Afstemte ambitioner - Budgetaftale 2011 for Region Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afstemte ambitioner - Budgetaftale 2011 for Region Nordjylland"

Transkript

1 Afstemte ambitioner - Budgetaftale 2011 for Region Nordjylland 1. Indledning Præmisserne for budget 2011 er givet i regionernes økonomiaftale med Regeringen. Økonomiaftalen er skrevet i lyset af Rigets tilstand, og sammenfattende hedder det : Regionsrådsformanden Region Nordjylland J.nr.: Dato: 7. september 2010 Ref.: hel, hha Det er et fælles ansvar at sikre genopretningen af den offentlige økonomi i de kommende år. Samtidig skal der ske en afstemning af borgernes forventninger til udviklingen i sundhedsvæsenet. Der skal nu fokus på konsolidering og en mere afdæmpet vækst. Sundhedsområdet er også fremadrettet prioriteret med nye midler til flere behandlinger og medicin, der tilvejebringes gennem budgetforbedringer i Staten. Det er tydeligt, at Region Nordjylland står over for en vanskelig økonomisk situation i 2011 og det vil lægge bånd på ambitionerne. Bag aftalen står alle Regionsrådets 6 partier. Som en betydende del af den offentlige sektor i Danmark vil Region Nordjylland påtage sig sin del af opgaven med at bringe den samlede offentlige økonomi i balance. Dette vil kræve en betydelig prioritering af krav og ønsker til alle Regionens opgaver og ikke mindst tilpasning af den nuværende opgaveløsning på en række områder. Der skal dog ikke herske tvivl om, at Regionsrådet fortsat har ambitioner om at skabe rammerne for et sundt Nordjylland i vækst og balance. Derfor har Regionsrådet også fastholdt en række pejlemærker for fremtiden. Det er ikke målet, at alle disse pejlemærker skal nås i Men partierne bag aftalen ønsker, at der - trods den trængte økonomi - signaleres opbakning til, at pejlemærkerne nås inden for en kortere tidshorisont. 2. Afstemte ambitioner i hovedtræk Forligspartierne ønsker at skabe et Nordjylland i vækst og balance og et sundhedsvæsen i Dansk og International topklasse. 1

2 Det er inden for den økonomiske ramme i budgettet muligt at sikre etablering af de fysiske rammer for Fælles Akut Modtagelser i Hjørring og Thisted samt modtageafsnit i Hobro. Ligeledes vil den omfattende opgave med projektering og bygning af det nye Aalborg sygehus være en højt prioriteret opgave for Regionsrådet. Regionsrådet vil i 2011 fortsat prioritere udviklingen af det medicinske område højt. Der vil således blive sat yderligere fokus på dagbehandling frem for indlæggelse, herunder fortsat øget anvendelse af insulinpumpebehandling på børneområdet. Forligspartierne vil understøtte opbygningen af lægestudiet på Aalborg Universitet blandt andet vehd at fastholde den hidtidige vækstrate i forskningsbevillingerne. Der afsættes midler til en fortsat udbygning af hospice og de palliative tilbud (lindrende behandling til uhelbredeligt syge) i Regionen. Målet er, at der i alle dele af Regionen bliver valgmulighed for patienter og pårørende mellem palliative tilbud både i eget hjem og på sygehus samt hospicetilbud, der dækker hele Regionen. På det psykiatriske område vil forligspartierne øge tilgængeligheden af den psykiatriske skadestue, således at alle kan komme i kontakt med Psykiatrien døgnet rundt. Der indføres en døgnåben, sygeplejerskebemandet telefonrådgivning Endelig afsættes der midler til et løft af det børnepsykiatriske område, herunder etablering af et ADHD-kompetencecenter. Budgetaftalen for 2011 indebærer imidlertid også væsentlige besparelser. For at afdække uomgængelige økonomiske udfordringer fra 2010 samt finansiere de nye, politisk prioriterede initiativer, er der indarbejdet en samlet udgiftsreduktion på 227 mio. kr. Reduktionerne består hovedsageligt af rammebesparelser på sygehusområdet, hjemtagelse af sygehusbehandling i andre regioner/på privatsygehuse og forskellige omlægninger på Praksisområdet. Der gennemføres en væsentlig reduktion af det administrative område. Hertil kommer et driftsmæssigt fokus på en betydelig effektivisering af den daglige drift. På sygehusområdet forudsættes der samtidig en aktivitetsvækst på 3%. På det regionale udviklingsområde gælder det, at budgetforligets parter lagt vægt på, at der i den kommende tid sker satsninger for at gøre Regionen til Danmarks første Klimaregion, med der til hørende forpligtigelser om at nedbringe CO2-udledningen med 2% årligt over en årrække. Regionsrådet vil i samarbejde med Vækstforum søge at fremme alternative energiformer, herunder bølgeteknologi. Sammenhængen mellem fødevareudvikling, turisme og oplevelsesøkonomi spiller en central rolle i Den regionale udviklingsplan, hvilket i 2011 søges styrket ved at der afsættes midler til forskellige pilotprojekter, som kan vise vejen for nyskabende initiativer på området. I forhold til Specialsektoren afspejler Regionens budget den forventede rammeaftale med kommunerne om levering af ydelser i Forligspartierne finder den omfattende anlægsaktivitet på området særdeles positiv henset til vigtigheden af, at Regionens tilbud har en tidssvarende boligstandard. 3. Sundhedsområdet På Sundhedsområdet indebærer Økonomiaftalens ønske om konsolidering et betydeligt skærpet fokus på at sikre en aktivitetsvækst, der svarer til den afsatte økonomi. Det betyder, at den markante aktivitetsudvikling, der har præget det nordjyske sundhedsvæsen igennem de seneste år, nødvendigvis må bremses op. Der arbejdes i 2011 med en aktivitetsvækst på 3%, jævnfør forudsætningerne i Økonomiaftalen (se bilag 3). 2

3 I bestræbelserne på at sikre nordjyderne det bedst mulige sygehusvæsen i de kommende år, har partierne diskuteret en række væsentlige pejlemærker: En mere effektiv ledelsesstruktur på Sundhedsområdet Region Nordjylland står foran store udfordringer på Sundhedsområdet. Den samlede organisation skal kunne håndtere en stadigt stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser. Der efterspørges flere sundhedsydelser, der efterspørges stigende kvalitet i ydelserne, og der efterspørges ydelser med patienten i centrum. Det er derfor afgørende, at organisationen er optimeret, således at kerneopgaverne understøttes bedst muligt. Dette gælder i såvel klinikken som i administrationen. Der er i 2010 gennemført en omfattende analyse af ledelsesstrukturen i Regionens sygehusvæsen. Analysen er efter endt høringsproces mundet ud i en række anbefalinger til en justering af organisations- og ledelsesstrukturen på sygehusområdet. Anbefalingerne er ambitiøse og vil have vidtrækkende følger for driften af Regionens sygehuse og dermed også vidtrækkende konsekvenser for sygehusenes samarbejdspartnere. Der er mellem forligspartierne enighed om, at anbefalingerne i helhed udgør et godt udgangspunkt for en lokal drøftelse af, hvordan vi fremtidssikrer det nordjyske sygehusvæsen. Der er enighed om, at der skal findes en fremtidig organisationsform, der ikke blot bidrager til en fremtidssikring af høj kvalitet i sundhedsydelserne parallelt med effektiv anvendelse af de samlede ressourcer, men også bidrager til at fastholde gode arbejdsplader og sikre et gennemskueligt og dækkende sundhedstilbud for alle Regionens borgere. Konsulentfirmaets anbefalinger bygger på tre overordnede organisatoriske principper: - Patientforløb - Adskillelse af akut og elektiv behandling - Adskillelse af basis- og specialiseret behandling. Forligspartierne tilslutter sig disse principper i det videre arbejde. På den baggrund er forligspartierne enige om: - at de 3 sektorer nedlægges, men at det i den fremtidige organisationsmodel sikres, at de faglige gevinster, som sektorerne har opnået, bibeholdes - at der igangsættes en planlægning, som sikrer en ensartet centerstruktur i det nordjyske sygehusvæsen (afsluttes primo 2011) - at der igangsættes en planlægning, som sikrer ensartede retningslinier for patientforløb i det nordjyske sygehusvæsen (afsluttes ultimo 2011) - at der igangsættes et udredningsarbejde, som med udgangspunkt i disse overordnede organisationsprincipper skal komme med forslag til modernisering af den kliniske ledelse i det nordjyske sygehusvæsen (afsluttes ultimo 2011) En fremadrettet sygehusstruktur Med nedlæggelsen af de 3 sektorer og dette budgetforlig justeres enkelte dele af den nuværende sygehusstruktur og der foreligger en konkret opgave med at integrere personale, rutiner og faglighed ind i den øvrige sygehusstruktur. Mellem forligsparterne er der enighed om, at der derudover ikke justeres væsentligt på den nordjyske sygehusstruktur på kort sigt, og at arbejdet med en fremadrettet sygehusstruktur håndteres i en kommende revision af gældende sygehusplan. I indeværende valgperiode ( ) forudsættes det i Sundhedsloven, at Region Nordjylland reviderer den gældende sundhedsplan med tilhørende delplaner, hvoraf sygehusplanen udgør et væsentligt element. Initiativerne omkring ensartet centerstruktur, patientforløb og klinisk ledelse vil være væsentlige elementer i en revision af sygehusplanen. Ligeså vil en revision af sygehusplanen blandt andet skulle tage højde for udviklingen i fordelingen af specialer, rekrutteringssituationen og 3

4 de øvrige strukturelle og økonomiske forhold som udgør rammerne og perspektiverne for det nordjyske sygehusvæsen. Planlægningen af processen frem imod en revideret sygehusplan påbegyndes ultimo I forventes de enkelte delplaner udarbejdet. Målet er politisk godkendelse af en samlet sundhedsplan, ultimo Det akutte område fra adskilte systemer til et samlet tilbud Region Nordjylland har fokus på udviklingen inden for det akutte område. Den faglige udvikling går meget stærkt og visionen om 24 timers tilgængelighed til akut hjælp for alle samt ønsket om tryghed, nærhed og kvalitet og optimal udnyttelse af de sundhedsfaglige ressourcer er helt centrale. Beslutningen om at opføre fælles akutmodtagelser i Aalborg, Hjørring og Thisted skal ses i dette lys. Sammenholdt med indførsel af sundhedsfaglig visitation og disponering af ambulancer, lægebiler og paramedicinerbiler via Regionens egen vagtcentral er akutmodtagelserne hjørnesten i udviklingen af det akutte område i Regionen. Der er fokus på smidige patientforløb fra skadested via akutmodtagelse til udskrivning eller anden behandling. Samtidig er nye initiativer på vej. De fælles akutmodtagelser skal i drift, og miljøerne omkring akutmodtagelserne skal i højere grad integreres med det eksisterende lægevagtsystem. Der skal kompetenceudvikles på hele det akutte område, og det samlede akutte tilbud i Regionen skal være af høj kvalitet og tæt på alle nordjyder. Forligspartierne ser frem til, at Region Nordjylland i 2011 får andel i de centralt afsatte puljemidler på området. Regionen har de strukturelle forudsætninger og ikke mindst det nødvendige faglige afsæt for at få godt udbytte af de afsatte midler. Dette gælder både i forhold til etablering af sundheds- og akuthuse, udbygning af de præhospitale beredskaber og i forhold til kompetenceløft til de sundhedsprofessionelle. De centrale midler rummer også finansiering af et akuthelikopterberedskab ved Flyvestation Karup (forsøgsordning), hvor Region Nordjylland deltager aktivt i etableringen via tæt samarbejde med Region Midtjylland. Driften af helikopterberedskabet er meget omkostningsfyldt, og samarbejdet mellem de to regioner skal sikre, at ressourcerne anvendes så optimalt som muligt. Det forudsættes, at visitation og disponering af akuthelikopterne indebærer flyvninger til og fra Region Nordjylland i et nærmere aftalt omfang. Her tænkes særligt på Traumecenteret ved Aalborg Sygehus som modtagende enhed for helikoptertransporterede, kritisk syge. Prioritering af det medicinske område Regionsrådet har tidligere sat fokus på det medicinske område, blandt andet ved at der fra årsskiftet etableres 4 diagnostiske centre i Regionen. Hertil kommer, at samarbejdet mellem region og kommuner er i fokus i sundhedsaftalerne. En del af initiativerne realiseres derfor i løbet af 2011, og Regionsrådet vil fortsat prioritere udvikling af det medicinske område. Foruden de allerede igangsatte initiativer skal der være yderligere fokus på samarbejdet om indlæggelse og udskrivning, for eksempel i form af følge-hjem-ordninger, og på selve behandlingsforløbet, herunder på udgående teams, telemedicinske løsninger, inddragelse af patienter og pårørende, patientuddannelse samt kontaktperson- og forløbskoordinator-funktioner. Målet er at forbedre behandling og sektorovergange, og herunder at så meget behandling som muligt kan ske ambulant, til gavn for såvel patienten som en effektiv drift af sundhedsvæsenet. Der er desuden i budget 2011 afsat 1 mio. kr. til fortsat at udbygge antallet af patienter i insulinpumpebehandling; dette er en behandlingsform, som særligt børn nyder godt af. 4

5 Effektiv drift Region Nordjylland påtager sig ansvaret for at sikre, at alle patienter får den klinisk relevante behandling, under hensyntagen til de økonomiske rammer. Med baggrund i ambitionerne om fortsat at sikre så mange behandlinger som muligt, er det samlede krav til væksten i sygehusenes produktivitet i 2011 fastsat til 3 %. Regionsrådet er bevidst om, at det er en ganske betydelig driftsmæssig udfordring, der her stilles til sygehusene. Især henset til, at der i det samlede produktivitetskrav indgår, at sygehusene løbende sikrer ibrugtagning af nye behandlingsmetoder og medicinske præparater mv. Med henblik på at udvikle og sikre stadigt mere hensigtsmæssige incitamenter for medarbejdere og ledelser i Regionen, justeres Regionens takststyringsmodel, så den fremmer incitamenter til at fastholde korte ventetider for patienter, samtidig med, at modellen nødvendigvis må afstemmes med de skærpede økonomiske vilkår. En konkret opgave bliver at sikre, at så mange nordjyder som muligt tilbydes et egentligt behandlingstilbud på et af Regionens egne sygehuse. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, søges der tilvejebragt et nødvendigt antal samarbejdsaftaler med eksterne parter, der giver mulighed for en stadig forbedret ressourceudnyttelse. Det skal afdækkes, om yderligere ydernumre til praktiserende speciallæger kan erstatte aktivitet på sygehusområdet. Forligspartierne vil sætte fokus på, at medarbejdernes viden og erfaringer i videst mulig omfang anvendes i sikringen af en effektiv drift. Alle gode ideer skal op på bordet hvad enten der er tale om forslag til udviklingsinitiativer eller besparelser. Der oprettes en digital forslagskasse, hvor medarbejderne får mulighed for at fremsende forslag til Regionens direktion. IT- udviklingen Region Nordjylland ønsker at få størst mulig nytteværdi af allerede foretagne investeringer, og derfor fastholder vi et fokus på vigtigheden af at udnytte de teknologiske muligheder som løftestang til den fortsatte effektivisering i driften på Regionens sygehuse og øvrige institutioner. Videreudvikling, fuld udbredelse og anvendelse af it-systemerne på Sundhedsområdet udspringer af såvel politiske og kliniske prioriteter, hvor det gode patientforløb (f.eks. forskellige pakkeforløb, og sammenhæng på tværs af myndigheder), og effektivisering af arbejdsgange er vigtige pejlemærker for Regionens it-systemer. Konkret skal der søges effektiviseringer gennem de teknologiske muligheder for distancesamarbejde. Der er fokus på at skabe sammenhængende digitale arbejdsgange for derved på én gang at tilvejebringe produktivitetsfremmende løsninger og højne kvaliteten. Denne strategi prioriteres også højt i I 2011 er der følgende hovedtemaer for Regionens it-fokus: Effektiv udnyttelse af it (nytteværdi af eksisterende systemer og teknologi); gennemførelse og realisering af allerede igangværende projekter; nationalt samarbejde og efterlevelse af Aftale om sundheds-it der er en del af aftale om regionernes økonomi for Det fælles regionale arbejde om at sikre stadig bedre og fælles handlekraftige løsninger, koordineres i Regionernes Sundheds-IT-organisation (RSI). Lindrende behandling og den sidste tid Med budgetterne for 2010 og 2011 afsætter Regionsrådet i alt 10 mio. kr. til at styrke lindrende behandling af uhelbredeligt syge - palliativ behandling - og herunder den sidste tid før døden. Det sker i form af etablering af palliative senge på sygehusene. Regionsrådet prioriterer fortsat områ- 5

6 det og ønsker med budgettet for 2011 desuden at fortsætte udbygningen på hospiceområdet og at udbygge den palliative indsats bredt, således at flest muligt kan få gavn af indsatsen. Planlægningen af et nybyggeri til Hospice Vendsyssel med 6 pladser er i gang. Der visiteres fortsat flere patienter til Regionens to hospicer, end de kan modtage, hvorfor Regionsrådet vil undersøge muligheden for at udvide antallet af pladser på Hospice Vendsyssel fra 6 til 9. Udvidelsen realiseres i forbindelse med ibrugtagningen af det nybyggede hospice i 2012, idet en udvidelse i de nuværende fysiske rammer ikke umiddelbart er mulig. Uanset at der er behov for at udbygge hospicekapaciteten, ønsker de fleste uhelbredelige syge at dø i eget hjem, hvis de kan få den nødvendige hjælp og støtte. Det kræver en styrket palliativ behandling på alle niveauer - hos de praktiserende læger, i kommunerne og på sygehusafdelingerne - og samarbejde mellem de forskellige parter. Krumtappen i at udbrede den nødvendige viden og i samarbejdet i øvrigt er de palliative teams, som er regionale, tværfaglige enheder med særlig kompetence inden for det palliative, og som på nuværende tidspunkt er etableret i Aalborg, Thisted og Frederikshavn. Der etableres derfor yderligere et team i Himmerland og afsættes midler til at styrke de øvrige teams. Endvidere tilvejebringes et grundlag for yderligere palliation og andre tiltag, som Regionen kan iværksætte, hvis der tilføres midler i forbindelse med den kommende Kræftplan III eller tilsvarende. Der afsættes i alt 2 mio. kr. til at styrke den palliative indsats. Lettere adgang til Psykiatrien For den akutte psykiatriske patient tages der initiativ til, at tilgængeligheden af den psykiatriske skadestue stadig øges. Konkret ved at der indføres en døgnåben telefonrådgivning, med en sygeplejerskebemandet, døgnåben rådgivningsfunktion (mulighed for personligt fremmøde). Dette skal sikre, at alle kan komme i kontakt med Psykiatrien døgnet rundt. I sundhedsaftaleregi arbejdes med initiativer i forhold til at afstemme forventninger og skabe kendskab til beredskabet i sekundær sektor, eventuel udvidelse af henvisningsberettigede. En udvidet rådgivningsfunktion, kombineret med flere henvisningsberettigede, vil betyde et øget bemandingsbehov i skadestuen. Forstærket indsats indenfor Børne- og Ungdomspsykiatrien Desværre er en række af Regionens børn og unge i en situation, hvor det er nødvendigt at få hjælp fra Børne- og Ungdomspsykiatrien til at komme videre i tilværelsen. For at sikre netop denne gruppe rimelige vilkår vil forligsparterne sikre ressourcer til et løft af området. Dette løft vil samtidig skabe mulighed for at frigøre eksisterende ressourcer til der kan etableres et ADHD-kompetencecenter. Indsatsen på ADHD-området har været et centralt område i Psykiatrien indenfor de seneste år. Praksisområdet Praksisområdet er som udgangspunkt præget af kalkulatoriske udgifter, som Regionen ikke umiddelbart har mulighed for at påvirke. Der ses på langt de fleste områder en vækst i antallet af ydelser, og dermed også i den samlede udgift - på trods af et faldende befolkningstal i Regionen. Der er således en vækst i den enkelte borgers træk på Praksissektorens ydelser. Region Nordjylland har iværksat forskellige indsatser på området: Siden 2007 har Regionen gjort en stor indsats i forhold til rekruttering af speciallæger. Formålet har været at sikre et speciallægetilbud til alle borgere i Regionen. Indsatsen har givet det ønskede re- 6

7 sultat. Der er kommet flere speciallæger til, og samtidig er der gennemført et generationsskifte i flere klinikker i Regionen. Region Nordjylland har siden 2008 indgået en række fastholdelsesaftaler med praktiserende læger. Formålet har været at sikre den nødvendige lægekapacitet inden for almen praksis ved at udskyde en række lukninger af lægepraksis i områder, hvor det ikke har været muligt at rekruttere nye læger. Det er imidlertid væsentligt at sikre, at der også fremadrettet vil være den nødvendige kapacitet i almen praksis. Derfor arbejder Regionen nu på dreje fokus fra fastholdelse til rekruttering og erstatte en meget stor del af den nuværende fastholdelsesindsats med en indsats for at rekruttere nye læger - for eksempel i form af generationsskifteaftaler. Langsigtede perspektiver Nyt Aalborg sygehus Aalborg Sygehus er som Regionens universitetssygehus omdrejningspunktet i det nordjyske sygehusvæsen. Med byggeriet af et nyt sygehus i Aalborg Øst kan ambitionen om at fastholde og udvikle et stærkt universitetssygehus i Region Nordjylland sikres. Region Nordjylland har udarbejdet et samlet og sammenhængende projektforslag, og på det grundlag har Regionen ansøgt Ekspertudvalget om en udvidelse af investeringsrammen fra 3,2 mia. kr. til 5,0 mia. kr. Forslaget rummer på én gang de nødvendige forudsætninger om sengereduktion, aktivitetsstigning, kapacitetsudnyttelse mv. samtidig med, at det giver mulighed for etablering af et fremtidssikret byggeri, der kan fastlægge visionen for det fremtidige universitetssygehus. Regionens ansøgning vurderes i løbet af efteråret Regionen afventer Ekspertpanelets og Regeringens tilbagemelding på den endelige økonomiske ramme, hvorefter der vil være yderligere klarhed over mulighederne for at kunne opfylde ambitionsniveauet for det nye sygehusbyggeri. Langsigtede perspektiver Nyt medicinstudie på Aalborg Universitet Forligspartierne bakker op om den nye lægeuddannelse på Aalborg Universitet, blandt andet ved at sikre at der stilles de nødvendige kliniske pratikpladser til rådighed for bacheloruddannelsen i Hjørring og for kandidatuddannelsen i Aalborg. Et klart signal herom er der til stadighed fortsætter takten med løbende at afsætte yderligere forskningsbevillinger. Som en følge af etableringen af det nye medicinstudie i Aalborg har Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet opsagt det hidtidige samarbejde omkring Århus Universitetshospital med virkning pr. 1. januar Dette forhold - og den konkrete igangsætning af medicinstudiet ved Aalborg Universitet pr. 1. september gør det aktuelt for Region Nordjylland på ny at overveje alle indsatser inden for forskningsområdet med særligt fokus på rekruttering og oprettelse af professorater og lektorater i en ny samarbejdskonstruktion mellem Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Sygehus, Sygehus Vendsyssel og Aalborg Psykiatriske Sygehus. Den nye situation - hvor et samarbejde med Aalborg Universitet er under hastig opbygning, samtidig med at det gode samarbejde skabt på det kliniske niveau omkring de højt specialiserede funktioner søges videreført i en fortsat positiv dialog med Århus Universitet og Region Midtjylland - er en stor og spændende, strategisk udfordring for det nordjyske sygehusvæsen. For Region Nordjylland og Aalborg Universitet er det afgørende, at et kommende samarbejde om et nyt Aalborg Universitetssygehus bidrager til at opretholde og videreudvikle de højtspecialiserede funktioner på Aalborg Sygehus. Samtidigt skal der arbejdes målrettet med at etablere flere stærke 7

8 forskningsmiljøer på Aalborg Sygehus. Stærke forskningsmiljøer tiltrækker kvalificerede forskningsmedarbejdere og øger sandsynligheden for eksterne bevillinger. Region Nordjyllands størrelse og rekrutteringsmuligheder taler for nødvendigheden af, at der i de kommende år allokeres midler til området. Med henblik på at understøtte den videre udvikling afsættes der yderligere 5 mio. kr. til området Anlægsområdet for Region Nordjylland I 2011 er anlægsbudgettet præget af byggerierne af Fælles Akut Modtagelser i Hjørring og Thisted, samt modtageafsnit i Hobro. Disse byggerier skal alle medvirke til at sikre en hurtigere diagnostik og dermed en hurtigere behandling af den akut syge borger. Der er også sat betydelige beløb af til udbygninger, herunder Fælles Akut Modtagelse og kræftbehandlingsfunktionerne på Aalborg Sygehus. Disse nødvendige byggerier skal sikre, at Aalborg Sygehus også kan levere behandling af høj kvalitet i acceptable omgivelser, indtil det nye sygehus står klar. Byggerierne til forbedring af de akutte tilbud på sygehusene giver et begrænset råderum til øvrige projekter i de kommende par år. Denne periode skal dog aktivt bruges til at genoverveje de langsigtede bygningsperspektiver på sygehusene. Eksempelvis kan nævnes næste byggeafsnit Hjørring, hvor plangrundlaget bør opdateres, så Regionsrådet er klædt godt på til næste runde af væsentlige byggebeslutninger. Den Udviklende Arbejdsplads Den økonomiske situation forudsætter, at vi gentænker projektet omkring De bedste Arbejdspladser og fokuserer det yderligere. Dette sker under overskriften Den udviklende arbejdsplads". Den Udviklende Arbejdsplads er således den samlende betegnelse for Region Nordjyllands HRstrategiske indsatser på personaleområdet. Den Udviklende Arbejdsplads har ti indsatsområder, som skal understøtte fastholdelse, rekruttering og kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Ved at samle indsatserne under ét, arbejder vi synligt og målrettet med at gøre Region Nordjylland til en attraktiv, udviklende og rummelig arbejdsplads. Med Den Udviklende Arbejdsplads søger forligspartierne hele tiden at tænke nyt og anderledes med henblik på mere effektive løsninger. Den Udviklende Arbejdsplads vil derfor i 2011 have et særligt fokus på opgaveflytning, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidstilrettelæggelse, så opgaverne løses med en effektiv anvendelse af medarbejdernes ressourcer og kompetencer. Tilrettelæggelsen af arbejdet skal samtidig ske under hensyn til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. I vores arbejde skal vi også sikre videnspredning, hvor vi lærer af hinanden og fremskynder spredning og implementering af ny viden og god praksis. Eksempler herpå er det pågående arbejde i Sygehus Vendsyssel og udbredelsen af serviceassistentuddannelsen på Sygehus Thy/Mors. Endvidere skal mulighederne for opgaveflytning til jordemødre undersøges nærmere. I 2010 oprettede Region Nordjylland 35 nye lærlinge/praktikpladser for at øge det samlede antal af praktikpladser i Regionen. For at gøre en ekstra indsats for elever inden for Regionens opgaveområder, vil Regionen i fremtiden stille krav om lærlinge-/praktikpladser i tilknytning til udbud af større regionale opgaver. Omfanget af de sociale hensyn skal stå mål med omfanget af den pågældende opgave, der udbydes. Samlet set er der tale om en konsolidering af HR-området. Det skal ses i lyset af den forbedrede rekrutteringssituation, som blandt andet viser sig ved det store indtag af social og sundhedsassistenter med deraf følgende merudgifter. 8

9 Dialog med kommunerne Regionen har i den løbende dialog med kommunerne hele tiden fokus på at finde løsninger, der sikrer, at antallet af færdigbehandlede patienter (særligt i Psykiatrien) optager så få sengepladser som muligt. Det er en forudsætning for at opretholde en høj behandlingskapacitet, hvor sengepladserne alene anvendes til dem med et behandlingsbehov. Der skal ligeledes arbejdes på at sikre hensigtsmæssige aftaler om behandling og pleje af patienter/borgere, der behandles i eget hjem. Udkørende blodprøvetagning Med udsigten til fortsat rekrutteringsudfordringer på almenlægeområdet, er der således udsigt til at særligt yderområderne kan blive hårdest ramt af lægemangel. En af konsekvenserne heraf er, at opretholdelse af selv meget enkle opgaver bliver ekstra ressourcekrævende. Blandt andet kan det medføre særligt lange afstande og transporttider i forbindelse med blodprøvetagninger, der siden skal sendes til regionens sygehuslaboratorier. Til at imødegå denne udvikling undersøges, om der i yderområder kan oprettes særlige udkørende laboratoriefunktioner med henblik på at sikre serviceniveau til at matche tættere befolkede områder, samt at sikre og fastholde kvaliteten af de fremsendte prøver til laboratorieenhederne. Det skal derfor undersøges, om der er basis for oprettelse og drift af fælles kommunalt/regionalt finansierede ordninger. En særlig økonomisk udfordring Den økonomiske ramme, der stilles til rådighed for Region Nordjylland i 2011, tegner et billede af en meget svær situation, der tvinger Regionsrådet til at gennemføre meget betydelige besparelser for at finde midler til blot de strengt nødvendige økonomiske vækstområder. Alle driftsinstitutioner pålægges en rammebesparelse på 90 mio. kr., samtidig med at ambitionsniveauerne på udvalgte områder justeres. Forligspartierne forudsætter, at rammebesparelsen tilvejebringes gennem: - bedre arbejdstilrettelæggelse - daglig driftsoptimering med henblik på flere behandlinger indenfor den samme tid - opgaveflytninger mellem faggrupperne - omlægning af behandlingsforløb fra stationær til ambulant behandling - afvikling af overflødige undersøgelser og kontroller - anvendelse af ny arbejdskraftbesparende teknologi - yderligere standardisering af indkøb og logistik i forbindelse med indkøb - nedbringelse af energiforbruget gennem energibesparende foranstaltninger. - fokus på hensigtsmæssig medicinordinering. I løbet af 2011 skal der løbende ske status og afrapportering vedrørende de ovenstående emner. For at sikre økonomisk balance er Regionen ud over denne omfattende rammebesparelse - nødsaget til at realisere strukturelle besparelser. I bilag 1 er der nærmere gjort rede for reduktionselementerne. Ud over rammebesparelser og strukturbesparelser vil Regionen også arbejde med at skabe en bedre økonomisk udnyttelse af Regionens behandlingstilbud. En oplysningskampagne skal tilskynde nordjyderne til i højere grad at anvende de tilgængelige daglige praksistilbud og de akutte tilbud på den rigtige måde. Det gælder særligt brug af lægevag- 9

10 ten som af skadestuen, når uheldet er ude. Borgerne skal således oplyses om Regionens forskellige tilbud, og hvornår de enkelte tilbud gør bedst gavn. Herudover skal en stadig bedre udnyttelse af den tilgængelige sygehuskapacitet sikre, at flere nordjyder behandles på Regionens egne sygehuse. Det forudsættes, at produktivitetskravet også gælder hospice-området, svarende til ca. 0,6 mio. kr. 4. Regional Udvikling På det regionale udviklingsområde søger Regionen hele tiden at arbejde for et stærkt og fremtidssikret Nordjylland. For at forstærke denne udvikling søges der i 2011 og årene fremover iværksat en særlig indsats vedrørende de følgende områder. Region Nordjylland som Danmarks første klimaregion I den kommende budgetperiode øges indsatsen på energi- og klimaområdet i Region Nordjylland. Region Nordjylland vil som den første region i Danmark både indgå aftale på nationalt niveau -med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og på EU-niveau via Covenant of Mayors - om at blive Klimaregion. Aftalerne indebærer bl.a., at Regionen forpligter sig til årligt at nedbringe sin CO2- udledning med 2 % via en systematisk indsats omkring energirenovering, transportoptimering og ressourceforbrug. Den systematiske indsats vil ud over at reducere CO2-udledningen også medføre driftsbesparelser i sektorerne. Som en del af aftalen vil der blive planlagt og gennemført andre regionalt udviklende indsatser omkring en mere klimavenlig udvikling. Det kan eksempelvis være gennem målrettede uddannelsesindsatser, ændringer i den kollektive trafik, nye metoder i jordforureningsbekæmpelsen og samarbejder med de nordjyske kommuner om klimatilpasninger. Der vil blive udarbejdet en årlig handlingsplan for konkrete indsatser, som bl.a. vil involvere samarbejde med Vækstforum. Satsningen er i tråd med Vækstforums nye erhvervsudviklingsstrategi , hvor energiteknologi er medtaget som en af tre frontteknologier. Indsatsen finansieres som udgangspunkt inden for sektorernes eksisterende økonomiske rammer, men der afsættes ekstraordinært 1 mio. kr. i 2011 til bistand omkring udarbejdelse af CO2- regnskab, strategi og handlingsplan. Fremme af alternative energiformer bølgeteknologi I forlængelse af aftalen om Nordjylland som klimaregion ønsker Regionsrådet at fremme projekter, der reducerer CO2-udledningen. Sammenholdt med at Vækstforum netop har vedtaget en ny erhvervsudviklingsstrategi for perioden , hvori nye energiformer- og teknologier indgår som en særlig fokusering, ønsker Regionsrådet derfor sammen med Vækstforum at styrke udviklingen af bølgeenergi, som er en af de senest tilkomne, men meget lovende, alternative energiformer i regionen. Konkret ønsker Regionsrådet at bidrage til, at det nyetablere bølgeenergicenter i Hanstholm, Danwec, kan gennemføre nødvendige udviklingsaktiviteter, herunder tiltrække national og international finansiering til gennemførelse af nødvendige pilotprojekter. Der afsættes ekstraordinært 1 mio. kr. i 2011 under de regionale udviklingsmidler til - i samarbejde med Vækstforum - at gennemføre nødvendige planlægnings- og udviklingsaktiviteter, som kan vise vejen for bølgeenergi i Nordjylland. Styrket erhvervsudvikling gennem sundhedsinnovation Region Nordjylland har allerede med Idéklinikken på Aalborg Sygehus sat fokus på sundhedsinnovation. I det kommende år intensiveres indsatsen omkring sammenhæng mellem erhvervsudvikling og sundhedsinnovation til gavn for både patienter, medarbejdere og nordjysk erhvervsliv. 10

11 Målet er at blive endnu bedre til at udnytte viden og idéer i organisationen, at sikre at der arbejdes systematisk og effektivt med at opfange og udvikle de gode idéer, og ikke mindst implementere og udbrede dem bredt på tværs af sygehuse og sektorer. Dette sker både som en del af den løbende effektivisering og det øgede fokus på gode og effektive patientforløb, og helt særligt i forbindelse med byggeri af det nye sygehus i Aalborg. Indsatsen finansieres som udgangspunkt inden for eksisterende økonomiske rammer, men der afsættes i 2011 ekstraordinært 1 mio. kr. til diverse undersøgelser i forbindelse med etablering af en tænketank, der skal identificere og muliggøre nye innovative løsninger, blandt andet via offentlig-privat partnerskab og samarbejde, og om nødvendigt bruge udfordringsretten for at sikre realiseringen af konkrete initiativer - fra ide til salgbart produkt. Arbejdet ses samtidig som en del af forberedelsen af den næste Regionale Udviklingsplan. Konkrete udviklingsprojekter der følger af tænketankens arbejde søges efterfølgende finansieret af Vækstforum og sygehussektoren i samarbejde med erhvervslivet. Styrkelse af fødevareerhvervet øget brug af nordjyske råvarer Sammenhængen mellem fødevareudvikling og turisme spiller en central rolle i den Regionale Udviklingsplan. En forudsætning for tiltag på området har været, at specielt fødevareområdet blev bedre gearet til samarbejde gennem en tydelig organisation. Med det seneste års klyngedannelse på fødevareområdet, konkret etableringen af den samlende organisation Spis Nord som udførende enhed samt etableringen af Fødevarevisionsenheden som nordjysk tænketank, er der skabt et godt udgangspunkt for en forstærket indsats og et øget samarbejde. Der afsættes ekstraordinært 2,5 mio. kr. i 2011 under de regionale udviklingsmidler til - i samarbejde med Vækstforum at skabe nye og opmærksomhedsskabende initiativer og events for at sikre og fremme brugen af nordjyske råvarer og specialiteter. Endnu bedre forhold for den regionale kollektive trafik Regionsrådet har med styrkelsen af X-Bus konceptet allerede tidligere satset offensivt på den kollektive trafik og en god regional infrastruktur. Med henblik på at bedre sammenhængskraften i regionen, afsættes ekstraordinært 1 mio. kr. til, i samarbejde med NT, at sikre den bedst opnåelige kollektive infrastruktur i forbindelse med indfasningen af sidste del af den kollektive trafikplan i den sydlige del af regionen. Hurtigere kortlægning af forurenede grunde Med vedtagelse af Strategiplan 2009 for jordforureningsområdet er der sat fokus på kortlægningen af lokaliteter, der er omfattet af den offentlige indsats, dvs. indsats vedr. boliggrunde og lokaliteter, der ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. Perioden for indsatsen er 4 år, sådan at kortlægningen forventes afsluttet i Den samlede kortlægningsopgave, der også omfatter lokaliteter udenfor offentlig indsats, forventes afsluttet i Kortlægningen sker i en sammenhæng, hvor afklaring af eksisterende lokaliteter (ca uafklarede) sker samtidig med, at der indsamles oplysninger om nyere mulige forureninger på lokaliteter, der har været i drift efter , hvor den hidtidige kortlægning blev afsluttet. Kortlægningsopgaven danner grundlag for den videre indsats med forureningsundersøgelser og afværgetiltag. En forstærket indsats på området muliggør, at der kan behandles et større antal sager i 2011 og dermed vil det kunne afkorte tidsforløbet for afklaring af, hvilke lokaliteter der skal kortlægges efter 11

12 reglerne i jordforureningsloven. Til formålet afsættes der ekstraordinært 2 mio. kr. til nødvendige konsulentomkostninger og til opfølgende administrativ indsats i Specialsektoren I dag stilles der andre krav til boligstandarden, end det var tilfældet, da en række af regionens boformer til handicappede og psykisk syge blev bygget. Det betyder blandt andet, at en række af de borgere, der lever kortere eller længere tid på et af Specialsektorens tilbud, må tage til takke med et-værelses boliger uden køkkenfaciliteter, og at enkelte deler bad og toilet med andre beboere. Forligspartierne lægger vægt på, at Regionen kan tilbyde tidssvarende boliger til de mennesker, der har behov for regionens sociale tilbud. Derfor afsættes der over de næste 4 år 375 mio. kr. til byggeprojekter, der skal forbedre boligerne, således at der skabes gode forhold for beboerne, og så rammerne i højere grad understøtter den faglige indsats. Midlerne skal også muliggøre nødvendigt nybyggeri til de mest udfordrende psykiatriske klienter. Investeringerne finansieres ved lånoptagelse og afskrives via taksterne. Der vil blive lagt vægt på, at de enkelte projekter tilrettelægges på en måde, så de kun medfører beskedne takststigninger. 6. Fælles områder Fælles for hele Regionen er en række konkrete områder, der påvirker hele Regionens drift og udvikling. Det administrative serviceeftersyn Det administrative serviceeftersyn peger overordnet på, at Regionen har en god og velfungerende administration, som i sin grundopbygning bør bevares. Der bør dog ske en række mindre tilpasninger, der skal ses i lyset af de mange forandringer siden regionsdannelsen. De første år af regionsdannelsen har været en betydelig administrativ udfordring. Sammenholdt med, at ambitionerne på alle områder skal tilpasses, har serviceeftersynet også haft til formål at pege på steder, hvor organisatoriske ændringer kan medføre besparelser. Derfor skal konsekvenserne i det administrative serviceeftersyn ses i forlængelse af evalueringen af den samlede ledelsesstruktur på Sundhedsområdet. I alt forventes det muligt at realisere 8 % besparelse på den samlede administration, svarende til 60 stillinger eller ca. 30 mio. kr. De 8 % skal realiseres gradvist i perioden 2011 og 2012, med henholdsvis 20 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i Besparelsen tager højde for, at hele trepartsaftalen udløber ved udgangen af Det sikres, at besparelsens udmøntning balancerer forholdet mellem sygehuse og fællesadministration samt ledere og medarbejdere. Det er en klar forventning, at tilpasningen kan ske ved naturlig afgang/rotation. Konkurrenceudsættelse Forligspartierne vil have fokus på mulighederne for at konkurrenceudsætte dele af Regionens opgaveløsning, herunder servicefunktioner. Nationale indkøbsaftaler og bedre logistik Regionerne vil i den overordnede strategi for indkøbsfunktionen sikre en langsigtet gevinst ved fællesindkøb og logistikder skal i de kommende år etableres en logistikstruktur, der bl.a. sigter på at optimere lagerfunktionen, forsyningsenhederne og de interne varestrømme. Målsæt- 12

13 ningen for dette arbejde er at procesoptimere så kapitalbindingen bliver så lav som muligt og frigøre kliniske ressourcer. I 2011 gennemføres en særlig analyse af varekøbsforsyningen. Indtægter og udgifter i balance Forligspartierne har i denne aftale bestræbt sig på at lave en aftale, der er baseret på sunde økonomiske principper. Kort sagt skal der være finansiel dækning for alle Regionens udgifter. Det betyder der indenfor den finansielle ramme er afsat midler til Regionens nettorenteudgifter, uagtet at dette ikke er strengt nødvendigt, jævnfør de økonomiske forudsætninger i økonomiaftalen. Optagelse af lån til refinansiering af afdrag I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen er der afsat en låneramme til refinansiering af afdrag på gammel gæld. Region Nordjyllands økonomi for 2011 er så presset at forligspartierne er enige om at ansøge om mulighed for at optage lån på 74 mio. kr. til refinansiering af afdrag på gamle lån. Henstand vedrørende gammel gæld Regnskabsresultaterne for 2009 viste, at sygehuse/sektorerne samlet havde et merforbrug på 69,9 mio. kr., der efter de almindelige bevillingsregler er overført til I 2010 vurderes Regionsrådet at den økonomiske situation var så presset, at sygehusenes arbejde med at sikre budgetoverholdelse vil være så betragtelig, at der ikke kunne forventes afdrag på den interne gæld. I 2011 aftales endnu et års henstand, med henblik på afdrag på gælden, det henset til de betydelige aktivitetskrav og særlige indsatser i øvrigt. Salg af bygninger Administrationen gennemfører en fornyet gennemgang af Regionens bygningsmasse, med henblik på frasag af den del af bygningsmassen, der ikke indgår i de langsigtede planer for Regionens drift. Ændret organisatorisk tilknytning af Rehabiliteringscenter for flygtninge Regionen vil igangsætte et udredningsarbejde omkring den fremtidige organisatoriske tilknytning af Rehabiliteringscenter for flygtninge. Fra Kontrakt til Handlingsplan Der har fra Regionens start i 2007 eksisteret et kontraktkoncept for sygehuse og sektorer i Region Nordjylland som kombinerer de helt overordnede strategier og helt konkrete måltal. Der søges tilvejebragt et revideret koncept hvor der fokuseres mere på de strategiske udfordringer for driftsområderne, frem for fokus på de helt konkrete måltal. I forhold til tidligere, hvor kontrakterne kun har indeholdt sygehuse og sektorers mål er det forventning at de nye handleplaner udover sygehusene også kan/skal indeholde Praksissektoren, Specialsektoren og Regional Udvikling. 13

14

15 Bilag 1 Reduktioner i sundhedsbudgettet 2011 Nærværende budget gør det nødvendigt at realisere et samlet sparekatalog på 227 mio.kr. Det er et sparekrav der er så omfattende, at det nødvendiggør at der implementeres en lang række drastiske konsekvenser. Aktiv hjemtagelse strategi 40 mio. kr. Der iværksættes skærpede procedurer, der sikre endnu flere nordjyder tilbydes behandling på et af regionens egne sygehuse, frem for sygehuse i andre regioner og på privat sygehuse. Dette kan ske ved at få opprioriteret forundersøgelser, for dermed i eget regi at få afklaret det videre patientforløb. Endvidere skal en fortsat skærpet fælles visitation sikre maksimale udnyttelse af eventuel ledig kapacitet internt i regionen. De foreløbige erfaringer fra egentlig udbud af konkrete patientbehandlinger viser mulighed for at opnå ganske betydelige besparelser på prisen for den enkelte behandling. Denne strategi fortsættes i Praksissektoren 40 mio. kr. På praksisområdet betales de praktiserende læger i øjeblikket for at løse opgaver, der ikke følger direkte af overenskomsten. I forhold til dette er der derfor indgået flere 2 aftaler. De store poster på dette område er centrifugering af blodprøver i klinikken og aftaler der understøtter rekruttering og fastholdelse. Aftalen om centrifugering af blodprøver vil kunne opsiges, men det vil kræve at laboratorierne begynder at afhente blodprøverne to gange hos de praktiserende læger (etablering af afhentningsordning). Opsigelse af aftaler om rekruttering og fastholdelse forventes at ville påvirke lægedækningen i regionen. På speciallægeområdet er der indgået en række 3 aftaler som skal sikre rekruttering og fastholdelse. Der er blandt andet indgået aftaler om forhøjelse af knækgrænser samt aftaler om særlige ydelser der kan laves i praksis. Disse aftaler vil kunne opsiges. Opsigelse vurderes dog i høj grad at flytte aktiviteten til speciallæger i andre regioner, privatsygehuse eller egne sygehus. En fortsættelse af den nuværende satsning på speciallægeområdet vurderes at medføre en ikke ubetydelig vækst. Generelt på praksisområdet ses en vækst i antallet af ydelser. På almen praksis området har Region Nordjylland det næsthøjeste forbrug af ydelser pr. indbygger. Herunder ses en stor vækst i antallet af laboratorieydelser herunder blandt andet analyser om D-vitaminmangel. Denne vækst ses samtidig med et faldende antal praktiserende læger i regionen. Der kan laves en indsats i forhold til såvel borgernes som lægernes adfærd. I forhold til borgernes adfærd kunne igangsættes en kampagne for rigtig brug af praktiserende læger. Tilpasning af ambitionsniveau på tidligere fælles indsatsområder 7 mio. kr. Den økonomiske situation er en stor udfordring for os alle, derfor opretholdes regionens visioner om De bedste arbejdspladser. Projektet afstemmes dog således det mere målrettet arbejder med opgaveflytning, arbejdstilrettelæggelse og arbejdstidstilrettelæggelse, end vi har gjort tidligere. Det betyder de særlige rekrutteringstiltag, der er gjort de seneste år justeres til at afspejle den faktiske rekrutteringsmæssige situation. Administrativt serviceeftersyn 21 mio. kr. I økonomiaftalen peges på mulighed for administrative rationaliseringer. Dette er et element som Region Nordjylland allerede har overvejet, idet det der allerede er igangsat serviceeftersyn af den 15

16 samlede nordjyske administration. Den samlede administration har haft betydelige opgaver med at få skabt sikker drift om regionens virke i de første år. Det vurderes dog nu muligt at realisere et samlet potentiale på 60 stillinger, svarende til godt 30 mio. kr. over en 2-årig periode. Rationaliseringspotentiale skal desuden tage højde for at de centralt afsatte 3-partsmidler udløber ved udgangen af Rammebesparelse 90 mio. kr. Til sikring af en stadig forbedret effektiv drift vil der være en række områder, hvor et besparelsespotentiale alene kan tilvejebringes, når der er et detaljeret kendskab til de enkelte driftsmønstre rundt om i regionen. En rammebesparelse på 1 % svarer til 58 mio. kr., når der er taget hensyn til en administrativ besparelse håndteres separat. Ved siden af dette skal der dog samtidig peges på en række områder hvor sygehuse og sektorer bør fokusere, for at få tilvejebragt egentlige besparelser. Det drejer sig om: Forbedret arbejdstilrettelæggelse I det løbende arbejde, med at sikre en stadig mere hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse byder 2011 på en særlig udfordring, nemlig at få det optimale ud af anvendelse af IT-udstyr til digital diktering, samt udbredelsen af distrancearbejde. Systemet indfases løbende i 2010 og Hertil kommer den kontinuerlige opgave med at sikre den bedste arbejdstilrettelæggelse, samt minimere omkostninger til vikarer mv. Som tidligere beskrevet er en af konsolideringsopgaverne under De Bedste Arbejdspladser, at sikre en fortsat hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de respektive kvalificerede faggrupper til den enkelte opgave. Daglig driftsoptimering Der er fokus på at sikre forbedret udnyttelse af det daglige behandlingsapparat. Energibesparende foranstaltninger En del af Regionens fokus på klima og energi området giver også helt konkrete besparelses elementer, idet projektet giver mulighed for anvendelse af forbedrede og mere miljøvenlige energikilder en lang række steder på sygehusene. Hvilket igen vil kunne aflæses i mindre udgifter på energi regningen. Den rigtige behandling Gennem de senere års meget udviklende arbejde med pakkeforløb for mange sygdomsområder, bør der løbende ske en faglig kritisk vurdering af om antallet af kontrolbesøg også står mål med den senest kendte viden. Ligesom en del af produktivitetskravet bør imødekommes ved kontinuerlig af søge en så smidig og hurtigt behandlingsforløb som muligt for patienten, herunder at alt relevant behandling omlæges fra stationær til ambulant behandling. Den nødvendige Rekrutteringsindsats I de senere år har regionen anvendt meget betydelige ressourcer på at rekruttere personale til sygehusene, for at kunne levere den nødvendige aktivitet. Det er glædeligt at rekrutteringssituationen for regionen generelt betydeligt forbedret over den seneste tid. Primært fordi det giver en mere fast personalestab og dermed et generelt 16

17 højere niveau. Sekundært kan regionen glæde sig over de midler der kan spares på rekrutteringsområdet. Oplevet serviceniveau Når hele regionen skal realisere besparelser kan det ikke undgås at patienter og pårørende kan mærke dette på den oplevede service undt i hele regionen. Det er dog vigtigt at slå fast at regionen på ingen måde ønsker at gå på kompromis med fagligheden i den primære behandling. Fokus på medicinordination Den markant vækst i nye dyre medicinske præparater betyder, der bør sættes fokus på en fælles indsats for at nedbringe udgifterne til medicin. Tiltag der bør sikre et så rationel forbrugsmønster internt på sygehusene som ved overgang til sygesikringsmedicin. Mødeafholdelse Der sættes fokus på at reducere ressourceforbruget i forbindelse med mødeafholdelse. Heri indgår, at flere møder med fordel kan afholdes som videomøder, hvorved der spares både tid og transportudgifter. Strukturpulje 15 mio. kr. Det er nødvendigt at iværksætte en egentlig analyse af hvilke konkrete strukturomlægninger, der kan bidrage til den samlede finansiering. Der er enighed om at undersøge følgende områder nærmere: Røntgen i Brønderslev (0,45 mio. kr.) Omdanne kirurgien i Hobro til elektivt center, (6,0 mio. kr.) Etablering af 5-døgnsafsnit i henholdsvis afdeling Nord og Syd, Psykiatrien (3,5 mio. kr.) Småskadefunktion i Frederikshavn (0,85 mio. kr.) Anæstesi i Dronninglund (vurderes på længere sigt) Sengereduktioner alternativ til rammebesparelser (5 mio. kr.) Der fremlægges efterfølgende en samlet plan for ovenstående. Konkrete finansieringselementer 13,6 mio. kr. Leasing, forskydning i afdrag 10 mio. kr. Betalingsforskydning mellem budgetår Regionsrådet version mio. kr. Med henblik på at sikre såvel effektiv drift, samt signalværdi om at anvende teknologisk tidssvarende løsninger, er forligspartierne enige om, at materiale til Regionsrådets forskellige mødeaktiviteter nu håndteres digitalt. Ligesom der søges reduktion på kursusforbruget. Pulje til behandlingskapacitet 2 mio. kr. Ventetidsgarantipulje på Psykiatriområdet Produktivitetskrav på Hospice 2% - 0,6 mio. kr. Hospice sidestilles dermed med det øvrige sygehusvæsen i forhold til produktivitetskrav. 17

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021.

Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar december 2021. Konstitueringsaftale i Region Nordjylland for valgperioden 1. januar 2018 31. december 2021. Der er den 22. november 2017 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne: Socialdemokratiet, SF Socialistisk

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark

Budgetaftalen 2013. Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budgetaftalen 2013 Årsmødet 19.-20. november 2012 På Hotel Maribo Søpark Budget 2013 Nu runder budgettet i Region Sjælland 17 mia. kr. Budgetloven indebærer sanktioner ved mer-og mindre forbrug. Ikke samme

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen

Sparekatalog. DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Sparekatalog DKS 12. maj 2015 Konst. koncerndirektør Christian Boel og vicedirektør Kjeld Martinussen Baggrunden for sparemål 2016-2019 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

- uddannelse - udvikling - samarbejde

- uddannelse - udvikling - samarbejde Vision Nyt OUH Mennesket først Gennem - forskning - uddannelse - udvikling - samarbejde Visionen bygger på et overordnet fokus på mennesket/patienten. Mennesket først Hospitalets fokus skal være bredere

Læs mere

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde

Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde Rehabiliteringsstrategi på det regionale socialområde 2015-2017 regionsyddanmark.dk Hvorfor en rehabiliteringsstrategi? I Region Syddanmark ønsker vi at give borgerne mulighed for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sygehusinvesteringer. Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sygehusinvesteringer Ved chefkonsulent Hanne Agerbak, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Historik I Kommunalreformen 2007 5 regioner og flere muskler til Sundhedsstyrelsen Arbejdet med specialeplanen i

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

vi bygger på faglighed & fællesskab

vi bygger på faglighed & fællesskab Strategiske mål 2011 sygehus sønderjylland vi bygger på faglighed & fællesskab Sygehus Sønderjylland vil i alle sammenhænge levere kvalitet døgnet rundt. Sygehuset har derfor udarbejdet en strategiplan

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Resultatet af økonomiaftalen 2010.

Resultatet af økonomiaftalen 2010. Resultatet af økonomiaftalen 2010. Bo Johansen www.regionmidtjylland.dk Økonomiaftalen 2010 Driftsbudget 2010: Regulering 2009 forudsætninger RM Realvækst 2010 forudsætninger RM Sammenfatning 2010 og handlemuligheder.

Læs mere

DRG konferencen Kommunal medfinansiering

DRG konferencen Kommunal medfinansiering DRG konferencen 2013 Kommunal medfinansiering -Hvordan er det at arbejde med et område, som vi har beskeden indflydelse på? Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Generelt om

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland.

SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012. Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland. SJÆLLAND -. - vi et ';'-Jf a} Budgetaftale 2012 Følgende parter er enige bm nedenstående aftale for budget 2012 for Region Sjælland Side 1 Budgetaftale 2012 Værdi for borgeren - investeringer i fremtiden

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen

Et sammenhængende sundhedsvæsen Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling. Et sammenhængende sundhedsvæsen Civilsamfund Sygehuse Arbejdsmarked Privatklinik Borger/ patient Kommuner Praksissektoren Sundhedshuse De store udfordringer på sundhedsområdet

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere