov Samspil mellem ejer og selskab, vedtægter og ejerstrategi Valg til bestyrelsen og generalforsamling Ansvar, kompetencer, tavshedspligt og inhabilitet Økonomiske forhold, regnskab, prisloft, takster og investeringer Sammenhæng mellem prisloft og takster Kommunikation Bestyrelsens overordnede opgaver Bestyrelsens organisering, kompetencer og ledelsens evaluering Årshjul og politikker Bestyrelsens arbejde med strategi, indhold i og implementering af strategiplan Selskabslovens 115 Bestyrelsesuddannelsen i DANVAregi er ikke det rette tidspunkt for Fors A/S. Det foreslås, at der i stedet kan gennemføres en mindre version internt i bestyrelsen, hvor der er fokus på jura og økonomi i forsyningsselskaber. Det kan være en fordel i at gennemføre en fælles bestyrelsesuddannelse gennem DANVA, når der er nykonstituering i At orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 9 / 21

10 110. Bestyrelsesportal (B) Sagsbehandler: RS På nuværende tidspunkt er der ikke implementeret en bestyrelsesportal for bestyrelserne i Forskoncernen. Enkelte bestyrelsesmedlemmer har påpeget, at en bestyrelsesportal giver adgang til dokumenter og kommunikation på nettet, tablet og ipad. Det gør det enklere, mere sikkert og mere effektivt at passe bestyrelsesarbejdet. Fors A/S har derfor undersøgt tre forskellige bestyrelsesportaler (Admincontrol, FirstAgenda og Boardplace). På baggrund af dialog med de potentielle leverandører og egne test af løsningerne er det Fors A/S vurdering, at en bestyrelsesportal kan lette bestyrelsesmedlemmernes arbejde. Ved testene er der først og fremmest lagt vægt på brugervenlighed og på, at man som bestyrelsesmedlem let kan navigere rundt mellem forskellige sager og dokumenter under et bestyrelsesmøde. Herudover er der lagt vægt på ITsikkerhed og pris. Ud fra de opsatte kriterier vurderes det, at FirstAgenda leverer den løsning, der samlet set passer bedst til bestyrelsesarbejdet i Fors A/S. Den årlige udgift til bestyrelsesportalen ventes at være i størrelsesordenen kr. At bestyrelsen beslutter at benytte FirstAgenda som bestyrelsesportal. Bestyrelsen besluttede at benytte FirstAgenda som bestyrelsesportal Budgetopfølgning Q2 (B) Sagsbehandler: CV Sagsresume: Ifølge forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der 10 / 21

11 skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. Budgetopfølgningen for Forskoncernen tager udgangspunkt i årsbudgettet vedtaget af de tidligere selskabsbestyrelser det såkaldte ankerbudget, som ligger til grund for takstfastsættelsen. For Fors A/S vedkommende er de tre tidligere budgetter konsolideret ud fra de oprindelige serviceselskaber. Budgetterne er ligeligt fordelt over 12 måneder, dog er der for varmeselskabernes vedkommende lavet en periodisering af omsætning og direkte produktionsomkostninger, så det afspejler sædvanligt kundeforbrug over året. Der vil kvartalsvis blive fulgt op i forhold til ankerbudgettet. I gennemgangen vil der blive kommenteret på væsentlige afvigelser på både koncern og selskabsniveau. Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S og Fors A/S. Vedtægter for Fors Holding A/S og Fors A/S. Selskabsloven. Resultatet for Q2 ligger 0,2 mio. kr. bedre end budget på trods af, at der er afholdt fusionsomkostninger for 4,6 mio. kr., og at der er indregnet øgede afskrivninger på 8 mio. kr. (som følge af værdiregulering ifm. fusionen). Til gengæld har der været besparelser på dagrenovation, og i Fors Varme Jyderup A/S (som følge af reduceret gaspris og øget elsalgsbidrag). Herudover har der været øget salg i Fors Vand Roskilde A/S og Fors Spildevand Roskilde A/S. Der forventes et underskud i Fors Holding A/S før skat for 2016 på 10,7 mio.kr. mod et budgetteret overskud på 8,7 mio. kr. Forringelsen skyldes primært øgede afskrivninger på 16 mio. kr. (som følge af værdiregulering ifm. fusionen), fusionsomkostninger på 7 mio. kr. samt nedsættelse af varmeprisen i Fors Varme Roskilde A/S med 5 mio. kr. I Q2 har der dog været resultatforbedringer i primært Fors Varme Jyderup A/S. At bestyrelsen godkender den fremlagte budgetopfølgning for Q2. Bilag Budgetopfølgning Q2. 11 / 21

12 Jens K. Jensen efterspørger overblik over opnåede gevinster. Asger Kej fortæller, at direktionen vil udarbejde et sådant overblik i forbindelse med opstart af de strategiske projekt (nr. 5.1 Tavlemødekoncept samt intern mål og resultatstyring). Bestyrelsen godkendte den fremlagte budgetopfølgning for Q Projektopfølgning Q Varme (B) Sagsbehandler: BN Sagsresume: Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. Budgetopfølgning på anlægsprojekter: Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: Udviklingsinvesteringer dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. Reinvesteringer dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer. Kundeprojekter dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag. Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året dette for at få et jævnt ressourceforbrug. Årets store projekter: 12 / 21

13 Solvarmeanlæg i Jyderup Fjernvarmekonvertering i Himmelev Renovering af fjernvarmeledninger i Roskilde bl.a. Østre Ringvej Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Forskoncernen. Lov nr af 24/11/2014 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning (med efterfølgende revisioner). Alle årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år. Projekt Jyderup Solvarme er lidt forsinket grundet lodsejerforhandlinger og myndighedsbehandlingen. Forsinkelsen forventes indhentet i løbet af Q3. Projekt Himmelev Konvertering (kundeprojekt) oplever stor tilslutning ved borgermøder og at mange ejendomme gerne vil tilsluttes fjernvarmen. I år kobles Stryhns og Himmelev Strandpark på fjernvarme. De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 95 mio. kr. i forhold til ankerbudget er der en forøgelse som følge af dels solvarmeanlægget i Jyderup dels flere projekter i Himmelev (kundeprojekter). At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2. Søren Jensen spørger, om der er risiko for, om solfangerprojektet ikke bliver færdigt i år. Bjørn Nielsen svarer, at risikoen er minimal, og at der ikke er risiko for, at Fors A/S ikke opnår de forventede tilskud. Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q Projektopfølgning Q Vand (B) Sagsbehandler: BN Sagsresume: Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. Budgetopfølgning på anlægsprojekter: Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: Udviklingsinvesteringer dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. 13 / 21

14 Reinvesteringer dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer. Kundeprojekter dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag. Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året dette for at få et jævnt ressourceforbrug. Årets store projekter: Fjernaflæste vandmålere i Lejre og Roskilde Sektionering af ledningsnet i Holbæk Nødforsyning fra Roskilde til Ågerup Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Forskoncernen. Lov nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner). Lov nr af 10/12/2015 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning (med efterfølgende revisioner). Alle årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år. 14 / 21

15 Projekt Nødforsyning til Ågerup er forsinket pga. lodsejerforhandlinger vedr. cykelstitracé som ledningen skal ligge i. Forsinkelsen forventes indhentet i løbet af Q3. De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 32 mio. kr. i forhold til ankerbudget er der en forøgelse på 7 mio. kr. som skyldes overførslen af budget til nødforsyning til Ågerup og sektionering i Holbæk fra 2015 til At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2. Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q Projektopfølgning Q Spildevand (B) Sagsbehandler: BN Sagsresume: Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. Budgetopfølgning på anlægsprojekter: Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: Udviklingsinvesteringer dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. Reinvesteringer dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer. Kundeprojekter dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag. Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året dette for at få et jævnt ressourceforbrug. 15 / 21

16 Årets store projekter: Kloakering af Orø etape 1, Hestehavevej, Hvalsøvej Separatkloakering i Ågerup, Øm, Tølløse Afskærende ledning Ågerup til Roskilde Om/Udbygning af Viby Renseanlæg og Strukturprojekter i Holbæk Ledningsrenovering ved strømpeforring Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Forskoncernen. Lov nr. 469 af 12/06/2009 Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold Vandsektorloven (med efterfølgende revisioner). LBK nr. 633 af 07/06/2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. (med efterfølgende revisioner). Størstedelen af årets projekter er igangsat og forventes afsluttet i år. Separatkloakering i Øm og Tølløse er ikke igangsat med projektering, og er forsinket grundet manglende projektlederressourcer. Det medfører, at der ikke gennemføres entreprenørarbejde i indeværende år, men projekteringen er igangsat. Kloakering af Orø er igangsat lidt forsinket der forventes at være forbrug svarende til Budget 2016 med den godkendte udvidelse af budgettet på bestyrelsesmødet 28. april Arbejdet med etape 1 fortsætter i Separatkloakering og afskærende ledning fra Ågerup forløber planmæssigt. 16 / 21

17 Kloakering på Hestehavevej, Hvalsøvej er udskudt, da Spildevandsplan for Lejre Kommune ikke er vedtaget planmæssigt og der derfor ikke er grundlag for projektet endnu. Strukturprojekter i Holbæk vedr. renseanlæg er udskudt, som følge af den udskudte og ændrede beslutning i spildevandsplan for Holbæk Kommune. Om/udbygning af Viby Renseanlæg er igangsat med projektering pga. manglende projektlederressourcer er projektet forsinket. Forsinkelsen har medført forskydning i projektøkonomien. Ledningsrenovering med strømpeforring er under udførelse planmæssigt der har været reduceret renovering i Roskilde som følge af reduceret behov. De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 180 mio. kr. i forhold til ankerbudget er det en reduktion på 62 mio. kr., som følge af forsinkede spildevandsplaner og manglende projektlederressourcer i Fors A/S. Det medfører at en række anlægsprojekter udskydes til kommende år. At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2. Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q Projektopfølgning Q Affald (B) Sagsbehandler: BN Sagsresume: Ifølge Forretningsordenen skal planer og budgetter løbende kontrolleres, ligesom der skal tages stilling til selskabets likviditet, væsentlige dispositioner, forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrøm og særlige risici. For at understøtte budgetopfølgningen, er der en tilsvarende kvartalsvis projektopfølgning. Budgetopfølgning på anlægsprojekter: Investeringerne i infrastrukturvirksomheder kan opdeles i tre indsatsområder: Udviklingsinvesteringer dvs. investeringer i optimering af eksisterende anlæg, fx nyt økonomisystem, ny pumpestationstyring eller seperatkloakering. Reinvesteringer dvs. geninvesteringer i eksisterende anlæg, som konsekvens af nedslidning, fx kloakrenoveringer. Kundeprojekter dvs. projekter, der initieres af kunder, og hvor Fors A/S er forpligtiget til at yde en andel. Primært drejer det sig om byggemodninger, nye stik, fjernvarmeudrulning, kloakering i det åbne land mv. Kundeprojekter kan medføre indtægter i form af tilslutningsbidrag. Investeringsbudgetterne for 2016 er fordelt efter ovenstående model i nedenstående skema. Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i dels præsentation af årets store projekter dels beskrivelser af betydelige afvigelser siden sidste projektopfølgning. 17 / 21

18 Projekter igangsættes og afsluttes løbende henover året dette for at få et jævnt ressourceforbrug. Årets store projekter: Ombygning af Tølløse/Jernløse genbrugspladser Indkøb af materiel Forretningsorden for bestyrelsen i Fors Holding A/S. Vedtægter for Fors Holding A/S, Fors A/S og netselskaberne i Forskoncernen. Lov nr af 18/12/2012 Bekendtgørelse om Affald (med efterfølgende revisioner). Projekt ombygning af Tølløse/Jernløse Genbrugspladser er ikke igangsat. Der er i august 2016 igangsat en kundeinddragende proces med at skabe grundlag for en tilpasset genbrugspladsstruktur i Holbæk, som behandles af bestyrelsen 17. november Indkøb af materiel udføres løbende i løbet af året og forløber planmæssigt. De samlede investeringer i 2016 forventes at udgøre 3 mio. kr. i forhold til ankerbudget er det en reduktion på 10 mio. kr. som skyldes udsat beslutning vedr. genbrugspladsstruktur i Holbæk. At bestyrelsen godkender projektopfølgning Q2. Bestyrelsen godkendte projektopfølgning Q Genbrugsbutik på Tornved Genbrugsplads (B) Lukket sag Sagsbehandler: TH Sagsresume: 18 / 21

19 117. Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2016 (B) Sagsbehandler RS Sagsresume: På bestyrelsesmødet den 17. februar 2016 besluttede bestyrelsen at udpegning af deltagere til diverse branchearrangementer sker ad hoc. Dansk Fjernvarme afholder landsmøde fra den 27. oktober 2016 kl til den 28. oktober 2016 kl i Bella Centeret i København. På mødet deltager medarbejdereog bestyrelsesmedlemmer i danske fjernvarmeselskaber. Fors A/S har mulighed for at deltage med fire bestyrelsesmedlemmer. Der er arrangeret forplejning og hotelovernatning. 19 / 21

20 At Bestyrelsen beslutter, hvilke fire bestyrelsesmedlemmer som skal repræsentere selskabet på Dansk Fjernvarmes Landsmøde. Peter Madsen og Torben Jørgensen deltager på Dansk Fjernvarmes Landsmøde Orientering af interessenter (B) Sagsbehandler BHS Bestyrelsen beslutter, om der er punkter på dagsordenen, som skal åbnes. Referat med åbne punkter fremsendes til ejerne. Ledelsessekretariatet udarbejder nyhedsbrev til medarbejderne om de væsentligste åbne punkter, som bestyrelsen har behandlet. Nyhedsbrevet sendes til ejerne til orientering. Pkt. 103 holdes lukket, men der udsendes pressemeddelelse om punktet. Denne skal sendes til formanden inden publicering. Pkt. 104 holdes lukket. Pkt. 105 holdes lukket. Pkt. 107 holdes lukket. Pkt. 116 holdes lukket. Der udarbejdes pressemeddelelse om pkt. 106 og Næste møde (O) Sagsbehandler: BHS Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 17. november 2016 kl til kl Mødet finder sted hos Fors A/S Betonvej 12, 4000 Roskilde, Kantine / 21

21 120. Formandens opsamling (B) Sagsbehandler BHS Formanden gennemgår de vigtigste konklusioner fra mødet. Formanden gennemgik de vigtigste konklusioner fra mødet Eventuelt (O) Sagsbehandler: BHS Jens Peter Jensen har modtaget en henvendelse fra en borger, som ønsker at udtræde af det offentlige spildevandsselskab. Bestyrelsen afventer eventuel indstilling fra Lejre Kommune. Asger Kej vil bede de tre ejere komme med input til beslutningsproces i relation til fremtidigt domicil. Torben Jørgensen spørger ind til, hvad der gøres for at sikre medarbejdernes sundhed overordnet set. Stabschef Rikke Saltoft orienterer om, at de samme forhold som gjaldt tidligere fortsat gælder frem til tilpasningsforhandlinger er afsluttet. Bilagsliste: Bilag Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S. Bilag Notat om bestyrelseshonorarer i forsyningssektoren. Bilag Budgetopfølgning Q2. 21 / 21

9. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S i Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse :00: :00:00

9. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S i Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse :00: :00:00 9. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S i Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse Betonvej 12, 4000 Roskilde 22-12-2016 17:00:00-22-12-2016 20:00:00 Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse

Læs mere

Referat. 2. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S

Referat. 2. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Referat 2. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 13. januar 2016 Tid: Kl. 17.00 19.00 Sted: Varmerummet, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk Fra bestyrelsen deltager: Asger Kej, formand Søren

Læs mere

5. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 28. april 2016 Tid: Kl Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde

5. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 28. april 2016 Tid: Kl Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde Referat 5. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 28. april 2016 Tid: Kl. 16.0019.00 Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde Fra bestyrelsen deltager: Asger Kej, formand Søren Jensen John Harpøth

Læs mere

Fors A/S :30. Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde

Fors A/S :30. Fors A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde Fors A/S Fors Holding A/S & Fors A/S - Bestyrelse (5. bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S samt 4. bestyrelsesmøde for alle øvrige selskaber i Fors-koncernen) 30-10-2017 08:30 Fors A/S, Betonvej

Læs mere

Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 14. juni 2016 Tid: Kl Sted: Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk

Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 14. juni 2016 Tid: Kl Sted: Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk Referat Referat af 6. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 14. juni 2016 Tid: Kl. 17.00 20.00 Sted: Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk Fra bestyrelsen deltager: Asger Kej, formand Søren Jensen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 28-10-2015 Mødetid: 09:00 11:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Jørgensen og Peter Carlsen. Fraværende: Referent: Punkt 1. Referat

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 - ÅBENT 19 12. - Budget 2016 - ÅBENT

Læs mere

8. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 17. november 2016 Tid: Kl Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde

8. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 17. november 2016 Tid: Kl Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde Referat 8. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 17. november 2016 Tid: Kl. 17.00 20.00 Sted: Betonvej 12, 4000 Roskilde Fra bestyrelsen deltager: Asger Kej, formand Søren Jensen John Harpøth

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 4. maj 2016 kl Slagelse Landevej 30, Korsør Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 4. maj 2016 kl. 08.00 Slagelse Landevej 30, Korsør Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 23. april 2015. Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale InSide, Dalvej 1, Hammel Afbud fra Inge G. Sørensen fratrådte efter behandling af punkt 2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2014 - ÅBENT 2

Læs mere

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30

Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. april 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 17. april 2012 Mødedato / sted: 17. april 2012 / Nordkysten, Pårupvej 183-185, 3250 Gilleleje. kl. 16-19:30 Mødedeltagere:

Læs mere

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem

Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 27.10.2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Kim Røgen (KRØ)

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Fællesreferat Forsyning Ballerup A/S Forsyning Ballerup Service A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S. Bestyrelsesmøde nr. 28

Fællesreferat Forsyning Ballerup A/S Forsyning Ballerup Service A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S. Bestyrelsesmøde nr. 28 side 1 af 19 Fællesreferat Forsyning Ballerup A/S Forsyning Ballerup Service A/S Vand Ballerup A/S Afløb Ballerup A/S Bestyrelsesmøde onsdag den 10. november 2015, kl. 14:00 på Forsyning Ballerup A/S,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 8.12.2014 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 8.12.2014 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 8.12.2014 Klokken 17.00 19.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S2015-0306 Referat Dato: 18. juni 2015 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2015 Mødedato: Onsdag den 17. juni 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014

Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 Referat: Bestyrelsesmøde d. 23.09.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 18.00 20.00. Deltagere: Susanne Mortensen (SMO) Per Brøgger Jensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S.

Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Refer Bestyrelsesmøde og generalforsamling i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 21. april 2015, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S DAGSORDEN SAG: Bestyrelsesmøde nr. 34 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 13. december 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen Ole Frederiksen (deltog i pkt. 2-8) Lars Hørsman

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm, Tommy Funch Rasmussen INDHOLD Sagsnr. Side 6. - Budgetopfølgning 30.04.2015 - ÅBENT 11 7. Ny ejerstrategi

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 28. april Starttidspunkt 16:30. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Sløjfen, Evald Tangs Alle, Hadsten Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 2. - Årsrapport 2015 - ÅBENT 5 3. - Budgetopfølgning pr. 29.2.2016 - ÅBENT 7

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og

4. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Referat 4. Bestyrelsesmøde i Fors Holding A/S og Fors A/S Dato: 21. marts 2016 Tid: Kl. 16.0021.00 Sted: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Fra bestyrelsen deltager: Asger Kej, formand

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 6. september 2012 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 19 Mødedato: Torsdag den 6. september 2012, kl. 11.30 13.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 8 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 15 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 24. oktober 2013 kl. 17.00 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen (deltog ikke i pkt. 1 og 2) Morten Lem

Læs mere

Bilag 2.1 Dagsorden.

Bilag 2.1 Dagsorden. Bilag 2.1 Dagsorden. Bestyrelsesmøde i Fredensborg Spildevand A/S, Fredensborg Vand A/S, Fredensborg Affald A/S og Fredensborg Forsyning A/S. Den 19. februar 2014, kl. 18:00 Mødested: Fredensborg Forsyning

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S. Onsdag, den 6. maj 2015 kl Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Side 1 af 7 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Vand A/S Onsdag, den 6. maj 2015 kl. 08.00 Varmeværket, Assensvej 1, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk.

Eventuelle afbud bedes meddelt til Holger Skott, tlf. 22 16 25 69, eller på mail: post@brande-fjernvarme.dk. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 4. december 2012 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 11 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 28. november 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem Morten V. Nielsen Ole Frederiksen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Tirsdag d. 17. marts 2015 kl. 8.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen

Læs mere

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 8. april 2015 Aarhus Generalforsamling 2015 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus.

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 12. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 21 13. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 22 14. -

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 9.3.2011 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 7. september 2016 kl Nordvej 11, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S. Onsdag, den 7. september 2016 kl Nordvej 11, Slagelse Side 1 af 6 P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Elnet A/S Onsdag, den 7. september 2016 kl. 08.00 Nordvej 11, Slagelse Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand), Anders Nielsen,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 20 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 26. august 2014 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen Lars Hørsman Klaus Anker

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra

Favrskov Affald A/S. Referat. Mødedato 29. oktober 2014. Starttidspunkt 17:30. Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1. Afbud fra Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Inside, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 11. - Budgetopfølgning pr. 31.8.2014 - ÅBENT 19 12. - Virksomhedsplan 2015 - ÅBENT 21 13. -

Læs mere

THISTED DRIKKEVAND A/S

THISTED DRIKKEVAND A/S THISTED DRIKKEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Annita Pedersen, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard, Søren Bo Pedersen,

Læs mere

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20

E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Bestyrelsen PROTOKOL 9. møde i bestyrelsen 17. september 2009, kl. 10.00-13.20 E.ON Varme Danmark ApS Side 1 af 7 Sted: Tilstede: Øvrige deltagere: Afbud: Virksomhedens adresse Nørrelundvej 10, Herlev. Morten Skovgaard (næstformand, mødeleder), René Tuekær, Peter Hansen, Jan Blicher,

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 20. august 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 20. august 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 12 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 22.0 Meddelelser fra formanden Intet 23.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 24.1 Siden sidst Vand Spildevand drift - Nye boringer til Skovparkens Vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S.

Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling i Aarhus Vand A/S. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. april 2016 Ordinær Generalforsamling Aarhus Vand A/S 1. Resume Der skal inden udgangen af maj afholdes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle.

Referat. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120. Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle. Bornholms Forsyning A/S 20.4.2012 120 Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 Den 20. april 2012 kl. 13.30 Mødested: Toftelunden 1 A, Hasle Medlemmer: René Nordin Bloch - (Formand) Martin Steen Jørgensen - (næstformand)

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads

DAGSORDEN. Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar. Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads DAGSORDEN Mødedato: Sted: Indkaldte: Den 22. og 23. maj 2014 i forbindelse med bestyrelsesseminar Slangerupgaard Hotel og Kursuscenter, Elmuevej 32, Faxe Ladeplads AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer 15. maj

Læs mere

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Bilag 1.2. Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Referat: Bestyrelsesmøde d. 28.09.2015 For selskaberne Furesø Forsyning A/S, Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse, kl. 17.00 19.00. Bilag 1.2 Deltagere: Mødeleder Referent Susanne Mortensen

Læs mere

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket.

Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere fra værket. Brande Fjernvarme amba Referat af den ordinære generalforsamling 2012. Tirsdag, den 25. september 2012 kl. 19.30 på Hotel Dalgas. Der var fremmødt 16 andelshavere, plus bestyrelsen, revisor samt medarbejdere

Læs mere

Karsten Søndergaard (Egedal), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe) og John Schmidt Andersen (Frederikssund).

Karsten Søndergaard (Egedal), Karin Søjberg Holst (Gladsaxe) og John Schmidt Andersen (Frederikssund). Bestyrelsesmøde Mødedato, kl. 09.30 11.00 Mødested Deltagere Forsyning Ballerup, Ågerupvej 84, 2750 Ballerup Bestyrelsen: Jan Skovbo Nielsen (formand), Jens Ive (Rudersdal), Hans Toft (Gentofte), Ole Bondo

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015

LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 21. april 2015 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2015 Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015, kl. 16.00 18.00 Mødested: Mølleåværkets mødelokale,

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 23. april 2013 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 6 Fraværende: Peter Sejersen Dagsorden 8.0 Meddelelser fra formanden Intet 9.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet 9.1 Siden sidst Vand Spildevand - Udbud af nye boringer til Skovparkens vandværk - Ledningsrenovering

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S:

Bestyrelsesmøde Ringsted Forsyninger 16. feb 2014. DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: DAGSORDEN FOR FÆLLES BESTYRELSESMØDE I RINGSTED SPILDEVAND a/s OG RINGSTED FJERNVARME A/S: Til bestyrelserne. Der indkaldes herved til fælles ordinært bestyrelsesmøde i Ringsted Spildevand A/S og Ringsted

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 35 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 14. februar 2017 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (deltog i pkt. 4-8) Ole Frederiksen (Afbud) Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013

FSP CDL KF GNSJ IVJ JKP NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 17. september 2013 Mødereferat Dato: 17. september 2013 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Finn Stengel Petersen Christen Dam Larsen Kent Falkenvig Gert N. S. Jensen Inger Vejlgaard Jess Jan K. Pedersen Niels

Læs mere

KF AM EP CDL PWR TMH IVJ NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2014

KF AM EP CDL PWR TMH IVJ NMJ. 1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2014 Mødereferat Dato: 11. december 2014 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Kent Falkenvig Anders Madsen Erling Petersen Christen Dam Larsen Per Winther Rasmussen Tina Mousten Hansen Inger Vejlgaard

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne:

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskaberne: Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskaberne: Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarme

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse

Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Referat: Bestyrelsesmøde d. 1. april 2014 Klokken 16.00 18.00 Furesø Egedal Forsyning A/S, Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Deltagere: Kim Røgen (KRØ) Bestyrelsesformand Susanne Mortensen (SMO) Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken

Bestyrelsesmøde d For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken Bestyrelsesmøde d. 16.12.2014 For selskaberne Furesø Forsyning A/S og Furesø Spildevand A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse. Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Mødeleder: Referent: Susanne Mortensen (SMO) Per

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19. august 2013

Bestyrelsesmøde 19. august 2013 Bestyrelsesmøde 19. august 2013 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27/5-2013 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 22-09-2016 Mødetid: 09:00 12:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Peter Duetoft, Per Møller, Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Mandag den 22. marts 2010 kl. 14.00-16.00 Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Erik Lauritzen, Ole Stisen,

Læs mere

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt.

Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30. Mai Hartz, revisor Deloitte deltog under behandling af pkt. Gribvand A/S Bestyrelse 13. maj 2015 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2015 Mødedato / sted: 29. april 2015 / Holtvej 18c, Græsted / kl. 16:30-17:30 Mødedeltagere: Jannich Petersen (JP) Flemming

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015. Dagorden. Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs.

Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015. Dagorden. Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs. Referat Bestyrelsesmøde, nr. 03/2015 Mødedato: Mandag den 11. maj 2015, kl. 14. Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Ulf

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 32 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 25. oktober 2016 kl. 17.00 DELTAGERE: Gert Fischer Søren Søe-Larsen (Afbud) Ole Frederiksen (deltog fra pkt. 2) Lars

Læs mere

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives.

Referent: 2. Godkendelse og underskrift af referat Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2014, godkendes og underskrives. Bestyrelsen Referat Mødedato: 17. juni 2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Social & SundhedsSkolen, Herning, mødelokale 1 Mødenr.: 35 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 07-11-2014 Mødetid: 9:00 Mødested: Åstrupvej 9,. Afbud: Henrik Jørgensen. Fraværende: Referent: Ole Madsen. Punkt 1. Referat. Der er udarbejdet

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere