MILJØGODKENDELSE KØBENHAVNS KOMMUNES OPLAGRINGSPLADS AF MATERIEL OG AFFALD, HERJEDALGADE 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MILJØGODKENDELSE KØBENHAVNS KOMMUNES OPLAGRINGSPLADS AF MATERIEL OG AFFALD, HERJEDALGADE 3"

Transkript

1 MILJØGODKENDELSE KØBENHAVNS KOMMUNES OPLAGRINGSPLADS AF MATERIEL OG AFFALD, HERJEDALGADE 3 FEBRUAR 2015 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13 Postboks 380, 1503 København V tlf

2 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMOPLYSNINGER... 3 INDLEDNING... 4 AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR... 4 KLAGEVEJLEDNING M.V MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED OG PLANFORHOLD INDRETNING OG DRIFT STØJ LUFTFORURENING SPILDEVAND JORD, GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND AFFALD DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNOLOGI OPHØR EGENKONTROL SAMLET VURDERING REFERENCELISTE BILAG 1: OVERSIGTSKORT BILAG 2: SITUATIONSPLAN BILAG 3: KLOAKPLAN BILAG 4: PLAN OVER VASKEPLADS

3 STAMOPLYSNINGER Virksomhedens navn: Center for Drift Indre/Herjedalgade, Københavns Kommune Virksomhedens placering: Herjedalgade 3 Københavns Kommune 2300 København S Matrikel nr: Virksomhedens art: Virksomhedens ejerforhold: 29, Amagerbro Kvarter, København Oplagringsplads for ikke-farligt affald Københavns Kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Nyropsgade 1, København V Virksomhedens CVR-nummer: Virksomhedens P-nummer: Listebetegnelse: K212 Godkendelsesdato: 20. februar 2015 CMBs kontaktperson: Kristine Karpf Hjortø, tlf , Martin Sune Møller, tlf , CMBs sagsnummer: CMBs dokumentnummer: Kopi af denne afgørelse er mailet til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Øst, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Københavnernes Miljøforening, 3

4 Indledning Københavns ejendomme har den 13. oktober 2014 ansøgt Center for Miljøbeskyttelse (CMB) om miljøgodkendelse til en oplagringsplads for affald på Herjedalgade 3. Oplagspladsen på Herjedalgade er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen 1 under pkt. K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr foud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211." Virksomheden er desuden omfattet af punkt 21 i bilaget til bekendtgørelse 2 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, hvorfor disse vilkår jf. 31 i godkendelsesbekendtgørelsen indsættes i godkendelsen. Standardvilkårene er i visse tilfælde tilpasset og i andre tilfælde suppleret med nødvendige krav for andre forhold, hvor der ikke findes standardvilkår. Virksomheden er tidligere miljøgodkendt i 2009 på Herjedalgade 3, men ønsker at flytte aktiviteterne internt på matriklen, herunder ombygge det meste af pladsen og har derfor ansøgt om en ny miljøgodkendelse. Denne godkendelse omfatter alene Københavns Kommunes aktiviteter på Herjedalgade 3. Alle tidligere godkendelser for Herjedalgade 3, bortfalder hermed. De oplysninger, der har ligget til grund for denne godkendelse, fremgår af referencelisten. AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR På baggrund af det foreliggende materiale, meddeler Teknik- og Miljøforvaltningen, CMB hermed miljøgodkendelse af oplagsplads på Herjedalgade 3. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33 i miljøbeskyttelsesloven 3 på følgende vilkår: 1. Generelt 1. Hvis denne miljøgodkendelse ikke er taget i brug inden to år fra dato for meddelelse bortfalder den. 2. Vilkårene i tidligere miljøgodkendelser, herunder tillæg og ændringer ophæves for Herjedalgade 3 med ikrafttræden af denne miljøgodkendelse. 3. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på Herjedalgade 3. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed. 2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 4

5 2. Indretning og drift 4. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 5. Alt personale, som færdes på pladsen, skal være instrueret i henhold til denne instruktion. Nyt personale, eller nye chauffører, skal gøres bekendte med og udføre arbejdet i henhold til denne driftsinstruktion. 6. Der må være aktiviteter på Herjedalgades oplagsplads på alle ugens hverdage i tidsrummet fra kl til kl I perioden 15. oktober til 15. april må der være aktiviteter på virksomheden i hele døgnet i forbindelse med vintertjeneste. 8. Oplagringspladsen på Herjedalgade 3 må kun modtage og opbevare de i Tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner. Tabel 1: Liste over, hvilke affaldsarter/ fraktioner og mængder, der må håndteres på pladsen Affaldsart(er)/-fraktion(er) EAK-kode Fejeaffald fra gadefejning Træ, plast og glas /02/03 Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling Metal fra vedligeholdelse, samt indsamlet affald Oplagringspladsen må kun benyttes af Københavns Kommunes medarbejdere, samt de vognmandsfirmaer, som Københavns Kommune har indgået særskilte aftaler med. Pladsen er ikke åben for offentligheden. 10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. 11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte CMB og orientere om affaldet. 12. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne. 13. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 14. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering 5

6 skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. 15. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. 16. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. 17. Have- og parkaffald må kun oplagres og neddeles på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Have- og parkaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for have- og parkaffald og saft fra samme mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. 3. Støj 18. Støjbelastningen fra virksomheden, angivet som det korrigerede energiækvivalente A- vægtede lydtryksniveau L r, må ikke overstige nedenstående grænseværdier. Tabel 2: Støjgrænseværdier ved skel i nærliggende områder Tidsrum Mandag fredag Område Erhvervs- og industriområde (område 943, 4063, 4064) Etageboligområde (område 476, 504) Kolonihaveområder (område 1303, 1459) kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Søn- og helligdag kl Alle dage kl Maksimalværdien for støjbidraget i haveforeningen Vennelyst og nærmeste boligområde på Kløvermarksvej, må om natten ikke overstige 55 db(a). For dagperioden kl skal grænseværdien overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. For dagperioden om lørdagen dog 7 timer kl og 4 timer på lørdage kl For aftenperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time. For natperioden kl skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time. 4. Luftforurening 19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter CMB s vurdering er væsentlige for omgivelserne. CMB kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. 6

7 20. Affald af typen Husholdningsaffald og småt brændbart fra parkskraldespande og gadeopsamling må maksimalt oplagres i 1 uge. Desuden skal denne fraktion efter modtagelsen komprimeres og opbevares i en lukket beholder indtil bortkørsel. 21. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal ligeledes være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 5. Spildevand 22. Vaskepladsens belægning skal være uigennemtrængelig for væske. 23. Vaskepladsen skal have fald mod afløb, der sikrer at spildevandet ikke kan løbe ud på de omkringliggende arealer. 24. Vaskemidler skal opbevares, så der ikke kan ske spild til kloak. 25. Tilslutning af stikledninger i forbindelse med vaskepladsen skal udføres af en autoriseret kloakmester Spildevand fra vaskepladsen skal afledes til offentlig spildevandskloak via sandfang og olieudskiller. 27. Etablering af olieudskillere skal udføres i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer, eller den til enhver tid gældende tilsvarende standarder/anvisninger. 28. Sandfang og olieudskillere skal dimensioneres for den maksimale spildevandsstrøm, i overensstemmelse med DS 432 Norm for afløbsinstallationer, eller den til enhver tid gældende standard og/eller anvisning. I forbindelse med dimensionering skal der benyttes en klimafaktor på 1, Der skal være etableret en prøvetagningsbrønd, hvor det er muligt at udtage en spildevandsprøve fra en frit faldende vandstråle. Hvis der ikke er etableret en prøvetagningsbrønd skal det være muligt at udtage en stikprøve af spildevandet fra en brønd, hvor der ved hjælp af en mekanisk anordning skal kunne skabes en frit faldende vandstråle. Prøvetagningsbrønden skal være etableret mellem olieudskiller og offentlig kloak. 30. Olieudskilleren monteres med alarm for lagtykkelse og faldende væskeniveau, samt flydelukke, der lukker af for afløbssiden (den rene side). Flydelukke og alarm skal være installeret således, at de aktiveres, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. 31. Alarm i olieudskiller skal funktionsprøves en gang årligt. 32. Virksomheden skal tæthedsprøve sandfang og olieudskillere samt tilløbsledninger ved nyetablering og ved mistanke om utætheder, og det skal foregå på følgende måde: 4 Find autoriseret kloakmester her: Autorisationsregister 7

8 Olieudskillere skal spules rene før tæthedsprøvning. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret kloakmester og udføres i henhold til Rørcentrets vejledning og skal udføres over 2 timer. Olieudskillere skal fyldes med rent vand efter tæthedsprøvning. 33. Rapportering af tæthedsprøvning skal følge Rørcentrets vejledning og skal senest en uge før ibrugtagning sendes til CMB. 34. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i olieudskilleranlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmen, skal disse udbedres, med efterfølgende tæthedsprøvning, inden fortsat brug, med mindre der alene er tale om fejl på alarmen. CMB skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes. 35. Ved afledning af spildevand fra højtryksspuling, skal spildevandet ledes via olieudskiller udstyret med koalescenselement eller lignende renseforanstaltning. 36. Olieudskillere og sandfang skal tømmes af en godkendt indsamler eller transportør, der er registreret i Miljøstyrelsens affaldsregister Virksomheden skal pejle sandfang, olieudskillere samt tykkelsen af olie og slamlag efter behov, dog mindst hver 3. måned. 38. Udskillere skal senest tømmes og bundsuges når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten. Sandfang skal senest tømmes når de er halvt fyldte. Dog skal både sandfang og udskillere tømmes samtidigt mindst 1 gang årligt, med mindre andet aftales med CMB. Udskillere skal fyldes helt med rent vand efter tømning. Koalescensfilter skal ved tømning efterses og efter behov renses eller udskiftes. 39. Der må ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer 6 og procentdelen af ikke-vurderede stoffer i produkterne, må ikke være større end 1 %. 40. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler på vaskepladsen. 41. Spildevandet fra vaskepladsen må ikke overskride emissionsgrænseværdierne i tabel 3: Tabel 3: Emissionsgrænse for afledning til kloak Parameter Emissionsgrænse Analysemetode Suspenderet stof 500 mg/l (1) M040 ph 6,5 9 (1) M051 (a) Mineralsk olie (A) 20 mg/l (1) ISO eller DS/R 209:2006 Bly 100 µg/l (1) M013 (b) Cadmium 3 µg/l (1) M013 (b) Zink 3 mg/l (1) M013 (b) Kobber 100 µg/l (1) M013 (b) DEHP 87 µg/l (2) M060 5 Miljøstyrelsens affaldsregister: 6 Se Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. 8

9 (A) henviser til vurderingen af organiske stoffers miljøfarlighed i MST s Vejledning nr. 2, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. (1) (2) Grænseværdi i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, Svarende til 10 x nationalt miljøkvalitetskrav, jf. bek af 25. august (a) (b) Der henvises til Bekendtgørelse 231 af 5. marts 2014 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. For disse tungmetalanalyser skal der foretages oplukning efter DS 259 (seneste udgave) eller DS/EN ISO (seneste udgave), for bestemmelse af opløst indhold af metal. Se metodeblad M013 fra Reflab. 42. Virksomheden skal én gang årligt lade udtage en repræsentativ stikprøve fra prøvetagningsbrønden. Stikprøven udtages fra en frit faldende vandstråle. Anvendes en mekanisk anordning til frembringelse af frit faldende vandstråle, skal denne gennemløbes med vand i så lang tid, at prøven kan udtages repræsentativt. Stikprøven skal udtages første gang senest inden udgangen af Prøvetagningen skal foregå under normal drift, og nedbøren i prøvetagningsperioden skal registreres. 44. Prøvetagningerne af spildevandet må tidligst gennemføres 2 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller. 45. Målinger og prøveudtagninger, nævnt i tabel 3, skal udføres som en akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium, jf. miljøkvalitetsbekendtgørelsen 7. Analyseresultaterne skal fremsendes til CMB senest 10 hverdage efter, at virksomheden har modtaget resultaterne fra analysefirmaet. 46. Hvis en emissionsværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor emissionsværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at emissionsværdierne er overholdt, anses vilkår 41 for overholdt. 47. Hvis den supplerende spildevandsprøve viser overskridelser af emissionsværdierne, skal virksomheden senest 1 måned efter, at dette er konstateret, fremsende en redegørelse til kommunen, som forklarer årsagen til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde en handleplan til nedbringelse af belastningen. Planen skal sikre, at emissionsværdierne kan overholdes og indeholde en tidsplan for, hvornår planen kan være gennemført. 6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 48. Befæstede arealer 8 skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 49. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes regelmæssigt, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 7 Bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 om kvalitetskrav til miljømålinger (med senere ændringer) 8 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen tæt belægning eller impermeabel belægning menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 9

10 50. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. 7. Affald 51. Affald, der spildes, skal opsamles snarest muligt, senest samme dag og dernæst anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. 52. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld el.lign. anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 8. Driftsforstyrrelser og uheld 53. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefon 112. Ved driftsuheld med risiko for forurening af jord, luft eller vand, skal CMB underrettes på eller tlf Ophør 54. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til CMB senest 3 måneder før driften ophører. 55. Stedfunden forurening i jord og grundvand, der skyldes virksomhedens forhold, skal være fjernet senest 3 måneder efter driftens ophør. 56. Ved udlejning eller hel eller delvis overdragelse til andre af drift, grund eller udstyr skal CMB orienteres senest en uge før udlejning/overdragelse finder sted. 10. Egenkontrol 57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. CMB kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. 58. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af evt. filtre, herunder udskiftning af filterposer. Mængder af de bortkørte fraktioner, og modtager. Antal dage med vinterudkald, samt datoerne herfor. Dato for tømning af sandfang og olieudskillere, samt mængder af sand og olie. Dato og årsag til oliealarm, herunder om det er en fejl, eller om det er pga. for meget olie i olieudskilleren. Dokumentation for udskiftning af filtre i koalescensudskiller. 10

11 Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for CMB. Vilkår nr vedrørende spildevand er fastsat i medfør af 28, stk.3, miljøbeskyttelsesloven. Vilkår nr er egenkontrolvilkår som kan revideres jf. 72, stk. 3 miljøbeskyttelsesloven. 11

12 Klagevejledning m.v. Klageadgang Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på annonceringsportalen på jf. miljøbeskyttelseslovens 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening inden den 20. marts Hvem kan klage? Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens , hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen. Klageproces Det følger af miljøbeskyttelseslovens 94, stk. 1, at klage skal indgives skriftligt til Københavns Kommune ved anvendelse af digital selvbetjening via for borgere og for virksomheder, foreninger, myndigheder og tilsvarende. Kommunen vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Naturog Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra kommunen med bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil modtage en kopi af kommunens udtalelse. Efter lovens 94, stk. 2, gælder der som udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen alene skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens 94, stk. 1. Vejledning omkring håndtering/teknik i forhold til den digitale selvbetjening kan fås ved at rette henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnets supportfunktion. Se mere herom på Klagegebyr Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Information om Naturog Miljøklagenævnets klagegebyr kan findes på under Vejledninger. Opsættende virkning Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Natur- og Miljøklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning. Søgsmål Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven 101, stk. 1. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte CMB på eller tlf

13 Affaldshåndtering Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med det gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Københavns Kommune. Regulativet og særlige bestemmelser for håndtering af erhvervsaffald kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside. Kortlagt areal Virksomheden ligger ikke på et areal, der er kortlagt efter Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. Det betyder, at virksomheden ikke skal søge om tilladelse efter jordforureningsloven før påbegyndelse af et bygge- og anlægsarbejde, hvis det sker til erhvervsmæssigt formål. I det omfang, der fremkommer overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter på arealet, skal dette håndteres efter aftale med CMB. VVM I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen har Københavns Kommune undersøgt virksomhedens aktiviteter i forhold til VVM-bekendtgørelsen 9, og har vurderet, at aktiviteterne er omfattet af VVM-screeningspligt. CMB har på baggrund af kriterierne for screening i VVM-bekendtgørelsens bilag 3 vurderet, at projektet ikke påvirker miljøet væsentligt og at det derfor kan gennemføres uden VVM. Øvrige forhold Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Dieseldrevne lastbiler og busser på over 3½ tons skal jf. bekendtgørelse om partikler, kontrol og mærkning af lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner mv. forsynes med et miljøzonemærke, før de må køre ind i Københavns Kommune. Med venlig hilsen Kristine Karpf Hjortø Martin Sune Møller 9 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6/11/2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet. 13

14 MILJØTEKNISK VURDERING Virksomhedens aktiviteter er tilhørende listepunkt K 212 hvortil der er tilknyttet standardvilkår. Standardvilkår er anvendt i godkendelsen. I de tilfælde hvor et standardvilkår er fraveget er baggrunden for dette beskrevet i den miljøtekniske vurdering herunder. Udover standardvilkår er der suppleret med vilkår, når dette vurderes nødvendigt. 1. Beliggenhed og planforhold Virksomheden er beliggende på Herjedalgade 3 på Amagerbro, 2300 København S, matr. nr. 29. Området er dækket af Kommuneplan KP 11 som udlægger området til tekniske anlæg. Der er ikke lokalplan for området. Den påtænkte anvendelse af Herjedalgade 3 vurderes at være i overensstemmelse med planforholdene for området. Der er ikke beskyttet natur herunder Natura 2000 områder indenfor en omkreds af 1,5 km fra området og virksomheden vurderes derfor ikke at have nogen indflydelse på beskyttede naturområder. Virksomheden ligger umiddelbart omkranset af andre virksomheder mod vest, nord og øst, i området udpeget til tekniske anlæg. Syd for virksomheden ligger husvildebarakker i området udpeget til fritidsformål, samt Vermlandsgade. På den anden side af Vermlandsgade ligger nærmeste boligområde i område til etageboligbyggeri. Vermlandsgade er trafikbelastet i en sådan grad, at den øgede trafik som følge af transporten til og fra Herjedalgade ikke vurderes, at påvirke den generelle trafikbelastning i området. Det vurderes på baggrund af ansøgningen og den miljøtekniske vurdering, at det planlagte projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og kan placeres i området. 2. Indretning og drift Virksomheden, er indrettet, som et materiel- og affaldsoplag for Københavns Kommune. Pladsen er udført med befæstet areal og bygninger placeret omkring og i midten af pladsen. Der inkluderes faciliteter til mandskab, materieloplagring og mellemlagring af affald. Der vil på pladsen blive udført mindre reparationer af materiel med el-værktøj og svejseudstyr. Reparation vil primært foregå udendørs. Pladsen er åben mellem 04:00 og 23:00 hver dag, men er ikke åben for offentligheden. Pladsens indretning kan ses i bilag 1. CMB har fraveget det standardvilkår, der sætter krav til virksomhedens maksimale oplagsmængder af affald på pladsen. CMB vurderer, at den miljømæssige forbedring ved et krav om maksimale oplagsmængder vil være marginal i forhold til de omkostninger virksomheden vil have ved et sådant krav. Brændbart affald herunder gadeopfej og affald fra parkskralde spande, aflæsses i komprimeringscontainere hvor det opbevares indtil afhentning. Glasaffald opbevares i lukkede containere til glas og de resterende fraktioner opbevares i åbne stålcontainere. Modtaget brændbart affald sendes til RGS 90 og modtaget jernskrot, træ, glas og plast sendes til genbrug. CMB har stillet standardvilkår for oplagringen, der sikrer, at der ikke forekommer utilsigtet udledning eller forurening fra oplaget af de affaldsfraktioner, der modtages eller opstår som følge af driften af pladsen. Til- og frakørsel vil ske via en nyetableret port ud til Herjedalgade, med overkørsel til offentlig vej. Der vil i alt køre ca. 70 lastbiler og 55 personbiler til og fra pladsen pr. dag. Til- og frakørsel til virksomheden vurderes ikke at give anledning til miljømæssige gener. Støj fra trafik er beskrevet under afsnittet om støj. Der kan på virksomheden fremkomme affald som ikke falder ind under EAK-koderne specificeret i vilkår 8. Dette skal som udgangspunkt afvises. For at sikre, at sådanne situationer/fraktioner 14

15 opdages, stilles der standardvilkår om udarbejdelse af en driftsinstruktion for modtagekontrol, samt vilkår for håndteringen af sådanne læs, der ikke umiddelbart kan afvises. For ligeledes at sikre, at der ikke sker uautoriseret aflæsning på pladsen stilles vilkår om, at pladsen skal være lukket for offentlighed og kun må anvendes af det relevante personale. Pladsen er beliggende i et område hvor det ikke vurderes relevant at implementere særlige vilkår for klimasikring. Det vurderes, at indretningen og drift af oplagringspladsen er tilrettelagt på en sådan måde, at forurening herfra begrænses mest muligt. 3. Støj På virksomheden forekommer primært følgende støjende aktiviteter: Materielkørsel inkl. læsning og losning på affaldssorteringspladsens område. Komprimering af affald i container. Mindre værkstedsaktiviteter med håndværktøj. Der forgår ikke bearbejdning eller neddeling af affald på pladsen. Støjberegningen fra den tidligere placering af virksomheden på den østlige del af Herjedalgade viser, at de almindelige aktiviteter på Herjedalgade 3 holdt sig indenfor miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier, for etageboliger, i alle tidsperioder. Det vurderes derfor med den nuværende placering. Der stilles på baggrund heraf, vilkår tilsvarene støjgrænseværdier i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, med krav om verifikation senest 6 måneder efter ibrugtagning. De eksisterende støjgrænsevilkår har dog ikke dækket etageboligen beliggende umiddelbart nord for virksomheden samt kolonihave området øst for virksomheden. Støjvilkårene udvides derfor til også at dække støjbelastningen ved disse. Det vurderes, at oplagspladsen kan drives på en måde, således at der ikke opstår en uacceptabel støjpåvirkning af de omkring liggende områder. 4. Luftforurening Det husholdningslignende affald, indsamlet fra parker og gader, kan indeholde organisk affald og derfor generere lugtgener såfremt dette oplagres over længere tid. Der stilles derfor vilkår om en maksimal oplagringstid for denne fraktion på en uge. Oplagringen af bl.a. gadefej kan indeholde støvende elementer der kan afgive støv på alle tider af døgnet, men særligt under af/pålæsning af gadefej. Det vurderes, at standardvilkår om at virksomheden ikke må give anledninger til støvgener, og om nødvendigt kan blive pålagt at bekæmpe sådanne med befugtning eller overdækning af relevante aktiviteter, er tilstrækkeligt til at sikre en miljømæssigt forsvarlig drift. Det er i ansøgningen beskrevet, at der på pladsen vil blive foretaget mindre reparationer af køretøjer med eldrevet værktøj og svejseudstyr. Det er ikke nærmere beskrevet hvilken svejsemetode der anvendes, det angives dog, at der ikke er planer om etableringen af afkast på virksomheden. Jf. Svejserøgsvejledningen, skal svejsning af typerne MIG/MAG-, TIG-, FCA-, Plasma-, Laser- og MMA-svejsning etableres med udsugning og afkast. 15

16 Det farlige affald, der vil blive opbevaret indendøre kan i relation til arbejdsmiljøloven desuden kræve etablering af mekanisk ventilation, og der stilles derfor standardvilkår for at eventuelle afkast skal udformes således, at der opnås fri fortynding. Virksomheden ønsker ikke at foretage sikkerhedsmakulering, balletering eller neddeling af papir, plast eller datamateriale, og standardvilkår for luftforurening i relation til dette vurderes derfor ikke at være relevant. Overordnet set vurderes affaldssorteringspladsen, med den påtænkte placering og udformning, ikke give anledning til nævneværdig luftforurening. 5. Spildevand Alt spildevand fra området ledes til fælleskloak og videre til rensningsanlæg. På virksomheden vil der blive foretaget vask af køretøjer og maskiner om ugen, ligesom der vil være afløb fra områder med stor aktivitet af køretøjer. Der stilles på baggrund af dette, vilkår om at afløb fra pladsen skal ledes forbi sandfang og olieudskiller, dimensioneret efter gældende standarder. Hvis der anvendes højtryksspuling på pladsen skal olieudskilleren være forsynet med koalescensfilter, da olie emulgerer i vandet ved denne proces. CMB stiller vilkår om tømning, tæthedsprøvning og løbende kontrol for at sikre den fortsatte funktionsduelighed af sandfang og olieudskiller. Spildevandet fra bilvask kan indeholde bl.a. tungmetallerne: cadmium, bly, kobber, zink. Tungmetallerne kommer fra bl.a. fra bilernes undervognsbelægning, dæk, bremsebelægninger, lak, brændstof og metaldele. Derudover kan der forekomme mineralsk olie fra motorer og maskiner, samt DEHP fra plastdele på køretøjer og maskiner. CMB stiller krav om, at indholdet af ovenstående parametre ikke må overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier (værdien for kobber er dog tilsigtet). Virksomheden skal derfor dokumentere dette ved indsendelse af en årlig akkrediterede analyse til CMB. Der må ikke anvendes koldaffedtningsmidler i forbindelse med vask, da det kan forringe olieudskillerens funktion betydeligt. Derudover må der af hensyn til renseanlæggets processer og kloakarbejdernes sikkerhed ikke anvendes vaskemidler, der indeholder A- eller B-stoffer. 6. Jord, grundvand og overfladevand Af hensyn til sikring mod nedsivning af forurening stilles der vilkår om, at de befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand, samt at eventuelle utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Yderligere stilles krav jf. godkendelsesbekendtgørelsen til særlig opbevaring af udvalgte affaldsfraktioner. I forbindelse med vask af materiel vil spildevandet indeholde forurenende stoffer og der stilles derfor vilkår om, at vaskepladsen etableres på befæstet areal og indrettes med fald mod afløb, tilsluttet sandfang og olieudskiller. Opbevaring af metalaffald og have-parkaffald kan medføre udsivning af uønskede stoffer. For at undgå jord- og grundvandsforurening, stilles der vilkår om, at disse fraktioner opbevares på befæstet areal. Det indsamlede jern kan indeholde forskellige produkter herunder metalstøv, overfladebehandling og malingrester. Såfremt det måtte indeholde materialer der kan afgive metalstøv, skal dette opbevares således, at støv ikke spredes til omgivelserne. Der opbevares ikke bygge- og anlægsaffald, metalskrot der kan frigive olier eller akkumulatorer og batterier. Der foregår ikke neddeling, klipning og opskæring af jern og metalskrot. 16

17 Standardvilkår vedrørende disse aktiviteter vurderes derfor ikke at være relevante, og medtages derfor ikke i godkendelsen. Virksomheden ønsker ikke at modtage transformatorer og spåner med olierester, dette standardvilkår vurderes derfor ligeledes ikke relevant for nærværende godkendelse. I ansøgningen beskrives det, at pladsen ikke vil have anlæg til tankning af brændstof, og der stilles derfor ikke vilkår hertil. Virksomheden ønsker at opbevare mindre mængder brændstof til hækklippere mm. på pladsen. Disse beholdere vil blive opbevaret på spildbakker indendørs, og der stilles vilkår om dette. På pladsen eksisterer 4 nedgravede tanke, heraf er de 2 tanke afblændede og ikke i brug. De resterende tanke på hhv og liter anvendes fortsat. Olietankene er omfattet af Olietankbekendtgørelsen 10 og skal overholde relevante krav heri. Samlet vurderes det, at oplagspladsen med de beskrevne foranstaltninger kan drives uden nævneværdig risiko for jord, grundvand og overfladevand. 7. Affald Oplagspladsen vil i sig selv kun producere begrænsede mængder affald, herunder dagrenovationslignende affald fra mandskabsfaciliteter, pap, papir og eventuelt mindre mængder farligt affald. Der kan opstå farligt affald, særligt fra det rullende materiel i form af spildolie og spild fra olie og brændstof systemer mv. Der stilles derfor standardvilkår, der sikrer, at farligt affald håndteres korrekt, samt at der er opsugningsmateriale tilgængeligt på virksomheden i tilfælde af spild. Samlet vurderes det, at oplagspladsens affaldshåndtering ikke vil skabe miljøproblemer såfremt de opstillede vilkår overholdes. 8. Driftsforstyrrelser og uheld Der er risiko for driftsforstyrrelser i forbindelse med spild af olie- og kemikalieaffald, støv og affaldsflugt. Der stilles derfor vilkår om, at pladspersonalet sikrer opsugning af olie- og kemikalieaffald, sikrer opblanding af haveaffald for at mindske lugtgener og sikrer hurtig afhentning af potentielt lugtende affald. Yderligere stilles vilkår om overdækning af containere i tilfælde af blæst og deraf følgende affaldsflugt. Der stilles vilkår om, at alle relevante aktioner i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i en driftsinstruks, der er tilgængelig på pladsen i 5 år. For at eventuelle uheld udenfor pladsen bliver håndteret og begrænset, samt at de nødvendige afværgeforhold kan foretages, stilles der vilkår om at der ved uheld slås alarm til 112 eller ved mindre uheld til CMB. Personalets opgaver til forebyggelse af forurening og gener i omgivelserne er beskrevet i en driftsinstruktion og beredskabsplan, som danner baggrund for personalets oplæring. 9. Bedste tilgængelige teknologi Aktiviteterne på Herjedalgade oplagsplads omfatter ikke IPPC aktiviteter. Der er således ikke udarbejdet BAT-noter (bedst tilgængelig teknik). 10 Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 17

18 CMB vurderer, at den påtænkte indretning og drift er moderne og miljømæssigt optimal, og derfor er udtryk for BAT for de planlagte aktiviteter. Miljøgodkendelsen er desuden baseret på Miljøstyrelsens standardvilkår, som er i overensstemmelse med kravene om bedste tilgængelige teknik. 10. Ophør I henhold til 16, stk. 1, nr. 10 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal der i miljøgodkendelsen stilles vilkår med krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Der stilles derfor vilkår om, at virksomheden senest 3 måneder før forventet ophør skal sende en redegørelse til CMB om, hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde og hvordan arealet skal bringes i miljømæssig acceptabel stand. Driften på virksomheden anses først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, som f.eks. tømning af tanke, bortskaffelse af affald m.v., er foretaget. 11. Egenkontrol For at tillade CMB, at føre effektiv kontrol med Herjedalgade 3, stilles der vilkår om egenkontrol og journalføring. For at sikre den vedligeholdelsesmæssige stand af tætte og faste belægninger, stilles der vilkår om, at denne inspiceres visuelt minimum en gang årligt og at udbedring af skader noteres. For at tillade en kontrol med oplaget på pladsen skal modtagere og mængden af bortkørt affald såvel som den oplagrede mængde affald registreres. Endelig skal alle inspiceringer registreres i driftsjournalen, samt antal dage med vinterudkald. 12. Samlet vurdering CMB vurderer samlet, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og de nye aktiviteter kan drives på lokaliteten uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening, og at dette kan ske i overensstemmelse med gældende miljølovgivning. 18

19 REFERENCELISTE 1. Ansøgning fra Københavns ejendomme om miljøgodkendelse af Affaldsoplag Herjedalgade 3, oktober 2014 inklusive bilag og miljøteknisk notat 2. Mail fra Palle Andersen den Mail fra Palle Andersen på vegne af Thomas Iversen den Analyse rapport fra olieudskiller på Herjedalgade 3, Eurofins, Miljøgodkendelse af anlæg til omlastning af affald i Herjedalgade, Københavns kommune, november Miljøtilsynsnotat 2013 TMF plads, Herjedalgade 3, København S, Københavns kommune, Støjundersøgelse oplagsplads Herjedalgade 3 inklusiv bilag, Rambøll, marts

20 BILAG 1: OVERSIGTSKORT N 20

21 BILAG 2: SITUATIONSPLAN 21

22 BILAG 3: KLOAKPLAN 22

23 BILAG 4: PLAN OVER VASKEPLADS 23

24 24

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Tillægget til miljøgodkendelsen er midlertidigt og bortfalder den 17. maj 2015.

Tillægget til miljøgodkendelsen er midlertidigt og bortfalder den 17. maj 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Marius Pedersen A/S Raffinaderivej 20 2300 København S CVR: 49979517 P-nummer: 1017656437 Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse modtagelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017

TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 TILSLUTNINGSTILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAK FRA VASKEHAL HOS DANMARKS NATIONALBANK HAVNEGADE 5, 1093 KØBENHAVN MARTS 2017 Center for Miljøbeskyttelse Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik

Spildevandstilladelse til. Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A. Vaskeplads. April Miljø & Teknik April 2017 Miljø & Teknik Spildevandstilladelse til Riwal Denmark, Fabriksparken 24 A Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Vaskeplads TITEL OG DATO ENHEDENS

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V

19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten, Skelbækgade 3, 1717 København V KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Hvidovre 19-tilladelse for nedgravning af jordankre i forbindelse med opførelse af hotel Firkanten,

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel

19-tilladelse for anvendelse af cementprodukter ved udførelse af jordankre i forbindelse med etablering to bygværk på Østerbrotunnel KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Center for Miljøbeskyttelse NCC/SMET Østerbro Tunnel Konsortiet I/S Tobaksvejen 2 A 2860 Søborg Relevante underentreprenører 15-09-2015

Læs mere

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00.

I ønsker, at vaskehallen skal være i drift alle dage i tidsrummet fra kl. 07:00 22:00. Nordkystens Autocenter A/S H P Christensens Vej 8 3000 Helsingør info@helsingor.peugeot.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/15035

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Vilkårsændring for RGS 90, Nordsøvej 10, 2100 vedr. ændring af driftstider. CVR. Nr , P-Nr

Vilkårsændring for RGS 90, Nordsøvej 10, 2100 vedr. ændring af driftstider. CVR. Nr , P-Nr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 KBH S Att: Louise Sorgenfrei Olesen 26-05-2016 Sagsnr. 2016-0219440 Dokumentnr. 2016-0219440-2 Vilkårsændring

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Vilkårsændring af oplagsbegrænsninger på RGS 90, Nordsøvej 10, 2100 Kbh Ø. CVR: , P-nr.:

Vilkårsændring af oplagsbegrænsninger på RGS 90, Nordsøvej 10, 2100 Kbh Ø. CVR: , P-nr.: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Selinevej 4 2300 KBH S Vilkårsændring af oplagsbegrænsninger på RGS 90, Nordsøvej 10, 2100 Kbh Ø. CVR: 15084790,

Læs mere

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads

Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads Miljøgodkendelse af sorter- og omlasteplads på Forlev Miljøanlæg, Vejlagervej 4A, 4241 Vemmelev Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58574600 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 1 Stamoplysninger

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps.

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige spildevandskloak for Hans Berggren Aps. Hans Berggren Aps. Salbjergvej 22, 4622 Havdrup CVR Nr.:

Læs mere

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Godkendelse Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Natur og Miljø 12. juni 2014 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Att.: Niels Erik Sunesen Baltic Kaj

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AMAGER RESSOURCE CENTER, OMLASTESTATION, KRAFTVÆRKSVEJ 25-27, KØBENHAVN

MILJØGODKENDELSE TIL AMAGER RESSOURCE CENTER, OMLASTESTATION, KRAFTVÆRKSVEJ 25-27, KØBENHAVN MILJØGODKENDELSE TIL AMAGER RESSOURCE CENTER, OMLASTESTATION, KRAFTVÆRKSVEJ 25-27, KØBENHAVN MAJ 2016 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR MILJØBESKYTTELSE Njalsgade 13 Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Udkast til vilkårsændringen har været til udtalelse hos virksomheden, men virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 24-02-2016 Motorbanen Ved Slusen 2 2300 København S CVR/P nr. 64942212/ 1018524364 Vilkårsændring af Motorbanens mulighed for afholdelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen.

2. Boringerne må etableres til 10 m. u. t. og med filterinterval mellem 8-10 m. u. t. som angivet i ansøgningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse KAB Vester Voldgade 17 1552 København V E-mail: Pen@KAB-bolig.dk Tilladelse til 4 miljøtekniske boringer på Enghavevej 81, København SV

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

THYBORØN STEVEDORE A/S

THYBORØN STEVEDORE A/S September 2014 THYBORØN STEVEDORE A/S Ansøgning om miljøgodkendelse PROJEKT Ansøgning om miljøgodkendelse Projekt nr. 218662 Dokument nr. 1212536458 Version 3 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP Godkendt

Læs mere

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune

Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for vaskepladser i Rebild Kommune Forskrift for etablering, indretning og drift af vaskepladser i Rebild Kommune Baggrund og lovgivning Mange vaskepladser er med tiden blevet utætte, er ikke

Læs mere

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 (hovedaktivitet) og K203 (biaktivitet).

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212 (hovedaktivitet) og K203 (biaktivitet). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse H J HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S Postboks 209 Havnegade 1 5000 ODENSE C H J Hansen, Prøvestenen, København: Vilkårsændring - Nye grænseværdier

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Peter Olsens Automobiler Peter Olsens Automobiler CVR nr.: 87069451 Salbjergvej 23, 4622

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 19 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 19 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 Norrecco A/S K-vej 19, Prøvestenen 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1013892306 Sagsnr. 2014-0097805 Dokumentnr. 2014-0097805-6

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej

Tillæg til miljøgodkendelse af Ballerup Genbrugsstation, Energivej MILJØ OG TEKNIK I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Cvr nr. 10866111 Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 5. september 2014 Tlf. dir.: 4175 0123 Fax.

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12

Listebetegnelse: K en, Salløv By, Snoldelev. CVR- nr.: P-nr.: Virksomhedens ejerforhold: Side 2 af 12 Side 1 af 12 Miljø og Byggesag Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal,

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Villabyernes Boligselskab Villabyernes Ejendomskontor CVR nr.: - Lindeholmen 4 P nr.: - Tilladelsesdato:

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Rødovre Kommune. M. Larsen Vognmandsfirma A/S Markstykkevej tillæg til miljøgodkendelse af 9.

Teknik- og Miljøudvalget Rødovre Kommune. M. Larsen Vognmandsfirma A/S Markstykkevej tillæg til miljøgodkendelse af 9. Teknik- og Miljøudvalget Rødovre Kommune M. Larsen Vognmandsfirma A/S Markstykkevej 6 2. tillæg til miljøgodkendelse af 9. oktober 2012 September 2015 RØDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning M. Larsen Vognmandsfirma

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af:

Tilslutningstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Hedensted Bilpleje Center tilladelse til afledning af: Hedensted Bilpleje Center Ndr. Fabriksvej 20 8722 Hedensted Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: +4579755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk Sagsnr. 06.01.15-P19-17-16

Læs mere

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur. Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Miljøgodkendelse Marts 2017 Assens Affald og Genbrug A/S Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg Godkendelse omfatter: K211 Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse.

TIVOLI A/S Vesterbrogade København V. Sagsnr Dokumentnr Fatamorgana: Afgørelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse TIVOLI A/S Vesterbrogade 3 1620 København V Fatamorgana: Afgørelse. 19-02-2016 Sagsnr. 2015-0226750 Dokumentnr. 2015-0226750-45

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Dato: 9. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/10987 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern ks: DTP Direkte nr.: 7972 7092

Læs mere