Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vamdrup Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afdeling 3 Fra Til"

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0265 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vamdrup Boligselskab Afdeling 3 Kolding Grønvang 15 Grønvang 1-8 Nytorv Vamdrup 6580 Vamdrup 6000 Kolding Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab Lejemål Bruttoetageareal antal m² Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 1 Almene ældreboliger 1 1) Boligoplysninger, i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv) 2) Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m² 3) Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m² 4) Garager/carporte 1/5 5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt Side 1 af 22

2 Matrikel nr.: Matrikel tekst: 13 B Vester Vamdrup BBR-ejendomsnr.: Støtteart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreloven lov om Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Nej Vaskeinstallation - fælles Ja Fjernvarme Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Vaskeinstallation - install. i de enkelte boliger Nej Centralvarme fra eget anlæg (fast brændsel eller olie) Vandmåling - individuel Nej Tostrenget vandsystem Nej Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Nej Vandmåling - kollektiv Ja Regnvand - nedsivningsanlæg Nej Ovne Nej Varmemåling - individuel Ja Regnvand - genanvendelse Nej Elpaneler Nej Varmemåling - kollektiv Nej Spildevand - rodzoneanlæg Nej Solvarmeanlæg Nej Elmåling - individuel Ja Spildevand - bioværk Nej Varmepunpeanlæg Nej Elmåling - kollektiv Nej Kildesortering af affald indenfor boligen Ja Biogasanlæg Nej Kildesortering af affald udenfor boligen Nej Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: 566,75 Lejeforhøjelse i årets løb, dato for forhøjelse: Forhøjelse pr. m² i kr.: Forhøjelse i pr. m² i %: Forhøjelse i alt på årsbasis: Side 2 af 22

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER ORDINÆR DRIFT * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter * Vandafgift 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger 3. Målerpasning m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen * 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapitalen Konto 112 i alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 2. G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: * 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Side 3 af 22

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 2. Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt 118 Særlige aktiviteter * 1. Drift af fællesvaskeri * 2. Andel i fællesfaciliteters drift * 3. Drift af møde- og selskabslokaler Konto 118 i alt * Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: * 1. Fælleskonto (konto 403) * 2. Indvendig vedligeholdelse 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UFGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag 4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1) Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3) Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 1. Afdrag (konto 303.2) 2. Renter m.v. Side 4 af 22

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 3. Administrationsbidrag 4. Overskydende beboerbetaling til LBF 5. Ydelsesstøtte fra LBF 6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter Konto 131 i alt 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån * 3. Beboerindskudslån * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån Konto 132 i alt 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt 134 * Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse fra fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) Konto 135 i alt 136 * Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v. 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT Side 5 af 22

6 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 139 UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT Side 6 af 22

7 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger 3. Almene ældreboliger 4. Erhverv 5. Institutioner 6. Kældre m.v Garager/Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Lejeindtægter i alt * Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift 4. Drift af møde- og selskabslokaler 5. Indeksoverskud 6: Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført. (konto 407.1) 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 7 af 22

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr Kontant ejendomsværdi Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. * 2. Bygningsrenovering m.v * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Andre anlægsaktiver: * 1. Driftstabslån * 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) * 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) * 4. Særstøttelån * 5. Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje incl. varme 6 2. Beboerindskud 37 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til inkasso * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter 8. Prioritetsydelser Konto 305 i alt * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bank- og depotbeholdning Side 8 af 22

9 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 9 af 22

10 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved fraflytning m.v * Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: Nykredit BRF Realkredit Danmark Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder f.mindrebemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v. Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt Konto 414 i alt Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Side 10 af 22

11 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån Konto 415 i alt * Anden langfristet gæld 417 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til boligorganisationen 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ej betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) 2. Reguleringskonto * 3. Afsluttede forbrugsregnskab Kursreguleringskonto Anden kortfristet gæld i alt KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Side 11 af 22

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved nominallån Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring fra staten Ydelsessikring fra staten Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskriv-ning af prioritet Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.,men excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgift (Beboerbetaling) 107 VANDAFGIFT Nettokapitaludgifter i alt Konto 107 i alt 109 RENOVATION Side 12 af 22

13 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Renovation Rottebekæmpelse 390 Konto 109 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt 1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt 1.4 Tillægsydelser, i alt 114 RENHOLDELSE Administrationsbidrag i alt Gårdmandsløn Diverse Konto 114 i alt ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-Anlæg (69) El-Anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Side 13 af 22

14 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år DRIFT AF FÆLLESVASKERI El og vandforbrug Konto i alt ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT Konto i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Konto i alt 118 Udgift til særlige aktiviteter i alt Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2) Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3) - Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL Møder, Kursus, m.v Diverse 8 14 Konto 119 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Henlæggelsesbeløb pr. m2 66 Samlet henlæggelse i alt Hovedistandsættelse Fornyelser Specifikation: Henlæggelser fordeles således: (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 120 i alt ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Side 14 af 22

15 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Henlæggelsesbeløb pr. m ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING Fælleskonto. Beløb pr. m Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2 124 ANDRE HENLÆGGELSER Konto 124 i alt 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Driftstabslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Driftstabslån i alt Midlertidige driftslån.ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Midlertidige driftslån i alt Beboerindskudslån. Ydelser til: Landsbyggefonden Beboerindskudslån i alt Særstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Særstøttelån i alt Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Andre driftsstøttelån i alt 134 KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektion vedr. tidl. år Konto 134 i alt BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v. Side 15 af 22

16 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år Beboerrådgivere Sociale viceværter Konto 136 i alt 202 RENTER Renter selskab Konto 202 i alt DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDEN LØBENDE DRIFTSSTØTTE Tilskud til beboerrådgiver Tilskud til sociale viceværter Huslejesikring Driftssikring Konto 204 i alt KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Vedr. tidligere år Konto 206 i alt Side 16 af 22

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år NOTER TIL STATUS 301 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM Anskaffelsessum primo tilgang i året - afgang i året Ejendommens anskaffelsessum ultimo FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo + Forbedringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo BYGNINGSRENOVERING M.V. Saldo primo Renoveringsarbejder i året - Tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo Afdrag Afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL Saldo primo Godtgørelser i året Side 17 af 22

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år + Rentetilskrivning i året - Afskrivning Saldo ultimo konto ANDRE ANLÆGSAKTIVER DRIFTSTABSLÅN Konto i alt ultimo MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN Konto i alt ultimo BEBOERINDSKUDSLÅN Konto i alt ultimo SÆRSTØTTELÅN Konto i alt ultimo ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN Konto i alt ultimo TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME Tilgodehavende hos enkeltpersoner 6 Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Maskiner Antenne Varekøb Konto i alt FRAFLYTNINGER Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto i alt Heraf til inkasso AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 18 af 22

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne 294 Konto i alt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - opskrivninger på afhændede aktiver + opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - nedskrivninger på afhændede aktiver + nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Saldo primo Forbrugt i året (konto 116.2) Årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto TAB VED FRAFLYTNING Saldo primo Forbrugt i året (konto 130.2) Årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo ANDRE HENLÆGGELSER Saldo primo - Forbrugt i året + Ikke forbrugt særlige støttemidler + Årets henlæggelser (konto 124) Saldo ultimo 407 OPSAMLET RESULTAT Side 19 af 22

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1. Saldo primo - Årets underskud (konto 210) + Årets overskud (konto 140) + mæssig afvikling af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) Saldo ultimo 2.a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304) Bogført saldo 2.b. Driftstabslån ydet af Kommunen Driftstabslån ydet af Realkreditinstitut Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 416 i alt 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje Forudbetalt varme Forudbetalt el Forudbetalt vand Forudbetalt antenne Depositum 3 Forudbetalinger i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme El Side 20 af 22

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Vand Antenne Div. forbrug 17 Konto 425 i alt Side 21 af 22

22 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Bilag vedlagt Vamdrup Dato for underskrift Underskrift (sign) Hanne Mikkelsen REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Bilag vedlagt Vejen Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Henrik Esmann AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bilag vedlagt Vamdrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Mona Jensen, Ingrid Petersen, Kirsten Jensen BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bilag vedlagt Vamdrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) I Krogh, E Jensen, H J R Petersen, S Bodilsen, A Schmidt ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Bilag vedlagt Vamdrup Dato for underskrift Underskrift/-er (sign) Find Lauridsen Side 22 af 22

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0807 LBF-nr.: 068 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørresundby Boligselskab 68, Østerbro Aalborg Kommune Gl. Østergade

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra 01-07-2010 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0769 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Gormsvej 8-10 Aalborg Kommune c/o Postboks 506 Østre

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 73. Vestergade, Frederiks Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 073 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 73. Vestergade, Frederiks Viborg

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Afd. 38 Fra 01-07-2010 Til 30-06-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 038 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 38 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011

Greve Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Grevehaven Fra 01-01-2011 Til 31-12-2011 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 051 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Grevehaven Greve kommune Greveager 1 Grevehaven

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 10306 - Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra 01-04-2012 Til 31-03-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Solrød 10306 - Domea Solrød - Trylleskov

Læs mere

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

DOMI Bolig Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rørthvej 79-117 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0090 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 727 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DOMI Bolig Rørthvej 79-117 Odder Kommune Tornøegade 12 Rørthvej

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 28. Lokesvænget Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 28. Lokesvænget Viborg Kommune c/o

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til

AAB Kolding Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Blæsbjerggade m.fl. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Blæsbjerggade m.fl. Kolding Kommune Engstien 2 A

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til

BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0045 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGSELSKABET PRÆSTEHAVEN BØRNEHUSET ROSENVÆNGET Aarhus Kommune

Læs mere

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

GRINDSTED BOLIGFORENING Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afd. 30 Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0226 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: GRINDSTED BOLIGFORENING Afd. 30 Billund Kommune Nørregade 36

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til

Boligselskabet Domea København Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Gadekærvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0774 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea København 3525 - Gadekærvej Københavns

Læs mere

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til

ALBOA Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling Myrholmsvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0715 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: ALBOA Afdeling 309 - Myrholmsvej Aarhus Kommune Vestergårdsvej

Læs mere

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til

OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Højvanggård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6006 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: OK-Fondens ældreboliger Højvanggård Højvanggård Roskilde Kommune

Læs mere

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Boligselskabet LAB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nestlegaarden Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0788 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet LAB Nestlegaarden Fredericia Kommune Vesterbrogade

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Olufsgade 5-7 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 057 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening Olufsgade 5-7 Slagelse kommune

Læs mere

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til

Seniorbofællesskabet Humlehaven Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6033 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbofællesskabet Humlehaven S/I Seniorbofællesskabet Humlehaven

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Teglgården Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Teglværksgade

Læs mere

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til

Bramming Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0034 LBF-nr.: 025 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Bramming Boligforening Bofællesskab Esbjerg Kommune c/o Postboks

Læs mere

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til

Stenløse-Ølstykke Boligforening Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Teglværksparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0064 LBF-nr.: 024 Kommunenr.: 240 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Stenløse-Ølstykke Boligforening Teglværksparken Egedal Kommune

Læs mere

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til

S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Boligerne ved Hunderup Skole Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6070 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: S/I Ældre- og Plejeboligerne ved Hunderup Skole Boligerne ved

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til

Jægerspris Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Møllehegnet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0295 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 250 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Jægerspris Boligselskab 2901 - Møllehegnet Frederikssund Kommune

Læs mere

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til

BOLIGNÆSTVED Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Herlufsholm Andelsboligforening Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0390 LBF-nr.: 708 Kommunenr.: 370 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: BOLIGNÆSTVED Herlufsholm Andelsboligforening Næstved Kommune

Læs mere

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til

Fællesorganisationens Boligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0318 LBF-nr.: 034 Kommunenr.: 330 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fællesorganisationens Boligforening 34 Slagelse kommune Slotsalleen

Læs mere

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

Boligkontoret Fredericia Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Ullerupdalvej 96 Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0025 LBF-nr.: 397 Kommunenr.: 607 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Fredericia Ullerupdalvej 96 Fredericia Kommune

Læs mere

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til

Lyngby Ældreboligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0567 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lyngby Ældreboligselskab 10001 - Lyngby ÆB, afd. 1, Kastaniehaven

Læs mere

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012

B45 Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Havnevej 128 B-P Fra 01-07-2011 Til 30-06-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0192 LBF-nr.: 044 Kommunenr.: 707 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: B45 Havnevej 128 B-P Norddjurs Kommune Engdalen 2 Havnevej 128

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Greve Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Gersagerparken Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0404 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 253 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Greve Boligselskab Gersagerparken Greve Kommune Greveager 1

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 I A Engsvinget Køge Kommune c/o Bag

Læs mere

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø Fra Til

Boligselskabet Ældrecentrene Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0973 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Ældrecentrene Afd. 11 Æ1-3-4 Stouby,Barrit,Glud,Hjarnø

Læs mere

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til

Cama-Kollegierne Svendborg Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Brogården Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0634 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 479 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Cama-Kollegierne Svendborg Brogården Svendborg kommune Tinghusgade

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Borup Nord 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup Nord 1 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Løsning 9, Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 021 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Løsning 9, Serviceareal Hedensted

Læs mere

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til

Østjysk Boligselskab af 1976 Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hedensted 12 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0298 LBF-nr.: 320 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Østjysk Boligselskab af 1976 Hedensted 12 Hedensted Kommune

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Borup - De røde blokke Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Borup - De røde blokke Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 309 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Borup - De røde blokke Roskilde Kommune

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

Arbejdernes Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fiskebækparken Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0071 LBF-nr.: 015 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab Fiskebækparken Vordingborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010

Boligselskabet Cimbria Regnskabsår 2009 Regnskab for afdeling Plejehjemmet Østerbro (Aalborg Kommune) Fra 01-07-2009 Til 30-06-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Cimbria c/o Postboks 506 Plejehjemmet Østerbro

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 9 Fra Til

Boligselskabet Domea Vordingborg Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Boligselskabet Domea Vordingborg, afd. 9 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0787 LBF-nr.: 009 Kommunenr.: 390 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Domea Vordingborg c/o Postboks 251 1809 - Boligselskabet

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til

Boligselskabet af 1961 i Helsinge Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Søfryd - bofællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0900 LBF-nr.: 017 Kommunenr.: 270 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet af 1961 i Helsinge 2317 - Søfryd - bofællesskab

Læs mere

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk, afd.1 Fra Til

Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk, afd.1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0676 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 173 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet BSB Lyngby-Taarbæk c/o Postboks 251 c/o Postboks

Læs mere

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013

Hrsholm almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling ÅÅdalsparken II Fra 01-10-2012 Til 30-09-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0358 LBF-nr.: 902 Kommunenr.: 223 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Hrsholm almene Boligselskab ÅÅdalsparken II Hørsholm Kommune

Læs mere

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Godfred Hansensvej 1-34 Fra Til

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Godfred Hansensvej 1-34 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0597 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Plus Bolig Godfred Hansensvej 1-34 Aalborg Kommune c/o Postboks

Læs mere

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til

DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ringkøbing Plejehjem Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6124 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 760 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Ringkøbing Plejehjem Ringkøbing Plejehjem

Læs mere

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014

H.C. Ørsted Huset Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling H. C. Ørsteds Huset Fra 01-01-2014 Til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1000 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 561 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: H.C. Ørsted Huset H. C. Ørsteds Huset Esbjerg Kommune v/arbejdernes

Læs mere

Tønder Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Kastanie bo, serviceareal Fra Til

Tønder Boligselskab Regnskabsår 2016 Regnskab for afdeling Kastanie bo, serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0859 LBF-nr.: 014 Kommunenr.: 550 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tønder Boligselskab 1314 - Kastanie bo, serviceareal Tønder

Læs mere

Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling S/I Seniorbo Daugård Fra Til

Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling S/I Seniorbo Daugård Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6062 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Seniorbo-Daugaard S/I Hedensted 40901 - S/I Seniorbo Daugård

Læs mere

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Nykøbing F. Andelsboligforening Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling II Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0551 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 376 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nykøbing F. Andelsboligforening II Guldborgsund Kommune c/o

Læs mere

Solrød ÆB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Solrød ÆB, afd. 5 Fra Til

Solrød ÆB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Solrød ÆB, afd. 5 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Solrød ÆB 10305 - Solrød ÆB, afd. 5 Solrød Kommune c/o Postboks

Læs mere

Boligforeningen P.M. Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 40 Fra Til

Boligforeningen P.M. Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 40 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0095 LBF-nr.: 040 Kommunenr.: 810 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen P.M. Afdeling 40 Brønderslev Kommune Søndergade

Læs mere

Solrød Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Skyttemarken 2 Fra Til

Solrød Boligselskab Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Skyttemarken 2 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0082 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Solrød Boligselskab Skyttemarken 2 Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Museumsparken 1-31, 4-26, Fra Til

Billund Boligforening Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Museumsparken 1-31, 4-26, Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0683 LBF-nr.: 030 Kommunenr.: 530 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Billund Boligforening Museumsparken 1-31, 4-26, 28-56 Billund

Læs mere

Kollegieboligselskabet Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rasmus Rask Kollegiet Fra Til

Kollegieboligselskabet Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rasmus Rask Kollegiet Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0972 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 461 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Kollegieboligselskabet Rasmus Rask Kollegiet Odense Kommune

Læs mere

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til

Boligselskabet VIBORG Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0156 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 791 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet VIBORG Afd. 20. Sct. Mogensbo / ungdomsboliger

Læs mere

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til

Køge Boligforening af 1943 Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling I A Engsvinget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0066 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 259 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Køge Boligforening af 1943 I A Engsvinget Køge Kommune c/o Bag

Læs mere

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til

Lejerbo, Vejle Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 959-0, Grejsåparken Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0508 LBF-nr.: 959 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Vejle 959-0, Grejsåparken Vejle Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Horsens Sociale Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Horsens Sociale Boligselskab Afd. 3 Fra Til

Horsens Sociale Boligselskab Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Horsens Sociale Boligselskab Afd. 3 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0692 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 615 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Horsens Sociale Boligselskab Horsens Sociale Boligselskab Afd.

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Diskovej Fra Til

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Diskovej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 013 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Diskovej Aalborg Kommune Brohusgade

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 31 Fra Til

Sundby-Hvorup Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Afdeling 31 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0198 LBF-nr.: 031 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 31 Aalborg Kommune Lindholm

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Afdeling VII Fra 01-04-2008 Til 31-03-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 007 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling VII Aalborg Kommune Hovvej

Læs mere

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til

Favrskov Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Hinnerup Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 1009 LBF-nr.: 004 Kommunenr.: 710 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Favrskov Boligselskab Hinnerup Favrskov Kommune Langkærvej 2

Læs mere

Boliggården Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Boliggården - Afd. H/107 Hornbæk 1 Fra Til

Boliggården Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Boliggården - Afd. H/107 Hornbæk 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0227 LBF-nr.: 107 Kommunenr.: 217 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boliggården Boliggården - Afd. H/107 Hornbæk 1 Helsingør Kommune

Læs mere

Gråsten Andelsboligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Vandtårnsvej - Fjordparken(tidl. Gyvelvej) - Kongevej Fra Til

Gråsten Andelsboligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Vandtårnsvej - Fjordparken(tidl. Gyvelvej) - Kongevej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0058 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 540 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Gråsten Andelsboligforening c/o Postboks 52 c/o Postboks 52

Læs mere

Tørring-Uldum BSB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Tørring Uldum BSB, afd. 1 Fra Til

Tørring-Uldum BSB Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Tørring Uldum BSB, afd. 1 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0556 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 766 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Tørring-Uldum BSB 6201 - Tørring Uldum BSB, afd. 1 Hedensted

Læs mere

FællesBo Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Afd. 014 Elmegaarden, Herning Fra Til

FællesBo Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Afd. 014 Elmegaarden, Herning Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0714 LBF-nr.: 014 Kommunenr.: 657 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: FællesBo Afd. 014 Elmegaarden, Herning Herning Kommune Skolegade

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Høng II - Poppellunden 2-52 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 184 Kommunenr.: 326 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Høng II - Poppellunden 2-52

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 56 Fra Til

SILKEBORG BOLIGSELSKAB Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Afd. 56 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0077 LBF-nr.: 056 Kommunenr.: 740 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: SILKEBORG BOLIGSELSKAB Afd. 56 Silkeborg Kommune Vestergade

Læs mere

Boligselskabet NORDJYLLAND Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Løkken - Vrå Fra Til

Boligselskabet NORDJYLLAND Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Løkken - Vrå Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0335 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet NORDJYLLAND Løkken - Vrå Hjørring Arsenalvej

Læs mere

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Aalborg Boligforening af 1941 Fra Til

Aalborg Boligforening af 1941 Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Aalborg Boligforening af 1941 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0072 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Aalborg Boligforening af 1941 Aalborg Boligforening af 1941

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Fredensvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 329 Kommunenr.: 329 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Fredensvej Ringsted Kommune Sjællandsvænget

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Ellebæk Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Ellebæk Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 221 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Ellebæk Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

Skanderborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling GRANHØJEN Fra Til

Skanderborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling GRANHØJEN Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0044 LBF-nr.: 020 Kommunenr.: 746 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Skanderborg Andelsboligforening GRANHØJEN 81-169 Skanderborg

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Kastaniehaven Sundhedshuset Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 022 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13622 - Kastaniehaven Sundhedshuset Vejle

Læs mere

A/B Andelsbo Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Rækkehuse Teglvej Fra Til

A/B Andelsbo Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Rækkehuse Teglvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0310 LBF-nr.: 003 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: A/B Andelsbo Rækkehuse Teglvej Randers Kommune Marsvej 1 Teglvej

Læs mere

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m. Fra Til

Himmerland Boligforening Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m. Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0144 LBF-nr.: 008 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Himmerland Boligforening Steen Billesgade/Vestre Fjordvej m.m.

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 190 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 90 Daginstitutionen Kornbakke Alle 56-60

Læs mere

Solrød ÆB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Solrød ÆB - Trylleskov Strand -afd Fra Til

Solrød ÆB Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Solrød ÆB - Trylleskov Strand -afd Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0504 LBF-nr.: 006 Kommunenr.: 269 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Solrød ÆB 10306 - Solrød ÆB - Trylleskov Strand - afd.10306

Læs mere

DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Servicearealer, Sundhedscenter Holmely Fra Til

DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Servicearealer, Sundhedscenter Holmely Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 6072 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 420 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: DS Plejeboliginst. Holmely, Aarup Servicearealer, Sundhedscenter

Læs mere

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til

Boligforeningen Give Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Søndermarken Serviceareal Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0005 LBF-nr.: 018 Kommunenr.: 630 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Give 13618 - Søndermarken Serviceareal Vejle

Læs mere

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til

Rødovre Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Rødager Alle Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0098 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 175 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Rødovre Boligselskab Rødager Alle Rødovre Kommune Brandholms

Læs mere

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Hyrdehøj Fra Til

Boligselskabet Sjælland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Hyrdehøj Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0240 LBF-nr.: 247 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Sjælland Hyrdehøj Roskilde Kommune Parkvænget

Læs mere

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling ASTORIA-SLOTSGADE Fra Til

AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling ASTORIA-SLOTSGADE Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0111 LBF-nr.: 019 Kommunenr.: 580 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING ASTORIA-SLOTSGADE 36-38 Aabenraa

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab Fra Til

Nørre-Aaby Ældreboligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0982 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 410 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nørre-Aaby Ældreboligselskab 12102 - Nørre-Aaby ÆB. Seniorfællesskab

Læs mere

Nordborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Omøvej. Enøvej Fra Til

Nordborg Andelsboligforening Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Omøvej. Enøvej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0028 LBF-nr.: 012 Kommunenr.: 540 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Nordborg Andelsboligforening Omøvej. Enøvej Sønderborg Kommune

Læs mere

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010

De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Nyborg Fra 01-01-2010 Til 31-12-2010 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0270 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 449 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: De Vanføres Boligselskab, Fyn/Langeland Nyborg Nyborg Kommune

Læs mere

Boligselskabet Vesterlund Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vester Alle og 2-96 (rækkehuse) - Nordens Alle 25 Fra Til

Boligselskabet Vesterlund Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Vester Alle og 2-96 (rækkehuse) - Nordens Alle 25 Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0123 LBF-nr.: 001 Kommunenr.: 860 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligselskabet Vesterlund Vester Alle 1-187 og 2-96 (rækkehuse)

Læs mere

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ejby 1 - (158) Lindelunden Fra Til

Vestsjællands Almene Boligselskab Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Ejby 1 - (158) Lindelunden Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0553 LBF-nr.: 162 Kommunenr.: 350 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Vestsjællands Almene Boligselskab Ejby 1 - (158) Lindelunden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling GRUNDTVIGS HUS KOLLEGIET Fra Til

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling GRUNDTVIGS HUS KOLLEGIET Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0705 LBF-nr.: 002 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: KOLLEGIEKONTORET I AARHUS GRUNDTVIGS HUS KOLLEGIET Århus Kommune

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015

Roskilde Nord Boligselskab Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Tømmergården Fra 01-07-2014 Til 30-06-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0185 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Roskilde Nord Boligselskab Tømmergården Roskilde Kommune c/o

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fortunavej Fra Til

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2010 Regnskab for afdeling Fortunavej Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 028 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Fortunavej Aalborg Kommune Brohusgade

Læs mere

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012

Boligforeningen Enggården Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling V Fra 01-04-2011 Til 31-03-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0393 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Enggården Afdeling V Aalborg Kommune Toften

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 41, Torpevænget Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 41, Torpevænget Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 241 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 41, Torpevænget Aarhus Kommune Frydenlunds Allé

Læs mere

Fjordbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Gundsølillebo Fra Til

Fjordbo Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Gundsølillebo Fra Til Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0341 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 265 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Fjordbo Gundsølillebo Roskilde Kommune Parkvænget 25 Store Valbyvej

Læs mere