RICEM-PRINCIPPET SOM BEHANDLINGSTILAG TIL AKUTTE LATERALE ANKELDISTORSIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RICEM-PRINCIPPET SOM BEHANDLINGSTILAG TIL AKUTTE LATERALE ANKELDISTORSIONER"

Transkript

1 RICEM-PRINCIPPET SOM BEHANDLINGSTILAG TIL AKUTTE LATERALE ANKELDISTORSIONER Hamed Rahmani FH85 Michelle Knudsen FH85 D. 10. Juni 2016 VIA University College, Campus Holstebro Fysioterapeutuddannelsen Bachelorprojekt Litteraturstudie Vejledere: Rune Eie & Søren Mose Antal anslag: inkl. mellemrum Denne opgave er udarbejdet af studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den er udtryk for forfatterens egne synspunkter, der ikke nødvendigvis falder sammen med Fysioterapeutuddannelsens. Denne opgave - eller dele heraf - må kun offentliggøres med forfatterens tilladelse.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUME ABSTRACT BAGGRUND FOR EMNEVALG PROBLEMFORMULERING BEGREBSDEFINITIONER VIDENSKABSTEORI DESIGN TEORI INFLAMMATION & VÆVSHELING RICEM-PRINCIPPET METODE SYSTEMATISK SØGNING VALG AF DATABASER COCHRANE LIBRARY PEDRO PUBMED SPORTSDISCUS REHABILITATION & SPORTS MEDICINE SOURCE ACADEMIC SEARCH PREMIER SØGEPERIODE SØGESTRATEGI PUBMED SØGESTRATEGI EBSCO SØGESTRATEGI PEDRO - SØGESTRATEGI COCHRANE LIBRARY - SØGESTRATEGI KÆDESØGNING SØGESTRATEGI INKLUSIONSKRITERIER & EKSKLUSIONSKRITERIER INKLUSIONSKRITERIER EKSKLUSIONSKRITERIER UDVÆLGELSE AF INKLUDEREDE STUDIER STEP 1 - IDENTIFIKATION STEP 2 - SCREENING STEP 3 - KVALIFIKATION TIL STUDIET STEP 4 - INKLUDERET LITTERATUR PRISMA FLOW CHART PROCES FOR UDVÆLGELSE AF STUDIER VURDERING AF INKLUDEREDE STUDIER STUDIER 1 - WHAT IS THE EVIDENCE FOR REST, ICE, COMPRESSION, AND ELEVATION THERAPY IN THE TREATMENT OF ANKLE SPRAINS IN ADULTS? STUDIE 2 - THE ROLE OF COMPRESSION IN THE MANAGEMENT OF SOFT TISSUE ANKLE INJURIES: A SYSTEMATIC REVIEW... 23

3 9.7.3 STUDIE 3 - ELASTIC STOCKINGS OR TUBIGRIP FOR ANKLE SPRAIN: A RANDOMISED CLINICAL TRIAL STUDIE 4 - COMPRESSION STOCKINGS IN ANKLE SPRAIN: A MULTICENTER RANDOMIZED STUDY STUDIE 5 - CRYOTHERAPY FOR ACUTE ANKLE SPRAINS: A RANDOMISED CONTROLLED STUDY OF TWO DIFFERENT ICING PROTOCOLS STUDIE 6 - COMPARING THE ANTISWELLING AND ANALGESIC EFFECTS OF THREE DIFFERENT ICE PACK THERAPY DURATIONS: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL ON CASES WITH SOFT TISSUE INJURIES STUDIE 7 - ACUTE ANKLE SPRAIN: IS THERE A BEST SUPPORT? STUDIE 8 - EFFECT OF ACCELERATED REHABILITATION ON FUNCTION AFTER ANKLE SPRAIN: RANDOMISED CONTROLLED TRIAL RESULTATER INKLUDEREDE STUDIER RO OG MOBILISERING IS KOMPRESSION ELEVATION DISKUSSION RESULTATER METODE KONKLUSION PERSPEKTIVERING REFERENCELISTE BILAG BILAG I TJEKLISTE TIL LITTERATURSØGNINGER TIL SELVSTÆNDIGE OPGAVER BILAG II SØGELOG FOR PUBMED BILAG III SØGELOG FOR EBSCO-BASERNE BILAG IV SØGELOG FOR PEDRO BILAG V SØGELOG FOR COCHRANE LIBRARY BILAG VI OVERSIGT OVER INKLUDEREDE STUDIER BILAG VII UDFYLDTE TJEKLISTER (CASP) STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE STUDIE

4 1.0 Resume Titel: RICEM-princippet som behandlingstiltag til akutte laterale ankeldistorsioner. Baggrund: Akutte laterale ankeldistorsioner (ALA) er en hyppig skade, som udgør ca. 10 % af alle akutte skader, der behandles på akutafdelingerne. Informationspjecer udleveret på akutafdelingerne vedrørende behandling med RICEM- princippet varierer fra sted til sted, og der synes ikke at findes en entydig anvendelse af RICEM-princippet, som behandling til ALA. Formål: Formålet er at bidrage til at kvalitetssikre behandlingen af ALA med RICEM-princippet ved at undersøge, om det er muligt at finde en entydighed omkring, hvordan RICEM bør anvendes i praksis. Metode: Problemformuleringen belyses gennem et systematisk litteraturstudie. Søgningen struktureres ud fra Kilviks metodebog, litteraturen udvælges ved hjælp af PRISMAs udvælgelsesprocedure, og kvaliteten af inkluderede studier er vurderet efter en tjekliste fra CASP. Konklusion: Den systematiske søgning resulterede i otte inkluderede studier, hvoraf to studier blev ekskluderet grundet metodiske mangler. På baggrund af disse studier konkluderes der, at litteraturen anbefaler mobilisering efter ALA, og at det bør tilpasses den enkelte patient. Dog er det, på baggrund af vores studie, ikke muligt at konkludere, hvornår ro eller mobilisering bør påbegyndes for at opnå den bedste effekt. Den inkluderede litteratur i vores studie anbefaler desuden at anvende is, som behandling til ALA. Dog er det fortsat uklart, præcist hvordan isen bør anvendes i praksis i forhold til varighed m.m. Der observeres dog tendenser til at korte intermitterende behandlinger er effektivt i forhold til at mindske hævelse og smerter efter ALA. Angående kompression findes ingen entydige anbefalinger i litteraturen, og det er uklart hvorvidt kompression har den ønskede effekt. Dog synes elastiske strømper at have en effekt på bevægelighed smerte, funktion, patienttilfredshed samt fysiske og mentale komponenter. I følge et af de inkluderede studier eksisterer der hverken evidens, som understøtter eller afviser brugen af elevation. Det har i vores studie ikke været muligt at finde yderligere studier om elevation, hvorfor der ikke kan konkluderes på effekten heraf. Generelt konkluderes der, at der er behov for større entydighed i litteraturen omkring ALA, for at kunne opstille yderligere anbefalinger til behandlingen. Side 1 af 84

5 2.0 Abstract Title: RICEM as treatment for acute lateral ankle sprains. Background: Acute lateral ankle sprain (ALA) is a very common injury, representing approximately 10 % of the acute injuries treated in emergency rooms. However, information leaflets handed out, regarding treatment with RICEM varies depending on the emergency room, suggesting a lack of consensus about RICEM as treatment for ALA. Objective: The aim of this study is to contribute to assure the quality of ALA treatment with RICEM by examining whether it is possible to find consensus on RICEM application in practice. Method: The research question is examined through a systematic literature study structured according to Kilvik s method book. The literature is selected according to PRISMA s methods, and the quality thereof is evaluated using CASP checklists. Conclusion: The systematic literature search resulted in the inclusion of eight studies, of which two were excluded due to methodical faults. Based on these studies mobilization after ALA is recommended, though, it should be adjusted to patients individually. Additionally, the results of the study do not conclude on when rest or mobilization should be applied in order to achieve the best effect. The included literature also recommends the application of ice as a treatment for ALA. In what way the ice should be applied in practice is, however, not specified regarding duration, etc. Tendencies point towards short intermittent treatments with ice, thereby affecting level of pain and swelling after ALA. Recommendations about the use of compression are not unambiguous in the literature either. The effect of compression is still unclear, however, elastic stockings seem to have an effect on range of motion, pain, patient s satisfaction, etc. No evidence supports or rejects the effects of elevation; neither has it been possible to find further studies attributing to the understanding of elevation as treatment for ALA. Therefore it is not possible to evaluate on the effect thereof. There is generally a lack of consensus in the literature making it problematic to establish additional recommendations about the use of RICEM as treatment for ALA. Side 2 af 84

6 3.0 Baggrund for emnevalg Ankelskader er hyppigt forekommende, og ifølge sundhed.dk (2012) forekommer der over 400 ankelskader pr. dag i Norge. En af de hyppigste ankelskader er akutte laterale ankeldistorsioner (ALA). Skaderne er i ca. 90 % af tilfældene lokaliseret til lateral side og ca. 10 % er lokaliseret til medial side (Sundhed.dk, 2012). Akutte ankeldistorsioner udgør ca. 25 % af alle muskoloskeletale skader i befolkningen og ca. 10 % af alle de akutte skader, der behandles på akutafdelinger (Sundhed.dk, 2012). Mange ankeldistorsioner behandles dog ikke på akutafdelinger, men varetages af patienten (Hansen & Krogsgaard, 2007, s. 521). Fodleddet består af art. Talocruralis, art. Subtalaris, art. Intertarseae og art. Tarsometatarsales. (Bojesen-Møller, 2012, s. 301). Ved ALA er art. Talocruralis og art. Subtalaris involveret. Art. Talocruralis er et ægte sammensat hængselled som tillader plantar- og dorsalfleksion, og art. Subtalaris er et ægte kombineret drejeled, som hovedsageligt tillader eversion og inversion (Ibid.:301). ALA opstår oftest idet foden sættes i jorden, og der sker en overdreven supination af bagfoden, mens crus udadroteres. Oftest vil foden også være plantarflekteret, hvilket betyder at lig. Talofibulare anterius og lig. Calcaneofibular vil være sat maksimalt på stræk, da lig. Talofibulare anterius har til opgave at bremse plantarfleksion (Golanó et al., 2010). Lig. Calcaneofibular vil være sat maximalt på stræk ved en dorsalfleksion og inversion (Rigby et al., 2015). Kombinationen af inversion, supination samt plantarfleksion ved vægtbæring, kan forårsage forstrækninger af anklens laterale ligamenter. (Sørensen & Bandholm, 2015) Det første ligament, som beskadiges ved ALA er typisk lig. Talofibulare anterius efterfulgt af lig. Calcaneofibular. Dette skyldes primært, at lig. Calcaneofibular har en større trækkræft (Hertel, 2002). ALA forekommer hyppigt inden for sportsgrene som basketball, håndbold, fodbold og volleyball, men det er væsentligt at holde sig for øje, at skaden også rammer ikke-sportsudøvere og alle aldersgrupper (Sundhed.dk, 2012). Skaden opstår altså oftest ved aktiviteter med hurtige retningsskifte eller ved hop og forkert landing på ujævnt underlag (Sørensen & Bandholm, 2015). Denne bevægelse sætter stor belastning på de laterale ligamenter, og beskadigelsen af ligamenterne afhænger af, hvor voldsomt traumet er (Brukner & Khan, 2006, s. 617). ALA kan variere fra at være en relativt mild til en svær traumatisk skade, hvilket gradinddeles i tre sværhedsgrader (Ibid.:618). ALA er forbundet med gangbesvær særligt i den akutte fase og kan give fraværsdage fra arbejde. Desuden er risikoen for redistorsion fem gange så stor (Lauritzen, 2012). På nuværende tidspunkt findes der ingen nationalt gældende kliniske retningslinjer i Danmark for behandling af ALA. Dette betyder, at behandlingen som tilbydes rundt på landets akutafdelinger, ikke tager udgangspunkt i en nationalt gældende fast procedure. Manglende nationalt gældende Side 3 af 84

7 kliniske retningslinjer er i sig selv ikke nødvendigvis et problem. Problemet opstår, hvis der ikke er en entydighed i den behandling, som tilbydes. Her skal der selvfølgelig tages højde for den enkelte patient, men det kan være problematisk, hvis behandlingen varierer imellem akutafdelinger eller behandlere, da dette kan have indvirkning på kvaliteten af behandlingen og ikke mindst på prognosen. De manglende nationale kliniske retningslinjer kan være problematiske, da inadækvat behandling kan være medvirkende til kroniske problematikker såsom nedsat bevægelighed, smerter, nedsat stabilitet eller evt. redistorsion (Sundhed.dk, 2012). Disse er faktorer som alle kan have betydning for samfundsøkonomien. Et belgisk studie fra 2009 undersøgte forskellige behandlingsformer til ALA og deres økonomiske påvirkninger på samfundet. Resultaterne viste, at der var en gennemsnitlig sygefraværsperiode fra arbejde efter en ankeldistorsion på 29 dage, og dette gav i gennemsnit omkostninger på 406 Euro. Omkostningerne og sygefraværsperioden afhænger i høj grad af skadens omfang og hvilken behandlingsmetode, der tilbydes (Audenaert et al., 2010). Netop aspektet omkring, at valg af behandlingsmetode har indflydelse på omkostninger og sygefraværsperiode, indikerer årsag til at undersøge hvilken behandling, der bør vælges. Som et led i behandlingen udleveres der i praksis informationspjecer til patienter med ALA. Der er i vores studie fundet frem til seks forskellige informationspjecer fra forskellige hospitaler, fordelt over fire regioner i Danmark. Ved sammenligning blev der fokuseret på den akutte og subakutte behandling, og her fandtes der en forskel i de oplysninger, som patienter får i forbindelse med deres behandling på den respektive akutafdeling. Dette stemmer også overens med egen erfaring fra praksis, som netop viser en manglende entydighed i behandlingen internt på en akutafdeling. Fælles for informationspjecerne er, at de alle indeholder RICE-princippet, dog i forskellig grad. Hertil beskrives, i alle pjecerne, et afsnit omkring mobilisering. RICE-princippet anses som værende den gængse behandlingsmetode til akutte muskuloskeletale skader, herunder ALA (Langberg & Johannsen, 1997). I informationspjecerne findes forskellene særligt omkring, hvor længe den skadede fod skal afkøles med is, samt hvornår og hvor meget den skadede fod må belastes. Dette understøtter hypotesen omkring forskellig behandling i mellem akutafdelingerne, og RICEM-princippet bliver derfor væsentligt at se nærmere på, da det kan tyde på, at der findes forskellige fortolkninger og anvendelser heraf. Desuden kan det tyde på, at de forskellige elementer i RICEM-princippet vægtes forskelligt fra behandler til behandler. Anvendelsen af RICE-princippet på akutafdelinger i Danmark blev undersøgt i et studie fra Formålet med dette studie var at undersøge, hvilken behandling der blev tilbudt til ALA og muskelforstrækninger på akutafdelingerne. 37 ud af 54 akutafdelinger deltog i studiet. Resultatet af dette studie viste, at kun 6 % af alle patienter med ankeldistorsioner (N=111) fik en fyldestgørende RICE-behandling indeholdende alle komponenterne. I 21 % af tilfældene med ALA fik patienterne en kombination af kompression og elevation, og 13 % fik en kombination af is og Side 4 af 84

8 elevation (Langberg & Johannsen, 1997). Dette understøtter hypotesen omkring, at de forskellige elementer i RICE-princippet ikke vægtes lige højt. Dog skal der tages højde for, at billedet i dag kan være anderledes, da det trods alt er et ældre studie. Da RICEM-princippet hurtigt bliver noget, som patienterne selv skal varetage, vurderes der at være en problematik omkring informationspjecerne og deres mangelfuldhed i forhold til uddybende beskrivelser af behandlingstiltagene, såsom hvor, hvornår og hvor længe, de skal benyttes. Dette kan medføre misforståelser og er derfor ikke optimalt i forhold til at kunne vejlede patienter i den akutte og subakutte fase. I henhold til ALAs markante hyppighed kunne det forventes, at der ville ligge en fast nedskrevet procedure for behandling heraf. Dette ikke er tilfældet, hvilket findes problematisk, da det vides at inadækvat behandling kan medvirke til kronicitet (Sundhed.dk, 2012). Om ikke andet vil en forværret tilstand eller en længerevarende skade have en større betydning for samfundsøkonomien, hvilket derfor bør tale for en fast behandlingsprotokol (Audenaert et al., 2010). Dette antyder for os at se, at der er mangel på en klinisk procedure, der skal sikre en mere opdateret evidensbaseret behandling af den højeste kvalitet, som kan tilbydes til den enkelte patient. På baggrund af dette, bliver det relevant at se nærmere på RICEM-princippet, da der på dette område mangler entydighed i anvendelsen i praksis. Formålet med vores studie er derfor, at bidrage til at kvalitetssikre behandlingen af ALA med RICEM-princippet på akutafdelinger i Danmark. Dette gøres ved at identificere og vurdere studier vedrørende behandling af ALA med RICEM for at se, om det er muligt at finde entydighed og opstille anbefaleringer til, hvordan RICEM bør anvendes i praksis. 4.0 Problemformulering Hvad anbefaler den forskningsbaserede litteratur i forhold til anvendelse af RICEM-princippet, som behandlingstiltag til akutte laterale ankeldistorsioner? 5.0 Begrebsdefinitioner Forskningsbaseret litteratur Forskningsbaseret litteratur forholder sig udelukkende til forskningen på området (Hagen & Bjørndal, 2015, s. 21). Der tages ikke højde for erfaringsbaseret- eller for brugerbaseret viden i vores studie. Side 5 af 84

9 Akut lateral ankeldistorsion Akut lateral ankeldistorsion er en akut opstået forvridning eller forstuvning af foden. (Den store danske, 2009) Skaden opstår ved pludselig inversion og supination på en vægtbærende plantarflekteret fod, hvorved et eller flere af anklens ligamenter kan beskadiges (Sørensen & Bandholm, 2015). RICEM-princippet RICEM-princippet er en behandlingsmetode anvendt til muskelforstrækninger, ligamentforstuvninger eller andre skader i den akutte fase (Mancini, 2005). I vores studie refereres der både til RICE- og RICEM-princippet. Dette afhænger af, hvilket akronym der bliver anvendt i den tekst eller det studie, der refereres til. 6.0 Videnskabsteori Fysioterapi er et sundhedsorienteret fag, hvor viden fra sundheds-, human- og samfundsvidenskaben spiller en rolle i forhold til at kunne tilbyde den mest kvalificerede behandling. Dette betyder, at der er behov for at indsamle både kvalitative og kvantitative data (Lund et al., 2011, s. 44). Vores studie vil være kvantitativt orienteret, da fokus er på at finde forskningsbaseret litteratur omkring RICEM-princippet, og hvordan det bør anvendes. Studiet vil derfor have sine rødder i det naturvidenskabelige. Naturvidenskabelig viden er en essentiel forudsætning for at kunne tilbyde adækvat behandling i sundhedssektoren. Derfor er det en evidensbaseret tilgang, der søges inden for fysioterapien for at kunne tilbyde den mest kvalificerede behandling (Thornquist, 2006, s. 76). Kvantitative data anvendes til at fortælle noget om prævalens, årsagsforhold, prognose, diagnostik samt effekten af en intervention. I vores studie vil interventionen, som bliver undersøgt være RICEM-behandling, da der ønskes at sige noget generelt omkring behandling af ALA med RICEM. Der søges efter noget, som der kvantitativt kan måles på, og hvor der er mange undersøgte enheder samt en høj troværdighed (Lund et al., 2011, s. 47). 7.0 Design I et litteraturstudie siges det at være litteraturen, der studeres. Der studeres noget, som på forhånd er blevet undersøgt og skrevet litteratur omkring (Støren, 2013, s. 16). I litteraturstudier er data eller materialet allerede til stede, og denne viden bliver præsenteret i videnskabelige publikationer, som der findes frem til ved hjælp af en systematisk søgning. Side 6 af 84

10 Da materialet eller data allerede er eksisterende, findes der altså ingen ny kundskab på det område, som undersøges. Dog kan der ved at sammenholde flere publikationer omkring det samme emne, opstå nye erkendelser, som hidtil har været ukendte. Litteraturstudiet har til formål at systematisere den viden, der allerede findes på området, vurdere det og herefter sammenfatte det, der er fundet frem til (Ibid.:17). 8.0 Teori 8.1 Inflammation & vævsheling Inflammationsprocessen er kroppens måde at reparere sig selv på. Inflammation opstår ved irritation eller vævsskade, og det udløsende irritament kan være fysisk, kemisk, termisk, mikrobiologisk og immunologisk. Det er væsentligt, at den inflammatoriske proces forløber uhindret for at sikre, at processen ikke forlænges, samt optimal heling og styrkelse af vævet (Lind, 2011, s. 33). Når der opstår skade på væv, går helingsprocessen i gang. Helingsprocessen kan inddeles i tre faser; Inflammations-, heling og regenerations- samt remodelleringsfasen. Fase et (inflammationsfasen) finder sted de første 72 timer efter en akut opstået skade. I denne fase ses akut inflammation med kliniske tegn såsom rødme, varme, hævelse og smerte. De vigtigste celler er i denne fase monocyter og makrofager, da disse deltager i fjernelse af nekrotisk væv og restmateriale fra de inflammatoriske processer. I slutningen af denne fase findes mange fibroblastere, som menes at være fra umodne bindevævsceller, der er medvirkende til dannelse af grundsubstansen i arvævet, hvilket også kaldes matrix (Hansen & Krogsgaard, 2007, s. 42). Fase to (helings- og regenerationsfasen) består af begyndende formering af celler og matrix, som er medvirkende til, at det beskadigede væv begynder at heles. Omkring det beskadigede væv, dannes der granulationsvæv. Fibroblaster er i denne fase den mest dominerende celletype, da der konstant dannes ny matrix. Matrixmassen er i denne fase uorganiseret, da cellemassen er enormt stor, hvilket aftager i takt med, at processen skrider frem. Desuden dannes der også nye kapillærer (Ibid.:43). Fase tre (remodelleringsfasen) er den sidste fase i helingsprocessen. Den er karakteriseret ved at være den længste fase, da vævet hele tiden modnes. Mængden af fibroblastrer og makrofager falder, og der dannes en tæt struktur omkring det beskadigede væv. Den kollagene matrix bliver tættere og tager gradvist form. Varigheden af denne fase afhænger af skadestypen og omfanget af skaden samt den struktur, som er beskadiget (Ibid.:44). Ved ALA er det beskadigede væv oftest ligamenter. Vaskulariteten i bindevævet er relativt lavt, hvilket er betydende for en længere helingstid. Helingstiden for ligamenter er ca. seks uger, hvorefter der skal forventes en genoptræningsperiode på ca. 6 måneder (Ibid.:113). Side 7 af 84

11 8.2 RICEM-princippet RICE-princippet blev første gang beskrevet af Gabe Mirkin i Princippet var oprindeligt udviklet til behandling af sportsskader (Mirkin, 2015). I dag anvendes princippet dog ikke kun til sportsskader, men generelt på muskelforstrækninger, ligamentforstuvninger eller andre skader i den akutte fase (Mancini, 2005). RICE-princippet anvendes i praksis til at minimere omfanget af den akutte skade. Det væsentligste tidspunkt at anvende RICE-princippet er i den akutte fase, de første 24 timer efter skadens opståen. Ved skade på bløddele opstår en blødning, som forsøges at mindskes ved hjælp af RICE princippet med ro, is, kompression og elevation (Brukner & Khan, 2006, s. 129). R står for rest eller ro. Efter skadens opståen bør aktivitet stoppes for at mindske risiko for hævelse og blødning (Ibid.:130). Ved ro undgås der en øget blodtilførsel til musklerne omkring det skadede område, og vævsmetabolismen reduceres. Der ønskes desuden at undgå yderligere unødvendigt belastning på et allerede beskadiget væv (van den Bekerom et al., 2012). I står for ice eller is. Efter skadens opståen, bør der anvendes is på det skadede område, hvilket bør fortsættes i de senere stadier af behandlingen. Isen har til formål at reducere vævsmetabolismen (Brukner & Khan, 2006, s. 130). Ved påføring af is sker en vasokonstriktion, hvilket betyder, at blodkarrene trækkes sammen. Isen nedsætter også nervernes konduktionsevne og øger deres tærskelværdi (van den Bekerom et al., 2012). C står for compression eller kompression. Efter skadens opståen forbindes det skadede område med en fast bandage, som har til formål at reducere blødning og mindske hævelse (Brukner & Khan, 2006, s. 130). Ved brug af kompression på det beskadigede område begrænses mængden af udsivning fra kapillærer i vævet. Desuden er kompression medvirkende til at kontrollere det osmotiske tryk i det beskadigede område (van den Bekerom et al., 2012). Kompression bør bruges i kombination med behandlingen med is (Brukner & Khan, 2006, s. 130). E står for elevation. Elevation bruges efter skadens opståen til at nedsætte det hydrostatiske tryk samt reducere akkumulation af interstitiel væske (Ibid.:130). Det er væsentligt, at det skadede område eleveres til over hjerteniveau (Sundhed.dk, 2012). Elevation er desuden medvirkende til øget drænage og begrænser derved blødning og ødem (van den Bekerom et al., 2012). Til det klassiske RICE-princip tilføjes ofte et M, som står for mobilisering. Mobilisering skal gradvist progredieres, og der startes med mobilisering uden vægtbæring. (Langberg, 2016) I følge et systematisk review af Nash et al. (2004) kan tidlig mobilisering være medvirkende til at reducere smerter, hævelse og stivhed. Desuden kan det være medvirkende til at bibeholde en normal bevægelighed. Side 8 af 84

12 9.0 Metode 9.1 Systematisk søgning I vores studie benyttes Kilviks metode til systematisk søgning, som beskrevet i bogen Litteratursøking i medisin og helsefag. Systematisk søgning opbygges, i følge denne metode, således at der først og fremmest vælges et emne eller tema, hvorefter der formuleres en problemformulering. Emnerne i vores studie er ALA og RICEM, og problemformuleringen står beskrevet i det forgående. Herefter vælges hvilke databaser, der skal søges i, og der fastlægges en søgestrategi, som danner grundlag for proceduren i den systematiske søgning. Den fundne litteratur indhentes, og der foretages en kritisk vurdering (Kilvik & Lamøy, 2007, s ). I de følgende afsnit vil de enkelte trin i metoden blive uddybet. Til systematisk søgning findes der mange forskellige metodebøger. Denne metode er valgt, da den vurderes som værende let tilgængelig og særlig anvendelig til vores studies formål. Der er i vores studie også foretaget en kædesøgning. Ved kædesøgning ses der på referencerne i den fundne litteratur, som leder videre til ny relevant litteratur, og derved dannes en kæde imellem referencerne. Styrken ved kædesøgningen er, at udviklingen i argumenterne kan følges, samt at en god reference kan lede videre til en ny god reference. Svagheden kan være, at der kan opstå mangel på modstridende forståelser, hvilket kan resultere i, at læseren let kan se sig blind, da der i så fald kun bliver argumenteret for en synsvinkel (Rienecker et al., 2012, s. 149). En anden anvendt metode til at højne kvaliteten af den systematiske søgning i vores studie er tjeklisten fra bogen Den gode opgave. Tjeklisten kan være med til at sikre, at der bliver foretaget en udtømmende søgning (Ibid.:155). I bilag I findes den udfyldte tjekliste. 9.2 Valg af databaser I den systematiske søgning er der søgt i en række videnskabelige databser, herunder PEDro, PubMed, Cochrane Library samt EBSCObaserne; Rehabilitation & Sports Medicine Source, SportsDiscus og Academic Search Premier. I det følgende findes en beskrivelse samt begrundelse for valg af disse databaser Cochrane Library Cochrane Library er en videnskabelig engelsksproget database, som indeholder systematiske oversigtsartikler om resultaterne fra randomiserede undersøgelser (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 27). Publikationerne omhandler bl.a. forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje. Effekten af forskellige behandlingsmetoder bliver også vurderet. Cochrane består af flere delbaser og anvender emneordene MeSH-termer (Glasdam, 2011, s. 42). Man kan desuden søge på fraser, fritekst, anvende trunkering samt boolske operatorer (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 166). Side 9 af 84

13 Cochrane blev anvendt til vores studie, da databasen emnemæssigt indeholder studier, der vil kunne besvare problemstillingen og stemmer overens med inklusionskriterierne med hensyn til publikationstype og sprog PEDro PEDro står for Physiotherapy Evidence Database og er en videnskabelig database, som indeholder publikationer omhandlende forebyggelse og behandling inden for det fysioterapeutiske område. I PEDro er det muligt at finde referencer til kliniske retningslinjer, systematiske oversigtsartikler samt kvalitetsvurderede RCT-studier. PEDro er engelsksproget og har studier fra 1929 og frem. Studierne gives en karakter fra 0-10, en såkaldt PEDro-score, hvor højest muligt karakter er at foretrække. Databasen har ikke en emneordsliste, men det er muligt at søge fritekstsøgning, på fraser og med trunkering, samt at anvende boolske operatorer (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 30). Da PEDro er en fysioterapeutisk database, findes den relevant at anvende til vores studie, da der ses en mulighed for at finde retningslinjer samt procedurer for behandling med RICEM PubMed PubMed er verdens største medicinske database (Glasdam, 2011, s. 41). Hoveddelen af publikationerne er fra videnskabelige tidsskrifter (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 31). Databasen indeholder publikationer omhandlende medicin, farmakologi, biokemi, ergo- og fysioterapi, m.m. (Glasdam, 2011, s. 41). Der findes litteratur fra 1950 og frem, og databasen er engelsksproget (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 31). PubMed anvender emneord kaldet MeSH-termer. Det er muligt at søge på fritekst, fraser, anvende trunkering samt boolske operatorer (Ibid.:236). PubMed findes relevant til vores studie, fordi det er en bred database. MeSH-termerne medvirker desuden til at søgningens resultater bliver mere specifikke i forhold til vores studies problemstilling SportsDiscus SportsDiscus er en del af EBSCO-databaserne og indeholder publikationer fra 1500 videnskabelige tidsskrifter. Publikationerne rummer emner såsom idræt, træning og fysisk helse. Desuden findes en del inden for fysioterapi, biomekanik, idrætsmedicin og træningsfysiologi. Databasen rummer publikationer med ca. 60 forskellige sprog og hoveddelen af publikationerne er fra 1975 og frem (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 31). SportsDiscus er relevant som database for vores studie, da ALA er en skade, der ofte er set inden for idræt, og det vurderes derfor at være muligt at finde litteratur om RICEM-princippet og ALA. Side 10 af 84

14 9.2.5 Rehabilitation & Sports Medicine Source Rehabilitation & Sports Medicine Source hører under EBSCO-databaserne og er en videnskabelig database henvendt til klinikere fra bl.a. hospitalsregi eller anden rehabiliteringsøjemed. Databasen indeholder publikationer omhandlende rehabilitering og sportsmedicin, herunder fysioterapi, fysiologi, ernæring m.m. Databasen har publikationer fra 1963 og frem (EBSCO, 2016). Databasen anvendes til vores studie, da den vurderes emnemæssigt at rumme studier, der stemmer overens med vores studies formål Academic Search Premier Academic Search Premier hører under EBSCO-baserne. Databasen indeholder mere end 4700 fuldtekst-artikler. Emnemæssigt kan der i denne database findes publikationer omhandlende bl.a. biologi, kemi, fysiologi, videnskab og teknologi (EBSCO, 2016). Academic Search Premier er relevant for vores studies søgning, da det vurderes at være muligt at finde studier, som stemmer overens med inklusionskriterne samt emnemæssigt har relevans. 9.3 Søgeperiode Den systematiske søgning er foregået fra 29/ til 9/ Der er søgt over flere omgange i databaserne, efterhånden som søgerodene ændrede sig undervejs i processen. 9.4 Søgestrategi Næste skridt var ifølge Kilvik at fastsætte en søgestrategi. Der blev udvalgt en række søgeord, som dels er blev fundet ved baggrundssøgning, men som også generelt fandtes relevante i forhold til vores studies problemformulering. Undervejs i den systematiske søgning blev søgeordene ændret, så disse passede til hver database. Her blev der også anvendt emneordslister på de databaser, der havde sådanne, for både at få et mere præcist søgeresultat, men også for at finde synonymer m.m., der kunne udmunde i en bredere og mere dækkende søgning. Da emneord er hierakisk opdelt, valgtes der både nogle overordnede emneord, samt nogle der var mere specifikke (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 33). Desuden blev der søgt i synonymordbøger for at få flere variationer af samme ord, samt i ordbøger for at få en korrekt oversættelse til engelsk, da alle databaserne, som blev anvendt, var engelsksprogede. Foruden emneordssøgning blev der også søgt på fritekst. Faren ved kun at søge på emneord er, at visse publikationer af forskellige årsager ikke har fået tildelt emneord, og derfor ikke ville fremkomme i resultaterne (Ibid.:35). Kombinationen af søgning på emneord og fritekst udmundede i en bredere søgning, som blev afgrænst i henhold til publikationstype og år, hvilket står beskrevet i afsnittet om inklusions- og eksklusionskriterier. Side 11 af 84

15 Søgeordene blev indsat i en modificeret PICO-model, for at danne et overblik over, om alle elementer af problemformuleringen indgik i søgeordene. PICO-modellen medvirkede til at give systematik i søgningen. Søgeordene blev kombineret på forskellig vis med de boolske operatorer; AND og OR. AND blev brugt, når der ønskedes resultater, hvor begge søgeord indgik, hvilket medførte en mindre mængde af resultater, og derved begrænsede søgningen (Ibid.:36). OR blev brugt, når der ønskedes resultater, som kun omfattede det ene eller det andet søgeord, og ikke nødvendigvis begge på én gang. Dette udmundede i en større mængde af resultater (Ibid.:37). Trunkeringer blev anvendt i nogle databaser for at øge antallet af resultater, samt for at sikre, at søgeordet medtages i resultatet med flertalsendelser, i forskellige variationer m.m., hvilket var særligt anvendeligt i forhold til søgning på engelsk (Ibid.:39). I den systematiske søgning blev det tydeligt, at der var rigeligt, men dog en passende mængde af relevante hits, blot ved søgning på søgeordene fra PICO-modellen omkring population (P) og intervention (I). Søgeordene fra outcome (O) blev i nogle få søgninger anvendt for at begrænse søgningens hits. Comparison (C) blev ikke brugt i vores søgning, da sammenligningen her blot ville være imellem studierne, og derfor ikke frembragte nogle relevante søgeord. Side 12 af 84

16 9.4.1 PubMed Søgestrategi I PubMed blev der fortaget en MeSH-søgning. Dette blev gjort for at finde relevante søgeord til dette specifikke emne, som ville være fordelagtige at søge på i netop denne database (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 33). Ved MeSH-søgningerne valgtes der ikke at anvende trunkeringer, da disse allerede dækkede over entals- og flertalsendelser, m.m. Der valgtes desuden at lave en række fritekstekst-søgeord for at få en bredere søgning, samt for at sikre at få studier med, som af forskellige årsager ikke havde fået tildelt MeSH-termer (Ibid.:35). Desuden var det ikke alle relevante ord i forhold til vores studie, der fandtes MeSH-termer for. F.eks. fandtes der ikke noget MeSH-term for ordet acute. Derfor blev ordet medtaget ved at lave en fritekstsøgning. Det samme gjorde sig gældende for ordet RICE, hvilket derfor også blev medtaget som Side 13 af 84

17 fritekstsøgning. RICEM som egentlig var det undersøgte, gav ingen hits. Derfor blev der i stedet søgt på alle delelementerne hver for sig. Der blev udført en advanceret systematisk søgning, hvor alle fritekstsøgeordene og MeSHtermerne indgik og blev kombineret med de boolske operatorer. I PICO-modellen illustreres det, hvordan de boolske operatorer blev anvendt. Søgningen blev afgrænset ved at påsætte filteret: 10 år gamle samt ved at vælge publikationstyperne metaanalyser, systematiske reviews og randomiserede kontrollerede studier. I bilag II findes søgeloggen for PubMed. Søgninger, som gav 0 hits samt søgninger med hits uden interesse er ikke fremvist EBSCO Søgestrategi Søgningen i EBSCO indebar søgning i databaserne SPORTSdiscus, Academic Search Premier og Rehabilitation & Sports Medicine Source. EBSCO-baserne SPORTSdiscus og Rehabilitation & Sports Medicine Source har deres egen emneordsliste, nemlig Sports Thesaurus. Derfor blev der foretaget en søgning i Sports Side 14 af 84

18 Thesaurus, for at finde relevante søgeord, som passede til disse databaser. Academic Search Premier har også sin egen emneordsliste, og der blev krydstjekket om thesaurus-termerne dækkede over det samme i alle tre databaser, hvilket var tilfældet, og der valgtes derfor at søge i alle tre databaser på én gang. Der blev valgt nogle mere overordnede emneord, samt nogle mere specifikke, hvilket sikrede, at der blev opnået en bredere søgning (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 33). Desuden blev emneordene kombineret med fritekst-søgeord. Heller ikke i Sports Thesaurus eller emneordslisten fra Academic Search Premier fandtes der et emneord for acute, hvorfor ordet derfor blev inddraget som fritekst. Heller ikke i EBSCO-databaserne fandtes der noget emneord for RICE, og RICEM giver igen 0 hits. Der blev foretaget en fritekstsøgning på RICE og desuden søgning på de enkelte elementer i RICEM. Søgeordene fra PICO-modellen blev kombineret med de boolske operatorer, hvilket er illustreret i PICO-modellen. Søgningen blev afgrænset ved at sætte Publication date til I bilag III findes søgeloggen for EBSCO-baserne. Søgninger som gav 0 hits samt søgninger med hits uden interesse er ikke fremvist PEDro - Søgestrategi Side 15 af 84

19 PEDro er ikke videre veludbygget i forhold til søgefunktioner og har heller ikke emneordslister. Af den årsag var det derfor heller ikke muligt at søge på de samme ord, som på de andre databaser. Hvert enkelt ord blev i første omgang afsøgt, for at sikre, at søgningen gav resultater i det område, der havde interesse. Hertil anvendtes der den asteriske trunkering (*) for at sikre, at resultaterne også indeholdt søgeordene med både entals- samt flertalsendelser. Dette udmundede i en bredere søgning (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 39). Søgning på RICEM gav også her 0 hits, hvilket derfor ikke indgik direkte i søgeordene, men i stedet indgik opdelt i delelementerne herfra. Der anvendtes avanceret søgning, hvor der blev påsat en række filtre, der skulle sikre, at de resultater, der fandtes stemte overens med det, der søgtes efter. Derfor valgtes der under fanen Body Part at påsætte filteret Foot or ankle og under Published Since at skrive 2006, da der kun ønskedes studier, som maksimalt var 10 år gamle. I denne søgning blev kun den boolske operator AND anvendt, hvor ordene fra PICO-modellen fra kolonnen Population blev kombineret med ordene om Intervention. I bilag IV findes søgeloggen for PEDro. Søgninger som gav 0 hits samt søgninger med hits uden interesse er ikke fremvist. Side 16 af 84

20 9.4.4 Cochrane Library - Søgestrategi Først blev der foretaget en søgning i MeSH-termerne, for at finde ud af, hvilke termer denne database anvendte og sikre, at de dækkede over det, der søgtes efter. Der blev krydstjekket for at se, om MeSH-termerne, der blev anvendt ved søgning i PubMed, indeholdt det samme, som i Cochrane, hvilket det i dette tilfælde gjorde. Ligeledes blev der heller ikke her anvendt trunkeringer, da MeSH-termerne allerede dækkede over flere stavemåder m.m. (Kilvik & Lamøy, 2007, s. 35). Desuden blev der som ved PubMed anvendt de samme fritekstsøgninger. Der anvendtes avanceret søgning, hvor der blev påsat filtre, således at der kun kom resultater publiceret fra eller er af publikationstypen; metaanalyse, systematiske reviews eller randomiserede kontrollerede studier frem. Søgeordene blev kombineret med de boolske operatorer OR og AND, hvilket er illustreret i PICO-modellen. Side 17 af 84

21 I bilag V findes søgeloggen for Cochrane Library. Søgninger som gav 0 hits samt søgninger med hits uden interesse er ikke fremvist Kædesøgning Søgestrategi Kædesøgningen blev udført ud fra de fundne studier fra den systematiske søgning. Dette blev gjort inden udførelse af udvælgelsen og vurdering, for at sikre at kædesøgningen kom bredt omkring, men var afgrænset til det ønskede emne. I kædesøgningen blev der fortsat kun udvalgt studier, der stemte overens med inklusions- og eksklusionskriterierne. Da første omgang af kædesøgningen var udført, blev anden omgang startet. Her blev der søgt i referencerne fra de studier fundet ved første kædesøgning. I anden omgang fandtes kun få nye studier, som stemte overens med inklusionskriterierne, og kædesøgningen blev stoppet, da der ikke længere kom nye relevante hits frem. Studierne fundet ved kædesøgning blev, som studierne fundet ved den systematiske søgning vurderet og udvalgt ud fra samme kriterier. 9.5 Inklusionskriterier & eksklusionskriterier Inklusionskriterier Der inkluderes studier som opfylder følgende krav: - Studiet må maksimalt være 10 år gammelt. Årsagen til dette er, at der søges efter den nyeste viden, og derved sikres aktualiteten. Ved baggrundssøgning blev det klart, at der foreligger meget litteratur på området i denne periode. Publikationsdato anvendes desuden til at afgrænse søgningen og mængden af funden litteratur. - Studiet skal være et RCT, systematisk review eller en metaanalyse. Årsagen til dette er, at der ønskes at sikre en høj kvalitet af de studier, der inddrages, da dette har betydning for resultatet. Disse studietyper vurderes, at have det højeste evidensniveau (Center for kliniske retningslinjer, 2001). Desuden er disse typer af studier velegnede til at undersøge effekt af interventioner (Lund et al., 2011, s. 184). - Studiet skal være på et af følgende sprog; dansk, engelsk, norsk, svensk eller tysk. Dette er for at kunne forstå, vurdere og analysere studierne. - Studiet skal emnemæssigt omhandle ALA, den akutte behandling, RICEM eller delelementerne heraf for at det vurderes, som værende relevant i forhold til at kunne besvare problemformuleringen. Side 18 af 84

22 9.5.2 Eksklusionskriterier Der ekskluderes studier, som stemmer overens med følgende: - Studierne bør emnemæssigt ikke omhandle kroniske problematikker, problemer med instabilitet, fraktur, redistorsion og lignende, da der i vores studie søges efter behandling af ALA i den akutte og subakutte fase, hvilket disse termer ikke dækker over. 9.6 Udvælgelse af inkluderede studier Da A. KIlviks metodebog ikke kommer omkring, hvordan udvælgelsen af relevante studier bør foretages, vælges der i stedet at tage udgangspunkt i metoden fra PRISMA. Denne metode vurderes at være dybdegående og vil medvirke til en mere stringent procedure og en systematisk proces i udvælgelsen af relevant litteratur. Formålet med denne udvælgelse er at sikre, at den bedst kvalificerede, samt mest relevante, litteratur bliver inddraget til at besvare problemformuleringen. PRISMA står for Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Metaanalysis. Udvælgelsen af studierne inddeles i fire steps, hvilket beskrives i det følgende. I mellem hvert trin ekskluderes litteratur, så mængden af inkluderet litteratur vil mindskes i processen, hvilket vil resultere i, at den resterende litteratur er det mest relevante (UNC Health Sciences Library, 2016). Udvælgelsen af studier er foretaget som en gruppe, og har der været tvivl eller uenighed om, hvorvidt et studie skulle med videre til næste trin i udvælgelsen, er denne taget med videre. Udvælgelsesprocessen som beskrives nedenfor er illustereret i et flow chart på side Step 1 - Identifikation Her samles al litteraturen fundet via den systematiske søgning eller på anden vis, der umiddelbart vurderes, som værende relevant ud fra titel i forhold til vores studie. Studier fundet på anden vis, vil i dette tilfælde være igennem en kædesøgning (UNC Health Sciences Library, 2016) Step 2 - Screening Det første trin i screeningen er at fjerne dubletter, da en del studier går igen i flere af databaserne. Herefter læses og vurderes studiernes titler og abstracts i forhold til relevans for vores studie. Der foretages desuden en vurdering ud fra inklusions- og eksklusionssionskriterne, og lever studierne ikke op til inklussionskriterne sorteres disse fra (UNC Health Sciences Library, 2016) Step 3 - Kvalifikation til studiet Den tilbageværende litteratur læses i fuld tekst. Dette gøres for at sikre, at studierne fortsat ud fra fuld tekst har relevans for vores studie, og derved fortsat kvalificerer sig til at gå videre i Side 19 af 84

23 udvælgelsen. Herved sikres, at studierne vil kunne hjælpe til at besvare problemformuleringen (UNC Health Sciences Library, 2016) Step 4 - Inkluderet litteratur I trin 4 samles al den tilbageværende litteratur. Denne litteratur skal kunne danne grundlag for at besvare problemformuleringen (UNC Health Sciences Library, 2016). Nedenfor benævnes de udvalgte studier på titel. I bilag VI findes en uddybende oversigt over disse studier. 1. What Is the Evidence for Rest, Ice, Compression, and Elevation Therapy in the Treatment of Ankle Sprains in Adults? 2. The Role of Compression in the Management of Soft Tissue Ankle Injuries: a Systematic Review. 3. Elastic Stockings or Tubigrip for Ankle Sprain: a Randomised Clinical Trial. 4. Compression Stockings in Ankle Sprain: a Multicenter Randomized Study. 5. Cryotherapy for Acute Ankle Sprains: a Randomised Controlled Study of Two Different Icing Protocols. 6. Comparing the Antiswelling and Analgesic Effects of Three Different Ice Pack Therapy Durations: a Randomized Controlled Trial on Cases with Soft Tissue Injuries. 7. Acute Ankle Sprain: Is there a Best Support? 8. Effect of Accelerated Rehabilitation on Function After Ankle Sprain: Randomised Controlled Trial. Side 20 af 84

24 9.6.5 PRISMA Flow chart Proces for udvælgelse af studier 9.7 Vurdering af inkluderede studier Efter en læsning af den fulde tekst af 29 studier, var otte studier tilbage, som skulle vurderes. Til dette formål blev der anvendt tjeklister fra Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Tjeklisterne anvendtes til at lave en vurdering af studierne, og der blev anvendt forskellige tjeklister til de Side 21 af 84

25 forskellige studiedesigns (Critial Appraisal Skills Programme, 2013). Vurderingen af studierne dannede grundlag for at kunne anvende disse til besvarelse af problemformuleringen. Tjeklisterne var desuden med til at afdække styrker og svagheder i studierne (Jamtvedt et al., 2015, s. 46). Der findes utallige muligheder i forhold til valg af tjeklister til vurdering af studier. Ved nærmere undersøgelse af forskellige tjeklister, blev det klart, at de mere eller mindre vurderede på de samme elementer. Tjeklisterne fra CASP blev valgt, da det var muligt at finde let tilgængelige tjeklister, både til systematiske reviews, RTC er og metaanalyser. Desuden vurderedes det, at disse tjeklister kom omkring vigtige elementer i studierne, og ville medvirke til at sikre, at resultatet af vores studie blev mere kvalificeret. Dog valgtes der at tilføje information omkring, hvorvidt forfatterne havde interessekonflikter, hvor mange personer der håndterede og vurderede data, samt hvor mange personer, der var med i de enkelte studier. Disse punkter blev tilføjet, da de blev vurderet som værende væsentlige for at kunne vurdere på kvaliteten af de inkluderede studier. CASPs generelle tilgang til litteratur er, at det er vigtigt at stille sig kritisk over for litteraturen. Til dette anbefaler de, at besvare tre spørgsmål. Disse spørgsmål indgår som hovedspørgsmål i alle anvendte tjeklister, hvortil der i tjeklisterne er opstillet en række underspørgsmål. De tre spørgsmål kan benyttes til alle typer af studiedesign. Spørgsmålene er: - Er studiet validt? - Hvad er resultatet? - Er resultaterne til nogen hjælp? (Critial Appraisal Skills Programme, 2013) I det følgende besvares de tre spørgsmål for hvert af studierne. Studierne er forinden vurderet ud fra tjeklisterne. Svarene fra tjeklisterne danner baggrund for at kunne besvare de ovenstående spørgsmål, hvilket vil udmunde i en generel vurdering af studierne. De udfyldte tjeklister findes i bilag VII Studier 1 - What Is the Evidence for Rest, Ice, Compression, and Elevation Therapy in the Treatment of Ankle Sprains in Adults? Er studiet validt? Dette studie vurderes som værende validt. Dette vurderes på baggrund af et klart formuleret formål, gode metodiske overvejelser i forhold til valg af inkluderede studietyper, søgning i Side 22 af 84

26 relevante databaser, samt velillustreret søgestrategi med relevante søgeord. Desuden vurderes det, at der er en god vurdering af kvaliteten af inkluderede studier. Hvad er resultatet? Der konkluderes, at der eksisterer insufficiens evidens omkring RICE-princippet. I forhold til de fire komponenter i RICE konkluderes følgende: - Ro/mobilisering: Der eksisterer moderat evidens, som tyder på, at mobilisering er fordelagtig efter ankeldistorsion i forhold til immobilisering. Dette konkluderes dog på baggrund af studier, som forfatterne vurderer ikke at have tilstrækkelig høj kvalitet. - Is: Der eksisterer begrænset evidens for at behandling med is ingen effekt har. - Kompression: Der eksisterer begrænset evidens for effekten ved brug af kompression, som behandling til ankeldistorsioner. - Elevation: Der eksisterer ingen evidens der understøtter eller afviser effekten ved brug af elevation som behandling til ankeldistorsioner. Slutteligt konkluderes der, at behandling af ankeldistorsioner bør tilpasses individuelt, hvor der tages højde for fordele og ulemper ved brug RICE. Behandlingen skal udføres af eksperter og bør tilbydes på baggrund af kliniske retningslinjer (van den Bekerom et al., 2012). Er resultaterne til nogen hjælp? Da det fortsat er uklart præcist hvilke fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser RICE kan have, vides det ikke nøjagtigt, hvorvidt resultaterne er til nogen hjælp. Der er behov for yderligere forskning på området, for at kunne udtale sig om dette Studie 2 - The Role of Compression in the Management of Soft Tissue Ankle Injuries: a Systematic Review Er studiet validt? Dette studie vurderes ikke som værende komplet validt. Dette bunder i, at der ikke er en uddybende beskrivelse eller illustration af den systematiske søgning, hvilket gør den umuligt at reproducere, og dermed kompromitteres reliabiliteten. Desuden stemmer deres formål og problemformulering ikke helt overens med typen af inkluderede studier. Styrken af de inkluderede studier vurderes som værende lav, hvilket også er en medvirkende årsag til, at studiet ikke vurderes som værende validt. Side 23 af 84

27 Hvad er resultatet? Effekten af kompression som behandling af ankeldistorsion er fortsat uklar. Behandlingen med tubigrib, som anvendes på 75 % af alle engelske hospitaler, viser sig at være ineffektivt i forhold til at styrke helingen og kan være med til at øge behovet for analgesia. Fem af studierne viser, at kompression har en effekt, hvor tre studier siger det modsatte. De resterende fire studier antyder, at der er en effekt af alternativ kompression i form af forskellige funktionelle bandager, skinner og lignende (Hansrani et al., 2015). Er resultaterne til nogen hjælp? Overordnet set kan resultaterne ikke bruges, da der fortsat er for mange uklarheder. Studiet er desuden ikke vurderet som værende validt, hvilket resultaterne bør ses i lyset af. Dog kan den nye viden omkring tubigrib, anvendes som et led i at få denne type af behandling fjernet fra de steder, der måtte tilbyde det, da det i følge dette studie har potentiel skadelig effekt Studie 3 - Elastic Stockings or Tubigrip for Ankle Sprain: a Randomised Clinical Trial Er studiet validt? Dette studie vurderes som værende validt på baggrund af en velbeskrevet randomiseringsproces, som dog kunne have været understøttet af udregninger af evt. forskelle i baselinekarakteristika. Studiet er single blinded, hvilket i dette tilfælde vurderes, som værende tilstrækkeligt, da det her har været svært praktisere dobbelt blinding. Blinding af undersøgeren er medvirkende til at mindske risiko for informationsbias (Juul, 2013, s. 278). Interventionen er velbeskrevet og de to grupper modtager samme behandling ud over den eksperimentelle intervention. Hvad er resultatet? Studiet viser, at behandling med tubigrib ingen effekt har på hævelse (P<0,05). De elastiske strømper (ES) viser effekt på hævelse efter fire uger. Der er desuden målt ud fra fem andre faktorer, som er vist herunder; - ROM: Forbedres i begge grupper, dog størst forbedring i ES (P<0,001). - VAS: Smertelindring i begge grupper, dog størst forbedring i ES (P<0,001). - Funktionelt outcome: ES scorer signifikant bedre (P<0,002). - Fysiske og mentale komponenter: ES har den bedste score (P<0,01). - Patienttilfredshed: Måles på tid tilbage på arbejde (P=0,11), tid med krykker (P=0,003), tid med smertestillende (P = 0,297), samt tid inden gang på trapper uden assistance (P=0,242), hvor alle perioder var kortest med ES (Sultan et al., 2012). Side 24 af 84

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift?

Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Artikelskrivning - hvordan får jeg mit manuskript accepteret i et tidsskrift? Lars S Rasmussen Acta Anaesthesiologica Scandinavica Anæstesi- og operationsklinikken HovedOrtoCentret Rigshospitalet lsr@rh.dk

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999)

LITTERATURSØGNING. ref. Lund H(1999) LITTERATURSØGNING Årligt publiceres ca 2 mill. medicinsk videnskabelige artikler i ca 20.000 forskellige tidsskrifter. Der findes i dag mere end 800 databaser, som giver mulighed for at søge på denne store

Læs mere

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye

Søgning i PubMed. Onsdag d. 7. januar Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen Maria Østerbye Søgning i PubMed Onsdag d. 7. januar 2015 Undervisere: Birgit Nørgaard Christensen bnc@statsbiblioteket.dk Maria Østerbye maoe@statsbiblioteket.dk Dagens program Søgestrategi PubMed Herunder at skaffe

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med?

Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer. Hvilke problemstillinger arbejdes der med? Det Videnskabelige Råd ved Center for Kliniske retningslinjer Hvilke problemstillinger arbejdes der med? 1 Det Videnskabelige Råd Skal rådgive i forhold til metodiske og forskningsmæssige problemstillinger

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

EFFEKTEN AF NEUROMUSKULÆR TRÆNING I GENOPTRÆNINGEN AF AKUTTE LATERALE ANKELDISTORTIONER - ET SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE

EFFEKTEN AF NEUROMUSKULÆR TRÆNING I GENOPTRÆNINGEN AF AKUTTE LATERALE ANKELDISTORTIONER - ET SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE EFFEKTEN AF NEUROMUSKULÆR TRÆNING I GENOPTRÆNINGEN AF AKUTTE LATERALE ANKELDISTORTIONER - ET SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE VIA University College, Campus Holstebro Fysioterapeutuddannelsen Bachelorprojekt

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE

INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE INFORMATIONSSØGNING OG UDVIKLING AF INFORMATIONSKOMPETENCE Det etablerede tværfaglige samarbejde mellem studerende, bibliotekar og undervisere er udviklet for at understøtte de studerendes læring og styrke

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister.

Du kan søge på emner, forfattere eller titler og lave kædesøgninger på baggrund af artiklernes referencelister. Scopus Scopus er en af de største og mest omfangsrige artikel- og citationsdatabase over peer reviewed litteratur, hvor du kan finde, analysere og få illustreret sammenhængen i engelsksproget videnskabeligt

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field.

Cinahl Vejledning. Hvis man er i tvivl om hvilket felt, man skal søge i, så anbefaler vi, at man lader den stå på Select a Field. Cinahl Vejledning (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 1 1 KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING FORMÅL MED KURSET SKADES DEFINITION ÅRSAG OPSTÅR BEDRING EKSEMPLER

SPORTSSKADE KURSUS DEL 1 1 KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING FORMÅL MED KURSET SKADES DEFINITION ÅRSAG OPSTÅR BEDRING EKSEMPLER KURSUS I SPORTSSKADER - FOREBYGGELSE-TRÆNING -BEHANDLING AKUT SKADE OG GENOPTRÆNING FORMÅL MED KURSET AT I LÆRER AT UDFØRE KORREKT AKUT SKADES- BEHANDLING AT I FÅR INDSIGT I KROPPENS ADVARSELSSIGNALER

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

Akut skadesbehandling - Fysioterapeut Katrine Boel Gjerum

Akut skadesbehandling - Fysioterapeut Katrine Boel Gjerum Katrine Boel Gjerum 1 Få den skadede til at holde sig i ro Stop al aktivitet omkring den skadede Lav hurtigt en grov-vurdering af skadens alvorlighed Lokalitet? Bløder det? Tilkald hjælp/redskaber (fx

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015.

Modul 13 Valgmodul. August 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. VIA University College. Modulbeskrivelse 13 August 2015. Modul 13 Valgmodul August 2015 Side 1 af 9 Modulets tema Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af fysioterapifaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet?

Overvej f.eks.: - Hvilket idrætsbillede ønskes fremmet? - Hvilke normer og pædagogiske principper bør indgå i idrætsarbejdet? HVORDAN BLIVER MAN KLAR IGEN? Husk når noget går i stykker, skal det heles! Undgå derfor konkurrencepræget aktivitet indtil funktionen er genvundet fuldstændig. Planlæg i samarbejde mellem aktiv/træner

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Springerknæ Informations- og træningsprogram

Springerknæ Informations- og træningsprogram Springerknæ Informations- og træningsprogram Information Springerknæ også kaldet Jumpers Knee er en meget almindelig overbelastningsskade hos idrætsfolk - både motionister og atleter. Tilstanden er karakteriseret

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt

Fagbeskrivelse. Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Fagbeskrivelse Valgfrit modul: Undersøgelse og rehabilitering af seneskader i relation til idræt Assessment and rehabilitation of tendon injuries - in relation to sport Valgfrit modul - Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Introduktion til artikelsøgning

Introduktion til artikelsøgning Introduktion til artikelsøgning Mette Brandt Eriksen Videncentret 2017 Oversigt over kurset: Forskningsspørgsmål og PICO-modellen Emneord og emneordsregistre Søgeteknik og søgestrategier Boolske operatorer

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning:

Niels Buus 07102010. Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Niels Buus 07102010 Litteratur til læsning af forskningsresultater: Kvantitativ forskning: Gå ind på følgende hjemmesider og download og tjeklisterne: Observational cohort, case control and cross sectional

Læs mere

ved pludselige skader på knogler, muskler, sener, ledbånd eller hud. Hold den skadede legemsdel i ro Afkøl legemsdelen med koldt vand, is e.lign.

ved pludselige skader på knogler, muskler, sener, ledbånd eller hud. Hold den skadede legemsdel i ro Afkøl legemsdelen med koldt vand, is e.lign. Muskelskader Førstehjælp ved pludselige skader på knogler, muskler, sener, ledbånd eller hud. Har du været udsat for et traume (slag, forstrækning, forstuvning) mod knogle, muskel, sene, ledbånd eller

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library

Søgevejledning til databasen AMED. Udgiver Health Care Information Service of the British Library AMED The Allied and Complementary Medicine Database Udgiver Health Care Information Service of the British Library Indhold AMED dækker udvalgte tidsskrifter indenfor områderne "alternativ" medicin, rehabilitering,

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF: Ansatte på Hospitalsenhed

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For en generel beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Kort guide til udarbejdelse af et mini-review

Kort guide til udarbejdelse af et mini-review Kort guide til udarbejdelse af et mini-review Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Evt. dato Anden tekst Kolofon Dato 6. november 2014 Anette Ahlgreen Forsmann & Ira Neumann Biblioteket Metropol

Læs mere

Covidence Et værktøj til systematiske reviews. Berit Elisabeth Alving

Covidence Et værktøj til systematiske reviews. Berit Elisabeth Alving Covidence Et værktøj til systematiske reviews Berit Elisabeth Alving Indhold: 1. Hvad er Covidence 2. Trin for trin: EndNote og Covidence 3. Referencer dublettjekkes i EndNote 4. Opret en konto i Covidence

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram - knæ. Træningsprogram efter operation for bruskskade mikrofraktur ering

Patientvejledning. Træningsprogram - knæ. Træningsprogram efter operation for bruskskade mikrofraktur ering Patientvejledning Træningsprogram - knæ Træningsprogram efter operation for bruskskade mikrofraktur ering Dette træningsprogram vejleder dig i forhold til hvad du kan gøre, når du kommer hjem og indtil

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus

VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus VIA University College VIA Bibliotekerne CINAHL Plus CINAHL Plus Indhold Om Cinahl... 2 Søgning... 2 Advanced Search... 3 Basic Search... 7 Cinahl Headings... 8 Søgehistorie... 9 Gem søgehistorien... 10

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst.

Tilbyd kognitiv adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer til børn og unge med socialfobi, separationsangst eller generaliseret angst. Centrale budskaber Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Kategori: Faglig rådgivning Version: Publiceringsversion Versionsdato: 11.10.2016 Format: PDF ISBN

Læs mere