Revurdering af miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Dato: Sagsnr.: 16/512 Anders Aamand Andersen Staushedevejen 31 Web: Gesten Tlf: Revurdering af miljøgodkendelse Kvæg Revurderingen meddeles i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om husdyrbruget... 5 Resumé Afgørelse... 3 Vilkår for afgørelsen... 4 Offentliggørelse/høring, klageadgang Kort beskrivelse af husdyrbruget... 9 Dyrehold og driftsform... 9 Anlæg... 9 Arealer Redegørelse og vurdering Generelle forhold Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT Påvirkning af natur Sammenfatning Oversigt over slettede og ændrede vilkår Øvrige forhold Høringsberettigede Kopimodtagere af afgørelsen Bilag Side

4 Oplysninger om husdyrbruget Adresse Staushedevejen 31, 6621 Gesten Ejendomsnummer Matrikelnummer 27a V. Gesten By, Gesten m. fl. CVR CHR 6545 Ejendommens ejer Anders Aamand Andersen Husdyrbrugets ejer Anders Aamand Andersen Husdyrbrugets kontaktperson Anders Aamand Andersen Revurderingen omfatter følgende tidligere afgørelse: Godkendelse meddelt 27. marts 2008 efter Husdyrgodkendelsesloven 1. Resumé Ejendommen har en godkendt produktion på 20 goldkøer, 155 opdræt (9-24 mdr.), 92 kviekalve (0-9 mdr.) og 130 tyrekalve (43-59 kg.) alle af stor race, svarende til en total produktion på ca. 129 DE. Der er lavet vurderinger på ejendommens påvirkninger på naboer, natur, grundvand, overfladevand samt anvendelsen af BAT (bedste tilgængelige teknik). Ud fra disse vurderinger er der lavet vurdering af de eksisterende vilkår som enten er videreført eller slettet og erstattet af nye tidssvarende vilkår. Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og sammenskrivning af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse af 27. marts Revurderingen giver blandt andet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår ændres. Ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler for området og indførelsen af BAT for landbrugsejendomme. I afsnit 4 er der en opsamling af de ændrede vilkår samt begrundelse herfor. De øvrige vilkår i den reviderede godkendelse er vurderet at være i overensstemmelse med gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt. 1 Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2006

5 1 Afgørelse På grundlag af oplysningerne i afsnittet Vurdering har Vejen Kommune foretaget en revurdering af miljøgodkendelsen for virksomheden på Staushedevejen 31, Gesten. En revurdering af virksomhedens drift sker i henhold til 40 stk. 2 og 41 stk. 1-3 i Husdyrgodkendelsesloven. Den gennemførte revurdering giver anledning til, at Vejen Kommune ændrer visse vilkår i godkendelsen. Disse vilkår som forinden er varslet i henhold til husdyrgodkendelsesloven ændres ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens 41. De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse. Endvidere er utidssvarende vilkår sløjfet. Gældende vilkår fremgår ved nummerering med fed skrift. I afsnit 4 er der en oversigt over slettede og ændrede vilkår. De slettede vilkår er skrevet med kursiv. De ændrede vilkår, og sløjfning af vilkår samt kommunens beslutning om ikke at ændre de øvrige eksisterende vilkår, kan påklages som angivet i afsnit 4. De aktuelle vilkår vil blive revurderet senest ved den næstkommende revurdering. Der er sat vilkår til at næste revurdering skal finde sted i Vejen Kommune Helle Frank Jensen Teknik og Miljø Rådhuspassagen Vejen 3

6 Vilkår for afgørelsen De vilkår, som ikke ændres i den eksisterende miljøgodkendelse er overført til denne afgørelse, hvoraf nogle er blevet opdaterede tidssvarende. Utidssvarende vilkår er sløjfet. Vejen Kommune forudsætter, at ejendommen drives som det er beskrevet overfor kommunen. På baggrund af disse oplysninger og kommunens vurdering meddeler Vejen Kommune følgende vilkår: Generelle forhold Ved påbud tilføjes følgende 3 vilkår: 1. De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering. 2. Ændringer i ejerforhold skal meddeles Vejen Kommune. 3. Næste revurdering af husdyrbrugets samlede godkendelse er fastsat til Følgende vilkår fastholdes: 4. Husdyrbruget skal være autoriseret til økologisk drift, og drives efter Plantedirektoratets regelsæt for økologisk drift. Information om ændringer på husdyrbruget Følgende 2 vilkår fastholdes: 5. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen. 6. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Husdyrbrugets Indretning og drift Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 7. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang Dyretype Enhed Antal Malkekøer, Tung race Årsdyr 20 Kvier, 6-27 mdr., tung race Årsdyr 155 Småkalve, 0-6 mdr., tung race Årsdyr 92 Tyrekalve, 0-3 mdr., tung race Produceret 130 Foranstaltninger for at undgå forurening Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 8. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112. Følgende vilkår fastholdes: 9. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle, etc., der er omfattet af kravet 4

7 om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning. Opbevaringsanlæg Følgende vilkår fastholdes: 10. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild undgås, og der tages størst mulig hensyn til omgivelserne. Ved påbud tilføjes følgende 3 vilkår: 11. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget. 12. Der skal altid være opbevaringskapacitet for fast gødning på mindst 3 måneder (stald eller møddingsplads) til husdyrbruget. 13. Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes. Oplag af olie, kemikalier etc. Følgende 2 vilkår fastholdes: 14. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 15. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand. Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 16. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (Bek. nr af 10. december 2015). Affald Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 17. Opbevaring af olie og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier. Spildevand Følgende 2 vilkår fastholdes: 18. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således, at unødigt spild undgås i videst muligt omfang. 19. Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Støjgrænser Følgende vilkår fastholdes: 5

8 20. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende værdier. Tidsrum Max. lydniveau Mandag fredag kl db(a) kl db(a) Lørdag kl db(a) kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Tabel 2 Støjgrænser. Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl ) må ikke overstige 55 db (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land. Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 21. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde. Fluer og Skadedyr Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 22. Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut 2. Følgende vilkår fastholdes: 23. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v). Ammoniak Følgende vilkår fastholdes: 24. Spalter rengøres med spalteskrabere 6 gange dagligt, med et timeinterval på hver 4. time, så det sikres, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne. BAT Følgende vilkår fastholdes: 25. Skrabeanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med producentens procedure for vedligehold en gang årligt. Ved påbud tilføjes følgende 8 vilkår: 2 Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr, 6

9 26. Der skal opsættes vandmåler på vandledningen senest 31. januar 2017 til måling af dyreholdets vandforbrug. 27. Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet. 28. Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør. 29. Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør. 30. Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma. 31. Spalteskraberen skal være forsynet med timer eller lignende. Egenkontrol Følgende 2 vilkår fastholdes: 32. Datoer for egenkontrol af skraberanlæg registreres. 33. Husdyrbruget skal føre registreringer over den til enhver tid gældende produktion på husdyrbruget. Registreringerne kan bestå af gødningsregnskaber, slagteriafregninger eller lignende. Hvis gødningsregnskabet omfatter flere ejendomme, skal gødningsregnskabet suppleres med slagteriafregninger eller lignende, der dokumenterer dyreholdet på Staushedegården. Denne registrering skal ved miljøtilsynets besøg på husdyrbruget kunne forevises som dokumentation for godkendelsens bestemmelse om husdyrholdets størrelse. Opgørelse af dyreholdet på ejendommen skal for goldkøer, kvier og småkalve som et årsgennemsnit af antal dyr for hver enkelt dyretype på grundlag af bilag 1 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. For tyrekalveproduktionen skal opgørelsen ske ud fra antal producerede dyr pr. år. Opgørelsen foretages pr. planperiode fra 1. august til 31. juli. Ved påbud tilføjes følgende vilkår: 34. Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/robotskraberen er i drift og vedligeholdes. Enhver form for driftsstop på skraberen med angivelse af årsag og varighed. Registrering af el-forbrug samt de aflæste værdier med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget. Registrering for aflæsning af vandforbrug med aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget. Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder). Grovfoderanalyser. 7

10 Offentliggørelse/høring, klageadgang Forudgående inddragelse af offentligheden I forbindelse med revurderingen har der været gennemført procedure om forudgående inddragelse af offentligheden jf. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering i Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted uge og på kommunens hjemmeside. Der er ikke indkommet bidrag. Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos ejer, som har haft følgende kommentarer (kursiv): Side 7 7, 12 8 Kommentar Vilkår 27 om aflæsning vandmåler hvert halve år skal fjernes. Forbruget skal i forvejen indberettes årligt til Vejen Kommune. Vilkår 33 om energikonsulent skal fjernes, det anførte energiforbrug på side 12 er for begge ejendomme med 5 markvandingsmaskiner. Vilkår 36 Endags foderkontrol skal fjernes, da det kræver, at kvierne vejes. Offentliggørelse af afgørelse og underretning af klageberettigede Kommunens afgørelse af revurderingen vil blive offentliggjort i Ugeavisen, Vejen-Brørup- Holsted i uge 41 samt på kommunens hjemmeside. Endvidere er afgørelse af revurderingen sendt til organisationer og myndigheder, der fremgår af afsnittet Underretning om afgørelsen. Du kan klage over kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet senest jf. vedlagte klagevejledning. 8

11 2 Kort beskrivelse af husdyrbruget Husdyrproduktionen er miljøgodkendt efter husdyrgodkendelseslovens 11. Godkendelsesmyndigheden skal derfor regelmæssigt og mindst hver 10. år tage husdyrbrugets samlede miljøgodkendelse op til revision og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter husdyrgodkendelseslovens 41. Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Dyrehold og driftsform Det tilladte dyrehold er vist i tabellen nedenfor. Dyretype Enhed Antal DE Malkekøer, tung race Årsdyr 20 26,7 Småkalve, 0-9 mdr. Årsdyr 92 27,1 Kvier, 9-24 mdr. Årsdyr ,8 Tyrekalve, kg. Produceret 130 1,4 I alt 129 Tabel 1. Dyrehold på ejendommen Driftsform: Dyreholdet består af goldkøer og kvier samt tyrekalve til salg. Husdyrbruget drives økologisk. Anlæg Husdyrbruget ligger nordvest for Gesten. Bygningernes anvendelse og placering på ejendommen er vist i tabellen og figuren herunder. Nr. Anvendelse Størrelse Staldsystem Dyr Antal 1 Ungdyr og goldkøer m 2 Sengestald med spalter og skraber Goldkøer 20 2 Kviestald spalter 300 m 2 Sengestald med spalter og skraber Kvier Kælvningsbokse 100 m 2 Dybstrøelse Kviekalve 92 4 Kalvebokse 125 m 2 Dybstrøelse Tyrekalve Kalvebokse 200 m 2 Dybstrøelse 6 Fodersilo 7 Maskinhus 8 Ensilagesilo 300 m 2 9 Gyllebeholder m 3 10 Gyllebeholder m 3 11 Beboelse 12 Garage Tabel 2. Ejendommens indretning samt fremtidig fordeling af dyr. Bygningsnumre jf. figur 1 nedenfor. 9

12 Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger og anlæg 10

13 Arealer Arealerne er godkendt under Gesten Kærvej 3, og derfor er vilkårene til arealerne ikke overført til denne revurdering. 3 Redegørelse og vurdering Der er lavet vurdering af ejendommens påvirkning på naboer, natur, overfladevand og anvendelse af BAT. Vurderingen har givet anledning til, at der påbydes nye vilkår. Nye vilkår og ændringer i vilkår er lavet på baggrund af nye regler på området og indførelsen af BAT for husdyrbrug. Generelle forhold Spildevand, mængde og afledning Spildevand fra produktionen udgøres af rengøringsvand fra maskiner, vaskevand fra stalde, tagflader samt befæstede arealer. Vaskevand, hvor der kan forekomme gødningsrester og andre forurenende stoffer, ledes til gyllebeholderen. Tagvand løber i dræn. Vejen Kommune vurderer, at afledningen af spildevand lever op til de miljømæssige krav, og der derfor ikke er grundlag for at påbyde ændringer under henvisning til BAT på området. Husdyrgødning og opbevaringsanlæg Mængden af husdyrgødning er vist i tabellen herunder. Gødningstype Mængder i m 3 Flydende husdyrgødning inkl. overfladevand fra plansiloanlæg og rengøringsvand 625 m 3 Tabel 3. Oversigt over gødningsproduktionen Virksomhedens opbevaringsanlæg til husdyrgødning er vist i tabellen herunder. Opbevaringsanlæg Opførelsesår Kapacitet m 3 Gyllebeholder, Staushedevejen m 3 Gyllebeholder, Staushedevejen m 3 Gyllebeholder, Gesten Kærvej m 3 Gyllebeholder, lejet, Staushedevejen m 3 Gyllebeholder, lejet, Gesten Kærvej m 3 Kanaler, Gesten Kærvej m 3 Gyllekanaler og fortank, Staushedevejen m 3 Samlet kapacitet gylle m 3 Tabel 4. Oversigt over opbevaringsanlæg 11

14 Gyllebeholderne ligger udenfor risikoområde og længere væk end 100 m fra vandløb og søer 3. Der deles gødningsopbevaring med Gesten Kærvej 3, hvorfra kommer der m 3 flydende husdyrgødning. Med en samlet gødningsproduktion på m³ gylle og en opbevaringskapacitet på m³ er der en opbevaringskapacitet på (9.099/7.640*12 mdr.) 14,3 måneder. Husdyrgødningsbekendtgørelsens anbefaling om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet er således opfyldt. Fast husdyrgødning fra småkalvene anvendes enten som flydelag eller udspredes direkte, når dette er muligt. Fast gødning, der har ligget i stald i mindre end 3 måneder, skal opbevares på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder eller i gyllebeholder som flydelag. Stak på møddingsplads skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt, fluer og ammoniakfordampning. Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv. Energi og vandforbrug Virksomhedens energi- og vandforbrug er vist i tabellen herunder. Energi Elforbrug Dieselolie Mængde pr. år kwh L Vand Ca m 3 Tabel 5. Energiforbrug, Der er ingen normtal for energiforbrug på husdyrbrug, hvor hovedproduktionen er kvier. Men Videnscenter for Landbrug 4 har angivet at ca. 66 % af forbruget af elektricitet i en malkekvægbesætning går til malkning og mælkekøling. Bedriftens 129 DE svarer ca. til en malkekvægbesætning på 103 årskøer, her ville normforbruget være kwh. Et normforbrug for kviebesætningen på 129 DE vil kunne sættes til ca. 1/3 af kwh kwh for 20 malkekøer, hvilket bliver ca kwh. Energiforbruget svarer til det, der kunne forventes. Vandforsyningen til husdyrene sker fra egen boring. Der er ingen tilladelse til indvinding af drikkevand. Hvis der bruges vand fra egen boring som drikkevandskilde til dyreholdet, skal der søges tilladelse hos Vejen Kommune, Team Vandmiljø. 3 Bekendtgørelse nr. 594 af (husdyrgødningsbekendtgørelsen) 4 Videnscentret for Landbrug, Spar energi på kvægbedriften, juni

15 Anlæg og begrænsning af eventuelle gener for naboer Transporter til og fra ejendommen Transporter til og fra ejendommen sker ad Staushedevejen. Transporter vedrørende markarbejde er ikke medregnet. Hovedparten af transporter til og fra ejendommen med foderstoffer og levering/afhentning af dyr samt transporter af husdyrgødning sker fortrinsvis i dagtimerne, men kan forekomme på alle tider af døgnet. Antallet af transporter er opdateret i forhold til de anslåede transporter i miljøgodkendelsen, så de nu passer med det aktuelle antal transporter til og fra ejendommen. Transporttype Transporter pr. år Husdyrgødning 155 Foder, indkøbt og eget 212 Levende dyr til og fra ejendommen 300 Brændstof 4 Halm 20 Mælk 0 Renovation 52 Erhvervsaffald 4 Døde dyr 18 I alt pr. år 765 Tabel 6. Transporter til og fra ejendommen Støv og støj Foderet opbevares i lukkede siloer og i foderlade, som begrænser eventuelle støvgener, men der kan forekommer støv, når kornet blæses ind i siloen. Ejendommens beliggenhed gør, at der ikke vil komme støvgener fra ejendommen. Støjbelastning af naboer kan forekomme i forbindelse med intern transport, pumper, kompressorer, staldventilation, udmugning mv. Der er støj fra indblæsning af korn i fodersiloen ved høst. Indblæsningen varer ca. 2 døgn og foregår i almindeligvis i august. I Støjvejledningen 5 anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Man bør ved fastlæggelse af støjgrænser, ved de nærmeste boliger, anvende de grænseværdier der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. Disse værdier er anvendt i godkendelsen. Det vurderes, at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjkilder primært er aktive i driftsperioden mellem kl og Der fastholdes et generelt vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Vejen Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede. 5 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder 13

16 Lys Lyset i stalden tændes ved solnedgang og til ca. kl Da staldene er placeret forholdsvist dækket fra offentlige veje og huse, forventes der ikke at strømme lys ud, som kan genere naboer og trafikken på vejene. For også at sikre et reduceret energiforbrug påbydes der vilkår om, at lyset slukkes efter endt aktivitet på pladser med arbejdsbelysning. Skadedyr Ejendommen drives økologisk, og der bruges ikke kemiske midler mod fluer og skadedyr. På ejendommen sker der bekæmpelse af fluer ved hyppig udmugning. Fluer bekæmpes efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut. Der holdes rent og ryddeligt på og omkring ejendommen for at undgå, at rotter slår sig ned. Konstateres der rotter kontaktes kommunen for rottebekæmpelse. Rotter overfører sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn. Vejen Kommune henstiller til, at de autoriserede kasser med rottegift placeres og tilses, så mennesker og husdyr ikke uforvarende kommer i kontakt med giften, og at der generelt holdes pænt og ryddeligt omkring ejendommen. Der fastholdes vilkår om, at fluer bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut 6 tidligere Statens Skadedyrslaboratorium. På baggrund af husdyrbrugets valgte drift og metoder til skadedyrsbekæmpelse vurderer Vejen Kommune, at der ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende. Lugt Lugt stammer fra opbevaring, transport og udbringning af husdyrgødning og fra selve produktionsbygningerne. Lugtgenegrænserne er senest blevet beregnet i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen og er ifølge ansøgningsskema nr overholdt. Lugtemission fra staldene og geneafstand fra beboelsesområder er beregnet ud fra følgende:3,0 km, afstand til nærmeste samlede bebyggelse (Ribe-Vejle Landevej) er ca. 3,3 km og afstand til nærmeste nabo uden landbrugspligt er ca. 241 m. Der er ikke andre ejendomme med husdyrbrug over 75 DE indenfor 300 m fra anlægget. I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes i kommunernes vurdering af, om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener. 6 Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr, 14

17 Ifølge beskyttelsesniveauet er lugtgeneafstandene afhængige af typen af boligområder. For eksempel er geneafstanden fra husdyrbruget til en beboelse i landområde kortere end geneafstanden fra husdyrbruget til byzone, da beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv forventes at have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. De fastsatte genekriterier i den nye lugtvejledning er udelukkende gældende i forhold til etableringer, udvidelser og ændringer. Beskyttelsesniveauet kan derfor ikke kræves overholdt, når der er tale om revurdering af et eksisterende brug, medmindre det er teknisk og økonomisk muligt for landmanden. Husdyrgodkendelseslovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er dog overholdt. Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Model Ansøgt Nudrift Ansøgt Bebyggelse Kumulation Ukorrigeret geneafstand Ukorrigeret geneafstand Korrigeret geneafstand Korrigeret geneafstand, Nudrift Vægtet gennemsnitsafstand Genekriterie overholdt? Enkelt bolig Samlet bebyggelse Byzone 0 FMK 27,30 m 27,30 m 27,30 m 27,30 m 240,71 m JA 0 FMK 48,53 m 48,53 m 48,53 m 48,53 m 3.023,72 m JA 0 FMK 86,32 m 86,32 m 86,32 m 86,32 m 2.962,10 m JA Tabel 7. Lugtgeneafstande for husdyrbruget ( Ved lugtberegning regnes fra midten af den samlede bygningsmasse med dyr. Derfor er afstanden anderledes end den faktiske afstand. Kriterierne for maksimal lugt på 5 OUe/m 3 for byzone, 7 OUe/m 3 for samlet bebyggelse og 15 OUe/m 3 for enkeltbolig er dermed overholdt. Der kan lokalt forekomme gener som følge af udbringningen og transporten af husdyrgødning, og det kan ikke udelukkes, at dette lokalt kan opleves som generende. Ejendommens udbringningsarealer er beliggende i landzone og i forbindelse med drift og udbringning af husdyrgødning forventes der ikke at være gener, der overstiger det niveau, som bør accepteres ved bolig på landet. Det forventes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der er stillet generelt vilkår til forebyggelse af lugtgener. Affald Døde dyr lægges placeres ca. 20 m fra stald og 50 m fra offentlig vej, hævet over jorden under en kadaverkappe. De døde dyr afhentes af DAKA. Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr 7. Dyrlægen tager veterinært affald med. 7 Fødevareministeriet, Bek. nr. 558 af

18 Erhvervsaffald opbevares i container og afhentes efter behov af renovationsfirma. Olieaffald afhentes af privat renovationsfirma (Marius Pedersen). Der er ingen kemikalieaffald på ejendommen. Oplag af olie og kemikalier Der er ingen kemikalier på ejendommen. Der er en olietank fra 2007 placeret overjordisk på fast gulv indendørs. Hydraulikolie og smøreolie opbevares i godkendte tromle indendørs på fast gulv uden afløb. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT Med begrebet Bedst Tilgængelig Teknologi menes den teknik, som mest effektivt giver et høj beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument). Vurderingerne for anvendelse af BAT skal ske i forhold til følgende aspekter: 1. Management/Godt landmandskab 2. Fodringsstrategier 3. Staldsystemer 4. Forbrug af vand og energi 5. Opbevaring af husdyrgødning 6. Udbringning af husdyrgødning Følgende er angivet af ejer (markeret med kursiv): Ad 1. Management/Godt landmandskab Forbrug af vand, el, diesel og fyringsolie registres i driftsregnskabet. Husdyrbrugets forbrug af øvrige ressourcer indgår i driftsregnskabet. Der holdes rent i og omkring stalde og lader for at undgå tilhold af rotter og andre skadedyr. Bedriftens medarbejdere oplæres ved sidemandsoplæring og sættes på den måde ind i driften, og de forhold vedrørende miljø, som man skal være særlig opmærksom på. Der tages hensyn til naboerne, når der pumpes gylle fra stalden til beholderen. Der pumpes så vidt muligt ikke, når vinden bærer over til naboen. Vejen fejes ren efter kørsel med gyllevogn. Der er udarbejdet en liste over firmaer og myndigheder, som skal kontaktes ved uheld og lignende. Drikkeventiler efterses og justeres rutinemæssigt, der holdes øje med evt. vandspild, og lækager på vandinstallationer repareres hurtigst muligt. Ad 2: Fodringsstrategier I henhold til BREF dokumentet er det BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov. 16

19 Foderplanen udarbejdes i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Der tages analyser af alt grovfoder og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Ad 3: Staldsystemer Der er beregnet et teoretisk BAT niveau på ca. 532 kg N/år. Det faktiske BAT-niveau er ca. 538 kg N/år ( Vejen kommune vurderer, at 6 kg N/år over det beregnede teoretiske BAT-niveau er under bagatelgrænsen, og at BAT vedrørende ammoniakreduktion dermed er overholdt. Der anvendes spalteskrabere som redskab til at minimere ammoniakemissionen. Stalden er opbygget efter princippet om fri adgang til afgræsning, hvilket i varme perioder betyder at lugt og ammoniak er mindre koncentreret, og dermed mindre risiko for øget koncentration af ammoniak til nærliggende naturarealer. Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primært er forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt. Ad 4: Vand og energi Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt. Staldene sættes i blød, inden de vaskes. Staldene er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Der er etableret dagslysstyring på vågebelysning i staldene. Der udskiftes til LED-belysning eller tilsvarende energibesparende belysning, når lamper og armaturer skal udskiftes. Ad 5: Opbevaring af husdyrgødning Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle. Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der senest 14 dage efter, at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag. Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene. Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for, om der skulle være tegn på begyndende utætheder. Ad 6: Udbringning af husdyrgødning Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov. Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer. Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv. 17

20 Vejen Kommunes vurdering For oplag af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav på området vil være tilstrækkelig til at opfylde kravet til anvendelse af BAT. For udbringning af husdyrgødning vurderer Vejen Kommune, at gældende lovkrav er BAT, da yderligere krav vil være uforholdsmæssigt dyre i forhold til den opnåelige miljøeffekt. Ud fra en vurdering af omkostninger og miljøgevinst vurderer Vejen Kommune, at der på nuværende tidspunkt er mindre områder for ejendommen, hvor der skal laves yderligere tiltag for at opfylde kravet til BAT-niveau. Ved påbud stilles der vilkår til BAT på områder vedrørende foder. Ud fra ovennævnte oplysninger og med de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT. Påvirkning af natur Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg i eller op til Natura 2000-områder på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder. Der er fastsat beskyttelsesniveauer til maksimal tilladte ammoniakdepositioner på naturområder i kategori 1, 2 og 3. Se nedenstående afsnit. Kategori 1 For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug på mellem 15 DE og 500 DE indenfor m fra naturarealet, samt antallet af husdyrbrug på over 500 DE, som påvirker naturarealet med over 0,3 kg N/ha. Der er ingen kategori 1 natur nær ejendommen. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 86 (habitatområde nr. 75) Vejen Mosen mere end 5 km sydvest for ejendommen. Påvirkning af kategori 2 naturområder For naturområder i kategori 2 ( 7 arealer udenfor Natura 2000 områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha. Der er ingen kategori 2 natur nær ejendommen. Nærmeste kategori 2 natur er en hede ca. 7,5 km nordvest for ejendommen. Påvirkning kategori 3 naturområder Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelseslovens 23 foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. De såkaldte kategori 3 naturområder. For disse naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år i forhold til ammoniak på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på over 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er 3 beskyttede heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove, som ikke er omfattet kategori 1 og 2 natur. 18

21 Da der ikke sker en udvidelse af produktionen i forbindelse med revurderingen, er beskyttelsesniveauet for kategori 3 naturtyper overholdt. Sammenfatning Ved den gennemførte revurdering er der foretaget flere ændringer af vilkårene med begrundelsen, at hidtidige vilkår er forældede. Der er tilføjet nye vilkår til erstatning, der er tilføjet nye vilkår vedrørende BAT på grund af den teknologiske udvikling, og der er slettet vilkår fordi der er kommet ny lovgivning på det området, som vilkåret dækkede. I afsnit 4 er der en fuldkommen oversigt over ændringerne med begrundelse for ændringerne. 19

22 4 Oversigt over slettede og ændrede vilkår Ved den gennemførte revurdering er der foretaget følgende vilkårsændringer: Slettede/erstattede vilkår: o Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og det tilhørende ansøgningsskema med skemanr.: 1467 og eftersendte oplysninger, og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår. Begrundelse: Forældet. o Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Begrundelse: Forældet. o Den første revurdering af miljøgodkendelsen vil ske i Begrundelse: Forældet. o Virksomhedens maksimale tilladte produktion er følgende: Dyretype Antal Enhed Antal til 1 DE DE Malkekøer, tung race (goldkøer) 20 Årsdyr 0,85 23,53 Kvier (9-24 mdr.) 155 Årsdyr 2,66 58,27 Småkalve (0-9 mdr.) 92 Årsdyr 4,46 20,60 Tyrekalve (43-59 kg) 130 Produceret dyr 101,56 1,28 I alt 103,68 Tabel 1. Begrundelse: Ændret praksis. o Der accepteres en variation på 10 % af dyreholdet indenfor hver dyretype, dog således, at det maksimale dyrehold beregnet over planperioden (1. august til 31. juli) ikke må overstige det godkendte antal på 103,68 dyreenheder. o Goldkøer skal være på græs på harmoniareal i 6 måneder pr. år. Kvieopdræt skal være på græs på harmoniarealet i 6 måneder pr år, og græsarealer der ikke indgår som harmoniareal, skal afgræsses 1 måned pr. år. o Ændringer af udbringningsarealet for den kommende planperiode skal anmeldes til kommunen, senest 1. august. Kommunen vurderer, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare. Kommunens tilkendegivelse gives inden 1. oktober, hvorefter anmeldelsen enten kan trækkes tilbage, eller der fremsendes en ny. En ny anmeldelse skal i givet fald være kommunen i hænde senest 15. oktober. Hvis kommunen har indsigelser imod de nye arealer, meddeles det inden 31. december. Begrundelse: Forældet. 20

23 o Den tilladte husdyrproduktion, er givet på grundlag af følgende harmonikrav: 1,4 Dyreenheder (DE)/ha/planår. Begrundelse: Forældet. o Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: * Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: * Tilsynsmyndigheden, Vejen Kommune, tlf.: o Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle, etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning. o Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så pumpen ikke kan startes utilsigtet. Begrundelse: Ændret praksis. o Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af gyllebeholderne og på pumpen, der pumper gylle ud i marken, skal der være monteret en anordning, der sikrer, at pumpen slår fra automatisk, når der er pumpet, hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn. Alternativt kan der etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der står en gyllevogn under udløbet. Begrundelse: Ændret praksis. o Pumpeledning af gylle ud i marken skal dimensioneres for det tryk, de bliver udsat for. Endvidere skal etablering af pumpeledningen opfylde de retningslinier, som er beskrevet i Landbrugets byggeblad nr om rør og pumpeledning med tilslutning. Byggebladet er vedlagt som bilag. Begrundelse: Forældet. o Pumpeledningen til gylle ud i marken skal indtegnes præcist på et kort, og skal indsendes til Vejen Kommunes Plan-, Byg- og beredskabsafdeling straks efter at ledningen er etableret. Arbejdet med etablering og installering af pumpeledning skal uføres af en autoriseret kloakmester, som også skal stemple og underskrive det indsendte kort. Begrundelse: Forældet. o Opbevaring af dybstrøelse i marken skal ske i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vejledning september 2004 eller senere udgave. Vejledningen er vedlagt som bilag. Begrundelse: Ændret praksis. o Der skal udarbejdes en afløbsplan for anlæggets spildevandssystem. Afløbsplanen incl. eventuelle bemærkninger hertil skal udarbejdes af autoriseret kloakmester. Afløbsplanen skal sendes til Vejen Kommune, att.: Natur & Miljø, senest 1. maj Begrundelse: Forældet. o Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende lade dokumentere, at førnævnte vilkår om støjgrænser er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang 21

24 årligt. Dokumentation skal ske ved måling af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993. Målingerne skal foretages af et målefirma / institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde. o Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium. Begrundelse: Ændret praksis. o Olietanke skal drives jf. Miljøministeriets gældende Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 med ændringer). Begrundelse: Ændret praksis. o Opbevaring af dieselolie og spildolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står overdækket på fast og tæt bund, således at spild opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Begrundelse: Ændret praksis. o Olietanke skal drives jf. Miljøministeriets gældende Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (På godkendelsestidspunktet Bekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007). Begrundelse: Ændret praksis. o De forpagtede marker nr. 15, 15-1 og 34-1 på henholdsvis Gesten Kærvej 1 og Staushedevejen 5a, 6621 Gesten, matr.nr: 7c og 8k og ejerlav: V. Gesten by, Gesten (jf. figur nr.5) må ikke tilføres anden husdyrgødning end den, der afsættes af afgræssende dyr. Begrundelse: Forældet. o De forpagtede marker nr. 15, 15-1 og 34-1 på henholdsvis Gesten Kærvej 1 og Staushedevejen 5a, 6621 Gesten, matr.nr: 7c og 8k og ejerlav: V. Gesten by, Gesten (jf. figur nr.5) må ikke omlægges/pløjes. Begrundelse: Forældet. 22

25 Tilføjede vilkår: o De udstedte påbud skal overholdes senest 3 måneder efter meddelte revurdering. o Ændringer i ejerforhold skal meddeles Vejen Kommune. o Næste revurdering af husdyrbrugets samlede godkendelse er fastsat til o Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang Dyretype Enhed Antal Malkekøer, Tung race Årsdyr 20 Kvier, 6-27 mdr., tung race Årsdyr 155 Småkalve, 0-6 mdr., tung race Årsdyr 92 Tyrekalve, 0-3 mdr., tung race Produceret 130 Begrundelse: Ændret praksis. o Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112. o Der skal altid være opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder. o Der skal altid være opbevaringskapacitet til fast husdyrgødning på mindst 3 måneder (stald eller møddingsplads) til husdyrbruget. o Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpning i så fald kan afbrydes. o Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag, på tæt bund og uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke jf. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mv. (Bek. nr af 10. december 2015). o Opbevaring af olie og kemikalieaffald skal ske i overensstemmelse med vilkårene for opbevaring af olie og kemikalier. o Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at ovenstående vilkår om støj er overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt. Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/

26 Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som af Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde. o Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agroøkologisk Institut8. Begrundelse: Ændret praksis. o Der skal opsættes vandmåler på vandledningen senest 31. december 2016 til måling af dyreholdets vandforbrug. o Vandmåleren skal aflæses halvårligt. o Udendørs arbejdsbelysninger skal slukkes efter endt aktivitet. o Hos kalve på dybstrøelse/anden strøelse skal der ske hyppig udmugning, og overfladen skal holdes ren og tør. o Hos større dyr på dybstrøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør. o Analyser af grovfoderet skal udføres af akkrediteret analysefirma. o Spalteskraberen skal være forsynet med timer eller lignende. o Husdyrbrugets energiforbrug skal gennemgås af en energikonsulent eller tilsvarende energifaglig kompetent person senest december Der skal udarbejdes dokumentation for, at husdyrbrugets energiforbrug er gennemgået og prioriterede forslag til hvilke besparelser, der kan opnås teknologien til gennemførelsen samt et foreløbigt overslag på omkostningerne ved at gennemføre tiltaget. Dokumentationen skal være Vejen Kommune i hænde senest 10. februar o Følgende skal føres i en driftsjournal, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberen/robotskraberen er i drift og vedligeholdes. Enhver form for driftsstop på skraberen med angivelse af årsag og varighed. Registrering af el-forbrug samt de aflæste værdier med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget. 8 Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr, 24

27 Registrering for aflæsning af vandforbrug med aflæste værdier - med eventuelle gennemførte tiltag for at reducere forbruget. Årsopgørelse over forbruget af dieselolie (år og mængder). Endags foderkontroller. Grovfoderanalyser. Øvrige vilkår i miljøgodkendelse af marts 2008 er fundet at være i overensstemmelse med gældende regler og praksis. Revurderingen har derfor ikke medført væsentlige ændringer af disse vilkår. 25

28 5 Øvrige forhold Høringsberettigede Anders Aamand Andersen, Staushedevejen 31, 6622 Gesten Kopimodtagere af afgørelsen Embedslægerne i Region Syddanmark, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet for Trekantområdet, att. Bent Holgersen, Hvedevænget 30, 6600 Vejen, Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret Museet på Sønderskov, Bilag 1. Klagevejledning. 26

29 Bilag 1. Klagevejledning, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 868 af Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvem kan klage Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf Til hvem skal der klages Der skal klages direkte til Natur- og Miljøklagenævnet. Se vejledning på Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefrist Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. 79. Gebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen. Domstolsprøvelse Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. 90. Opsættende virkning En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. 81. Dette vil være angivet i afgørelsen. Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse. 27

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække.

Ikke godkendelsespligt på opførelse af udendørs verandaer på tre eksisterende fjerkræstalde på ejendommen Østerholm, Læborgvej 52, 6622 Bække. ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 28. juli 2016 Sagsnr.: 16/12362 VICUS P ApS Ny Kongensgade 1 1472 København K Att.: Østerholm CVR-nr.: 25576438 Kontaktperson: Majbrit

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding

Afgørelse om ændring af dyrehold på eksisterende husdyrbrug på Ribevej 84, 6630 Rødding TEKNIK OG MILJØ TEAM ERHVERVSMILJØ Dato: 17-06-2015 Sagsnr.: 15/17029 Hans Skøtt Warming Ribevej 84 6630 Rødding Kontaktperson: Majbrit Holst Nielsen Dir. tlf.: 7996 6268 E-mail: mhni@vejen.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Afgørelse om emissionsbaseret tilpasning af produktionen på husdyrbruget

Afgørelse om emissionsbaseret tilpasning af produktionen på husdyrbruget ERHVERVSMILJØ - TEKNIK & MILJØ Erhvervsmiljø - Teknik & Miljø Dato: 30. marts 2017 Sagsnr.: 17/4576 Søren Ulrik Lund Brem Nordvej 1 6630 Rødding Kontaktperson: Helle Frank Jensen Dir. tlf.: 7996 6257 E-mail:

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod

Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod Revurdering af miljøgodkendelse for svinebruget på Store Hejbølvej 11, 6870 Ølgod I henhold til 41 stk 3 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendt den 11. oktober 2016 Udarbejdet

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej

Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Søndermarksvej Sønderskov I/S Søndermarksvej 12 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 25. september 2013 Journal nr. 2013-18858 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 E-mail thlkk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46

Dyretype Staldsystem Antal Antal DE. Malkekøer u. opdræt, t.r. Sengestald med fast gulv ,26. Opdræt 0-6 mdr., årsdyr, t.r. Dybstrøelse 35 9,46 Erling Gert Nielsen 25-11-2016 Lemmervej 12 Sagsnummer.: 16/36725 8544 Mørke Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Trine Jensen Tlf.: 87 53 54 10 Syddjurs Kommune har den 29.9.2016 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af dyrehold skift af dyretype Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing, CVR nr. Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted

Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Brian Nordahl Simonsen Gedevejlevej 8 8722 Hedensted Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Sagsbeh.: Mette Højby Direkte nr.: 7975 5678 mette.hoejby@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Anne-Marie Krogsgård Vejlebæksvej 10 5300 Kerteminde Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail:

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE.

Miljøgodkendelse. Kvægbrug. Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. VEJEN KOMMUNE. VEJEN KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ I/S Ravnholdt Koldingvej 23 6630 Rødding Dato: 14.07.07 Sagsnr.: 15/11191 E-mail: Teknik@vejen.dk Web: www.vejen.dk Tlf: 7996 5000 Miljøgodkendelse Kvægbrug Miljøgodkendelsen

Læs mere

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi

Den 11. februar 2014. Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup. Ændring af vilkår omkring miljøteknologi Tillæg til miljøtilladelse af minkproduktion på Ringemarken 36, 5450 Otterup Ændring af vilkår omkring miljøteknologi CVR. Nr. 29525757 Den 11. februar 2014 RÅDHUSPLADSEN 2 5450 OTTERUP TELEFON 6482 8282

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Sdr. Vornæsvej 31, 5700 Svendborg, CVR nr Frank Madsen Sdr. Vornæsvej 31 5700 Svendborg noregaard@taasingemail.dk Byg, Natur og Miljø Natur og Miljø Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Jette.raal.stockholm@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9,

Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på husdyrbruget Sneum Kirkevej 9, Gunnar Hansen Sneum Kirkevej 9 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. december 2013 Journal nr. 2013-26942 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Afgørelse om accept af udvidelse af dyreholdet

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om 2. tillæg til eksisterende miljøgodkendelse for

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016

Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Mads Jørgen Feldborg Helms Isenbjergvej 19 Gludsted 7361 Ejstrupholm 31. marts 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Isenbjergvej 17B, 7361 Ejstrupholm Ikast-Brande Kommune har den 22. marts 2016, modtaget

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Martin V. Rasmussen Svanemosevej 1 Solbjerg 4270 Høng DATO 17. juni 2009 SAGSNR. 326-2007-14836 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Plan, byg og miljø Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Center Natur og Miljø

Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Landmand Lars Lomholt Præstevej 11, Årestrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.44-P19-15-14 Ref.: Lone

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere