Tillæg til 12 godkendelse til kvægproduktion beliggende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til 12 godkendelse til kvægproduktion beliggende"

Transkript

1 Tillæg til 12 godkendelse til kvægproduktion beliggende cowi Kibsgårdvej Aså

2 REGISTERINGSBLAD Titel: 12 godkendelse til kvægproduktion på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså. Dato: 16. september 2013 Virksomhedens navn: Kibsgård CVR-nr: CHR-nr.: Matr.nr. og ejerlav 26bu 26bt 17g 15d 35m 35x 26br 26bs 59a Aså By, Aså-Melholt Aså By, Aså-Melholt Ørsø Fjerding, Aså-Melholt Ørsø Fjerding, Aså-Melholt Gerå By, Aså-Melholt Gerå By, Aså-Melholt Aså By, Aså-Melholt Aså By, Aså-Melholt Aså By, Aså-Melholt Ejendomsnummer: Adresse: Virksomheds ejer: Ansøger: Kibsgårdvej 9, 9340 Aså Henning Sørensen LandboNord på vegne af Konsulent: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, Karoline Holst Tilsynsmyndighed: Brønderslev Kommune 2

3 KOPI MED KORTBILAG SENDT TIL Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer: Henning Sørensen, Kibsgårdvej 9, 9340 Aså Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Nordjylland, Nytorv 7. 2 sal, Postboks 1826, 9000 Aalborg, Naboer: Else Inge Roesdahl Høst Krogsgaard;Asåvej 27;9340 Asaa; Vivi Mariann Grøntved og Hasse Thaarup Jensen;Kibsgårdvej 5;9340 Asaa; Charlotte Nielsen;Langbaksmindevej 3;9340 Asaa; Niels Christian Aagaard Nielsen;Asåvej 51;9340 Asaa; Martin Hougaard Olesen;Gl Kongevej 53;9330 Dronninglund; Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Brønderslev, Lars Schönberg-Hemme, DOF Nordjylland, Vagn Gjerløv, Skovtoften 38, 9700 Brønderslev, Danmarks Sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Michael Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Formand for Voer Å Sportsfiskerforening v/ Steen Larsen, Bollegade 2, 9330 Dronninglund e- mail: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Sportsfiskerforbund, Andre: LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev. Att.: Karoline Holst, Vendsyssel Historiske Museum Agersted By Vandværk, Gl. Kongevej 5, Agersted, 9330 Dronninglund, Agersted Fælled Vandværk, Voersåvej 42, Agersted, 9330 Droninglund Modtagere af gødning: Jerslev Maskinstation, Dybvadvej 100, 9740 Jerslev J 3

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT, RESUME OG SAMLET VURDERING Ikke-teknisk resumé Meddelelse om godkendelse Offentliggørelse og klagevejledning Tidligere meddelte afgørelser Aktindsigt Tilsyn med husdyrbruget BRØNDERSLEV KOMMUNES VILKÅR, BESKRIVELSE OG VURDERING Vilkår Generelle forhold Vilkår - Husdyrbrugets anlæg, indretning og drift Vilkår Ammoniakfordampning fra stald og lager Hensyn til landskab Vilkår - Opbevaring og håndtering af husdyrgødning Vilkår - Udbringning af husdyrgødning Vilkår Overfladevand og grundvand Vilkår - Bedste tilgængelige teknik, BAT Vilkår Egenkontrol BILAG 1a Beliggenhed af ansøgt ejendom 1b Bedriftens udspredningsarealer 1c Bedriftens aftalearealer 2 Anlægstegning 3 Placering af ny stald og køresiloer 4 Transportveje 5 Afgræsningsarealer 6 Nitratklasser 7 Lavbund 8 Naturpunkter 9 Beredskabsplan inkl. kortbilag 5

6 1. GENERELT, RESUME OG SAMLET VURDERING 1.1 Ikke-teknisk resumé Generelt LandboNord har, på vegne af Henning Sørensen, søgt Brønderslev Kommune om et tillæg til miljøgodkendelse af kvægproduktionen beliggende på adressen Kibsgårdvej 9, 9340 Asaa jf. 12, stk 3. i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Henning Sørensen ønsker at bygge en løsdriftstald med dybstrøelse til ammekøer og hestehold og dermed udvide produktionen fra 571,64 DE til 741,6 DE (dyreenheder). Samtidig ønsker han at udvide ensilagepladsen med 3 ensilagepladser. Der ønskes desuden opført kalvehytter. Brønderslev Kommune har i 2011 meddelt tillægsgodkendelse til det ansøgte projekt. Godkendelsen blev imidlertid påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, som traf afgørelse om, at sagen hjemvises til fornyet behandling. Dette tillæg er dermed en genbehandling af tillægsgodkendelsen meddelt i Ansøgningen er modtaget via det digitale ansøgningssystem den 18 oktober Beregninger af anlæggets miljøpåvirkninger er foretaget i dette system. Alle beregninger af DE i denne godkendelse er foretaget med udgangspunkt i den beregningsmetode, som var gældende på ansøgningstidspunktet (husdyrgødningbekendtgørelsens bilag 1 afsnit B). Brønderslev Kommune har foretaget vurderingen på baggrund af indsendte reviderede ansøgningsskema nr , version 7 samt supplerende materiale. Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug: Lov. nr af 20/12/2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 294 af om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (med senere ændringer). Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., bekendtgørelse nr. 764 af Resume Bedriften er i 2008 miljøgodkendt til at udvide dyreholdet fra 387,98 DE til 571,64 DE. Den ansøgte udvidelse er fra 571,64 DE til 741,60 DE. Med henvisning til husdyrlovens 26 stk. 2 er alle beregninger og vurderinger i godkendelsen er foretaget på baggrund af, at dyreholdet udvides fra 387,98 DE (før 2008) til de nu ansøgte 741,60 DE. Der indgår nu i besætningen ammekøer og heste. Alle tyrekalvene sælges som små. Kvier mellem 1 og 25 måneder er på kviehotel. Den ansøgte produktion ses af nedenstående tabel: Tabel 1. Oversigt over dyresammensætning og staldsystem i ansøgt drift. Husdyrholdets sammensætning Staldsystem Ansøgt Antal DE Malkekøer, st.race Sengestald med spalter 360 årsdyr 480,45 (bagskyld/ringkanal) Goldkøer Dybstrøelse 84 årsdyr 112,11 Kalve 0-1 mdr. Dybstrøelse 120 årsdyr 26,18 Opdræt, mdr. Dybstrøelse 100 årsdyr 59,41 Tyrekalve, kg Dybstrøelse 200 producerede 2,61 6

7 Ammekøer Dybstrøelse 70 årsdyr 50,00 Heste Dybstrøelse 30 årsdyr 10,84 I alt 741,60 Der er tale om en eksisterende bedrift, som er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Nærmeste by, Aså ligger meter øst for ejendommen, og nærmeste nabo uden landbrugspligt er Langbaksmindevej 2, som ligger 310 meter fra ejendommen. Der er ikke problemer med lugtgener i forhold til enkeltbeboelse, samlet bebyggelse eller byzone. Det har således ikke været nødvendigt at stille skærpede krav til lugt. Kibsgårdvej 9 har 157,53 ha til rådighed for udspredning af husdyrgødning. Derudover er der gylleaftaler og aflevering af gylle til biogasanlæg. Ejendommen forpagter desuden ca. 50 ha naturarealer som anvendes til afgræsning. 121,61 ha er omfattet af nitratklasse I. Udbringningsarealerne afvander via Voerå, Søerå og Gerå til Natura 2000 område nr. 14. (Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord). Derudover ligger gården og de omkringliggende arealer i område, der afvander direkte til Kattegat. Kravet til reduceret husdyrtryk er bl.a. opfyldt ved ekstra efterafgrøder (12,1 %). Bedriften anvender og efterlever husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2 jf. 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter. Kravet medfører, at der skal anvendes K12 sædskifte. 7,89 ha ligger i nitratfølsomme indvindingsområder. Kravet om at der ikke må være en udvaskning > 50 mg NO3/l eller ikke må være en stigning i udvaskningen fra disse arealer er opfyldt. Udvaskningen fra grundvandsområderne er uændret 53 mg NO3/l. Alle udspredningsarealerne ligger udenfor fosforklasse I, II eller III og ligger udenfor fosforoverbelastede oplande til særligt sårbare Natura 2000-områder. Der er fastsat vilkår om, at der ikke må drænes eller grøftes yderligere på de marker, der er lavbundsarealer i opland til Natura område. Beregninger i husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene til fosforoverskud er overholdt. Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsniveau er overholdt, idet den nye stald er en løsdriftstald med dybstrøelse, hvor dyrene er ude en stor del af året. Alle øvrige stalde er eksisterende stalde opført før første miljøgodkendelse i Husdyrloven stiller krav om en samlet vurdering af udviklingen i ammoniakbelastningen til naturområder indenfor en 8-årig periode. Den samlede meremission fra udgangspunktet ved første godkendelse efter den nye lov (387,98 DE) og til den nu ansøgte drift (741,60 DE) er beregnet til 1108,59 kg N/år. Der er beregnet ammoniakdeposition til de 3 arealer, der ligger nærmest anlægget. Ud fra beregninger af luftbåret kvælstof til de givne naturarealer vurderes det, at der ikke skal stilles yderligere krav om reduktion af luftbåret kvælstof fra stald og lager. Grundlaget for dette er at tålegrænsen for de enkelte naturarealer ikke vurderes til at blive overskredet væsentligt med husdyrudvidelsen. Da den ansøgning om udvidelse af stalden som dette tillæg omhandler, er indkommet i 2010, stil- 7

8 les der for det nye staldafsnit krav om 15 % reduktion i forhold til bedste staldsystem 2005/2006, når der er tale om husdyrproduktion på dybstrøelse i naturligt ventilerede stalde jvf. BEK 294 af 31/03/2009. Det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager er opfyldt med yderligere 381,84 kg N/år. For at overholde reduktionskravet er der brugt følgende tilpasninger: Skrabeanlægget i spaltestalden øges med en effekt fra 15 % til 25 % som følge af den nyeste viden inden for skrabere i kostalde. Yderligere bringes 80 % af dybstrøelsen direkte ud på markerne uden at ligge i markstak først. Der er sat vilkår til projekttilpasningerne. Der fremgår af ansøgningsmaterialet græsningsarealer, som vurderes til at være naturenge beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Der stilles som vilkår til disse arealer, at der ikke må ske tilskudsfodring ved afgræsningen af disse arealer. Udvidelsen af staldanlægget og ensilagesiloerne har en hensigtsmæssig placering i forhold til ejendommens øvrige bygningsmasse og i forhold til naboer. På baggrund af ansøgningsmaterialet samt Brønderslev Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs- og naturforhold har Brønderslev Kommune vurderet, at tillægget til miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Samlet vurdering Det er Brønderslev Kommunes vurdering at: - Det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed, - udvidelsen kan ske under hensyntagen til de landskabelige værdier, - driften kan ske uden væsentlig gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.v.), - de stillede vilkår ved bedriftens ophør er tilstrækkelige i forhold til at undgå forureningsfare og tilstrækkelige til at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende miljømæssig stand, - bedriften drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), - der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttede mod tilstandsændringer eller fredede, udpegede som internationale naturbeskyttelsesområder eller udpegede som særligt sårbare over for næringsstofpåvirkning. Brønderslev Kommunes konklusion - i henhold til ovennævnte - er, at forudsætningerne er til stede for at kunne meddele godkendelse til det ansøgte. Kommentarer til udvidelsen Udkast til afgørelse er sendt i partshøring med en tidsfrist på 3 uger. I denne periode er der ikke kommet indsigelser fra naboer. 1.2 Meddelelse om godkendelse Brønderslev Kommune meddeler miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen på Kibsgårdvej 9, 9340 Aså til 741,60 DE. Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Godkendelsen med tilhørende vilkår er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt det supplerende materiale, der er fremkommet under sagsbehandlingen. Miljøgodkendelsen indeholder desuden miljøredegørelse og miljøvurdering. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for om- 8

9 kringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. grundvand, overfladevand, natur og landskab. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må således ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet, herunder stalde, gødningsopbevaringsanlæg, udspredningsareal og lignende, før ændringen er anmeldt og godkendt af Brønderslev Kommune. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Brønderslev Kommune den 16. september Hanne Kehlet Miljømedarbejder 1.3 Offentliggørelse og klagevejledning Der vil ske offentliggørelse af denne godkendelse på Brønderslev Kommunes hjemmeside Pligtmæssige adressater, jf. listen på side 3 vil få kopi af godkendelsen inkl. bilag tilsendt. Herudover vil godkendelsen kunne rekvireres i fotokopi hos Brønderslev Kommune. Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kan inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden arbejdstids ophør den 7. oktober 2013, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klageberettigede er ansøger, enhver med individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål eller foreninger, hvor klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse, jf. listen på side 3. Eventuel klage skal være skriftlig og indsendes til: Brønderslev Kommune Teknik og Miljø Ny Rådhusplads Brønderslev eller sendes via Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Brønderslev Kommune. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og indefor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejlledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 9

10 Gebyret tilbagebetales, hvis 1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger, og evt. klage vil sammen med sagens akter blive videresendt til Miljøklagenævnet. Opsættende virkning Godkendelsen har ikke opsættende virkning og kan derfor godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Natur- og Miljøklagenævnet kan ved sin behandling af sagen ændre eller ophæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko. Civil retssag Denne afgørelse kan indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Gyldighed og retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen giver en retsbeskyttelse i 8 år fra offentliggørelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra Brønderslev Kommune i denne periode. Det skal dog bemærkes, at tilsynsmyndigheden altid kan revidere vilkårene i en godkendelse for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Når der forløbet mere end 8 år - efter der første gang er meddelt godkendelse - kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud mod fortsat drift. Hvis den meddelte miljøgodkendelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Det er ikke hensigten at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud. Denne godkendelse omfatter kun forhold, der reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven og husdyrloven med tilhørende bekendtgørelser. Øvrige tilladelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt f.eks. byggeloven, naturbeskyttelsesloven, brandloven og arbejdsmiljøloven. Revurdering af miljøgodkendelsen Godkendelsen skal, jf. 17 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 2021 Brønderslev Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud jf. Husdyrlovens 40, stk. 2, hvis: 10

11 der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker Såfremt husdyrbruget ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan der ansøges herom. Der skal indsendes en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer. 1.4 Tidligere meddelte afgørelser Kommunen har den 4. november 2008 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget fra 280 køer og dertilhørende småkalve (55 kviekalve og 132 tyrekalve) til 410 køer, 40 kælve kvier, 40 kviesmåkalve og 200 tyresmåkalve. 1.5 Aktindsigt Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis husdyrbruget er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen, som kommunen er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger, der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 1.6 Tilsyn med husdyrbruget Brønderslev Kommune fører i henhold til bestemmelserne i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug tilsyn med, at godkendelsens vilkår overholdes. I henhold til denne lovs 71 har de af kommunen bemyndigede personer, hvis det skønnes nødvendigt, uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udføre tilsyns- eller andre opgaver efter denne. Legitimation skal forevises på forlangende. Tilsynets formål er at kontrollere om husdyrbruget overholder de fastsatte vilkår samt følge op på evt. naboklager over gener fra virksomhedens drift. Herudover skal tilsynet også have en forebyggende karakter, hvor der i tæt samarbejde med virksomheden tages stilling til løbende forbedringer af virksomhedens miljøforhold. 11

12 2. BRØNDERSLEV KOMMUNES VILKÅR, BESKRIVELSE OG VURDERING 2.1 Vilkår Generelle forhold 1. Tillægget omhandler udvidelse af besætningen med goldkøer, ammekøer og heste, en ny dybstrøelsesstald, 3 fodersiloer og kalvehytter på ejendommen Kibsgårdvej 9, 9340 Aså, og samtlige arealer under CVR. nr , matr nr. 26bu, 26bt, 26br, 26bs, 59a Aså By, Aså-Melholt og 17g, 15d Ørsø Fjerding Aså-Melholt og 35m, 35x Gerå By, Aså-Melholt. (Arealerne fremgår bilag 1b) 2. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med tillægget til godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger (anlægstegning fremgår af bilag 2 og placering af ny stald og nye fodersiloer fremgår af bilag 3). 3. Tillægget til godkendelsen er gældende fra d. xx. xxxx Tillægget til godkendelsen bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet senest 2 år efter denne afgørelse meddeles. Med udnyttet forstås, at der senest 2 år efter godkendelsens ikrafttrædelse er indgået kontrakt om det ansøgte byggeri, og dyreholdet er oppe på den maksimale årsproduktion senest 3 år efter godkendelsens ikrafttrædelse. 4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af dette tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsen og dens vilkår. Beskrivelse og vurdering for vilkår - Generelle forhold Vilkårene er generelle vilkår fra lov og bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, samt krav om beredskabsplan. Der er i forbindelse med ansøgning om udvidelse af dyreholdet indsendt en beredskabsplan, som ses i bilag Vilkår - Husdyrbrugets anlæg, indretning og drift Vilkår Dyrehold 5. Eksisterende miljøgodkendelses vilkår 12 erstattes med: Ejendommen tilladelses drevet med et dyrehold på maksimum 444 malkekøer (tung race), 70 ammekøer over 600 kg, 90 småkalve (0-6 mdr.), 100 kviekalve (6 mdr.-kælv.), 230 tyrekalve (0-6 mdr.) og 30 heste fra under 300 kg til over 700 kg, svarende til i alt 741,60 DE. Fordeling af dyretype, vægtgrænser mv. skal følge det angive i tillæggets tabel 2. Beskrivelse og vurdering for vilkår Dyrehold Der stilles vilkår til antal dyr da de er en forudsætning for ammoniakberegningerne og lugtberegningerne. Ejendommens dyrehold er i dag på 571,64 DE. Diverse beregninger foretages dog fra tidligere udgangspunkt på 387,98 DE. I forbindelse med udvidelsen øges besætningens størrelse til 741,60 DE. Fordelingen i antal dyr for hver dyreart ses i tabel 2. Husdyrbrugets årlige dyrehold/produktion er udregnet efter de gældende regler for beregning af dyreenheder iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 1. Alle beregninger af DE er foretaget med udgangspunkt i den beregningsmetode, som var gældende på ansøgningstidspunktet (husdyrgødningbekendtgørelsens bilag 1 afsnit B). 1 Bekendtgørelse nr af 19. december

13 Ansøgt løsdriftstald og kalvehytter Eksisterende Løsdriftstald Eksisterende stald Tabel 2. Dyreholdets sammensætning og antal Bygning Dyreart Nudrift Ansøgt Antal DE Antal DE Malkeko,tung race, sengestald med spalter (kanal,bagskyl , ,45 eller ringkanal). Malkeko, tung race, dybstrøelse 30 40, ,04 Småkalve tung race (0-1 mdr.), dybstrøelse hele arealet 40 9, ,43 Tyrekalv, tung race (40-60kg.), dybstrøelse (hele 200 2, ,61 arealet) Malkeko, tung race, dybstrøelse hele arealet 10 13, , Kvier tung race (25-26 mdr.- kælvning) dybstrøelse 40 26, ,08 Kødkvæg Ammeko over 600 kg Dybstrølse Hest over 700 kg Hest kg Hest under 300 kg ,26 3,46 2,13 Opdræt tung race (6 mdr kælvning) dybstrøelse ,33 Småkalve tung race (0-6 mdr) dybstrøelse ,51 Tyrekalve tung race ( kg) dybstrøelse , Småkalv tung race (0-1 mdr.) Kalvehytter dybstrøelse ,71 Husdyrholdet etableres foruden i eksisterende bygninger i ansøgt tilbygning til kostalden, samt i ansøgt udendørs kalvehytter. Den ansøgte tilbygning til kostalden er en løsdriftstald, hvor den største del af udvidelsen af dyreholdet sker. (Se ovenstående tabel). Kvier mellem 1 og 25 måneder er på kviehotel. Der skal etableres 3 pladser til opbevaring af ensilage i forbindelse med udvidelsen. (Se anlægstegning bilag 2). Den nye løsdrifstald bygges med fast bund og afløb til gyllebeholder. Der regnes ikke med saftafløb fra den nye løsdriftstald, idet der er erfaring i at opbygge en god halmmåtte fra starten. 13

14 Kalvehytterne etableres ved siden af eksisterende dybstrøelsesstald. Se anlægstegning bilag 2. Der støbes et areal hvortil der etableres afløb til gyllekanaler. Antallet af husdyr danner grundlag for alle øvrige beregninger til vurdering af husdyrbrugets påvirkninger af det omgivende miljø. Vilkår Råvarer, hjælpestoffer og opbevaring 6. De nye 3 stk. ensilagesilageplansiloer skal placeres som angivet i bilag 3 og må tilsammen udgøre op til m 2. Højden på siloernes sideafgrænsning må ikke overstige 3 m. Siloernes størrelser må ikke overstige henholdsvis 14 x 36 meter for den mindste silo og 14 x 100 meter for de 2 andre siloer. Ensilageplansiloerne skal opføres efter landbrugets byggeblad nr (med afgrænsningsmur) eller (med randzone). Afløb fra pladserne skal føres til gyllebeholder. Beskrivelse og vurdering for vilkår Råvarer og hjælpestoffer, olietanke Udover staldanlæg er der et maskinhus. Der er ansøgt om støbt plads til kalvehytter og fuldfoderblander samt 3 ensilagesiloer. Stuehuset er beliggende centralt på grunden. Der etableres 3 fodersiloer vinkelret på den eksisterende. Se bilag 3. For at overholde afstandskravene i husdyrloven (lov nr af 20/12/ stk. 4 Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.og 8 stk 2 Stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder må ikke etableres inden for følgende afstande:( stk 1.7) 30 m til naboskel) er den ensilagesilo nærmest naboejedommen Kibsgårdvej 11, mindre end de 2 andre. Ensilagesiloen der er nærmest bliver på 14 x 36 meter og de 2 andre siloer bliver på 14 x 100 meter. Hermed er begge lovkrav opfyldt på papiret. Før ensilagepladserne bygges bør driftsherre efterkontrollere målene således at afstandskravene overholdes i praksis. Dette kan gøres ved hjælp af landmåler. Der etableres en samlebrønd i tilknytning til de nye ensilagesiloer til opsamling af evt. ensilagesaft og regnvand. Ensilage opbevares på eksisterende og ansøgt ensilagepladser. Der anvendes omkring tons ensilage om året. Endvidere anvendes der årligt ca tons indkøbt foder, som opbevares i kraftfodersilo. Der anvendes ca. 500 tons halm. Halmen placeres på marken. Halm kan forårsage støvgener. Der kan forekomme støvgener i forbindelse med driften af ejendommens landbrugsarealer, f.eks. i forbindelse med høst. Da der er god afstand til naboer, bortset fra Kibsgårdvej 11, som ejes af Henning Sørensens kone Helle, vil der ikke være støvgener for omkringboende. På husdyrbrugets anlæg findes en udendørs overjordisk fyringsolietank fra 2002 ved stuehuset og en udendørs dieselolietank fra 1999 på plads ud for port til stald. Bedriften vil have et årligt energiforbrug på over kwh nemlig kwh, og Brønderslev Kommune opfordrer til, at der udarbejdes en energirapport. Ejendommen forsynes med vand fra privat alment vandværk. 14

15 Tabel 3. Bedriftens forbrug af råvarer, energi og vand. FORBRUG AF RÅVARER, ENERGI OG VAND (tons,m 3,kg,l, kwt) Resurse Nudrift Ansøgt Opbevaring (f.eks. tanktype, bygning og indretning) Dieselolie til traktorer m.v l l På plads udenfor ungdyrstald. Fyringsolie 3000 l 3000 l Udenfor fyrrum Benzin 100 l 100 l I maskinhus Smøreolie 50 l 50 l I maskinhus Kunstgødning 30 tons Afhentes ved forbrug Indkøbt foder 840 t 1000 t I kraftfodersilo Kemikalier Afhænger af markplan og midler Elforbrug til lys opvarmning m.m kwt kwt Drikkevand og vaskevand (drift) m m 3 Vilkår Spildevand 7. Vask af maskiner og lastbiler skal foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder. Indholdet af opsamlingsbeholderen kan bortskaffes ved udsprøjtning på mark. 8. Det er en forudsætning for opførelse/udvidelse af (bygning/anlæg), at der opnås en særskilt udledningstilladelse. Beskrivelse og vurdering for vilkår Spildevand Mængden af rengøringsvand samt drikkevandsspild og vand fra vaskeplads vil efter udvidelsen være på ca m 3. Dette ledes til gyllebeholder, hvilket er i overensstemmelse med gældende regler. Det er kommunens vurdering, at der er en miljømæssig risiko forbundet med vask af maskiner, hvorfor der er stillet vilkår om, at vask skal ske på en vaskeplads med afløb til en opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning. Dette er ifølge ansøgningen allerede praksis, og det vurderes, at det miljømæssigt er en god løsning. Vaskepladsen er på den eksisterende plansilo (se anlægstegning bilag 2). Alt sprøjtearbejde udføres af maskinstation. Der er derfor ingen vaskeplads og påfyldningsplads til sprøjter. Der være sanitært spildevand svarende til årligt 170 m 3. Der vil være tagvand svarende til 4775 m 3. Fra ejendommen ledes tagvand til terræn. Tag og overfladevand fra befæstede arealer betragtes i henhold til spildevandsbekendtgørelsens 4, som spildevand. Der skal derfor meddeles tilladelse til udledningen i henhold til 28 i miljøbeskyttelsesloven eller tilladelse til nedsivning efter 28 i miljøbeskyttelsesloven. Da der sker udvidelse af det bebyggede areal skal der søges tilladelse til den udledningen fra den nye stald. Generelt gælder, at der ikke må ske tilledning af stoffer der kan forurene vandløb, søer eller havet, jf. 27 i miljøbeskyttelsesloven. Ansøger skal derfor søge om udledningstilladelse, som Brønderslev Kommune behandler sideløbende. Ensilagesaft fra ensilagepladserne udgør ca m 3. Saften ledes til opsamlingstank. 15

16 Ansøger oplyser, at der regnes med liter rengøringsvand og drikkevandsspild pr. ko. Denne mængde ledes til gylletank og indgår i gylle kapacitets beregningen. Vilkår Affald 9. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Brugte kanyler skal opbevares i en egnet brudsikker beholder. 10. Olietromler mv. skal placeres på en fast, tæt bund med en opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag. Beskrivelse og vurdering for vilkår Affald Erhvervsaffald og farligt affald fra landbruget håndteres på følgende måde: Tabel 4. Affaldsfraktioner Affaldsfraktion Opbevaring Modtager Dagrenovation Container ved stuehus Kommunal ordning Døde dyr På plads ved indkørsel DAKA Landbrugsplast Ved maskinhus Container afhentes af privat vormand Papir/nylonsække Ved maskinhus Container afhentes af privat vormand Emballage fra sprøjtemidler og sprøjterester Sprøjtearbejde udføres af maskinstation, der derfor også bortskaffer emballage og overskydende sprøjtemidler. Spildolie Service foretages på værksted Værksted Oliefiltre Service foretages på værksted Værksted Akkumulatorer Service foretages på værksted Værksted Dæk Service foretages på værksted Værksted Jern/metal Ved maskinhus Produkthandler Ejendommens affald håndteres og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Døde dyr bortskaffes til daka. Indtil afhentning sker opbevaring på plads ved indkørsel. For at undgå, at der opstår uhygiejniske forhold, er der sat krav til at opbevaring af døde dyr skal foregå i lukket container eller lignende indtil bortskaffelse til autoriseret destruktionsanstalt. For at undgå forurening af jord og grundvand skal rester af olie og kemikalier/sprøjtemidler samt tom emballage herfra opbevares på tæt emballage på befæstet areal med overdækning og uden mulighed for afløb. Ønskes enkelte fraktioner afleveret til anden bortskaffelsesordning, skal der forinden gives dispensation fra Brønderslev Kommune. Derudover skal der på ejendommen føres registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler. 16

17 Vilkår Støj, vibrationer, transport og lys Der er ingen yderligere eller ændrede vilkår i forhold til den allerede meddelte miljøgodkendelse. Støjkilderne på bedriften er malkeanlæg, foderanlæg, gyllepumpe og den daglig brug af traktor samt transporterne til og fra ejendommen. Nedenstående skema viser landbrugets væsentligste støjkilder, deres driftperiode og evt. tiltag for begrænsning af støjen. Tabel 5. Støjkilder Type Driftsperiode Tiltag til begrænsning Placering Malkeanlæg 3 gange dagligt Kompressor I forbindelse med Den nye kompressor mælkekøling støjer væsentligt mindre, end den der var før pga. forkøling af mælken vha. pladekøler. Gyllepumpe Dgl. Brug af traktor Transport af levende dyr Fuldfoderblander 2 gange i døgnet til rundskyl i kanaler Udpumpning til tank 2-3 timer hver anden uge 2 timer dagl.til foderblanding I dagtimerne ½ time daglig Den ene gang foregår om natten. De stationære støjkilder er placeret inde i bygningerne undtagen fuldfoderblanderen, og den periodiske støjgene vil være kørsel med lastbil og traktor til og fra ejendommen samt støj fra landbrugsmaskiner i forbindelse med produktion og markarbejde. Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener, idet der ikke er mange vibrationskilder på husdyrbruget. Den væsentligste vibrationskilde er transporter. Det vurderes, at disse ikke vil påvirke omgivelserne mere, end der normalt kan forventes fra et landbrug af denne størrelse. I tabel 6 ses antal transporter før og efter udvidelsen. 17

18 Tabel 6. Antal transporter Art Antal/mængde pr år Kapacitet pr transport Antal transporter pr år Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Levende dyr til stk stk kviehotel Levende dyr fra kviehotel Levende dyr tyrekalve Køer til slagtning Døde dyr Indkøbt foder 840 t 1000 t 30 t 30 t Eget grovfoder t t 17 t 17 t Gylle t t 25/30 t 25/30 t Dybstrøelse t t 12 t 12 t Dieselolie l l l l Tankbil, mælk Halm fra mark 390 t 500 t 13 t 13 t Al transport til og fra bedriften sker via Kibsgårdvej, der har indkørsel fra Asåvej. Før Kibsgårdvej 9 ligger ejendommen Kibsgårdvej 1,2 og 5. Disse ejendomme er placeret i umiddelbar tilknytning til Kibsgårdvej. Der er ikke nævneværdige flere transporter fra nudrift til ansøgt drift. Der er dog 100 flere transporter af dybstrøelse. Transport af gylle og dybstrøelse bør foregå på hverdage og i tidsrummet kl. 07 til kl. 18, hvilket vurderes at være i henhold til begrebet godt landmandsskab. Ligeledes bør vejen holdes ren og fri for rester af dybstrøelse umiddelbart efter transport af dybstrøelse. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Vilkår Fluer og skadedyr Der er ingen yderligere eller ændrede vilkår i forhold til den allerede meddelte miljøgodkendelse. Beskrivelse og vurdering for vilkår Fluer og skadedyr Der er god orden i og omkring staldanlægget. Der muges hos småkalvene en gang om ugen for at minimere fluegener. Forekomst af skadedyr som rotter og mosegrise bekæmpes i henhold til Statens Skadedyrsbekæmpelse. Vilkår Lugt Der er ingen yderligere eller ændrede vilkår i forhold til den allerede meddelte miljøgodkendelse. Beskrivelse og vurderinger for vilkår - Lugt Ejendommen Kibsgårdvej 9 er beliggende i det åbne land i et område med spredt bebyggelse. Nærmeste by, Aså ligger 2140 meter øst for ejendommen og nærmeste nabo er Kibsgårdvej 11 der er ejet af Helle Sørensen gift med Henning Sørensen. Nærmeste nabo ikke ejet af Helle eller Henning Sørensen er Langbaksmindevej 2, som er ejet af Erik Ø. Nielsen, Østkystvejen 356, 9300 Sæby og ligger 310 meter nordøst for ejendommen. 18

19 Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i zonen skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Det er blevet oplyst, at der ikke er andre ejendomme med over 75 DE inden for 300 meter til samlet bebyggelse og byzone eller inden for 100 meter til enkelt bebyggelse. I forbindelse med dyrehold og håndteringen af gødning herfra vil der altid forekomme lugt i form af lugtstoffer, som afgives sammen med fordampningen af ammoniak. Mange forhold kan influere på lugtemissionen fra stalde. Udover arten, antallet, størrelsen samt sammensætningen af dyreholdet er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem samt hygiejne i stalden. For at begrænse ventilationsluftens lugtindhold er det vigtigt at sikre en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt, således at mindst mulig lugt bortventileres til det fri. Det samlede lugtindtryk fra staldventilationen skyldes en lang række lugtintensive stoffer, som optræder i forskellige blandinger og i ret små mængder. Udvidelsen af dyreholdet er primært med dyr (Ammekøer og heste) der går ca. 10 måneder på græs. En stor del af sommeren græsser dyrene i vildmosen. Den nye stald er en løsdriftstald hvor der er anvendt dybstrølese. Dybstrøelse køres enten direkte på marken og nedpløjes eller opbevares i overdækket kompoststak. Gylleopbevaring foregår primært i ejendommens gylletanke, og der forventes kun lugtbidrag fra gylletankene ved udkørsel. Gylletankene er med naturligt flydelag. Ifølge Skov- og Naturstyrelsens lugtvejledning kan der beregnes en teoretisk geneafstand til nærmest nabo / beboelsesområde. Geneafstanden vil sige den afstand, der som minimum bør være til nærmeste nabo / beboelsesområde, for at bedriftens produktion ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. Der skal anvendes to metoder til beregning af nødvendig geneafstand, både den nye lugtvejledning fra Skov-og Naturstyrelsen og FMK-modellen. Ved modellerne får man beregnet geneafstanden for 3 kategorier. Ved FMK-modellen beregnes endvidere konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres uden at den vurderes at være til gene for omkringboende. I ansøgningssystemet vælges den beregningsmodel, som giver den længste geneafstand dvs. at hensynet til naboer derved vægtes højt. Lugtberegningen fremgår af nedenstående skema: Tabel 7. Resultat af lugtberegning Område type Ny lugtvejledning Nudrift (meter) Ny lugtvejledning Ansøgt (meter) Faktisk afstand (meter) Enkeltbolig Samlet bebyggelse Byzone Når det gælder beskyttelsesniveauet for lugt jf. bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr 294 af 31/03/2009 i forhold til enkelt bolig og samlet bebyggelse indgår beboelsesbygninger på 19

20 ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftherren ikke. Derfor er Kibsgårdvej 11 udvalgt som enkeltbolig da ejendommen ikke ejes af driftherren og ikke har landbrugspligt. Geneafstanden efter udvidelsen er kortere end den faktiske afstand. Udvidelsen overholder dermed de generelle afstandskrav. Lugtgeneafstande er ikke ændret til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone i forhold til godkendelsen fra 4. november 2008 Det vurderes således, at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendomme, da nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, Kibsgårdvej 11, ligger uden for den beregnede geneafstand og der er stillet vilkår om, at kommunen kan kræve afhjælpende foranstaltninger, hvis der mod forventning konstateres væsentlige lugtgener. Det vurderes derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af denne størrelse. 2.3 Vilkår Ammoniakfordampning fra stald og lager 11. Vilkår 42 i eksisterende miljøgodkendelse ændres til: Skrabeanlægget, for fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe staldgulvet mindst hver 4. time % af dybstrøelsen skal udbringes direkte. 13. Der må ikke ske tilskudsfodring ved afgræsningen af de på bilag 5 angivne græsningsarealer. Beskrivelse og vurdering for vilkår Ammoniakemission fra landbruget Ammoniakemissionen (ammoniakfordampningen) fra husdyrgødningen medvirker til kvælstofbelastningen af den nærtliggende natur. For at reducere dette udslip er der for nye/ændrede staldafsnit krav om 15 % reduktion i forhold til bedste staldsystem 2005/2006, jvf. BEK 294 af 31/03/2009, da udvidelsen sker på dybstrøelse i naturligt ventilerede stalde. Husdyrloven stiller krav om en samlet vurdering af udviklingen i ammoniakbelastningen til naturområder indenfor en 8-årig periode. Den samlede emission fra anlægget er beregnet til 4787 kg N/år, og meremission fra anlæg er beregnet til 1109 kg N/år beregnet fra 387,98 DE til 741,60 DE. Det generelle krav om reduktion af ammoniak tab fra stald og lager er opfyldt. Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet er -382 kg N/år. Projektilpasning for at overholde reduktionskrav. For at overholde reduktionskravet er der brugt følgende tilpasninger: Skrabeanlægget i spaltestalden øges med en effekt fra 15 % til 25 % som følge af den nyeste viden inden for skrabere i kostalde. Yderligere bringes 80 % af dybstrøelsen direkte ud på markerne uden at ligge i markstak først. Der er sat vilkår til projekttilpasningerne. - 7 beskyttede naturarealer. Da ansøgningen er indsendt før den 15. marts 2011, behandles ansøgningen i forhold til 7 i husdyrloven efter de dengang gældende regler i forhold til bufferzoner: Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, 7 omfatter en delmængde af de naturarealer der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, som er særligt følsomme overfor udledning af luftbåret kvælstof. Særligt sårbare 3 naturområder der ikke er omfattet af kriterierne i 7 skal omfattes af samme afskæringskriterier for ammoniak, såfremt naturkvaliteten og kommunens mål for naturområdet tilsiger en beskyttelse på niveau med 7 områderne. 20

21 Der er i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 fastsat grænser for deposition af ammoniak i 7 områderne når naturområdet ligger indenfor 1000 m (bufferzone II) fra anlægget. Hvis et 7 beskyttet område ligger indenfor 300 m (bufferzone I) fra anlægget, må der ikke ske en meremission af ammoniak i forbindelse med udvidelsen. Den tilladte merbelastning (afskæringskriterierne) afhænger af antallet af øvrige ejendomme, hvor et eller flere anlæg har en samlet husdyrproduktion større end 75 DE og hvor disse anlæg er placeret i samme bufferzone og placeret nærmere end 1000 meter fra dele af staldanlæggene på det husdyrbrug, der skal have miljøgodkendelse. Den maksimale merbelastning er på 0,3 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug, på 0,5 kg N/ha ved 2 husdyrbrug og på 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (bruget der ansøger). Merdeposition i 7 område: Det nærmeste registrerede 7 areal i Brønderslev Kommune er en hede > 10 ha beliggende ca meter Ø for staldanlægget. Den samlede totalbelastning af arealet med luftbåren N er beregnet, samt merbelastningen ved ansøgt drift i forhold til udgangspunktet fra første godkendelse (november 2008), som bedriften har fået efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. Den beregnede merbelastning til arealet er 0,0 N/ha/år. Da merdepositionen er på 0,0 kg N/ha/år er der ikke undersøgt for kumulativeffekt i forhold til andre husdyrbrug over 75DE og det vurderes at den minimale forøgelse af kvælstofemissionen ikke vil have en væsentlig betydning fordi alle 7 arealer er beliggende mere end 1000 meter fra anlæggene. - Øvrig 3 naturbeskyttet natur. Udover de ovenstående arealer er der ligeledes foretaget en vurdering af ammoniakafsætningen til øvrige arealer der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, men ikke er omfattet af 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Naturbeskyttelseslovens 3 omfatter naturområder i form af moser, søer, ferske enge, overdrev, heder og strandenge, som er beskyttet mod tilstandsændringer. Det ses af bilag 8, hvilke arealer i en radius af 1000 m omkring anlægget, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Den 3 beskyttede natur ligger hovedsageligt nord for anlægget. Husdyrloven stiller krav om en samlet vurdering af udviklingen i ammoniakbelastningen til naturområder indenfor en 8-årig periode. Nedenstående tabel viser merdepositionen i forhold til udgangspunktet før udvidelsen i Den beregnede merdeposition ved forrige udvidelse er adderet med den beregnede merbelastning i de samme punkter ved den aktuelt ansøgte udvidelse. Der er beregnet ammoniak deposition til de 3 arealer der ligger nærmeste anlægget. I tabellen nedenfor, ses hvad den beregnede merdeposition og totaldeposition vil blive til de omkring liggende naturarealer, i forbindelse med udvidelsen af anlægget. Herudover ses afstand fra anlægget til naturarealet, samt naturtypens tålegrænse. Tabel 8 Naturpunkter. Naturområde Naturpunkt Afstand Tålegrænse 2 (kg N/ha/år) Mer-deposition (kg N/ha/år) ifht. førsituation 2008 Totaldeposition fra anlæg (kg N/ha/år) ansøgt drift Overdrev N ,1 0,3 Eng N ,3 1,4 2 Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbåren kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug, opdateret 15. december

22 Baggrundsbelastning for Brønderslev Kommune i gennemsnit er 13 kg N/ha/år (Data fra DMU), specifikt for dette område er baggrundsbelastningen ca. 15,4 kg N/ha/år. Ud fra beregninger af luftbåret kvælstof til de givne naturarealer vurderes det, at der ikke skal stilles yderligere krav om reduktion af luftbåret kvælstof fra stald og lager. Grundlaget for dette er at tålegrænsen for de enkelte naturarealer ikke vurderes til at blive overskredet væsentligt med husdyrudvidelsen. Denne vurdering er lavet ud fra det videnskabelige grundlag og kendskab til pågældende naturtyper der i øjeblikket er tilgængelig til vurdering af den givne naturtype. - 3 beskyttet natur i forhold til udbringningsarealerne Alle de ansøgte udbringningsarealer er vurderet i godkendelse fra Mark 23-1 er vejledende registreret som kultureng. Marken anvendes ikke længere som udbringningsareal og er derfor taget ud af udbringningsarealet. Der findes registeret beskyttet natur som et vist omfang grænser op til de ansøgte udbringningsarealer. Arealerne er undersøgt ud fra kortlagte højdekurver samt luftfotos. Det er fundet at markarealerne ikke indeholder hældninger i terrænet som kan give anledning til yderligere restriktioner i forhold til gylleudbringning på disse marker. -Græsningsarealer uden for udbringningsarealer. Ejendommens græsningsarealer udenfor udbringningsarealer fremgår af bilag 5. Det drejer sig om 50 ha, der er forpagtet. Markerne er beliggende Blokhusvej 126, 9440 Aabybro (ejd.nr ). I ansøgningen er det angivet, at arealerne på kortbilag 5 benyttes til afgræsning. Kommunen vurderer at arealerne er helt dækket af naturenge beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Da naturenge generelt ikke må tilføres gødningsstoffer, stilles i denne godkendelse vilkår om, at der ikke må ske tilskudsfodring på arealerne. Arealerne ligger desuden i EF Habitatområde nr. 12, Store vildmose. Arealerne ligger nærmere bestemt i græsningsengene Ørnefenner. Ekstensiv afgræsning af lysåbne naturtyper vil oftest være medvirkende til at opretholde en god naturtilstand på arealerne. En af de største trusler mod lysåbne naturtyper som eng og overdrev er oftest tilgroning med træer og buske, hvilket medfører en lavere diversitet på arealerne. Dette kan ekstensiv afgræsning være med til at forebygge. Det er derfor kommunens vurdering at de pågældende 3 arealer kan indgå som græsningsarealer i godkendelsen på det stillede vilkår, uden at det vil medføre en væsentlig negativ påvirkning på arealerne. - Bilag IV arter En række dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring landbruget. På baggrund af Faglig rapport nr. 322 fra DMU samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at det kan være odder, markfirben, spidssnudet frø, løgfrø, bæklampret, vandflagermus og langøret flagermus. Ansøgningen vurderes at have en neutral effekt for de nævnte arter, idet der ikke inddrages nye naturarealer i form af udyrkede arealer så som skov, læhegn mindre vandhuller eller andre naturarealer som ikke er beskyttet. På baggrund af det nuværende vidensgrundlag vurderes det derfor, at den planlagte udvidelse ikke vil påvirke bilag IV-arter negativt. 22

23 - Artsfredninger og rødlistearter På og umiddelbart op til husdyrbrugets arealer er kommunen ikke bekendt med forekomster af planter og dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister. - Internationale naturbeskyttelsesområder Natura 2000-områderne er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte levesteder og rasteområder for fugle og for at beskytte naturtyper og plante- og dyrearter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Nærmeste EF-habitatområde er nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Nærmeste EF fuglebeskyttelsesområde nr. 2 Ålborg bugt ligger ca. 2,9 km vest for ejendommen. Iflg. kommunens beregning vil merbelastningen i forhold til udgangspunktet fra første godkendelse (november 2008) være af størrelsesordenen 0,0 kg/n/ha/år til områderne. Det vurderes således med baggrund heri, at depositionen ikke vil påvirke Natura 2000-områderne væsentligt. I forhold til den kumulative effekt vurderes det, at bedriften ikke i sig selv kan påvirke habitatområdet, men i kumulation med de øvrige landbrug i oplandet kan der være en påvirkning. Da ejendommens anlæg ligger mere end meter fra nærmeste næringsstoffattige habitatnaturtype vurderer Brønderslev Kommune at der ikke sker en påvirkning. Det vurderes derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med Kommuneplanens målsætninger og habitatdirektivet. Ud fra ovenstående har Brønderslev Kommune samlet vurderet, - at udvidelsen ikke væsentligt vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper såvel i som udenfor NATURA 2000-områder, og at det på baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse må antages, at udvidelsen ikke væsentligt vil forringe tilstand og levevilkår for truede plante- og dyrearter. 2.4 Hensyn til landskab Beskrivelse Hensyn til landskab Udvidelsen af besætningen medfører en tilbygning til den eksisterende sengestald og 3 ensilagesiloer, se situationsplan bilag 2. Den nye godkendelsesordning gennemfører VVM-direktivet og IPPC-direktivet for så vidt angår husdyrbrug og samler kravene til ansøgning og myndighedsbehandling med de relevante dele fra bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og planlovens bestemmelser om landzoneregulering. Brønderslev Kommune har således taget stilling til, om byggeriet vil påvirke landskabet væsentligt, herunder om byggeriet er hensigtsmæssigt placeret i forhold til eksisterende bygninger mv. Det ansøgte anlæg ligger indenfor udpegningen Jordbrugsområde i Kommuneplanen Inden for jordbrugsområderne skal andre interesser tilgodeses, men hovedhensynet er jordens dyrkningsmuligheder, landbrugets investeringer i produktionsapparat og mulighederne for en rationel landbrugsdrift. 23

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse svineproduktion på Poldervej 80, 9700 Brønderslev REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg nr. 1 til 12-godkendelse til svineproduktion på Poldervej 80,

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup

BRØNDERSLEV KOMMUNE. Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup BRØNDERSLEV KOMMUNE Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup REGISTRERINGSBLAD Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse til Tolstrupvej 82, 9320 Hjallerup Dato: Den 20. oktober 2014

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev.

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev. Ane Weinkouff Hjørringvej 600 9700 Brønderslev. Afdeling Plan og Miljø Dato: 25. juni 2013 J. nr.: 10/1888 Sagsbeh.: Marianne Heilskov Hanse Lokaltlf.: 9945 5843 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013

Ole Nannerup Jungetvej Roslev Den 17. juni 2013 Ole Nannerup Jungetvej 25 7870 Roslev ole@nannerup.net Den 17. juni 2013 Jungetvej 37 7870 Roslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 15. maj 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde

Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde 1 of 9 Solvang I/S 17-12-2014 Hejlskovvej 25 Sagsnr.: 14/38064 8544 Mørke Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om udvidelse i eksisterende stalde Syddjurs Kommune har den 31. oktober

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 1. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 1. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 26. september 2014 modtaget

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Mogens Hansen Stenstrup Byvej 8 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-6-16 Ref.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19c afgørelse om udvidelse pga velfærd, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær 7800 Skive 24. juli 2017 Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning ma 15 DE Skive Kommune har den 9. maj 2017 modtaget anmeldelse efter 11 i husdyrloven

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Nørhedevej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356

CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr. 24857356 Hans Skovgaard Horsbjergvej 1, 8653 Them hans@butik-skovgaard.dk 20. april 2015 EJD-2015-02199 Afgørelse om skift mellem dyretyper på Løgagervej 4, 8600 Silkeborg CVR nr. 15226331 CHR nr. 25179 Tlf. nr.

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper E R V H E R V T O E G K N M I I K L J O Ø G M I L J Ø Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 13.12. 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt Skift mellem dyretyper Kanalvej 24 Enslev 8500 Grenaa Efter 31 i bekendtgørelse

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 15. oktober 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 15. oktober 2014 Furvej 31 7800 Skive - Anmeldelsesordning 28 - Ensilagesilo - Afgørelse Skive Kommune har den 22. september 2014 modtaget de sidste

Læs mere

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015

Erik Bligaard Viborgvej Højslev Den 14. april 2015 Erik Bligaard Viborgvej 309 7840 Højslev bligaard24@hotmail.com Den 14. april 2015 Viborgvej 314 7840 Højslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring Skive Kommune har den 20. marts 2015 modtaget

Læs mere

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype

I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro. 31 afgørelse om skift i dyretype Side 1/5 I/S Hyldgård Dellerupvej 2, 7500 Holstebro Dato: 12-03-2014 Sagsnr.: 09.17.44-P19-8-14 Henv. til: Christian Skaaning Laursen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 7792 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Klosterhedevej 35,

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Produktionstilladelse samt dispensation til

Produktionstilladelse samt dispensation til POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Produktionstilladelse samt dispensation til mindre erhvervsmæssigt dyrehold, Øksenbjergvej 2, 7560

Læs mere

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds

1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 1. Tillæg til 12 Miljøgodkendelse af kvægbruget Morten Dalby Jensen Nørremarkvej 17 7451 Sunds Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift i dyretype efter 19d Strandbjerggård

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere