10 tilladelse af ammekvægs- og svineproduktion på Grønnebjærgvej 47 ved Kr. Eskilstrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 tilladelse af ammekvægs- og svineproduktion på Grønnebjærgvej 47 ved Kr. Eskilstrup"

Transkript

1 10 tilladelse af ammekvægs- og svineproduktion på Grønnebjærgvej 47 ved Kr. Eskilstrup Ansøger: Jan Olsen Myndighed Holbæk Kommune Ejendomsoplysninger Grønnebjærgvej 47 Natur, Miljø og Landskab 4630 Kr. Eskilstrup Gl. skovvej Regstrup Ejendomsnummer Sagsbehandler Henriette Fries Matrikelnummer Bedriftsoplysninger Matr. 11 b, Bukkerup By, Soderup Telefon CVR-nummer Dato 2. juli 2012 CHR-nummer Journalnummer 12/59658

2 Indholdsfortegnelse Den samlede tilladelse består af 4 sammenhængende dele: 0. et kort resume 1. selve afgørelsen med klagevejledning 2. de vilkår der er forudsætningerne for godkendelsen 3. den miljøtekniske redegørelse og de vurderinger der ligger til grund for godkendelsen. Redegørelsen beskriver landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der er fra husdyrproduktionen. Her er også beskrevet hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger der iværksættes i forbindelse med godkendelsen. Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med kommunens vurderinger af hvorvidt der forventes en væsentlig effekt på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de omkringboende. I de tilfælde hvor det er vurderet, at der kan være væsentlige påvirkninger, henvises til de vilkår der er stillet for at imødegå påvirkningen. Indholdsfortegnelse Ikke teknisk resumé Holbæk Kommunes afgørelse Høring Offentliggørelse Klagevejledning Vilkår for miljøtilladelsen Generelle vilkår Vilkår vedrørende anlægget Vilkår vedrørende udbringningsarealer Vilkår vedrørende ophør af produktion Vilkår vedrørende dokumentation Tilladelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse Baggrund Sagsforløb Anlæg Husdyrproduktion Gødningsproduktion og opbevaring Anlæg afstandskrav vandforsyning, vandløb og bebyggelse Anlæg afstandskrav by- og landzone m.v Anlæg - ammoniaktab Anlæg lavbundsarealer Anlæg landskabelige værdier og kulturmiljøer Kommunens samlede vurdering af anlægget Arealer Harmoniareal Husdyrgødning, gødskning og gødningshåndtering Udbringningsteknik Udbringningsarealer Natura 2000 og beskyttede naturtyper Udbringningsarealer - nitratfølsomhed Udbringningsarealer fosforbelastning Udbringningsarealer nitratfølsomme vandindvindingsområder Bilag 1: Situationsplan efter udvidelsen

3 0 Ikke teknisk resumé Jan Christian Olsen, ejer af Grønnebjærgvej 47, 4360 Kirke Eskilstrup, har søgt om at udvide det eksisterende dyrehold på sin ejendom. Det eksisterende dyrehold består af 20 søer, 450 smågrise/slagtesvin, 45 ammekøer, 2 tyre og 50 opdræt. Det svarer til 70,62 DE. Han ønsker at udvide produktionen med 50 smågrise/slagtesvin og 3 ammekøer, så produktionen efter denne tilladelse andrager 20 søer, 500 smågrise/slagtesvin, 48 ammekøer, 2 tyre og 50 opdræt hvilket svarer til en årlig produktion på 74,97 DE. I forbindelse med udvidelsen forlængs den eksisterende lade. Tilladelsen omfatter produktionen, anlægget, inklusiv opførelse af den nye tilbygning af laden samt udbringningsarealer. Anlægget ligger mere end 300 meter fra naturtyper beskyttet efter 7 i husdyrgodkendelsesloven. Der ligger en fersk eng beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven inden for 300 meter fra anlægget. Ansøgningen viser, at udvidelsen overholder det generelle krav til ammoniakfordampningen. Det vurderes, at husdyrbruget ikke vil påvirke omgivelserne væsentlig med ammoniak. Anlægget ligger ikke på udpegede lavbundsarealer. Der hører i alt 53,89 ha til produktionen hvoraf 50,30ha anvendes som udbringningsareal. Hovedparten af arealerne ligger omkring ejendommen, vest og sydvest for Kirke Eskilstrup. Ingen af arealerne ligger i nitratklasse. 0,46 ha er beliggende i fosforklasse II, mens 50 ha er beliggende i fosforklasse III. Der er i tilladelsen, udover de generelle regler, ikke stillet krav til yderligere begrænsning af kvælstofudvaskningen fra bedriftens arealer for at beskytte sårbare vandområder indenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Det beregnede maximale husdyrtryk for produktionen er 1,61 DE/ha, det reel udbragte mængde husdyrgødning efter udvidelsen vil være 1,49 DE/ha. Projektet vurderes ikke at skade bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. I projektet er anvendt bedste tilgængelige teknik (BAT) i et omfang, der er tilstrækkelig til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Anlægget bygges efter gældende lovgivning, og husdyrgødningen udbringes med maskinstation, der anvender ny teknologi. Det er Holbæk Kommunes samlede vurdering at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når de opstillede vilkår overholdes.

4 1 Holbæk Kommunes afgørelse Holbæk Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrproduktionen på Grønnebjærgvej 47, Kr. Eskilstrup efter 10 i husdyrgodkendlsesloven 1. Kommunen vurderer, at indretning og drift af dyreholdet ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven. Miljøtilladelsen giver tilladelse til at husdyrholdet, kan udvides til en årlig produktion på: - 45 stk. ammekøer, 2 avlstyre, 12 småkalve, 22 tyrekalve, 22 ungtyre til 440 kg, 30 kvier, 20 søer, 450 smågrise og 450 slagtesvin - Forlængelse af eksisterende lade Produktionen svare til 74,97 DE. Sammensætningen af besætningen må variere 10 % inden for de enkelte dyretyper, så længe der ikke sker ændringer i dyretyper, og den samlede produktion ikke overstiger 74,97 DE på årsplan. Tilladelsen omfatter produktionen, anlægget, inklusiv opførelse af de nye stalde og møddingsplads samt udbringningsarealer. Der gives i forbindelse med godkendelsen dispensation fra afstandskravet til vej i forhold til husdyrgødningslovens 8. Alle øvrige afstandskrav er overholdt. Det er Holbæk Kommunes opfattelse at: - udvidelsen kan ske under hensyntagen til landskabelige værdier - driften skal ske uden væsentlige gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue-, skadedyr-, og lysgener) - dyreholdet drives under anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) - der er sikret en tilfredsstillende beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, som er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt nedenstående vilkår overholdes. Baggrunden for de enkelte vilkår fremgår af miljøvurderingen. Forudsætningerne for miljøtilladelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsskemaet samt øvrigt materiale og oplysninger indhentet hos ansøger og ansøgers konsulent samt Holbæk Kommunes registreringer af områdets grundvands-, vandløbs-, og naturforhold. Såfremt der sker ændringer i de forhold, som ligger til grund for tilladelsen, skal det meddeles kommunen. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden to år fra miljøtilladelsens datering. Med udnyttelse af tilladelsen menes, at byggeri og udvidelse af dyrehold skal være iværksat. Hvis tilladelsen herefter ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet i de pågældende år jfr. husdyrgodkendelsesloven 33 stk 3. Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Der skal derfor blandt andet søges om byggetilladelse til udvidelse af bygningsmassen. 1 Lov om

5 2.6 Høring Udkast til miljøtilladelsen har været i tre ugers parts- og nabohøring. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. 2.7 Offentliggørelse Tilladelsen bliver annonceret på kommunens hjemmeside: Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i i husdyrgodkendelsesloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. for privatpersoner og kr. for klager fra virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. En klage skal være skriftlig og skal sendes til Holbæk Kommune på eller til postadressen HoKo, Teknik og Miljø, Att.: landbrug, Postboks 89, 4420 Regstrup. Der er 4 ugers klagefrist fra godkendelsen er offentliggjort. En klage skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 1. august inden for kl. 15:00. Alle henvendelser bedes anført 12/ Hvis der kommer klager, sender kommunen dem videre til Natur- og Miljøklagenævnet, sammen med godkendelsen og det materiale, som er anvendt ved behandling af sagen. Ansøger vil blive orienteret, hvis der indkommer klager i sagen. Natur- og Miljøklagenævnet vil sende et kvitteringsbrev og faktura til klager. En klage har normalt ikke opsættende virkning, dvs. ansøger kan udnytte godkendelsen, mens klagen behandles, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet meddeler ansøger andet. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt ved domstolene senest 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort. Er godkendelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af sagen. Holbæk Kommune, Teknik og Miljø 2. juli 2012 Henriette Fries

6 Udkast til miljøtilladelsen har været i høring hos: Jan Christian Olsen, Grønnebjærgvej 47, 4360 Kirke Eskilstrup Heidi Ledskov, Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Bortforpagter Grete Sørensen, Agerupvej 4, 4360 Kirke Eskilstrup John Fokdal, Agerupvej 51, 4360 Kirke Eskilstrup Dan Radmer Henriksen, Stenstrupvej 111, 4360 Kirke Eskilstrup Hans Jensen, Egeskov 24, 4360 Kirke Eskilstrup Nabo indenfor konsekvenszone på 191 meter Flemming Jørgensen, Egeskov 61, 4360 Kirke Eskilstrup Kopi af afgørelsen er sendt til: Jan Christian Olsen, Grønnebjærgvej 47, 4360 Kirke Eskilstrup Heidi Ledskov, Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, Miljøministeriet, Højbro Plads 4, 1200 København K, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark Danmarks Sportsfiskerforening, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Afdelingen, Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V og Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N

7 2 Vilkår for miljøtilladelsen Tilladelsen indeholder en række vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af en miljøvurdering af virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal sikre, at belastningen af følsomme naturtyper og vandområder begrænses, samt at der er taget hensyn til de omkringboende og de landskabelige værdier. Ejendommen skal fremover drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne tilladelse, samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår. 2.1 Generelle vilkår 1. Miljøgodkendelsen skal udnyttes senest 2 år efter den er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejdet. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 2 år efter godkendelsen er meddelt 2. Ansøger skal senest den 2. juli 2014 (2 år efter godkendelsesdatoen) anmelde dyreholdets størrelse til kommunen. Anmeldelsen sendes til kommunen på adressen 3. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra den dato, hvor produktionen ændres fra det nuværende godkendte niveau på vej til det ansøgte niveau. 4. Godkendelsen og vilkår vedrørende produktionsanlæg og markdrift, skal være kendt af alle ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. 5. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Holbæk Kommune. 2.2 Vilkår vedrørende anlægget Landskabelige hensyn 6. Placering og udseende af de nye stalde/anlægget skal følge beskrivelsen i den miljøtekniske beskrivelse og plantegningen i bilag 1. Dyreholdets størrelse 7. Den samlede produktion må ikke overstige 45 stk. ammekøer (5 mdr. udegående), 2 avlstyre, 12 småkalve (5 mdr. udegående), 22 tyrekalve (5 mdr. udegående), 22 ungtyre til 440 kg, 30 kvier, 20 søer, 450 smågrise og 450 slagtesvin svarende til 74,97 DE. Inden for de enkelte husdyrgrupper tillades afvigelser på +/- 10 % DE på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overstiges. Såfremt definitionen af DE i fremtiden ændres, er det antallet af dyr ved dyreenhedsberegningen, der udgør den årligt maksimalt tilladte produktion af husdyr på ejendommen. Håndtering af husdyrgødning og opbevaring 8. Der skal være opbevaringskapacitet til husdyrgødningen svarende til minimum 9 måneder.

8 Lugt 9. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. 10. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, dvs. i det mindste når hvert afsnit tømmes for dyr. Bund- og vægflader skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne. 11. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejder og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 2.3 Vilkår vedrørende udbringningsarealer Husdyrgødning 12. Der må maksimalt udbringes 6.637,6 kg kvælstof og 1069,4 kg fosfor med husdyrgødningen på bedriftens arealer (som fremgår af bilag 2). Dette svarer i 2012 til 74,9 DE/ha per planår (1/8 31/7). 13. Der må kun udbringes husdyrgødning på de arealer, der fremgår af bilag 2. Alle arealer må afgræsses. 14. Der må ikke udbringes husdyrgødning, handelsgødning eller anden form for gødning på frosne, snedækkede, vandmættede eller oversvømmede arealer. 15. Der må ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. slam, før det er anmeldt til Holbæk Kommune. Kommunen vil i så fald vurdere om ændringen kan gennemføres inden for rammerne af denne tilladelse. Ændringen må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret ændringen. 16. Der skal være fosforbalance på udbringningsarealerne, dvs. at fosforoverskuddet ikke må overstige 0 kg P/ha/år. 17. Virksomheden skal til enhver tid kunne fremlægge dokumentation for de seneste 5 år for overholdelsen af vilkår om fosforbalance, dog tidligst fra 1. juli Det kan f.eks. ske ved, at virksomheden fremlægger en fosforbalance, der viser tilførte og fraførte mængder af fosfor. Forbedringer i fodringen skal fremgå af bedriftens gødningsregnskab og skal dokumenteres f.eks. ved hjælp af effektivitetskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner og/eller afregninger for køb og salg. 2.4 Vilkår vedrørende ophør af produktion 18. Ophører produktionen på ejendommen fjernes alle foder- og hjælpemiddelrester inden 30 dage. Staldgødning og gødningsplads tømmes inden udgangen af planperioden (1.august til 31. juli). 19. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes efter den til enhver tid gældende lovgivning samt Holbæk Kommunes affaldsregulativ.

9 2.5 Vilkår vedrørende dokumentation 20. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige på bedriften skal være bekendt med godkendelsens vilkår. 21. Kommunen kan til hver en tid kræve dokumentation for, at et vilkårligt vilkår i tilladelsen er overholdt samt dokumentation for de sidste 5 år. Ændring af udbringningsarealer Ønskes ændringer med hensyn til udbringningsarealernes omfang og placering i forhold til det, der indgår i miljøtilladelsen jf. bilag og figurer - skal dette anmeldes til Holbæk Kommune efter bestemmelserne i i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal vurdere, om udbringning af husdyrgødning på de anmeldte arealer kan påvirke miljøet væsentligt. Nye arealer kan erstatte arealer i den allerede meddelte miljøgodkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang, og ikke er mere sårbare. Der skal i den forbindelse skelnes mellem bedriftens arealer (ejede og forpagtede arealer) og arealer, hvor der indgås aftale om overførsel af husdyrgødning, idet nye arealer kun kan erstatte arealer inden for tilsvarende kategori. Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal senest fremsendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Kommunen skal så inden 1. oktober tilkendegive, om de anmeldte arealer kan betragtes som mere sårbare end de udbringningsarealer, der ønskes udskiftet. Hvis arealerne bedømmes mere sårbare, kan anmeldelsen trækkes tilbage, og der kan anmeldes nye arealer senest den 15. oktober. Hvis Kommunen har indsigelser imod de anmeldte arealer, skal dette meddeles anmelder senest den 31. december. Udskiftning til arealer, som er mere sårbare end allerede godkendte arealer, kan kun ske efter forudgående tilladelse efter 10 eller 16 i husdyrgodkendelsesloven.

10 3 Tilladelsens forudsætninger miljøteknisk beskrivelse 3.1 Baggrund Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug på mellem 15 og 75 dyreenheder (DE) forudsætter, at der meddeles tilladelse efter husdyrgodkendelsesloven 2. I det følgende vurderes om husdyrbruget på Grønnebjærgvej 47 efter gennemførelsen at den ansøgte ændring lever op til de i loven fastsatte niveauer vedrørende: Beskyttelse af jord, grundvand, overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder eller udpeget som særligt sårbart over for næringsstoffer Begrænsning af mulige nabogener (lugt-, støj-, flue- og lysgener, affaldsproduktion m.m.) Hensynet til de landskabelige værdier I det omfang det har været relevant at foretage beregninger er disse foretaget i regneværktøjerne, der er tilgængelige på Miljøstyrelsens ansøgningssystem på Sagsforløb Ejeren af Grønnebjærgvej 47 ønsker at udvide sin besætning. Holbæk Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til ændringen på husdyrbruget den 6. januar 2009, med seneste ændringer den 2. september I forbindelse med ansøgningen søges om ændring af eksisterende lade. Udkastet til miljøtilladelsen blev sendt i tre ugers partshøring fra den 4. juni 25. juni Der er ikke indkommet høringssvar. 3.3 Anlæg I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet ønsker ejer at nedrive den eksisterende lade og genopbygge en større lade på samme sted. En oversigt over ejendommens projekterede og eksisterende bygninger fremgår af nedenstående tabel samt bilag 1. Gulvprofil Ventilation Tabel 1, Oversigt over bygninger. Bygningsnummer/ Anvendelse Byggeår/tiltag i Størrelse i Staldnummer jf. husdyrgodkendelse.dk forbindelse med udvidelse m 2 1/ ST Kostald Fast gulv Mekanisk (undertryk) 2/ ST Ungdyrstald Spaltegulv Mekanisk (undertryk) 3/ ST Drægtighedsstald Fast gulv Mekanisk (undertryk) 4/ ST Farestald Fast gulv Mekanisk (undertryk) 5/ ST Smågrise/slagtesvin Fast gulv Mekanisk (undertryk) 2 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

11 Strategien i husdyrgodkendelsesloven bygger på forureningsbegrænsningsprincippet, der er beskrevet i lovens 1. Lovens strategi prioriterer forebyggelse højest. Forurening skal først og fremmest forebygges ved anvendelse af renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg. Den forurening, der ikke kan forebygges skal begrænses mest muligt ved anvendelse af bedst mulige renseteknologi. BAT (bedst tilgængelige teknologi) skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bilag 3. Ifølge Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (1027/2007) gælder det for tilladelser efter 10, at den generelle regulering som udgangspunkt er tilstrækkelig, når der ikke er særlige forhold i forbindelse med beliggenheden. Husdyrbruget skal til enhver tid overholde husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kommunen vurderer, at den generelle regulering er tilstrækkelig i forbindelse med denne tilladelse. 3.4 Husdyrproduktion Dyreholdets sammensætning i de fremtidige staldafsnit fremgår af Tabel 2. Staldenes placering er vist på figur 1. Tabel 2, Besætningssammensætning og fordeling af dyr i de enkelte stalde i nudrift og ansøgt drift. Dyretype Gulv type/ Nudrift Ansøgt Stipladser Antal årsdyr DE Antal årsdyr DE Udegående Ammeko 400- Bindestald med 35 22, ,12 5 mdr. 600 kg, grebning Avlstyr, tung Bindestald med 2 1,11 race, grebning Småkalv, tung Dybstrøelse 12 3,24 5 mdr. race (0-6 mdr.), (hele arealet) Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)/ 22 2,59 5 mdr. Kvie/stud, tung race (6 mdr.- kælvning), Ungtyr, tung race (6 mdr. - slagtning 440 kg), Årsso, løbe- og drægtighedsstald, Årsso, farestald, Kassestier, 22 stipladser Spaltegulvbokse 32 16, ,0 Spaltegulvbokse 22 5,5 Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv/ 15 stipladser delvis spaltegulv/ 5 stipladser Fast gulv/ 100 stipladser 20 3, , , ,41 Smågrise fra 7,2 kg 450 2,24 Slagtesvin, Fast gulv/ , ,50 stipladser I alt 70,62 74,97

12 Der er uden ændringerne i dyreholdet på ejendommen tilladelse til 70,62 DE kvæg ud fra fordelingen beskrevet i Tabel 2. Når det ansøgte projekt er gennemført, vil besætningen være på 74,97 DE. 3.5 Gødningsproduktion og opbevaring Den årlige produktion af husdyrgødning er på 495,4 ton husdyrgylle og 578,7 m 3 dybstrøelse der opbevares i hhv. gylletank og på møddingsplads. Husdyrbrugets samlede opbevaringskapacitet er efter udvidelsen 900 m 3 på møddingspladsen og 660 m 3 til flydende husdyrgødning. Den flydende gødningsproduktionen fra produktionen i den ansøgte besætning er beregnet til ca. 495,4 tons mens den årligt produceret mængde dybstrøelse er 578,7 m 3 ifølge Landbrugets Byggeblad nr Der er 12 måneders opbevaringskapacitet til husdyrgylle og 11 måneders opbevaringskapacitet til dybstrøelse. Kravet om 9 måneders opbevaringskapacitet er dermed overholdt. Kommunes vurdering Ejendommens samlede opbevaringskapacitet vurderes at være tilstrækkelig til den ansøgte drift. Holbæk Kommune vurderer, at opbevaringskapaciteten er tilstrækkelig efter 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ifølge 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. 4 Anlæg afstandskrav vandforsyning, vandløb og bebyggelse Kommunen skal vurdere om husdyrproduktionens nye og ombyggede stalde og lignende samt nye og ombyggede gødningsopbevaringsanlæg overholder afstandskravene til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomheder, beboelse og naboskel. Afstandene er angivet i nedenstående Tabel 3. Tabel 3, Mindstekrav til afstande fra anlæg og de reelle afstande til de angivne elementer. Mindste afstand krævet Reelle afstand til anlægget (meter) Ikke almene vandforsyningsanlæg 25 meter 360 meter Almene vandforsyningsanlæg 50 meter 580 meter (Kr. Eskilstrup vandværksboring) Vandløb (herunder dræn) og søer 15 meter 165 meter Offentlig vej og privat fællesvej 15 meter 5 meter Levnedsmiddelvirksomhed 25 meter > 25 meter Beboelse på samme ejendom 15 meter 0 meter * Naboskel 30 meter 3 meter * * Eksisterende bygninger Ensilageopbevaring skal ligeledes overholde disse afstande. Dog kan ensilageopbevaringsanlæg godt etableres inden for en afstand af 15 meter fra beboelse på samme ejendom. I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet ønsker ejer at nedrive den eksisterende lade og genopbygge en større lade på samme sted. Laden bliver 7 meter længere og vil ligge parallelt med Grønnebjærgvej. Afstanden bliver 5 meter, som også er den nuværende afstand. Afstandskravet til vej er 15 meter og derfor har ansøger søgt om dispensation fra kravet. Udvalget for klima og miljø har den 22. november 2011 behandlet ansøgning om dispensation vedrørende forlængelse af eksisterende lade inden for afstandskravene på 15 meter til offentlig vej og nabo skel, jævnfør 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Udvalget har valgt at give dispensation for afstandskravet.

13 Begrundelse for dispensationen: - den nye lade bliver placeret på samme sted som den eksisterende lade og parallelt med staldens gavl - Ansøger undgår at krydse Grønnebjærgvej hvor oversigtsforholdene er dårlige, dagligt med traktor. Den nuværende kornlade ligger på modsatte side af Grønnebjærgvej. - Laden kan ikke trækkes længere bort fra vejen, da møddingspladsen grænser op til bygningen. - Landskabeligt, vil en ændret placering betyde, en mere fritliggende lade og vil derved kunne have landskabelige konsekvenser. Kommunen vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår i forbindelse med opfyldelse af afstandskrav. 5 Anlæg afstandskrav by- og landzone m.v. Kommunen skal vurdere om anlæggene overholder afstandskravene til eksisterende og fremtidige byzoner og sommerhusområder samt lokalplanlagte områder i landzone. Kravene og de indmeldte afstande fra ansøger fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4: Afstandskrav og reelle afstande til forskellige bebyggelser/områder. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzoner eller sommerhusområder Område i landzone der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ligger i samlet bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren Mindste afstand krævet Reelle afstand til anlægget (meter) (meter) (Stestrup Skole) (Stestrup Skole) (Bukkerup) Nabobeboelse Den nærmeste samlede bebyggelse, Bukkerup og byzone Stestrup (Skole), ligger hhv meter og 966 meter for ejendommen. Kommunes vurdering Holbæk Kommune vurderer, at projektet overholder de fastsatte afstandskrav. 6 Anlæg - ammoniaktab Tilladelser efter lovens 10 er ikke omfattet af det generelle reduktionskrav. Der er foretaget en beregning af ammoniaktabet via ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk. Den totale emission af ammoniak fra anlægget vil årligt være 896,05 kg N/år. Der sker en reduktion af ammoniak

14 på -205 kg N/år i forhold til nudriften. Årsagen til at der sker en reduktion af ammoniak er pga. færre slagtesvin på stald. Ifølge DMU s seneste opgørelse fra 2009 er baggrundsbelastningen med ammoniak i Holbæk Kommune 12,4 kg N/ha/år. Natura 2000 Anlægget er ikke beliggende i eller nær ved internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Området ligger øst for anlægget og nærmeste afstand til området er ca. 3,3 km. Der er ikke foretaget en beregning på ammoniakafsætningen til området, da afstanden til området kombineret med den relativt lave ammoniakemission betyder, at der ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan beregnes en afsætning. Kommunen vurderer, at afsætning af ammoniak fra husdyrholdet til området ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget. 7-områder Staldanlæg og opbevaringslagre ligger længere væk end meter fra det nærmeste naturområde, der er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 7. Anlægget ligger derfor ikke i bufferzone 1 eller 2. Nærmeste 7- område er et overdrev, som ligger ca. 5,5 km øst for anlægget. Der er ikke foretaget en beregning på ammoniakafsætningen til området, da afstanden til området kombineret med den relativt lave ammoniakemission betyder, at der ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan beregnes en afsætning. Kommunen vurderer, at afsætning af ammoniak fra husdyrholdet til området ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af 7-området. 3-områder Indenfor 1000 meter fra anlægget ligger er række naturområder (fire ferske enge, et usammenhængende moseområde, nogle søer og vandhuller), der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Tålegrænsen for ferske enge og moser ligger i intervallet kg N/ha/år. Ammoniakdepositionen er beregnet til den ferske eng, der ligger nærmest anlægget. Den ferske eng ligger 270 m stik øst for anlægget. Totaldepositionen falder i forhold til nudrift med 0,1 kg N/ha/år til 0,7 kg N/ha/år. Sammenholdt med baggrundsbelastningen på 12,4 kg N/ha/år er den nedre tålegrænse ikke overskredet. De øvrige naturområder ligger længere væk end den ferske eng. Det vurderes endvidere, at de øvrige naturområder ikke er særlige følsomme over for atmosfærisk ammoniak. Eftersom ammoniakemissionenfra anlægget falder, vurderes det, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturtyperne, som kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven. For søer udgør afsætningen af ammoniak fra luften generelt en lille rolle, primært fordi søer ofte arealmæssigt har en lille overflade og selve vandspejlet en lav ruhed. Ingen af søerne inden for 1000 meter fra anlægget kan karakteriseres som klarvandede næringsfattige søer. Det vurderes, at de omkringliggende søer ikke bliver væsentligt negativt påvirkede af ammoniakemissionen fra anlægget.

15 Samlet set er det vurderingen, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af nogen af naturtyperne. Figur 1, Anlægget beliggenhed i forhold til 3-beskyttede naturtyper (naturbeskyttelsesloven). Bilag IV-arter Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Kommunen har foretaget en vurdering af hvorvidt dyrearternes yngle- og resteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte. En stor del af de bilag IV-arter der findes i kommunen findes primært ved de våde naturtyper. Kommunen har ikke kendskab til, at der i nærheden af anlægget findes ynglende eller rastende bilag IV arter. Skulle der i søerne og vandhullerne i nærheden mod forventning findes bilag IV-arter, ex. Spidssnudet Frø eller Løgfrø, er det vurderingen, at kvælstofafsætningen fra anlægget ikke vil have en direkte negativ påvirkning på arterne. Bevaringsstatus for arterne må derfor betragtes som værende uændret i forbindelse med det ansøgte projekt, og det er vurderet at ingen af arterne, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, vil blive påvirket negativt. Fredninger Anlægget er ikke beliggende i eller nær ved fredede områder. 7 Anlæg lavbundsarealer Anlægget ligger uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer og potentielle vådområder. Mark 1-0, 1-1 og 2-3 er omgivet af et lavbundsareal. Det er kun en mindre del af lavbundsarealet, der ligger inden for dyrkningsfladen.

16 Kommunen vurderer, at der ikke skal tages særlige hensyn i forhold til lavbundsarealer. 8 Anlæg landskabelige værdier og kulturmiljøer Anlægget omfatter samtlige driftsbygninger og opbevaringsanlæg. Den nye lade ved den eksisterende lade er placeret i forbindelse med eksisterende staldanlæg. Nybygning og eksisterende anlæg er ikke beliggende i et område der i Kommuneplan er udlagt som beskyttelsesområde i forhold til landskab og større uforstyrrede landskabsområder. Anlægget ligger uden for områder, der er udpeget som fredninger, strand-, klit-, å- og søbeskyttelseslinjer, fortidsmindebeskyttelseslinjer samt skov-, vej- og kirkebyggelinjer. Den ønskede udvidelse af den eksisterende lade, betyder at anlægget vil synes større set fra Grønnebjærgvej. Forlængelse af laden, betyder dog også at den eksisterende møddingsplads vil blive afskærmet, således at indsigten fra Grønnebjærgvej bliver væsentlig mindre. Det er en forudsætning for tilladelsen, at de nye staldbygninger opføres i samme materialer og udformningsstil som resten af ejendommens udtryk og i overensstemmelse med de indsendte tegninger. Kommunes vurdering Kommunen vurderer, at den samlede byggemasse vil fremstå som en samlet enhed. Den nye tilbygning vil ikke ændre væsentlig på oplevelsen af landskabet, og vil ikke virke dominerende set fra vejen. Kommunen vurderer, at bygningsmassens placering og vilkår til udformning sikrer, at anlægget fremstår som samlet og harmonisk. Kommunens samlede vurdering af anlægget Holbæk Kommune vurderer, at det nye staldanlæg kan bruges til husdyrholdet, og vil være i overensstemmelse med områdets struktur. Holbæk Kommune vurderer, at der som udgangspunkt er et tilfredsstillende BAT-niveau (bedste tilgængelige teknik) for husdyrbruget så længe den generelle regulering overholdes. Det vil sige, at husdyrbruget overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand m.m., krav til indretning af anlæg og til drift. 9 Arealer Under Grønnebjærgvej 47 drives i alt 50,30ha ejede og forpagtede udbringningsarealer. Derudover har husdyrbruget 3,43 ha udyrket jord, som ikke indgår i udbringningsarealet.. Tabel 11. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer og størrelse Areal nr. Areal, ha Ejerforhold Sædskifte Mark ,01 Forpagtet, Egeskov 24 K2 Mark 6-0, 7-10, 7-1 4,22 Forpagtet, Aagerupvej K2 4 Mark 8-0 3,60 Forpagtet, Aagerupvej K2 51 Mark 9-0 3,89 Forpagtet, Stestrupvej K2 111 Mark ,26 Forpagtet, Stestrupvej 111 K2

17 Mark 1-0, 1-1, 2-3 8,24 Ejet/forpagtet K2 Mark 1-2, 2-0 7,22 Ejet/forpagtet K2 Mark 3-0, 3-1 5,23 Ejet/forpagtet K2 Mark 4-0 7,11 Ejet/forpagtet K2 Mark 5-0 4,67 Ejet/forpagtet K2 I alt 50,30ha 9.1 Harmoniareal Af de generelle miljøregler i gødningsbekendtgørelsen fremgår det, hvor stort et areal et givet husdyrbrug som minimum skal have til rådighed til udbringning af husdyrgødning. Harmonikravet afhænger af det pågældende husdyrbrugs type og driftsform og er for det aktuelle husdyrbrug med de nuværende regler på 1,61 DE pr ha. Der produceres en maksimal gødningsmængde svarende til 74,93 dyreenheder på Grønnebjærgvej 47. Husdyrbruget har 50,30ha udbringningsarealer til rådighed. Efter udvidelsen vil der udbringes husdyrgødning svarende til 1,49 DE/ha på ejede og forpagtede udbringningsarealer. Kommunes vurdering Kommunen vurderer at harmonikravet opfyldes, idet dyretætheden gennemsnitligt vil være på 1,49 DE pr ha efter projektets gennemførelse. 9.2 Husdyrgødning, gødskning og gødningshåndtering Nedenstående tabel viser den årlige produktion af husdyrgødning på ejendommen i det ansøgte projekt samt modtaget og afsat husdyrgødning. I de følgende afsnit redegøres nærmere for håndtering af gødning samt de miljømæssige konsekvenser ved udbringning. Tabel 4. Husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor efter projektets gennemførelse Gødningstype DE Kvælstofindhold (kg) Fosforindhold (kg) Ajle 21, ,94 55,47 Dybstrøelse 4,47 439,89 68,31 Kvæggylle 20, ,35 314,36 Svinegylle 3,58 349,27 78,74 Fast gødning 10,47 911,44 412,21 Afsat ved græsning 14, ,73 140,35 I alt 74, , ,44 10 Udbringningsteknik Den faste husdyrgødning udbringes med maskinstation, som benytter moderne udstyr med tallerkenspreder, der udbringer i et tyndt lag, og gældende lovgivning følges. Det vurderes, at det er BAT (bedst tilgængelige teknik) at leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsen, når der er tale om husdyrhold af denne størrelse. Dele af arealerne har en hældning over 6 grader, men støder ikke direkte ned til en sø eller vandløb. Der er en forhøjet risiko for afstrømning af næringsstoffer, hvis udbringningsarealet skråner mere end 12 grader med mod den øverste kant af søer og vandløb. Den øverste kant af en sø eller et vandløb fastlægges ved overgangen mellem det skrånende terræn ned mod vandløbet eller søen og det flade terræn, der normalt jordbehandles.

18 11 Udbringningsarealer Natura 2000 og beskyttede naturtyper Ved udbringning af husdyrgødning sker der en ammoniakfordampning. Ammoniak, der deponeres fra luften, er for mange sårbare naturtyper det begrænsende næringsstof. Derfor kan ekstra kvælstof i selv begrænsede mængder betyde en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen. Nogle almindelige plantearter er tilpasset til at udnytte en øget mængde næringsstof. De kan derfor blive dominerende i naturområdet, og dermed udkonkurrere de arter, der er typiske og karakteristiske for naturtypen. De typiske og karakteristiske arter er ofte lave og nøjsomme planter, hvorimod de almindelige arter ofte er høje og næringskrævende. I forhold til at vurdere ammoniakfordampning fra udbringningsarealer har kommunen ikke modeller til rådighed, hvor man kan foretage egentlige fladekildeberegninger af udbringningsarealernes påvirkning af naboarealer. For søer og vandløb udgør afsætning af ammoniak fra luften generelt en mindre rolle, idet søer og vandløb ofte har en lille overflade med en mindre ruhed. Udbringning af husdyrgødning kan medføre en belastning med ammoniak på over 1 kg N/ha/år i de nærmeste m fra markkanten. Ved tilførsel på over 1 kg N/ha/år kan der påvises en direkte påvirkning af et naturområde (DMU 1 ). Især de naturtyper, der ligger lige op til udbringningsarealer, vil være under en direkte påvirkning. Der er derfor foretaget en konkret vurdering af de naturtyper, som ligger inden for eller op til de ansøgte udbringningsarealer. Der er især tre forhold, der gør sig gældende i den konkrete vurdering: 1. Afstand mellem udbringningsareal og naturområde. 2. Udbringningsarealets størrelse i forhold til naturområdet. 3. Udstrækningen af kontaktfladen mellem udbringningsarealet og naturområdet. Ifølge DMU s seneste opgørelse fra er baggrundsbelastningen med ammoniak i Holbæk Kommune 12,4 kg N/ha/år. Natura 2000 Udbringningsarealerne er ikke beliggende i eller nær ved internationale naturbeskyttelsesområder. Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-område nr. 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille sø. Området ligger øst for udbringningsarealerne og nærmeste afstand til området er ca. 2,6 km. På grund af den store afstand til området vurderer kommunen, at ammoniaktabet fra udbringningen af husdyrgødningen ikke har en væsentlig negativ påvirkning på området. 7-områder Udbringningsarealerne er ikke beliggende i eller nær ved naturtyper beskyttet efter 7 i husdyrgodkendelsesloven. Det nærmeste 7-område ligger ca. 4 km syd for udbringningsarealerne. På grund af den store afstand til området vurderer kommunen, at ammoniaktabet fra udbringningen af husdyrgødningen ikke har en væsentlig negativ påvirkning på området.

19 3-områder Figur 2, Kort over del af udbringningsarealerne i forhold 3-områder

20 Figur 3, Kort over del af udbringningsarealerne i forhold 3-områder Det samlede udbringningsareal er på ca. 50 ha. Arealerne er spredt over et større område og ligger ikke samlet op til et naturområde. Det betyder, at der ikke vil være en belastning på over 1 kg N/ha/år på nogen af 3-områderne. For de enge og moser, der er beliggende nær ved udbringningsarealerne, har kommunen ikke kendskab til arter, der er særligt følsomme over for atmosfærisk kvælstof. Baggrundsbelastningen er som før nævnt 12,4 kg N/ha/år. Da ingen af naturtypernes nedre tålegrænser er overskredet, vurderes det, at belastningen fra udbringningsarealerne ikke vil overskride tålegrænsen for områderne. Det vurderes derfor, at 3-områderne ved udbringningsarealerne ikke påvirkes væsentligt negativt af ammoniakemissionen i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Bilag IV-arter Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Kommunen har foretaget en vurdering af hvorvidt dyrearternes yngle- og resteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte. En stor del af de bilag IV-arter der findes i kommunen findes primært ved de våde naturtyper. Kommunen har ikke kendskab til, at der i nærheden af udbringningsarealerne findes ynglende eller rastende bilag IV arter. Skulle der i søerne og vandhullerne i nærheden mod forventning findes bilag IV-arter, ex. Spidssnudet Frø eller Løgfrø, er det vurderingen, at kvælstofafsætningen fra udbringningen ikke vil have en direkte negativ påvirkning på arterne. Bevaringsstatus for arterne må derfor betragtes som værende uændret i

21 forbindelse med det ansøgte projekt og det er vurderet at ingen af arterne, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, vil blive påvirket negativt. Vandløb En strækning på ca. 500 m af Rendebækken løber langs dele af mark nr. 1-0, 1-1 og 2-3. Vandløbet er beskyttet efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Der er ikke en hældning på over 6º mod vandløbet. På den baggrund vurderes det, at der ikke er risiko for direkte afstrømning af husdyrgødning ved udbringningen, så længe de generelle regler om dyrkningfri vandløbsbræmmer overholdes. 3-beskyttede søer: Op til udbringningsarealerne findes der ikke nogen klarvandede kvælstofbegrænsede søer. Søerne er derimod fosforbegrænsede og er derfor ikke særligt følsomme overfor deposition af atmosfærisk kvælstof. Mark 8-0 grænser op til en beskyttet sø. Fra denne mark til søbredden er der 10 meter hvor der sker et fald på 2 meter. Disse 10 meter er plantet til med træer. Marken har en hældning mellem 6-12 grader ned mod træerne og søen. Holbæk kommune vurderer, at den generelle lovgivning Jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 26 stk. 3 er tilstrækkeligt til, at beskytte søen mod afstrømning. For husdyrgødningsbekendtgørelsens 26 stk. 3 gælder at flydende husdyrgødning ikke må udbringes ud på stejle skråninger med en hældning på mere end 6 ned mod, søer over 100 m2 inden for en afstand af 20 m fra, søens øverste kant, sikre søen mod afstrømning. Mark 9-0 grænser op til en beskyttet sø, afstanden fra marken til søens øverste kan er ca. 5 meter. Der er ingen hældninger over 6 grader ned mod søen. Holbæk kommune vurderer, at de eksisterende 5 meter beskytter søen mod afstrømning. 12 Udbringningsarealer - nitratfølsomhed 12.1 Habitatvurdering I husdyrgodkendelsesloven er der opsat 3 beskyttelses-niveauer i forhold til at regulere kvælstofudvaskning fra husdyrgødning til overfladevand. Det er DMU der på vegne af miljøstyrelsen har udarbejdet beskyttelsesniveauerne ud fra de specifikke jordbundsforhold (reduktionspotentiale) og det givne områdes recipienter altså næringsfølsomheden af det afstrømningsopland udbringningsarealet ligger i. Det samlede udbringningsareal fra Grønnebjærgvej 47 afstrømmer til Tissø og videre til Jammerland bugt og ligger i nitratklasse 0, se bilag 3. Til nitratklasse 0 er der fastsat et beskyttelsesniveau, svarende til en udvaskningen på 100 % af et areal, der tilføres fuldt husdyrtryk i henhold til harmonireglerne. Det betyder, at husdyrtrykket på Grønnebjærgvej 47 ikke skal reducere i husdyrtrykket i forhold til nitratklasser. I det ansøgte projekt opfyldes loves krav vedrørende kvælstofudledning ved anvendelse af K 2 sædskifte, med et udvaskningsindeks på 94, jævnfør Miljøministeriets notat om sædskifter. Endvidere begrænses koncentrationen af husdyr til 1,49 DE/ha. Beregninger i IT-ansøgningssystemet viser, at udvaskningen fra rodzonen fra arealet vil være 47,1 kg N/ha/år ved den maximalt tilladte drift og 47,5 kg N/ha/år i den ansøgte drift.

22 Habitatvurdering Jf. habitatbekendtgørelsen 3 skal Holbæk Kommune foretage en foreløbig vurdering, og dernæst en nærmere konsekvensvurdering, hvis der ikke kan udelukkes en væsentlig påvirkning. Denne vurdering skal fremgå af afgørelsen, ligesom det tydeligt skal fremgå, at projektet ikke vil skade de arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at bevare. Kravet om konsekvensvurdering, jf. Habitatbekendtgørelsens 6 og 7, gælder både for planer og projekter inden for et Natura 2000-område og for planer og projekter, der ligger geografisk placeret uden for et udpeget område. Afgørende er om planen eller projektet kan påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget væsentligt. Kommunen skal sikre, at planen eller projektet hverken i sig selv eller i kumulation med andre planer eller projekter skader de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Jf. bilag 4 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der tages udgangspunkt i bekendtgørelsens bilag 3 når kommunen skal vurdere nitratudvaskningen til overfladevand. Inden for Jammerland bugt-oplandet er der et internationale naturbeskyttelsesområder og Natura 2000-områder, som er omfatter habitatområder og fuglebeskyttelses-områder. Vandplanerne skal ifølge Vandrammedirektivets miljømål medvirke til at gennemføre EUs krav og mål for Natura 2000-områderne. Indsatsen inden for Natura 2000-områderne skal således både opfylde mål sat i henhold til EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og mål sat i henhold til Vandramme-direktivet. Målene skal opfyldes ud fra et princip om, at det strengeste miljømål gælder. For Natura 2000-områderne udarbejdes der Natura 2000-planer sideløbende med vandplanerne. Kommunens vurdering tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende notat om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven. Jammerland Bugt er ikke en del af en specifik Natura 2000 plan. I udløbet fra Halleby Å/Flasken til Jammerland er der udpeget et Natura 2000 områder, hvortil der er udarbejdet en selvstændig Natura 2000 plan. Områderne hedder " Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken område 157. Oplandet til Jammerland Bugt gennem Halleby Å/Flasken er således karakteriseret som opland til meget sårbart Natura 2000 vandområde. Udbringningsarealerne på 50,30ha ligger i afstrømningsopland til Tissø, der igen afvander til Jammerland bugt. Jammerland Bugt er en del af hovedopland 2.1 Kalundborg. Kalundborg består af fire delområder: Jammerland bugt-, Kalundborg fjord-, Sejerø bugt- og Sjællands odde med tilhørende opland. Afstrømningsoplandet til Jammerland Bugt er 556 km 2 og overvejende karakteriseret ved landbrugsdrift og spredt bebyggelse, jf. vandplan for hovedopland 2.1. Dyretrykket i opland til Jammerland bugt med indeholdende Natura 2000 områder I følgende afsnit vurderes om projektet sammen med kumulation 4 i oplandet har en skadelig virkning på Natura 2000 området ved Jammerland bugt. Der tages udgangspunkt i sitet jordbrugsanalyser.dk og kommunens viden om andre kilder der kan bidrage og reducere til nitratudvaskning. 3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 4 punkt 1A-1C jf. Miljøstyrelsens vejledende notat om afskæringskriterier for udvaskning af nitrat til overfladevande ved vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven

23 Tabel 5. Vurdering af dyretrykket i opland til Isefjord med indeholdende Natura 2000 områder. Natura 2000 Dyretryk Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Udviklingen i dyretrykket i oplandet er faldet 10,3 % fra 2007 område 157 til 2011 Kommunes vurdering på kumulation Etablering og udvidelse af husdyrbrug i opland til Natura 2000 områderne i Jammerland Bugt er jf. jordbrugsanalyser.dk faldet siden Kommunen vurderer at CHR- registeret, er et retvisende billede af dyreholdet til opland Jammerland Bugt, eftersom det er landmændenes pligt at opdatere dette system. Kommunen er ikke bekendt med andre væsentlige kilder til nitratudvaskning, eksempelvis dambrug. Kommunen vurderer, at det ansøgte i kumulation med andre husdyrprojekter i vandoplandet, ikke vil have en skadevirkning på Natura 2000 området nr. 157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken. Ansøgt produktion i sig selv kan have en skadevirkning Udbringningsarealerne fra Grønnebjærgvej 47 afvander via Tissø til Jammerland bugt. Jammerland bugt er ikke udpeget som Natura 2000-område. Da fjorden står direkte i forbindelse med Natura 2000-områdert Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken foretager kommunen en konkret vurdering til Natura 2000 området i nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Tabel 6. Natura 2000 område i Isefjord, udpegningsgrundlag og trusler. Natura 2000 område Marine udpegningsgrundlag Trussel Natura plan Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken område 157 Nr Flodmundinger Eutrofiering, Områdets flodmunding (Flasken) trues også af næringsstofbelastning fra land (drænvand fra gødede marker, overløb fra rensningsanlæg, spredt bebyggelse mv.). Nr *Kystlaguner og strandsøer Eutrofiering, Næringsstofbelastning fra land håndteres via vandplanlægningen.) *)prioriterede naturtype Ifølge forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-områderne nr. 157 og 169, belaster næringsstoftilførslen fra oplandet det marine naturtyper i Natura 2000-områderne Jammerdal Bugt via Tissø. Kommunen skal fortage en vurdering af ansøgninger efter husdyrgodkendelsesloven og om projektet bidrager med mere end 1 % eller 5 % kvælstof til henholdsvis et meget sårbart eller sårbart Natura 2000 vandområde, der i så fald vil medføre krav om tilpasninger eller afslag på ansøgning. Påvirkningen af Jammerland Bugt via Tissø Ifølge vandplanen for hovedopland 2.1 Kalundborg er den nuværende totale arealbelastning til Jammerland bugt 372 tons N/år, svarende til 6,7 kg N/ha/år. Derudover kommer et atmosfærisk bidrag på 119 tons N/år. Jammerland Bugt er et delopland til hovedopland 2.1: Kalundborg., dvs. at der kun skelnes mellem fire vandoplande. Kommunen vurderer, at Natura 2000 området nr. 157 vil blive påvirket af afstrømning fra Tissø, derfor beregnes kvælstofbidraget til Natura 2000 området 157.

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk

Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300 Holbæk Dato: 2. april 2012 Vagn Nielsen Næsbyvej 19 Sagsnr.: 11/64925 4300 Holbæk Dir.tlf.: 72 36 41 20 Sagsb.: Henriette Fries E-mail: landbrug@holb.dk Tilladelse af skift i dyretype på Nørrestængevej 19a, 4300

Læs mere

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype.

By og Landskab har den 1. november 2013 modtaget din anmeldelse om emissionsorienteret produktionstilpasning og skift i dyretype. Jesper Nygård Knudsen Dato: 06-01-2014 Nybyvej 17 4390 Vipperød Sagsnr.: 13/57433 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse til udvidelse af dyrehold

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på svinebruget Lundemarken 4, 4520 Svinninge Per Sten Andersen Dato: 18-07-2012 Bjergbyvej 5 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/34335 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 76 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde efter 32 på POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse om udvidelse af antal dyr i eksisterende stalde

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Morten Clausen Dato: 30. maj 2012 Bybæk 1, Sandby 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/44202

Morten Clausen Dato: 30. maj 2012 Bybæk 1, Sandby 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/44202 Morten Clausen Dato: 30. maj 2012 Bybæk 1, Sandby 4520 Svinninge Sagsnr.: 12/44202 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tilladelse til udvidelse af stalde

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Lars Nielsen Dato: Ringstedvej Holbæk Sagsnr.: 12/ Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype

Lars Nielsen Dato: Ringstedvej Holbæk Sagsnr.: 12/ Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype Lars Nielsen Dato: 15-02-2013 Ringstedvej 160 4300 Holbæk Sagsnr.: 12/101063 Sagsb.: Anne Duus Hausmann Dir.tlf.: 7236 4138 E-mail: anndh@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse af skift

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. LANDMAND FLEMMING WISSING CHRISTENSEN Kærvej 51 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-2-16

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr

Afgørelse om udvidelse af dyrehold (fulde stalde) Bjergvej 8, 5900 Rudkøbing. CVR nr p.nr og CHR nr Bjerggården I/S Bjergvej 8 Illebølle 5900 Rudkøbing Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 03-03-2016 J. nr.

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Mogens Hansen Stenstrup Byvej 8 9510 Arden Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.44-P19-6-16 Ref.:

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager

Afgørelse vedr. anmeldelse efter godkendelsesbekendtgørelsens 1 32 på ejendommen Hobrovej 10, 9550 Mariager BGAGRO I/S Fjelstedvej 4 9550 Mariager Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.46-P19-3-14 Ref.: Charlotte

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Snøde Udflyttervej 2, 5953 Tranekær. Michael Hansen Snøde Udflyttervej 2 5953 Tranekær Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 08-11-2016 J. nr.

Læs mere

Miljøtilladelse til udvidelse af kvægproduktionen. Næsbyvej 19. Efter 10 i husdyrgodkendelsesloven

Miljøtilladelse til udvidelse af kvægproduktionen. Næsbyvej 19. Efter 10 i husdyrgodkendelsesloven Miljøtilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Næsbyvej 19 Efter 10 i husdyrgodkendelsesloven Holbæk Kommune 5. december 2014 Datablad 10 miljøtilladelse til udvidelse af kvægproduktionen på Næsbyvej

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Brønderslev Kommune Tlf.: 99454545 Ny Rådhusplads 1 Fax: 99454500 9700 Brønderslev E-mail: sikkerpost@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af

Læs mere

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde

Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Ringkøbingvej 320, 6800 Varde Jilke Arentoft A. Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi

Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble.

Afgørelse om ændring af dyrehold på ejendommene Kædebyvej 28, 5932 Humble. Bjarne Larsen Kædebyvej 28 5932 Humble Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 17-02-2016 J. nr. 16/1084 Ref:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk.

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. Afgørelse om ikke godkendelsespligtig udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde I/S Pedersminde Århusvej 77, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Afgørelsesdato den

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Knud Knudsen Dato: 19. april 2012 Edelgundegårdsvej 8 4380 Hvalsø Sagsnr.: 12/15956

Knud Knudsen Dato: 19. april 2012 Edelgundegårdsvej 8 4380 Hvalsø Sagsnr.: 12/15956 Knud Knudsen Dato: 19. april 2012 Edelgundegårdsvej 8 4380 Hvalsø Sagsnr.: 12/15956 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tilladelse til udvidelse

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg

Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade Nordborg. Land og Natur Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Graugaard I/S v. Henrik og Ulrik Clausen Pøl Nørregade 31 6430 Nordborg Afgørelse om anmeldelse af skift i dyretype, Pøl Søndergade 21, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har d. 7. maj 2015 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om skift i dyretype

Afgørelse om skift i dyretype Gunnar Sørensen 12-01-2016 Havvej 34 Sagsnummer.: 15/51685 8420 Knebel Sagstype: KLE: 09.17.44 Sagsbehandler: Tove Heidmann Tlf.: +4587535528 Afgørelse om skift i dyretype Syddjurs Kommune har modtaget

Læs mere

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race,

Antal dyr DE Antal dyr DE Ammekøer over 600 kg, dybstrøelse 40 28,57 Småkalve, st race, BOUKE HUIZINGA Ll Urlundvej 9 7500 Holstebro Dato: 07.01.2016 Sagsnr.: 08.17.44-P19-18-15 Henv. til: Christian Westergaard Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 18 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser

Navn Adresse og evt. e-post Telefonnr. Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. og ejerlav. Dyretype Antal dyr Vægtgrænser/ aldersgrænser Anmeldeordning for husdyrbrug 37. Økologi Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise eller slagtesvin. Ønskes

Læs mere

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr.

Skema 1. Dyrehold på husdyrbruget før og efter anmeldelse Dyretype Nudrift Anmeldt drift Antal dyr DE Antal dyr DE Kvier, tung race 6-28 mdr. THORKILD OG CHR FRIIS HANSEN Borbjerg Byvej 2 7500 Holstebro Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-18-13 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016

Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Miljøtilladelse Efter 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dyndledsvej 19 4652 Hårlev Meddelt den 28. maj 2016 Indhold TILLADELSENS OMFANG...3 FORUDSÆTNINGER OG VILKÅR...3 GENERELLE VILKÅR...3

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer.

Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer. Notat Ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion på Kværndrup Vænge 17, 5772 Kværndrup, med tilhørende udbringningsarealer Udarbejdet af: Jacob Sterup Dato: 27-02-2008 Sagsid.: 09.02.15-P19-39-07

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup

#split# Tilladelse til udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde - Bjørnbækvej 12, 9320 Hjallerup #split# CHRISTIAN LARSEN Bjørnbækvej 12 9320 Hjallerup Sendt til virksomhedens digitale postkasse via CVR.nr. 69104010 Kopi sendt til AgriNord, att. Tina Madsen Plan og Miljø Dato: 08-12-2014 Sags. nr.:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde

Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg. Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende stalde på Gunderupvej 61, 6800 Varde Jilke Arentoft A Andersensvej 1E 8600 Silkeborg Teknik og Miljø Erhvervscenteret Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Afgørelse af skift i dyretype i eksisterende

Læs mere

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse.

Du skal også sikre dig, at du har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder meddelelse om byggeanmeldelse. Jeppe Elmer Neergaard Pedersen Borgergade 74 9620 Ålestrup Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato:

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2.

Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven 2. 1 - Afgørelse om skift i dyretype og etablering af mød Hører til journalnummer: 09.17.40-G01-1-17 Henrik Ruhoff Asfergvej 28 8981 Spentrup Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper. Per Sørensen Ronnumvej Kibæk Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Per Sørensen Ronnumvej 7 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af skift

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Att.: Rikke Holm Sennels Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 28. september 2015 anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse

Læs mere

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1

TILLADELSE. Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev. Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 TILLADELSE Kvægbrug på Gøttrupvej 402, 9690 Fjerritslev Tilladelsesdato / offentliggørelse 11. maj 2010 1 Indholdsfortegnelse: Tilladelse til etablering af husdyrbruget på ejendommen... 3 Vilkår... 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 11 MILJØGODKENDELSE TIL SLAGTEKALVEPRODUKTION PÅ BRARUPVEJ 16, 4840 NR. ALSLEV GULDBORGSUND KOMMUNE JULI 2013 SAGSNR.:13/28470 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Resume, vurdering

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1.

Afgørelsen er truffet efter 31 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. I/S Landbruget Karlshøj Vandrigsvej 19-21 4660 St. Heddinge 25. JUNI 2016 JOURNALNUMMER 09.17.44-K08-3-16 Afgørelse om skift af dyretype på husdyrbruget Vandrigsvej 19-21, 4660 St. Heddinge. Stevns Kommune

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Tobjergvej 17, 4300 Holbæk.

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype og udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på Tobjergvej 17, 4300 Holbæk. NEP-SSK Aps, Dato: 10-07-2013 Skamstrupvej 89, 4440 Mørkøv Sagsnr.: 13/16130 Sagsb.: Henriette Fries Dir.tlf.: 7236 8066 E-mail: hfrie@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013) Miljøkonsulenten Aps Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Anmeldeordning (senest ændret d. 18. november 2013)

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse af staldanlæg p.g.a. krav til dyrevelfærd

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011

Anmeldt ændring af dyreholdet på Ustrup Skovvej 10 Dato: 5. september 2011 Se vedlagte udsendelsesliste Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskommune.dk Kvalitet: HKO Sagsnr.: 2011-009230 Anmeldt

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse

Afgørelse vedrørende udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, 2. anmeldelse ASHØJGÅRD V/LARS THOMSEN Kåtrupvej 52 8990 Fårup Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 www.randers.dk 11 3 2016 / 09.17.46 P19 1 16 Afgørelse

Læs mere

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype

Per Mikkelsen Kokborgvej Vinderup. 31 afgørelse om skift i dyretype Per Mikkelsen Kokborgvej 6 7830 Vinderup Dato: 30-04-2015 Sagsnr.: 09.17.44-P19-7-15 Henv. til: Pia Pedersen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 15 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Nordre Fælledvej Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id

Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej Odder Sags Id Niels Overgaard Sørensen Elmegårdsvej 102 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde Odder Kommune har den 12. december 2011 modtaget anmeldelse fra Niels Overgaard

Læs mere

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup

#split# Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Ålborgvej 440, 9382 Tylstrup #split# Michael og Henrik Basso Sørensen Langbrokrovej 60 9310 Vodskov Kopi sendt til LandboNord, att. Anna Birgitte Thing Plan og Miljø Dato: 24-04-2014 Sags. nr.: 09.17.44-G01-2-14 Sagsbeh.: Martin Engsig

Læs mere

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL 16 MILJØGODKENDELSE TIL UDBRINGNING AF HUSDYRGØDNING OG ANDEN ORGANISK GØDNING PÅ AREALER UNDER BEDRIFTEN BRARUPVEJ 23, 4840 NR. ALSLEV. GULDBORGSUND KOMMUNE DECEMBER

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere