BPA-ordninger i Syddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BPA-ordninger i Syddjurs Kommune"

Transkript

1 BPA-ordninger i Syddjurs Kommune Håndbog om Borgerstyrede personlige assistanceordninger jf. servicelovens 95 og 96. August 2016

2 Side 2 af 30

3 Forord Begrebet Borgerstyret personlig assistance i daglig tale kaldet BPA blev indført i lovgivningen pr. den 1. januar Reglerne erstattede de tidligere regler og samtidigt forsvandt begrebet handicaphjælperordninger. Lovgrundlaget for BPA findes i lov om social service (SEL) 95 og 96 og i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance, som senest blev revideret i Vejledning 7 til serviceloven fastsætter herudover rammerne for kommunernes tildeling af BPA-ordningerne. Håndbogen er tænkt som en hjælp til dig, så du får nemmere ved at vurdere, hvorvidt en BPA-ordning eventuelt er noget for dig. Håndbogen er lavet dels for at give dig en fornemmelse af de mange elementer som en BPA-ordning kan indeholde og dels for at fortælle dig om de krav lovgivningen stiller både til dig som ejer af ordningen og til Syddjurs Kommune i forbindelse med bevillingen og til den efterfølgende drift af ordningen. Håndbogen tager udgangspunkt i tiden umiddelbart forinden en bevilling og i tiden efter at din ordning er sat i drift. Denne håndbog beskriver derfor rammerne for visitationen, for driften og til kravene til Syddjurs Kommune lovpligtige opfølgning af ordningerne. Det er velkendt, at der melder sig mange tanker og spørgsmål, når man har en BPA-ordning. Vi håber, at du i håndbogen vil kunne få svar på nogle af dine spørgsmål. Og håndbogen udleveres til dig i forbindelse med din drøftelse med Syddjurs Kommune om, hvorvidt en BPA-ordning kunne være noget for dig. Hvis du i forvejen har en ordning, vil håndbogen blive udleveret til dig i forbindelse med den første opfølgning efter Byrådets godkendelse. En håndbog, om en så kompleks ordning som borgerstyret personlig assistance, kan selvfølgelig aldrig stå alene. Du er derfor altid velkommen til at kontakte en sagsbehandler i Socialcentret, for at få yderligere hjælp og vejledning. September Syddjurs Kommune Socialcentret Lundbergsvej Ebeltoft Tlf.: Side 3 af 30

4 Indhold 1. Formålet med en BPA-ordning Indholdet af en BPA-ordning Hvem kan få en BPA-ordning? Betingelserne for tildeling og drift Ordninger i medfør af servicelovens 95 - Mere end 20 timer/ugentligt Det særlige ved ordningerne bevilget i medfør af servicelovens Ordninger i medfør af servicelovens Særlig og sammensat hjælp Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du får en BPA-ordning? Arbejdslederrollen Arbejdsmiljø Arbejdsgiverrollen Visitationen og sagsbehandlingen i forbindelse med en BPA- ordning Visitation og førstegangsbevilling Opfølgning og drift af ordningen og revurdering af dit behov for hjælp Udmålingen af din ydelse - Til hvad kan du få tilskud? Særligt om forsikringer Særligt om udmålingen af udgifterne til aktiviteter mv Hvilke aktiviteter indgår i udmålingen og hvilke gør ikke? Ferie Ferie i Danmark Ferie i udlandet Weekendophold Ventilatørbistand BPA-ordninger og anden hjælp 9.1. BPA-ordninger i kombination med hjemmepleje Ledsagelse Servicelovens Merudgiftsydelse Servicelovens BPA-ordninger og bistands- eller plejetillæg BPA-ordninger og invaliditetsydelse Løn- og ansættelsesvilkår (tillæg mv.) Lønudbetaling og administrationsbidrag Du er selv arbejdsgiver og varetager selv lønadministrationen Du er selv arbejdsgiver, men lader kommunen stå for lønadministrationen Du er selv arbejdsleder, men lader en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed være arbejdsgiver og stå for lønadministrationen Du overfører arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, der overlader det til en privat virksomhed eller til en forening at stå for lønadministrationen Når du overfører dit tilskud andre Hvis du vælger at indgå aftale med en nærtstående om overførsel af tilskud til BPA, Hvis du vælger en anden end en nærtstående til at varetage arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen Ansættelse af hjælpere i en BPA-ordning Hvordan finder jeg nye hjælpere Kompetencekrav til handicaphjælperne Ansættelsessamtaler Tavshedspligt Ansættelse af handicaphjælper Nøgleerklæring...22 Side 4 af 30

5 Vagtplaner Løntakster og -vilkår for dine hjælpere Løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælperne Pension Løn under egen eller barns sygdom og barsel Timesatser og tillæg (2016) - Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar Timesatser og tillæg (2016) - Hvis Syddjurs Kommune varetager din lønudbetaling Tilgang/ændringer/afgang af handicaphjælpere Vejledning i at udfylde månedsrapporter Fravær Sygedagpenge Barselsorlov Opsigelse Oplysningspligt og revurdering af dit hjælpebehov Revurdering af dit hjælpebehov Frakendelse af BPA-ordning Flytning til en anden kommune Andre muligheder for støtte Personlig assistance under uddannelse eller på arbejdsmarkedet Boligstøtte Kurser og rådgivning Regler mv. om personligt borgerstyrede assistanceordninger...30 Side 5 af 30

6 1. Formålet med en BPA-ordning BPA står for borgerstyret personlig assistance. Det overordnede formål med reglerne om Borgerstyret personlig assistance er at skabe grundlag for fleksible hjælperordninger, så borgere i målgruppen for ordningen på trods af omfattende funktionsnedsættelser får mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv. 2. Indholdet af en BPA-ordning Betegnelsen borgerstyret personlig assistance præciserer borgerens medbestemmelse og medansvar i ordningen. 3. Hvem kan få en BPA-ordning? Betingelserne for tildeling og drift Der findes to typer af ordninger om borgerstyret personlig assistance bevilget i medfør af henholdsvis servicelovens 95 eller 96. Ordningerne kan bevilges til voksne (personer, der er fyldt 18 år) med en betydelig og varig nedsat funktionsevne. Der er ingen øvre aldersgrænse, men det er en forudsætning at du ikke bor på plejehjem, i plejebolig, i botilbud eller lign. Hvorvidt Syddjurs Kommune kan bevilge dig en BPA-ordning, og efter hvilken af bestemmelserne ( 95 eller 96), afgøres i første omgang af, hvorvidt du er omfattet af målgruppen for en BPA-ordning. I første omgang vil Socialcentret vurdere, hvor stort dit behov for pleje er, og om Syddjurs Kommune kan opfylde dit behov for hjælp gennem de øvrige hjælpeparagraffer i serviceloven. Dernæst vil det blive vurderet, hvor sammensat dit hjælpebehov er, og hvorvidt du selv kan være arbejdsleder/arbejdsgiver for de ansatte i din ordning. 4. Ordninger i medfør af servicelovens 95 - Mere end 20 timer/ugentligt Personkredsen (målgruppen) for ordninger i medfør af servicelovens 95 er personer med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med et behov for personlig hjælp, pleje og støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, i mere end 20 timer ugentligt. Muligheden for en ordning bevilget af Socialcentret i medfør af 95 er derfor i første omgang betinget af at omfanget af behov for hjælp, pleje, støtte og aflastning overstiger 20 timer ugentligt. (Dvs. af om du efter en visitation betragtes som værende berettiget til personlig hjælp og pleje, hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice ( 83) og/eller aflastning ( 84) i mere end 20 timer ugentligt). Side 6 af 30

7 Hvorvidt Syddjurs Kommune kan bevilge ordningen i medfør af 95 afhænger yderligere af at om du, en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed kan fungere som både arbejdsleder og arbejdsgiver i ordningen Det særlige ved ordningerne bevilget i medfør af servicelovens 95 Det helt særlige ved 95-ordningerne er at disse jf. servicelovens 95, stk. 3 kan overføres til en anden end den, som har behov for hjælpen. Det betyder at det ikke nødvendigvis er den person, som har behovet for hjælpen, der skal opfylde betingelserne om at kunne være arbejdsleder eller arbejdsgiver. Overføres ordningen til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, betyder dette dermed at den pågældende bliver tilskudsmodtager. Det betyder med andre ord også at både det kontante tilskud og de pligter, som knytter sig til ordningen overføres til den anden. I en 95-ordning vil der derfor blive krævet at tilskudsmodtageren kan være fysisk til stede i de fleste af de timer på døgnet, hvor der er bevilget en ordning. Dette skyldes at den pågældende jo træder i stedet for BPA-borgeren og vedkommende skal derfor umiddelbart kunne træde til for at varetage borgerens tarv og etc. - Ellers lever vedkommende ikke op til sin opgave som arbejdsleder eller arbejdsgiver. Konstruktionen af en 95-ordning, betyder derfor også at der i ordningen kan bevilges timer til både aflastning for borgeren og for en eventuelt pårørende, som har overtaget tilskuddet i en ordning. For så vidt angår udmåling mv. henvises også til de principper, der skitseres nedenfor om bevilling og drift af ordninger jf. servicelovens Ordninger i medfør af servicelovens Særlig og sammensat hjælp Personkredsen (målgruppen) for ordninger bevilget i medfør af 96 er personer; som er over 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et omfattende og ganske særligt behov for pleje, praktisk bistand, overvågning og ledsagelse, som ikke kan dækkes ved almindelig pleje eller omsorg efter Servicelovens og 97. Servicelovens 96 forudsætter at du: Skal have et omfattende plejebehov samt et omfattende behov for praktisk hjælp og Skal have et behov for overvågning og ledsagelse og Skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Der findes i servicelovens 96, stk. 3 en mulighed for at en kommune kan beslutte, at den gruppe af borgere, som ikke umiddelbart er omfattet af personkredsen i 96 eventuelt alligevel kan bevilges en BPA-ordning. Side 7 af 30

8 Byrådet i Syddjurs Kommune har besluttet at undtagelsesmuligheden i 96, stk. 3 ikke anvendes i Syddjurs Kommune. Det betyder at, såfremt kommunen ikke umiddelbart vurderer at du er omfattet af personkredsen for en BPA-ordning jf. 96, stk. 1, kan du heller ikke opnå en ordning i medfør af stk. 3. (Den almindelige klageadgang til Ankestyrelsen fx over et afslag på en BPA-ordning kan naturligvis stadig anvendes). 6. Hvad skal du være særligt opmærksom på, når du får en BPA-ordning? 6.1. Arbejdslederrollen En betingelse for at kunne få tilkendt en ordning i medfør af 96, er at du kan fungere som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og til at fungere som daglig leder for hjælperne, det vil sige, at du blandt meget andet, skal kunne: Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce (evt. i samarbejde med en arbejdsgiver). Udvælge hjælpere, herunder kunne varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæringen og den daglige instruktion af dine hjælpere. Varetage arbejdsplanlægningen for dine hjælpere. Varetage rettidig og korrekt indberetning af arbejdstidsskemaer mv. Varetage afholdelse af personalemøder med dine hjælpere. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Sørge for udarbejdelse af APV (Arbejdspladsvurdering) for dit hjælperkorps. Kunne løse eventuelle konflikter blandt hjælperne i dit hjælperkorps. Det er vigtigt at du er opmærksom på at arbejdslederrollen ikke kan overgives til anden part. (Se dog overfor om 95) Arbejdsmiljø Efter arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver/arbejdsleder pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette gælder også for dig med en BPA-ordning. Du har fx også pligt til at sørge for at dine hjælpere har den fornødne kunnen omkring løfteteknik og også for at deres vagter (og vagtplaner) ligger indenfor rammerne af lovgivningens arbejds- og hviletidsbestemmelser. Dit ansvar vil typisk gælde i forhold til samtlige (skærpede) bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen, når du har en BPA-ordning bevilget i medfør af servicelovens 96. Reglerne kan godt være komplicerede og det er derfor meget vigtigt at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Vær især opmærksom på, at du som arbejdsleder (sammen med en eventuelt anden arbejdsgiver), kan blive gjort Side 8 af 30

9 ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade på grund af, at du har givet forkerte instruktioner. Du kan læse mere på Arbejdsgiverrollen Det er også en betingelse for at kunne få tilkendt en 96-ordning, at du kan fungere som arbejdsgiver. Arbejdsgiveropgaven kan videregives til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen fra kommunen og ansvaret for de praktiske og juridiske opgaver, som er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Arbejdsgiverrollen indebærer: Ansættelse og eventuel afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbreve til hjælperne. Lønudbetaling. Indberetning af skat. Tegning af lovpligtige forsikringer. Indbetaling af ferie og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. 7. Visitationen og sagsbehandlingen i forbindelse med en BPA- ordning I forbindelse med bevillingen af en BPA-ordning, fastlægger Syddjurs Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler et samlet økonomisk tilskud til ordningen. (Bevillingen for ordningen) Visitation og førstegangsbevilling Dit hjælpebehov, dvs. timetallet og timernes fordeling over døgnet/ugen, vurderes af Syddjurs Kommune efter en visitationssamtale med dig. Samtalen afholdes typisk i dit hjem, men kan fx også afholdes, forinden du udskrives fra hospitalet etc. Baggrunden for samtalen er at der skal ske en nøje individuel og helhedsorienteret vurdering af dit behov for hjælp også og ikke mindst under hensyn til indretningen af dit hjem. Vurderingen sker med udgangspunkt i, hvad du selv kan klare og der tages stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer, og på hvilke tidspunkter af døgnet hjælpen skal ydes. Der bliver også taget stilling til, hvorvidt du skal have ventilatørbistand. I givet fald skal Syddjurs Kommune dele udgiften med Region Midtjylland. Bevillingskompetencen ligger i Syddjurs Kommunes socialcenter, men i beregningen af omfanget af dit samlede hjælpebehov skal ligeledes indgå dit behov Side 9 af 30

10 for timer til pleje (hjemmehjælp o.a.). Du vil derfor ofte opleve at både en visitator fra Hjemmeplejen og en sagsbehandler fra Socialcentret, deltager i samtalen Opfølgning og drift af ordningen og revurdering af dit behov for hjælp Både i forbindelse ordningens opstart og med driften heraf, vil du kunne hente råd og vejledning ved såvel din sagsbehandler i Socialcentret, som ved den administrative medarbejder i Ydelseskontoret, som tager sig af det økonomiske i din sag. Syddjurs Kommune har fastsat, at Socialcentret - ved en nyopstartet BPA-ordning følger op (revurderer) din ordning efter tre måneder, igen efter seks måneder og herefter én gang om året. Ved en igangværende BPA-ordninger, som har fungeret på en god og stabil måde i flere år, sker revurderingen efter behov, dog fortsat mindst én gang årligt. BPA-ordninger bevilges med baggrund i netop din situation og i dit behov for pleje, er det meget vigtigt at du kontakter Syddjurs Kommune, hvis din situation ændres. - Dette gælder uanset om din funktionsevne forbedres eller forværres! 8. Udmålingen af din ydelse - Til hvad kan du få tilskud? BPA-ordningen betyder, at du i princippet får stillet en sum penge til din rådighed, så du kan få udført de opgaver, som du er berettiget til. Det bevilgede beløb til driften af din ordning består typisk af flere dele, som tilsammen skal sikre at du kan holde din ordning kørende og kan overholde blandt andet de arbejdsmiljømæssige krav, som stilles til dig som arbejdsleder/arbejdsgiver i forbindelse med din ordning. Omfanget af din BPA-ordning bevilges efter en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i, hvad du selv kan klare. Udmålingen tager således udgangspunkt i antallet af timer. Dvs. det antal timer til pleje, praktisk hjælp, overvågning, aktiviteter og ledsagelse som dine hjælpere forventes at skulle udføre. Svarende til de opgaver som du selv ville kunne udføre uden dit handicap. Der følges op på din BPA-ordning mindst én gang om året og din bevilling vil også typisk blive ajourført i den sammenhæng. Ved udmålingen af tilskuddet til dækning af ordningens lønomkostninger beregnes timeprisen med udgangspunkt i grundlønnen for social- og sundhedspersonale uden en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. Det skyldes at der ikke findes en overenskomst på området. Side 10 af 30

11 Kommunens beregninger for bevillingen skal derfor tage afsæt i sammenlignelige faggruppers løn- og ansættelsesforhold. Det samme gør sig i øvrigt gældende for beregningen af de arbejdstidsbestemte tillæg for dine hjælpere. Den samlede udmåling for bevillingen vil typisk bestå af en eller flere af følgende poster: Beregnede lønudgifter til dine hjælpere. (I sjældne tilfælde også kvalifikationsløn) opgjort både i forhold til antallet af timer og i forhold til, hvornår på døgnet hjælpen forventes ydet. Udgifter til ekstra timer i forbindelse med personalemøder, MUS-samtaler, APV o. lign. Administrationsdgifter, til den privatperson, den private virksomhed eller den forening som du eventuelt vælger at få til at løse arbejdsgiveropgaven for dig. Lovpligtige forsikringer. (Se afsnittet: Særligt om forsikringer ). Kurser til dine hjælpere (Kræver forudgående aftale og bevilling). Udgifter til aktiviteter i forbindelse med din ordning. Dvs. ledsagerudgifter og tilskud til udgifter i forbindelse med at dine hjælpere er i huset. Bemærk at du hos Danske Handicaporganisationer DH ( kan søge ledsagerkort, der gør det billigere for dig at medtage din hjælper Særligt om forsikringer Som arbejdsgiver er du forpligtiget til at tegne forskellige forsikringer. Du har pligt til at tegne arbejdsskadesforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Hvis du tager din BPA-ordning med udenfor Danmark har du også pligt til at tegne rejseforsikring for dine hjælpere, så de er dækkede, hvis der sker noget. Det er normalt ikke muligt at forsikre sig mod skader, som hjælperen forvolder på dine ting i hjemmet. Forsikringen dækker kun, hvis hjælperen kommer til at ødelægge ting udenfor dit hjem, fx når hjælperen er ude at handle for dig. Nogle enkelte forsikringsselskaber tilbyder et tillæg til din almindelige indboforsikring. Forsikringen dækker så typisk køkkenservice, men ikke pyntegenstande. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part, så er den pågældende ansvarlig for, at de lovpligtige forsikringer bliver tegnet. Overfører en du dit tilskud til en nærtstående, en forening eller en virksomhed, kan disse tegne forsikringen mod følgerne af ulykker i dit navn og tilslutte dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Ansvaret for, at forpligtelserne er opfyldt ligger dog fortsat hos dig. Side 11 af 30

12 Du har frit valg med hensyn til forsikringsselskab og en eventuel dækning ud over de lovpligtige forsikringer. Syddjurs Kommune har imidlertid mulighed for at formidle en aftale med en god dækning, mod at kommunen indestår for betalingen af præmien. Syddjurs Kommune yder derfor masimalt et beløb til forsikringer, som svarer til præmien på denne forsikring. I 2016-tal er beløbet 9.663,- kr. pr. år Særligt om udmålingen af udgifterne til aktiviteter mv. Syddjurs Kommune udbetaler hver måned et basisbeløb som tilskud til dækning af dine udgifter ved at have en BPA-ordning. Tilskuddet benyttes blandt andet til nogle af de udgifter du kan have ved aktiviteter i forbindelse med at din hjælper ledsager dig udenfor dit hjem, tilskuddet dækker også ekstraudgifter i forbindelse med ferie (se nedenfor), eller fordi du har ekstra udgifter til indkøb af håndsæbe, toiletpapir, kaffe, printerpapir osv., i forbindelse med din ordning. Tilskuddet beregnes som 0,5 % af lønsummen for din ordning, oprundet til nærmeste 50,- kr. For en fuldtidsordning med døgndækning (2016-tal) svarer 0,5 % af lønsummen til en månedlig udbetaling på 750,- kr. Beløbet udbetales månedsvist forud og skal ikke sende dokumentation til kommunen, for at have afholdt udgifterne. Mener du at du har særligt høje eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med din ordning, som ikke kan rummes indenfor basisbeløbet, har du mulighed for at søge om dækning heraf. Socialcentret vil så,ud fra en konkret og individuel vurdering af dine forhold, tage stilling til om du kan bevilges yderligere Hvilke aktiviteter indgår i udmålingen og hvilke gør ikke? I udmålingen kan som nævnt indgå timer til pleje, praktisk hjælp, overvågning, aktiviteter og til ledsagelse mv. Dine hjælpere forventes at skulle udføre de opgaver som du selv ville kunne udføre uden dit handicap. Dine hjælpere ansættes derfor ikke til at udføre hjælp til opgaver, hvis opgaverne ikke er direkte relateret til din pleje, til overvågning eller ledsagelse. Dine hjælperes arbejdsopgaver omfatter derfor ikke større håndsrækninger. Du kan derfor heller ikke bede dine hjælpere om at udføre fx malerarbejde, større havearbejder, vedligeholdelsesarbejder eller andet tilsvarende Ferie Ferie i Danmark Du har som alle andre ret til at holde ferie og opholder du dig i Danmark bevarer du retten til den BPA-ordning du allerede har og i din ordning er der afsat 0,5 % af lønsummen til dækning af udgifter til dine hjælpere (biletter, rejseudgifter osv.), herunder også til udgifterne for hjælperne i forbindelse med din ferie. Side 12 af 30

13 Ferie i udlandet Ved ferie udenfor Danmark, i op til 30 dage, har du også mulighed for at medtage din ordning. Og som ved ferie indenfor Danmarks grænser, er udgangspunktet også her at Syddjurs Kommune heller ikke i disse situationer yder ekstra tilskud til dine hjælpers rejse- og opholdsudgifter. Reglerne følger af bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet (Udlandsbekendtgørelsen), jf. Bekendtgørelse nr af 15. december Når du er bevilget en BPA-ordning i medfør af servicelovens 96 yder Syddjurs Kommune i særlige tilfælde tilskud til dækning af eventuelle ekstra omkostninger forbundet med et udlandsophold. Betingelserne fremgår af udlandsbekendtgørelsens 5 og som i alle andre ansøgningssager skal Syddjurs Kommune have truffet afgørelsen om bevilling af tilskuddet, forinden at du afholder udgiften. Ønsker du at ansøge, skal du henvende dig til din sagsbehandler i Socialcentrets Handicapteam Weekendophold Der kan efter en konkret og individuel vurdering ydes ekstra hjælpetimer, hvis du har behov for overnatning uden for hjemmet. Syddjurs Kommune bevilger maksimalt tre weekender pr. kalenderår. Ekstratimer til weekendophold kan fx ydes i de tilfælde, hvor du har familie, der bor langt væk eller hvis du udøver elitesport og i forbindelse med et stævne har behov for at overnatte Ventilatørbistand Når du får BPA med ventilatørbistand betyder det, at du er respiratorbruger. Du har dermed behov for overvågning, og da der oftest er tale om særligt apparatur, som kræver et specielt kendskab er en BPA-ordning med ventilatørbistand finansieret og sammensat på en anderledes måde, end ordninger for ikke-respiratorbrugere. Det er regionen, der har ansvaret for ventilatørbistanden i en ordning. At det er regionens ansvar følger af sundhedsloven, fordi regionen i medfør af loven har pligt til at yde vederlagsfri sygehusbehandling, herunder ventilatørbistand i hjemmet, hvor dette er nødvendigt. En ordning uden ventilatørbistand er derimod en ordning om praktisk og personlig hjælp og pleje, hvilket er en kommunal opgave efter reglerne i serviceloven. Regionens ansvar omfatter ansvaret for selve oplæringen af ventilatøren og ansvaret for at føre tilsyn, men af hensyn til antallet af hjælpere i en ordning, er det ved aftale mellem regioner og kommuner fastsat at kommunerne dækker en del af lønnen. Side 13 af 30

14 9. BPA-ordninger og anden hjælp 9.1. BPA-ordning kombineret med hjemmepleje? Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp være dækket af din BPA-ordning. Der er imidlertid intet til hinder for, at du fx får et besøg om aftenen/natten af en medarbejder fra hjemmeplejen. Det kan være at du gerne vil være lidt alene uden hjælpere i nattetimerne, men gerne vil have et kort besøg, eller du vil have dele af den personlige pleje varetaget af hjemmeplejen. I tilfælde af, at hjælpen ydes fra Syddjurs Kommune, sker dette ima. Servicelovens 83. Hvis du har en ordning og ønsker dette, kan du kontakte din sagsbehandler. Sagsbehandleren fra Socialcentrets handicapteam vil så, i samarbejde med afdelingen for visitation og hjælpemidler, sørge for at der bliver foretaget en vurdering af dit behov, og vurdere om den nødvendige kombination af hjælp kan iværksættes Ledsagelse Servicelovens 97 En BPA-ordning bevilget i medfør af 96 forudsætter at du har et omfattende og sammensat behov for hjælp. Det betyder også at de ledsagertimer du eventuelt tidligere har haft bevilget i medfør af 97, nu indgår i din ordning. En 96-ordning forudsætter med andre ord, at dine hjælpere varetager dit behov for ledsagelse og du kan derfor ikke have en BPA-ordning og ledsagertimer samtidigt Merudgiftsydelse Servicelovens 100 Hvis du har en BPA-ordning har du adgang til at søge om dækning af nødvendige merudgifter ved dit handicap/din sygdom. Det kan fx være større håndsrækninger som malerarbejde, vinduespudsning, større havearbejder etc. Vurderingen af om du er berettiget og beregningen af et eventuelt tilskud, foretages også af Socialcentrets handicapteam. Du er, også om dette spørgsmål, velkommen til at hente råd og vejledning hos din sagsbehandler BPA-ordninger og bistands- eller plejetillæg Ved udmålingen af hjælpen til BPA skal det konkret vurderes, i hvilket omfang dit eventuelt tilkendte bistands- eller plejetillæg, helt eller delvist skal indgå i udmålingen af bevillingen til din BPA-ordning. (Det skal blandt andet vurderes om tillægget skal indgå som betaling for BPA-ordningen, hvis ordningen er tænkt til fuldt at dække dit behov for hjælp) BPA-ordninger og invaliditetsydelse Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde det samtidig med din BPA-ordning. Der kan ikke modregnes i denne ydelse. Side 14 af 30

15 Side 15 af 30

16 10. Løn- og ansættelsesvilkår (tillæg mv.) Lønudbetaling og administrationsbidrag Som nævnt overfor er kompetencen til at bevilge en Borgerstyret personlig assistanceordning, i Syddjurs Kommune, organisatorisk placeret i Socialcentret. I Socialcentrets handicapteam vil du få tilknyttet en sagsbehandler, som kan rådgive og vejlede dig om ordningen. Det er også handicapsagsbehandleren, som er ansvarlige for behandlingen af din ansøgning og for opfølgningen af/tilsynet med din ordning. Udover sagsbehandleren i Socialcentret vil der, til din ordning, samtidigt være tilknyttet en administrativ medarbejder ansat i ydelseskontoret. Sidstnævnte kan rådgive og vejlede dig med hensyn til lønnen og administrationen af din ordning. Som også nævnt ovenfor er der flere valgmuligheder omkring dine egne ansvarsområder, når du har en Borgerstyret personlig assistanceordning og du kan komme ud for at du skal oprettes som selvstændig erhvervsdrivende med eget CVR-nr. mv. Dette sker af hensyn til korrekt administration af dine medarbejderes løn i forhold til virk.dk m.fl. De forskellige valgmuligheder gennemgås nedenfor: Du er selv arbejdsgiver og varetager selv lønadministrationen Vælger du både at være arbejdsgiver og at varetage lønadministrationen, overfører Syddjurs Kommune månedligt det udmålte løntilskud til en specielt oprettet bankkonto hos dig. Tilskuddet bruges til lønudbetalingerne til dine hjælpere og du er både arbejdsgiver og arbejdsleder. Dvs. at du tager dig af alle forhold omkring din ordning, herunder ansættelser, afskedigelser, tilrettelæggelse af arbejdet, styringen af økonomien i din ordning, udbetalinger af lønninger og årsregnskabet for ordningen. Vælger du at være både arbejdsgiver og selv at administrere dine hjælperes løn, vil ligeledes selv være ansvarlig for at lønudbetalingen er korrekt og at der afregnes korrekt A-skat, ATP og eventuel pension Du er selv arbejdsgiver, men lader kommunen stå for lønadministrationen Kommunen skal altid tilbyde at stå for lønudbetaling- og administration. Vælger du denne model, er du fortsat både arbejdsgiver og arbejdsleder, men du lader Syddjurs Kommune stå for lønadministrationen og årsregnskabet for din ordning. Side 16 af 30

17 Du er selv arbejdsleder, men lader en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed være arbejdsgiver og stå for lønadministrationen Vælger du denne model er du fortsat arbejdsleder, men du lader en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed være arbejdsgiver og stå for lønadministrationen. Det betyder at det udmålte lønbudget udbetales til en anden end dig og at denne anden på dine vegne kan hjælpe dig med at styre lønnen og dit budget, og efter aftale kan stå for årsregnskabet for din ordning. Du skal være opmærksom på at du, selvom du vælger at en anden er arbejdsgiver og står for lønadministration og udformning af årsregnskab for din ordning, er du fortsat ansvarlig for at kommunen rettidigt modtager årsregnskabet, således at kommunen har mulighed for at overholde sin lovpligtige opfølgnings- og tilsynsforpligtelse med ordningen Du overfører arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, der overlader det til en privat virksomhed eller til en forening at stå for lønadministrationen Som nærtstående betragtes normalt en ægtefælle, en samlever, forældre og søskende. Vælger du denne model skal du stadig kunne varetage opgaverne som arbejdsleder i din ordning, men det er din nærtstående, der er arbejdsgiver, dvs. kan hjælpe dig med arbejdsgiveropgaverne overfor dine hjælpere og med at overvåge at lønadministrationen varetages som den skal af det valgte firma. Tilskuddet overføres i denne situation til din nærtstående, der ikke honoreres for opgaven og du er sammen med den pågældende fortsat ansvarlig for at årsregnskabet modtages rettidigt af Syddjurs Kommune, så kommunen har mulighed for at overholde sin opfølgnings- og tilsynsforpligtelse med ordningen. Selvom du overgiver arbejdsgiveransvaret til en nærtstående som jo typisk er en tæt på dig kan det være en god ide at lave en aftale for rammerne for jeres samarbejde omkring ordningen. Aftalen kan fx indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver din nærtstående påtager sig, herunder hvad der ligger i opgaverne dvs. hvad du forventer i forhold til omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling mv. Aftalen kan fx også fastlægge, hvordan i kan opsige/afbryde jeres samarbejde omkring ordningen opsigelsesvarsel e. lign Når du overfører dit tilskud andre Når du overfører dit tilskud til andre overføres også, i ansættelsesretlig forstand, opgaverne forbundet med at være arbejdsgiver for hjælperne fx den formelle opgave forbundet med ansættelse og afskedigelse. Den daglige ledelsesopgave befinder sig dog fortsat hos dig, fordi du er arbejdsleder og har pligt til at varetage de opgaver, der i det daglige er forbundet med BPA-ordningen fx kontakten til hjælperne ved rekrutteringen, udvælgelsen og afskedigelsen. (Se overfor om arbejdsleder- henholdsvis arbejdsgiveropgaverne). Side 17 af 30

18 Hvis du vælger at indgå aftale med en nærtstående om overførsel af tilskud til BPA, er det en forudsætning, at den nærtstående kan varetage denne opgave. Den nærtstående person aflønnes som nævnt ikke for arbejdsgiveropgaven. Din udmålte bevilling tager altid afsæt i visitationen og du får altid tilsendt budgettet sammen med det afgørelsesbrev som Socialcentret sender til dig, når du får bevillingen eller i forbindelse med den årlige opfølgning. (Se overfor om udmålingen af din ydelse mv.) Hvis du vælger en anden end en nærtstående til at varetage arbejdsgiveropgaven og lønadministrationen Ønsker du at overføre dit tilskud til en anden part, der herefter er arbejdsgiver i ansættelsesretlig forstand, skal du indgå en aftale med virksomheden eller foreningen. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af, hvilke opgaver virksomheden eller foreningen påtager sig, omfang og aftaler for korrekt levering af ydelser, herunder for omkostningsstyring, regulering, regnskab og tilbagebetaling mv. Aftalen bør også fastlægge øvrige forhold om arbejdsgiverens forpligtelser overfor dig fx opsigelsesvarsel o. lign. for aftalen. Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part. Du skal således selv tage kontakt og forhandle med den pågældende. Du skal også sørge for at den anden kender rammen for din bevilling. Dvs. selv orientere om, hvordan din ordning er sammensat med hensyn til fordeling af timer mv. Brug altid den senest gældende bevilling. Lønrammen kan under ingen omstændigheder fraviges og det er altid Syddjurs Kommune, som fastsætter rammen for størrelsen af løn. Inden du laver en kontrakt med en anden part, er det derfor vigtigt at du er opmærksom på rammen og du er altid velkommen til at tage kontakt til din sagsbehandler, som så forudgående kan give dig en opdateret orientering om den gældende lønramme. Du vil måske komme ud for, at en forening eller virksomhed er tilknyttet en anden overenskomst, som medfører, at de lønner deres hjælpere en smule højere. Hvis dette er tilfældet, må I prøve at nå til enighed. Husk dog på, at du ikke har mulighed for at bevæge dig udenfor lønrammen. Går du over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Når du vælger at overføre tilskuddet til en virksomhed eller en forening, honoreres virksomheden eller foreningen af kommunen, for en række administrative opgaver udover lønrammen. Overførslen af tilskuddet sker normalt med én måneds varsel fra udgangen af den måned, hvori aftalen er indgået. Dvs. at overførslen af tilskud sker en måned før udbetalingen af løn til hjælperne. Og afregningen mellem den anden part og Syddjurs Kommune for den del, som vedrører den rent administrative del af udgiften - går uden om dig. Side 18 af 30

19 I Syddjurs Kommunes beregning af tilskuddet, for at en forening eller en privat virksomhed varetager arbejdsgiverrollen og lønadministrationen, indgår: Tilskud til varetagelse af lønadministration på 1.698,- kr. pr. fuldtidshjælper pr. år. Tilskud til arbejdsgiveransvaret er udmålt svarende til 8,5 time pr. hjælper pr. år med en timetakst på 375,79 kr. Når du har en BPA-ordning i Syddjurs Kommune er udgangspunktet, for beregningen af tilskuddet til administration, derfor et årligt maksimum på 1.698,- kr ,- kr. = i alt 4.892,- kr. årligt pr. fuldtidshjælper. I tillæg hertil har Syddjurs Kommune en række vejledende satser til beregningen af timeforbruget ved overdragelsen af arbejdsgiveransvaret til en forening eller til en privat virksomhed: Jobannoncer og jobbeskrivelser (skal ske i samarbejde med dig) = 0,5 time pr. fuldtidshjælper pr. år. Ansættelsessamtaler (skal ske i samarbejde med dig) = 1 time pr. fuldtidshjælper pr. år. Udfærdigelse af ansættelsesbreve = 0,5 time pr. fuldtidshjælper pr. år. MUS-samtaler og opfølgning (skal ske i samarbejde med dig) = 1,5 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Personalemøder (i samarbejde med borger) = 1 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Rådgivning og vejledning af BPA-borgeren = 1 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Diverse ad hoc arbejdsgiveropgaver, herunder administration i forbindelse med vikardækning: 1 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Udarbejdelse af APV og opfølgning: = 1 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Afskedigelse af hjælpere: = 0,5 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Tegning af forsikringer = 0,5 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Sum = 8,5 time årligt pr. fuldtidshjælper i ordningen. Side 19 af 30

20 Når du ikke selv administrerer din ordning, eller når en anden part varetager lønudbetalingen, er Syddjurs Kommune forpligtet til at holde tilsyn med regnskabet. Den anden part aflægger derfor, typisk én gang månedligt, regnskab med administrationen af din ordning overfor dig. De regnskabsoplysninger som du videregiver Syddjurs Kommune skal hele tiden være ajour. Derfor: Skal udgifterne til hhv. løn- og administrationsomkostninger være udregnet og opgivet særkilt. Løn til hjælpere under sygdom og refusion af sygedagpenge skal være faktureret særskilt, da det er udgifter, som betales efter regning. Regnskabet skal tydeligt vise forholdet mellem antallet af udmålte og forbrugte timer og firmaet. Firmaet eller foreningen skal årligt udarbejde en opgørelse over om, hvorvidt ordningen lever op til det forventede forbrug Ansættelse af hjælpere i en BPA-ordning Hvordan finder jeg nye hjælpere De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på, er igennem: Personlige netværk. Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-ordninger. Via annoncering på jobportaler på nettet. Du kan også annoncere i aviser på nettet, eller hænge opslag op på fx uddannelsesinstitutioner og mange har gode erfaringer med at finde nye hjælpere ved at annoncere i bl.a. gratisaviserne. Der findes også forskellige jobbanker på internettet. Du vil få dækket udgifterne til annoncering i rimeligt omfang. Vær opmærksom på, at du skal kontakte din sagsbehandler, inden du fx overvejer at annoncere i et dyrt medie. Det er Syddjurs Kommune, som fastlægger, hvad der er et rimeligt niveau for annonceudgifterne Kompetencekrav til handicaphjælperne Hjælperne skal være 18 år og som hovedregel er hjælperne ikke-faglært personale. Du vurderer og vælger selv dine hjælpere og om de har de rette kvalifikationer og det er alene, når Syddjurs Kommune vurderer, at du har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i udmålingen af tilskuddet til dækningen af lønningerne i din ordning. Side 20 af 30

21 Ansættelsessamtaler Når du har fundet ansøgere til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde til samtale. Fordelen ved at ringe er, at du forudgående kan danne dig et indtryk af ansøgeren. Ideer til emner under ansættelsessamtalen: Fortæl, hvad en BPA-ordning indeholder. Du kan tage udgangspunkt i din hverdag. Fortæl lidt om dig selv, dine interesser, evt. om din familie og netværk, eventuelt om dit arbejde, dit hjælpebehov og naturligvis om dit handicap. Det er en god ide at fortælle, hvis din lidelse/handicap er progredierende (fremadskridende). Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre godt til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ansøgeren passer ind i din hjælpergruppe. Tal om gensidige forventninger til jobbet, herunder årsagen til at ansøgeren søger jobbet. Hvilken rolle, skal hjælperen have i dit liv? Det er vigtigt, at du gør dig overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der efterfølgende ikke opstår misforståelser. Tidshorisont. Har ansøgeren planer om kortvarig eller langvarig ansættelse. Det tager lang tid at sætte nye hjælpere ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentligt at kende hjælperens overvejelser. Fortæl om de lidt anderledes arbejdsforhold, der er i et hjem. Bl.a. det at arbejde uden kollegaer, men nævn også fordelen ved at kunne arbejde frit under ansvar. Du skal naturligvis orientere om løn. Husk at orientere om vigtigheden af at møde til tiden. Prøv at fornemme, om der er god kemi imellem jer. Hvis ikke skal du ikke gå på kompromis, så ansæt en anden ansøger Tavshedspligt Under ansættelsessamtalen er det meget vigtigt, at du fortæller din kommende hjælper, at vedkommende altid er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, men også oplysninger om din familie- og helbredsforhold. Tavshedspligten ophører ikke, selvom hjælperen ikke længere arbejder for dig. Side 21 af 30

22 Ansættelse af handicaphjælper Når du skal ansætte en handicaphjælper, er det vigtigt, at der bliver udfærdiget en ansættelseskontrakt. Er du selv arbejdsgiver er det dit ansvar og du kan finde inspiration vedrørende ansættelseskontrakter på internettet. Du skal som arbejdsgiver også være opmærksom på, at kontrakten også opfylder Lov om ansættelsesbeviser jf. LBK nr. 240 af 17. marts Yderligere inspiration til et ansættelsesbevis kan findes på under fanen Rådgivning. Husk også altid: At få udarbejdet en arbejdsbeskrivelse vedrørende arbejdsopgaverne i og uden for hjemmet. Vedhæft den til ansættelseskontrakten. At få indføjet i ansættelseskontrakten, at hjælperne skal være indstillet på ikke at arbejde, hvis du bliver indlagt. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at dække hjælpernes løn i den periode, hvor du er indlagt, og hjælperne derfor ikke skal arbejde. ( Er dit behov for hjælp så massivt og komplekst, at det ikke kan dækkes af hospitalets personale, kan Syddjurs Kommune, efter en konkret og individuel vurdering, i helt særlige tilfælde vurdere at ville dække dine hjælperes løn under en indlæggelsesperiode, men det vil høre til undtagelserne). At få indføjet i ansættelseskontrakten at din BPA-ordning ved dødfald ophører ved udgangen af samme måned, som dødsfaldet har fundet sted. (Hvis du selv har været arbejdsgiver i ordningen, udarbejder Syddjurs Kommune afskedigelsesbrev til hjælperne). Syddjurs Kommune opfordrer til, at du indhenter en straffeattest på den hjælper, du skal ansætte. Husk at anføre i ansættelseskontrakten, at ansættelsen afhænger af en ren straffeattest, da der som regel går lidt tid inden attesten kommer. Hjælperen skal selv sørge for at indhente attesten. Dette kan gøres digitalt. Det er ofte nok med en almindelig straffeattest, men er der børn i hustanden skal du være opmærksom på at der kan være behov for at du indhente en udvidet attest (børneattest). Det er ikke nødvendigt at aflevere skattekort. KMD løn, privat firma eller forening, som udbetaler handicaphjælperens løn, har adgang til e-skat, med oplysninger om skattekort og trækprocent Nøgleerklæring Det kan være en fordel, at handicaphjælperen underskriver en nøgleerklæring, så du kan holde styr på, hvem du har udleveret nøgler til. Husk at få nøglerne retur ved ansættelsens ophør! Der er/findes ikke en formular til nøgleerklæringen den udfærdiger du selv. Side 22 af 30

23 Vagtplaner Du skal lægge en vagtplan, så både du og dine handicaphjælpere ved hvem, der skal være på vagt hvornår. Lav så vidt muligt vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere og helst i rigtig god tid. Du kan med fordel lave en rullende vagtplan Grundlaget for Syddjurs Kommunes beregning af tilskuddet. Som nævnt ovenfor eksisterer, der ingen overenskomst på området. Ved udmålingen af den del af dit tilskud, som skal dække dine hjælperes lønomkostninger, tager den beregnede timepris og de arbejdstidsbestemte tillæg derfor afsæt i sammenlignelige faggruppers løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesvilkår. Grundlaget for Syddjurs Kommunes beregning af aflønningen til dine handicaphjælpere udgangspunkt i grundlønnen for social- og sundhedspersonale uden en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse: Grundløn: Handicaphjælpernes grundløn udmåles efter løntrin 11, som pr. 1. oktober 2016 udgør kr. 119,56 i timen. Kvalifikationsløn: Der ydes to løntrin efter 3 års beskæftigelse som handicaphjælper, og yderligere 1 løntrin efter 6 års beskæftigelse. Dette gælder for handicaphjælpere på løntrin 11, som har minimum 8 arbejdstimer i gennemsnit pr. uge Pension Arbejdsgiveren skal oprette en pensionsordning for handicaphjælpere som er fyldt 21 år, og som har haft mindst 52 ugers beskæftigelse som handicaphjælper (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de seneste 8 år. Hvis handicaphjælperen tidligere har været optaget i en kommunal eller amtslig/regional pensionsordning, efter at have opfyldt ovenstående beskæftigelseskrav eller et tilsvarende beskæftigelseskrav i en anden overenskomst, er pågældende berettiget til pensionsordning fra ansættelsens start. Til brug for beregning af pension skal handicaphjælperen derfor oplyse om tidligere kommunal beskæftigelse inden for de sidste 8 år. Kun job på minimum 8 timer pr. uge må medregnes. Vedlæg sidste lønseddel fra den forrige arbejdsgiver. Der vil herefter blive lavet en beregning af, om hjælperen er berettiget til pension. Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. eller den efterfølgende 1. i den måned, hvor alle betingelserne er fyldt i hele måneden. Det samlede pensionsbidrag udgør 12,60 % af de pensionsgivende løndele. (Timeløn, der ydes ikke pension af tillæg.) Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag. Side 23 af 30

24 Benytter man Syddjurs Kommune I forbindelse med lønudbetaling, opretter Kommunen kontrakt mellem dig og pensionsselskabet. Indbetalingen sker til PenSamLiv forsikringsselskab Løn under barsel eller (barns) sygdom. Barsel: En bevilling fra Syddjurs Kommune vil ikke omfatte løn under barselorlov. Din hjælper skal, i forbindelse med barsel, søge om barselsdagpenge i sin bopælskommune. (Barns) sygdom: Syddjurs Kommune dækker omkostninger til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden til handicaphjælpere, der har mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. (løn under sygdom dækkes efter regning). Handicaphjælpere har ret til barnets 1. og 2. sygedag (disse dækkes efter regning). Der gives hel eller delvist tjenestefri med dagpenge til pasning af et sygt barn på barnets første og anden sygedag, såfremt: a) Barnet er under 18 år, og b) har ophold hos den ansatte, c) og fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet, d) og det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, har du mulighed for at inddrage den pågældendes adgang til fravær. I vurderingen af, hvorvidt der kan gives tjenestefrihed indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefrihed regnes ikke for fravær. Ved barns sygdom udbetales der dagpenge efter samme regler som ved hjælperens egen sygdom Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til anden part er der tale om et trepartsforhold. Det betyder at du, på én gang, skal overholde dine aftaler med din leverandør (arbejdsgivervirksomheden/-foreningen) og samtidigt skal være loyal overfor den af Syddjurs Kommune udmeldte økonomiske ramme for din ordning. Der er derfor ikke noget til hinder for at du kan bruge flere penge på din ordning, end det beløb, der kommer til udbetaling på baggrund af din bevilling, men går du over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Lønadministrator sørger for indbetaling af ATP samt AER og din bevilling fra Syddjurs Kommune vil tage udgangspunkt i følgende satser: Side 24 af 30

25 Løntrin 11, der pr. den 1. oktober 2016 svarer til: Timeløn = kr. 119,56. Aftentillæg alle dage i tidsrummet kl = 30 % af timelønnen. Nattillæg alle dage i tidsrummet kl = 33 % af timelønnen. Lørdagstillæg i tidsrummet kl = 28 % af timelønnen. Søn og helligdage i tidsrummet kl = 50 % af timelønnen. Helligdage i tidsrummet kl = Overarbejdstimer 50 % af timelønnen. VIGTIGT! Som hovedregel kommer der nye lønsatser hvert år pr. 1. april og somme tider også pr. 1. oktober. Husk altid at kontakte din sagsbehandler i forhold til gældende timesatser. Så er du sikker på at være opdateret. Vær i øvrigt opmærksom på, at Syddjurs Kommune ikke er forpligtiget til, at yde tilskud i henhold til de private overenskomster, der er indgået imellem private virksomheder/foreninger og de faglige organisationer Hvis Syddjurs Kommune varetager din lønudbetaling Er det Syddjurs Kommune, der varetager udbetalingen af lønnen til dine hjælpere går lønperioden fra den 1. til den sidste dag i måneden. Månedsrapporter Månedsrapporter skal afleveres til den administrative medarbejder i Syddjurs Kommune senest den 5. i den efterfølgende måned. Hjælperen vil så få lønnen udbetalt den sidste bankdag i denne måned. Du må kun benytte de månedsrapporter, som du får udleveret af den administrative medarbejder. (Kontakt din administrative medarbejder, hvis du mangler månedsrapporter). Det er hovedreglen, at du skal sende de udfyldte månedsrapporter elektronisk til den administrative medarbejder. Hvis du ikke har adgang til PC, kan du efter aftale med din sagsbehandler aflevere eller sende månedsrapporterne hver måned, så din sagsbehandler har dem i henhold til ovenstående afleveringsfrister. Materialet skal sendes til følgende adresse: Syddjurs Kommune Socialcenteret Lundbergsvej Ebeltoft Side 25 af 30

26 Eller elektronisk til adressen: Da du selv er arbejdsgiver, er det dit ansvar, at månedsrapporterne er korrekt udfyldt. Tjek altid månedsrapporterne grundigt inden du afleverer/sender dem til den administrative medarbejder. Det er ikke nødvendigt at underskrive månedsrapporterne, hvis du sender dem elektronisk. Hvis du afleverer månedsrapporterne personligt, bedes de være underskrevet af dig og den pågældende hjælper. Hvis de ikke er udfyldt korrekt, kan det medføre, at lønnen ikke udbetales til tiden. Du skal også huske på, at hvis der gentagne gange er fejl i månedsrapporterne, kan det måske skyldes, at du har svært ved at klare rollen som arbejdsleder. Som arbejdsleder har du ansvaret for at give instruktioner mv. til dine hjælpere. I denne håndbog er der en vejledning i at udfylde månedsrapporter. Du er altid velkommen til at kontakte den administrative medarbejder, hvis du har brug for yderligere vejledning. Husk at meddele alle dine handicaphjælpere, at de skal være tilknyttet Mit Syddjurs/e-Boks. Lønsedlen overføres direkte til Mit Syddjurs, og fremsendes ikke med almindelig post. Ved brug af e-boks, skal hjælperen selv gå ind og tilmelde sig post fra Syddjurs Kommune Tilgang/ændringer/afgang af handicaphjælpere Når du ansætter nye hjælpere har din lønsagsbehandler behov for en række oplysninger om hjælperen for at kunne oprette den pågældende korrekt i kommunens lønsystem, hvilket er vigtigt i forhold til korrekt udbetaling af løn og beregning af pension mv. Anvend blanket vedrørende tilgang/ændring/afgang af medarbejdere. Blanketten skal sendes til: Husk at udfylde alle relevante oplysninger som startdato, navn, cpr.nr., samt hvilke skatteoplysninger der skal anvendes. Husk også at til brug for beregning af pension skal handicaphjælperen oplyse om tidligere kommunal beskæftigelse, indenfor de seneste 8 år. Kun job på minimum 8 timer pr. uge må medregnes. Vedlæg seneste lønseddel fra den forrige arbejdsgiver, så din administrative medarbejder kan lave en beregning af, hvorvidt din nyansatte hjælper er berettiget til pension Vejledning i at udfylde månedsrapporter Fra klokken til klokken: Udfyldes med hele vagtens længde. Tidsrummet skal omfatte både normal timer og sygetimer. Hvis vagten strækker sig over kl , skal den opdeles på to datoer. Side 26 af 30

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96

Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 Kvalitetsstandard om BPA-ordninger jf. servicelovens 95 og 96 1 Syddjurs Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service 95 og 96. 2 Formålet med at beskrive

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx

Kvalitetsstandard. Borgerstyrede personlige assistanceordninger. Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Kvalitetsstandard Borgerstyrede personlige assistanceordninger Godkendt af Byrådet, den xx.xx.xxxx Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96

HånDBOG. Håndbog om BPA-ordningen. i henhold til Servicelovens 96 HånDBOG Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Titel: Håndbog om BPA-ordningen i henhold til Servicelovens 96 Udarbejdelse: Social & Handicap, Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96

Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 Vilkår for BPA-ordning i Tårnby Kommune, Serviceloven 96 For borgere der er tilkendt BPA-ordning efter lov om social service 96 gælder følgende: Tilskud: Der udmåles tilskud efter lov om social service

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for borgerstyret 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med borgerstyret Formålet med

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt

Socialudvalget B Bilag 15 Offentligt Socialudvalget B 129 - Bilag 15 Offentligt Afklaring vedr. krav og praksis mv. med henblik på afsøgning af muligheder, i relation til fastlæggelse af serviceniveau på udmåling af hjælperordninger i henhold

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse

N O TAT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance. Indholdsfortegnelse N O TAT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2. Generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011

2011 Udgivet den 24. februar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 9. Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) Afsnit I Vejledningens indledning og generelle

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmålet fra Handicaprådet II. Forvaltningens bemærkninger på baggrund af referat af Handicaprådets møde, den 15. december 2016.

Besvarelse af spørgsmålet fra Handicaprådet II. Forvaltningens bemærkninger på baggrund af referat af Handicaprådets møde, den 15. december 2016. Besvarelse af spørgsmålet fra Handicaprådet II. Forvaltningens bemærkninger på baggrund af referat af Handicaprådets møde, den 15. december 2016. Læsevejledning: Tekst = Oprindelige spørgsmål og svar efter

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles hjælperordninger for borgere med kronisk respirationsinsufficiens Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Strategi og Planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner vedr. fælles

Læs mere

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens

Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens UDKAST Vejledning om fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens 1. Indledning Denne vejledning indeholder retningslinjer for regioners og kommuners administration af fælles

Læs mere