Informationsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmateriale"

Transkript

1 Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 23. marts 2009/23. marts 2011 HNG Tyrkiet 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK / ,00 Arrangør:

2 Erklæringer Hovedstadsregionens Naturgas I/S renteindekserede obligationslån 23. marts 2009/23. marts 2011 (herefter benævnt "HNG Tyrkiet 2011"). Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet os bekendt er rigtige, og at Informationsmaterialet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som Informationsmaterialet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i Informationsmaterialet. Søborg den 18. marts 2009 Hovedstadsregionens Naturgas I/S (Udsteder) Arrangørens ansvar I vor egenskab af arrangør skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Udsteder og dennes revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Informationsmaterialet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Nordea Bank Danmark A/S påtager sig intet ansvar for Hovedstadsregionens Naturgas I/S opfyldelse af dets forpligtelser over for rettighedshaverne, og eventuelle tvister mellem Hovedstadsregionens Naturgas I/S og rettighedshaverne eller mellem rettighedshaverne indbyrdes er Nordea Bank Danmark A/S uvedkommende. Ved begrebet "rettighedshavere" forstås i dette Informationsmateriale indehavere af, i Værdipapircentralen A/S, registrerede ejerrettigheder over hovedstol i forbindelse med de udstedte obligationer. København den 18. marts 2009 Nordea Bank Danmark A/S (Arrangør)

3 Dette Informationsmateriale indeholder en uddybende beskrivelse af obligationerne og vilkårene for udbuddet af obligationerne. Informationsmaterialet erstatter et egentligt prospekt. Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre en risiko for tab, og det anbefales investorerne at søge uafhængig rådgivning i relation til juridiske, regnskabsog skattemæssige aspekter, som relaterer sig til investorernes individuelle forhold. Obligationerne er underkastet de til enhver tid gældende regler om udbud, markedsføring og omsætning af værdipapirer i hvert enkelt lands nationale lovgivning. HNG påtager sig intet ansvar i så henseende. Investorer, der ønsker at investere i de udbudte obligationer, forudsættes selv at indhente oplysninger om eventuelle begrænsninger vedrørende muligheden for at investere i de udbudte obligationer samt påse overholdelsen heraf. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar i så henseende. Obligationerne egner sig bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Investorer bør således betragte obligationerne som en KØB og BE- HOLD investering. 2

4 Oplysninger om udstedelse og salg m.v. Udsteder Medhæftelse Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNG). Som interessenter hæfter kommunerne Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk ubetinget og uigenkaldeligt for Udsteders forpligtelser. Udstedelsesdag 23. marts Indfrielsesdag 23. marts Betalingsdag Tegning Afregning af de tildelte obligationer sker den 23. marts 2009, jf. afsnittet Betaling under Almindelige Obligationsvilkår. Tegning foregår fra den 19. marts 2009 kl til den 20. marts 2009 kl begge dage inklusive (Tegningsperioden). Arrangør forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 20. marts 2009 kl , hvilket vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegningssteder Emissionskurs Gennem eget kontoførende institut. 100,00 franko kurtage. Efterfølgende udstedelser, jf. afsnittet Yderligere udstedelse vil ske til markedskurs. Valuta Vedhængende rente Afvikling Obligationerne udstedes i danske kroner (DKK). Obligationerne handles i løbetiden uden vedhængende rente. Afvikling af obligationer sker med 3 Bankdages valør mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles med valør den 23. marts 2009, uanset om tegningen lukkes inden den 20. marts Indfrielse af obligationerne sker gennem det kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen A/S anviste konti hos danske pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Arrangør Obligationsudstedende Institut Kontoførende Institut Beregningsagent Beløb Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S er af Udsteder udpeget til i medfør af Almindelige Obligationsvilkår at beregne Kuponrenten herunder at aflæse værdien af Underliggende Valutapar samt fastsættelse af Bonuskupon på Prisfastsættelsesdag. Størrelsen af den initiale udstedelse af obligationen vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3

5 Der er ikke fastsat et endeligt maksimum for udstedelsen, men Arrangøren forbeholder sig ret til at aflyse udstedelsen, hvis tegningen bliver mindre end nominelt DKK Såfremt tegningsordrerne samlet overstiger DKK forbeholder Arrangør og Udsteder sig ret til at foretage reduktion og tildele obligationer efter Arrangørens frie skøn ud fra et ønske om at opnå en hensigtsmæssig spredning af obligationerne, således at det samlede udstedte beløb udgør minimum DKK Arrangør forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke for tegningen såfremt de samlede tegningsordrer når DKK Udstedelsen vil blive ligeledes blive aflyst, hvis der ikke på Prisfastsættelsesdagen kan fastsættes en Bonuskupon på mindst 9 pct., jf. afsnittet Bonuskupon. Første noteringsdag forbliver den 24. marts 2009, selv om tegningen lukkes før Tegningsperiodens udløb. Udsteder og Arrangør forbeholder sig i øvrigt retten til at tilbagekalde tegningsindbydelsen. En sådan tilbagekaldelse skal dog ske senest den 20. marts 2009 kl , og vil blive meddelt NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Emissionsomkostninger I forbindelse med udstedelsen afholdes omkostninger estimeret til 1 pct. af kursværdien af den samlede udstedelse. Disse omkostninger er indeholdt i Emissionskursen. Der er ved beregning af omkostningerne antaget en samlet udstedelse på i alt nominelt DKK Endelig fordeling af omkostninger og det samlede udstedelsesbeløb er ikke kendt ved Informationsmaterialets offentliggørelse den 18. marts 2009, men estimeres at fordeles som følger. - Tegningsprovision til tegningssteder og Arrangør: ca. 0,42 pct. p.a. - Omkostninger vedrørende optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, registrering i Værdipapircentralen A/S samt til det Obligationsudstedende Institut: ca. 0,06 pct. p.a. - Markedsføringsudgifter; herunder indgår blandt andet annoncering, brochure, prospekttrykning: ca. 0,02 pct. p.a. I alt årlige omkostninger i procent (ÅOP): ca. 0,50 pct. p.a. Lånets nettoprovenu Formål med udstedelsen Kreditværdighed Marked for obligationerne Nettoprovenuet vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, og vil udgøre det tegnede nominelle beløb. Provenuet anvendes til refinansiering af låntagers gæld. Arrangør påtager sig intet ansvar for Udstederens kreditværdighed. Læs om Udsteder i afsnittet Oplysninger om HNG I/S I perioden mellem Udstedelsesdag og Indfrielsesdag bestemmes kursværdien på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder eller Arrangør påtager sig intet ansvar for, at denne kursnotering afspejler udviklingen af den underliggende valuta og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne. Arrangøren vil dog tilstræbe 4

6 at opretholde et marked for obligationerne ved under normale markedsforhold løbende at stille købs- og salgspriser. 5

7 Skattemæssige forhold Skattemæssige forhold for danske investorer Nedenstående oplysninger er af generel karakter, hvor særregler og detaljer ikke omtales. Investorer som er i tvivl om den skattemæssige behandling af investeringen opfordres til at søge individuel skatterådgivning. Nedenstående retningslinier er baseret på gældende regler pr. den 1. marts 2009 for fuldt skattepligtige danske investorer. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i landet i mindst 6 måneder, samt selskaber, fonde m.v. som er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. Denne beskrivelse udgør ikke skatterådgivning. Beskrivelsen er ikke udtømmende, men beregnet som generel oplysning om visse gældende regler. Fordringshavere skal selv bedømme de skattemæssige konsekvenser, som kan forekomme, og derefter rådføre sig med skatterådgivere. Skattemæssig definition af obligationerne Private personer Skattemæssigt betragtes obligationerne som en obligation i fremmed valuta, idet afkastet knytter sig til udviklingen i forholdet mellem to valutaer. Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele afkastet som kapitalindkomst, og kurstab kan fradrages. Gevinst og tab beskattes som hovedregel ved realisation, dvs. ved salg eller indfrielse. Hvis årets samlede gevinst/tab på fordringer og gæld i fremmed valuta er mindre end eller lig med DKK 1.000, er beløbet skattefrit/ikke fradragsberettiget. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen må ikke anvendes til køb af nærværende valutaindekserede obligation. Selskaber, fonde m.v. Investering for Pensionsmidler Ved investering i valutaindekserede obligationer medregnes hele afkastet i den skattepligtige indkomst, og der er fradrag for kurstab. Der gælder ikke her en bagatelgrænse på DKK Gevinst og tab beskattes normalt ved realisation. Investering i valutaindekserede obligationer kan tillige foretages for pensionsmidler. Afkastet vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven, hvilket betyder, at afkastet opgjort efter lagerprincippet beskattes med 15%. Der er ingen begrænsninger på, hvor stor en del af pensionsmidlerne, der kan anvendes til køb af denne obligation. Indberetning Beskatning af udenlandske Investorer Besiddelse, overdragelse og indfrielse af obligationerne indberettes af den pågældende depotbank til de danske skattemyndigheder i henhold til gældende regler herom. Ikke relevant. 6

8 Beskrivelse af væsentlige risici Kreditrisiko Likviditetsrisiko Valutarisiko Afkastrisiko For opfyldelse af forpligtelserne knyttet til obligationerne, herunder udbetaling af Kuponrenter og Indfrielseskurs, hæfter Udsteder. Udsteder har udestående gældsforpligtelser, som er tildelt ratingen Aaa af Moody s Investors Service Inc. Udsteder er nærmere beskrevet i afsnittet Oplysninger om HNG I/S. Hverken Arrangør eller Udsteder er forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Eventuel handel med obligationerne i perioden frem til Indfrielsesdagen vil derfor være præget af den aktuelle udbuds- og efterspørgselssituation. Obligationerne kan af samme årsag være præget af lav likviditet, særligt i perioder med generel markedsuro, hvilket kan have en ugunstig indflydelse på prisfastsættelsen. Der er i perioden frem til Indfrielsesdagen ingen sikkerhed for, at priserne stillet på NASDAQ OMX Copenhagen A/S modsvarer en teoretisk beregnet værdi ( indre værdi ) på obligationerne. Obligationerne egner sig dermed bedst for investorer, som har en investeringshorisont, der som minimum modsvarer obligationernes løbetid. For at sikre investorer det fulde afkastpotentiale anbefales det at beholde obligationerne til udløb. Som nærmere beskrevet i afsnittet Afkastrisiko nedenfor og senere, vil obligationernes afkast primært være afhængig af kursudviklingen i TRYDKK. Der er dermed en væsentlig valutarisiko forbundet med en investering i obligationerne. Hvis investors basisvaluta er en anden end danske kroner, indebærer investering i obligationerne tillige en risiko ved omveksling, når investor realiserer obligationerne, eller når obligationerne indfries. Kursen på obligationerne vil i perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen primært være afhængig af kursudviklingen i TRYDKK. Stigninger og fald i kursudviklingen i TRYDKK vil påvirke obligationskursen i henholdsvis gunstig og ugunstig retning, og medfører derfor risiko for kurstab. På tilsvarende vis kan ændringer i det tyrkiske og danske renteniveau påvirke obligationskursen. For obligationerne gælder, at såfremt der har været en negativ kursudvikling i TRYDKK i perioden fra Vurderingsdag 0 til Vurderingsdag 2, vil obligationerne blive indfriet til en kurs mindre end 100 ved obligationernes udløb, og investor vil således realisere et kurstab, som udgør forskellen mellem anskaffelseskursen på 100 og Indfrielseskursen. Investor vil ligeledes have mistet et alternativt afkast ved investering i eksempelvis statsobligationer i obligationernes løbetid svarende til ca. 1,90 pct. p.a. opgjort ud fra markedsforholdene den 17. marts Markedsrisiko En yderligere risiko ved obligationerne er prisdannelsen i det sekundære marked. Obligationerne forventes ikke at blive handlet dagligt. Hverken Udsteder eller Arrangøren er forpligtet til at etablere et sekundært marked for handel med obligationerne. Arrangøren tilstræber under normale markedsforhold at opretholde et sekundært marked. I perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen bestemmes kursen på obligationerne gennem den almindelige handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Udsteder og Arrangør påtager sig intet ansvar for, at 7

9 denne kursnotering afspejler udviklingen af TRYDKK og har ingen forpligtelse til at tilbagekøbe obligationerne bortset fra, at Udsteder er forpligtet til at indfri obligationerne på indfrielsesdagen. I obligationernes løbetid (perioden mellem Udstedelsesdagen og Indfrielsesdagen) vil den teoretiske værdi af obligationerne afhænge af forskellige markedsbestemte parametre, som f.eks. (men ikke begrænset til) udviklingen i TRYDKK, samt det tyrkiske og danske renteniveau. Obligationernes teoretiske værdi før udløb kan således ikke beregnes ved kun at betragte niveauet for TRYDKK. Ændringer i TRYDKK eller andre markedsbestemte parametre vil kunne påvirke kursen på obligationerne i ugunstig retning og dermed medføre risiko for kurstab. 8

10 Almindelige Obligationsvilkår For udstedelse af det valutaindekserede obligationslån "Hovedstadsregionens Naturgas I/S 23. marts marts 2011" (herefter benævnt "HNG Tyrkiet 2011") gælder følgende almindelige vilkår: Beskrivelse HNG Tyrkiet 2011 er en 2-årig valutaindekseret obligation, der udstedes til kurs 100,00. Obligationen har ingen hovedstolsbeskyttelse. Indfrielseskursen på HNG Tyrkiet 2011 afhænger af udviklingen i valutakursen mellem tyrkiske lira ( TRY ) og danske kroner ( DKK ) således, at indfrielseskursen bliver større end 100 såfremt TRY styrkes mod DKK i obligationernes løbetid, hvorimod indfrielseskursen bliver mindre end 100 såfremt TRY svækkes mod DKK. Ved en styrkelse af TRY forstås, at der skal bruges flere DKK til at købe én TRY. Ved en svækkelse af TRY forstås, at der skal bruges færre DKK til at købe én TRY. Investor er ikke sikret en minimumsindfrielseskurs ved udløb. Obligationerne kan således blive indfriet til en kurs mindre end emissionskursen, og i værste fald kan obligationen blive indfriet til kurs nul. HNG Tyrkiet 2011 betaler i løbetiden en årlig Kuponrente, som ligeledes afhænger af udviklingen i valutakursen mellem TRY og DKK således, at rentebetalingerne øges såfremt TRY styrkes mod DKK i obligationernes løbetid, hvorimod værdien af rentebetalingerne reduceres såfremt TRY svækkes mod DKK. Udsteder Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej Søborg Telefon: Telefax: Beslutning Obligationerne udstedes i henhold til bemyndigelse fra Hovedstadsregionens Naturgas I/S' bestyrelse af den 7. november Udsteder har ved udstedelsen af HNG Tyrkiet 2011 afdækket den risiko, som Udsteder bærer i forhold til investorer ved indgåelse af en eller flere finansielle kontrakter (valutaterminsforretning) med en ekstern modpart. Børsnotering ISIN Obligationerne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra og med den 24. marts DK Stykstørrelse Obligationerne registreres i Værdipapircentralen A/S i andele på DKK Der udstedes ingen fysiske papirer. Navnenotering Registrering Obligationerne kan ikke noteres på navn. Afvikling af obligationerne sker mod betaling og registrering i Værdipapircentralen A/S. 9

11 Betaling Afregning af obligationerne sker med 3 Bankdages valør mod registrering i Værdipapircentralen A/S. Den første udstedelse afvikles dog med valør den 23. marts Indfrielse af obligationerne sker gennem det kontoførende institut ved overførsel til de over for Værdipapircentralen A/S anviste konti hos danske pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber. Er forfaldsdagen for betaling af Indfrielseskursen ikke en Bankdag (dvs. en dag hvor banker i Danmark er åbne), vil betaling blive udskudt til den nærmest følgende Bankdag. Investorerne vil ikke have krav på rente eller andre beløb i anledning af sådan udskudt betaling. Indfrielseskurs Obligationerne indfries på Indfrielsesdagen til en kurs, som beregnes af Beregningsagenten. Indfrielseskursen beregnes som: Indfrielseskurs = 100 * TRYDKK 2 / TRYDKK 0 Indfrielseskursen afrundes nedad til 2 decimaler. TRYDKK TRYDKK angiver, hvor mange DKK, der skal anvendes for at købe én TRY. Den 17. marts 2009 lå valutakursen ca. på 3,37, hvilket er udtryk for, at én TRY denne dato kostede ca. 3,37 DKK. Valutakursen for TRYDKK beregnes, af Beregningsagenten, ud fra de officielle valutakvoteringer for henholdsvis euro mod tyrkiske lira (TRYEUR) og danske kroner mod euro (EURDKK). Valutakurserne for TRYEUR og EURDKK fastsættes af Den Europæiske Centrabank (ECB) på Vurderingsdag i Beregningsagentens fastsættelse af TRYDKK sker således: TRYDKK i = TRYEUR i * EURDKK i Den fastsatte værdi af TRYDKK opgøres med 4 decimaler. Valutakurserne for TRYEUR og EURDKK kan eksempelvis ses på følgende internetside: TRY Er den officielle valuta i Tyrkiet, kaldet tyrkiske lira. TRY er en flydende valuta, og kursen på TRY er således ikke låst fast i forhold til andre valutaer, til en fast kurs eller i et fast kursinterval. Den tyrkiske centralbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banksi, har ikke offentliggjort et officielt mål for kursen på TRY, men tilrettelægger, på tidspunktet for dette Informationsmateriales udarbejdelse, ifølge centralbankens hjemmeside pengepolitikken ud fra et ønske om at stabilisere den årlige inflation omkring 4 pct. dog med noget højere inflationsmålsætninger i 2009, 2010 og Det væsentligste redskab i den forbindelse er fastsættelsen af den korte rente. Centralbanken kan dog også foretage intervention, det vil sige køb eller salg af TRY på valutamarkedet med henblik på at påvirke kursen på TRY. 10

12 For yderligere information omkring Tyrkiets centralbank eller den tyrkiske valuta- og pengepolitik henvises til centralbankens hjemmeside på adressen Underliggende Valutapar De Underliggende Valutapar anvendes til Beregningsagentens beregning af TRYDKK. De Underliggende Valutapar er henholdsvis: EURDKK som angiver, hvor mange DKK, der skal anvendes for at købe én Euro (EUR). Beregningsagenten aflæser kursen på Reuters side ECB37. TRYEUR som angiver, hvor mange EUR, der skal anvendes for at købe én TRY. Beregningsagenten aflæser kursen på Reuters side ECB37. Bemærk at denne kurs på Reuters side ECB37 kvoteres inverst af dette, således at det på Reuters side ECB37 kvoteres som antallet af TRY der skal anvendes til at købe 1 EUR. Erstattes eller omdefineres et af de Underliggende Valutapar i obligationernes løbetid, erstattes den pågældende valuta med den fortsættende valuta i henhold til den officielle omregningsfaktor, under hensyntagen til bestemmelserne i afsnittet markedsforstyrrelse. Vurderingsdag i Vurderingsdag i er følgende datoer: i Dato marts marts marts 2011 Såfremt den enkelte Vurderingsdag i ikke er en Offentliggørelsesdag, udskydes Vurderingsdag i til den efterfølgende Offentliggørelsesdag, under hensyntagen til bestemmelserne om Markedsforstyrrelse. Vurderingstidspunkt Henviser til det enkelte Underliggende Valutapar, det tidspunkt hvor Spotkursen offentliggøres. Offentliggørelsen af Spotkursen for EURDKK og TRYEUR sker normalt ca. kl CET på ECB s website og på det finansielle informationssystem Reuters side ECB37. Offentliggørelsesdag TRYDKK 0 TRYDKK 1 TRYDKK 2 Spotkurs En dag hvor Den Europæiske Centralbank (ECB) har planlagt at offentliggøre en Spotkurs for EURDKK og TRYEUR. En Offentliggørelsesdag skal foreligge for begge de Underliggende Valutapar samtidigt. TRYDKK 0 er værdien af TRYDKK på Vurderingsdag 0, som beregnet af Beregningsagenten, jf. afsnittet TRYDKK. TRYDKK 1 er værdien af TRYDKK på Vurderingsdag 1, som beregnet af Beregningsagenten, jf. afsnittet TRYDKK. TRYDKK 2 er værdien af TRYDKK på Vurderingsdag 2, som beregnet af Beregningsagenten, jf. afsnittet TRYDKK. Henviser til den officielle valutakurs på det enkelte Underliggende Valutapar på Vurderingstidspunktet, som aflæses af Beregningsagenten på de relevante Reuters-sider. 11

13 Spotkursen for EURDKK og TRYEUR offentliggøres af Den Europæiske Centralbank (ECB). Offentliggørelsen af Spotkursen for EURDKK og EURUSD sker normalt ca. kl CET på ECB s website og på det finansielle informationssystem Reuters side ECB37. Kuponrente Obligationerne forrentes i Observationsperioderne med Kuponrenten. Værdien af Kuponrenten afhænger af værdien af Bonuskupon, samt valutakursudviklingen i TRYDKK i Observationsperioderne. Kuponrente 1 for Observationsperiode 1 beregnes af Beregningsagenten som: Kuponrente 1 = (TRYDKK 1 / TRYDKK 0 ) * Bonuskupon Kuponrenten 2 for Observationsperiode 2 beregnes af Beregningsagenten som: Kuponrente 2 = (TRYDKK 2 / TRYDKK 0 )* Bonuskupon Kuponrenten afrundes nedad til 2 decimaler. Kuponrenten betales helårligt bagud den henholdsvist den 23. marts 2010 og 23. marts 2011 (herefter hver en Rentebetalingsdag ). Såfremt en Rentebetalingsdag ikke er en Bankdag, udskydes betalingen af Kuponrenten til den efterfølgende Bankdag. Kuponrenten beregnes på baggrund af rentekonvention 30/360, og justeres ikke såfremt rentebetaling udskydes til efterfølgende Bankdag. Observationsperiode 1 Observationsperiode 2 Bonuskupon Observationsperiode 1 er perioden fra og med 23. marts 2009 til men ikke med den 23. marts 2010, i alt 360 dage i henhold til rentekonventionen 30/360. Observationsperiode 2 er perioden fra og med 23. marts 2010 til men ikke med den 23. marts 2011, i alt 360 dage i henhold til rentekonventionen 30/360. Bonuskuponen vil blive endeligt fastsat på Prisfastsættelsesdagen. Beregningsagenten vil fastsætte Bonuskuponen på baggrund af de på Prisfastsættelsesdagen gældende markedsforhold. Bonuskuponen er indikativt fastsat til 12,00 pct. på baggrund af markedsforholdene den 6. marts Såfremt markedsforholdene på Prisfastsættelsesdagen ikke gør det muligt for Beregningsagenten at fastsætte en Bonuskupon på mindst 9 pct., vil udstedelsen blive aflyst. Senest på Udstedelsesdagen vil Bonuskuponen blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Prisfastsættelsesdag Bankdag Markedsforstyrrelse Prisfastsættelsesdag er den 20. marts Såfremt Prisfastsættelsesdag ikke er en Offentliggørelsesdag, vil Prisfastsættelsesdagen blive udskudt til den nærmest følgende Offentliggørelsesdag (Following). En dag, bortset fra lørdag, søndag eller anden helligdag, hvor banker og kapitalmarkedspladser er åbne i Danmark. Markedsforstyrrelse, med hensyn til et Underliggende Valutapar foreligger, hvis nogen af følgende hændelser efter Beregningsagentens vurdering indtræffer: 12

14 a) Hvis der ikke findes nogen Spotkurs for det enkelte Underliggende Valutapar, som indgår i beregningen af TRYDKK; b) Hvis beregning eller offentliggørelse af Spotkursen på den anførte referencekilde for det enkelte Underliggende Valutapar, som indgår i beregningen af TRYDKK, mangler eller er utilgængelig eller ikke længere offentliggøres på den anførte referencekilde; eller c) enhver anden Markedsforstyrrelse, hvor det efter Beregningsagentens skøn ikke vil være muligt at fastsætte Spotkursen for det enkelte Underliggende Valutapar. Hvis Markedsforstyrrelse efter Beregningsagentens vurdering indtræffer på en Vurderingsdag, skal Beregningsagenten fastsætte værdien af Spotkursen på baggrund af de tilgængelige oplysninger, som Beregningsagenten vurderer, er relevante for beregningen af TRYDKK eller en anden relevant værdi. Korrigering Hvis en eller flere af Beregningsagenten aflæste kursværdier for de Underliggende Valutapar korrigeres inden 2 Bankdage efter aflæsningen på den relevante Vurderingsdag, bliver korrektionen indarbejdet af Beregningsagenten ved beregningen af Kuponrenten Hvis korrektionen sker senere end 2 Bankdage efter den relevante Vurderingsdag får korrektionen ingen indflydelse på beregningen af TRYDKK. Beregningsagentens afgørelser er, bortset fra åbenbare fejl, endelige og bindende. Obligationsejerne skal i intet tilfælde kunne gøre ansvar gældende for beregning af værdien af TRYDKK mod hverken Arrangør, Udsteder, Beregningsagenten eller andre. Afkastprofil Obligationerne betaler en årlig Kuponrente, som afhænger af valutakursudviklingen i TRYDKK. En styrkelse af TRY over for DKK vil medføre en Kuponrente som er større end Bonuskuponen. Ved en styrkelse af TRY over for DKK forstås, at der skal anvendes flere DKK til at købe én TRY. Tilsvarende vil en svækkelse af TRY over for DKK medføre en Kuponrente, som er mindre end Bonuskuponen. Ved en svækkelse af TRY over for DKK forstås, at der skal anvendes færre DKK til at købe én TRY. I værste fald udbetales ingen kuponrente, hvilket vil være tilfældet såfremt TRYDKK beregnes til værdien 0. Obligationernes Indfrielseskurs afhænger ligeledes af valutakursudviklingen i TRYDKK. Indfrielseskursen beregnes som 100 gange udviklingen i TRYDKK mellem Udstedelsesdagen og sidste Vurderingsdag, jf. afsnittet Indfrielseskurs. En styrkelse af TRY over for DKK vil medføre en Indfrielseskurs, som er større end 100. Tilsvarende vil en svækkelse af TRY over for DKK medføre en Indfrielseskurs, som er mindre end 100, og i værste fald nul. I de følgende to beregningseksempler (Eksempel 1 og Eksempel 2) baseret på fiktive valutakurser for eksemplets skyld, vises hvorledes Kuponrenten og Indfrielseskursen afhænger af udviklingen i TRYDKK. Bonuskuponen er i Eksempel 1 og Eksempel 2 indikativt fastsat til 12,00 pct. på baggrund af mar- 13

15 kedsforholdene den 6. marts Den endelige Bonuskupon fastsættes på Prisfastsættelsesdagen den 20. marts 2009 jf. afsnittet Bonuskupon. Eksempel 1: På Vurderingsdag 0 den 23. marts 2009 beregnes TRYDKK 0 til 3,37 (3,37 danske kroner pr. tyrkisk lira). På Vurderingsdag 1 den 9. marts 2010 beregnes TRYDKK 1 til 3,90, hvilket betyder, at TRYDKK er styrket med 15,73 pct. På baggrund af valutakursudviklingen i TRYDKK vil Kuponrente 1 til Rentebetalingsdag, den 23. marts 2010 således kunne beregnes som følgende: Kuponrente 1 = (TRYDKK 1 /TRYDKK 0 ) * Bonuskupon = 3,90/3,37 * 12,00 pct.= 13,89 pct. Svarende til at investor modtager DKK 1.388,72 per obligation på nominel DKK for Observationsperiode 1. På Vurderingsdag 2 den 9. marts 2011 beregnes TRYDKK 2 til 3,50, hvilket betyder at TRYDKK i forhold til Vurderingsdag 0 er styrket med 3,86 pct. På baggrund af valutakursudviklingen i TRYDKK vil Kuponrente 2 til betaling på Rentebetalingsdag, den 23. marts 2011 således kunne beregnes som følgende: Kuponrente 2 = (TRYDKK 2 /TRYDKK 0 ) * Bonuskupon = 3,50/3,37 * 12,00 pct.= 12,46 pct. Svarende til at investor modtager DKK 1.246,29 per obligation på nominel DKK for Observationsperiode 2. Indfrielseskursen til betaling på Indfrielsesdagen den 23. marts 2011 kan med de i eksemplet anvendte kurser beregnes som: Indfrielseskurs = 100 * (TRYDKK 2 / TRYDKK 0 ) = 100 * 3,50/3,37 = 103,85 (hvilket i forhold til Emissionskursen på 100,00, giver en kursgevinst i obligationernes løbetid på DKK 385 per obligation på nominel DKK ) I det ovennævnte Eksempel 1 har obligationerne givet en årlig effektiv rente før skat på 15,02 pct. i form af Kuponrente og kursgevinst. Såfremt Bonuskuponen havde været fastsat til minimumsværdien på 9 pct., havde obligationerne givet en årlig effektiv rente på 11,73 pct. Det bemærkes, at eksemplet baserer sig på fiktive fastsættelser af værdierne for TRYDKK og Bonuskupon. Afkastet ved udløb af obligationerne kan vise sig, at være såvel højere, som lavere ved aflæsningen og beregningen af de faktiske værdier for henholdsvis TRYDKK og Bonuskupon. Eksempel 2: På Vurderingsdag 0 den 23. marts 2009 bregnes TRYDKK 0 til 3,37 (3,37 danske kroner pr. tyrkisk lira). På Vurderingsdag 1 den 9. marts 2010 beregnes TRYDKK 1 til 3,10, hvilket betyder at TRYDKK er svækket med 8,0 pct. På baggrund af valutakursudviklingen i TRYDKK vil Kuponrente 1 til betaling den 23. marts 2010 således udgøre: Kuponrente 1 = (TRYDKK 1 /TRYDKK 0 )* Bonuskupon = 3,10/3,37 * 12,00 pct.= 11,04 pct. Svarende til at investor modtager DKK 1.103,86 per obligation på nominel DKK

16 På Vurderingsdag 2 den 9. marts 2011 beregnes TRYDKK 2 til 2,30, hvilket betyder at TRYDKK i forhold til Vurderingsdag 0 er svækket med 32 pct. På baggrund af valutakursudviklingen i TRYDKK vil Kuponrente 2 til Rentebetalingsdagen den 23. marts 2011 således kunne udregnes som følgende: Kuponrente 2 = (TRYDKK 2 /TRYDKK 0 ) * Bonuskupon = 2,30/3,37 * 12,00 pct.= 8,19 pct. Svarende til at investor modtager DKK 818,99 per obligation på nominel DKK Indfrielseskursen til betaling på Indfrielsesdagen den 23. marts 2011 kan med de i eksemplet anvendte kurser beregnes som: Indfrielseskurs = 100 *(TRYDKK 2 / TRYDKK 0 ) = 100 * 2,30/3,37 = 68,24 (hvilket i forhold til Emissionskursen på 100,00, giver et kurstab i obligationernes løbetid på DKK per obligation på nominel DKK ) I det ovennævnte Eksempel 2 har obligationerne givet en årlig effektiv rente før skat på -6,9 pct. i form af Kuponrente og kurstab. Såfremt Bonuskuponen havde været fastsat til minimumsværdien på 9 pct. havde obligationerne givet en årlig effektiv rente på -9,5 pct. Det bemærkes, at eksemplet baserer sig på fiktive fastsættelser af værdierne for TRYDKK og Bonuskupon. Afkastet ved udløb af obligationerne kan vise sig, at være såvel højere, som lavere ved aflæsningen og beregningen af de faktiske værdier for henholdsvis TRYDKK og Bonuskupon. Teknikken bag en valutaindekseret obligation Teknisk set er obligationerne sammensat af en nulkuponobligation samt valutaterminskontrakter. Baseret på markedsforholdene den 6. marts 2009 ville værdien af nulkuponobligationen samt valutaterminskontrakterne indikativt kunne opgøres til en kursværdi på ca. 99,00. Endelig kunne værdien af Emissionsomkostninger indikativt opgøres til en kursværdi på ca. 1,00. Dette er illustreret i den første søjle i Figur 1 nedenfor. Som det fremgår af Figur 1 nedenfor afhænger både Kuponrenten og Indfrielseskursen af valutakursudviklingen i TRY over for DKK (TRYDKK). Styrkes TRY over for DKK, påvirkes både Indfrielseskursen og den årlige Kuponrente positivt. Hvis TRY svækkes over for DKK påvirkes både Indfrielseskursen og den årlige Kuponrente tilsvarende negativt. 15

17 Figur 1: Kilde: Nordea Afkasttabel I Tabel 1 nedenfor vises sammenhængen mellem udviklingen i TRYDKK og Kuponrenten, samt obligationernes Indfrielseskurs. Kuponrenten og den årlige effektive rente er beregnet på baggrund af en valutakurs for TRYDKK 0 fastsat til 3,37, samt en indikativ Bonuskupon på 12 pct. Den effektive årlige rente er opgjort før skat, men efter emissionsomkostninger. Tabel 1: Udvikling TRYDKK 2 / TRYDKK 1 TRYDKK 1 Kuponrente 1 TRYDKK 2 Kuponrente 2 Indfrielseskurs Årlig effektiv rente -100 pct. 0,00 0,0 pct. 0,00 0,0 pct. 0 NA -40 pct. 2,02 7,2 pct. 2,02 7,2 pct ,3 pct. -30 pct. 2,36 8,4 pct. 2,36 8,4 pct. 70-7,2 pct. -20 pct. 2,70 9,6 pct. 2,70 9,6 pct. 80-0,4 pct. -10 pct. 3,03 10,8 pct. 3,03 10,8 pct. 90 5,9 pct. 0 pct. 3,37 12,0 pct. 3,37 12,0 pct ,0 pct. 10 pct. 3,71 13,2 pct. 3,71 13,2 pct ,8 pct. 20 pct. 4,04 14,4 pct. 4,04 14,4 pct ,4 pct. 30 pct. 4,38 15,6 pct. 4,38 15,6 pct ,7 pct. 40 pct. 4,72 16,8 pct. 4,72 16,8 pct ,9 pct. I Tabel 2 nedenfor vises ligeledes sammenhængen mellem udviklingen i TRYDKK og Kuponrenten, samt obligationernes Indfrielseskurs på baggrund af en valutakurs for TRYDKK 0 fastsat til 3,37. I Tabel 2 anvendes minimumsværdien for Bonuskupon på 9,00 pct. Den effektive årlige rente er opgjort før skat, men efter emissionsomkostninger. 16

18 Tabel 2: Udvikling TRYDKK 2 / TRYDKK 1 TRYDKK 1 Kuponrente 1 TRYDKK 2 Kuponrente 2 Indfrielseskurs Årlig effektiv rente -100 pct. 0,00 0,0 pct. 0,00 0,0 pct. 0 NA -40 pct. 2,02 5,4 pct. 2,02 5,4 pct ,4 pct. -30 pct. 2,36 6,3 pct. 2,36 6,3 pct. 70-9,4 pct. -20 pct. 2,70 7,2 pct. 2,70 7,2 pct. 80-2,9 pct. -10 pct. 3,03 8,1 pct. 3,03 8,1 pct. 90 3,2 pct. 0 pct. 3,37 9,0 pct. 3,37 9,0 pct ,0 pct. 10 pct. 3,71 9,9 pct. 3,71 9,9 pct ,6 pct. 20 pct. 4,04 10,8 pct. 4,04 10,8 pct ,9 pct. 30 pct. 4,38 11,7 pct. 4,38 11,7 pct ,0 pct. 40 pct. 4,72 12,6 pct. 4,72 12,6 pct ,0 pct. Historik Figur 1 nedenfor viser den historiske udvikling i TRYDKK de seneste 10 år. En stigning i grafen er udtryk for en styrkelse af TRY over for DKK. Omvendt udtrykker et fald i grafen en svækkelse af TRY over for DKK. Tallene er historiske og kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for den fremtidige udvikling for TRYDKK. Figur 1: TRYDKK (Quote) (L) Kilde: Nordea Teknikken bag en valutaindekseret obligation Yderligere udstedelse Lånet er åbent for yderligere udstedelser uden fastsat maksimumbeløb. Fremtidige udstedelser vil finde sted til gældende markedskurs. Lånet lukkes for yderligere udstedelser senest den 23. december Opsigelighed Obligationerne er, bortset fra de tilfælde som er nævnt i afsnittet Misligholdelse uopsigelige fra såvel Udsteder som rettighedshavernes side. Løbetid Obligationen er et stående lån og forfalder til indfrielse den 23. marts

19 Forældelse Retten til betaling af hovedstol og afkast forældes efter henholdsvis 10 år og 3 år, jf. 73 i lov om værdipapirhandel m.v. Pantsætningsbegrænsninger Udsteder forpligter sig hermed til, så længe nogle af obligationerne er udestående, ikke at stille sikkerhed for eller tillade at sikkerhed bliver stillet for nogen gæld i forbindelse med betalingsforpligtelser i forbindelse med lån, der eksisterer på eller efter obligationernes Udstedelsesdag, i form af underpant, håndpant eller anden sikkerhedsstillelse i nogen af Udstederens nuværende eller fremtidige aktiver eller indtægter, med mindre obligationerne er ligeligt og forholdsmæssigt sikret ved sådan underpant, håndpant eller anden sikkerhedsstillelse, bortset fra (i) underpant, håndpant eller anden sikkerhedsstillelse i Udstederens ejendomme eller aktiver som sikkerhed for hele eller dele af købsprisen for sådanne ejendomme eller aktiver inklusive påløbne renter og (ii) sikkerheder pådraget Udsteder som følge af krav fra offentlige myndigheder og Danmarks Nationalbank. Ved lån forstås lån, som optages gennem udstedelse af gældsbreve, der er eller kan være genstand for omsætning i de almindelige markeder. Sikkerhed og retsstilling Misligholdelse Obligationerne udgør usikrede, ikke-efterstillede fordringer på Udsteder og vil i tilfælde af Udsteders konkurs blive dækket på linie med alle andre usikrede almindelige kreditorer hos Udsteder. I de nedenfor angivne tilfælde er rettighedshaverne berettiget til at erklære obligationslånet forfaldent til pari (kurs 100) til umiddelbar betaling via de i Værdipapircentralen A/S registrerede konti: a) Såfremt Udsteder undlader at betale hovedstol på obligationerne, og sådan betalingsundladelse fortsætter mere end 14 dage efter, at en rettighedshaver har fremsendt skriftlig meddelelse herom. b) Såfremt Udsteder i øvrigt undlader rettidigt at opfylde eller overholde nærværende obligationsvilkår og en sådan undladelse ikke kan afhjælpes, eller hvis den kan afhjælpes, ikke bliver afhjulpet indenfor 30 dage efter datoen på hvilken skriftlig meddelelse om en sådan undladelse er givet til Udsteder af en rettighedshaver. c) Hvis en interessentkommune ophører med at hæfte for Udsteders forpligtelser i relation til obligationerne eller hvis interessentkommuner, som tilsammen ejer mere end 10 pct. af Udsteders egenkapital ikke kan betale sin gæld efterhånden som den forfalder til betaling. d) Såfremt Udsteder opløses eller ophører eller den kompetente domstol eller relevante myndighed afsiger kendelse eller træffer beslutning om Udsteders opløsning. Det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt Udsteder opløses som følge af fusion eller anden sammenlægning med DONG Energy A/S, et af DONG Energy A/S datterselskaber eller et eller flere af de regionale naturgasselskaber (Naturgas Midt-Nord I/S og Naturgas Fyn I/S), forudsat at det fortsættende selskab overtager samtlige de til obligationerne knyttede forpligtelser og forudsat at bestemmelsen i pkt. c) ovenfor ikke overtrædes eller at staten hæfter eller garanterer for forpligtelserne i henhold til obligationerne. 18

20 Lovvalg og værneting Omsættelighed og omsætningsbeskyttelse Obligationerne er underlagt dansk ret og eventuelle søgsmål med relation til obligationerne skal anlægges ved Københavns Byret. Der gælder ingen indskrænkninger i obligationernes omsættelighed. For investorer med tilhørsforhold til andre retsområder end Danmark tages dog forbehold for sådanne retsområders lovgivning. Obligationerne er, med de begrænsninger der følger af lov om værdipapirhandel m.v., at betragte som omsætningspapirer lydende på ihændehaveren. Reglerne i 66 til 75 i lov om værdipapirhandel m.v. finder anvendelse i relation til beskyttelse af rettigheder og fortabelse af indsigelser. Meddelelser/varsler Alle meddelelser/varsler fra Udsteder i forbindelse med obligationerne vil blive afgivet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Meddelelser, som skal gives i overensstemmelse med disse obligationsvilkår, kan gyldigt gives til den i "Udsteder" i "Almindelige Obligationsvilkår" nævnte adresse eller sådanne andre adresser, som er meddelt de registrerede rettighedshavere i overensstemmelse med første stykke i dette vilkår "Meddelelser/varsler". Force Majeure Udsteder og/eller Arrangør og/eller Beregningsagent er ikke ansvarlige for eventuel skade påført rettighedshavere over obligationerne som følge af myndighedsforanstaltninger, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker, lockout, boykot og blokade, uanset om Udsteder, Arrangør og/eller Beregningsagent selv måtte være part i en sådan konflikt, herunder at denne kun rammer dele af Udsteders, Arrangørs og/eller Beregningsagents funktioner. Udsteder, Arrangør og Beregningsagent er ej heller ansvarlige for eventuel skade ved for sen betaling forårsaget af ovenstående årsager. 19

21 Oplysninger om HNG I/S Repræsentantskab Bestyrelse Direktion Revision HNG s øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af 49 personer, som repræsenterer ejerkommunerne. Alle kommuner har mindst ét medlem. De resterende medlemmer fordeles på grundlag af de potentielle gasmarkeder i kommunerne. Ole Bjørstorp (Formand), Borgmester, Ishøj Anne-Marie Wivel (Næstformand), Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal Hans Barlach, Borgmester, Greve Michelle Baadsgaard, Kommunalbestyrelsesmedlem, Albertslund Ove E. Dalsgaard, Borgmester, Ballerup Willy R. Eliasen, 2. viceborgmester, Egedal Helge Friis, Borgmester, Halsnæs Steen Kallenbach, Helsingør Kommune Hans Toft, Borgmester, Gentofte Niels Erik Andersen (adm. direktør) Statsautoriseret revisor Per Timmermann, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup samt Statsautoriseret revisor Claus Køhler Carlsson, PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Ovenstående revisionsselskab har revideret årsregnskabet for 2006 og Ejerforhold HNG er et interessentskab ejet af 32 kommuner i Hovedstadsregionen. Ejerkommunerne er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk kommuner. HNG ejer datterselskabet HNG Holding ApS, som ejer 100 pct. af aktiekapitalen i A/S Strandvejsgasværket. Der er ingen aktivitet af betydning i disse selskaber. Selskabsform og regulering HNG blev stiftet i 1979 med henblik på at varetage fordeling og distribution af naturgas i Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter. HNG er etableret som et kommunalt fællesskab i henhold til den kommunale styrelseslov 60. HNG ejes af de 32 kommuner i området. Interessentkommunerne hæfter personligt, solidarisk og med hele deres formue for HNG s forpligtelser i forhold til tredjemand. Indbyggertallet og dermed skattegrundlaget i de 32 kommuner udgjorde pr. 1. januar 2008 ca. 1,2 millioner svarende til 23 pct. af Danmarks befolkning. 20

22 HNG s aktiviteter er underlagt kommunestyrelsesloven og varmeforsyningsloven. Statsforvaltningen Hovedstaden er tilsynsmyndighed for så vidt angår HNG s vedtægter og aktiviteter på samme måde som kommuner i øvrigt, mens Økonomi- og Erhvervsministeriet fører tilsyn med HNG s budget og regnskab. HNG er, som kommunerne, via kommunalfuldmagten begrænset i de aktiviteter, som selskabet kan deltage i. Desuden er HNG underlagt lov om naturgasforsyning af 8. november 2006 (lov nr af 8. november 2006). Rating CVR-nr. Retstvister Seneste begivenheder Forventninger til fremtiden HNG har udestående gældsforpligtigelser, som af Moody s Investors Service Inc. er tildelt ratingen Aaa. HNG er registreret i Told- og Skattestyrelsen under CVR-nr Hverken HNG eller dets datterselskab er involveret i retstvister eller voldgiftssager, som kan få nogen betydning for HNG s mulighed for at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med obligationerne. HNG er ej heller bekendt med, at sådanne sager skulle være på vej til at blive anlagt. Siden offentliggørelse af årsregnskabet for 2007 er der ikke indtrådt begivenheder, der er væsentlige for bedømmelsen af de udbudte obligationer. Årsregnskabet for 2008 forventes offentliggjort den 24. april Årsregnskabsmeddelelse for 2008 forventes offentliggjort den 27. marts HNG vil fremover være et distributionsselskab, som varetager gastransport, måling og sikkerhedsmæssige opgaver for samtlige gaskunder i sit distributionsområde uanset om disse forsynes af HNG, DONG eller tredjepart. HNG I/S og Naturgas Midt-Nord I/S har etableret HNG Midt-Nord Salg A/S til varetagelse af forsyningspligtbevillingen og HNG Midt-Nord Handel A/S til kommercielle gashandelsaktiviteter. Regnskab/Vedtægter Der henvises til HNG's seneste reviderede årsregnskab for året Udsteders årsregnskab samt vedtægter kan rekvireres hos HNG. Desuden forefindes regnskabet på HNG's hjemmeside, Derudover henvises til nøgletal for HNG, som er angivet i afsnittet "Regnskabstal for HNG" nedenfor. Regnskabstal for HNG Økonomi (Mio. kr) Nettoomsætning Bruttoresultat Driftsudgifter, netto Afskrivninger/nedskrivninger Driftsresultat Resultat i tilknyttede virksomheder Resultat i associerede virksomheder Finansielle poster, netto Årets resultat Udestående lån Pr. den 31. december 2007 udgjorde HNG s langfristede bruttogæld DKK mio. mens nettogælden udgjorde DKK mio.. 21

23 Fondskode for HNG Tyrkiet 2011: DK Tegningsblanket HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) Valutaindekseret obligationslån i DKK 23. marts 2009/13. marts 2011 HNG Tyrkiet 2011 Tegningsperiode 19. marts 2009 kl marts 2009 kl Nordea Bank Danmark A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde tegningsindbydelserne senest den 20. marts 2009 kl Dette kan dog tidligst ske første tegningsdag efter kl Tilbagekaldelse af tegningsindbydelserne vil blive meddelt via NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Tegning Tegning kan ske i eget kontoførende institut. I henhold til beskrivelsen i Informationsmaterialet af 18. marts 2009 køber jeg/vi: HNG Tyrkiet 2011 (DK ) nominelt DKK obligationer til kurs 100,00. Obligationerne [ ] Registreres i eksisterende VP-depot. VP-depot nr. Pengeinstitut [ ] Registreres i nyt VP-depot Betaling Betaling sker den 23. marts Beløbet: [ ] trækkes fra min/vor konto. Reg. nr. Konto nr. [ ] betales kontant Navn og adresse (med blokbogstaver) CPR/CVR nr. (i henhold til lov om skattekontrol) Navn: Adresse: Post nr./by: Forbehold Købet af obligationerne er betinget af, at Udsteder underskriver de fornødne dokumenter, at obligationerne optages til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S senest den 24. marts 2009, og at de i Informationsmaterialet nævnte betingelser for udstedelse er opfyldt. Underskrift Dato: Underskrift: Fremsendt gennem Dato: Filialens stempel: 22

Informationsmateriale HNG

Informationsmateriale HNG Informationsmateriale HNG (Hovedstadsregionens Naturgas I/S) Obligationslån i danske kroner 19. marts 2007/19. marts 2009 Rente og Indfrielseskurs knyttet til Brasilianske Real Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 18. januar 2008/19. januar 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til AUD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 21. december 2007/21. december 2009 Valutaindekseret obligation knyttet til USD og DKK Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 15. maj 2009/15. november 2011 HNG Valuta 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030168463 15/11-2011 103,00 Erklæringer

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 9. juni 2008/9. juni 2010 Renteindekseret obligation Serie ISIN Udløbsdato Emissionskurs HNG DK0030105035 9/06-2010

Læs mere

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 11. november 2008. KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 11. november 2008 KK Kurvestejler 2013 ISIN Kode: DK0030119920 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 7. november 2008. KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 7. november 2008 KK Skandinaviske Valutaer 2010 ISIN Kode: DK0030119250 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. oktober 2009. KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. oktober 2009 KK EURTRY 2012 ISIN Kode: DK0030189626 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 25. september 2009/8. december 2011 HNG EURTRY 2011 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030183181 25/09-2012 102,50 Arrangør:

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale

Informationsmateriale 5. november 2007. 0% KommuneKredit Dollar 2010. Informationsmateriale Informationsmateriale 5. november 2007 0% KommuneKredit Dollar 2010 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012

KommuneKredit. Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Informationsmateriale KommuneKredit Renteindekseret obligationslån med hovedstolsgaranti 22. oktober 2007/22. oktober 2012 Serie Fondskode Udløbsdato Salgs- Kurs 1 KK CMS EUR DK0030064688 22. oktober 2012

Læs mere

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK

KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK Informationsmateriale 30. oktober 2009 KK EURRUB 2012 ISIN Kode: DK0030189543 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13

Læs mere

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 4. juni KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 4. juni 2009 KK Valutamix 2011 ISIN Kode: DK0030171764 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 13 Væsentlige

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

HMN EURBRL ISIN kode: DK

HMN EURBRL ISIN kode: DK Informationsmateriale den 24. september 2010 HMN EURBRL 2013 ISIN kode: DK0030263108 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer

0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Prospekt 12. februar 2004 0% KommuneKredit EUR/USD Basis 2007 0% KommuneKredit EUR/USD Super 2007 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale 23. maj 2008. KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale 23. maj 2008 KK Valutaobligation Best of ISIN Kode: DK0030104062 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5023 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

KommuneKredit EURRUB 2013

KommuneKredit EURRUB 2013 Informationsmateriale den 4. juni 2010 KommuneKredit EURRUB 2013 ISIN kode: DK0030246525 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705

SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030233705 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 5. februar 2010 SEK 1.500 mio. Fastforrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030233705 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Filial

Læs mere

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014. ISIN kode: DK0030300751. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 16. maj 2012 HMN EURRUB 2014 ISIN kode: DK0030300751 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår 9

Læs mere

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674

Informationsmateriale 20. August 2009. Valutaindekserede Obligationer 2009/2011. KommuneKredit Valuta 2011 ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale 20. August 2009 Valutaindekserede Obligationer 2009/2011 "KommuneKredit Valuta 2011" ISIN Kode: DK0030180674 Informationsmateriale Arrangør: Danske Bank A/S Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK

DKK Fastforrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital. ISIN Kode: DK Informationsmateriale 20. januar 2009 DKK 615.000.000 Fastforrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152111 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012

KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 Informationsmateriale 8. marts 2010 KommuneKredit Valutakurv Rusland/Polen 2012 ISIN Kode: DK0030235833 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Fastforrentede obligationer 2009/2010 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030168547 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...9

Læs mere

Informationsmateriale 30. april 2008

Informationsmateriale 30. april 2008 Informationsmateriale 30. april 2008 PLUS Trekløver 2010 Arrangør: BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ISIN kode: DK0030102447 KommuneKredit 1. udkast 8.4. 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5018. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5018 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017

KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 Informationsmateriale den 13. april 2012 KommuneKredit 30-2 Kurvestejler 2017 ISIN Kode: DK0030299565 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

KommuneKredit Olie 2016

KommuneKredit Olie 2016 Informationsmateriale den 6. juni 2014 KommuneKredit Olie 2016 ISIN Kode: DK0030341862 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

KommuneKredit Østeuropa 2014

KommuneKredit Østeuropa 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Østeuropa 2014 ISIN Kode: DK0030318969 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014

KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 Informationsmateriale den 1. marts 2013 KommuneKredit Valutakurv Brasilien/Mexico 2014 ISIN Kode: DK0030318886 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt-forrentede obligationer 2009/2010 DKK 850.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030162185 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Obligationsvilkår...4 Øvrige oplysninger...

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november HMN Olie ISIN kode: DK Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017

KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 Informationsmateriale den 3. september 2015 KommuneKredit Højrentevalutaer 2017 ISIN Kode: DK0030365291 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital

INFORMATIONSMATERIALE. 16. januar DKK % Fast forrentet obligationslån 2009/2010. Seniorkapital INFORMATIONSMATERIALE 16. januar 2009 DKK 1.000.000.000 3% Fast forrentet obligationslån 2009/2010 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030152384 Arrangør: Danske Bank A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009

R E S U M É. Eksportfinans ASA. Valutaindekserede obligationer. 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Eksportfinans ASA Valutaindekserede obligationer 0 % Eksportfinans BRL/DKK Extra 2009 0 % Eksportfinans BRL/DKK Super 2009 Vigtige oplysninger til investorerne Investering i obligationerne kan medføre

Læs mere

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Obligationernes anvendelse og udstedelsestidspunkt. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 01D, 05D, 02D og 03D (konverterbare annuitetsobligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798

DKK 1.000.000.000. Variabel forrentet obligationslån 2010-2013. Seniorkapital. ISIN Kode: DK0030251798 Informationsmateriale (obligationsvilkår) 4. juni 2010 DKK 1.000.000.000 Variabel forrentet obligationslån 2010-2013 Seniorkapital ISIN Kode: DK0030251798 Arrangør: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark,

Læs mere

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016

KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 Informationsmateriale den 29. november 2013 KommuneKredit Emerging Markets Valutaer II 2016 ISIN Kode: DK0030329735 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer. kapitalcenter. D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 91D (inkonverterbare stående obligationer i DKK) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 22. november 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 22. november 2010 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 14. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 14. maj 2013 Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR)

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

Informationsmateriale 9. december 2009

Informationsmateriale 9. december 2009 Informationsmateriale 9. december 2009 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit ValutaMIX 2013 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i Informationsmaterialet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 16. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 16. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 50D

Læs mere

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION

3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION 3. januar 2013 SUPPLERENDE INFORMATION Aktieindekserede obligationer SEB Kinesiske Aktier 2017 Nærværende tekst er udarbejdet som et dansk supplement til det engelske prospekt på de aktieindekserede obligationer

Læs mere

Informationsmateriale

Informationsmateriale Informationsmateriale Hovedstadsregionens Naturgas I/S Obligationslån i danske kroner 11. december 2009/11. december 2012 HNG Industrimetaller 2012 ISIN Udløbsdato Emissionskurs DK0030197645 11/12-2012

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Oktober 2012 Indledende beskrivelse Dette informationsmateriale (herefter Informationsmaterialet ) er udarbejdet i forbindelse med, at BRFkredit a/s (herefter BRFkredit ) udsteder

Læs mere

Valutaindekserede obligationer

Valutaindekserede obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Valutaindekserede obligationer 0,05 % KommuneKredit Højrente Valuta 2008 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 1.000.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030246798 Arrangør og Lead Manager: Co-Lead Manager: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Nykredit åbner to nye obligationstyper

Nykredit åbner to nye obligationstyper Meddelelse til Københavns Fondsbørs Nykredit åbner to nye obligationstyper 3. september 2003 Resume Nykredit åbner to nye obligationstyper. De to nye obligationstyper er: 30-årig fastforrentet, konverterbar

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer

Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter. serie 50D (inkonverterbare stående obligationer Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer udstedt ud af kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012, i serie 50D (inkonverterbare stående obligationer i EUR) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019

KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 Informationsmateriale den 30. juni 2014 KommuneKredit 100 Europæiske Aktier 2019 ISIN Kode: DK0030343801 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Aktieindekserede Obligationer

Aktieindekserede Obligationer Informationsmateriale 3. januar 2006 Aktieindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Danske Aktier 2011 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede

Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede Endelige vilkår til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter H, i serie 12H (fastforrentede inkonverterbare obligationer med amortisering uafhængig af

Læs mere

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag

er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer. relateret til. valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Informationsmateriale 10. marts 2008 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til valutakrydset EUR/USD 2008/2009 KI USD09 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 12. oktober 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 12. oktober 2012 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Nordea Kredit fastsætte kuponrenten på basis af en tilsvarende 6 måneders pengemarkedsrentesats. Udsteder og hæftelsesgrundlag Basisprospekt for særligt dækkede realreditobligationer (SDRO) af 8. oktober 2007 - opdaterede endelige vilkår 5. marts 2008 Obligationsvilkår for annuitetsobligationer med variabel rente (CIBOR) og mulighed

Læs mere

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer

0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Prospekt 15. maj 2004 0 % KommuneKredit NOK/DKK Basis 2006 0 % KommuneKredit NOK/DKK Super 2006 Valutaindekserede obligationer Ansvar og erklæringer Ansvar for Prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer

Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer Endeligevilkårforprospektforudbudaf realkreditobligationerinykreditrealkredita/s iserie73d(konverterbareannuitetsobligationer idkkmedmulighedforopsatamortisationimaksimalt 10år) Obligationsvilkår Udsteder

Læs mere

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel.

Udsteder og hæftelsesgrundlag. er optaget til handel (noteret) på et eller flere regulerede markeder for værdipapirhandel. Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes ud af kapitalcenter E. Nykredit og kapitalcenter E hæfter

Læs mere

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05%

ISIN DK000978698-0 LU069005012-4. Auktionsresultater. Salg 8.600 mio. kr. 700 mio. euro. Bud 32.840 mio. kr. 3.245 mio. euro. Rentetillæg 0,07% 0,05% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. december 2011 Refinansiering af variabelt forrentede lån fastsættelse af rentetillæg Nykredit Realkredit har i dag gennemført to auktioner i forbindelse med

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5013. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5013 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK.

Åbningsdato Lukkedato Udløbsdato Valuta (kupon) DK000976458-1 Variabel 37D 500CF6 2017 5 % 0,35% 6 mdr. 01/08 2006 31/10 2016 01/01 2017 DKK. Til Københavns Fondsbørs Ændring i Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 37D (amortisable obligationer med variabel rente i DKK med eller uden

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5009 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 1. oktober 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1. oktober 2013 Ændring i "Endelige vilkår for prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S, kapitalcenter D, G og I af 24. maj 2012 - serie 90D

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Informationsmateriale 11. oktober 2010

Informationsmateriale 11. oktober 2010 Informationsmateriale 11. oktober 2010 Valutaindekserede obligationer 0 % KommuneKredit Valuta DUO 2014 2 A NSVAR OG ERKLÆRINGER Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4

Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 Til Københavns Fondsbørs Endelige vilkår til Prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S ny serie 48D, fondskode DK000976334-4 9. december 2005 Nykredit knytter en ny obligationsserie

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008

Udsteder. Kommuninvest. Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Informationsmateriale 8. marts 2007 Udsteder Kommuninvest Valutaindekserede obligationer relateret til canadiske dollar KICAD08 2007/2008 Arrangør Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer...3 Ansvar for

Læs mere