Korsfarere før og nu. Fiktion og fakta i Ridley Scotts Kingdom of Heaven. A f Hamid Dabashi. 134 islam i m iddelalderen eller på grund af m it

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korsfarere før og nu. Fiktion og fakta i Ridley Scotts Kingdom of Heaven. A f Hamid Dabashi. 134 islam i m iddelalderen eller på grund af m it"

Transkript

1 Korstogsfilmen anno 2005: Ridley Scotts epos Kingdom of Heaven Korsfarere før og nu Fiktion og fakta i Ridley Scotts Kingdom of Heaven A f Hamid Dabashi I begyndelsen af oktober 2003 blev jeg kontaktet af en herre, der sagde, at han ringede på vegne af Ridley Scott, som ville høre, om jeg ville læse manuskriptet til hans næste film. Hvad skulle filmen handle om, spurgte jeg. Om de store korstog. Og hvem m on havde skrevet manuskriptet til Sir Ridleys nye film, spekulerede jeg højt. William Monahan. Jeg kendte ikke dengang og kender stadig ikke Monahan. Ønskede Ridley Scott mon, at jeg skulle læse hans manuskript, fordi jeg forsker i 134 islam i m iddelalderen eller på grund af m it arbejde med film? Begge dele, sagde herren i telefonen. Jeg skal med glæde læse m anuskriptet, svarede jeg. Ridley Scott, mumlede jeg for mig selv, da jeg havde lagt røret. Jeg havde været fan af Ridley Scott og fulgt hans karriere temmelig tæt siden The Duellists (1977, Duellanterne), som jeg opdagede ved et tilfælde på grund af min interesse for Joseph Conrad. D a jeg senere samme dag var på vej ned til K im s Video for at leje et par af Ridley Scotts film til fornyet gennemsyn, tænkte jeg i m it stille sind, at jeg altid

2 a f H amid Dabashi h ar følt en særlig sam hørighed m ed hans filmkunst, fordi hans allerførste film, Boy and Bicycle (1965), har en næsten uhyg gelig lighed m ed Abbas Kiarostam is tidlige film; den er en slags m iks af Kiarostamis The Bread and the Alley (Nan va Kucheh, 1970) og Recess (Zang-e Tafrih, 1972). Jeg synes stadig, det er fascinerende at tænke på, hvordan to prom inente filmskabere kan sæ tte ud fra næsten sam m e sted og siden rejse til så vidt forskellige verdener. Få dage efter samtalen m odtog jeg en omfangsrig pakke indeholdende W illiam M onahans m anuskript m ed titlen Kingdom ofheaven. Tværs hen over hver eneste side stod mit navn i KÆMPEMÆSSIGE skrift typer. Jeg blev bedt om at skrive under på en erklæring om, at m anuskriptet var fortroligt, og at jeg ikke ville delagtiggøre andre i det. Jeg underskrev og sendte er klæringen. Da jeg k o rt efter begyndte at læse m a nuskriptet, kunne jeg konstatere, at det En 1100-tallets Hamlet: Orlando Bioom i Kingdom ofheaven (2005) v ar overordentlig velskrevet. Plottet var ret lige ud ad landevejen: Efter at have m i stet sin familie og i det store og hele også at holde sine aggressive riddere i ave. Side alt, hvad d er var tilbage af hans tro, tager løbende herm ed forelsker kong Baldwins Balian im od en invitation fra den fader, søster, Sibylla, sig i Balian, selv om hun er h an aldrig h a r kendt, G odfrey af Ibelin, og gift m ed Guy de Lusignan. Kong Baldwin drager til Jerusalem, hvor han lander m idt tilbyder Balian, at han kan få Sibylla - Guy i de gensidigt ødelæggende skærmydsler er, forsikrer Tiresias ham om, ikke nogen mellem muslimer og kristne. De to oplyste hindring for deres forening, der er nødven ledere, kong Baldwin (Baudouin) 4. (kom dig for opretholdelsen af Jerusalem som petent hjulpet af sin fortrolige, Tiberias) og kristent kongdøm m e. Balian nægter at tage Saladin (m ed assistance fra sin kampfælle en anden m ands kone, kong Baldwin dør, Im ad), har ellers introduceret et element Saladin angriber Jerusalem, Balian forsva a f tolerance og hum anism e i de langvarige rer byen tappert, m en ender m ed at måtte fjendtligheder, men to krigeriske kristne overgive den til Saladin. Balian forhandler riddere ved kong Baldwins hof, Guy de sig til frit lejde for de kristne, og han og Lusignan og Reynald, er fast besluttet på at Sibylla drager hjem til Frankrig, hvor de puste til ilden mellem kristne og m uslim er lever lykkeligt til deres dages ende. og udæske Saladin til krig. W illiam M onahans m anuskript bar ty Hårdt plaget af sin spedalskhed og dø deligt præg af at være skrevet af en mand, den nær forsøger kong Baldwin desperat der var fortrolig m ed forskningen i perio- 135

3 Korsfarere før og nu Henry Wilcoxon som Richard Løvehjerte (tv) og Ian Keith som Saladin i Cecil B. DeMilles The Crusades (1935, Korsridderne) dens begivenheder og ubesværet kunne bevæge sig rundt i middelalderen - og, hvad der måske var endnu vigtigere, den friske og virtuost turnerede dialog slog gnister. Men jeg fandt selvfølgelig også en række ting, som nok kunne give stof til en samtale eller to. Jeg læste manuskriptet to gange, og efter anden gennemlæsning var det helt overbroderet med mine hastigt nedkradsede notater og randbem æ rkninger. I slutningen af oktober 2003 sendte jeg, via den herre, der havde kontaktet mig, en til Ridley Scott med alle mine kommentarer til William M onahans m a nuskript. Eksotismens f a l d g r u b e r. Min primære betænkelighed ved det manuskript, jeg læste, var, husker jeg, af narratologisk art. H andlingens progression var mere eller mindre modelleret over et korsridder-eventyr, i tre afsnit: 1) en road movie å la Ingmar Bergmans Det sjunde inseglet (1957, Det syvende segl) fra Balians afrejse fra Frankrig til hans ankomst til Jerusalem; 2) derpå 136 en slags Laurence Olivier sk Hamlet (1948) eller et øde Helsingør, som M onahan kalder det, i den spedalske Baldwin 4. s palads; og endelig 3) Balian, der som en anden T.E. Lawrence i David Leans Lawrence of Arabia (1962) udfordrer Arabiens ørkenlandskaber, om jeg så m å sige. Således brudt ned i metaforiske referencer til filmhistoriens klassikere havde det m anuskript, jeg læste, 35 sider (eller 35 sekvenser) fra det Det sjunde inseglet, cirka 22 sider (25 sekvenser) fra Hamlet, og 67 sider (109 sekvenser) fra Lawrence o f Arabia. Som jeg anførte i mine bemærkninger, er dette slet ikke nogen dårlig formel - fra en ægte Ingm ar Bergman føres vi over i en opdateret Laurence Olivier for at slutte af i en genbemægtigelse af David Lean {genbemægtigelse, fordi David Lean havde hentet historien hos John Ford). Så langt så godt, konkluderede jeg. Men, skrev jeg i min rapport, efterhånden som manuskriptet skrider frem, komm er denne kombination til at virke lidt kunstig. Og til trods for, at fortællingen bevæger sig så ubesværet, får den også et vist mekanisk præ g - og kom m er uvægerligt til at ende i en overbærende eksotisering af Det Hellige Land, hvilket jeg så gav et par eksempler på. Min helt centrale bekymring, da jeg læste manuskriptet, var selvfølgelig den mest oplagte - nemlig, hvorvidt det var lykkedes at styre klar af de klichéfyldte klassiske Hollywood-repræsentationer af Det Hellige Land og dets indbyggere. Dels ville den slags klichéer ikke klæde Ridley Scotts filmkunst, som jeg nærer den dybeste beundring for, dels er de trivielle for en rent filmisk betragtning, og måske de ligefrem kunne forværre de allerede grufulde anti-arabiske og anti-muslimske tendenser i USA og Europa. Især var det vigtigt for mig, at Ridley Scotts kam era ikke blev placeret på ryggen

4 a f Hamid Dabashi af Balian, hvilket ville have givet filmen en eksotisk, turist-agtig og derm ed uundgåeligt orientalistisk drejning. Kameraet måtte, skrev jeg i mine kommentarer, være frit til at strejfe om i Jerusalem og stifte bekendtskab m ed byen uafhængigt af Balians blik. Også selv om dette blik på intet tidspunkt var turistens - af grunde, som har m ed Balians person at gøre på det tidspunkt, hvor vi m øder ham. Der er jo nemlig det særlige ved Balian, at han netop har mistet både kone og barn og stadig er i sorg, da han nærmer sig Jerusalem. Han havde end ikke lyst til at rejse til Jerusalem. Hele hans opm ærksom hed er vendt mod hans eget indre. Han er meget mere indadskuende end udadvendt og således ikke i humør til at se på sine omgivelser. Ikke desto mindre fungerer film ved hjælp af visuelle troper - og der er en række konventionelle troper, der straks aktiveres i samme øjeblik, man hører om en Hollywood-periodefilm. Min egen erindring om Hollywood-korstogsfilm går tilbage til m in barndom i Iran, hvor jeg første gang stiftede bekendtskab m ed Cecil B. DeMilles The Crusades (1935, Korsridderne) og David Butlers King Richard and the Crusaders (1954) - sidstnævnte med Rex Harrison som Saladin! Jump cut til nogle årtier senere, hvor jeg (sammen med m in ven og kollega ved Columbia University Theodore Riccardi, der er en dygtig pianist og alvidende opera-buff) holdt et kursus om Opera og Orienten. På kurset analyserede vi operaer som Glucks Arm ide (1777), Haydns Armida (1783), Rossinis Tancredi (1813), Donizettis Rosmunda d Inghilterra (1834) og Verdis I Lombardi alla Prima Crociata (1843). Alle vidner de om den europæiske operas stærke tradition for at beskæftige sig med korsfarerne. O m trent samtidig gik jeg i gang med et andet kursus om Film i Mellemøsten, hvor vi bl.a. så nærm ere på, hvordan Youssef Chahine havde behandlet det historiske materiale i filmen Saladin (Al Nasser Salah Ad-Din, 1963). Jeg var således meget bevidst om, hvordan, f.eks., m ilaneserne ved førsteopførelsen af Verdis I Lombardi i 1843 umiddelbart kunne identificere sig med en kristen befrielse af Jerusalem - på det tidspunkt stod de selv m idt i frihedskampen m od Østrig. Tilsvarende var det åbenlyst, at Youssef Chahine i høj grad havde modelleret sin Saladin over Gamal Abd al-nasser, der i 1950 erne befriede Egypten fra kolonialisme og korruption. Alt dette - samt det faktum, at jeg selv var newyorker og levede som iraner i en post-11. september-verden, hvor den racebaserede udskillelse af arabere og muslimer i høj grad bygger på netop sådanne både middelalderlige og m oderne stereotyper - løb gennem hovedet på mig, da jeg læste og gjorde notater til William M onahans manuskript. Dertil kom den bog, jeg havde skrevet om Ayn al-qudat al-hamadhani, en muslimsk mystiker, der levede på korstogenes tid, og det at jeg havde tilbragt næsten ti år med at analysere, studere og undervise i world cinema - altsammen faktorer, der gjorde mig til en temmelig usædvanlig sparringspartner for Ridley Scotts livtag m ed korstogene. Efterhånden som jeg læste m anuskriptet, stod det klart, at Ridley Scotts kamera faktisk i høj grad var bundet op på Balian og kun sjældent bevægede sig uden for hans synsfelt. I mine øjne risikerede filmen dermed ikke alene at adoptere et orientalistisk perspektiv, det var også en meget poesiforladt måde at fortælle på. I kraft af Balians status som pilgrim var der lagt op til, at såvel hans synsvinkel som Ridley Scotts kamera ville formidle et turistagtigt billede af Det Hellige Land - hvilket man efter min mening burde søge at undgå. 137

5 Korsfarere før ognu For mig at se bestod udfordringen i at sætte Ridley Scotts kamera fri, slippe det løs, så det kunne stifte bekendtskab med Det Hellige Land, før Balian ankommer dertil. Derved ville man kunne opnå to ting: Dels en mere elegant måde at præsentere historien på, dels en af-eksotisering af Jerusalem, hvorved man ville forhindre et orientalistisk syn på byen. På grundlag af denne vurdering foreslog jeg, at man omstrukturerede fortællingen og erstattede den lineære fremadskriden med en struktur baseret på sekventielle parallelhandlinger. F.eks. kunne man lade Balian rejse fra Frankrig til Jerusalem præcis på samme måde som han gjorde det i William M onahans manuskript, men om kring 20 sider inde klippe til Baldwins hof, Guys grusomheder, Sibyllas trængsler osv., for således, om jeg så må sige, at forberede Helsingør på Hamiets ankomst. Og så, i samme øjeblik Balian når Jerusalem, hvilket han gør cirka 40 sider inde i m anuskriptet, genoptage det sekventielle parløb, men denne gang mellem Baldwins hof og Saladins lejr. En kropsløs Saladin. Det manuskript, jeg læste, indeholdt så godt som ingen definerende oplysninger om Saladin, ingen forberedelse, ingen kontekstuel (kulturel) afgrænsning af hans figur. Den ridderlige adfærd, som William M onahans manuskript generøst forsyner ham med, forekommer på den baggrund temmelig arbitrær og fungerer ikke rigtigt. Dette var, efter min mening, manuskriptets svageste punkt - af indlysende grunde. William M onahan præsenterer et i det store og hele korrekt billede af korstogene set fra korsfarernes perspektiv, men det muslimske perspektiv glimrer ved sit fravær. Han næsten over-kompenserer for 138 dette fravær ved den virtuost turnerede dialog - hvilket dog ikke altid kan skjule problemet. H ans Saladin var ganske rigtigt ridderlig, tæ nkte jeg, m en fuldstændig kropsløs. M anuskriptets udeladelse af Saladins følelsesmæssige univers kunne, skrev jeg, resultere i nok en kliché-mættet film om arabere og muslimer. D et er vigtigt, at Ridley Scotts kamera stifter bekendtskab m ed Saladin, før Balian ser ham. Ikke alene vil det forhindre Balians perspektiv i at eksotisere Jerusalem, hvilket ville være i m odstrid m ed hans heroiske og tragiske karakter, det vil også give historien mere dram atisk nerve. Jeg kan huske, at jeg derpå foreslog, at man indlagde to meget korte episoder, der kunne bidrage til en karakteristik af Saladin. For det første: Den største jødiske filosof nogensinde, Moses Maimonides, var også læge ved Saladins hof. Hvad hvis man kort efter Balians ankomst til Jerusalem indlagde en ganske kort sekvens, hvor Saladin betror Maimonides sine politiske og religiøse overvejelser? Bare et enkelt kort møde mellem Saladin og Maimonides, om hyggeligt plantet et strategisk sted i plottet, helst første gang vi møder Saladin, ville kunne gøre det. I sin egenskab af Saladins livlæge kunne Maimonides meget vel også ledsage ham på slagmarken - hvilket Monahan selv lægger op til ved at lade Saladin tilbyde den spedalske Baldwin et besøg af hans personlige læge. For det andet: Som et alternativ - eller måske endnu en tilføjelse - foreslog jeg, at man placerede William Monahan, i overført forstand, i Saladins palads i Cairo. Jeg forestillede mig følgende: En delegation fra Saladins søn Zahirs hof i Aleppo er netop ankommet for at kræve en ung muslimsk filosof, Shahab al-din Yahya al-suhrawardi ( ), henrettet, fordi han har draget de religiøse overhoveders magt og vi-

6 a f Hamid Dabashi den i tvivl. Skønt Saladins søn er forelsket i den unge filosof, er Saladin nødt til at bøje sig for den klerikale delegation, fordi han har brug for deres støtte i kampen mod korsfarerne. Ved at indlægge bare en af disse scener, m en selvfølgelig helst dem begge, håbede jeg, at man kunne opnå flere ting: 1) Monahans fortælling ville forlene Saladin med mere karakter og kultur; 2) det islamiske samfund ville komme til at fremstå med interne spændinger og modsætninger, hvorved m an ville undgå klichéfyldte generaliseringer; og 3) filmen ville kunne give bare en antydning af den politiske atm o sfære på Saladins side. På lignende vis foreslog jeg, at man så at sige kunne placere W illiam Monahan i en lejlighed i Jerusalem sammen med datidens suverænt m est fremtrædende muslimske teolog, filosof og mystiker, Abu Hamed al-ghazali ( ). Situationen kunne være denne: Under dække af at ville foretage en pilgrimsrejse til Mekka har Abu Ham ed al-ghazali netop forladt sit prestigefyldte virke som lærer i Bagdad. D et er lykkedes ham at flygte fra magthavernes grusomheder, og incognito er han nu kommet til Jerusalem for at få styr på sin martrende tvivl om snart sagt alt. Dybt plaget af en lammende troskrise er han i færd med at skrive en bog med titlen Forløsning fra mørket. Al-Ghazali døde godt nok et halvt århundrede, før Saladin ( ) blev født, men ved at referere til ham kunne m an dels gøre den muslimske tilstedeværelse i m anuskriptet mere substantiel, dels sikre sig en yderligere af-eksotisering af Jerusalem, og endelig kunne man ved sådan en enkelt lille detalje demonstrere, at Jerusalem faktisk var en kosmopolitisk by - med en betragtelig jødisk, kristen og muslimsk befolkning - uanset om den var under kristent eller muslimsk herredøm me. Erstat, foreslog jeg, det nuværende lineære plot med en tre-leddet fortælling. Det vil løfte manuskriptet, forbedre historien og gøre dramaet på én gang mere helstøbt og mere overbevisende. Samtidig vil fremstillingen af Jerusalem blive mindre eksotiserende, uden at det behøver gå ud over Balian af Ibelins behov for nye spirituelle omgivelser til at genfinde sit håb og sin menneskelighed - oven på hans barns tragiske død og hustruens efterfølgende selvmord. En rem ake af Gladiator? Min anden hovedanke mod manuskriptet var, at det forekom mig at være næsten identisk med Ridley Scotts foregående film, Gladiator (2000). Persongalleriet i Kingdom ofheaven m inder til forveksling om Gladiators. Som den tragiske helt, der efter at have mistet kone og barn skyldbetynget nægter sig selv enhver form for fornøjelse og mere eller m indre mod sin vilje ender med at kæmpe for fællesskabets vel, er Balian af Ibelin næsten identisk m ed Maximus Decimus M eridius (Russell Crowe). Tilsvarende Eva Green som Sibylla i Kingdom o f Heaven (2005)

7 Korsfarere før og nu er der mange fællestræk mellem Guy de Lusignan (M arton Csokas) og Commo- dus (Joaquin Phoenix), den uægte, svage, hævngerrige og forræderiske søn af kejser Marcus Aurelius (Richard Harris), som selv bærer en uhyggelig lighed med G odfrey af Ibelin (Liam Neeson). I Kingdom of Heaven, foretrækker Godfrey at adoptere Balian, ligesom Aurelius adopterede og foretrak Maximus. Videre er Sibylla-figu- ren identisk med Gladiators Lucilla (C onnie Nielsen) - ganske vist er hun denne gang Baldwins søster (i stedet for Aurelius datter), men hun føler sig ikke mindre frastødt af sin ægtemand Guy (for Lucillas vedkommende gælder det hendes bror/el- sker Commodus) og er lige så forelsket i Balian (i Maximus sted). Her er der for meget, der ligner hinanden, sagde jeg til mig selv. Hvorfor skulle Ridley Scott ønske at lave den samme film to gange? Hans forkærlighed for tragiske helte - som dokumenteret fra Thelma & Louise (1991) til Black Hawk Down (2002) - behøvede vel ikke nødvendigvis medføre, at der var så mange lighedstræk mellem Gladiator og Kingdom o f Heaven? I den sam m enhæng fremsatte jeg to forslag: For det første: Hen imod slutningen af manuskriptet, hvor Baldwin dør, og Sibylla opgiver sine planer med Balian, bliver hun umiskendeligt mere militant og udviser større politisk kløgt. Måske man kunne fremhæve dette aspekt af hendes personlighed ved at pifte hendes romantiske følelser for Balian lidt op og gøre hendes erotiske manipulation mere udtalt. Det foreslog jeg, for er Sibyllas from hed af afgørende betydning for hendes politiske engagement, så er den erotiske side af hende det ikke mindre. Jeg forestillede mig, at Sibylla ville kunne fungere som en slags katalysator i forhold til resten af personerne, hvis hun blev gjort 140 mere manipulerende i politik og mere aggressiv i erotik - samtidig med at man derved ville undgå, at Kingdom ofheaven og Gladiator kom til at ligne hinanden for meget. For det andet: Samme resultat ville efter m in m ening kunne opnås, hvis m an, som jeg tidligere har foreslået, forlenede Saladin m ed en stærkere og m ere fyldig tilstedeværelse i filmen. Også dét ville forhindre et for stort sammenfald mellem Kingdom of Heaven og Gladiator. I tilgift til disse overordnede punkter fremsatte jeg også en række m indre bem ærkninger vedrørende historisk og geografisk konsekvens og ede mine kom m entarer til Los Angeles. Ø r e t æ v e r i l u f t e n. Det var vel om trent alt, hvad jeg havde med Kingdom ofheaven at gøre, indtil jeg en gang i begyndelsen af december 2004 modtog endnu en opringning m ed besked om, at Ridley Scott gerne ville have, at jeg så den første version af filmen. Ville jeg have tid til det? Selvfølgelig, med fornøjelse, svarede jeg. Før jeg fløj til Los Angeles for at se filmen, researchede jeg lidt på, hvad der var sket, siden jeg havde læst manuskriptet, og jeg opdagede, at filmen var blevet genstand for en ophidset debat i medierne, allerede før nogen havde haft mulighed for at se den. Den 12. august 2004 havde The New York Times Sharon Waxman skrevet en artikel om Ridley Scotts igangværende produktion, Kingdom ofheaven. Artiklen var den første større medie-omtale af filmen i USA. Tilsyneladende på baggrund af et m anuskript, som det på en eller anden måde var lykkedes Sharon Waxman at få fingre i, indleder artiklen med at sætte spørgsmålstegn ved timingen: I en tid, hvor tv-nyhederne hver aften bringer blodige billeder af muslimer og vesterlændinge

8 a f Hamid Dabashi i kamp i Irak og andre steder, kan det virke som en mærkelig beslutning at lancere en stort opsat episk Hollywood-film om kristne og muslimers rasende kamp om Jerusalem i det 12. århundredes korstogs-æra. H un kobler derefter filmen til de seneste begivenheder i USA s forhold til den m uslimske verden: Ser vi bort fra filmens specifikke handling, er emnet i sig selv svangert med betydning. Alene ordet korstog er belastet. Da præsident Bush umiddelbart efter angrebene den 11. september omtalte krigen mod terror som et korstog, blev han kritiseret for at bruge en term, der længe har haft anti-muslimske undertoner. Samtidig var der islam-eksperter, der efter 9/11 analyserede Osama bin Ladens motiver og fastslog, at han forsøgte at fremstå som en vore dages Saladin. Og Saddam Husseins regering påkaldte sig Saladins navn for at få muslimer til at stå sammen imod den amerikansk ledede invasion af Irak. Selv i sine analyserende sidebemærkninger var Sharon Waxman ganske negativ: Af en film om hellig krig at være er der forbløffende lidt religiøs retorik i Kingdom ofheaven, ja for den sags skyld religiøst indhold i det hele taget. De eneste åbenlyst religiøse figurer er ekstremister: plyndrende tempelriddere på den kristne side og morderiske saracener-riddere på den muslimske. I artiklen kom Waxman også ind på de filmselskaber, der havde nægtet at skyde penge i produktionen af Kingdom o f He- aven: Fox bestyrelsesformand, Jim Gianopoulos, mente ikke, at filmen ville give anledning til kontroverser. Vi er glade for at kunne producere denne film for Ridley Scott, sagde han. Han er trods alt den moderne episke films mester, og dette er en storslået historie, rig på eventyr, romantik og action, og med Orlando Bioom i spidsen for et hold ypperlige skuespillere. At dømme efter, hvad vi indtil videre har set, bliver det en af de mest spændende filmbegivenheder i Ledelsen af Warner Brothers læste m anuskriptet og afslog at gå ind i filmen side om side med Fox, men ifølge W arner Brothers øverste direktør, Alan Horn, havde afslaget intet med emnet at gøre; selskabet havde bare andre episke periodefilm på tegnebrættet. Jeg syntes, manuskriptet var afbalanceret og lod forskellige politiske synspunkter komme til udtryk, sagde Alan Horn. Det så ikke tingene i sort/hvidt, godt/ondt. M uslimske og kristne reaktioner. Med dette udgangspunkt havde Sharon Waxman så fået fat i en lang række folk, der ytrede sig i negative vendinger om filmen. Den første fjendtlige respons, hun havde indhentet, kom fra en prom inent muslimsk jurist: Khaled Abu el-fadl, der er professor ved University of California, Los Angeles, hvor han forsker i islamisk jura, var stærkt uenig og kaldte manuskriptet en hån og en gentagelse af Hollywoods historiske araber- og muslim-stereotypier. "Jeg tror, denne film vil lære folk at hade muslimer," sagde han. "Der er denne stereotype opfattelse af muslimer som konstant dumme, retarderede, tilbagestående og ude af stand til kompleks tankevirksomhed. På det intellektuelle plan er det virkelig irriterende, samtidig med at det på mange planer er udtryk for en reel historieforvanskning." Ifølge Mr. Fadi ville filmen forstærke den negative holdning til muslimer i USA. Hvordan vil folk i det nuværende klima reagere på disse billeder af muslimer, der angriber kirker og skænder korset? spurgte han. Den anden negative respons, Sharon Waxman havde indhentet, var fra en talskvinde for den amerikansk-arabiske anti-diskrim i nations-komité: "Jeg er først og fremmest betænkelig ved selve idéen om en film om korstogene, når man tænker på, hvad de repræsenterer i dagens amerikanske diskurs," sagde Laila al-qatami, en talskvinde for den amerikansk-arabiske anti-diskriminations-komité i Washington. Og hun tilføjede: Jeg oplever, at der er en masse retorik, en masse ord, der fyger rundt i luften, om islams uforenelighed med kristendommen, også fra prominente personer. En film

9 Korsfarere før og nu som denne kan give det tema en endnu mere fremtrædende plads i den offentlige debat. Kommentarerne kom fuldstændig bag på mig. Reagerede disse mennesker på det samme manuskript, som jeg havde læst? De udtalte sig så skråsikkert om denne film, som om de allerede havde set den, men den var jo end ikke færdig. Hvordan kunne nogen, ikke m indst forskere, forholde sig til et empirisk materiale, de ikke havde set, endsige undersøgt, ja som faktisk slet ikke eksisterede? Det forekom mig meget mærkeligt. Efter at have slået fast, at muslimer og arabere ikke ville bryde sig om denne film, skred Sharon Waxman så til at spørge kristne om deres mening: Ikke alle de personer, som The Times har talt med, nærede bekymring for filmens effekt. Vi udleverede manuskriptet til Kingdom ofheaven til fem eksperter, deriblandt pastor George Dennis, der er jesuiterpræst og professor i historie ved Loyola Marymount-universitetet i Los Angeles, og han var imponeret over manuskriptets nuancer og præcision. For en historisk betragtning fandt jeg det temmelig præcist, siger han. Jeg kan ikke forestille mig, at kristne skulle have nogen indvendinger mod det. Og jeg mener heller ikke, der er noget i filmen, som muslimer har grund til at gøre indsigelse imod. Der er ikke noget i det manuskript, der kan støde nogen, så vidt jeg kan se. Ved til fundam entalisternes bål? Konklusionen på alle disse omhyggeligt udvalgte og indsamlede udtalelser om en film, som ingen endnu havde set - som end ikke var færdig - var ganske indlysende: muslimer og arabere har problemer med filmen; det har kristne ikke; ergo er filmen kontroversiel, hvilket netop var Sharon Waxmans budskab. Waxman går derpå videre med en religiøs person, der så at sige befinder sig i midten af spektret, en Christy Lohr, der er koordinator ved the Multifaith M inistry Education Consortium i New York. Også hun fordøm m er filmen: Jeg tror, de nyder at stikke hånden i en hvepserede. Bundlinjen i Waxmans artikel var ikke til at tage fejl af: Kingdom ofheaven kommer på et dårligt tidspunkt; muslimer og arabere vil ikke bryde sig om den; kristne vil være ligeglade; selv religiøse fritænkere som Christy Lohr er im od den; hvilket angiveligt skulle være årsagen til, at der var nogle selskaber, der ikke havde villet røre ved filmen. Kort tid efter at jeg havde læst Waxmans behandling af Kingdom ofheaven, opdagede jeg, at problemerne omkring Ridley Scotts nye film faktisk allerede var startet i England otte måneder tidligere. Den 18. januar 2004 havde Charlotte Edwardes skrevet en artikel til Telegraph under overskriften Ridley Scotts nye korstogsfilm lefler for Osama bin Laden. I artiklens første afsnit opsummerede hun sit synspunkt som følger: Sir Ridley Scott, den Oscar-nominerede filmskaber, blev i aftes overfaldet afledende britiske universitetsfolk på grund af sin kommende film, som de hævder forvansker korstogenes historie med henblik på at fremstille arabere i et gunstigt lys. Charlotte Edwardes citerede professor Jonathan Riley-Smith - en fremtrædende korstogsforsker og forfatter til mange bøger og artikler om emnet, bl.a. The Crusa- des: A Short History (1990), The Oxford Illustrated History of the Crusades (2001) og What Were the Crusades? (2002) - som havde kaldt filmen latterlig, total fiktion, farlig for forholdet til araberne og det rene vrøvl. Professor Riley-Smith havde afsluttet sin svada med følgende ord: Det lyder som det totale sludder. Det er noget vås. Overhovedet ikke historisk korrekt. De tager udgangspunkt i Talismanen [Walter Scotts roman, red.], der skildrer muslimer som sofistikerede og civiliserede, mens korsfarerne alle fremstilles som brutale barbarer. Det har intet med virkeligheden at gøre.

10 a f Ham id Dabashi Hvilket ledte Edwardes til følgende konklusion: Professor Riley-Smith tilføjede, at Sir Ridley var på vildspor, og at han leflede for de islamiske fundamentalister. Det er Osama bin Ladens version af historien. Filmen vil bære ved til de islamiske fundamentalisters bål. Edwardes går derefter videre til en anden korstogshistoriker: Dr. Jonathan Philips, der underviser i historie ved London University og har skrevet bogen The Fourth Crusade and the Sack o f Constantinople, erklærede sig enig i, at filmen tog sit udgangspunkt i en forældet fremstilling af korstogene, og at den ikke kunne karakteriseres som en historie-time. Ved sin ærbødige fremstilling af Saladin, som var et praktisk talt ubeskrevet blad i arabisk historie, indtil romantiske historikere genopfandt ham i det 19. århundrede, følger Sir Ridley både Saddam Husseins og den tidligere syriske diktator Hafez Assads eksempel. For at stive den arabisk-muslimske stolthed af bestilte begge ledere store portrætter og statuer af Saladin - som i virkeligheden var kurder. For at runde af citerer Edwardes Amin Maalouf, forfatteren af The Crusades Through ArabEyes (1989), som angiveligt skal have sagt, Det er aldrig nogen god idé at forvanske historien, ej heller når man mener at gøre det i en god hensigt. Der var grusomheder fra alle sider, ikke kun fra den ene side. i Europa, var lige så negativt farvet som i USA. Blot var den baseret på europæiske historikere, der mente, at filmen leflede for islamisk fundamentalisme, og at den præsenterede en version af historien, som diktatorer som Saddam Hussein og Hafez al-assad eller terrorister som Osama bin Laden kunne støtte op om. Med andre ord en ganske bizar situation: to lige negative, men stik modsatte reaktioner. På den ene side af Atlanten spredte Waxman en følelse af, at filmen var anti-islamisk, mens Edwardes på den anden side af Atlanten havde fabrikeret en slags konsensus om, at den var proislamisk. Begge vurderinger byggede på en film, som jeg ville få at se som en af de første, nu da jeg var inviteret til at se en tidlig, grovklippet version af filmen. Film skal ses. Selv professionelle filmkritikere og -forskere kan ikke danne sig et pålideligt indtryk af en film alene på grundlag af dens manuskript, og her var der altså en flok jurister og historikere - folk, som ellers nok omgås deres respektive empiriske materiale, fortrinsvis skrevne tekster, med stor varsomhed - der havde følt sig foranlediget til at tage så skråsikkert D e l t e m e n i n g e r o m e n e n d n u i k k e e k s i - Kingdom of Heaven (2005) s t e r e n d e f i l m. Igen var jeg forbløffet over, hvordan alle disse m ennesker kunne tale om Kingdom ofheaven, som om de havde set den. De talte alle så skråsikkert om denne film, at jeg så småt begyndte at tro, at de måske faktisk havde set den - men så kom jeg i tanker om, at Ridley Scott på det tidspunkt end ikke var færdig med at optage den, og da slet ikke var gået i gang med dens lange postproduktions-proces. Min konklusion var enkel: Den ståhej, som Kingdom o f Heaven havde afstedkommet

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011

Buddhisme i Taiwan og Danmark. Nyhedsbrev nr. 8, august 2011 Buddhisme i Danmark. To måneder i Danmark gået, og jeg i Taiwan blevet budt velkommen hjem igen - det varmer. Det har været godt at møde familie og venner og folk i mange sammenhænge. Det var godt at overveje

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014.

Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Prædiken til 4. søndag i advent, Vor Frue Kirke, 22. dec. 2014. Stine Munch. I år har været året, hvor vi har forkastet selvudviklings og selvhjælpsbøgerne. Eller det er måske at overdrive, men i hvert

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere