SKØRPING B~ SKØRPING KOMMUNE. Område til offentlige formål, sognegård, præstegård m.v. Nykirkevej IPræstevænget. REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØRPING B~ SKØRPING KOMMUNE. Område til offentlige formål, sognegård, præstegård m.v. Nykirkevej IPræstevænget. REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR"

Transkript

1 REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR Område til offentlige formål, sognegård, præstegård m.v. Nykirkevej IPræstevænget. AALBORG KOMMUNE SEJLFlOD KO... UNE STØYftlNG I'(OMMUNE ARDEN KOMMUNE HADSUND KO"MlJHE SKØRPING B~ SKØRPING KOMMUNE

2 SKØRPING KOMMUNE BYRÅDET SKØRPINGVEJ TERNDRUP TELEFON GIRO TELEFAX Den 10. marts 1998 Teknik & Miljø Alma Kjær Jacobsen Journal nr. Sagsbeh. Ol PI6 Finn Østerbæk Lokalplan nr og kommuneplantillæg nr. 18 for et område til offentlige formål. sognegård. præstegård m.v.. NykirkevejlPræstevænget iskørping by. Matrikel nr. Areal der overføres til byzone Igdog 1 zf, Hele matrikel 19d, Teglgård, Skørping, overføres fra landzone til Teglgård, Skørping byzone. Der vedlægges 1 stk. lokalplan. Med venlig hilsen sterbæk Nielsen Bilag.

3 SKØRPING KOMMUNE Lokalplan nr for Skørping Kornrnune til offentlige formål i Skørping. Skørping byråd har vedtaget en plan for, hvorledes området skal anvendes Formål: Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til kirkerelaterede formål som gravplads samt præstegård med tilhørende præstegårdshave i overenssternrnelse med de nuværende funktioner. Endvidere skal der være mulighed for at opføre en sognegård/et menighedshus i området mellem kirkegården og præstegården. Denne sognegård skal indeholde rnøderum og sal med tilhørende birum samt personalerum/graverfaciliteter. Såfremt der senere ønskes opført bebyggelse i større omfang i den sydlige del af præstegårdshaven skal dette fastlægges i et tillæg til denne lokalplan. Bindende: Vedtagelsen betyder, at området kun må anvendes til offentlige formål, sognegård, præstegård m.v. Flere oplysninger: Lokalplanen med tilhørende redegørelse kan ses på Rådhuset itemdrup samt på biblioteket og på posthuset iskørping, ligesom den kan købes for kr. 50,00 ved henvendelse til Skørping Kornrnune, byrådssekretariatet. Skørping Byråd, den 4. marts 1998 Børge Olsen borgmester

4 side 2 REDEGØRELSE FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL

5 side 3 - li&~ {;JO~ 'tf;; ~.<C\ ~~f ry LOKALPLANENS OMRADE: Det område, der omfattes af lokalplanen, er et ca. 1,2 ha stort område mellem Nykirkevej og Præstevænget i Skørping. Området grænser op til Skørping Nykirke og den største del af området anvendes i dag til præstegård og præstegårdshave. LOKALPLANENS FORMAL: Lokalplanens formål er at fastlægge områdets anvendelse til kirkerelaterede formål som gravplads samt præstegård med tilhørende præstegårdshave i overensstemmelse med de nuværende funktionen. Endvidere skal der være mulighed for at opføre en sognegård/et menighedshus i området mellem kirkegården og præstegården. Denne sognegård skal indeholde møderum og sal med tilhørende birum samt personalerum/graverfaciliteter. Såfremt der senere ønskes opført bebyggelse i større omfang i den sydlige del af præstegårdshaven skal dette fastlægges i et tillæg til denne lokalplan. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING: 1. Kommuneplanen. I komrnuneplanen er den overvejende del af det område, der er omfattet af lokalplanen, benævnt område 0.3. For dette område er det fastlagt, at en lokalplan for området skal sikre, - at områdets anvendelse fastlægges til kirke, kirkegård og præstebolig. En mindre, nordlig del af lokalplanområdet, er omfattet af kommuneplanens område e.l. Dette område er fastlagt til centerforrnål, boligbebyggelse og offentlige formål.

6 side 4 Kommuneplanen indeholder ikke bestemmelser om mulighed for andre kirkerelaterede formål end kirke, kirkegård og præstebolig. Med ønske om at opføre en sognegård i området skal anvendelsesbestemmelsen udvides i kommuneplanrammerne, hvorfor der samtidig med denne lokalplan er udarbejdet et tillæg til kommuneplanens rammedel, som indeholder de nødvendige bestemmelser. Et sådant kommuneplantillæg er indsat som et bilag til redegørelse. 2. Tidligere lokalplan, lokalplan nr I begyndelsen af 1980'erne forventede menighedsrådet, at der skulle bygges et menighedshus ved Skørping Nykirke, umiddeibart øst for kirken. på baggrund af disse tanker og bygnings skitser blev der vedtaget en lokalplan nr som bl.a. åbnede mulighed for et sådant byggeri. Lokalplanen omfattede også kirken og kirkegården og fastlagde dette område til sit nuværende/oprindelige formål. Projektet med menighedshus ved kirken blev ikke genenmført, og i stedet er der nu udarbejdet et projekt for et menighedshus / en sognegård mellem kirkegården og præstegården. Lokalplan nr er derfor ikke aktuelt for området umiddelbart øst for kirken, og bestemmelsen om mulighed for opførelse af menighedshus på denne placering ophæves ved nærværende lokalplan. Den "oprindelige" lokalplan nr omfatter herefter kun kirken og kirkegården. 3. Spildevandsafledning. Ny bebyggelse skal, ligesom eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet, seperatkloakeres, det vil sige, at regnvand og spildevand bortledes i hvert sit ledningssystem. Bebyggelse skal tilsluttes det offentlige ledningssystem i Præstevænget, der via byens kloaksystem afleder regnvand til Otterup Mosegrøft og spildevand til hovedkloakpumpestationen ved Bækkedalsvej og derfra videre til Alborg Renseanlæg Vest. 4. Fredninqsforho1d. Naturbeskyttelseslovens 19 er gældende for lokalplanområdet. Efter denne bestemmelse må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke. Lokalplanen fastlægger, at der generelt i området ikke må opføres bebyggelse af større højde end 8,5 m, hvorfor der ikke umiddelbart er konflikt mellem lokalplanbestemmelserne og naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Lokalplanen åbner imidlertid mulighed for, at dele af præstegården kan opføres i større højde end 8,5 m, såfremt arkitektoniske hensyn tilsiger dette. Bebyggelse med større højde end 8,5 m vil kræve tilladelse til afvigelse fra naturbeskyttelsesloven.

7 side 5 LOKALPLANENS INDHOLD: Gennem lokalplanen åbnes der mulighed for, i området mellem præstegården og kirken at opføre en sognegård med mødelokaler og sal med tilhørende birum samt personalefaciliteter til graver og tilsvarende ansatte. Endvidere fastholdes præstegården med sin placering og sit omfang, og der åbnes mulighed for at opføre mindre bebyggelse på højst 50 m2 til kirkerelaterede formål i præstegårdshaven. Større bebyggelse i præstegårdshaven kan kun opføres på baggrund af en supplerende lokalplan. Endvidere kan dele af lokalplanområdet anvendes til gravpladser/kirkegård.. Sognegården betjenes trafikalt fra Præstevænget, og der skal etableres parkeringsplads mellem præstegården og sognegården. Der skal fortsat være adgang for gående fra Præstevænget til kirkegården og kirken. Placering af sognegården og facadeskitser for denne er vist på efterfølgende oversigtsskitse. EVENTUELLE TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER: Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige trafikforhold, før der er opnået godkendelse/tilsagn fra politiet om etablering af de i lokalplanen fastlagte trafikforhold. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke inddrages nye arealer til kirkegård før der foreligger tilladelse hertil fra embedslægeinstitutionen, jfr. miljøstyrelsens skrivelse af 16. januar 1973 til embedslægerne. Unaset foranstående bestemmelser må bebyggelse inden for området ikke etableres med større højde end 8,5 m uden tilladelse fra Amtsrådet, jfr. 65 og 19 i naturbeskyttelsesloven. LOKALPLANENS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER: Indtil forslaget til lokalplan er endeligt vedtaget af Byrådet må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Der gælder efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod bebyggelse, udstykning og ændring af anvendelse, men de eksisterende, lovlige forhold kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af fremlæggelsestiden kan Byrådet tillade, at en ejendom inden for lokalplanområdet bebygges eller udnyttes efter forslaget, hvis dette er i overensstemmelse med kommuneplanen. Den her omtalte tilladelse kan Byrådet dog ikke give, hvis der er indsigelser mod lokalplanen eller hvis der er tale om påbegyndelse af større bygningsarbejder.

8 side 6 Ovennævnte midlertidige forbud gælder kun indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort og højst i et år efter lokalplanens offentliggørelse. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER: Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den lokalplan, som Byrådet har endelig vedtaget, må der ikke, i følge 18 i lov om planlægning, retslig eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser med mindre der meddeles dispensation. Byrådet kan således dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Videregående afvigelser end nævnt ovenfor kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. En bestemmelse i en lokalplan, hvis indhold er fastlagt efter aftale med eller krav fra en statslig eller regional myndighed, kan kun fraviges med myndigheden s tilladelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil, og lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at en del af området overføres fra landzone til byzone. Retsvirkningen heraf fremgår blandt andet af lov om frigørelsesafgift med tilhørende cirkulære og bekendtgørelse.

9 '64 Nordrao:adc Sognegård. o. -'- 0 _ ".". _.::..,... Os [rncade Sognegård OVERSIGTSSKITSE

10 TILLÆG NR. 18 KOMMUNEPLAN 1988 side 8

11 side 9 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNE PLAN 1988 FOR SKØRPING KOMMUNE. Indledning Offentlige formål. I medfør af bestemmelserne i 11 stk. 5 i bekendtgørelse af lov om planlægning (miljøministeriets lovbekendtgøreise nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser som rammer for indholdet af lokalplaner, som tilvejebringes for arealer inden for det på vedhæftede kortbilag, dateret l. juli 1997, afgrænsede område i den sydlige del af Skørping. Lokalplaner, der træffer bestemmelser for OMRADE 0.3, SKØRPING, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til offentlige eller almennyttige formål som kirke, kirkegård, præstegård, menighedshusjsognegård, mandskabsfaciliteter til graver samt tilsvarende kirkerelaterede funktioner, at bebyggelsesprocenten for området under et ikke overstiger 25, at bebyggelse, ud over kirkebygningen og præstegården, ikke opføres med mere end l etage med udnyttet tagetage og i større højde end 8,5 m. Ophævelse tidligere af rammer Ved Brådets endelige vedtagelse af nærværende tillæg nr. 18 til kommuneplan 1988 for Skørping kommune ophæves de i kommuneplan 1988 for Skørping kommune fastlagte lokalplanrammer for område 0.3 og C.l. Lokalplaner, der omfatter områder vist med lodret skravering på kortbilaget, skal indeholde bestemmelser om, at arealerne overføres til byzone. Zonegrænseflytninger. Vedtagelsespåtegning ;$1~ Børge Olsen Borgmester Forslaget er vedtaget af Skørping den. /.0. 0/tz.c.e wr W""" /? 'l;z j ~ <31ial~n. O " Ko~aldir~ Byråd

12 l, I L ~ I '.'~r Signatur: ~~~OrnrådegrænSe ~ IByzone R'YVV\)<JLandzone, som overføres til Byzone ved lokalplan Kortbilag til Tillæg nr. 18 til kommuneplan 1988 Dato: 1.juli 1997.

13 side 11 REDEGØRELSE TIL TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNE PLAN 1988 FOR SKØRPING KOMMUNE. Gennem dette kommuneplantillæg reguleres afgrænsningen af område 0.3. i overensstemmelse med de faktiske forhold og rammerne for dette regulerede område 0.3. vil være suppleret med lokalplan nr og Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide anvendelsesdefinitionen for det område, som omfatter kirken, kirkegården og præstegården med tilhørende præstegårdshave i Skørping. I kommuneplanrammerne, som de er fastlagt i kommuneplan 1988, er området defineret til kirke, kirkegård og præstebolig. Området omkring kirken blev i 1981 suppleret med mulighed for at opføre et menighedshus el. en sognegård umiddelbart øst for Nykirken. Muligheden for opførelse af menighedshusjsognegård og lignende kirkerelaterede bygninger og funktioner blev imidlertid ikke overført til kommuneplanrammerne i kommuneplan Den omtalte mulighed for at opføre et menighedshus umiddelbart øst for kirken er opgivet, og menighedsrådet er nu fremkommet med ønsker om at opføre en sognegård i området mellem kirkegården og præstegården. Som baggrund for et sådant byggeri er det nødvendigt at gennemføre en lokalplan, hvorfor anvendelsen af området omkring kirken, kirkegården og præstegården udvides i anvendelsesdefinitionen til også at omfatte en sognegård el. et menighedshus samt øvrige kirkerelaterede funktioner og bygninger. Som det fremgår af ovenstående er der tale om en mindre ændring i kommuneplanens rammedel, som ikke strider mod planens hovedprincipper, og derfor fremlægges kommuneplantillægget uden for-offentlighedsprocedure, jfr. 22, stk. 2 i lov om planlægning.

14 LOKALPLAN NR FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL. side 12

15 Matrikel nr. 19d og 1 zf, Teglgård, Skørping Anmelder: Skørping Kommune Skørp ingvej Terndrup ".-":0."~i SKØRPING KOMMUNE. Lokalplan nr for et område mellem Nykirkevej og Præstevænget i Skørping. I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994 om planlægning med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMAL. Formålet med lokalplanen er at åbne mulighed for at opføre en sognegård/et menighedshus i området mellem kirkegården og præstegården i Skørping, samt bibeholde muligheden for præstegård med tilhørende præstegårdshave i området. Området kan således fortsat anvendes til kirkerelaterede formål, og ny større bebyggelse udover sognegård og præstegård kun kan etableres på baggrund af en supplerende lokalplan. 2 LOKALPLANENS OMRADE. Stk. 1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nr.e.: 19d og 1zf, Teglgård, Skørping, samt alle parceller, der efter den 1. juli 1997 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2 Indenfor lokalplanområdet fastlægges et område A som vist på vedhæftede kortbilag nr.e. 1 og 2. Stk. 3 Med Byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres matr.nr. 19d, Teglgård, Skørping, fra landzone til byzone. 3 OMRADETS ANVENDELSE. Stk. l Området må kun anvendes til offentlige formål samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter Byrådets skøn naturligt finder plads i området så som kirkegård/gravplads, sognegård/menighedshus, præstegård, præstegårdshave og tilsva-

16 side 14 rende grønt område, graverfunktioner, herunder redskabsrum og lignende kirkerelaterede funktioner med tilhørende bygninger. Stk. 2 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 30 m' bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 4 VEJ- OG STIFORHOLD. Stk. 1 Der skal sikres stiforbindelse mellem Præstevænget og kirkegården med en placering, i princippet som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Stk. 2 Langs lokalplanens grænser mod Sdr. Kirkevej pålægges byggelinier i en afstand af 5,0 m fra vejskel således som vist på vedhæftede kortbilag nr. 2. Stk. 3 Arealet mellem den i ovennævnte stk. 2 fastlagte byggelinier og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Stk. 4 I forbindelse med opførelse af sognegårdjmenighedshus skal der indrettes parkeringspladser svarende til mindst 2,5 parkeringsplads pr. 100 m2 møde- og forsamlingslokaler med tilhørende birum. 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for lokalplanrådet som helhed. Stk. 2 Bygninger må ikke opføres med mere end en etage med udnyttet tagetage, jfr. stk. 5. Stk. 3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet, jfr. dog stk. 5. Stk. 4 Indenfor område A må ny bebyggelse kun opføres indenfor det på vedhæftede kortbilag nr. 2 viste byggefelt og i overensstemmelse med den på vedhæftede kortbilag 3A og 3B viste retningsgivende bebyggelsesplan. Endvidere må der i forbindelse med præstegården opføres garage-judhusbebyggelse i normalt omfang. Stk. 5 For den på vedhæftede kortbilag nr. 3A som "Præstegård" markerede, eksisterende bygning i den nordøstlige del af område A, må dele af denne eksisterende bygning opføres i større højde end 8,5 m og med mere end 1 etage med udnyttet tagetage, efter Byrådets nærmere godkendelse, hvis arkitektoniske hensyn til denne bygning tilsiger dette.

17 side 15 Stk. 6 Udenfor område A må ny bebyggelse ikke opføres med større etageareal end 50 m2, med mindre at den nye bebyggelse fastlægges i en supplerende lokalplan. 6 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. Stk. 1 Ingen form for reklamering må finde sted. Stk. 2 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter byrådets skøn virker skæmmende. Stk. 3 Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 7 BETINGELSER FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGEGLSE. Stk. l Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes Skørping Fjernvarmeanlæg. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før denne tilslutning har fundet sted. B TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige vej forhold, før der er opnået godkendelse/tilsagn fra politiet om etablering af de i lokalplanen fastlagte vejforhold. Uanset foranstående bestemmelser må der ikke inddrages nye arealer til kirkegård før der foreligger tilladelse hertil fra embedslægeinstitutionen, jfr. miljøstyrelsens skrivelse af 16. januar 1973 til embedslægerne. Uanset foranstående bestemmelser må bebyggelse højere end 8,5 m, jfr bestemmelserne i 5, stk. 5, ikke etableres uden tilladelse fra Amtsrådet, jfr. 65 og 19 i naturbeskyttelsesloven. 9 OPHÆVELSE AF ÆLDRE LOKALPLANER. Den af Byrådet under den 7. oktober 1982 vedtagen og under den 23. februar 1983 tinglyste lokalplan nr ophæves for så vidt angår det af nærværende lokalplan omfattede område. Den af Byrådet under den 8. marts 1989 vedtagen og under den 14. april 1989 tinglyste lokalplan nr ophæves for så vidt angår det af nærværende lokalplan omfattede område.

18 side LOKALPLANENS RETSVIRKNING: Stk. 1 Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af den af Byrådet endeligt vedtagne lokalplan, må der ikke retslig eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser med mindre der meddeles dispensation. Stk. 2 Byrådet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i lokalplanen. Videregående afvigelser end omhandlet i foranstående kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. VEDTAGELSESpATEGNING: I henhold til 27 i lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Skørping Byråd, den 10. december a0i0v~ I 'P'Børke Olsen! Borgmester / 0ielse~ l., C> K~~dlI'eIL~ Nærværende lokalplan nr for Skørping Kommune begæres tinglyst på matr.nr.e. Izf og 19d, Teglgård, Skørping. >

19 ."...-_. --'- ~CQ,:! --...:.: --- fsk A"oa -.. fg'l-'h-1 tit t iu t iv I tx tf,y fig m 1'-.. fem feo ly tgu hk fbo tg'/) fhp fm l Jo -..JL'lL -069 fzc fbi fbm. ffz flv,u: Signatur: 6 a Fredskov Lokalplangrænse Grænse for område A Lokalplan Kortbilag nr.l. Målstok: 1:4000. D

20 '64 Lokalplanområde r--.-\~i. I'l -4111""""111""~ Stiforløb i principiel linieføring : 5~.O, ~..<. : /''v' Byggelinie :.=~i_,t-.- Grænse for område A ". /,( f'v\?'v'v\j : \ KXJ(X)O Byggefelt I i D ~ : \~ i%8?j Eksisterende bebyggelse 1 ~<l.,.:"..~~ (~I \. '61.1 Lokal~lan 4,3.7. \11»: \-- Kortbl.lag nr.2. /), \ M:!.l c:::=t-nlr. 1.' nnn

21 5G.l I~ I l' \. G2.7

22 ;;- I I ~_._ \ Sydfacade I~_ l Nordracade ;: L v 7 I!-;:.(' 't([v...,<- /",,'-'1, /-1'Ih I,... II I~, _.--;:..-, _ ~....:...,..'--... I _ 1. 0$tfrlcnde Lokalplan Kortbilag nr. 3B. Facader - Sognegård.

23 *** * *** Side: l7 * * * * * *** * * * Retten i Terndrup Akt.nr., * *** *** Tinglysningsafdelingen D 607 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. l GD, Teglgård, Skørping Ejendornsejer: Skørping Fræer Menighedsråd Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den under nr Retten i Terndrup den Knud Find Clemmensen

24 *** * *** Side, 18 * * * * * *** * * * Retten i Terndrup * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Relakseret. Vedrørende matr.nr. l GD, Teglgård, Skørping Dagbogsdato: Dagbogsnr. : 1963 Afvist fra tingbogen den da lokalplan ikke ses ting lyst på nærværende ejendom Retten i Terndrup den Knud Find Clemmensen

25 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Terndrup * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 19 Påtegning på Relakseret. Vedrørende matr.nr. 1 GD, Teglgård, Skørping Dagbogsdato: l998 Dagbogsnr. : 1964 Afvist fra tingbogen den da lokalplan ikke ses ting lyst på nærværende ejendom Retten i Terndrup den Knud Find Clemmensen

26 *** * *** Side: 20 * * * * * *** * * * Retten i Terndrup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen T 100 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 ZF, Teglgård, Skørping Ejendomsejer: Skørping Nykirke Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den under nr Retten i Terndrup den ~/ Knud Find Clernmensen

27 *** * *** Side: 21 * * * * * *** * * * Retten i Terndrup Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen T 100 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. l ZF, Teglgård, Skørping Ejendomsejer: Skørping Nykirke Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Terndrup den Knud Find Clemmensen

28 Side: 22 Retten i Terndrup Akt.nr. : *** Tinglysningsafdelingen T 100 Påtegning på byrde Vedrørende matr.nr. 1 ZF, Teglgård, Skørping Ejendomsejer: Skørping Nykirke Lyst første gang den: under nr. Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Terndrup den Knud Find Clemmensen

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

q. l 10i1'2J 2'b.1.1C\'1~ I~ REDEGØRELSE1t.xofv OG LOKALPLAN NR Område til erhvervsformål ved Vesterbygade BLENSTRUP B~

q. l 10i1'2J 2'b.1.1C\'1~ I~ REDEGØRELSE1t.xofv OG LOKALPLAN NR Område til erhvervsformål ved Vesterbygade BLENSTRUP B~ I~ REDEGØRELSE1t.xofv OG LOKALPLAN NR. 3.3.2. q. l 10i1'2J 2'b.1.1C'1~ Område til erhvervsformål ved Vesterbygade 'ALIORG ICOllUtIIUNE SEJLFLOD KOII.UNE 5T KO NQ UHf A"OEN KOMMUNE HADSUND KOMMUNe BLENSTRUP

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81-01 BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 81-ol for et område ved Jomfrustien, Toldbodgade og Østergade. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 for et erhvervsområde, Schaumburgvej 3-5 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 207 FOR ET ERHVERVSOMUDE OMFATTENDE SCHAUMBURGVEJ 3-5 INDHOLDSFORTEGNELSE: S 20-RedegØrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune.

LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. LOKALPLAN NR. 2 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 2 vedrørende et stort set ubebygget område øst for Højsletten og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan Ådalens Privatskole

Lokalplan Ådalens Privatskole Lokalplan 1.23 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.23 LOKALPLANS UDHOLD Lokalplanen omfatter et område på ca. 8000 n? beliggende på Skovvejs nord-østlige side umiddelbart

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

83 b Gade. 6 a. 7 c vej +YI ,00. Lokalplan 02. Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune

83 b Gade. 6 a. 7 c vej +YI ,00. Lokalplan 02. Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune 83 b Gade 6 a I 7 c vej +YI 30.150,00 Lokalplan 02 Møllevej 8, Øster Ulslev, Nysted Kommune LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 563 af 30. juni 1997 fastsættes

Læs mere

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996.

S k ive ko m m u n e. Lokalplan nr Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. S k ive ko m m u n e Lokalplan nr. 103 Daginstitution m. v. ved Skyttevej. Teknisk forvaltning 1996. lokalplan nr. 103 - Daginstitution m.v. ved Skyttevej.... Indledning... side I Lokalplanområdet... -

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 39. Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Gråsten Kommune Lokalplan nr. 39 Offentlig formål, Gl. Kirkevej i Rinkenæs, Friskole Vedtaget: 14.09.1993 Rinkenæs Mindeaard Lokalplan nv. 39 for et område til friskole ved GI Kirkevej i Rinkenæs Gråsten

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 22 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 22 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 22 vedrører Birkholm kirkegård, som ligger øst for Hjortespringvej og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Skovbrynet. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-03 Skovbrynet Agerskov Boligformål 09.11.1981 Kongsbak Informatik LOKALPLAN NB. 2.2-O3 For et boligområde i Agerskov by Nørre - R angst r up Kommune FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved IlNy Skovlund HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 150 Område ved IlNy Skovlund" HOLSTEBRO KOMMUNE Matr. nr.: 1 k, Nybo Gårde, Tvis.Stempel:25,OOkr. /L- - &/ HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 150. STE MPE L.MÆ RKE Anmelder: KUN GYLDIGT MED

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune)

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune) LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV (Lokalplan nr. 0-202.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1979 Redegørelse i tilknsning til lokalplan nr. 0-202,lfor et område ved Ørslev skole i 0rslev, Vordingborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere