Retningslinjer for shared care, mobilteams og opsøgende funktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for shared care, mobilteams og opsøgende funktioner"

Transkript

1 Retningslinjer for shared care, mobilteams og opsøgende funktioner Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund Ambulant psykiatri begreber og benævnelser Shared care Karakteristika Evidens Status i regionen Mobilteam Karakteristika Evidens Status i regionen Opsøgende psykoseteam Karakteristika Evidens Status i regionen Konklusion den videre proces Litteratur Bilag...9 Side 1

3 1.0 Baggrund Den ambulante behandling er ikke længere bundet i en distrikts- eller lokalpsykiatri, men omfatter i højere grad også mobile teams og opsøgende indsatser. Behandlingen foregår både i Region Midtjyllands lokaler i distriktspsykiatrien og de dertil hørende satellitter samt i patientens hjem eller andetsteds. Både internationale og danske erfaringer dokumenterer, at opsøgende og intensiv ambulant behandling er den mest virksomme og forebyggende indsats for visse patientgrupper samt medfører mindre funktionstab og større patienttilfredshed. På baggrund heraf vedtog regionsrådet med psykiatriplan for Region Midtjylland fra april 2008, at der skal udarbejdes fælles regionale retningslinjer for voksenpsykiatriens mobilteams, opsøgende funktioner samt indsatsen over for traumatiserede flygtninge. Med udgangspunkt i ovenstående redegør følgende rapport for karakteristika, status og evidens samt fremtidige retningslinjer for følgende funktioner og behandlingstilbud: 1. Shared care 2. Mobilteam 3. Opsøgende psykoseteam Det er afgørende at bemærke, at mobilteams og opsøgende psykoseteams er behandlingstilbud, mens shared care er en samarbejdsform, som kan anvendes i de enkelte tilbud/teams. Det skal endvidere noteres, at begrebet retningslinje grunder i psykiatriplanens benævnelse og er i ordets betydning ikke retningslinjer som i e-dok. Retningslinjerne i rapporten vil jf. bilag 1 være minimumsstandarder. Den enkelte regionspsykiatri/afdeling skal således som minimum overholde standarderne, men har mulighed for ud over minimumskravene at tilpasse funktionerne/tilbuddene til de lokale forhold. Der er tidligere udarbejdet fælles regionale retningslinjer for indsatsen over for traumatiserede flygtninge, forelagt regionsrådet den 22. oktober Derfor er indsatsen over for traumatiserede flygtninge ikke er indbefattet i nærværende rapport. 2.0 Ambulant psykiatri begreber og benævnelser I det følgende anskueliggøres for relevante begrebsafklaringer og benævnelser, som sikrer en enslydende forståelse af relevante termer i rapporten. Ambulant Ambulant er benævnelsen for behandling uden indlæggelse, hvor hyppigheden er varierende, afhængig af behovet. Side 2

4 Ambulatorium Et ambulatorium er betegnelsen for et undersøgelses- og behandlingssted for patienter, som ikke er indlagt. Det er hyppigst knyttet til hospitaler. Patienter kan indkaldes til forundersøgelse i et ambulatorium, ligesom efterbehandling også kontrolleres i et ambulatorium. Klinik En klinik tilbyder specialiseret ambulant udredning og behandling af specifikke psykiatriske sygdomme. Distriktspsykiatri Distriktspsykiatri er en betegnelse for behandling af psykiatriske patienter i hjemmet eller nærmiljøet i modsætning til den behandling, som gives i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Nogle ambulatorier benævnes imidlertid for distriktspsykiatrier. Distriktspsykiatrien henvender sig således til patienter, som med hjælp er raske nok til at klare sig i eget hjem. Lokalpsykiatri I det tidligere Århus Amt anvendes betegnelsen lokalpsykiatri om de distriktspsykiatriske enheder. Mobilteam og opsøgende psykoseteam Udgangspunktet for mobilteams og opsøgende psykoseteams er at samle ekspertise fra flere områder i et behandlingsteam, hvorved indsatsen kan optimeres. Teamet skal kunne hjælpe patienten med et bredt spektrum af opgaver. Behandlingen foretages fortrinsvist i patientens eget hjem eller nærmiljø. Der skal hurtigt kunne opnås kontakt til behandlingsteamet og familie og netværk inddrages for at støtte patienten. Formålet med mobilteams er, at forebygge og reducere indlæggelse gennem intensiv behandling i en korterevarende periode, mens Formålet med opsøgende psykoseteams er, at fastholde ustabile patienter, primært psykotiske og retspsykiatriatiske, i behandling. Behandlingen er oftest længerevarende. Behandlingsteam Et behandlerteam er sammensat af en tværfaglig gruppe af behandlere. Farmakologi Farmakologi omfatter indsigt i lægemidler og deres anvendelse, indholdsstoffer, virkemåde og bivirkninger. Evidens(baseret psykiatri) Forebyggelse, diagnosticering og behandling efter metoder, hvis virkning der findes videnskabeligt bevis for. Side 3

5 3.0 Shared care I det følgende redegøres for karakteristika og status på udbredelsen af shared care i Region Midtjylland samt evidens for brugen af shared care. 3.1 Karakteristika Shared care betegner et nærmere aftalt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og en praktiserende læge/speciallæge samt eventuelle øvrige aktører (f.eks. kommunerne) om behandling af patienter. Shared care er ikke afgrænset til specifikke diagnoser. Formålet med brugen af shared care er, gennem samarbejde mellem primær- og sekundærsektoren, at sikre patienten et smidigt og sammenhængende behandlingsforløb, hvor patienten kan blive I eget hjem. Behandlingen er i centrum for indsatsen, men samarbejdet kan efter behov også involvere en bredere indsats. Samarbejdet er karakteriseret ved, at der mellem de involverede aktører er en eksplicit og entydig forståelse af, hvem i samarbejdet der er den ansvarshavende. Forløbet aftales mellem parterne og kan forløbe i såvel uger som år. For at kunne yde en optimal behandling, skal personalet i primærsektoren besidde den nødvendige viden om psykiske lidelser. Fagpersoner i sekundærsektoren skal bistå de praktiserende læger med støtte og vejledning samt monitorere indsatsen i primærsektoren for at sikre en effektiv behandlingsindsats. De gældende retningslinjer for shared care i Region Midtjylland fremgår af bilag Evidens Der er både national og international evidens for en positiv effekt ved brugen af forskellige shared care modeller i behandling af psykiske sygdomme som depression, angst og somatoforme lidelser. Der er et betydeligt behov for forskning af effekten af shared care i behandling af personer med personlighedsforstyrrelser. Der er iværksat flere initiativer på shared care som eksempelvis praksiskonsulentordningen, edb-samarbejde mellem primær og sekundærsektoren, krav til henvisninger, epikriser og patientforløbsanalyser. Undersøgelser viser imidlertid samtidig, at shared-care modeller i Danmark kun er i sin opstart og ofte ikke iværksættes på baggrund af den internationale viden på området 1. Litteraturen konkluderer endvidere, at egentlig shared care mellem almen praksis og psykiatrien kun foregår få steder i landet primært i form af mobilteams, som er etableret i Region Midtjylland og Region Syddanmark Status i regionen Regionsrådet har med psykiatriplanen vedtaget, at samarbejdet med primær praksis skal styrkes i form af shared care. Regionsrådet har efterfølgende, den 29. april 2009, godkendt Rapport fra udvalget vedrørende ny teknologi og 1 Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin, Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter, november 2004, side 19 og Birket-Smith, Morten og Falsgaard Eplov, Lene et al., Shared Care for ikke-psykotiske sygdomme anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse, Danske Regioner, 2009 side Birket-Smith, Morten og Falsgaard Eplov, Lene et al., Shared Care for ikke-psykotiske sygdomme anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse, Danske Regioner, 2009 side 5-6 Side 4

6 samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet, som fastlægger ovenstående karakteristika og retningslinjer for shared care. Rapporten indeholder en række anbefalinger, som implementeres løbende. Herunder er følgende tiltag blandt andet iværksat: Region Midtjylland har ansat praktiserende læger som praksiskonsulenter i både børne- og ungdomspsykiatrien samt voksenpsykiatrien. Praksiskonsulenterne formidler samarbejdet mellem de praktiserende læger og psykiatriske afdelinger. Der er endvidere ansat en praksiskoordinator, som koordinerer praksiskonsulenternes samarbejde med regionspsykiatrien på tværs af regionen Der udarbejdes patientforløbsprogrammer for de store sygdomsgrupper i Patientforløbsprogrammet for depression er delvist udarbejdet Der er etableret programbaseret behandlingstilbud for traumatiserede flygtninge, som fastlægger rammerne for samarbejdet mellem de enkelte aktører i behandlingen Der udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for patienterne Der er modtaget tilsagn om satspuljemidler til en døgndækkende rådgivningstelefon, hvor praktiserende læger vil kunne opnå vejledning og støtte Regionens mobilteams og opsøgende funktioner anvender shared care, men ikke efter enslydende fastlagte retningslinjer. 4.0 Mobilteam I det følgende redegøres for karakteristika og status på udbredelsen af mobilteams i Region Midtjylland samt evidens for brugen af mobilteams. 4.1 Karakteristika Formålet med mobilteams er at forebygge og afkorte indlæggelsesforløb samt ved behov at sikre opfølgning umiddelbart i forlængelse af indlæggelse. Mobilteams kan med kort varsel (typisk inden for 24 timer) tilbyde intensiv ambulant behandling i patientens eget hjem. Behandlingen ydes i en korterevarende afgrænset periode. Målgruppen er ikke begrænset, men det er primært personer med affektive lidelser (mani og depression), som modtager behandling af mobilteamet. Det er afgørende, at personalet besidder en stor selvstændighed, psykiatrierfaring og farmakologisk indsigt. Andre nødvendige egenskaber er evnen til at skabe relationer, fokusere på ressourcer hos patienten og dennes familie samt indlede og afslutte forløb. Behandlingsformen nødvendiggør en stor fleksibilitet, tilgængelighed og hurtig/akut adgang til behandling samt en bred involvering af familie og netværk. De gældende retningslinjer (minimumkrav) for mobilteams fremgår af bilag Evidens Side 5

7 Flere internationale og nationale studier viser, at mobilteams i godt halvdelen at tilfældene kan forebygge indlæggelse og reducerer behovet for genindlæggelse. Ved døgndækkende mobilteams er behandlingen gennemførlig hos op til 80 % af patienter, som ellers ville være blevet indlagt på psykiatrisk afdeling. Både patienterne og de pårørende udviser en større tilfredshed med behandlingsformen end ved traditionel behandling. Samtidig tyder det på, at mobilteams sammenlignet med traditionel indlæggelse er mere kosteffektiv. Internationale resultater indikerer, at patienter kan tilegne sig nogle færdigheder ved behandling i eget hjem og sociale miljø, som kan fremme indsatsen og recovery. Overordnet konkluderes, at mobilteams er et tilfredsstillende behandlingstilbud for både patienten og de pårørende Status i regionen Region Midtjylland har etableret mobilteams i samtlige regionspsykiatrier med geografisk placering i Risskov, Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg, Skive, Herning og Holstebro. Der er for nuværende stor forskel på indholdet, formen og organiseringen af regionens mobilteams. Regionspsykiatrierne har hidtil anvendt forskellige benævnelser for behandlingstilbuddet. Med anbefaling fra psykiatriplanen vil mobilteam fremtidigt være den fælles betegnelse i hele regionen. 5.0 Opsøgende psykoseteam I det følgende redegøres for karakteristika og status på udbredelsen af opsøgende psykoseteams i Region Midtjylland samt evidens for brugen af opsøgende psykoseteams. 5.1 Karakteristika Visse patientgrupper kan grundet manglende sygdomsindsigt, initiativ og sociale kompetencer være vanskelige at fastholde i behandling, når de ikke er indlagt. Målgruppen er især psykotiske og retspsykiatriske patienter, hvor flere har et samtidigt misbrug. Da patienterne i forvejen er tilknyttet den sekundære psykiatri, er det opsøgende psykoseteams primære funktion at opretholde kontakt til patienten og fastholde patienten i behandling og i mindre grad at være opsøgende. Forløbsvarigheden af behandlingen er variabel, men kan forløbe op til flere år. Der stilles samme krav til fleksibilitet og tilgængelighed samt til medarbejdernes kompetencer i det opsøgende psykoseteam som i mobilteamet. Familie og netværk inddrages også aktivt i behandlingsforløbet ved opsøgende psykoseteams. De regionale opsøgende psykoseteams skal ikke forveksles med den kommunale støttekontaktpersonsordning, som også er et opsøgende tilbud til socialt udsatte voksne med psykisk sygdom. Den kommunale opsøgende indsats foregår også primært i borgerens eget hjem, men indbefatter overvejende hjælp til praktiske gøremål og 3 Johnson Sonia and Needle, Justin et al., Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health, Cambridge University Press, 2008, side og Adams, Irving and Rice, K, Crisis intervention for people with severe mental illnesses, The Cochrane Collaboration Cochrane Reviews, 2006 Side 6

8 dagligdagsaktiviteter, mens de regionale opsøgende psykoseteams yder en behandlende indsats. Det kommunale og regionale tilbud vil typisk samarbejde, så borgeren opnår et koordineret og sammenhængende forløb. De gældende retningslinjer (minimumkrav) for opsøgende psykoseteam fremgår af bilag Evidens Internationale og nationale erfaringer påviser positive effekter ved brug af opsøgende psykoseteams i behandlingen af svært psykisk syge og ustabile patienter. Den intensive tværfaglige og -sektorielle behandlingsindsats kan fastholde en stor del af patienterne i (ambulant) behandling og forebygge funktionstab og indlæggelse. Flere undersøgelser viser signifikante effekter på forbedring i socialfunktionen. Patienterne har med støtte og behandling fra det opsøgende psykoseteam større chance for at kunne klare sig i egen bolig, bevare beskæftigelse og fastholde kontakt til psykiatrien. For patienter med højrisiko for at begå kriminalitet, kan intensiv og fastholdende behandling virke kriminalitetsforebyggende. Ifølge danske undersøgelser er det usikkert om opsøgende psykoseteam er mere kosteffektiv, end traditionel behandling. Undersøgelserne konkluderer imidlertid samtidig, at opsøgende psykoseteam skaber en bedre sundhedstilstand og livskvalitet for patienten og dennes pårørende. Både patienter og pårørende udviser en betydelig større tilfredshed med tilbuddet, end ved traditionel behandling 4. 4 Vendsborg, Per, Nordentoft, Merete et al., Opsøgende psykoseteam Assertive Community Treatment en medicinsk teknologivurdering, Institut for Sundhedsvæsen, DSI rapport 99.06, side 25-27, 31-34, 50-55, og Aagaard, Jørgen (red.), Opsøgende psykoseteam Assertive Community Treament Erfaringer fra det første opsøgende psykoseteam i Danmark, Grafisk Service, Århus Amt, 2006 side 34-35, Side 7

9 5.3 Status i regionen I Region Midtjylland er elementer fra opsøgende psykoseteam indbefattet i regionens OPUS-teams (unge med nydiagnosticeret skizofreni) samt retspsykiatriske teams. Der er etableret OPUS-teams i Risskov, Horsens og Herning. Tilbuddet er regionsdækkende for patienter under 30 år. Der er søgt om satspuljemidler for at udvide tilbuddet til at omfatte alle aldersgrupper. Der er etableret opsøgende retspsykiatriske teams i Risskov, Horsens og Viborg med satspuljemidler Der er søgt om videreførelse af de retspsykiatriske teams med satspuljemidler for Den 19. august 2009, blev regionsrådet forelagt den udarbejdede retspsykiatriske rapport. Rapporten redegør blandt andet for etableringen af retspsykiatriske teams, som har til formål, at fastholde ustabile patienter i behandling, 6.0 Konklusion den videre proces Følgende afsnit konkluderer på den samlede rapport samt redegør for den videre proces. Som ovenstående redegørelse indikerer, er der evidens for positiv effekt ved anvendelsen af shared care som samarbejdsform samt mobilteams og opsøgende psykoseteams. Patienterne og deres pårørende er overvejende tilfredse med behandlingsformerne/behandlingstilbuddene, som sikrer, at patienterne i videst muligt omfang kan modtage ambulant behandling i deres vante miljø. Region Midtjylland har siden vedtagelse af psykiatriplanen i april 2008: Arbejdet med at udbygge samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praktiserende læger/speciallæger (samt øvrige relevante samarbejdsparter) Etableret mobilteams i hele regionen Etableret regionsdækkende opsøgende psykoseteams i form af etableringen af OPUS-teams og retspsykiatriske teams Der er imidlertid flere variationer i formen og indholdet af både shared care, mobilteams og opsøgende psykoseteams i Region Midtjylland. Med udgangspunkt heri, implementeres rapportens retningslinjer (skematisk illustreret i bilag 1) som minimumsstandarder i voksenpsykiatrien i hele regionen. Jf. psykiatriplanen for Region Midtjylland, specialiseres den ambulante psykiatri, hvor det er muligt, så patienterne modtager behandling af personale med særlig viden og erfaring om patientens sygdom. Shared care, mobilteams og opsøgende psykoseteams vil imidlertid fortsætte i den beskrevne form jf. retningslinjerne i bilag 1. Side 8

10 7.0 Litteratur Nedenstående kilder er blandt andet brugt til redegørelse af evidensen for behandlingstilbuddene. Shared care Birket-Smith, Morten og Falsgaard Eplov, Lene et al., Shared Care for ikke-psykotiske sygdomme anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse, Danske Regioner, 2009 Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin, Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikke psykotisk karakter, november 2004 Mobilteam Adams, Irving and Rice, K, Crisis intervention for people with severe mental illnesses, The Cochrane Collaboration Cochrane Reviews, 2006 Johnson Sonia and Needle, Justin et al., Crisis Resolution and Home Treatment in Mental Health, Cambridge University Press, 2008 Opsøgende psykoseteam Aagaard, Jørgen (red.), Opsøgende psykoseteam Assertive Community Treament Erfaringer fra det første opsøgende psykoseteam i Danmark, Grafisk Service, Århus Amt, 2006 Vendsborg, Per, Nordentoft, Merete et al., Opsøgende psykoseteam Assertive Community Treatment en medicinsk teknologivurdering, Institut for Sundhedsvæsen, DSI rapport Bilag I den nedenstående skematiske oversigt redegøres for retningslinjerne for shares care, mobilteams og opsøgende psykoseteams. Retningslinjerne betragtes som minimumsstandarder. Side 9

11 Formål Bilag 1 Oversigt over indholdet, formen og organiseringen af shared care, mobilteams og opsøgende psykoseteams i Region Midtjylland Karakteristika Shared Care Mobilteam Opsøgende psykoseteam Patientkarakteristika At opnå en smidig og sammenhængende behandling, hvor patienten kan blive i eget hjem og miljø At undgå indlæggelse, forkorte indlæggelsesforløb og som opfølgning på indlæggelse At fastholde patienten i behandling Diagnose Alle Alle men primært depression Alle men primært psykose/retspsykiatri Behandlingskarakteristika Ydelsestype Rådgivning, udredning og behandling Udredning og behandling Behandling Kontakthyppighed Aftales Høj Variabel Forløbsvarighed Aftales Typisk 4-8 uger Mdr. til år Lokation Aftales Som udgangspunkt i eget hjem Variabel Behandlingsansvar Aftales Aftales Aftales Organisatoriske karakteristika

12 Henvisning Telefon/mail Telefonisk efterfulgt af skriftlig Internt opfølgning/henvisning Responstid Hurtigt Hurtigt Aftales internt Tilgængelighed Hverdage Hverdage Hverdage Primære samarbejdsparter Praktiserende læge Praktiserende læge og psykiatrisk afdeling Praktiserende læge, kommuner, kriminalforsorgen Personale Kompetencer Diagnose/behandling Diagnose/behandling Diagnose/behandling (stor selvstændighed, relationsskabende og (stor selvstændighed, relationsskabende og gode samarbejdsevner er nødvendigt samt gode samarbejdsevner er nødvendigt samt indsigt i psykofarmakologi) indsigt i farmakologi) Patientbehandlerratio Andre - Information via praksis.dk - Subakut vurdering - Individuelle samarbejdsaftaler - Forløbsprogrammer Høj Lav - Tilgængelighed - Fastholde dagligdagsfunktioner - Fastholde nærhed til familie - Bred involvering af familien Lav - PSP - Udskrivnings- og koordinationsplaner - Fastholde dagligdagsfunktioner - Fastholde nærhed til familie - Bred involvering af familien Side 11

13 Juni 2010

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 24 34 Distriktspsykiatrisk team 2 32 55 Distriktspsykiatrisk team 3 33 60 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012

DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012 DELTAGENDE AFSNIT LUP-PSYKIATRI 2012 Hovedstaden MOPS 6 2 OP-Team, Gammel Kongevej 10 3 OPUS, Gammel Kongevej 24 14 DPC Østerbro/indre by 52 26 DPC Nørrebro 18 7 DPC Bispebjerg/Brønshøj 36 19 OP-team Østerbro/indre

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN)

AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) AMBULANTE PATIENTER (VOKSEN) REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager APH Team 12 14 Bostedsteamet Gl. Kongevej 14 30 Distriktspsykiatri Gammel Kongevej 23 45 Distriktspsykiatrisk team

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017

Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Afdeling: Økonomi- og Planlægning Journal nr.: 14/27109 Dato: 17. oktober 2017 Notat Psykiatriens Medicinrådgivning opgaver og økonomi efter 2017 Psykiatrisygehuset har etableret et medicinrådgivningsteam

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse

Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse Indsatsområdet Mennesker med sindslidelse 1. Udfordringer Personer med sindslidelser er sårbare, og sundhedsvæsenet har en forpligtelse til at tilbyde en tilrettelagt indsats til de borgere, som har særligt

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Fælles udvikling af koncept for collaborative care mellem almen praksis i Vestjylland og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/4070 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3053 2530 Ansøgning Fælles udvikling af koncept

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 35 Kommissorium for Midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet

Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Opfølgning på Sundhedsaftalen på psykiatriområdet - status på arbejdet i klyngerne Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008

Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008 den 1. februar 2008 Retspsykiatrisk tværsnitsundersøgelse i behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland d. 9. januar 2008 Foreløbig tabelsamling har d. 9. januar 2008 gennemført en tværsnitsundersøgelse

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien

Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Fællesteam for dobbelt diagnoser i Ringkøbing-Skjern Kommune og Regionspsykiatrien Formål Formålet med Fællesteam er, at forbedre og sikre kvaliteten i behandlingen for borgere med dobbeltdiagnoseproblematik

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg Et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland September 2008 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision for arbejdet i

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland

Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg. Et samarbejds og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland Oplæg Den fremtidige psykiatri i Silkeborg Et samarbejds og udviklingsprojekt mellem Silkeborg Kommune og Region Midtjylland august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision for arbejdet i psykiatrien

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Projekt Shared Care Region Nordjylland -Et pilotprojekt-

Projekt Shared Care Region Nordjylland -Et pilotprojekt- Projekt Shared Care Region Nordjylland -Et pilotprojekt- En behandlingsmodel for patienter med angst og depression 1 Projekt Shared Care Region Nordjylland En behandlingsmodel for patienter med angst og

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

En sammenhængende psykiatrisk behandling

En sammenhængende psykiatrisk behandling N O T A T Psykiatrioplæg En sammenhængende psykiatrisk behandling Behandlingen af mennesker med en psykisk sygdom er inde i en rivende udvikling fra at være baseret på stationær behandling til i dag, hvor

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere