Resultatmåling i den offentlige sektor. Bregn, Kirsten. Publication date: 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatmåling i den offentlige sektor. Bregn, Kirsten. Publication date: 2005"

Transkript

1 Resultatmåling i den offentlige sektor Bregn, Kirsten Publication date: 2005 Citation for published version (APA): Bregn, K. (2005). Resultatmåling i den offentlige sektor. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain. You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 01. jan

2 RESEARCH PAPERS from the Department of Social Sciences Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Research Paper no. 9/05 Resultatmåling i den offentlige sektor Kirsten Bregn

3 Research Paper no. 9/05 Resultatmåling i den offentlige sektor Kirsten Bregn Roskilde University, Denmark

4 Research Papers from the Department of Social Sciences, Roskilde University, Denmark. Working paper series The Department of Social Sciences is one of the largest at Roskilde University with 65 permanent scientific personnel together with several Ph.Ds, and other teaching staff. Most of the academic personnel have a background in economics, political science or sociology. It is a general goal of our department and the rest of Roskilde University to foster interdisciplinary teaching and research. The later can be seen from the four main research lines of the department, namely: Welfare State and welfare society Public organisation and poliy analysis Innovation and processes of change in service and industry Institutions, actors and institutionalisation Public sector economics, organisation and planning The Research Papers from the Department of Social Sciences are edited by Associate Professor Susana Borras & Janni Villadsen. Please note that: The papers are on a work in progress form, which means that comments and criticisms in the form of feed-back are welcomed. For this purpose, the address(es) of the author(s) is specified on the title page. Readers must also be aware that the material of the working papers might be printed later in journals or other means of scientific publication in a revised version. The author(s) All rights reserved. No part of this working paper may be reprinted or reproduced or utilised in any from or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author(s). ISSN

5

6 Abstract Resultatmåling har i de sidste tiår fået en voksende betydning i den offentlige sektor. Der er en indlysende samfundsmæssig interesse i indsigt i de resultater, der frembringes i den offentlige sektor. På den anden side kan resultatmålinger også føre til en række utilsigtede effekter, som det er vigtigt at være opmærksom på med henblik på at søge at begrænse dem. Der gives en kort oversigt over udviklingen med hensyn til resultatmåling i den offentlige sektor, samt formål hermed. I forlængelse heraf redegøres for utilsigtede effekter, der kan opstå i forbindelse med resultatmåling, og årsagerne hertil. Muligheder for at begrænse utilsigtede effekter behandles. Betydningen af resultatstyring, som resultatmåling kun er ét enkelt element i, fremhæves. Keywords: Resultatmåling, resultatstyring, performance management, måling, offentlige sektor Address for correspondence:

7 Resultatmåling i den offentlige sektor Af Kirsten Bregn, Roskilde University, Denmark INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 7 Øget anvendelse af resultatmåling i den offentlige sektor... 7 Forskellige anvendelser af resultatmåling... 8 Resultatmåling i den offentlige og private sektor... 9 Begrundelser for anvendelse af resultatmåling Gennemsigtighed Fokusering af ledelsens opmærksomhed Læring Grundlag for ressourcetildeling Dysfunktioner Test af resultatmål Resultatparadoks Resultatindikatorer vs. resultatmål Fra resultatmåling til resultatstyring Konklusion Litteratur

8 Indledning Resultatmåling har i de sidste tiår fået en voksende betydning i den offentlige sektor. Der er en indlysende samfundsmæssig interesse i at få indsigt i de resultater, der frembringes i den offentlige sektor, men på den anden side kan resultatmålinger også føre til en række utilsigtede effekter, som det er vigtigt at være opmærksom på med henblik på at søge at begrænse dem. Der gives indledningsvis en kort oversigt over udviklingen med hensyn til resultatmåling i den offentlige sektor, samt formål hermed. I forlængelse heraf redegøres for en række utilsigtede effekter, der kan fremkomme i forbindelse med resultatmåling og årsagerne hertil. Muligheder for at begrænse de negative effekter, herunder gennem testning af påtænkte resultatmål behandles. Nødvendigheden af løbende kritisk analyse af resultatmålinger betones, og mulighederne for at afdække resultatparadokser, hvor de målte resultatet kun er svagt korreleret med de ønskede resultater, diskuteres. Afsluttende understreges betydningen af resultatstyring, som resultatmåling kun er ét enkelt element i. Øget anvendelse af resultatmåling i den offentlige sektor Siden begyndelsen af 1980 erne er der sket en udvikling i den offentlige sektor, hvor der i voksende grad lægges vægt på resultater. 1 Det er en international tendens, som ikke alene har gjort sig gældende i Danmark, men også i de øvrige OECD-lande. Resultatmåling er i dag en helt central del af de reformer, der er indført i den offentlige sektor, og anbefalinger fra OECD vedrørende reformer af den offentlige sektor indeholder også resultatmåling som en central del. 2 Udviklingen blev for alvor sat i gang i forbindelse med de lave vækstrater i begyndelsen af 80 erne, hvor ønsket om at begrænse stigningen i de offentlige udgifter førte til, at opmærksomheden i større omfang end tidligere blev rettet mod mulighederne for en effektiv udnyttelse af de ressourcer, der blev anvendt i den offentlige sektor. Også tidligere havde der naturligvis været en interesse for den offentlige sektors resultater, men det nye var, at man systematisk begyndte at anvende resultatmål i forbindelse med styringen af den offentlige sektor. Anvendelse af resultatmål er velkendt fra den private sektor, og den voksende anvendelse af resultatmål i den offentlige sektor er del af New Public Management, hvor organisations- og ledelsesformer fra den private sektor er blevet overført til den offentlige sektor (Hood 1991, Pollitt and Bouckaert 2004, Greve 2002). I Danmark skete der i 1980 erne en omlægning af de offentlige budgetog bevillingssystemer, så detailstyring blev erstattet af en mål- og rammestyring. 3 Rammestyringen, hvor budgetter for de enkelte institutioner blev bygget op inden for udmeldte budgetrammer for de enkelte ministerområder, gav en effektiv begrænsning af de offentlige udgifter, men ikke nogen kontrol med produktionen. I stadigt større omfang blev der derfor lagt vægt på at formulere mål for de ydelser, der skal leveres. En resultatstyring er en videreudvikling af dette bevillingssystem, hvor der formuleres konkrete krav til de resultater, der skal leveres af de enkelte institutioner (Finansministeriet 2003, Fogh 1998). I kommunerne findes samme tendenser som på det statslige område om end udviklingen har været mindre markant. Kommunalreformens gennemførelse kan fremme en udvikling med større vægt på resultater og resultatstyring. Kontraktstyring er således mere udbredt i større end i mindre 1 En historisk oversigt over udviklingen internationalt findes i Heinrich (2003). 2 Se OECD (2005) for en oversigt. 3 For en kritisk analyse af udviklingen af et tællelighedens regime, se Mouritsen (1997).

9 kommuner (Greve og Ejersbo 2005). Også etableringen af evalueringsinstituttet for kommuner mv. i 2005 med det formål at evaluere den kommunale og regionale opgavevaretagelse med henblik på at fremme effektiviteten i de nye kommuner og regioner, vil betyde en større fokus på resultater og resultatmålinger (Lov om et evalueringsinstitut for kommuner m.v.). Instituttet skal blandt andet foretage benchmarkinganalyser og alle evalueringsrapporter skal offentliggøres. 4 Inden for sundhedsområdet er der også en voksende interesse for resultatmåling i forbindelse med sygehuse. I velfærdskommisionens rapport (Velfærdskommisionen 2005) lægges der vægt på en yderligere udvikling af resultatstyring, og det foreslås, at der skal stilles klare resultatkrav til lederne i alle offentlige institutioner, der leverer velfærdsservice. De statslige og kommunale myndigheder skal udvikle kvantitative mål, der synliggør aktiviteter, resultater og forbrug af ressourcer hos alle leverandører af offentligt finansieret velfærdsservice, og disse mål skal danne grundlag for den enkelte leverandørs årsrapport. Forskellige anvendelser af resultatmåling Resultatmåling anvendes i den offentlige sektor på en række forskellige måder. Resultatmål kan indgå i kontrakter, der indebærer at der mellem en institutions ledelse og det overordnede forvaltningsniveau træffes aftale om hvilke konkrete mål, der skal nås. Det er princippet i forbindelse med kontraktstyring eller som det især betegnes på det kommunale område, intern kontraktstyring (til forskel fra de kontrakter, der anvendes ved udlicitering) og aftalestyring. 5 De overordnede mål for institutionen kan eventuelt nedbrydes til mål for de enkelte enheder i organisationen og danne udgangspunkt for indgåelse af kontrakter, der formulerer, de krav, der skal opfyldes af de enkelte enheder med henblik på at fremme organisationens overordnede mål. Opfyldelse af mål kan medføre en egentlig monetær belønning som det er tilfældet med f. eks. direktørkontrakter, der giver institutionens leder resultatløn, såfremt visse specificerede mål opnås. Resultatlønnen gradueres typisk i forhold til graden af målopfyldelse. Desuden kan der indgås resultatlønskontrakter for andre grupper af ansatte, som giver en økonomisk belønning i forhold til enkeltpersoners eller gruppers målopfyldelse (Bregn 1998). Resultatmålingen kan også være direkte bestemmende for tildelingen af ressourcer, således som det kendes i forbindelse med taxameterstyring. Her tildeles bevillinger til en institution på grundlag af objektive og kontrollerbare aktivitetsmål, idet der er fastsat en takst pr. enhed for hver aktivitet. Taxameterfinansiering er især udbredt på uddannelsesområdet og også inden for sygehusvæsenet (Undervisningsministeriet m.fl. 1998). Resultatmåling kan også anvendes til at vurdere og sammenligne offentlige institutioner (benchmarking). 6 Resultater kan offentliggøres for at skabe grundlag for et informeret valg på de områder, hvor borgerne har mulighed for at vælge blandt flere leverandører, såvel blandt offentlige udbydere som eventuelt også private leverandører. Det kendes f. eks. fra folkeskoleområdet, hvor karakterer for alle landets folkeskoler offentliggøres på internettet. 4 Jf. bemærkninger til lovforslaget 5 En redegørelse for nogle erfaringer med kontraktstyring i Danmark findes i Greve og Ejersbo (2005), Boel m. fl. (2001) og Nielsen (1999). 6 En oversigt over benchmarking i den offentlige sektor i Danmark findes i Triantafillou m. fl. (2005) 8

10 Resultatmåling i den offentlige og private sektor Der er indlysende argumenter for at foretage resultatmålinger. Halachmi (2002a:65) har sammenfattet en række common-sense argumenter som parafraserer de argumenter, der typisk fremføres i rapporter fra OECD, officielle anbefalinger mv. If you cannot measure it you do not understand it. If you cannot understand it you cannot control it. If you cannot control it you cannot improve it. If they know you intend to measure it, they will get it done. If you do not measure results, you cannot tell success from failure. If you cannot see success, you cannot reward it. If you cannot reward success, you are probably rewarding failure. If you will not recognize success you may not be able to sustain it. If you cannot see success/failure, you cannot learn from it. If you cannot recognize failure, you will repeat old mistakes and keep wasting resources. If you cannot relate results to consumed resources you do not know what is the real cost. If you do not know the actual cost you cannot tell whether or not you should do or outsource it. If you cannot tell the full cost you cannot get the best value for money when contracting out. If you cannot demonstrate results, you may undermine your ability to communicate with important stakeholders and you cannot win public support because you provide value for money. I et senere bidrag (Halachmi 2005a) udtrykkes imidlertid en betydelig skepsis over for værdien af resultatmålinger i den offentlige sektor med henvisning til, at en undersøgelse af listens common sense-argumenter antyder, at rigtig resultatmåling kan være umulig, og at omkostningerne ved at indføre og udarbejde resultatmålinger kan overstige fordele, som måske endda ikke viser sig (se også Halachmi 2005b). Resultatmåling har en lang historie i den private sektor. Her har der kunnet iagttages en udvikling fra snævre økonomiske mål til bredere mål med balanced scorecard (Kaplan and Norton 1992) som det mest kendte system til resultatmåling. Resultatmålinger og resultatmålingsværktøjer i den private sektor har i betydeligt omfang været genstand for analyse og kritisk vurdering (se Nørreklit 1990, Meyer 2002 og for en generel oversigt over litteraturen Neely 2005 og 1995). I forhold til resultatmålinger i den offentlige sektor er det fremhævet, at den offentlige sektor adskiller sig fra den private sektor på en række punkter, 9

11 som betyder at resultatmålinger i den offentlige sektor er forbundet med særlige problemer (de Bruijn 2002, Adcroft and Willis 2005, Pidd 2005, Propper and Wilson 2003, Noordegraf and Abma 2003 og Pollitt 2003). Der henvises blandt andet til særlige vanskeligheder med at måle resultater i den offentlige sektor, hvor der ikke som i den private sektor er et økonomisk resultat, men bredere politiske mål, som det kan være vanskeligt at formulere relevante indikatorer for. Herunder fordi der kan være en uklar forbindelse mellem outcome, de bredere politiske mål, og organisationens konkrete produktion af ydelser, output, ligesom målene kan være i indbyrdes konflikt. I det følgende skal der redegøres for nogle dysfunktionelle effekter, der kan opstå i forbindelse med resultatmåling i den offentlige sektor, blandt andet knyttet til udformning af resultatmål, men forinden skal der kort redegøres for de hovedformål som resultatmåling i den offentlige sektor typisk skal opfylde. Begrundelser for anvendelse af resultatmåling Et grundlæggende rationale bag resultatmåling er et ønske om accountability. Heinrich (2003:25) definerer accountability som a relationship in which an individual or agency is held to answer for performance that involves some delegation of authority to act. 7 I den offentlige sektor er produktionen af serviceydelser delegeret til en række institutioner, og med denne delegering følger behovet for at sikre at de enkelte enheder agerer i overensstemmelse med de mål, der er for de pågældende enheder. Resultatmåling kan i øvrigt have forskellige hovedformål, som kan overlappe hinanden (de Bruijn 2002, Propper and Wilson 2003). Her skal fremhæves følgende: - Gennemsigtighed - Fokusering af ledelsens opmærksomhed - Læring - Grundlag for ressourcetildeling Gennemsigtighed Produktionen af offentlige serviceydelser er kompleks, og det er ikke umiddelbart enkelt at overskue om samfundet får value for money. Med resultatmåling skabes der gennemsigtighed, således at det komplekse resultat reduceres og bliver overskueligt. Det giver grundlag for kontrol. Målopfyldelsen kan herunder vurderes i forhold til ressourceanvendelsen. Gennemsigtigheden kan bidrage til at skabe accountability. Og gennemsigtigheden kan også på områder, hvor der er valgfrihed, skabe grundlag for et informeret valg. Fokusering af ledelsens opmærksomhed Resultatmåling fokuserer ledelsens opmærksomhed på vigtige mål (Heinrich 1999). Klare mål kan øge effektiviteten (Locke og Latham 1990, 2002). Uklarhed om mål kan således betyde at ressourcerne anvendes til forkerte opgaver, der ikke bidrager til den ønskede målopfyldelse. Resultatmåling kan også øge effektiviteten ved at give tilskyndelse til målopfyldelse. Ledelsens interesse i at udvise resultater kan være knyttet til såvel eksplicitte som implicitte incitamenter forbundet med resultatopfyldelse. Incitamentet er åbenlyst, hvor der er koblet en eksplicit aflønning til resultatopfyldelsen. Resultatmålingen kan således danne grundlag for belønning, således at gode resultater udløser belønning. Modsat kan dårlige resultater føre til sanktion, 7 En kritisk refleksion over accountability- begrebet findes i Hoskin (1996) 10

12 som i yderste tilfælde kan være afskedigelse, men også undladelse af forlængelse af ansættelse ved åremålskontrakter og mere indirekte ved at påvirke forfremmelsesmuligheder. Selv om resultatopfyldelsen ikke fører til en direkte belønning, vil der for en ledelse typisk være interesse i at udvise resultater, således at en opgørelse af resultater bevirker, at ledelsen får tilskyndelse til at udvise resultater. Under kontraktstyring kan gode resultater være en måde ledelsen kan signalere sin værdi på. Det har betydning i forhold til senere muligheder for forfremmelse, og dermed den indtjeningsfremgang, der derved kan opnås, og kan også bedre konkurrencepositionen på arbejdsmarkedet i øvrigt, så mere attraktive ansættelser kan opnås. Hvor resultater offentliggøres, kan konkurrence indebære en særlig interesse i at udvise resultater. Her er et incitament for institutionen knyttet til fremtidig levering af ydelser, der eventuelt kan ske i konkurrence med private leverandører eller andre offentlige leverandører. Interessen kan også, som det er tilfældet på folkeskoleområdet, knytte sig til den fremtidige elevsammensætning, der kan påvirkes af offentliggørelsen, ligesom resultaterne kan påvirke mulighederne for at rekruttere gode lærere. Denne interesse i målopfyldelse, uanset om der er eksplicitte eller implicitte incitamenter, er grundlag for de mulige gevinster ved resultatmålinger, men er også baggrunden for, at der kan opstå dysfunktionelle effekter. Jo stærkere incitamenter, der er til at udvise resultater i forhold til resultatmålene, jo stærkere vil også risikoen for dysfunktionelle effekter være. Læring Resultatmålinger kan endvidere danne grundlag for læring. Resultatmålingen kan give anledning til refleksion i de enkelte organisationer. Resultater fra forskellige organisationer kan også sammenlignes med andres (benchmarking) og derved give anledning til overvejelser om årsagerne til forskelle i resultater og mulighederne for, at resultaterne kan forbedres ved, at der læres af de bedste. Resultatmålingen kan derved bidrage til udvikling. Grundlag for ressourcetildeling Resultatmåling kan endvidere anvendes til ressourcestyring, således at ressourcerne tilføres i forhold til opfyldelse af målene. Det er princippet ved taxameterstyring, hvor resultaterne er aktivitetsmål, som f. eks. studietrinstilvækster på universitetsområdet. Dysfunktioner Mens målene er delvis overlappende, kan de også være i konflikt. Specielt kan mål om læring være i strid med andre mål, fordi konkurrencehensyn kan betyde en tilbageholdenhed med vidensdeling. Selv om resultatmålinger kan have gunstige effekter, kan de således også føre til dysfunktioner. I det følgende skal der redegøres for nogle øvrige årsager hertil, idet disse grundlæggende skal sammenfattes under følgende: Resultatmålene afspejler ikke de sande mål. Det vil sige, at de resultatmål, der anvendes, f. eks i en resultatkontrakt ikke er i overensstemmelse med de resultater, der egentlig ønskes og Aktører forfølger egne mål. Det vil sige, at aktørerne i de organisationer, hvor resultater måles, forfølger egne mål, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de mål, der formuleres for organisationen endsige de samfundsmæssige sande mål (Le Grand 2003, Hood 1999). Grundlæggende vil aktørerne have en interesse i at udvise resultater i forhold til de resultater, der 11

13 måles, uanset om der er knyttet til eksplicitte incitamenter hertil, jf. ovenfor (Smith 1995, Goddard et al. 2000). En grundtype af problemer er knyttet til, at resultatmålene ikke afspejler de sande mål. Årsagerne hertil kan være: målelighedsproblemer stor usikkerhed i sammenhængen mellem indsats og det sande mål kompleksitet i sammenhængen mellem indsats og det sande mål transaktionsomkostningshensyn kognitive hensyn interessevaretagelse i forbindelse med udformningen Et grundproblem i forbindelse med resultatmåling er, at det meget ofte ikke er muligt at formulere det ønskede resultatet på en måde, så det kan måles. Mens det overordnede mål i den private sektor er knyttet til ejernes mål om en langsigtet indtjening, er de overordnede mål i den offentlige sektor bredere og ikke reduceret til et indtjeningsmål. De overordnede mål, som de enkelte offentlige institutioner skal bidrage til er nogle outcome -mål, som er bredere politiske mål, der repræsenterer de egentligt ønskede resultater. At måle resultatopfyldelsen for disse er typisk ikke muligt. Desuden vil der ofte være en meget usikker og kompliceret forbindelse mellem den enkelte offentlige institution og de overordnede politiske mål. De overordnede mål må derfor nedbrydes til delmål for de enkelte institutioner, som alene bliver indikatorer i forhold til det egentlige overordnede mål. En mulig dysfunktion opstår, hvis der i forbindelse med denne udvælgelse af indikatorer fokuseres på det let målelige. Dette betegnes undertiden som tunnelsyn (Smith 1995 er ophav til flere af de betegnelser for dysfunktioner, der her omtales), som er en tendens til, at der i forbindelse med formulering af resultatmål fokuseres på det kvantificerbare på bekostning af de aspekter, der ikke kan kvantificeres. 8 En særlig type af målelighedsproblemer er knyttet til, at det i den offentlige sektor kan være vanskeligt at finde adækvate indikatorer for langsigtede mål. I en privat virksomhed kan udviklingen i aktiekurserne anvendes som en om end ikke uproblematisk - indikator for forventningerne til den langsigtede indtjening. I den offentlige sektor har man ikke tilsvarende indikatorer for udviklingen i målopfyldelsen på lang sigt. Det kan føre til, at adfærden bliver præget af myopi, nærsynethed, hvor adfærden indrettes mod at opfylde kortsigtsmål på bekostning af målopfyldelsen på længere sigt. Risikoen for fokusering på kortsigtsmål er generelt særlig stor, hvor de der skal agere i forhold til målene, også selv har en kortere tidshorisont, fordi de ikke forventer at være ansat i organisationen, når eventuelt negative virkninger af dispositioner begynder at vise sig, hvad enten det er på grund af alder eller jobskifte. Også hensynet til de transaktionsomkostninger, der er forbundet med at formulere og følge op på mål, kan indskrænke det antal, der inddrages, så resultatmålene også af den grund ikke reflekterer det sande mål. En årsag til at resultatindikatorerne ikke afspejler det sande mål kan også være af kognitiv art. Det kan være svært for dem, der skal agere i forhold til målene og også for dem, der skal anvende resultatvurderingen, at overskue et stort antal mål, og det kan betyde, at antallet af mål indskrænkes til et mindre antal, som ikke er dækkende for det, der ønskes. 8 Tunnelsyn anvendes undertiden bredere, således at det også dækker det, der nedenfor beskrives som målfiksering. 12

14 I det omfang organisationen involveres i udformningen af resultatmålene, som der f. eks. er tale om ved kontraktstyring, hvor målene ofte udformes efter forslag og forhandling med en institutions ledelse, giver det ledelsen mulighed for at påvirke målene i overensstemmelse med sine egne interesser. Der vil således være en tilskyndelse til at søge at påvirke udvælgelsen af resultatindikatorer, så det giver en fordelagtig vurdering af institutionen. En ledelse vil herunder have interesse i at resultatindikatorerne formuleres inden for de områder, hvor organisationen er mest effektiv. Ledere vil endvidere have en tilbøjelighed til at vælge vage mål, så det bliver mindre klart, hvor vidt målene er opfyldt eller hvor resultatindikatoren endog kan manipuleres, jf. nedenfor. Hvor der direkte formuleres bestemte resultatmål, der skal opfyldes på et vist niveau, vil ledelsen selv sagt have en interesse i, at disse fastsættes på et lavt niveau, så målene kan opfyldes (Heinrich 2003, de Bruijn 2002, Jensen 2003). Ligesom interessevaretagelse kan gøre sig gældende i forbindelse med udvælgelsen af de resultater, der skal opgøres, for så vidt som organisationen involveres heri, kan den også gøre sig gældende efter at resultatmålene er formuleret, og herved være en vigtig årsag til dysfunktioner. En interesse i at udvise resultater i forhold til det, der måles, kan generelt give anledning til en målfiksering, som kan indebære en målforskydning. Opmærksomheden fikseres på målene, men når resultatmålene ikke afspejler det sande mål, kan konsekvensen blive negativ. Man får hvad man måler, men ikke nødvendigvis hvad man ønsker (Kerr 1975). Der er en flydende grænse mellem det, at resultatmålene fikserer opmærksomheden på nogle mål, som eventuelt ikke er de sande mål, og det at de ansatte bevidst gamer (Jensen 2003, Goddard, et al. 2000, Courty and Marschke 2004, Baker 2002, Holmstrom and Milgrom 1991, Bregn 1997, 1998), der på dansk kan oversættes til noget i retning af at spille spillet. Det vil sige, at de der skal agere, søger at udvise resultater i forhold til det, der måles, selv om man er vidende om, at det ikke er i overensstemmelse med det ønskede. Et klassisk eksempel er fra uddannelsesområdet, hvor en måling af elevers prøveresultater kan føre til teaching to the text, det vil sige at undervisningen indrettes efter at eleverne bliver i stand til at besvare prøvespørgsmål. En fokusering på resultater, der måles, kan betyde en tilsidesættelse af det professionelle skøn over hvordan det overordnede mål bedst fremmes. Det kan medføre en erosion af en professionel adfærd, når resultatindikatorerne ikke er rette indikatorer for det sande mål (Adcroft and Willis 2005, de Bruijn 2002). På organisationsniveau kan resultatmåling føre til, at der overføres ressourcer til de aktiviteter, der måles på, og målene kan påvirke hele tænkningen i organisationen, så der sker en uhensigtsmæssig læring (van Thiel et Leeuw 2002, Meyer 2002), såfremt målene ikke afspejler de sande mål. Resultatmålinger kan føre til organisatorisk paralyse, (Smith 1995:299), hvor institutionen alene er fokuseret på de inadækvate resultater, der måles, således at opgaver som at leve op til nye udfordringer og muligheder bliver forsømt. En særlig form for gaming, er cream skimming, hvor indsatsen koncentreres om de opgaver eller de grupper af klienter, der i størst grad kan bidrage til opfyldelsen af resultatmålet. 9 Hvor en organisation vurderes i forhold til antallet af succesfulde dispositioner, som f. eks. antallet af klienter, der skaffes i beskæftigelse, og organisationen samtidig har indflydelse på udvælgelsen af klienterne, bliver der incitament til at skumme fløden. Gaming kan også indebære, at der direkte manipuleres eller snydes med resultatmålet (Propper and Wilson 2003, Smith 1995, Jensen 2003). Det 9 Undertiden benyttes også betegnelsen kirsebærplukning. 13

15 fænomen er velkendt fra den private sektor, hvor et overskud - lovligt - kan opgøres på mange måder, og herudover ulovligt. I et eksperiment under laboratoriemæssige forhold viste Schweitzer et al. (2004) at formulering af bestemte mål, der skal opfyldes kan udløse uetisk adfærd i form af urigtige rapporteringer. Det gjaldt såvel når der var økonomiske incitamenter forbundet med målopfyldelsen, som når der ikke var. Særlig tilbøjelighed til uetisk adfærd var der, når forsøgspersonerne var tæt på ikke at kunne opfylde mål, som var udstukket på forhånd. Fra undervisningsområdet rapporteres i den internationale litteratur om decideret snyd som et voksende problem i forbindelse med, at der er i stigende grad bliver fokuseret på resultater, herunder ved lækning af eksamensspørgsmål (Halachmi 2002b), men også ved at lærere retter i besvarelser i forbindelse med multiple choice-prøver (Jacob and Levitt 2003). Gaming kan også bestå i en tilbageholdenhed med at udvise resultater over et vist niveau for at undgå en skraldeeffekt, hvor resultatforventningerne for efterfølgende år skrues op i forbindelse med at der udvises gode resultater. Test af resultatmål De ovenstående problemer er alle knyttet til udformningen af resultatmål. Hvis dysfunktioner ved resultatmåling skal søges begrænset er en testning af påtænkte resultatmål vigtig. I den forbindelse kan der med fordel stilles en række kritiske spørgsmål til de resultatmål, der påtænkes anvendt, jf. Kennerly and Neely (2003). Den følgende test henleder i lyset af ovennævnte problemer opmærksomheden på fem spørgsmål, der bør overvejes. Testning af resultatmål: Dækningsstesten Usikkerhedstesten Omkostningstesten Pålidelighedstesten Gamingtesten Afspejler sættet af resultatmål det overordnede mål? Er der en rimelig sammenhæng mellem indsats og resultatmål Overstiger fordelene ved inddragelse af det enkelte resultatmål omkostningerne ved at have det med? Kan der manipuleres med resultatopgørelsen? Kan resultatmålet føre til uønsket adfærd? Resultatparadoks Ligesom det er vigtigt at søge at undgå dysfunktionelle effekter i forbindelse med indførelse af resultatmåling, er det også vigtigt med løbende kritisk analyse af resultatmålinger, der er indført. Opmærksomheden må herunder rettes mod, at der ikke opstår et resultatparadoks, som er karakteriseret ved, at korrelationen mellem målte og faktiske resultater er svag (van Thiel and Leeuw 2002:276). Når der i højere grad kan være risiko for et resultatparadoks i den offentlige sektor end i den private, skal det ses i forbindelse med, at der i den private sektor er et marked for kritisk information om virksomheder og deres regnskaber, som følge af at der kan opnås gevinster ved sådan viden. Der findes ikke et tilsvarende marked vedrørende vurderinger af information om offentlige organisationers ydelser; der er således ikke et marked for analytikere af offentlige institutioner svarende til det marked, der er for aktieanalytikere, som 14

16 kritisk vurderer information og regnskaber fra private virksomheder. Det betyder at en kritisk kontrol i væsentlig grad afhænger af offentlige tiltag. Når man skal spore et resultatparadoks ville det ideelle være at sammenligne de rapporterede resultater med de faktiske. Det vil imidlertid i praksis være vanskeligt eller umuligt på grund af manglende information. Et væsentligt led i en afdækning af et resultatparadoks er en analyse af rsultatmålingssystemet. Det indebærer en analyse såvel af resultatmålene, som af de muligheder, der er for at organisationen varetager egne mål, jf. testen ovenfor. Med udgangspunkt i gamingtesten kan det herunder søges analyseret, hvilken adfærd resultatmålingen ville give incitament til for en rationel aktør, der varetager sin egeninteresse. En analyse indebærer også en vurdering af hvem, der formulerer målene. Hvis resultatmålene i væsentlig grad er udformet af organisationen selv, kan de være præget af egeninteressevaretagelse og afvigende fra de egentlige mål, og hvis de alene er udvalgt og formuleret eksternt, er der en risiko for at disse på grund af informationsproblemer ikke er adækvate, ligesom konsekvensen kan være en begrænset forpligtelse i organisationen, som øger sandsynligheden for gaming. En kritisk analyse indebærer også en belysning af antallet af resultatindikatorer. Få indikatorer, der vedrører en begrænset del af det ønskede resultat, skaber grobund for et resultatparadoks, hvor disse mål prioriteres på bekostning af de øvrige mål. En væsentlig del af Rigsrevisionens kritik af de tidlige kontrakter i staten var således, at økonomisk væsentlige og basale områder af kontraktstyrelsernes aktiviteter, ikke var omfattet af resultatkrav (Rigsrevisionen 1997). En selvevaluering af resultatmålingen kan bidrage med information, selv om denne naturligvis også vil være båret af institutionens egeninteresser. Et krav om løbende selvevaluering kan derfor være et relevant krav. Når resultater skal vurderes, er det også relevant at supplere med alternative kilder til information, fra ombudsmanden, græsrodsorgansationer mv. Supplerende kilder kan også være interview med informanter, såvel i organisationen som i den organisation, der modtager resultatmålingen, samt eksterne eksperter. Også offentlighed i form af publicering af resultater på internettet kan bidrage til en kontrol gennem offentlig indsigt. 10 Resultatindikatorer vs. resultatmål Når det egentligt ønskede resultat ikke kan formuleres, så det kan måles, må der formuleres resultatindikatorer. De kan være gode indikatorer for det ønskede resultat indtil de bliver resultatmål. Som det er formuleret every measure which becomes a target becomes a bad measure. 11 It is in becoming targets that measures become bad, which implies that measures themselves are not bad. In this logic, measures are presumably either subverted from their course by human frailty, or not yet developed to a sufficient pitch of perfection to preempt subversion (Hoskin 1996:265-66). For at modvirke forvridninger kan en strategi være at formulere mange resultatindikatorer, og balancerede resultatmålingssystemer af forskellig type med Kaplan og Nortons balanced scorecard som det mest kendte, har da også været svar på denne type problemer, som også er velkendte i den private sektor, jf. ovenfor (de Bruijn 2002, Courty and Marschke 2003, van Thiel and Leeuw 10 Samtidig med at offentliggørelse kan bidrage til at øge kontrol, ligesom der kan være en legitim interesse i offentlig indsigt, kan offentliggørelse bidrage til utilsigtede effekter, herunder som følge af målfiksering og gaming på grund af den interesse i målopfyldelse, der er knyttet til offentliggørelsen. 11 Sammenhængen beskrives undertiden som Goodharts lov, og er oprindelig formuleret i forbindelse med pengepolitisk regulering, jf. Hoskin (1996). 15

17 2002, Kravchuk and Schack 1996, Halachmi 2005b, OECD 2005). Målelige resultatindikatorer kan suppleres med procesindikatorer, hvor der også kan lægges vægt på dynamiske indikatorer og det f. eks. også kan rapporteres hvilken indsats, der gøres, for at tilpasse organisationen til nye krav og betingelser. Relevant for en bred belysning kan det også være, at mål er formuleret fra forskellige perspektiver, herunder fra brugere, politikere mv. Mange indikatorer kan imidlertid vanskeliggøre et overblik. En væsentlig del af Rigsrevisionens kritik af statslige andengenerationskontrakter (Rigsrevisionen 1997) var netop at antallet af mål var blevet forøget og dermed var mindre overskuelige samtidig med, at mange resultater ikke var kvantificerbare. Dette illustrerer den konflikt, der kan være mellem kontrolformål og andre formål, herunder udvikling og læring. 12 I resultatkontrakter kan forvridninger søges undgået ved at anvende blødere mål, som angiver en retning, men som ikke er konkret målelige. Kontrakterne kan i den forbindelse blive et dialogværktøj. Mens en række af de problemer, der er forbundet med hårde målelige mål, herved kan begrænses, kan der opstå andre. Herunder kan forventningerne blive uklare, når resultatkravene ikke er målelige, lige som resultaterne efterfølgende kan være vanskelige at fortolke, og dermed vanskelige at anvende. Selv om en inddragelse af den enkelte institution i forbindelse med resultatmåling åbner mulighed for en egeninteressevaretagelse, der kan være i konflikt med samfundsmæssige interesser, gælder det samtidig, at inddragelse ofte vil være nødvendig og også indebære fordele. Oftest vil det overordnede forvaltningsniveau slet ikke have den nødvendige information til at udforme resultatmålene uden medvirken fra den institution, hvor resultater skal måles. Men hertil kommer at en inddragelse også er et vigtigt led i at undgå at resultatmålinger modarbejdes. Med inddragelse bidrages der til at skabe ejerskab og legitimitet, som er vigtig for at undgå dysfunktionelle effekter af resultatmålingen. Hvor der er tale om resultatmålinger for grupper af institutioner kan faglige organisationer inddrages og derved bidrage til at skabe opbakning. Generelt er valget af resultatmålingssystemer og indikatorer præget af trade-offs mellem forskellige hensyn, hvor valget også må tilpasses den enkelte institution. Fra resultatmåling til resultatstyring Væsentligt er det at resultatmåling kun er et element i en resultatstyring, der er meget mere end resultatmåling. Resultatstyring indebærer blandt andet at reagere på resultatmålinger med henblik på at påvirke resultatet, og herunder skabe gode betingelser for resultatskabelse (Heinrich 2003, Radnor and Mc Guire 2005, Halachmi 2005a, den Hartog et al. 2004, Neely 2005, Melander 2004/5). Når resultater f. eks. vurderes ved at sammenligne med andre institutioner, som det sker ved benchmarking, skal man være opmærksom på, at en lav resultatopfyldelse kan skyldes ufavorable betingelser sammenlignet med andre institutioner. Som led i resultatstyring må årsagerne til dårlige resultater undersøges, og eventuelt foranledige reaktioner med henblik på at skabe grundlag for forbedringer. Tilsvarende må det som led i en resultatstyring efterforskes, hvad der er årsag til gode resultater, fordi de kan give anledning til læring for andre organisationer, hvis årsagerne formidles. En effektiv resultatstyring forudsætter endvidere, at resultatmålinger underkastes en løbende og kritisk analyse med henblik på at undgå resultatparadokser, hvor de målte resultater kun er svagt korreleret med de 12 For en redegørelse for tilsvarende konflikter i forbindelse med private virksomheder, se Hansen og Mouritsen (2004/5). 16

18 sande mål, og at resultatmålingerne løbende tilpasses i takt med, at der indvindes erfaringer og betingelserne ændres. Konklusion Der er en åbenlys samfundsmæssig interesse i indsigt med de resultater, der skabes i den offentlige sektor; det kan skabe grundlag for kontrol, informeret valg, og sammenligninger kan bidrage til indsigt i best practise og læring. Der er også en indlysende interesse i, at man i offentlige organisationer har opmærksomhed rettet mod de politiske mål, der er med institutionerne. Grundproblemet er imidlertid, at målene ofte er vanskelige at formulere, så resultater kan vurderes. I praksis må anvendes resultatindikatorer, men risikoen er da en målforskydning, hvor indikatorerne bliver mål, og dermed ophører med at være gode indikatorer. Fra at opmærksomheden fokuseres på nogle indikatorer, kan opmærksomheden blive fikseret på dem og endda føre til gaming, hvor adfærden indrettes efter at udvise resultater i forhold til de resultater der måles, selv om man er bevidst om, at det ikke er den adfærd, der ønskes. En anden risiko i forbindelse med den aktuelle interesse for resultatmålinger i den offentlige sektor er, at der sker en mere grundlæggende målforskydning, hvor interessen forskydes til resultatmåling på bekostning af resultatstyring. Resultatmåling udgør således kun et element i resultatstyring. Resultatmåling giver information, men kun en begrænset og til tider, som det er behandlet ovenfor problematisk - information. Mere fundamentalt fordrer en effektiv resultatstyring i den offentlige sektor også en indsats med henblik på at sikre en ledelse af offentlige institutioner, der mobiliserer engagement og personalepotentialer med henblik på at løfte institutionernes samfundsmæssige opgaver. 17

19 Litteratur Adcroft, A. and Robert Willis (2005), The (un)intended outcome of public sector performance measurement, International Journal of Public Sector Management, vol. 18, no. 5, Baker, George (2002), Distortion and risk in optimal incentive contracts, Journal of Human Resources, vol. 37, Iss. 4, Boel, Astrid, Hans-Henrik Landert, Stein Larsen (2001), Kontraktstyring i den danske centraladministration - Konkrete erfaringer fra tre ministerområder, Nordisk Administrativt Tidsskrift, årg. 82, nr. 3, Bregn, Kirsten (1997), Resultatløn i den offentlige sektor, Økonomi og Politik, årg. 70, 1, Bregn, Kirsten (1998). Anvendelse af direkte økonomiske incitamenter i den offentlige sektor: Resultatløn, i: Bregn, Kirsten (red.), Omstilling i den offentlige sektor - i et økonomisk perspektiv, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Courty, Pascal and Gerald Marschke (2003), Dynamics of Performance- Measurement Systems, Oxford Review of Economic Policy, vol. 9, no. 2, Courty, Pascal and Gerald Marschke (2004), An Empirical Investigation of Gaming Responses to Explicit Performance Incentives, Journal of Law and Economics, vol. 22, no. 1, de Bruijn, Hans (2002), Managing Performance in the Public Sector, London. den Hartog, Deanne N, Paul Boselie and Jaap Paauwe (2004), Performance Management: A Model and Research Agenda, Applied Psychology: An International Review, vol. 53, no. 4, Finansministeriet (2003), Effektiv opgavevaretagelse i staten. Fogh, Bente Hyldahl (1998), Decentralisering som virkemiddel til omstilling, i: Bregn, Kirsten (red.), Omstilling i den offentlige sektor - i et økonomisk perspektiv, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Goddard, Maria et al. (2000), Enhancing Performance in Health Care: A Theoretical Perspective on Agency and the Role of Information, Health Economics, vol. 9, Greve, Carsten (2002), New Public Management en kort oversigt over begrebets anvendelse og udvikling, Nordisk Administrativt Tidsskrift, årg. 83, nr. 1, Greve, Carsten og Niels Ejersbo (2005), De offentlige sektor på kontrakt: Temaer, erfaringer og udfordringer i: Tor Busch m.fl. (red.), Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer, Oslo: Universitetsforlaget. Halachmi, Arie (2002a), Performance measurement and government productivity, Work Study, vol. 51, no. 2, Halachmi, Arie (2002b), Performance measurement: A look at some possible dysfunctions, Work Study, vol. 51, no. 5, Halachmi, Arie (2005a), Performance measurement is only one way of managing performance, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 54, no. 7, Halachmi, Arie (2005b), Performance measurement: test the water before you dive in, International Review of Administrative Sciences, vol. 71, no. 2,

20 Hansen, Allan og Jan Mouritsen (2004/5), Multifunktionaliteten i The Balanced Scorecard når performancemålinger skal varetage flere opgaver samtidig, Økonomistyring og Informatik, årg. 20, nr. 1, Heinrich, Carolyn J. (1999), Do government Bureaucrats Make Effective Use of Performance Management Information? Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 9, no. 3, Heinrich, Carolyn J., (2003), Measuring Public Sector Performance end Effectiveness, i: Handbook of Public Administration, Edited by B. Guy Peters and Jon Pierre, Sage. Holmstrom, Bengt and Paul Milgrom (1991), Multitask Principal-Agent Analysis: Incentive Contracts, Asset Ownership, and Job Design, The Journal of Law, Economics and Organization, vol. 7, Hood, C. (1991), A public management for all seasons, Public Administration, vol. 69, Hood, C. (1999) The art of the state: Culture, Rhetoric and Public Management, Oxford: Oxford University Press. Hoskin, Keith (1996), The awful idea of accountability : inscribing people into the measurement of objects, in R. Munro and J. Mouritsen (eds.), Accountability: Power, ethos and the technologies of managing, London, Jacob, Brian A. and Levitt, Steven D. (2003), Catching Cheating Teachers: The Results of an Unusual Experiment in Implementing Theory, Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs, Iss. 4, Jensen, Michael C. (2003), Paying People to Lie: The Truth About the Budgeting Process, European Financial Management, 9, 3, Kaplan, Robert S., Norton, David P. (1992), The Balanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, vol. 70, Iss. 1, Kennerly, Mike and Andy Neely (2003), Measuring performance in a changing business environment, International Journal of Operations & Production Management, vol. 23, no. 2, Kerr, Steven (1975), On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B, Academy of Management Journal, 18, 4, Le Grand, Julian (2003), Motivation, agency, and public policy: Of knights and knaves, pawns and queens, Oxford: Oxford University Press. Locke, Edwin A. and Gary P. Latham (1990), A Theory of goal setting and task performance, New Jersey. Locke, Edwin A. and Gary P. Latham (2002), Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, American Psychologist, vol. 57, no. 9, Lov om et evalueringsinstitut for kommuner m.v., L 76, vedtaget 9. juni Melander, Preben (2004/5), Fra Performance Measurement til Performance Management, Økonomistyring og Informatik, årg. 20, nr.1, Meyer, Marshall W (2002), Rethinking Performance Measurement. Beyond the Balanced Scorecard, Camb. Cambridge University Press. Mouritsen, Jan (1997), Tællelighedens regime, Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Neely, Andy (1995), Performance measurement system design. A literature review and research agenda, International Journal of Operations & Production Management, vol. 15, no.4,

21 Neely, Andy (2005), The evolution of performance measurement research, International Journal of Operations & Production Management, vol. 25, no.12, Nielsen, Christian Leth (1999), Statslig kontraktstyring, Politica, årg. 31, nr. 3. Noordegraf, Mirko and Tineka Abma (2003), Management by measurement? Public management practices amidst ambiguity, Public Administration, vol. 81, no. 4, Norman, Richard (2004), Recovering from a tidal wave: New directions for performance management in New Zealands Public sector, Public Finance and Management, vol. 4, no.3, Nørreklit, Hanne (1990), The balance on the balanced scorecard - a critical analysis of some of its assumptions, Management Accounting Research, vol. 11, OECD(2005), Modernising Government: The Way Forward. Pidd, M. (2005), Perversity in public service performance measurement, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 54, no. 5/6, Politt, Christopher (2003), The essential public manager, McGrawHill. Pollitt, Christopher and Geert Bouckaert (2004), Public management reform, Oxford University Press. Propper, Carol and Deborah Wilson (2003), The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public sector, Oxford Review of Economic Policy, vol 9, no. 2, Radnor, Zoe and Mary McGuire (2004), Performance management in the public sector: fact or fiction, International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 53, no. 3, Rigsrevisionen (1997), Beretning om Kontraktstyring (05/97). Schweitzer, Maurice, Lisa Ordonez and Bambi Douma (2004), Goal Setting As A Motivator of Unethical Behavior, Academy of Management Journal, vol. 47, no. 3, Smith, Peter (1995), On the Unintended Consequences of Publishing Performance Data in the Public Sector, International Journal of Public Administration, vol. 16, no. 2/3, Triantafillou, Peter, Thomas Hansen og Anders Christensen (2005), Benchmarking i den offentlige sektor i Danmark, Nordisk Administrativt Tidsskrift, årg. 86, nr. 2, van Thiel, Sandra and Frans L. Leeuw, (2002), The performance Paradox in the public sector, Public Performance and Management Review, vol. 25, no. 3, Velfærdskommisionen (2005), Fremtidens velfærd vores valg. Undervisningsministeriet, finansministeriet og arbejdsministeriet (1998), Rapport om taxameterstyring, Undervisningsministeriet. 20

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Høringskommentarer vedr. 3D CAD manual 2007 Christiansson, Per Lennart; Svidt, Kjeld Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17.

Citation for published version (APA): Petersen, B., & Beck, E. (2009). Forskellighed i supervision. Psykolog Nyt, (1), 15-17. Aalborg Universitet Forskellighed i supervision Petersen, Birgitte; Beck, Emma Published in: Psykolog Nyt Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Hvordan kommer "forskningen" i spil

Hvordan kommer forskningen i spil Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Hvordan kommer "forskningen" i spil Martiny, Lars Publication date: 2009 Link to publication Citation (APA): Martiny, L. (2009). Hvordan kommer "forskningen"

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid

Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 29, 2017 Byens kredsløb - fortid, nutid og fremtid Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link back to DTU Orbit

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere