Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder Holm-Nielsen, Jens Bo; Foreningen Bio-energipark Tønder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder Holm-Nielsen, Jens Bo; Foreningen Bio-energipark Tønder"

Transkript

1 Aalborg Universitet Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder Holm-Nielsen, Jens Bo; Foreningen Bio-energipark Tønder Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Foreningen Bio-energipark Tønder (2010). Forundersøgelser til etablering af biogasanlæg i Bio-Energipark Tønder: AFRAPPORTERING FOR PROJEKT STØTTET AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS PULJE TIL PROJEKTUDVIKLING: Department of Energy Technology, Aalborg University. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: January 01, 2017

2 AFRAPPORTERING FOR PROJEKT STØTTET AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS PULJE TIL PROJEKTUDVIKLING: FORUNDERSØGELSER TIL ETABLERING AF BIOGASANLÆG I BIO-ENERGIPARK TØNDER UDARBEJDET AF FORENINGEN BIO-ENERGIPARK TØNDER AUGUST 2010 Page 1

3 Indhold 1 Resumé Indledning Projektforløb Projektresultater Gode og dårlige erfaringer fra projektet Konklusion om det videre forløb Økonomisk afrapportering Resumé Foreningen Bio-Energipark Tønder (BET) har over en længere årrække gennem netværksaktiviteter arbejdet med at understøtte etablering af bioenergiproduktion i området omkring Tønder. Foreningen ønsker bl.a. at der etableres et stort biogasproduktionsanlæg nord for Tønder. På baggrund heraf har aktiviteterne i dette forundersøgelsesprojekt været struktureret i forhold til at belyse og afklare væsentlige forhold om anlægget: (1) leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v., (2) anlæggets opbygning og funktion, (3) afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse, (4) økonomiske forhold og organisatorisk ramme, (5) miljø- og planlægningsmæssige forhold. Undersøgelserne viser, at der i Tønder området findes et tilstrækkeligt ressourcegrundlag for at etablere et relativt stort biogasanlæg, der hovedsageligt bliver baseret på gylle, suppleret med især plantebaseret biomasse. Anvendelse af et geografisk informationssystem har skabt overblik over beliggenhed og størrelse af de potentielle leverandører af gylle til et kommende anlæg, og en række væsentlige forhold omkring transportafstand og alternative placeringsmuligheder er blevet belyst. Gennem interviews og dialog med områdets landmænd er det klarlagt, at interessen for at levere gylle til et anlæg er stor, idet de økonomiske vilkår ikke overraskende vil være af afgørende betydning, og de mulige kontraktforhold er skitseret. Væsentlige forhold omkring de tekniske anlægsmuligheder, afsætningsforhold, driftsøkonomi samt myndighedsspørgsmål er blevet belyst gennem forundersøgelsesaktiviteterne. En konference om Biogasproduktion i Syddanmark afholdt den 27. maj 2010 viste, at der er stor interesse for de overvejelser og erfaringer, som har været en del af arbejdet i forundersøgelsesprojektet. Der er gennem aktiviteterne udført i forundersøgelsesprojektet tilvejebragt et forbedret initialt beslutningsgrundlag vedrørende muligheder og barrierer for etablering af et stort biogasproduktionsanlæg som første del af Bio-Energipark Tønder. Dermed er processen med etablering af et stort biogasproduktionsanlæg i Region Syddanmark forhåbentligt bragt videre frem mod realisering. Deraf følger muligheden for at der tilvejebringes værdifulde erfaringer vedrørende etablering og drift af sådanne større anlæg. Fremadrettet er én af hovedudfordringerne for BET fortsat at rejse den fornødne finansiering til realisering af projektet om etablering af et stort biogasproduktionsanlæg. Erfaringerne fra projektet med analyse af leverancegrundlag til biogasproduktionen vil eventuelt kunne finde anvendelse hos andre, der planlægger Page 2

4 etablering af biogasproduktionsanlæg. Især den anvendte digitale metode til belysning af leverancegrundlaget kan være anvendelig. Etablering af et netværk, der målrettet kan fremme etableringen af syddanske biogasproduktionsanlæg er fortsat en udfordring og mulighed. Det vurderes, at et sådant netværk vil kunne medvirke til at regionen under de nuværende relativt gunstige rammebetingelser bedre kan udnytte sine komparative fordele i form af en relativt høj andel af husdyrbrug, tilstedeværelse af en række virksomheder der som teknologiproducenter og underleverandører kan agere på markedet for biogasproduktionsanlæg, og videncentre der er langt fremme på området. 2 Indledning Foreningen Bio-Energipark Tønder (BET) har over en længere årrække gennem netværksaktiviteter arbejdet med at understøtte etablering af bioenergiproduktion i området omkring Tønder. Sigtet er dermed at give landbruget nye afsætningsmuligheder. Desuden at fremme den erhvervsmæssige udvikling knyttet til bioenergiproduktion samt de muligheder det giver for industrielle fremstillingsvirksomheder, der kan agere som potentielle leverandører af teknologi til bioenergiproduktionsanlæg. Dette har været baggrunden for at forundersøgelserne gennemført af BET i dette projekt har sigtet mod at tilvejebringe væsentlige elementer af den viden, der er nødvendig for at skabe det initiale beslutningsgrundlag for etablering af et stort biogasproduktionsanlæg (ca. 20 MW) som første del af Bio- Energipark Tønder. Produktionsanlæg til fremstilling af biogas på grundlag af biomasse har et væsentligt potentiale for energiforsyning i områder, hvor der findes store mængder tilgængeligt biomassemateriale, hvilket er tilfældet i den relativt husdyrintensive Tønder Kommune. Etablering af et stort biogasanlæg hos BET ventes dermed at medvirke til at styrke rammerne for landbrugsproduktionen i kommunen gennem etablering af nye lokale afsætningsmuligheder for biomasseprodukter fra landbrugserhvervet, og ved at der opnås forbedrede muligheder for gødningsudnyttelse. Desuden kan tidlige erfaringer med udvikling af relativt store produktionsanlæg til biogasproduktion medvirke til at understøtte udviklingen af de forretningsmuligheder, som findes i relation til leverance af teknologi og viden relateret til etablering og drift af biogasproduktionsanlæg. Erfaringerne fra BET kan bruges som afsæt for etablering af andre tilsvarende anlæg i regionen, og der skabes mulighed for synergier mellem virksomheder og videncentre, der leverer teknologi og viden inden for bioenergiområdet. Etableringen af BET anlægget kan således potentielt fungere som en trædesten for opbygning af erfaringer med etablering af relativt store biogasproduktionsanlæg hos syddanske virksomheder, der henvender sig til biogassektoren som teknologiproducenter og underleverandører. Page 3

5 3 Projektforløb Aktiviteterne i forundersøgelsesprojektet har været struktureret i forhold til projektets delmål, der har sigtet mod at belyse og afklare væsentlige forhold om biogasproduktionsanlægget vedrørende: 1. leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v., 2. anlæggets opbygning og funktion, 3. afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse, 4. økonomiske forhold og organisatorisk ramme, 5. miljø- og planlægningsmæssige forhold. Strukturen med disse arbejdsområder har dannet de grundlæggende rammer for den tidsmæssige, organisatoriske og metodemæssige gennemførelse af projektet. 3.1 Tidsplan I den oprindelige tidsplan var aktiviteterne i forundersøgelserne planlagt til at blive udført i perioden fra september 2009 til februar Projektet blev dog først reelt igangsat fra december 2009, bl.a. på grund af at bevillingen af tilskuddet og vilkårene forbundet hermed endeligt forelå på dette tidspunkt. Yderligere tidsmæssige forsinkelser er opstået i projektet. De har primært været forårsaget af at en konference der udspringer af og som er en del af projektet først skulle afvikles i slutningen af maj Desuden er afrapporteringen af projektet blevet forsinket som følge af, at medarbejderressourcerne hos UdviklingsRåd Sønderjylland til dette arbejde har været prioriteret til andre arbejdsopgaver frem mod sommeren Organisation Forundersøgelserne er gennemført af BET, der har været ansvarlig for den faglige såvel som administrative realisering af projektet, idet UdviklingsRåd Sønderjylland i begrænset omfang har bidraget hertil, særligt i forhold til afrapportering. Som beskrevet i ansøgningen er der på konsulentbasis indkøbt faglig viden og assistance fra Sønderjysk Landboforening, Aalborg Universitet Esbjerg, Syddansk Universitet Esbjerg, Rambøll A/S samt Advokat Hans Henrik Fischer. På baggrund heraf har BET forestået styringen af projektet, idet der til støtte herfor har været etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de involverede parter. I arbejdsgruppen har der løbende og efter behov været afholdt en række møder med deltagelse af alle parter. Herudover har der været afholdt møder mellem enkelte partnere involveret i projektet, og især BET har desuden i vid udtrækning afholdt møder med forskellige organisationer, ministerier, styrelser og personer, der har kunnet bidrage til at belyse relevante forhold for projektet. 3.3 Metode I forundersøgelserne er der anvendt en række kvantitative såvel som kvalitative metoder. Tabellen nedenfor giver et overblik over disse set i forhold til det delmålområde der er arbejdet indenfor. I tillæg hertil er der i forbindelse med projektet afholdt en konference den 27. maj 2010 om Biogasproduktion i Page 4

6 Syddanmark, hvor en række indlægsholdere gav opdaterede informationer vedrørende de emner der er arbejdet med i projektet, og som gav mulighed for drøftelse af mulighederne for fremtidige samarbejds- og udviklingsmuligheder. Delmålområde 1. Leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v., 2. Anlæggets opbygning og funktion, 3. Afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse, 4. Økonomiske forhold og organisatorisk ramme, 5. Miljø- og planlægningsmæssige forhold Primært anvendte metoder Kortlægning og analyse af rumlig fordeling af potentielt leverancegrundlag for husdyrgødning skabt på grundlag af etablering af elektronisk database over husdyrbrug i Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner med opdaterede data fra CHR-registeret (ConTerra). Efterfølgende analyse og resultatpræsentation udført med basis i Geografisk Informations System, indeholdende betragtninger om transportmæssige/logistiske forhold. Interview med ca. 1/3 af husdyrbrugere i Tønder Kommune for at afklare interesse for konkret levering af gødning til biogasproduktion. Interviewguide udarbejdet og data analyseret og præsenteret. Kortlægning og analyse af potentiale for levering af plantebaseret biomasse og affaldsprodukter i Tønder området gennemført på grundlag af indsamling og behandling af statistikdata fra forskellige kilder suppleret med interviews af udvalgte fagkyndige personer og potentielle leverandører. Mulige kontraktmæssige forhold for styring af leverandørrelationer analyseret ved indsamling og gennemgang af eksisterende eksempler tilgængelige fra forskellige kilder. Drøftelser udkast gennemført med potentielle leverandører. Analyse af leverancegrundlag for husdyrgødning udført i Geografisk Informations System for to alternative placeringsmuligheder. Tilvejebringelse fra relevante kilder af teknisk information om sandsynligt produktionsanlæg og de energimæssige fordele forbundet med samlokalisering af forskellige produktionsformer. Indsamling af oplysninger om tekniske muligheder for opgradering/rensning af biogas og beskrivelse af muligheder gennemført på baggrund heraf. Driftsøkonomiske analyser af biogasproduktionsanlæg gennemført på basis af opstilling af model for anlægsproduktivitet. Tids- og aktivitetsplaner for myndighedsbehandling fra andre tilsvarende anlægsopgaver analyseret. 4 Projektresultater I det følgende findes en kort gennemgang af hovedlinjerne i resultaterne fra det gennemførte forundersøgelsesprojekt i relation til de delmålområder som der er arbejdet inden for. I forhold til hver af de enkelte planlagte aktiviteter findes således nedenfor en kort opsummerende redegørelse for resultaterne, idet der i vid udstrækning henvises til mere dybtgående materiale vedlagt i rapportens bilagsdel. Page 5

7 På konferencen om Biogasproduktion i Syddanmark afholdt den 27. maj 2010 med 78 tilmeldte deltagere blev der fra en række indlægsholderes side givet præsentationer, der har været medvirkende til at belyse forhold knyttet til aktiviteterne under alle delmålområderne, idet programmet for konferencen var planlagt med henblik herpå. 4.1 Leverancegrundlag for husdyrgødning, biomasse m.v. # Aktivitet Resultat 1.1 Udarbejde opdateret database over husdyrproduktioner i Tønder området, som indeholder fornødne data til at der skabes basis for analyse af: (1) grundlaget for potentielle leverancer af husdyrgødning til et biogasanlæg, (2) analyser af transportmæssige forhold for husdyrgødning. Data leveres i et databasesystem og for relevante data laves udtræk til anvendelse i et GISsystem. Der er indhentet opdaterede elektroniske CHR-data over samtlige husdyrbrug i Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommuner. Disse data er struktureret og tilgængelige i en database for anvendelse i MapInfo, idet der er sket en udvælgelse af husdyrbrug med en produktion over 40 DE. På baggrund af disse data er der foretaget analyse i MapInfo, som tilvejebringer oplysninger om aggregerede tilgængelige mængder husdyrgødning indenfor forskellige afstande fra påtænkt biogasproduktionsanlæg. Desuden er der udarbejdet analyser af transportomkostninger ved betragtninger af ton-km. Resultaterne viser at der inden for acceptable transportafstande potentielt set er tilstrækkelige mængder gylle til rådighed for etablering af et større biogasproduktionsanlæg i Tønder området. 1.2 Gennem direkte dialog/interviews med udvalgte potentielle husdyrgødningsproducenter at kvalificere omfanget af det sandsynlige leverancegrundlag for et biogasanlæg, samt at identificere hvilke muligheder og barrierer der eksisterer hos den enkelte potentielle leverandør for indgåelse af kontrakt, herunder relevante forhold knyttet til miljøgodkendelse, gødningsregnskab m.v. 1.3 Analysere det jordbrugsmæssige og driftsøkonomiske potentiale for produktion af energiafgrøder i form af energimajs og andre biomasseprodukter i Tønder området, der kan indgå i biogasanlæggets gasproduktion. 1.4 Belyse mulighederne for at tilvejebringe og anvende diverse affaldsprodukter eksempelvis i form af komposteringsmaterialer fra husholdningsaffaldsindsamling og slam fra spildevandsrensningsanlæg som supplement til husdyrgødning og biomasse i biogasproduktionen. Herunder kortlægge tilgængelighed af produkter i Tønder området og belyse drifts- og miljømæssige problemstillinger, der knytter sig til anvendelse af disse. rapportens bilagsdel afsnit 3. Der er udarbejdet en interviewguide anvendt i forbindelse med kvalitative telefoninterviews gennemført for 82 af 114 udvalgte repræsentative bedrifter i Tønder Kommune. Gennem disse interviews er klarlagt bedrifternes interesse for at levere gylle til biogasproduktion, herunder væsentlige forhold omkring vilkår, afsætning af DE, bindingsperiode, investering m.v. Hovedkonklusionen er at der blandt de interviewede landmænd er stor interesse for at kunne leverer gylle til biogas, idet der dog klart er indikeret at der for den enkelte leverandør skal være en økonomisk gevinst. Under gunstige økonomiske forudsætninger vil der således kunne opnås tilslutning til et biogasanlæg i Tønder området. rapportens bilagsdel afsnit 2. På baggrund af indsamling og analyse af statistikoplysninger fra diverse kilder suppleret med interviews af udvalgte ressourcepersoner er der sammenstillet og præsenteret nøgletal for tilgængeligheden af plantebaseret biomasse i Tønder området. Resultaterne viser, at der potentielt set findes tilstrækkelige mængder biomassemateriale fra landbrugs- og naturarealer i Tønder Kommune til at kunne opfylde behovet for supplerende biomasse til et større biogasanlæg der primært er baseret på husdyrgødning. Halmressourcen alene vil dog i et sådant scenario være fuldt udnyttet, og der vil eventuelt skulle anvendes andre biomasseressourcer i form af energimajs eller græsensilage, som der afhængigt af prisforhold vil være muligt at tilvejebringe. rapportens bilagsdel afsnit 4. Der er estimeret hvor store mængder biomasse baseret på diverse affaldsprodukter, som vil være til rådighed for et eventuelt biogasanlæg i Tønder-området. rapportens bilagsdel afsnit 5. Page 6

8 # Aktivitet Resultat 1.5 Analysere de transportmæssige/logistiske forhold knyttet til tilvejebringelse af de fornødne leverancer af råvarer til brug i biogasanlægget. På grundlag af database med geo-refererede oplysninger om placering af husdyrbrug er der gennem GIS-analyser foretaget simple analyser af omkostninger ved transport af gylle til biogasproduktionsanlæg. Med to alternative placeringsmuligheder for produktionsanlæg er der beregnet omkostningsindeks (ton*km) for potentielt tilgængelige mængde gylle indenfor forskellige cirkulære afstande fra produktionsanlæg. Resultaterne viser, at der er et væsentligt stigende omkostningsindeks som er nogenlunde ens for de to alternative placeringsmuligheder. Nærmere fastlagt omkostningsfunktion kan være med til at afgøre fra hvilken afstand det kan betale sig at transportere gyllen. 1.6 Klarlægge og skitsere de mulige kontraktforhold til styring af relationer mellem leverandører og biogasproduktionsanlæg, idet fordele og ulemper beskrives for forskellige modeller, og der udarbejdes et paradigme for vurderet bedst anvendelige model. rapportens bilagsdel afsnit 3. På baggrund af en gennemgang af forskellige tilgængelige eksempler på kontrakter til styring af leverancer af gylle til biogasanlæg er der udarbejdet et udkast til en kontrakt for anvendelse hos BET. Kontraktudkastet har løbende været drøftet med en række relevante parter og det forhandles med en række potentielle leverandører for at klarlægge interessen for levering til BET. Udkast til kontrakt der forhandles med leverandører findes i rapportens bilagsdel afsnit Opbygning og funktion af biogasproduktionsanlæg # Aktivitet Resultat 2.1 Opstille og analysere alternative anlægs- og placeringsmuligheder for et biogasanlæg i Tønderområdet, idet udgangspunktet er replikering af et 20 MW anlæg i nuværende drift hos Verbio i Tyskland med en placering umiddelbart nord for Tønder. På grundlag af database med geo-refererede oplysninger om placering af husdyrbrug er der gennem GIS-analyser foretaget en analyse af hvordan gylleleverancegrundlaget vil være for to forskellige alternative placeringer af biogasproduktionsanlægget. I analysen er desuden søgt inddraget konsekvenser af overlappende zoner til et muligt biogasanlæg i Hjartbro-Bevtoft, idet det ikke har været muligt at fastlægge placeringen af et eventuelt naboanlæg i Aabenraa Kommune. Resultaterne viser, at placering af produktionsanlægget ved Abild- Tyvse vil give et større leverancegrundlag, især indenfor en radius af 16 km, hvor der vil være 53% mere gylle til rådighed. Når potentielle tyske leverancer indregnes er forskellen dog mindre. Ved placering i Abild-Tyvse vil der imidlertid være et noget større overlap med et potentielt anlæg i Hjartbro-Bevtoft, som eventuelt vil reducere de tilgængelige mængder gylle. 2.2 Tilvejebringe detaljeret teknisk beskrivelse af biogasproduktionsanlægget, som bl.a. kan danne grundlag for miljø- og planlægningsmæssige undersøgelser og ansøgninger. 2.3 Belyse synergieffekter ved samlokalisering af produktion af biogas og bioethanol. rapportens bilagsdel afsnit 3. Der er i forbindelse med projektet tilvejebragt tekniske oplysninger om det produktionsanlæg der påtænkes opført i forbindelse med BET. På baggrund af oplysninger om de sandsynlige produktionsanlægs tekniske funktion er der udarbejdet en beskrivelse af de produktionsmæssige fordele forbundet med samlokalisering af produktion af biogas og ethanol. Resultatet er en forbedret energiproduktion der muliggøres ved at anvende biomassematerialet der resterer fra ethanolproduktionen til efterfølgende fremstilling af biogas. rapportens bilagsdel afsnit 7. Page 7

9 4.3 Afsætning af biogas og forarbejdet gødning/biomasse # Aktivitet Resultat 3.1 Belyse de tekniske muligheder for opgradering/rensning af biogassen fra anlægget, således at gassen kan leveres direkte til og anvendes på naturgasnettet. Der er indsamlet oplysninger om tekniske metoder til opgradering/rensning af biogas således at dette kan sælges til naturgasnettet. Resultatet er en beskrivelse af de umiddelbart tilgængelige metoder med betragtninger om teknisk gennemførelighed, energiomkostninger og tab af metan. 3.2 Beskrive de lovgivningsmæssige samt sandsynlige kontrakt- og prismæssige forhold vedrørende afsætning af biogas fra biogasproduktionsanlægget via naturgasnettet. 3.3 Belyse eventuelle alternative muligheder for afsætning af biogas fra biogasproduktionsanlægget til lokal kraftvarmeproduktion eller anvendelse som procesenergi til industriproduktion af biobrændstof. rapportens bilagsdel afsnit 10. Forholdene omkring afregningsmæssig ligestilling af biogas leveret til naturgasnettet med biogas leveret til kraftvarmeproduktion som skitsemæssigt beskrevet i aftalen om Grøn Vækst er søgt afklaret gennem henvendelse til Skatteministeriet. Herfra er det til BET oplyst, at ordningen forventes lovgivningsmæssigt at træde i kraft til 1. januar 2011, jf. vedlagte brev i rapportens bilagsdel afsnit 8. Forhandling gennemføres med DONG Energy / E.ON om etablering af 10-årig langtidskontrakt, idet pris forudsætter ligestilling af biogas til naturgasnettet med biogas til kraftvarmeproduktion. Der er i forbindelse med projektet foretaget en analyse af mulige potentielle afsætningsmuligheder for biogas produceret på anlægget hos BET. Der har været taget kontakt til potentielle aftagere. Hovedkonklusionen er at der ikke umiddelbart på acceptable kontraktvilkår vil være mulighed for afsætning til lokal kraftvarmeproduktion eller procesenergi. 4.4 Økonomiske forhold og organisatorisk ramme # Aktivitet Resultat 4.1 Gennemføre produktionsøkonomiske analyser gennem opstilling af modeller for råvareleverance til biogasproduktion og for fremstillingen af biogas på det valgte biogasproduktionsanlæg. Med udgangspunkt i Energistyrelsens driftsøkonomimodeller er der opstillet en tilpasset model for BET projektet. Modellen og de deraf følgende resultater har været forelagt konsulentvirksomheden Rambøll for validering. Sammenfatning af resultaterne fra Rambøll findes i rapportens bilagsdel afsnit Estimere de direkte og afledte beskæftigelsesmæssige effekter ved etablering og produktion på det valgte biogasproduktionsanlæg. På baggrund af erfaringstal fra biomasseproduktion og planlagt aktivitet er der estimeret hvorledes den direkte og afledte beskæftigelseseffekt vil være. Resultatet viser direkte ansatte på biogasanlægget: (32 chauffører, 22 på selve anlægget, 1-2 analysedel, 4½ administration. 4.3 Afklare mulighederne for finansiering af biogasanlægget gennem opnåelse af anlægstilskud fra Grøn Vækst pakken og kommunal lånegaranti. rapportens bilagsdel afsnit 11. Der er gennemført en dialog med Tønder Kommune vedrørende afklaring af tekniske og økonomiske forhold omkring en eventuel etablering af et bioenergianlæg i forbindelse med BET. Der er afholdt møder med Den Nordiske Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsbank, og Sydbank vedrørende muligheder for anlægs- og driftsfinansiering. Arbejdet med forberedelse af ansøgning om tilskud fra Grøn Vækst puljen er i gang. 4.5 Miljø- og planlægningsmæssige forhold # Aktivitet Resultat 5.1 Udarbejde tids- og aktivitetsplan for myndighedsbehandling for biogasproduktionsanlægget omfattende nødvendige forhold vedrørende eventuelt kommuneplantillæg, VVM redegørelse, lokalplanudarbejdelse inklusive miljøvurdering, miljøgodkendelse, byggetilladelse, fortidsmindeundersøgelser m.v. Der er udarbejdet en tidsplan for gennemførelse af etableringen af BET, og der er en igangværende dialog med Tønder Kommune omkring gennemførelse af processen. Page 8

10 4.6 Resultater i forhold til Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan Forundersøgelserne har fokuseret på at understøtte udvikling af et projekt, der indenfor Region Syddanmarks forretningsområde energi kan skabe et forbedret grundlag for vækst i én af regionens yderområder. Der er sigtet mod at skabe grundlag for at udbygge og anvende teknologier og systemer rettet mod vedvarende energiproduktion, som baserer sig på nyttiggørelse af de relativt store mængder husdyrgødning og biomasse, der er tilgængelige i Tønder Kommune, hvor landbrugserhvervet har en fremtrædende rolle. Som det fremgår af foregående afsnit har forundersøgelserne gennem de gennemførte aktiviteter tilvejebragt viden, som har skabt et forbedret beslutningsgrundlag for at BET kan forestå etablering af et stort biogasproduktionsanlæg. Dermed er processen med etablering af et stort biogasproduktionsanlæg i Region Syddanmark forhåbentligt bragt videre frem mod realisering. Deraf følger muligheden for at der tilvejebringes værdifulde erfaringer vedrørende etablering og drift af sådanne større anlæg, der kan anvendes som afsæt for etablering af andre tilsvarende anlæg i regionen, og hvor der skabes synergier mellem virksomheder og videncentre, der leverer teknologi og viden inden for bioenergiområdet. 5 Gode og dårlige erfaringer fra projektet I det følgende gives et kort overblik over de gode såvel som dårlige erfaringer, der er opnået i forbindelse med gennemførelse af forundersøgelsesprojektet. Gode erfaringer: Inddragelse af de regionale videnmiljøer inden for bioenergi og logistik/gis har givet et positivt bidrag til at skabe viden om og overblik over leverancegrundlag, placeringsmuligheder for anlæg, og til at analysere overlap til andre potentielle anlæg. Metoder er afprøvet som kan danne inspiration for arbejdet i forbindelse med etablering af andre biogasproduktionsanlæg, og som eventuelt kan videreudvikles og anvendes på et mere regionalt plan. Landboforeningernes viden om og kontakt til landmændene har været af stor værdi for gennemførelse af projektet, idet accept fra og samarbejde med landmændene som leverandører til anlægget er af afgørende betydning i forbindelse med de store anlægsspecifikke investeringer der skal foretages. Konferencen om Biogasproduktion i Syddanmark der blev afholdt viste at der er stor interesse for emnet og de muligheder der ligger i forlængelse heraf. Det blev klart at der ligger potentielle muligheder for yderligere netværksdannelse på området. Møde med landmænd i området med efterfølgende besøg hos landmænd med ca tons gylle. God dialog med Tønder Kommune vedrørende planlægningsmæssige forhold og støtte til. Tønder Forsyning interesserede Page 9

11 Dårlige erfaringer: Ambitionen om at knytte opstart af en regional netværksudvikling på bioenergiområdet til forundersøgelsesprojektet viste sig ikke at være realiserbar inden for de ressourcemæssige rammer, som har været tilgængelige i projektperioden. Manglende finansiering af forprojekter der kan sikre finansiering 6 Konklusion om det videre forløb Fremadrettet er én af hovedudfordringerne for BET fortsat at rejse den fornødne finansiering til realisering af projektet om etablering af et stort biogasproduktionsanlæg. Med de fra forundersøgelserne foreliggende oplysninger vurderes mulighederne herfor at være forbedrede, idet der er skabt et forbedret grundlag for at udarbejde prospekt og materiale der kan anvendes i forhold til potentielle investorer og som grundlag for eventuelle ansøgninger om støtte til projektet. Erfaringerne fra projektet med analyse af leverancegrundlag til biogasproduktionen vil eventuelt kunne finde anvendelse hos andre, der planlægger etablering af biogasproduktionsanlæg. Især mulighederne for med den anvendte digitale metode at få rumligt overblik over potentielle leverandører og transportafstande til disse, analysere effekterne af forskellige alternative placeringsmuligheder, og at skabe indblik i overlapszoner til andre biogasproduktionsanlæg kan være anvendelige. I den sammenhæng kan en videreudvikling af mulighederne for analyse af transportomkostningerne være en mulighed. Etablering af et netværk, der målrettet kan fremme etableringen af syddanske biogasproduktionsanlæg er fortsat en udfordring og mulighed, bl.a. på baggrund af drøftelserne i den afholdte konference. Det vurderes, at et sådant netværk vil kunne medvirke til at regionen under de nuværende relativt gunstige rammebetingelser bedre kan udnytte sine komparative fordele i form af en relativt høj andel af husdyrbrug, tilstedeværelse af en række virksomheder der som teknologiproducenter og underleverandører kan agere på markedet for biogasproduktionsanlæg, og videncentre der er langt fremme på området. Visionen for et sådant netværk kunne være at Region Syddanmark opnår en dansk førerposition i forhold til etablering af de biogasanlæg som aftalen om Grøn Vækst planlægger, og at de deraf følgende erhvervsudviklingsmuligheder bidrager til yderligere værdiskabelse inden for energisektoren. 7 Økonomisk afrapportering Nedenfor er oversigtligt opgjort de udgifter og indtægter, der er realiseret i forbindelse med forundersøgelsesprojektet. Der foreligger hos Foreningen Bio-Energipark Tønder specificeret bilagsmateriale herfor. Page 10

12 7.1 Udgifter Alle udgifter er uden moms. Regnskabet er revideret. Art Budget Faktiske udgifter Løn til projektansatte ,- Kr ,00 Kr. Indirekte omkostninger 0,- Kr.? Kr. Konsulentbistand ,- Kr ,60 Kr. Deltagerunderhold 0,- Kr.? Kr. Leasing 0,- Kr.? Kr. Revision 10000,- Kr ,00 Kr. Andet 75000,- Kr ,00 Kr. Sum ,- Kr ,00 Kr. 7.2 Indtægter Art Budget Faktiske indtægter Egen finansiering ,- Kr ,00 Kr. Yderområdemidler tilskud ,- Kr ,00 Kr. Sum ,- Kr ,00 Kr. Page 11

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars. Publication date: 2014. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Bankens omgangskreds Bankens risiko? Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version

Aalborg Universitet. Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster. Publication date: 2007. Document Version Peer-review version Aalborg Universitet Lokalisering af boligtilvækst. Staunstrup, Jan Kloster Publication date: 2007 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Beton Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Grounded modelskitse for dimensioner i lederadfærd Nørreklit, Lennart Publication date: 2007 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny dynamik i Danmarks yderområder Mogensen, Robert; Møller, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2008 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2008 - og lidt om betonworkshoppen i 2007 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2008 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen

Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Aalborg Universitet Betragtninger i forbindelse med jordskælvet i Danmark december 2008 Nielsen, Jørgen; Hansen, Klavs Feilberg; Pedersen, Erik Steen Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript

Aalborg Universitet. Finansielle institutioner I Danmark 6/ Krull, Lars. Publication date: Document Version Accepteret manuskript Aalborg Universitet Finansielle institutioner I Danmark 6/10-2014 Krull, Lars Publication date: 2014 Document Version Accepteret manuskript Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere