KompetenceCenter Langeland 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KompetenceCenter Langeland 2015"

Transkript

1 Udvalget Bilag Læring og Vækst Jobcenter Langeland Havnegade Rudkøbing Tlf Fax KompetenceCenter Langeland 2015 Dette notat ligger i forlængelse af notatet Fakta om KompetenceCenter Langeland og bestræber sig på at redegøre for udgifterne til deltagertimer. Der er taget afsæt i de aktuelle tilbud og de aktuelt indskrevne borgere for så vidt angår antal. Lønkroner set i forhold til antal deltagertimer Nedenfor er angivet driftsbudgettet for KompetenceCentret, som det også var angivet i notatet af 3.februar Budget for 2015 (i kr.) Personale Materialer og aktiviteter 400 IT, inventar, biler og materiel 252 Leje af bygning 604 Forbrugsafgifter, el, vand, varme 296 Vedligehold, inde, ude, udenomsarealer 100 Øvrigt personale, kurser og kørsel 120 Samlet Budgettet rummer udgifter til løn, materialer, husleje, forbrugsudgifter mv, men som ønsket er udgiften til deltagertimer alene beregnet i forhold til lønkroner. At indregne andre udgifter i beregningen kompliceres blandt andet ved at bygningen rummer kommunens hjælpemiddel depot med tilhørende forbrugsafgifter samt personaleforeningens motionsrum Svedekassen. Udgift pr. deltagertime er ikke en størrelse der sædvanligvis beregnes, men i det følgende er der givet et bud på dette. Beregningsmetoden er ikke helt ens for de forskellige tilbud, idet rammen omkring tilbuddene er forskellig. Men der gives svar på, hvad det koster kommunen at have en given borger i det enkelte forløb pr. time. Der er alene taget afsæt i de lønkroner, som forbruges i forhold til borgernes forventede fremmøde herunder en andel af udgiften til ledelse, mens der som nævnt ikke er indregnet, husleje, forbrugsafgifter mv. Under de enkelte tilbud er angivet hvordan deltagertimerne er beregnet. Udgiften til ledelse udgør 7,3%, så alle beregnede deltagertimer er tillagt dette, også selv om ikke alle aktiviteter kræver lige meget ledelse.

2 KompetenceCentret udgør en enhed, hvor flere medarbejdere bidrager til forskellige tilbud i løbet af ugen. Dette er et klart rationale, og er også med til at formindske sårbarheden i en lille institution. En hovedhjørnesten i den kommunale tilbudsvifte er den lokale forankring, fleksibiliteten og tilpasningsevnen. Medarbejdergruppen kan, næsten fra dag til dag, indrette sig fra ét krav i lovgivningen til et andet og det er senest set hvor den ny kontanthjælpsreform stillede krav om mentorordninger til hovedparten af de aktivitetsparate. I forhold til antal indskrevne er fleksibiliteten også væsentlig idet der på den måde næsten ikke er begrænsninger på indtaget.. Udover arbejdet med borgerne løser KCL en række opgaver for forskellige kommunale institutioner og samarbejdspartnere. Listen af opgaver er mange siddet og varieret. Opgaverne udføres indenfor begrebet inhouse og det betyder at en kommune altid kan udføre egne opgaver uden at indhente tilbud udefra. Se under afsnittet om træværksted. Målgruppen I teorien kan alle målgrupper i jobcentret få et forløb på KompetenceCentret, men i praksis er det de målgrupper med størst behov, som modtager den mest intensive indsats. Målgrupperne, jf. LAB 2, er følgende: Forsikrede ledige (a-dagpenge)(kcl har ingen tilbud til denne gruppe) Jobparate kontanthjælpsmodtagere (kombiforløb) Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (kompetenceudvikling og/eller mentor) Revalidender (KCL har ingen tilbud til denne gruppe) Sygedagpengemodtagere (Lær at tackle job og sygdom samt psykoedukation) Førtidspensions- og seniorførtidspensionsmodtagere (KCL har ingen tilbud til denne gruppe) Fleksjobvisiterede på ledighedsydelse (jobkonsulent, IT og jobklub) Handicappede med dagpenge KCL har ingen tilbud til denne gruppe) Unge mellem år, der modtager en særlig indsats (Ung og på vej samt brobygning) Diversesager, ledige uden ydelse (kompetenceudvikling og/eller praktik) Personer i ressourceforløb (kompetenceudvikling og /eller praktik) Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere (kombiforløb) Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (kompetenceudvikling og brobygning) Personer i jobafklaringsforløb (kompetenceafklaring og/eller praktik) Indsatser KompetenceCentrets tilbud er under løbende udvikling og tilrettes det aktuelle behov eller ændringer i lovgivningen. Ved starten af 2015 er der følgende linjer i KCL: Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling er et individuelt tilrettelagt forløb hvor borgerens formåen omsættes i aftale om fremmøde og hvor der gennem progression langsomt udbygges en deltagelse i KCLs praktiske opgaver. Man kan således deltage i arbejdet på værkstederne, pasning af grønne arealer, vedligeholde brandhaner mv. Deltagerne er ofte som udgangspunkt meget langt fra arbejdsmarkedet og der er brug for solid støtte og motivation for at fastholde og udbygge en eventuel restarbejdsevne. Ofte møder den enkelte kun 1-2 dage om ugen. 2/12

3 Tilbuddet er bundet op på de praktiske opgaver som udføres i værkstederne og på forskellige adresser rundt på øen. På kreativt værksted arbejdes der som navnet antyder med opgaver som der er lette at gå til og som ofte psykisk sårbare eller angste kan begynde med. Der kan males, sys, arbejdes med glas og mange andre ting inden for dette område. Det væsentligste er den tætte kontakt mellem borger og medarbejder og den heraf opbyggede tillid som progressionen skal bygges op omkring. Det centrale er fleksibiliteten, der skal give give mulighed for såvel holdindsats som individuelle samtaler hvis dette pludselig påkræves. Det kan være uforudsigeligt ligesom borgerens fremmøde kan være stærkt varierende. Medarbejderne skal kunne rumme dette og ofte kan der være langt hen til successen. Medarbejderne skal kunne rapportere til myndighedssagsbehandleren om oplevelser og progression. Træværkstedet arbejder med legeredskaber, bord/bænkesæt og bestillingsarbejder fra forskellige langelandske institutioner. I øjeblikket arbejder man med et bådprojekt samt renovering af badeanstalten ved færgehavnen. En liste over opgaver ses under afsnittet træværksted Det er væsentligt at værkstedet kan håndtere såvel et stort som et lille fremmøde. Der kan være borgere som ikke ønsker at være der. Lønkroner set i forhold til antal deltagertimer. Dette tilbud er individuelt tilrettelagt for hver enkel deltager. Aktuelt er der 70 forskellige personer i løbet af en uge. Gennemsnitsfremmøde pr person pr uge er 6 timer. Der er således 420 deltagertimer pr uge, eller timer pr år. Lønnen der bruges på denne gruppe er på årsbasis Så koster en deltagertime 22,75. Kombiforløb Kombiforløbet vil som udgangspunkt være den første aktivitet efter visitationssamtalen, for åbenlyst uddannelsesparate og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Ved visitationssamtalen informeres borgeren om, at pågældende bliver placeret i denne aktivitet, samt efterfølgende nyttejob, hvis pågældende ikke selv finder en virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob inden for en fastsat frist. Jobrådgiveren indkalder borgeren til en personlig samtale, som passer med den afgivende frist på f.eks. to uger. Kombiforløbet kan indeholde vejledning indenfor jobsøgning, etablering af CV på Jobnet, samt CV til brug for jobsøgning. Endvidere er der mulighed for undervisning i grundlæggende IT og deltagelse i ugentlig motion. Disse tiltag kombineres med deltagelse i træ-værksted, serviceteam eller køkkenet i Rådhuskælderen. Herudover får den ledige hjælp til at finde en virksomhedspraktik og hvis ikke det lykkedes inden fristen i lovgivningen, vælges der i stedet et nyttejob. Her er dagligt fremmøde. Lønkroner set i forhold til antal deltagertimer. Dette tilbud er for de job og uddannelsesparate. De skal fremmøde på fuldtid som i praksis er 32 timer pr uge. Aktuelt er der 5 henviste, hvilket er lidt under gennemsnittet for sidste år. Med 5 personer 32 timer pr uge er der 8320 deltagertimer pr år. Lønudgiften inclusive ledelse udgør , så deltagertimeprisen er 15,87 kr. 3/12

4 Lær at tackle job og sygdom Dette forløb er nyt, fastlagt ved lov og jobcentret har pligt til at tilbyde det til sygemeldte i kategori 2, som forventes at være sygemeldte i mere end 8 uger. Kurset træder i stedet for et tidligere afviklet forløb. Kurset indeholder emner som: En ny arbejdsidentitet En aktiv indsats og dialog med arbejdsgiver, jobcenter og kollegaer Håndtering af stress Håndtering af symptomer som smerte, træthed og nedtrykthed Kommunikation med familie og venner At bruge sit netværk At sætte mål og nå dem Problemløsning Pacing balance mellem aktivitet og hvile Fysisk aktivitet og sund kost Kurset skal gøre den sygemeldte i stand til at klare sit arbejde på trods af sygdom og blive bedre til at håndtere symptomer på hensigtsmæssig vis og bedre rustede til at tale med arbejdsgiver. Tilbuddet afvikles i samarbejde mellem Langeland Kommunes ergo/fys terapeuter og en medarbejder fra KompetenceCentret. Lønkroner set i forhold til antal deltagertimer. Kurset er nyt og lovpligtigt. Forventet antal deltagere er løbende 12. Det afvikles med 2 timer pr uge i 6 uger af gangen. Kurset kører hele året, så antal deltagertimer er 1248 pr år. De to medarbejdere, der underviser sammen, bruger hver 3 timer om ugen. Medarbejderen fra KCL koster 223 pr time, mens medarbejderen fra ergo/fys koster 350 kr pr time. Dette svarer til på året eller en deltagertimepris på 71,60 kr. Brobygning Brobygningsforløbet er sat i værk på baggrund af en erkendelse af, at der med den nye kontanthjælpsreform vil være et øget behov for en målrettet og koncentreret indsats, for at få unge i målgruppen (16) år rustet til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Gruppen af unge består af uddannelsesparate, for hvem der er et pålæg om, at de skal kunne modtage en individuelt tilrettelagt uddannelsesrettet indsats samt aktivitetsparate unge, for hvem der er et pålæg om, at de skal kunne modtage samme tilbud kombineret med parallel hjælp til øvrige udfordringer. Herunder blandt andet mentorstøtte. Brobygningsforløbet er derfor udformet, således at det henvender sig til og imødekommer begge grupper. Forløbet skal sikre, at de deltagende unge identificerer deres egne ressourcer, samt opnår stabilitet og motivation i forbindelse med opstart og gennemførelse af uddannelse. Målet skal realiseres gennem et tæt samarbejde mellem de forskellige instanser, der skal sikre en fortløbende evaluering af forløbet med henblik på størst mulig fastholdelse og succes for den enkelte unge. 4/12

5 Forløbet blev startet i 2014 for LBR-midler, men fortsættes i 2015 i en mindre skala. Kurset afvikles over 4 dage pr uge med et begrænset antal timer, da det er målrettet unge som ikke tidligere har profiteret af skolegangen og derfor kan have svært ved at fastholde koncentrationen. Lønkroner set i forhold til antal deltagertimer. Kurset afvikles af medarbejdere der også har andre opgaver. Der er én underviser på af gangen. Der er typisk 6 deltagere i tre uger med undervisning 2 timer dagligt på ugens fire dage. Det giver 144 deltagertimer. Undervisning og forberedelse giver for et forløb 3 timer pr dag, 4 dage om ugen og i 3 uger en samlet lønudgift på 9000 og inklusive ledelse 9660 pr forløb. En deltagertime koster således 67,08 kr pr time. Mentorstøtte Mentorordningen blev indført i 2003 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og mentorerne har base på KompetenceCentret. Ved kontanthjælpsreformen i 2014 blev tilbud om mentor lovpligtig i forhold til aktivitetsparate borgere. Som loven er udformet i dag, kan ledige med behov for særlig støtte få tilbudt en mentor, når det fremmer, at de opnår eller fastholder aktiviteter, tilbud, fleksjob, ordinær ansættelse. Aktivitetsparate har dog som nævnt krav på at få tilbudt en mentor, hvis de ikke kan deltage i noget andet tilbud. Mentoren benyttes som en indsats over for en person, som ligger ud over den sædvanlige støtte, vejledning og oplæring, som en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution tilbyder. Det kan f.eks. være en person, der får tilskud til et fleksjob, og som også får støtte til en mentor, når den sædvanlige introduktion til arbejdspladsen og den løbende hjælp eller støtte fra kollegaer og ledere ikke rækker til at fastholde jobbet. Til de aktivitetsparate med komplekse problemstillinger, bruges mentoren til at hjælpe den ledige til at komme i tilbud, som skal lære den aktivitetsparate, om normer på en arbejdsplads og hjælpe til at skabe struktur på hverdagen, så det bliver muligt at starte uddannelse eller job. Samtaler mellem mentor og mentee kan f.eks. omhandle forhold på arbejdspladsen, opbygningen af en struktureret hverdag, sociale forhold, misbrugsproblemer og andre personlige problemer. Ifølge Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan følgende målgrupper få tilbudt en mentor efter en konkret behovsvurdering: Personer, der deltager i et kontaktforløb. Personer, der deltager i tilbud dvs. vejledning eller opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Personer, der er ansat i fleksjob. Personer, der er delvist raskmeldte. Personer, der er ordinært ansatte. Personer, der er selvforsørgende. Personer under 30 år, som er tilknyttet et jobcenter, og som påbegynder en ordinær uddannelse. Der kan også tilbydes mentor til borgere som ikke længere er på en offentlig ydelse. Det kaldes efterværn. For personer, der påbegynder en uddannelse/et arbejde på normale vilkår, skal mentors støtte også være andet og mere end den vejledning, som en uddannelsesvejleder giver på en uddannelsesinstitution eller som er omfattet af almindelig oplæring på en arbejdsplads. Det kan f.eks. være hjælp til at fastholde strukturen i hverdagen, hjælp til økonomi, hvordan man omgås andre 5/12

6 studerende/kollegaer, kutymer og normer på en uddannelsesinstitution/arbejdsplads, hvor man finder relevant hjælp og anden hjælp til selv-hjælp. Mentoren som udgør efterværnet kan både være den mentor, som pågældende havde ved opstarten af uddannelsen eller arbejdet, eller en ansat på uddannelsesinstitutionen eller arbejdspladsen. Alle der henvises til mentor i KompetenceCentret har udfordringer i forhold til at komme videre i ordinær uddannelse og job, mens en mindre del af ledige er endog meget ressourcekrævende, fordi de har store sociale, psykiske, fysiske, livsstilsmæssige og økonomiske udfordringer. Som udgangspunkt er mentorindsatsen baseret på samtaler, og disse kan enten afholdes i KCL, på Jobcentret eller i borgerens hjem. Kun ganske få af disse borgere har overskud til at deltage i aktiviteter herudover. Lønkroner i forhold til antal deltagertimer Mentorerne har udover selve mentoropgaven også andre opgaver på KompetenceCentret. To indgår også på kreativt værksted, èn står for flytning og samling af møbler til nytilflyttede integrationsflygtninge, én har sekretariatsopgaver, én afvikler psykologiske test og deltager i visitation og flere bidrager på de forskellige kurser med hver deres spidskompetencer. To mentorer er deltids ansatte. Hver mentor har derfor ikke lige mange sager. Men en fuldtids mentor skal kunne have 22 sager. En enkelt har 25. Mentor aftaler skal indgås for et halvt år af gangen. Der er ugentlig samtale hvor tidsforbruget kan variere fra ½ til 2 timer, men med et gennemsnit på 1 time. Udover tiden sammen med borgeren bruger medarbejderen resttiden på forberedelse og efterbehandling af samtaler og møder, deltagelse i værksteder, kørsel, kurser, ja alt hvad der hører en arbejdsplads til. En mentor koster ca pr år. Inklusive ledelse Med 52 uger og 22 mentorsamtaler pr uge er prisen for en deltagertime 375 kr. Sagt på en anden måde svarer det til 5564 samtaler pr år med 107 indskrevne. Ung og på vej. Dette er et særligt mentorforløb i samarbejde med Børn og unge. Der er tale om unge fra års alderen og op til De unge der er tale om er meget belastede af skole og familieproblematikker og der kræves en meget intensiv indsats. Der er blandt andet ansat en psykolog til at være mentor her. Lønkroner i forhold til antal deltagertimer Mentor har max 12 unge ad gangen, til gengæld bruger man mere end dobbelt så megen tid med den enkelte. En deltagertime vil derfor koste fordelt på 12 unge, 2 timer om ugen i 52 uger. Det svarer til 344 kr pr time. Samlet deltagertimetal pr år er Motion Den kommunale motionsklub har sine aktiviteter placeret i Svedekassen som har lokaler i KCL. Alle faciliteter og redskaber ejes af personalet ved Langeland kommune. KCL lægger lokale til og har derigennem ret til gratis at bruge faciliteterne. En række borgere har som aktivitet besøg i Svedekassen 1-2 gange ugentlig. Motion indgår også som en del af de fleste forløb. 6/12

7 Lønkroner i forhold til antal deltagertimer Der er ikke afsat personaleressourcer til dette, men ved første gang i motionsrummet går den medarbejder med som netop har borgeren til samtale eller anden aktivitet. Til egentlig træning indkøbes medarbejdere fra ergo/fys gruppen. Her koster det for medarbejderen 350 kr i timen og med gennemsnitlig 4-5 deltagere er deltagertimeprisen 70 kr. Antal deltagertimer pr år er 260. IT Der tilbydes grundlæggende undervisning i IT, primært så man kan klare sig over nettet, selvbetjeningsløsninger, udfærdigelse af CV, netbank mv. Tilbuddet er åbent for alle som er tilknyttet Jobcentret. Afvikles én gang om ugen. Lønkroner i forhold til antal deltagertimer Der er afsat to timer om ugen. Opgaven deles mellem to medarbejdere som har andre opgaver. Der kommer 2-3 pr gang. Det er også hvad én medarbejder kan klare da det er meget intensivt for de der kommer. Èn medarbejdertime koster 223 kr incl ledelse. Så er deltagertimeprisen 74 kr. Antal deltagertimer pr år 312. Jobklub Èn gang ugentlig er der åben jobklub. Uanset målgruppe kan man få råd og vejledning i forhold til jobsøgning, udformning af ansøgninger og CV. Indgår også som en del af de øvrige forløb. Lønkroner i forhold til antal deltagertimer Der er jobklub en fast dag om ugen. To timer med medarbejder som også har mentoropgaver. Der deltager ganske få. Dog er der senest dukket en gruppe integrationsflygtninge op. Deltagertimeprisen svarer til udgiften til IT kurset, ca 74 kr. Antal deltagertimer pr år 312 Psykologisk test. I komplicerede sager kan der opstå tvivl om de krav der kan stilles til borgeren. Det er vigtigt at de forventninger der er til borgeren, modsvares af dennes mulighed for at løfte disse. I nogle tilfælde kan en psykologisk test være et godt redskab til at afklare dette og i den udstrækning det kan løses af eget personale, spares der udgifter til eksterne psykologer. KCL kan tilbyde følgende test: WAIS-IV test der måler på kognitive evner/intelligens. Den kan sige noget om en persons sproglige evner, evner i forhold til problemløsning der er baseret på sproget eller på en kombination af syn og motorik. Den kan sige noget om hukommelse og hvor hurtigt man kan indkode og forarbejde information. Yderligere kan den sige noget om opmærksomhedsevner og indlæringsevner på forskellige parametre. BDI-II test til screening og vurdering af depression. BAI - test til vurdering af grad af angst Der gennemføres 2-3 test pr måned. 7/12

8 Lønkroner i forhold til antal deltagertimer. Testene gennemføres individuelt. Forberedelse, afvikling og efterbehandling tager 6-8 timer pr person, så en test koster 8 timer á 223 kr, eller 1784 kr. Psykoedukation Målgruppen er sygedagpenge, uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere med angst problematik. Holdforløb over 6 uger.. Viden omkring en psykisk lidelse her angst. Det er ikke terapi eller behandling i sig selv. Der vil blive undervist i hvad angst er, hvad symptomerne er, de forskellige former for angst, samt hvad angsten gør ved en. Yderligere vil det omhandle de underliggende årsager til angst, samt hvad der kan udløse og vedligeholde angsten. Også problemløsningsstrategier og forskellige øvelser der kan hjælpe med at håndtere angsten, tackle sit eget liv og medvirke til, at man ikke får tilbagefald. Afvikles en gang om ugen af 1½ times varighed. Lønkroner i forhold til antal deltagertimer. Forberedelse, afvikling og efterbehandling svarer til ca. 4 timer ugentlig. 4 timer á 223 kr. udgør 892 kr. 7 borgere der deltager 1½ time giver en deltagertimepris på 85 kr. Deltagertimetal pr år udgør 546. Træværksted Værkstedet er indrettet til at løse de fleste tømrer/snedker opgaver. Blandt de større ting er legeredskaber, legehuse, bord/bænkesæt og i den anden ende er der stærekasser, reparation af møbler herunder ombetrækning. Værkstedet er i princippet åben for alle, men bruges mest af deltagere med en vis håndværksmæssig flair. Der skal også iagttages en række sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med brug af værktøj. En del opgaver løses for andre forvaltninger og samarbejdspartnere. OPGAVER ud af huset OPGAVER Hente og samle møbler Madkørsel Humble Køkken slibes/males Humble borde slibes/males Sivegadebænke Badeanstalten Forarbejdning/ male brædder KUNDE Flygtning/ Integration Rådhuskælderen Ole Serviceteamet Ole Serviceteamet Vej og Park /Infrastruktur Vej og Park/ Infrastruktur Rufac skære masonit 8/12

9 Forsatsvinduer (venteværelse) Bogvogn Krabbebro MARY Juleudsmykning Bord/bænk Vej og Park/ Infrastruktur Biblioteket/projekt under kulturstyrelsen. Vej og Park/ Infrastruktur Handelsstandsforeningen Vej og Park Brandhaner græsslåning / hegnsklipning montere afmærkningspæle /maling (apr.-okt.) 3 mand 1 gang ugentligt 4 timer Beredskabs/Infrastruktur Kunsttårne 12stk. rengøres/ græsslåning (apr.-okt.) 4 mand 2 gang ugentligt 4 timer Distribution af Foldere til ca. 35 steder LEF Dagplejen Bord/Bænke sandkasser Dagplejen Bortskaffelse af affald fra Hjælpemiddeldepoter 1 bil ugentligt Hjælpemiddeldepotet Benzin stander mm. Legehuse, trafikskilte, mm. Opgaver for Rådhus / It Opgaver for Jobcenteret Børnehaverne Kurt Karlson Torben Lønberg Opgaver i huset Pedelopgaver i huset (Udskifte af lysstofrør mm.) Fliser v/ hjælpemiddeldepot Svævehylder Giraf / Rensdyr Tilpasning af rullegardin og fremstilling af gardiner Jobcenter Handelstandsforeningen Flygtning/ Integration 9/12

10 Loft i mødelokale / efterisolere Fuglekasser Fuglekassetræ ved gammel rygeskur / blomsterkasse Dreje lysestager Bøgestole slibes/lakeres/polstres Stole antracit samles/polstres Sommerfugle skæres ud /drejer/ følehorn/ op og nedtagning Pil Kohaven /KCL høstes Pil bundtes Vedligeholdelse af ude område KCL (græs/fortov/sne/rense kloak/ rense tagnedløb på taget, mm). Tagbrønd ved skur graves i, + nedløb Loft males pavillon Stern + bagvæg i cykelskur +males +skifte tagplade Skinne ved skur monteres (el) Trappe rep. ved træværksted beton Fliser ved gl. rygeskur Gelænder ved rampe Kælder rydde op (i gang) Skabe til værktøj Tjek af Biler Gelænder v/ rampe jern/ træ Personer udefra der benytter KCL faciliteter Personer der benytter værkstedet ud over ansatte Peter. Vej og park / Infrastruktur 10/12

11 Hjælpemiddeldepotet Dagplejen (låner værksted/værktøj/bil) Borgerservice i forbindelse med afhentning af integrationsborgere og/eller flytning fra én bolig til anden. Kreativt værksted Der er egentlig ingen begrænsninger på hvad man kan tage i brug indenfor det kreative område. Målet er at få en dialog i gang med de henviste borgere, se en vis mødestabilitet, og gerne måle en progression. Det er meget sarte borgere som starter her, og nogle har problemer med at være sammen med andre. Derfor er der også et stille værksted. Midlet er den kreative opgave man sidder med, og en del oplever for første gang at de har udfærdiget noget, har gjort det færdigt og måske kan sælge det i KCLs lille bod. Kreativt værksted indgår også i de andre forløb I nedenstående skema er vist det gennemsnitlige deltagerantal for 2014 fordelt på de forskellige linjer. Desuden ses hvor mange der var indskrevet februar Vejen til job og uddannelse er udfaset som konsekvens af ny lovgivning. Brobygning tænkes fortsat og nyt kursus Lær at tackle job og sygdom skal implementeres. Der arbejdes også med en ny intensiveret indsats til integrationsflygtningene. Antallet af sager som henvises til mentor er stigende, hvilket også ses af udviklingen nedenfor. Antal indskrevne borgere på KompetenceCentret, dels gennemsnit for 2014, og dels aktuelt i februar 2015: Gennemsnitlig antal personer pr tilbud i Indskrevne februar Kompetenceudvikling Vejen til job og udd 4 (8) Udgået Klar til fremtiden 15 udgået Psykoedukation 7 Lær at tackle job og sygdom Starter med 12 deltagere Ung og på vej kombiforløb 7 5 Mentor Brobygning 2 (6) Ikke startet op Forløb i alt pr. md /12

12 Lokaler KompetenceCentrets lokaler er placeret på Spodsbjergvej 129A i Rudkøbing og indeholder kontorer til administration, arbejdspladser til mentorer, møde-/kursuslokaler, PC-rum, værksteder og fællesrum, fordelt på 2039 kvm. Bygningen er lejet med en 12 måneders opsigelse. En andel rummer medarbejdernes motionsrum Svedekassen og ca ¼ af bygningen rummer kommunens hjælpemiddeldepot indenfor Ældreområdet.. KompetenceCentret kan fysisk rumme omkring 40 personer samtidigt, hvis de indsatsmæssigt er fordelt rundt i bygningen. I praksis er der forskelligt mødemønster for de omkring 200 indskrevne. Ved en hel eller delvis udlicitering af opgaven skal der tages stilling til bygningens brug fremadrettet. Opsiges hele lejemålet eller dele af det. Skal hjælpemiddeldepotet og svedekassen finde en anden placering og hvad koster det at bringe bygningen tilbage til sin oprindelige stand. Hvis man udliciterer dele af opgaven, hvor placerer man så resten hvis lejemålet siges op. 10.marts 2015 Torben Lønberg Jobcenterchef 12/12

Fakta om KompetenceCenter Langeland 2015

Fakta om KompetenceCenter Langeland 2015 Udvalget Bilag Læring og Vækst Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Fakta om KompetenceCenter

Læs mere

KompetenceCenter Langeland 2016

KompetenceCenter Langeland 2016 Udvalget Notat Læring og Vækst Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk KompetenceCenter Langeland

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Økonomi og kommunale tilbud 2016 og frem

Økonomi og kommunale tilbud 2016 og frem Økonomi og kommunale tilbud 2016 og frem Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Det økonomiske overblik

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Tilbud på enkeltpladser

Tilbud på enkeltpladser Notat Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Jobcenter Langeland Havnegade 118 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 62 80 Fax 63 51 60 01 E-mail: jobcenter@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 13.05.2015

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Temadrøftelsens formål og indhold

Temadrøftelsens formål og indhold Temadrøftelsens formål og indhold Formål: At informere udvalget om forvaltningens brug af mentorer i beskæftigelsesindsatsen set i lyset af kontanthjælpsreformen 2 oplæg med efterfølgende drøftelse 1)

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis

Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Status på beskæftigelsesindsatsen - Fokus i 2015? Kontorchef Jens Erik Zebis Hvad er på STARs program i 2015 for de udsatte Implementering!: Reform af førtidspension og fleksjob (Januar 2013) Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2016-2017 1) Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2016 2017 Strategisk skal Lejre, ved en prioriteret tidlig indsats, særligt for udsatte målgrupper,

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Mobilt værktøj til mobile medarbejdere Projektperiode: 1. januar 2014 1. oktober

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Jobværkstedet 2015. Udsigten fra Jobværkstedet.

Jobværkstedet 2015. Udsigten fra Jobværkstedet. Jobværkstedet 2015 Udsigten fra Jobværkstedet. 1 Indledning I 2014 blev det besluttet, at Aktiveringsenheden og lederen heraf fremadrettet forankres organisatorisk under Job- og Borgerservicechefen i lighed

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen

NOTAT. Kend dit jobcenter. Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen NOTAT Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske virksomheder om jobcentrenes arbejde og målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen Carsten Kjærgaard Kend dit jobcenter Baggrundsnotat til socialøkonomiske

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen.

Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen. Fornyet Fokus i Beskæftigelsesindsatsen www.ballerup.dk Spørgsmål til refleksion På grund af den ændrede situation på arbejdsmarkedet lægges der op til drøftelse af videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 2. kvartal 2014 Statusrapport, 2. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet juli 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011

CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED ETABLERET 1. JANUAR 2011 CENTER ARBEJDSMARKED INDEHOLDER: JOBCENTER HØRSHOLM RÅDGIVNING OG YDELSER FLYGTNINGE & INTEGRATIONSOMRÅDET EKSTERNE ENHEDER: TEAM JOBSØGNING & JOBHUSET Center

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger:

Madsby Legepark. Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: Madsby Legepark Notatet indeholder perspektiver og bud på følgende problemstillinger: 1. Kan udgifterne til at drive Madsbyparken nedbringes, hvis parken omdannes til et beskæftigelsesprojekt? 1) ved at

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere. Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for kontanthjælpsmodtagere over 30 år i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den xx.xx.2014 Indhold Indledning...2 Visitation af ledige over 30 år...2 Sagsbehandlingen

Læs mere

Job- og Kompetencecentrets samlede tilbud en beskrivelse

Job- og Kompetencecentrets samlede tilbud en beskrivelse Job- og Kompetencecentrets samlede tilbud en beskrivelse Job- og Kompetencecentret har i alt 120 pladser 25 pladser til sygedagpenge arbejdsprøvninger 5 pladser til arbejdsprøvninger af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere

Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Implementering og Drift Bilag 1 04-11-2011 Beskrivelse af tilbudsviften til de københavnske borgere Formålet med dette notat er

Læs mere