MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Kirstinesminde på Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Kirstinesminde på Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Kirstinesminde på Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato/offentlighedsdato: 2. december 2008

2 Indholdsfortegnelse Ikke teknisk resumé...4 Forord...5 Sagens bilag...5 Sagsforløb...5 Andre tilladelser...5 Offentliggørelse...5 Lovgrundlag...5 Meddelelse om godkendelse...5 Klagevejledning og offentliggørelse...7 Generelle vilkår...9 Årsproduktion - staldbelægning...10 Information og ændringer på virksomheden...10 Anlæg...11 Ventilation...11 Ammoniakreducerende miljøteknologier...11 Spalteskrabere...11 Transport...12 Transport af husdyrgødning...12 Øvrig transport...12 Anvendelse af anden organisk gødning...12 Spildevand og overfladevand...13 Uheld og risici...13 Støj...14 Skadedyr...14 Støv...14 Lys...15 Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier...15 Affald...15 Sprøjtemidler og medicin...15 Nitratudvaskning...16 Fosfor...16 Renere Teknologi - BAT...17 Landskabsinteresser...17 Tilsyn, kontrol og egenkontrol...17 Beskrivelse og vurdering af det ansøgte...18 Generelle forhold...18 Indretning og drift...19 Ophør af husdyrbruget...23 Dyrehold og husdyrgødning...23 Udspredningsarealer...27 Lugt, lys og støv...28 Affald...30 Støj...31 Skadedyr...32 Spildevand...33 Vurdering i forhold til overfladevand...34 Vurdering i forhold til vandmiljø...36

3 Vurdering i forhold til Natur...37 Uheld og driftsforstyrrelser...40 BAT - Renere teknologi og ressourcebesparende tiltag Landskabelige hensyn...43 Egenkontrol...43 Management...43 Jammerbugt Kommunes samlede vurdering...43 Bilag 1: Natur...44 Bilag 2: Geneafstande...45 Bilag 3: Overfladevand...46 Bilag 4: Udbringningsarealerne i nitratfølsomt område...53 Bilag 5: Affald...54 Bilag 6: Beredskabsplan...58 Bilag 6a: Oversigtskort til beredskabsplanen...65 Bilag 7: Oversigtskort...66 Bilag 8: Transportveje...67 Bilag 9: Udspredningsarealer...68 Bilag 10: Afløbsforhold...69

4 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev Dato: Virksomhedens navn: Kirstinesminde CVR nr.: Matr. Nr.. 9 d Ejerlav: Holmsø by, Haverslev Adresse: Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev Virksomheds ejer: Maren Kirstine Jensen, Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev Ansøger: I/S Kirstinesminde, Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev Tilsynsmyndighed: Jammerbugt Kommune Udarbejdet af: Bettina Brøndum Andersen Kontrolleret af: Mariane Eduardsen Ikke teknisk resumé I/S Kirstinesminde, Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev ansøger hermed Jammerbugt Kommune om en miljøgodkendelse efter miljølovens 12 på ejendommen Holmsøvej 96. Der er tale om en udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Holmsøvej 96, Fjerritslev fra 200 årskøer plus opdræt svarende til 249,44 DE til 287 årskøer plus opdræt svarende til 353,97 DE. Udvidelsen vil ske i eksisterende byggeri. Der etableres goldkostald samt kælvningsbokse ved renovering af eksisterende kvægstald. Kviekalvene, 40 stk. årskalve, vil indtil 3 mdr. huses i kalvehytter. Kviekalvene flyttes derefter til kviehotel og vender tilbage ca. en måned før kælvning. Tyrekalvene, 145 stk. sælges når de er ca. 1 mdr. gammel. Udvidelsen medfører desuden en etablering af ny gyllebeholder 3000 m³ samt en udvidelse af ensilageopbevaringsarealet.. I ansøgningen indgår 175,07 ha ejet jord og forpagtet jord. Det er planen at byggeriet påbegyndes i starten af Ansøgningen overholder alle krav stillet i den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

5 Forord Maren Kirstine Jensen har den 12. juli 2007 ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægholdet på bedriften beliggende på adressen Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev. Der er løbende sket tilretninger af projektet. Miljøgodkendelsen er endelig lavet ud fra version 4 som er indsendt d Der ansøges om tilladelse til at udvide kvægholdet fra 249,44 DE til 353,97 DE. Da det ansøgte husdyrhold overstiger 75 dyreenheder, er udvidelsen omfattet af reglerne for miljøgodkendelse. Det ansøgte dyrehold består af 287 malkekøer (tung race), 40 stk. kalve (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.) kælvning) og 145 tyrekalve (0 6 mdr.). Udvidelsen sker i eksisterende byggeri. Der etableres ny gyllebeholder samt en udvidelse af ensilageopbevaringsarealet. Produktionen har ej tidligere været godkendelsespligt. Sagens bilag Følgende bilag er indgået i behandling af sagen: Ansøgningsmateriale af den 12/ Version 4 af den Sagsforløb Jammerbugt Kommune har den 12. juli 2007 modtaget en ansøgning via det elektroniske ansøgningssystem. Ansøgningen er endelig behandlet efter version 3. Ansøgningen er annonceret i Fjerritslev uge avis den 4. september Andre tilladelser Eventuelle andre nødvendige tilladelser, herunder byggetilladelse, er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Nybyggeri og ændring af eksisterende stalde kræver en særskilt byggetilladelse. Byggeriet kan igangsættes, når denne afgørelse er modtaget og eventuelle øvrige nødvendige tilladelser til byggeriet er indhentet. Byggeriet sker dog for egen risiko, hvis Miljøklagenævnet senere skulle omgøre kommunens afgørelse. Offentliggørelse Jammerbugt Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort i lokalavisen Lovgrundlag Ansøgningen er behandlet og godkendelsen er udarbejdet i henhold til Lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20 dec. 2006) Meddelelse om godkendelse På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed godkendelse til kvægproduktionen på ejendommen

6 Kirstinesminde Holmsøvej 96 på en række vilkår. Det er endvidere Jammerbugt Kommunes samlede vurdering, at miljøgodkendelsen, med de pågældende vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet. Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om Miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug (lov nr af 20 dec. 2006). Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, føre udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune. Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten.

7 Klagevejledning og offentliggørelse Du kan påklage kommunens afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelsen jf. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, kapitel 7. Afgørelsen kan påklages af dig eller enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. Klagen behandles af Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og indsendes til: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller via Kommunen vil herefter videresende evt. klage til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. En klage har ikke opsættende virkning medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udnyttes under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal dog bemærkes, at Miljøklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse, og en udnyttelse af en påklaget miljøgodkendelse sker for egen regning og risiko Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Eventuel retssag skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Bettina Brøndum Andersen Jammerbugt Kommune Miljø og Natur Virksomhedsgruppen

8 Bilag: Bilag 1: Natur Bilag 2: Geneafstande - lugt Bilag 3: Overfladevand. Bilag 4: Udbringningsarealerne i nitratfølsomt område. Bilag 5: Affald Bilag 6: Beredskabsplan Bilag 6a: Oversigtskort til beredskabsplan Bilag 7: Oversigtskort Bilag 8: Transportveje Bilag 9: Udspredningsarealer Kopi af denne afgørelse er sendt til: Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 84: Ejer: Maren Kirstine Jensen, Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev Miljøcenter Aalborg, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø via Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord, Vesterbro 81 B, Postboks 1826, 9100 Aalborg via naboer: Søren Larsen, Holmsøvej 102, 9690 Fjerritslev Rimmer Jansma, Holmsøvej 78, 9690 Fjerritslev Knud Gerorg Schmidt og Karen Winther, Skovgårdevej 14, 8420 Knebel Andreas Bjerne Olsen, Bejstrupvej 147, 9690 Fjerritslev Poul Henning Falborg Larsen, Holmsøvej 112, 9690 Fjerritslev Lars Eltung Jacobsen, Holmsøvej 119, 9690 Fjerritslev Camilla Madsen og Brian Bang Holmberg, Holmsøvej 120, 9690 Fjerritslev Jan Kalbæk og Ellen Margrethe Kalbæk, Udmarksvej 2, 9690 Fjerritslev Lars Houmann Rasmussen, Haverslevvej 10, 9690 Fjerritslev Sonja Pedersen Nørager og Bent Christian Jensen Nørager, Udmarksvej 11, 9690 Fjerritslev Morten Larsen, Holmsøvej 93, 9690 Fjerritslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 85: Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 Købehavn V Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 86 lokale foreninger: DN Jammerbugt, att. Hans Borglykke, Urballen 31, Øland Brovst Danmarks sportsfiskerforbund Miljøkoordinator: Per Sonnesen, Asgård 48, 9700 Brønderslev Klageberettigede i henhold til Husdyrlovens 87 landsdækkende foreninger: Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø Danmarks Sportsfiskerforbund Andre Plantedirektoratet, Skovbrynet 20, 2800 Kgs. Lyngby LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, att. Karoline Holst

9 Generelle vilkår Drift og indretning 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte miljøteknisk beskrivelse og med de ændringer der fremgår af godkendelsens vilkår. 2. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikre at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fordringsanlæg holdes rene. 3. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at unødigt spild undgås i videst muligt omfang 4. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Holmsøvej 96, 9690 Fjerritslev. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Med udnyttet menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være opfyldt 2 år efter meddelelse af godkendelse. Bedriften skal underrette tilsynsmyndigheden således: Når besætningen er nået op på 353,97 dyreenheder Besætningens/produktionens størrelse den (2 år efter godkendelsens dato) Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 40 stk. 2. Virksomhedens miljøgodkendelse skal, jf. 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10 år, tages op til

10 revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år. Det er planlagt, at foretage den første revurdering i Årsproduktion - staldbelægning 5. Ejendommen har tilladelse til et dyrehold på 287 malkekøer (tung race), 40 småkalve (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr. kælving) og 145 tyrekalve (0 6 mdr.), i alt svarende til 353,97 DE Det tillades, at fordelingen mellem årskøer, opdræt og slagtekalve varierer inden for de maksimale 353,97 DE. Inden for dette produktionsniveau tillades afvigelser i afgangsvægten for slagtekalve, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides. 6. Den godkendte husdyrproduktion skal foretages jævnt fordelt over året. 7. Der skal til enhver tid over for tilsynsmyndigheden kunne fremlægges diverse planer, afregninger, regnskaber eller lignende, som dokumenterer størrelsen af ejendommens dyrehold. Information og ændringer på virksomheden 8. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddelelses til kommunen. 9. Ophører driften af det erhvervsmæssige dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. 10. Sker der ændringer af udbringningsarealerne eller får de tilført yderligere husdyrgødning, skal dette forinden vurderes / godkendes af Jammerbugt Kommune

11 Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Anlæg Ventilation 11. Ventilatorer skal renholdes og rengøres efter behov dog mindst en gang om året. Dette skal fremgå af egenkontroljournal Ammoniakreducerende miljøteknologier Spalteskrabere 12. Spalter rengøres med spalteskrabere så det sikres at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne. 13. Spalter rengøres med spalteskrabere 6 gange dagligt Gyllebeholder 14. Der skal etableres en støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle ved gyllebeholderen finder sted. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal ind mod gyllebeholderen afgrænses af en jernbetonmur eller andet, som sikrer mod påkørsel af denne. 15. Der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen i form af snittet halm, leca eller lignende. Dybstrøelse 16. Dybstrøelse skal i gennemsnit ligge mindst 3 måneder i stalden, før det kan betragtes som kompost. 17. Fast gødning, der ikke overholder kravet til opbevaring i markstak, skal opbevares på møddingsplads med fast bund og afløb til beholder eller opbevares i gyllebeholder. 18. Lagre af fast gødning uden daglig tilførsel skal overdækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. Gødnings- og ensilageopbevaring 19. Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast og flydende husdyrgødning på mindst 9,0 måneder på husdyrbruget 20. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter

12 gå 5 år, før ensilage igen må placeres på samme sted. 21. Kasseret ensilage fra ensilagepladsen eller siloer skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener. 22. Kompost eller kompostlignende dybstrøelse må højst ligge samme sted i 12 måneder og må ikke placeres samme sted igen føre efter 5 år. 23. I tilfælde af etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak skal tidspunkt og placeringen noteres. Kort med placering af markstak skal opbevares sammen med gødningsplan/-regnskab for den pågældende planperiode. Gyllehåndtering 24. Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, der ikke lever op til 19 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes. 25. Såfremt der ved en eller flere af gyllebeholderne etableres fast pumpeudstyr, skal elinstallationen indrettes, så at pumpen ikke kan startes utilsigtet. 26. Hvis der monteres fjernbetjent pumpeudstyr på en eller flere af gyllebeholderne, skal der være monteret en anordning, der sikrer at pumpen slår fra automatisk, når der er pumpet, hvad der svarer til indholdet af en gyllevogn. Der kan alternativet etableres en anordning, som sikrer, at pumpen kun kan startes, når der sår en gyllevogn under udløbet. Transport Transport af husdyrgødning 27. Transport af flydende husdyrgødning på offentlig veje skal foregå i transportvogne, hvor åbninger skal være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal dette straks opsamles. 28. Transport gennem større byer og for afstande over 10 km skal foregå i lastbil eller et påhængskøretøj hertil. Øvrig transport 29. Transport af gylle gennem Haverslev og Attrup må kun finde sted på hverdage og i tidsrummet fra kl. 7 og kl Transport af foder og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen skal hovedsageligt finde sted på hverdage og i tidsrummet mellem kl. 7 og kl Transport af dyr til og fra ejendommen skal fortrinsvist ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 7 til kl. 18. Anvendelse af anden organisk gødning 32. Al anvendelse i markdriften af spildevandsslam, bioaske og

13 øvrigt affald til jordbrugsformål, jordforbedrende midler samt øvrige produkter med indhold af kvælstof og fosfor skal årligt oplyses og dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden. Spildevand og overfladevand 33. Eventuel nedsivning af overfladevand skal ske til særskilt nedsivningsanlæg (kræver særskilt tilladelse) 34. Tagvand kan ledes direkte til vandløb eller sø. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer skal passere et veldimensioneret sandfang inden udledning til dræn, vandløb eller søer (kræver særskilt tilladelse) 35. Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til samletank eller gyllesystem og anvendes i henhold til reglerne for husdyrgødning og spildevand i husdyrgødningsbekendtgørelsen 36. Vaskevand fra rensning af staldene skal opsamles i beholder og må herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for spildevand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opsamlingsbeholderen skal have en kapacitet svarende til mindst en afvaskning af staldene. 37. Vask af maskiner og redskaber uden gødningsrester skal ske på fast vaskeplads. Vaskevandet kan mod særskilt tilladelse. Udledes til dræn, dog skal vandet forinden udløbet gennemgå rensning i et veldimensioneret sandfang og en godkendt olie/benzinudskiller 38. Al vask af maskiner, redskaber, hvorfra den kan forekomme gødningsrester samt sprøjte skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for udbringning af husdyrgødning. Uheld og risici 39. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: 40. Tilsynsmyndigheden Jammerbugt kommune Teknisk Forvaltning tlf.: Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 42. Beredskabsplanen skal som minimum indeholde: Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb m.m.

14 Støj En opgørelse over materiel der er tilgængelig på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 43. Ejendommens bidrag til støj i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau i db(a): Tidsrum Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alle dage kl Tabel 1. Støjgrænser. Grænse db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a). Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af støjgrænserne i ovenstående vilkår 44. Virksomheden skal, for egen regning, dokumenterer at støjvilkår overholde, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommen omgivelser (under fuld Drift) eller kildestyrkemålinger, ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj. 45. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at vilkår nr. 42 ikke kan overholdes. Støjmålingerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. Skadedyr 46. Der skal på landbruget foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium. 47. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Støv 48. Landbrugsproduktionen må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor ejendommens arealer. 49. Fodersiloer m.v. skal indrettes, så støvgener i forbindelse med

15 evt. indblæsning af foder undgås. Dette kunne for eksempel være ved anvendelse af cykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning. Lys 50. Mellem solnedgang og solopgang skal porte holdes lukkede og andre staldåbninger afskærmes for at reducere lysgenerne for omboende. Portene kan dog åbnes kortvarigt ved ind- og udkørsel Oplag af olie, affald, pesticider og øvrige kemikalier 51. Etablering og sløjfning af olietanke skal ske i henhold til Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Bekendtgørelse nr. 729 af 14. juni 2007 eller den til enhver tid gældende bekendtgørelse på området. 52. Opstilling af plasttanke henvises til Beredskabsstyrelsens vejledning til opstilling af plasttanke. 53. Olietanke skal så på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og som minimum være overdækket med et halvtag 54. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand 55. Olie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Affald 56. Affald skal opbevares og bortskaffes efter Jammerbugt Kommunes regulativer 57. Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Det gælder dog ikke afbrænding af affald, der er tilladt i medfør af kommunens affaldsregulativ (haveaffald og skovaffald). 58. Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkommende. Affaldet skal bortskaffes efter kommunens regulativer. 59. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container (større dyr under kadaverkappe) eller lignende og placeres på et egnet sted efter aftale med tilsynsmyndigheden, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. 60. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald. Evt. spild på offentlige veje i forbindelse med landbrugsmæssig drift (jord m.v.) fjernes hurtigst muligt. Sprøjtemidler og medicin 61. Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som

16 særligt affald og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. Medicin (lægemidler) må ikke opbevares sammen med levnedsmidler eller foderstoffer 62. Lægemiddelrester og brugte kanyler skal bortskaffes via autoriserede kanaler som f.eks. kommunale modtageordninger. Ved særlige forholdsregler for bortskaffelse af lægemidler, vil det fremgå af indlægssedlen i pakninger. 63. Påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler må ikke ske ved direkte opsugning fra søer, vandløb eller brønde/boringer. Der må ikke være risiko for afløb til dræn eller vandløb 64. Medicinrester og rester af sprøjtemidler samt emballage skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald, herunder reglerne om olie- og kemikalieaffald. Nitratudvaskning 65. Ud over Plantedirektoratets krav om efterafgrøder, skal der anvendes efterafgrøder på yderligere 4 % af udbringningsarealerne. Det lovpligtige areal med efterafgrøder skal placeres på arealer i nitratfølsomt område, såfremt arealet ikke er bevokset med afgrøder i vinterhalvåret. For at sikre en god beskyttelse af grundvandet, må al efterafgrøden i nitratfølsomme områder ikke erstattes af 100 % vintersæd. Fosfor 66. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning på bedriftens arealer svarende til 338,28 DE per planår (1/8-31/7), og således at der på bedriftens arealer ikke udbringes mere end 1,93 DE/ha. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 67. Der skal anvendes sædskifte K12 på udbringningsarealerne. 68. For at begrænse udvaskninger af kvælstof til sårbare Natura 2000 områder i Limfjorden skal der for bedriftens samlede arealer anvendes et sædskifte hvor andelen af roer, græs og græsefterafgrøder udgør mindst 74 % af harmoniarealet. Det er således 4 % ekstra i forhold til de generelle regler for en ejendom med op til 2,3 DE kvæg/ha. 69. For alle 74 % gælder plantedirektoratets betingelser for anvendelse af 2,3 DE/ha, bl.a. at græs og græsefterafgrødearealer ikke må ompløjes før efter 1. marts samt at græsarealer, der skal ompløjes det følgende forår ikke må tilføres husdyrgødning i perioden 31. august til 1. marts. 70. Der må på arealerne ikke tilføres mere end kg P pr. år fra husdyrgødning og anden organisk gødning. 71. Der skal ved tilsyn foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnska-

17 ber eller ansøgninger vedrørende enkeltbetalingsordningen. Renere Teknologi - BAT 72. Der skal i godkendelsesperioden foretages fornøden forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik til nedbringelse af eventuelle gener fra stald og gødningsopbevaringsanlæg. 73. Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden dokumentere, at substitutionen sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer. 74. Anlæg der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilations- og mælkekøleanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt. 75. Mælkekøleanlægget skal kontrolleres og vedligeholdes således, at det altid kører energimæssigt optimalt. 78. Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende Landskabsinteresser 76. Gyllebeholderen skal fjernes når den ikke længere er i drift Tilsyn, kontrol og egenkontrol 77. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.

18 18 Beskrivelse og vurdering af det ansøgte - miljøteknisk beskrivelse og vurdering Generelle forhold Beskrivelse LandboThy har på vegne af Maren Kirstine Jensen søgt om miljøgodkendelse til udvidelse af kvægproduktionen fra 249,44 DE til 353,97 DE. Nudriften er 200 årskøer, 40 stk. opdræt 0-6 mdr., 11 stk. opdræt 6-28 mdr. og 100 stk. tyrekalve 0-6 mdr. Den ansøgte drift er 287 årskøer 12 stk. opdræt 6-28 mdr., 40 stk. småkalve 0-6 mdr. 145 stk. tyrekalve 0-6 mdr. Udvidelsen vil ske i eksisterende byggeri. Der vil ske en mere intensiv benyttelse af eksisterende stald. Der etableres goldkostald samt kælvningsbokse ved renovering af eksisterende kvægstald. Kviekalvene, 40 stk. årskalve, vil indtil 3 mdr. huses i kalvehytter. Kviekalvene flyttes derefter til kviehotel og vender tilbage ca. en måned før kælvning. Tyrekalvene, 140 stk. sælges når de er ca. 1 mdr. gammel (70 kg). Udvidelsen medfører desuden en etablering af ny gyllebeholder 3000 m³ samt en udvidelse af ensilageopbevaringsarealet.. I ansøgningen indgår 175,07 ha ejet jord og forpagtet jord. Det er planen at byggeriet påbegyndes i starten af 2008.

19 19 Geneafstanden til nabo, der ikke er noteret som landbrug, er mere en 1,2 x geneafsstanden, som er 85,5 meter. Der findes ingen samlet bebyggelse eller byzone indenfor 1,2 x geneafstanden, der for byzone er 270,4 meter. Nærmeste nabo har husdyrbrug og er beliggende mere en 50 meter fra den planlagte ændring. Ejendommens lokalisering ses af bilag 2. Der gives dispensation til etablering af gyllebeholder og ensilageplads tættere på naboskel end 30 m. Gyllebeholderen placeres i en afstand af 18 m fra naboskel, ensilagepladsen udvides således, at den placeres i en afstand af 2,5 m fra naboskel. Naboen er blevet hørt. De øvrige afstandskrav i henhold til 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt. Afstandsforhold Fælles vandindvindingsanlæg Enkelt vandindvindingsanlæg Sø/vandløb Offentlig vej, privat fællesvej Levnedsmiddelvirksomhed Naboskel Beboelse på samme ejendom > 50meter >25 meter > 15 meter >15 meter > 25 meter < 30 meter > 15 meter Vurdering Jammerbugt Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed. Der er tale om renovering af eksisterende byggeri samt etablering af en for driften nødvendig gyllebeholder. Det vurderes endvidere, at de stillede vilkår ved bedriftens ophør, er tilstrækkelige i forhold til at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende miljømæssig stand herunder hensyn til varetagelse af landskabelige hensyn. Indretning og drift Beskrivelse Stalde Der er søgt om udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen. Ejendomme skal fremover drives med malkekøer samt småkalve og tyrekalve samt kvier den sidste måned inden kælvning. Dyreholdet udvides i eksisterende byggeri. Staldenes indretning ses i nedenstående skema, og deres placering ses af bilag 7.

20 20 Staldtype Gammel kostald sengestald med spalter Gammel kostald dybstrøelse hele arealet Nyere Kostald - sengestald med spalter Nyeste kostald sengestald med fast gulv, 2% hældning, skrabning hver 2. time Kalvehytter i det fri - dybstrøelse 6-8 store hytter á 5 kalve samt enkeltkalvehytter. Dyretype og antal 40 malkekøer 7 malkekøer 140 malkekøer 100 malkekøer 12 kvier/stud tung race 40 stk. småkalve 0-6 mdr. 145 stk. tyrekalve tung race I nyeste kostald forefindes skrabeanlæg til minimering af NH3- fordampning. Fordampningen er reduceret med 10% i forhold til reference (ringkanal). Der er naturlig ventilation i alle produktionsbygninger. Dvs. staldgulvene primært er forholdsvis tørre, det store luftskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.

21 21 Ensilage og foder Produktion af kvalitetsfoder er af stor økonomisk betydning. Det er primært dårlig foder, der kan give lugtgener. Opbevaring af ensilage sker i plansilo med støbt bund med afløb til gylleanlæg. I specielle situationer kan etablering af markstak blive nødvendig. Tørstofindhold holdes da over 30%. Der ansøges om tilladelse til etablering af yderligere 6 meter betonplads syd for de eksisterende siloer. Sprøjtemidler Pesticider opbevares i aflåst kemikalierum uden afløb. Sprøjteudstyr holdes i rengjort og vedligeholdt tilstand. Fyldning og tømning på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Vandforbrug Der er et registreret vandforbrug på 9000 m³. Forbruget vil stige til ca m³ efter udvidelsen. Der er ikke særskilt måler på vandforbrug til privat. Vandforsyning til dyrene sker primært ud fra, hvad der tjener dyrevelfærden bedst. Kreaturer har primært drikkekar, der fyldes af flyder. Der kontrolleres løbende at disse er i funktion.

22 22 Energiforbrug FORBRUG AF RÅVARER, ENERGI OG VAND (tons,m3,kg,l) Opbevaring Resourse Nudrift Ansøgt Dieselolie til traktorer (f.eks tanktype, bygning og indretning) m.v l l Bygning 9 Benzin 200 l 200 l Bygning 9 Smøreolie 200 l 200 l Bygning 9 Kunstgødning 40 t 40 t Hentes løst Kraftfoder + korn 400 t 560 t Bygning 6 Kemikalier 200 l 300 l Bygning 9 Elforbrug til lys opvarmning m.m kwh kwh Drikkevand og vaskevand (drift) Skønnet Skønnet 9000 m m 3 Energibesparende foranstaltninger Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette. Rengøring af skrabeanlæg til husdyrgødning samt gardiner i stalden betyder lavere elforbrug til driften. Vask af lysarmaturer og lysplader i taget giver lavere behov for kunstig lys.

23 23 Der er registreret el-forbrug på i driften. Forbruget går til drift af malkeanlæg, gylleomrøring og pumpning, håndtering af foder samt belysning. Forbruget skønnes at ville stige til kwh. Der er registreret forbrug på liter dieselolie samt 200 liter benzin. Dette forbrug går til mark- og staldmaskiner. Forbruget skønnes ikke at ville stige i det ansøgte Olietanke På ejendommen er der en overjordisk dieselolietank fra 2003 på 2500 liter. Dieselolietanken er placeret på støbt bund i maskinhus/værksted (bygn. 9). Forbruget af diesel er anslået til liter efter udvidelse af dyreholdet. Stalde Ingen ændring af stalde betyder at teknologi svarer til BAT. Udvidelses af ensilageplads og etablering af gyllebeholdere etableres i henhold til landbrugets byggeblade og BAT-byggeblade (bedst tilgængelige teknik). Vurdering Jammerbugt kommune vurderer, at ejendommens staldinventar og drift med de stillede vilkår ikke giver anledning til væsentlig påvirkning. Ophør af husdyrbruget Beskrivelse Efter tømning og rengøring samt nedtagning af inventar vil driftsbygninger fremstå rene uden risiko for påvirkning af miljøet. Vurdering Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand. Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune. Dyrehold og husdyrgødning Beskrivelse Dyrehold Dyreholdet på Holmsøvej 96 ønskes udvidet fra en produktion på 249,44 DE til 353,97 DE. Kvierne kommer på kviehotel og kommer tilbage den sidste måned inden kælvning

24 24 Dyretype Nudrift Ansøgt Stk. stk. Malkekøer (tung race) Småkalve (0-6 mdr.) (tung race) Kvier tung race (6-mdr. kælvning) 8 12 Tyrekalve (6-28 mdr.) tung race I alt 249,44 DE 353,97 DE Husdyrgødning Udvidelse af dyreholdet medfører en forøget produktion af husdyrgødning. Inden korrektion for kvæg på græs produceres således årligt 6663 tons gylle inkl. drikkevandsspild samt 200 tons dybstrøelse. Der er skønnet ekstra tilledning til gyllebeholderne af 1500 m³/år overfladevand, stammende fra befæstet areal/ensilageplads. Der er ikke etableret fast overdækning på gylletankene. Med kvæggylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begrænset effekt ved etablering af fast overdækning. Beholder tilføres vaske- skyllevand fra malkeanlæg samt servicerum samt overfladevand fra befæstet areal. Dybstrøelse fra kalvebokse udspredes enten umiddelbart efter udmugning eller opbevares overdækket på betonplads indtil der er sket kompostering, så etablering i overdækket markstak er lovlig.

25 25 Opførtårstal Sidst kontrolleret - dato (10 års beholderkontrol) Volumentons Gyllebeholder I aug Gyllebeholder II aug Ny Gyllebeholder Opbevaringslager/dybstrøelse 200 Opbevaringslager 700 under spalter i stald I alt 6563 Gyllebeholderne har dykket indløb, og der føres logbog over flydelaget. Ejendommens opbevaringskapacitet er opgjort ovenstående til i alt 6563 tons. Med en årlig produktion af gylle samt tilledt overfladevand på i alt 8163 tons kan den tilstrækkelige opbevaringskapacitet beregnes til 6122 tons. Der rådes over en opbevaringskapacitet på 6563 m³ svarende til 9,35 mdr. Dette betyder en overkapacitet svarende til 0,35 mdr., hvilket stemmer overens med indsendte kapacietetserklæring. Vurdering Dyrehold De angivne DE er beregnet i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen1, som var gældende på godkendelsestidspunktet. Det vurderes, at der med rimelighed kan reguleres i besætningen, dog forudsat, at det samlede antal DE ikke overskrides, idet en normal malkekvægbesætning kræver en vis fleksibilitet med hensyn til opdræt. Husdyrgødning Håndteringen af gødning foregår som gylle og dybstrøelse. Der er i vilkår 18 stillet krav om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til gylle. Da opbevaringskapaciteten efter udvidelsen er beregnet til 9,1 måneder, opfyldes kravet. Ammoniakfordampningen reduceres væsentlig ved overdækning af kompost- og ensilagestakke. Så vidt muligt bør udspredningen af kompost ske direkte fra stald. Herved reduceres ammoniakfordampningen yderligere. 1 Husdyrgødningsbekendtgørelsen: bekendtgørelse nr. 814 af 13. juli 2006 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

26 26 Transporter Beskrivelse På kvægbrug sker der altovervejende transport af dyr, husdyrgødning, foder (købt og hjemmeproduceret) samt afhentning af mælk. Herudover sker der almindelig transport af markmaskiner til og fra marken. I forhold til nudriften vil antallet af transporter, bortset fra transport af husdyrgødning, kun stige marginalt, idet der som hovedregel blot transporteres større mængder pr. gang. Tidsrum for transporter : Mælkeafhenting: hver anden dag Levering af foderprodukter: mellem kl og men typisk mellem og Løst foder indblæses enten i silo eller aflæsses løst i foderlade. Løsvarer og sækkevarer: 1 gang pr. måned, Transporter af husdyrgødning: mellem kl og Det er en maskinstationsopgave som foretages med ca. 20 tons pr. læs. Flydende husdyrgødning: antallet af transporter med husdyrgødning vil stige til max. 430 årligt. Max 15 læs køres til de østligste arealer, gennem Attrup by. Max 40 læs køres mod vest, gennem Haverslev by. Resten tildeles arealerne tæt på ejendommen. Den flydende husdyrgødning udbringes primært om foråret indenfor 2-3 uger. Gennem sommeren udbringes gylle på græsmarker efter hver slæt. Fast husdyrgødning: der produceres med normtal ca. 90 tons/år, svarende til max ca. 10 transporter. Transportveje er indtegnet på bilag 8 Gylletransporter og transport med markafgrøder er sæsonbetonet, medens øvrig transporter med dyr og foder er jævnt fordelt over hele året Transport af kvier til og fra kviehotel sker med 1 månedlig transport med traktor og vogn til adressen Thistedvej 59.

27 27 Nedenstående ses en opgørelse over transporter i forbindelse med driften: TRANSPORT TIL OG FRA EJENDOMMEN Antal/mængde pr år Antal transporter pr år Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Levende dyr - tyrekalve 100 stk 145 stk Levende dyr - slagtekøer 80 stk 98 stk Døde dyr 20 stk 30 stk Indkøbt foder 400 t 560 t Eget grovfoder 2300 t 3400 t Gylle 6000 t 8663 t Dybstrøelse 90 t 90 t Dieselolie l l 6 6 Tankbil, mælk 1,9 l 2,65 l Halm fra mark 40 t 50 t 4 5 Vurdering Transport af gylle igennem Haverslev og Attrup vurderes at være af minimal betydning i forhold til førsituationen. Bedriften er beliggende i et område med landbrug omkring sig, samlet set kan det virke støjende for de omkring boende. For at mindske gener fra transport henstilles det, at transport foregår indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt. Det ansøgte vil betyde en forøgelse af antallet af transporter til og fra ejendommen. Forøgelsen af antallet af transporter er efter kommunens opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener om omkringboende. Udspredningsarealer Beskrivelse Ejendommens samlede udspredningsareal areal udgør 175,07 ha, og hele arealet kan betegnes som udbringningsareal. Ejendommens arealer er beliggende i området omkring gården.

28 28 Der er ikke indgået aftale om modtagelse eller levering af husdyrgødning til/fra tredjemand. Ægtefælle, Jesper Jensen ejer Alsbjergvej 20, den behandles i øjeblikket efter 10 i husdyrloven og kommer til at indgå som en del af udspredningsarealerne idet ægtefællerne sammen driver I/S Kirstinesminde. Der er forpagtet 8,58 ha fra præstegården, Haverslevvej 10, 9690 Fjerritslev. Ejendommens udspredningsarealer ses af bilag 9. Vurdering Stort set alle bedriftens arealer ligger hensigtsmæssigt i forhold til naboer og byer. Ved transport over længere afstand og igennem Haverslev by og Attrup by, henvises til begrebet godt landmandskab. Endvidere er det fastsat i vilkår 10 at hvis der sker ændring i udbringningsarealerne skal dette forinden vurderes/godkendes af Jammerbugt Kommune, idet det kan medføre, at der skal udarbejdes en ny miljøgodkendelse eller en 16 godkendelse. Lugt, lys og støv Beskrivelse Lugt Mange forhold kan influere på lugtbidraget. Ud over arten, antallet og størrelsen af dyr er det f.eks. staldindretning, ventilationsanlæggets udformning og styring, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssystem, overbrusningsanlæg og hygiejne i stalden. Endvidere vil management med henblik på at sikre en veldefineret gødeadfærd især være vigtig, da lugten først og fremmest stammer fra gødningen. I forbindelse med ansøgning om udvidelse af dyreholdet, er lugtbidraget i ansøgningssystemet for den ønskede udvidede produktion beregnet, jf. nedenstående skema: Områdetype Beregningsmodel Ukorrigeret geneafstand (m) Genekriterie overholdt? Byzone Ny 270,43 meter Samlet Bebyggelse Ny 185,57 meter Enkelt bolig Ny 85,52 meter Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelse/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelse/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand Genekriterie overholdt. Ingen nabobeboelse/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand

29 29 Kort visende de beregnede Geneafstande ses i bilag 2. Udvidelse af dyreholdet medfører øget geneafstand. Hensynet til naboer skal tilgodeses, og for så vidt angår vurderingen af om produktionen kan give anledning til lugtgener, kan der tages udgangspunkt i de beregnede geneafstande, idet genekriterierne kan betragtes som et givet områdes tålegrænse, dvs. den maksimale miljømæssigt acceptable belastning af et område. Nærmeste nabo har husdyrbrug og er beliggende mere en 50 meter fra den planlagte ændring. Nærmeste nabo som ligger nordøst for ejendommen og som ikke er noteret som landbrug ligger 212,10 m fra nærmeste stald. Nabo som ligger sydvest for ejendommen og som heller ikke er noteret som landbrug ligger 256 m fra nærmest stald. Geneafstanden til disse naboer, der ikke er noteret som landbrug, er mere en 1,2 x geneafstanden, som er 85,5 meter. Der findes ingen samlet bebyggelse eller byzone indenfor 1,2 x geneafstanden, der for byzone er 270,4 meter. Lugtvejledningens geneafstand tager udgangspunkt i afstanden fra centrum af et staldanlæg til en nabo eller et område, hvor genekriteriet skal overholdes det betyder, at nærmeste nabo er beliggende udenfor tålegrænsen. Der er ikke foretaget lugtreducerende tiltag, f.eks. ændret ventilation, luftrensning, køling. Lys Udendørs lys i det omfang, det er nødvendigt for at orientere sig. Allerede etableret belysning indvendigt i kvægstalde vil være tændt i det omfang det er nødvendigt for dyr og mennesker. dvs. fra kl til kl er der det meste af året dæmpet belysning. Støv Der er ikke særlig støvende adfærd i forbindelse med driften af ejendommen. I tørre perioder kan der være støvgener fra adgangsvejen til stalden. Vurdering Lugt Det vurderes, at godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendommene, Holmsøvej 112 og Holmsøvej 87, da de ligger udenfor den beregnede geneafstand. Det vurderes derfor, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfredsstillende for et landbrug af den størrelse. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for omkringboende, eller såfremt Jammerbugt Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af staldlugtemissionen, således at lugten udenfor ejendommen reduceres.

30 30 Lys Det vurderes, at driften sammenholdt med de vilkår, der er stillet for belysning ikke vil give anledning til væsentlige problemer eller gener for omkringboende. Det anbefales, at der etableres dagslysstyring i staldene, så lyset automatisk slukker når der er tilstrækkeligt dagslys. Støv Med hensyn til støvgener fra gården forventes det ikke at give væsentlige problemer. Dog henvises der til begrebet godt landmandskab, at for at begrænse støvgener skal al transport til og fra bedriften foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således at omgivelserne påvirkes mindst muligt. Affald Alm. affald og farligt affald (se tillige bilag afsnit om affald fra Grønt Regnskab ) Affaldstyperne og håndteringen heraf er oplistet i nedenstående skema: AFFALD Affaldstype Opbevaring Bortskaffelse Dagrenovation Ved stuehus Eks. Kommunal ordning Døde dyr Ved lade se bilag DAKA Landbrugsplast Fælles opbevaring sammen med Holmsøvej 102 Genbrugsplads i Gøttrup Papir/nylonsække Fælles opbevaring sammen med Holmsøvej 102 Genbrugsplads i Gøttrup Klinisk risikoaffald Beholder i kontorbygning, (bygning 17) Kommunal ordning Emballage fra sprøjtemidler Kemikalierum (bygn. 4) Kommunal ordning Sprøjtemidler Aflåst kemikalirum Kommunalmodtageplads Spildolie ingen Aut. værksted Oliefiltre Ingen Aut. værksted Akkumulatorer Værksted, (bygning 9) Kommunalordning Dæk Ingen Aut. værksted Jern/metal6 container genbrugsstation Døde dyr Døde dyr afhentes af DAKA indenfor 48 timer. Placering af døde dyr fremgår af bilag 6a. Døde dyr vil max være ca. 5 døde køer og 20 kalve pr. år. De lægges i skjul for offentligheden, overdækket med presenning eller lign. Fast affald Placering af affald fremgår af bilag 6a. Jernskrot opbevares i container som køres til genbrugsstation. Øvrigt fast affald opbevares i affaldsbeholder og bortskaffelse sker til kommunal modtageplads.

31 31 Landbrugsplast opbevares i en fælles container sammen med nabo, Holmsøvej 102. Olie- og kemikalieaffald Placering af affald fremgår af bilag 6a. Motorolie opbevares på fast bund i værksted. Der opbevares ikke spildolie på bedriften, da olieskift foretages på aut. værksted. Kemikalier, herunder pesticider opbevares i aflåst kemikalierum med fast bund uden afløb. Evt. bortskaffelse af rester sker til kommunal modtageplads. Al kemi-emballage håndteres efter regningslinierne som beskrevet på etiketten. Klinisk risikoaffald Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler afleveres til den kommunale genbrugsplads. Opbevares i 17 (bilag 6a). Vurdering Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, hvorfor der skal der føres register over affaldsproduktionen efter de gældende regler. Det er BAT, at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, hvor affaldsproduktionen kan minimeres. Støj Beskrivelse Ejendommens støjkilder er hovedsageligt malkeanlæg, gyllepumpe, traktordrevet foderblander og transporter til/fra ejendommen.

32 32 Støjkilder Type Driftsperiode Placering Malkeanlæg Tidlig morgen til sen Bygn. 17 aften Foderanlæg gange i døgnet Bygn. 17 Gyllepumper 1-2 timer ugentlig Se anlægstegning Dgl. Brug af traktor 1 time Transport af levende dyr Ved flytning af kvier og salg af dyr Der er daglig brug af traktor i forbindelse med opblanding og udfodring af fuldfoder. Gyllepumper kører ca. 1 gang om ugen. Brugen af traktor vil normalt begrænses til at foregå i dagtimerne, dog må der påregnes sæsonbestemt arbejde (eksempelvis ensilering og efterårsarbejde i marken) der går udover dagtimerne. En stor del af det indkøbte foder indblæses 1 gang pr. måned (ca. 1,5 time pr. gang) i 30 ton fodersilo (bygn. 6) resten aflæsses løst i samme bygning. Det forhold, at ventilationen er naturlig ventilation, er en foranstaltning, som reducerer ejendommens samlede støjniveau. Vurdering Det vurderes, at støj fra ejendommen ikke er eller forventes at blive et problem for de omkringboende, især ikke i forhold til nudriften. Der er derfor ikke foretaget eller krævet støjberegninger eller målinger i forbindelse med meddelelse af denne godkendelse. Skadedyr Beskrivelse Det er i ansøgningen oplyst, at bygninger kontrolleres og holdes i en stand, så evt. skadedyrs indtrængning og opformering begrænses mest muligt. Der er lavet aftale med ISS-skadedyrsbekæmpelse om opsættelse af aflåste kasser med gift samt kontrol med forekomst af rotter. Der anvendes fluemidlet Neporex til fluelarver i dybstrøelsen. Vurdering I forbindelse med dyrehold kan der forekomme gener fra skadedyr (rotter, mosegrise m.v.), som straks skal afhjælpes. samt gener fra fluer, som skal bekæmpes effektiv, hvorfor der stilles vilkår herom. Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende. Der skal gøres opmærksom på at retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium opdateres 1 gang årligt.

33 33 Spildevand Beskrivelse Spildevand fra stalde, malkestald og vaskeplads ledes til gyllebeholder, mens sanitært spildevand ledes via trixtank til nedsivning. Afløbsforhold fremgår af anlægstegningen (bilag 10) SPILDEVAND Spildevandstype Årlig mængde,ca. m3 Opsamling / bortskaffelse Nudrift Ansøgt Nudrift Ansøgt Sanitært spildevand (drift) m 3 Trixtank Trixstank Mælkerum og malkestald, kalvehytter m 3 Gylle Gylle Vurdering Det er kommunens vurdering, at der er en miljørisiko forbundet med vask af maskiner og ikke mindst sprøjteudstyr. Der er derfor stillet vilkår om, at vask skal ske på en vaskeplads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder, hvorved det udspredes sammen med gyllen, hvilket vil være den miljømæssigt bedste løsning. Risici Redegørelse for mulige uheld Pumpning af gylle fra forbeholder til lagertanke indebærer en vis risiko for overløb. Gyllebeholder springer læk Falck og evt. slamsuger tilkaldes, kommune orienteres Uheld ved gylleudbringning Falck tilkaldes, kommune kontaktes Minimering af risiko for uheld. Gylletanke er tilmeldt 10 års beholderkontrol. Pumpning fra lagertanke til gyllevogne sker via gyllevognens pumpe og kran, dvs. i et lukket system uden risiko for overløb/spild. Hermed er evt. risiko for at en stationær pumpe kunne starte ukontrolleret ved fejl i de elektriske installationer elimineret. Minimering af gene og forurening ved uheld Der henvises til afsnit om management og egenkontrol, samt beredskabsplan (bilag 6)

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro

Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro Kvægbrug på Engvej 238, 9440 Aabybro 1 Offentliggørelse 20. januar 2009 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Martin Olsen har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Engvej 238, 9440 Aabybro.

Læs mere

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1

Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 Envina Årsmøde 2014 Vejlskovgård fra ansøgning til miljøgodkendelse - 1 I Juli 2008 modtog forvaltning en ansøgning om udvidelse af kvægbedriften fra 300 til 727 DE. Projektet indebar opførelse af et nyt

Læs mere

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg.

Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Til Silkeborg Kommune Att Anders Aahave Viborg 7. juni 2016 Direkte tlf. 8728 2532 Mobil 2999 5719 Mail hep@lmo.dk Vedr. Charlottenlundvej 24, 8600 Silkeborg. Den 21. november 2012 blev der meddelt miljøgodkendelse.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Drøstrupvej 47, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 29. september 2009 Registreringsblad Titel 12 godkendelse Dato: 29. september 2009 Virksomhedens navn:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Thorupholmevej 211, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 27. december 2008-1- Registreringsblad Titel Thorupholmevej 209-211, 9690 Fjerritslev Dato: 27. december

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK BJARNE JENSEN Miljøtilsyn på, Kommune har d. 14. juli 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

I forbindelse med tilsynet blev der registreret en række oplysninger, som fremgår af vedlagte tilsynsrapport. 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Mattrupgaard - v/ Miljøtilsyn på, Kommune har d. 22. juni 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Martin V. Rasmussen Svanemosevej 1 Solbjerg 4270 Høng DATO 17. juni 2009 SAGSNR. 326-2007-14836 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / FRWE Plan, byg og miljø Miljøgodkendelse

Læs mere

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev

UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev UDKAST TIL MILJØGODKENDELSE kvægbruget Kettrupvej 35, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8. Juni / 7. Juli 2009 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 8.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Tingvejen 304, 7200 Grindsted Dato: 23. november 2017 Billund Kommune modtog den 29. august 2017 en ansøgning

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Nørtorupvej 332, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Nørtorupvej 332, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE kvægbruget Nørtorupvej 332, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 1. Maj 2009 / 5. Maj 2009 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 1. Maj 2009

Læs mere

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse

Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Udkast til Tillæg til Miljøgodkendelse Af Minkfarmen Bredkærvej 54, Vrå Ændring til udvidelse i etaper Husdyrgodkendelsesloven 12 Dato for gyldighed: Dag måned 2016 Journalnummer 09.17.17-P19-1-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 Silkeborg Kommune Søften 8. december 2014 Direkte tlf. 8728 2265 Mobil 2047 9620 Mail kje@lmo.dk Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på Pinnebjergvej 3 På vegne af Carsten Jacobsen, Pinnebjergvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. svinebruget Andrupvej 55, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. svinebruget Andrupvej 55, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE svinebruget Andrupvej 55, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. oktober 2009 / 13. oktober 2009 Registreringsblad Titel 12 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 7.

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Jørgen P. Felstedt Vestergade 51 6330 Padborg Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017,

Læs mere

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig

Bilag 3. Korrigeret. geneafstand (meter), nudrift. Genekriterie overholdt. Ingen Enkelt bolig Bilag B I L A G 1. Kort over stalde og interne transportvejet 2. Ventilationsafkast 3. Lugt 4. Afløbsforhold 5. Overfladevandsafløb fra stalde 6. Kort over gylletransportveje 7. BAT 8. Naturpunkter 9.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Vustholmevej 53, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Vustholmevej 53, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Vustholmevej 53, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 30. september 2008 Registreringsblad Titel Vustholmevej 53, 9690 Fjerritslev Dato: 30. september 2008

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Toftholmvej 58, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Toftholmvej 58, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Toftholmvej 58, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 26. august 2008-1- Registreringsblad Titel Toftholmvej 58, 9690 Fjerritslev Dato: 26. august 2008 Virksomhedens

Læs mere

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016

10 miljøtilladelse. af græssende kvæghold. Sønderskov. beliggende Sønderskovvej 9, Venø. meddelt den 14. september 2016 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK 10 miljøtilladelse af græssende kvæghold Sønderskov beliggende Sønderskovvej 9, Venø meddelt den

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby

Miljøgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012. Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Plan, Byg og Miljø 12. oktober 2012 Miljøgodkendelse Udvidelse/lovliggørelse af husdyrproduktionen på Skovvang 1, 4291 Ruds Vedby Miljøgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 31973589 Tågerupgård I/S c/o

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup

Miljøgodkendelse af svinebrug på Ledbjerggård, Nyrupvej 40, 4296 Nyrup STENLILLE KOMMUNE Hovedgaden 60, 4295 Stenlille, tlf. 57 89 42 00, fax 57 89 42 69, gironr. 505 98 87, CVR-nr. 70261413 E-mail:post@stenlille.dk, Internet hjemmeside: www.stenlille.dk Udvalget for Teknik

Læs mere

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev.

Tilladelse til drift af hundepension på Hjørringvej 600, 9700 Brønderslev. Ane Weinkouff Hjørringvej 600 9700 Brønderslev. Afdeling Plan og Miljø Dato: 25. juni 2013 J. nr.: 10/1888 Sagsbeh.: Marianne Heilskov Hanse Lokaltlf.: 9945 5843 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast

Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Minkgården Flaskagervej 1 B 7430 Ikast 15. juni 2007 Tilladelse til udvidelse af minkfarm på Tulstrup Enge 1, 7430 Ikast Ansøgning Ved skrivelse af 2. marts 2007 har I søgt om tilladelse til følgende:

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30

Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Miljøtilsyn på Landbrug Acadresag: 07/34753 Ankomst: 9.00 Afgang: 10.30 Kultur, Miljø & Erhverv Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 1. Ejendommen Navn: Landbrug Plus APS. Kontaktperson:

Læs mere

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO

SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Søren Holm Lerchenfeldvej 102 4400 Kalundborg DATO 4. december 2008 SAGSNR. 326-2007-33941 SAGSANSVARLIG Lars Markussen / CHSO Plan, byg og miljø Påbud af vilkårsændringer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 22-07-2015 - Henning Enggaard Bjerre, Lindetvej 1, 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til skift mellem dyretyper i stalde på ejendommen beliggende Klim Markvej 89, 9690 Fjerritslev Bertel Winther Klim Markvej 89 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696 mae@jammerbugt.dk

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

POUL NYGAARD Kjærgårdsmøllevej Struer. Miljøtilsyn på Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer

POUL NYGAARD Kjærgårdsmøllevej Struer. Miljøtilsyn på Kjærgårdsmøllevej 7, 7600 Struer 1 - - følgebrev - miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POUL NYGAARD Miljøtilsyn på, Kommune har d. 4. september 2015 gennemført

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup

Midlertidig tilladelse til hundekennel, Løkkemarken 17, 5450 Otterup , Løkkemarken 17, 5450 Otterup 15. februar 2013 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget ansøgning vedrørende lovliggørelse af eksisterende hundekennel på Løkkemarken 17, 5450 Otterup. Hundekennelen har

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk

Indledning. Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen Kildegårdsvej 1 Svindinge 5853 Ørbæk Teknik- og Miljøafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009).

Afgørelse. efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 27. maj 2010 J.nr. MKN-130-00147 Afgørelse efter 12 i lov om miljøgodkendelse mv.

Læs mere

Lindegården I/S Havrelandsvej 17 7790 Thyholm. Miljøtilsyn på Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm

Lindegården I/S Havrelandsvej 17 7790 Thyholm. Miljøtilsyn på Havrelandsvej 17, 7790 Thyholm 1 - - Tilsynsbrev 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 9. september 2015 gennemført et miljøtilsyn

Læs mere

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype.

Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej Roslev. CVR-nr Den 20. juli Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Charlotte og Jesper Gosvig Ll. Thorumvej 25 7870 Roslev CVR-nr. 19473384 Den 20. juli 2017 Ll. Thorumvej 27 - Anmeldelse 29 Skift i dyretype. Skive Kommune har modtaget en anmeldelse om skift i dyretype

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum

Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum Tillæg til miljøgodkendelse for Sejstrupvej 13, 7840 Ørum v/frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Ørum, efter 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009. Meddelt d. 9. september 2013 Tillæg til godkendelse

Læs mere

Pumpe, fortank til gyllebeholder

Pumpe, fortank til gyllebeholder Pumpe, fortank til gyllebeholder Opsamlingsplads og malkestald Kompressor, mælketank Fodersiloer, indkøbt foder Lysstofrør under tag Ny kostald Befæstet areal. Vakuumpumpe ca. 12 m til skel Sugetårn ved

Læs mere

Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg. Tilsynsrapport 2015 på Hærvejen 68

Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg. Tilsynsrapport 2015 på Hærvejen 68 Martin Beuschau Hærvejen 68 Gejlå 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 28-07-2015 Sagsnr.: 09/28739 Dokumentnr.: 19 Ejendom: 810 Kontakt: Jørn Nissen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Østergård, Neestvej 40, 9480 Løkken

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Østergård, Neestvej 40, 9480 Løkken MILJØGODKENDELSE kvægbruget Østergård, Neestvej 40, 9480 Løkken Godkendelsesdato / offentliggørelse: 14/1 2010 / 19/1 2010 Registreringsblad Titel 12 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 14. januar

Læs mere

Tillæg til 10 tilladelse

Tillæg til 10 tilladelse TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg til 10 tilladelse I henhold til lovbekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Kirstinelund Ridecenter Hørslevvej 137, 8462 Harlev

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Søgyden Teknik- og Miljøafdeling Jan Hansen Søgyden 15 5540 Ullerslev Dato: 16-06-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/6805. Miljøtilladelse til ændring

Læs mere

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst

Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Kvægbrug på Over Søen 74, 9460 Brovst Offentliggørelse 15. maj 2009 1 Tilladelse til ændring af husdyrbruget på ejendommen Over Søen 74. Ulrik Frost har ansøgt om en 10 tilladelse på adressen Over Søen

Læs mere

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer

CLAUS NØRGAARD LINDE Birkildvej 8 7600 Struer. Miljøtilsyn på Birkildvej 8, 7600 Struer 1 - - følgebrev til miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CLAUS NØRGAARD LINDE Miljøtilsyn på, Kommune har d. 16. december

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: jersey@sillebak.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17. oktober 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone. I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidsbegrænset dispensation til hestepension i byzone I henhold til 9 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Preben Dahl Jørgensen Koltvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Bratbjerg 1, 9460 Brovst. Registreringsblad. 12 miljøgodkendelse efter husdyrloven

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Bratbjerg 1, 9460 Brovst. Registreringsblad. 12 miljøgodkendelse efter husdyrloven MILJØGODKENDELSE kvægbruget Bratbjerg 1, 9460 Brovst Registreringsblad Godkendelsesdato / offentliggørelse:22/12 2009 / 12/1 2010 Titel 12 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 22/12 2009 Virksomhedens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Slangerup. Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelsesansøgning sansøgning for kvægbruget på Manderupvej 2, 3550 Slangerup Efter 12 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Indsendt 28.09.2009 Frederikssund

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens

Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 27-02- 2015 - Anton Sønniksen Jensen, Bæk Skovvej 6, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport for tilsyn på ejendom

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn

LANDBRUGSTILSYN. Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for forrige tilsyn: 18. november Basistilsyn 1 of 6 LANDBRUGSTILSYN Tilsynsadresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato for tilsyn: 12.5.2016 Ejer: Jørgen Aaby Rasmussen Tidsforbrug på ejd.: 30 min Ejers adresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde Dato

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015.

Husk at få ændret staldsystem i gødningsregnskabet, idet der er angivet fuldspaltestald og det er forbud på. 1-7-2015. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted.

Baggrund Randers Kommune har den 24. september 2015 udført miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Stadionvej 15, Knejsted. GÅRDEJER LENE BORG NIELSEN Stadionvej 15 8970 Havndal Miljø og Teknik Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 8915 1843 Anni.Nielsen@Randers.dk www.randers.dk 07-10-2015 / 09.17.60-K08-34-15

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE. Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Fjerkræfarm Nr. Økse Engvej 15, Arentsminde, 9460 Brovst Godkendt den 5. december 2006 af teknik- og miljøudvalget Sagsnr. 1849-5933 OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN Landbrugets

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Henrik Skovgaard Larsen Nymarksvej 12 5471 Søndersø TEKNIK OG MILJØ Dato: 16.08.2007 J.nr. 2007050234/jpa Ref. Miljøgodkendelse af arealerne til Nymarksvej 12, 5471 Søndersø Resumé Henrik Skovgaard Larsen

Læs mere