Økonomistyrelsens serie af vejledninger. om regnskabsreformen i staten. Åbningsbalancen. Procesvejledning nr. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyrelsens serie af vejledninger. om regnskabsreformen i staten. Åbningsbalancen. Procesvejledning nr. 5"

Transkript

1 Økonomistyrelsens serie af vejledninger om regnskabsreformen i staten Åbningsbalancen Procesvejledning nr. 5 Juni

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Målgruppe Afgrænsning Ændringer i forhold til 2. udkast, 16. marts Læsevejledning Materiale som skal udarbejdes i forbindelse med åbningsbalancen Beskrivelse af processen Input: Værdiansættelsesregneark fra procesvejledning nr Trin 1: Udarbejdelse af materiale til dokumentation Dokumentationsmateriale Dokumentationsnotat Underliggende regnskabsdokumentation, fx værdiansættelsesnotat Specifikation af reguleringer Trin 2: Anvendt regnskabspraksis beskrives Trin 3: Opstilling af udkast til åbningsbalance samt ledelsens og ressortdepartementets validering af udkastet Åbningsbalance pr. 1. januar Notekrav Egenkapital og reguleringer Ledelse og ressortdepartementets validering af åbningsbalance udkastet Trin 4: Indtastning og udtræk af endelig åbningsbalance i/fra institutionens økonomisystem Trin 5: Ledelsens og departementets endelige validering og underskrivning af åbningsbalancen Output: Åbningsbalancen og tilhørende materiale...22 Bilag 1: Eksempel på en åbningsbalance...23 Direktoratets åbningsbalance pr. 1. januar Ledelsespåtegning...24 Anvendt regnskabspraksis...25 Generelt om indregning og måling...25 Anlægsaktiver...25 Omsætningsaktiver...27 Egenkapital...27 Forpligtelser...28 Eventualforpligtelser...28 Åbningsbalance pr. 1. januar Redegørelse for primokorrektioner...35 Redegørelse for primokorrektioner...36 Dokumentationsmateriale...37 Dokumentationsnotat for Direktoratet...37 Værdiansættelsesnotat: Tidsregistreringssystem...39 Bilag 2: Vejledning om indsendelse af materiale til Rigsrevisionen til brug ved revisionen af åbningsbalancer

3 1 Indledning Det er besluttet, at der skal implementeres omkostningsbaserede regnskabsprincipper i samtlige statslige virksomheder. Det betyder, at alle de statslige virksomheder skal udarbejde en åbningsbalance samt foretage en omlægning af den daglige driftsbogføring. Omlægningen skal gøre statens institutioner i stand til at anvende omkostningsprincipper i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og den interne styring i institutionerne, og på sigt i forbindelse med bevillingsudmålingen på finansloven. 1.1 Formål Denne procesvejledning beskriver, hvorledes åbningsbalancen udarbejdes. Den fremtidige omkostningsbaserede årsrapport skal baseres på åbningsbalancens værdier ligesom anvendt regnskabspraksis beskrives ved udarbejdelsen af åbningsbalancen. Derfor er det vigtigt, at åbningsposterne er klassificeret, registreret og værdiansat korrekt, så åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver. Formålet med procesvejeledning er at beskrive, hvordan åbningsbalancen og det tilhørende underliggende materiale, som skal sendes til Rigsrevisionen, udarbejdes. Da åbningsbalancen udtrykker det fremtidige grundlag for driften, er det helt centralt at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver. 1.2 Målgruppe Procesvejledningen henvender sig til de medarbejdere, der er involveret i processen med at udarbejde åbningsbalancen samt til ledelsen, der skal godkende åbningsbalancen. Departementet skal ligeledes godkende åbningsbalancen, men til dem er der fremstillet en særlig vejledning Departementets rolle ved implementeringen af omkostningsregnskaber. 1.3 Afgrænsning Åbningsbalancen er den femte i rækken af procesvejledninger, som hjælper statslige institutioner til at opstille den færdige åbningsbalance og senere den omkostningsbaserede årsrapport. Den videre proces til udarbejdelse af en omkostningsbaseret årsrapport vil blive beskrevet i procesvejledning nr. 6 Overgang til drift. Åbningsbalancen og det omkostningsbaserede driftsregnskab i årsrapporten skal indeholde de aktiver og forpligtelser, der vedrører de hovedkonti (HK), som virksomheden har ansvaret for, dvs. virksomhedens egne arbejdsopgaver samt de opgaver virksomheden har hovedkonti på, men som andre udfører for virksomheden. De opgaver som virksomheden udfører for andre (andres hovedkonti) skal ikke indgå i åbningsbalancen eller det omkostningsbaserede driftsregnskab i årsrapporten (resultatopgørelsen), hvilket nedenstående figur illustrerer: 3

4 Virksomheden Aktiviteter som virksomhedens udfører for andre Virksomhedens egne aktiviteter (Virksomhedens HK i FL) Aktiviteter som andre udfører for virksomheden (Virksomhedens HK i FL) Drift An- Tilskud Skat mv. Infra- struk- Endvidere gælder det, at det kun er driften (efter de nye principper), som virksomhedens åbningsbalance skal indeholde. Den nye drift består af hele den hidtidige driftsbevilling og statsvirksomhed samt de dele af hidtidige bevillinger, der ikke vedrører tilskud der administreres. Anlægsbevillinger, der ikke vedrører investeringer i infrastruktur og anlægsbevillinger, der ikke vedrører investeringer i nationalejendom indgår ligeledes i det nye driftsbegreb. I statslige institutioner, der har selvstændig likviditet, er disse forhold udsplittet i selvstændige bogføringskredse. Tilskud der administreres eller forvaltes i henhold til budgetvejledningens definition, dvs. ydelser (fx penge) der deles ud, er ikke er omfattet af regnskabsreformen. De administrative omkostninger forbundet med det at forvalte tilskud er derimod omfattet af regnskabsreformen. Det omkostningsbaserede regnskab i årsrapporten vil således indeholde administrationsomkostningerne forbundet med tilskudsadministrationen, mens selve tilskuddene skal afrapporteres og regnskabsaflægges i et selvstændigt afsnit i årsrapporten. Nationalejendom (som defineret under afsnit ) skal klassificeres og registreres, men skal ikke værdiansættes. National ejendom udskilles i åbningsbalancerne og balancen i årsrapporten ved hjælp af de opstillede notekrav, men nettoomkostninger til fx vedligeholdelse af nationalejendom, skal i driftssituationen indgå i det omkostningsbaserede driftsregnskab (resultatopgørelsen). Hvor staten yder lån eller varetager en ejerrolle i forhold til statslige aktieselskaber og offentlige virksomheder mv. skal sådanne aktiver værdiansættes, og der skal fremstilles en særlig åbningsbalance for dem. I årsrapporten skal der ligeledes aflægges et særskilt regnskab for sådanne aktiviteter, og de indgår ikke i virksomhedens omkostningsbaserede balance. Infrastruktur er ikke omfattet af regnskabsreformen, og der skal derfor laves særskilt omkostningsbaseret regnskab for sådan. Økonomistyrelsen har defineret, at det kun er Vejdirektoratet og Banedanmark, der er har infrastruktur i de statslige virksomheder. Hvis en given bogføringskreds både indeholder dele, der er omfattet og dele, der ikke er omfattet af regnskabsreformen, skal der foretages en opdeling af bogføringskredsens indhold inden afrapporte- 4

5 ringen (regnskabsaflæggelsen) finder sted. En sådan opdeling kan fortages manuelt, evt. ved brug af de interne dimensioner, men af hensyn til arbejdsbyrden og korrekt regnskabsaflæggelse, anbefaler Økonomistyrelsen, at problemstillingen løses systemmæssigt via en opslitning af den givne bogføringskreds. Hvis der foretages en systemmæssig opsplitning af bogføringskredse skal institutionen dog fortsat være opmærksom på, om evt. finansielle mellemværender mellem de enkelte hovedkonti er medtaget i enten drifts- eller øvrige bogføringskredse. For at få foretaget en systemmæssig opsplitning af en given bogføringskreds skal der tages kontakt til Økonomistyrelsens forvaltningsenhed via I denne skal det angives, hvilken bogføringskreds der ønskes opsplittet, hvordan den ønskes opsplittet, og om der skal indgå løn i begge bogføringskredse 1. Økonomistyrelsen vil herefter tage kontakt til den anførte kontaktperson med henblik på at aftale et møde vedrørende opsplitningen. Nedenstående figur viser processen frem mod en omkostningsbaseret årsrapport. Hvis der er tvivl om, hvordan de enkelte processer hænger sammen eller deres rækkefølge, kan man få et overblik i den overordnede procesvejledning Kom godt i gang. 1 I forbindelse med tilskud vil der ikke være løn på konto 11, men måske kan der være tale om at lønsystemet anvendes under konto I forbindelse med tilskud vil der ikke være løn på konto 11, men måske kan der være tale om, at lønsystemet anvendes under konto 54. 5

6 Arbejdsspor 1: Udarbejdelsen af åbningsbalancen Kom godt i gang (PV0) Kortlægning (PV1) Vejledning om departementets rolle Klassifikation (PV2) Arbejdsspor 2: Omlægning af og i drift Selvopsætningsvejledning lager og anlæg Registrering (PV3) Overgang til drift (PV6) Ny kontoplan Validering af åbningsbalancen Værdiansættelse (PV4) Periode- og årsafslutning (PV7) Konteringsvejledning Rigsrevisionens gennemgang af åbningsbalancen Åbningsbalance (PV5) Årsrapporten (PV8) Godkendelse af årsrapporten Ved forberedelse og organisering af projektet og gennem hele processen fra kortlægning til endelig årsrapport er det afgørende at have tilrettelæggelsen af institutionens økonomistyring for øje. Dette skyldes, at de enkelte processer udgør byggeklodser til den endelige økonomistyringsmodel. Det antages, at institutionen efter endt værdiansættelse dels har foretaget en validering af de fundne åbningsbalanceværdier og dels har foretaget en opsætning af institutionens økonomisystem, herunder implementeret den reviderede kontoplan 3. For Navision-brugere kan der hentes hjælp til opsætningen i selvopsætningsvejledningerne der ligeledes vil være at finde på Økonomistyrelsens hjemmeside i opdateret form primo oktober, Systemopsætningen har betydning for, hvordan åbningsposterne lægges ind i institutionens økonomisystem, for hvordan bogføringen tilrettelægges og endelig for den finansielle rapportering og målrapporteringen i årsrapporten. Implementeringen af nye regnskabsprincipper omfatter tre overordnede elementer: 3 Den endeligt reviderede kontoplan kan findes på Økonomistyrelsens hjemmeside primo oktober

7 1. Udarbejdelse af åbningsbalancen (herunder indtastning af åbningsbalanceværdier i institutionens økonomisystem) 2. En ændret regnskabsmæssig registrering (endelig implementering af revideret kontoplan og udarbejdelse af tillæg til regnskabsinstruks) 3. Udarbejdelse af årsrapport 1.4 Ændringer i forhold til 2. udkast, 16. marts 2004 Afgrænsningen af hvad åbningsbalancen skal indeholde er blevet præciseret Ny struktur, så vejledningen er blevet opbygget mere processuelt, og så den følger det fremstillede fremdriftsværktøj. Fremstillingen af oversigten over reguleringer (Primokorrektioner) er omskrevet Beskrivelse af det dokumentationsmateriale, der skal vedlægges åbningsbalancen er præciseret. Eksemplet på en færdig åbningsbalance i bilag 1 er tilpasset det endelige regelsæt. Blandt de vigtigste ændringer i eksemplet er således: en tilpasset klassifikation af aktiver og forpligtelser reglerne for obligatoriske bunker omfatter nu kun kontoradministrativt ITudstyr bagatelgrænsen er hævet til kr. og omfatter nu både immaterielle og materielle anlægsaktiver bygninger værdiansættes i åbningsbalancen til den seneste offentlige ejendomsvurdering 1.5 Læsevejledning Procesvejledningen er opbygget således, at den gennemgår de enkelte punkter af det materiale, som danner grundlaget for Rigsrevisionens gennemgang af åbningsbalancen. Derfor består procesvejledningen af fem trin, som institutionen skal igennem for at nå frem til det samlede materiale, der skal tilsendes Rigsrevisionen (og Økonomistyrelsen). Der vil derfor være enkelte trin, som er mere relevante for nogle læsere end andre, alt efter hvilken del af materialet, som den enkelte har ansvaret for at fremstille. Det er desuden ikke afgørende, at trinene udføres i den rækkefølge, som er angivet i procesvejledningen. Procesvejledningen indeholder et bilag 1, der viser et eksempel på, hvordan en åbningsbalance kan se ud. Eksemplet indeholder ledelsespåtegning, redegørelse for anvendt regnskabspraksis, den endelige åbningsbalance med noter samt en specifikation af reguleringer og et dokumentationsnotat. Eksemplet illustrerer en situation, hvor institutionen besidder de fleste typer af aktiver og forpligtelser, der kan indgå i åbningsbalancen. Den typiske statsinstitution vil have betydeligt færre aktiver og forpligtelser. Derudover er Rigsrevisionens Vejledning om indsendelse af materiale til Rigsrevisionen til brug ved revisionen af åbningsbalancer vedlagt som bilag 2 til procesvejledningen. 7

8 I forbindelse med implementeringen af regnskabsreformen er der fremstillet et elektronisk fremdriftsværktøj. Værktøjet findes på Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk). Det betyder, at følgende milepæle skal hakkes af, når de er nået; Startdato Slutdato Milepæl: Åbningsbalance og validering af åbningsbalance Aktiviteter: Materiale til dokumentation af åbningsbalancens regnskabsposters tilstedeværelse, fuldstændighed og værdiansættelse mv. udarbejdet. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis udarbejdes Ledelsens validering af udkast til åbningsbalance Departementets validering af udkast til åbningsbalance Indtastning af åbningsbalance i økonomisystemet Ledelsens og departementets endelige validering og underskrivning af åbningsbalancen Åbningsbalance mv. fremsendt til Rigsrevisionen 1.6 Materiale som skal udarbejdes i forbindelse med åbningsbalancen Følgende materiale skal udarbejdes i forbindelse med åbningsbalancen (Output). Åbningsbalance pr. 1. januar 2005 og tilhørende noter. (Trin 3-4) Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Såfremt der foreligger regnskabsmæssige skøn eller valg mellem forskellige alternativer, skal dette fremgå. Hvis det af hensyn til det retvisende billede har været nødvendigt at fravige bestemmelser i Økonomistyrelsens vejledninger, skal dette begrundes. (Trin 2) Ledelsespåtegning. Både institutionens ledelse og dens departement skal ved påtegning godkende, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionen. Såfremt institutionen har konstateret usikkerhed i forbindelse med sikring af fuldstændighed, korrekt indregning, klassifikation og værdiansættelse (måling) skal dette fremgå af ledelsespåtegningen. (Trin 5) Specifikation af reguleringer, der er foretaget til institutionens kapitalkonto fra udgangen af regnskabsåret 2004 og frem til saldoen på kapitalkontoen i åbningsbalancen pr. 1. januar Endvidere skal forklaring til eventuel forskel mellem råbalance ved udgangen af regnskabsåret 2004 og åbningsbalance (primokorrektioner) vedlægges. (Trin 1) Dokumentation af værdiansættelse i form af fyldestgørende beskrivelse af den dokumentation, der forligger vedrørende de enkelte balanceposters tilstedeværelse, indregning og værdiansættelse. (Trin 1) 8

9 1.7 Beskrivelse af processen Udgangspunktet for processen er regnearket fra procesvejledning nr. 4 Værdiansættelse, hvor alle aktiver og forpligtelser er værdiansat. I forbindelse med værdiansættelsen bør der ske en validering, dvs. en gennemgang af åbningsbalancens poster, så det sikres, at de værdier der indgår i åbningsbalancen er så retvisende som muligt. Herefter gennemgås processen efter de milepæle, der er opstillet i forbindelse med Økonomistyrelsens fremdriftsværktøj. Det første trin i processen er at udarbejde det materiale til dokumentation, der skal sendes til Rigsrevisionen. Punktet hedder: Materiale til dokumentation af åbningsbalancens regnskabsposters tilstedeværelse, fuldstændighed og værdiansættelse mv. udarbejdet i fremdriftsværktøjet. Materialet består af flere forhold. Der skal udarbejdes en fyldestgørende beskrivelse af den dokumentation, der foreligger vedrørende de enkelte balanceposter samt en specifikation af de reguleringer, der er sket ved overgangen til nye regnskabsprincipper. Derefter følger beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i trin 2. Her skal institutionen beskrive, hvilke regnskabsprincipper, der er benyttet ved værdiansættelsen af de enkelte typer af aktiver og forpligtelser. Den regnskabspraksis institutionen vælger at benytte ved åbningsbalancen er samtidig gældende, når institutionen senere skal udarbejde den omkostningsbaserede årsrapport. I fremdriftsværktøjet hedder dette punkt Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis udarbejdes. I forbindelse med udarbejdelsen af punktet vil det være en god ide, at inddrage ledelsen, såfremt at principperne ikke allerede er blevet endeligt fastlagte i forbindelse med værdiansættelsesopgaven, hvilket burde være tilfældet. Næste trin er at opstille udkast til den endelige åbningsbalance med tilhørende noter. I bilag 1 er vist, hvorledes en sådan åbningsbalance kan se ud. Når åbningsbalancen er opstillet skal der afsættes tid til, at den kan gennemgås og valideres af henholdsvis institutionens ledelse og dens departement. I fremdriftsværktøjet vedrører det punkterne Ledelsens validering af udkast til åbningsbalance og Departementets validering af udkast til åbningsbalance. I trin 4 indtastes åbningsbalancens værdier i institutionens økonomisystem og der laves et udtræk fra økonomisystemet så åbningsbalancen opstilles ud fra disse værdier. For Navision-brugere kan der findes hjælp til indtastning af åbningsbalancens værdier i selvopsætningsvejledningerne, og der vil blive specificeret særlige Navision rapporter til åbningsbalancen og de tilhørende noter. Disse rapporter forventes færdigt udviklede ultimo oktober Ikke Navision-brugere vil selv skulle udvikle rapporter der kan trække åbningsbalancen og de tilhørende noter ud af det pågældende økonomisystem. Kravspecificeringen af hvorledes disse rapporter skal se ud vil være at find på Økonomistyrelsens hjemmeside (www.oes.dk) fra ultimo oktober Dernæst valideres åbningsbalancens værdier endeligt og, der sker en påtegning af institutionens øverste ledelsens og ressortdepartement. Dette er trin 5 i processen. Med påtegningen tilkendegives, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver. I fremdriftsværktøjet hedder dette trin Ledelsens og departementets endelige validering og underskrivning af åbningsbalancen. Og som det sidste fremsendes åbningsbalancen til Rigsrevisionen og Økonomistyrelsen, sammen med det beskrevne dokumentationsmateriale. Processen kan nu opdeles i fem trin og kan udføres i følgende rækkefølge: 9

10 Input: Værdiansættelsesregneark fra procesvejledning nr. 4 med validerede værdier Trin 1: Udarbejdelse af materiale til dokumentation Trin 2: Anvendt regnskabspraksis beskrives Trin 3: Opstilling af udkast til åbningsbalance samt ledelsens og departementets validering af udkastet Trin 4: Indtastning og udtræk af endelig åbningsbalance i/fra økonomisystem Trin 5: Ledelsens og departementets endelig validering og underskrivning af åbningsbalancen Output: Åbningsbalancen og tilhørende materiale fremsendes til Rigsrevisionen og Økonomistyrelsen 10

11 2 Input: Værdiansættelsesregneark fra procesvejledning nr. 4 I forbindelse med processen omkring procesvejledning nr. 4 Værdiansættelse er der fundet værdier for institutionens aktiver og forpligtelser. Disse værdier danner grundlaget for udarbejdelsen af åbningsbalancen med tilhørende materiale. Det er vigtigt, at problemfyldte områder er blevet vurderet og har været igennem en valideringsproces inden selve åbningsbalancen fremstilles. Valideringen dvs. den ekstra gennemgang skal sikre, at åbningsbalancen tegner et retvisende billede af institutionen. 3 Trin 1: Udarbejdelse af materiale til dokumentation Det første trin i processen består i, at der skal udarbejdes materiale, der dokumenterer tilstedeværelsen, fuldstændigheden og værdiansættelsen af åbningsbalancens regnskabsposter. Denne opgave består af flere forhold. Der skal laves en fyldestgørende beskrivelse af den dokumentation, der foreligger vedrørende de enkelte balanceposter. Derudover skal der laves en specifikation af de reguleringer, der er sket ved overgangen til nye regnskabsprincipper. 3.1 Dokumentationsmateriale Værdiansættelsen bag åbningsbalancen baserer sig i et vist omfang på udøvelse af regnskabsmæssige skøn og samtidig stilles der krav om, at værdiansættelsen af aktiver og forpligtelser sker på et ensartet grundlag. Dette stiller store krav til dokumentation. Det dokumentationsmateriale der skal medsendes selve åbningsbalancen kan opdeles i tre niveauer; 1. Beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis, som er den overordnede beskrivelse af de indregnings- og målingsprincipper som institutionen har anvendt og som den vil anvende fremover. Beskrivelsens af anvendt regnskabspraksis vil blive behandlet nærmere under trin 3 2. Udarbejdelse af dokumentationsnotat. Dokumentationsnotatet er en uddybende forklaring af anvendt regnskabspraksis, der har til formål at give en beskrivelse af anvendelsen af indregnings- og målingsprincipper og begrundelser for de foretagede valg for hver enkelt hovedgruppe af aktiver og forpligtelser. Indholdet beskrives nærmere nedenfor. 3. Udarbejdelse af underliggende regnskabsdokumentation. Er en yderligere specifikation af indholdet i dokumentationsnotatet, der vedlægges som bilag til notatet for særlige aktiver/forpligtelser. Med særlige aktiver/forpligtelser menes aktiver eller forpligtelser, hvor skøn eller vurderinger er lagt til grund for værdiansættelsen og/eller, hvor der er usikkerhed forbundet med den fastsatte værdi af aktivet eller forpligtelsen. Indholdet beskrives nærmere i næstfølgende afsnit. 11

12 I bilag 1 findes et eksempel på alle 3 notatformer, mens figuren nedenfor illustrerer sammenhængen mellem de 3 notatformer. Anvendt regnskabspraksis Dokumentationsnotat Værdiansættelsesnotat for immaterielle aktiver Uddybende notat for aktivgruppe X Uddybende notat for aktiv Y Beskrivelse af større hensættelser forpligtelser Bilag til dokumentationsnotatet; Skal kun fremstilles for særlige aktiver/forpligtelser Rækkefølgen for udarbejdelse af notat om anvendt regnskabspraksis eller det underliggende dokumentationsnotet er underordnet. Det vurderes, at det for de fleste institutioner vil være nemmest at starte beskrivelsen nedefra, dvs. at udarbejde den underliggende regnskabsdokumentation først og derefter gøre det mere og mere overordnet. For hver eneste hovedgruppe i balancen, skal det fremgå, hvordan den er behandlet, og hvem der har godkendt den angivne fremgangsmåde eller principvalg. 3.2 Dokumentationsnotat Dokumentationsnotatet tjener som en uddybning af den overordnede beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Dokumentationsnotatet skal give en beskrivelse af, hvordan værdiansættelsen og valideringen er foretaget, hvilken regnskabspraksis der er anvendt, og hvem der har været overordnet ansvarlig for værdiansættelsen af de specifikke aktivtyper. Dokumentationsnotatet skal fremstilles for hver hovedart i balancen og kan fx indeholde følgende punkter: Valg af regnskabspraksis Begrundelse og overvejelser om valget af regnskabspraksis Overvejelser om metode for værdiansættelse Forretningsgang/procedure omkring værdiansættelse At procedurer/metoder er håndhævet på ensartet måde for samme hovedtyper af aktiver og forpligtelser At der i institutionen har været en forretningsgang omkring udførende og kontrollerende arbejdsopgaver vedrørende værdiansættelsen At institutionen har rådført sig og afstemt vurderinger med departementet omkring væsentlige og risikofyldte områder, samt områder med udøvelse af væsentlig skøn I bilag 1 er vedlagt et eksempel på et dokumentationsnotat, men derudover vil yderligere eksempler på dokumentationsnotater kunne findes Økonomistyrelsens hjemmeside. 12

13 3.3 Underliggende regnskabsdokumentation, fx værdiansættelsesnotat Som bilag til dokumentationsnotatet skal der fremstilles yderligere materiale for særlige aktiver og forpligtelser. Dette betyder, at materialet kun skal fremstilles for de aktiver/forpligtelser, hvor der er foretaget skøn og vurderinger, hvor der er usikkerhed i forbindelse med sikring af fuldstændighed, korrekt indregning, klassifikation og værdiansættelse (måling), eller hvor postens størrelse udgør en væsentlig værdi for institutionen. Materialet skal som udgangspunkt være så fyldestgørende, at det beskriver den dokumentation, der foreligger vedrørende de enkelte balanceposters tilstedeværelse, indregning og værdiansættelse. Retningslinjerne for et sådant bilag er nærmere beskrevet i procesvejledning nr. 4, Værdiansættelse, men følgende forhold bør indgå i bilaget: Beskrivelse af aktivet/aktivtypen eller forpligtelsen En beskrivelse af den del af regelsættet som værdiansættelsen omfattes af Beskrivelse af forhold og overvejelser som værdiansættelsen bygger på Beskrivelse af værdiansættelsens omfang og afgrænsning Værdiansættelse og forudsætninger, herunder væsentlighed og skøn Fastsættelse af afskrivningsprofil Konklusion Dokumentation Institutionens kan have stort udbytte af materialet fremover, fx i forbindelse med fremstillingen af institutionens årsrapport, og materialet er med til at sikre, at ensartede regnskabsprincipper anvendes. Materialet, som kan indgå i det underliggende regnskabsmateriale, kan være følgende: Underliggende regnskabsmateriale til dokumentation af åbningsbalancen Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Specifikation af beholdningen af immaterielle anlægsaktiver afstemt med åbningsbalancens aktivposter samt en kort beskrivelse af det enkelte aktiv. Der kan vedlægges: En kort beskrivelse af hvert aktiv som indgår i posten. Dokumentationsnotat, herunder evt. også et værdiansættelsesnotat For brugere af Navision anlægsmodul ved hjælp af rapport: Anlæg bogført værdi 01 (navn på rapport i Navision Anlægsmodul) Anlæg bogført værdi 02 (navn på rapport i Navision Anlægsmodul) For materielle anlægsaktiver kan dokumentationen være en afstemning i hovedposter mellem anlægskartotek og åbningsbalancens aktivposter. For ejendommes vedkommende vedlægges udskrift af tingbogsoplysninger og oplysninger om seneste ejendomsvurdering. Der kan vedlægges: Dokumentationsnotat, herunder evt. også et værdiansættelsesnotat Tingbogsoplysninger og sidste ejendomsvurdering for ejendomme For brugere af Navision anlægsmodul ved hjælp af rapport: Anlæg bogført værdi 01 (navn på rapport i Navision Anlægsmodul) Anlæg bogført værdi 02 (navn på rapport i Navision Anlægsmodul) Specifikation af beholdning af finansielle anlægsaktiver opdelt i typer og afstemt med åbningsbalancens aktivposter samt en kort beskrivelse af det enkelte aktiv. Der bør laves et værdiansættelsesnotat ved opgørelsen af ikke-børsnoterede finansielle anlægsaktiver. Varebeholdninger Specifikation i hovedgrupper af beholdningen afstemt med aktivet ifølge åbningsbalancen. Redegørelse for behandling af IPO og eventuelle væsentlige nedskrivninger. Tilgodehavender For tilgodehavender, som omfatter flere poster, kan vedlægges: Specifikation af tilgodehavender med afstemning til åbningsbalance. Afstemt specifikation og beskrivelse af andre tilgodehavender. Afstemt specifikation og beskrivelse af periodeafgrænsningsposter som omfatter forudbetalte omkostninger og indtægter udført 31 december 2004 eller før, men som ikke er faktu- 13

14 Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Hensatte forpligtelser Lang- og kortfristede gældsforpligtelser Eventualposter og øvrige forpligtelser reret eller indregnet som indtægt. For salg af varer og tjenesteydelser: Liste med oplysning om debitors navn og fordringens forfaldsdato. Listen kan udtrækkes som en aldersfordelt debitorliste pr. 31. december 2004 og tilføjes rettelser i form af nedskrivninger og tab mv. Specifikation af beholdninger afstemt til åbningsbalancen. Specifikation af beholdninger afstemt til åbningsbalancen. Afstemt specifikation og beskrivelse af hensatte forpligtelser. Her kan vedlægges: Afstemt specifikation og beskrivelse af lån. Feriepengeforpligtelse dokumenteres ved beregningen af det indregnede beløb. Afstemt specifikation af leverandører fra 31. december 2004 med eventuelle rettelser tilføjet. Afstemt specifikation og beskrivelse af periodeafgrænsningsposter som omfatter forudbetalte indtægter og skyldige omkostninger som ikke er optaget hos leverandører. Specifikation og beskrivelse af eventualposter. 4 Specifikation af reguleringer Alle institutioner har en balance inden omlægningen til omkostningsprincipper starter. De fleste institutioners eksisterende balancer vil dog ikke være fuldstændige, og flere poster vil ikke være registreret i økonomisystemet. Derfor skal der udarbejdes et særligt regneark, hvor forskellene fra før til nu fremgår. Forskellene mellem før og nu kan opstå som følge af; Institutionen kan have opgjorte balanceværdier i deres økonomisystem, der ikke er indlagt i anlægsmodulet Institutionen kan have opgjorte balanceværdier i deres økonomisystem, der er indlagt i anlægsmodulet til en værdi der er anderledes end hvis institutionen havde værdiansat efter omkostningsprincipper Værdierne kan fx være indlagt i forbindelse med aktivering af anlægsbevillinger eller værdireguleringsordningen. Som udgangspunkt er det tilstrækkeligt, at foretage nettokorrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at de allerede eksisterende værdier korrigeres, så de passer til den nye værdiansættelse. For nogle poster kan det være vanskeligt at korrigere eksisterende værdier. I så fald kan foretages bruttokorrektioner. Det vil sige, at de allerede eksisterende værdier nulstilles. Herefter kan de nye værdier lægges ind. Hvorvidt bruttoposteringer er mere hensigtsmæssige end nettoposteringer må være en vurdering i det konkrete tilfælde. Behandlingen af primokorrektioner skal kunne dokumenteres i forhold til Rigsrevisionen. 14

15 Redegørelse for korrektioner til den oprindelige balance Til at dokumentere de ovenfor beskrevne korrektionerne, skal der som nævnt opstilles et regneark, der dokumenterer bevægelserne på de enkelte poster. Det anbefales, at institutionen tager udgangspunkt i finanskontoplanen og beskriver ændringen på hver enkelt balancekonto hver for sig. Formålet med at fremstille regnearket på kontonummerniveau er, at det klart skal fremgå, hvilke ændringer der er sket som følge af de ændrede regnskabsprincipper. Institutionen kan således skabe sig et fuldstændigt grundlag for at kunne finde eventuelle fejlposteringer eller lignende, hvis der skulle være afstemningsproblemer senere i processen, fx i forbindelse med fremstillingen af årsrapporten. Når regnearket er fremstillet, kan det ligeledes være en støtte i forbindelse med indtastningen af den endelige åbningsbalancen i institutionens økonomisystem. For anlægsaktivgruppen er der oprettet særlige primokorrektionskonti (Navision kontoplan; 71x7), der skal anvendes til bogføringen af potentielle korrektioner. Hvis institutionen har deltaget i værdireguleringsordningen vil det typisk være en fordel at fremstille denne oversigt før selve åbningsbalancen fremstilles. Oversigten fremstilles i følgende trin; 1. Saldo før anvendelse af de nye principper aflæses for alle balancekontonumre og indtastes i regnearkets sølje: Oprindelig primo Det vil sige, at primo i henhold til de gamle regnskabsprincipper indskrives i denne søjle. Hvis ikke institutionen tidligere har indlagt nogen værdi i økonomisystemet, vil der ikke skulle stå noget beløb i denne kolonne. 2. Saldo efter anvendelse af de nye principper indtastes i regnearkets søjle: Åbningsbalance Det vil sige, at de åbningsbalanceværdierne på de enkelte balancekonti indskrives i søjlen længst til højre. 3. Den samlede forskel på den enkelte balancekonto mellem den oprindelige primo (efter gamle principper) og den nye primo (efter omkostningsprincipper) noteres i søjlen Korrektioner i alt. 4. Den samlede korrektion opdeles i den del af korrektionen, der skyldes ændringer i regnskabsprincipperne (indtastes i søjlen Primokorrektioner som følge af omkostningsprincipper ) og den del, der skyldes almindelige primokorrektioner (tidligere års fejlposteringer) eller flytningen mellem bogføringskredse bl.a. som følge af afgrænsningen af åbningsbalancens indhold eller som følge af ressortomlægninger (indtastes i søjlen Øvrige korrektioner samt flytning mellem bogføringskredse ) Regnearket skal fremstilles på kontonummerniveau for at have den ønskede funktion. Dette betyder at også de kontonumre, som institutionen ikke hidtil har bogført på, skal medtages i regnearket. Hvis ikke institutionen har registreret nogen værdi af en post, bliver den samlede korrektion lig åbningsbalanceværdien. Regnearket skal fremstilles manuelt, men nedenfor er vist, hvorledes regnearket kan opstilles for posten grunde, arealer og bygninger: 15

16 Redegørelse for primokorrektioner i forbindelse med grunde, arealer og bygninger Kontonumre Balancepost Oprindelig primo Primokorrektioner Øvrige korrektioner Korrektioner Åbningsbalance NS/SKS som følge af samt flytning mellem i alt omkostningsprincipper bogføringskredse DKK DKK DKK DKK DKK Grunde, arealer og bygninger /0211 Grunde/arealer - beholdning /4218 Grunde/arealer - primokorrektion /4211 Grunde/arealer - "flytning" b.kredse 7131/0213 Bygninger - beholdning /4238 Bygninger - primokorrektion /4231 Bygninger - "flytning" b.kredse Et mere omfattende eksempel på en redegørelse for primokorrektionerne kan findes i bilag 1. 5 Trin 2: Anvendt regnskabspraksis beskrives Ved opstillingen af åbningsbalancen skal der redegøres for den anvendte regnskabspraksis, og det skal fremgå klart, hvilke regnskabsprincipper, der er benyttet til værdiansættelsen af de enkelte typer af aktiver og forpligtelser. Derudover skal det også fremgå, hvis der i særlige tilfælde er opnået dispensation fra de regler, som angives i Økonomistyrelsens procesvejledninger 4. Regnskabspraksis for åbningsbalancen bestemmer den regnskabspraksis institutionen skal benytte fremover. Det er derfor vigtigt at overveje regnskabspraksis, når åbningsbalancen udarbejdes. Det er ligeledes vigtigt, at beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis stemmer overens med, hvordan institution rent faktisk har registreret, indregnet og værdiansat aktiver og forpligtelser. Præsentation af redegørelse for anvendt regnskabspraksis Redegørelsen for den anvendte regnskabspraksis skal opfylde en række krav. Disse krav er behandlet i dette afsnit, mens et eksempel på, hvorledes en sådan redegørelse skal præsenteres, er vist i bilag 1. Afsnittet skal have følgende indhold; Generelt afsnit om overordnede indregningskriterier og målegrundlag. I dette afsnit redegøres endvidere for hvis ny eller bedre viden, som er opnået efter åbningsbalancedagen, har påvirket åbningsbalancens poster. Den anvendte regnskabspraksis for den enkelte aktivtype beskrives, herunder skal indregning og måling for hver regnskabspost forklares, i det omfang den er nødvendig for at forstå åbningsbalancen. Dvs., at der for hver balancepost skal redegøres for behandlingen vedrørende fx indregning, måling, afskrivninger, nedskrivninger, donationer og bunkning. Særlige forhold for den enkelte balancepost skal altid forklares. De anvendte regnskabsmæssige skøn, som er nødvendige for at forstå åbningsbalancen skal fremgå klart. Herunder skal usikkerheder i forbindelse med skøn nævnes. 4 Institutionens skal gå til eget ressortdepartement, hvis der ønskes en dispensation fra Økonomistyrelsens regelsæt. Departementet vil herefter skulle tage kontakt til Økonomistyrelsen for at en dispensation eventuel kan opnås. 16

17 Aktiver, der ikke er indregnet. Dvs., hvordan bagatelgrænsen behandles, og hvordan forhold som kunst og nationalejendom behandles. Endelig skal institutionen oplyse om karakteren og værdien af dens eventualaktiver. Afvigelser fra Økonomistyrelsens regelsæt, præsenteret i procesvejledningerne 1-5. For bunkning angives konkret hvorledes den enkelte institution har anvendt regler for værdiansættelse og afskrivning for den obligatoriske bunke og eventuelle frivillige bunker. 6 Trin 3: Opstilling af udkast til åbningsbalance samt ledelsens og ressortdepartementets validering af udkastet Næste trin i processen er, at der opstilles et udkast til åbningsbalancen, og at dette udkast valideres af institutionens ledelse og ressortdepartement. Udkastet til åbningsbalancen tager udgangspunkt i de værdier, som blev fundet i forbindelse med værdiansættelsen. Åbningsbalancen skal give et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver. I bilag 1 er vist et eksempel på en færdig åbningsbalance. Det er vigtigt, at de enkelte aktiver/forpligtelser ikke lægges ind i institutionens økonomisystem før den er blevet endeligt valideret, idet det kan være problematisk at foretage ændringer i anlægsmodulet efter indlægning. Derfor anbefaler Økonomistyrelsen at udkastet til balancen laves i regneark, og at dette regneark danner grundlag for projektgruppens, ledelsens og departementets initiale validering af den samlede åbningsbalance for institutionen. Åbningsbalancenformatet er på forhånd normeret og kravspecificeret. Den færdige åbningsbalance skal inddeles i de poster, som nedenstående figur viser. Der må ikke anvendes andre navne end disse. En skabelon af åbningsbalancen med tilhørende noter kan, som hjælp til fremstillingen af udkastet, hentes i excel-format på Økonomistyrelsen hjemmeside. 17

18 6.1 Åbningsbalance pr. 1. januar 2005 Oprindelig primo Primokorrektioner Åbningsbalance AKTIVER DKK DKK DKK ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver x x x Færdiggjorte udviklingsprojekter x x x Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. x x x Udviklingsprojekter under udførelse x x x Immaterielle anlægsaktiver i alt x x x II. Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger x x x Infrastruktur x 0 x Produktionsanlæg og maskiner x x x Transportmateriel x x x Inventar og IT udstyr x x x Igangværende arbejder for egen regning x x x Materielle anlægsaktiver i alt x x x III. Finansielle anlægsaktiver Udlån og andre tilgodehavender x x x Kapitalandele x x x Andre værdipapirer x x x Finansielle anlægsaktiver i alt x x x A. Anlægsaktiver i alt (I - III) x x x OMSÆTNINGSAKTIVER I. Varebeholdninger Produktionslagre x x x Andre lagre x x x Forudbetalinger for varer x x x Varebeholdninger i alt x x x II. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser x x x Andre tilgodehavender x x x Igangværende arbejder for fremmed regning x x xx Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender x xx x Tilgodehavender i alt x x x III. Kortfristede værdipapirer x x x IV. Likvide beholdninger x x x B. Omsætningsaktiver i alt (I - IV) x x x Aktiver i alt (A + B) x x x 18

19 PASSIVER EGENKAPITAL Reguleret egenkapital x x x Opskrivninger x x x I. Egenkapital i alt x x x II. Hensatte forpligtelser i alt x x x III. Langfristede gældsforpligtelser Statsgæld x x x Prioritetsgæld x x x Anden langfristet gæld x x x Langfristede gældsforpligtelser i alt x x x IV. Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser x x x Anden kortfristet gæld x x x Skyldige feriepenge x x x Igangværende arbejder for fremmed regning x x x Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser x x x Kortfristede gældsforpligtelser i alt x x x Gældsforpligtelser i alt (III - IV) x x x FORPLIGTIGELSER I ALT (II - IV) x x x Passiver i alt (I - IV) x x x Eventualforpligtelser Som det fremgår af ovenstående skal der i balancen ligeledes indskrives den oprindelige primo efter de hidtidige regnskabsprincipper, og den nye primo efter de nye principper og forskellen imellem dem. Forskellen mellem åbningsbalancens afrapportering på dette område og den afrapportering, der blev anvist under trin 1 er, at åbningsbalancens afrapporteringen af ændringerne kun sker på et aggregeret niveau, mens afrapporteringen fremstillet under trin 1 direkte kan anvendes til de interne afstemningsopgaver. Den oprindelige primo er den der fremgår af statsregnskabet for Notekrav Formålet med noterne til åbningsbalancen er at udspecificere, hvad der indgår i den relevante balancepost. Det er ikke alle noter i eksemplet i bilag 1, der er relevante for alle institutioner. Typisk vil det dog gælde, at de noter der er relevante for institutionen i forhold til åbningsbalancen, også vil være det i forhold til årsrapporten. Som minimum skal følgende 3 noter altid fremstilles; 1. Noten vedrørende de immaterielle anlægsaktiver 2. Noten vedrørende de materielle anlægsaktiver 3. Noten vedrørende egenkapitalen Herudover gælder der, at: Nationalejendom, der er registreret men ikke indregnet i balancen, altid skal beskrives under den relevante aktivgruppe, hvori de indgår. Hvis institutionen har andre særlige forhold skal disse altid beskrives/specificeres i manuelt fremstillede noter, herunder skal det altid fremgå, om institutionen har eventualforpligtelser. 19

20 6.3 Egenkapital og reguleringer I forbindelse med åbningsbalancen etableres posten reguleret egenkapital. Denne post består af forskellen mellem aktiver og passiver (fraregnet opskrivninger). Posten er korrigeret som følge af overgangen til de nye regnskabsprincipper. I bilag 1, note 6, er vist, hvorledes en sådan specifikation kan se ud. Det skal bemærkes, at posten reguleret egenkapital alene er bestemt ud fra de korrektioner, der følger af overgangen til omkostningsbaserede værdiansættelsesprincipper. Posten udtrykker derfor ikke nogle dispositionsmuligheder, som institutionen råder over. Dermed tjener egenkapitalen ikke andet formål end at sikre, at aktiver er lig passiver. Efter regnskabsreformen er gennemført, er det hensigten at foretage en reform af bevillingerne, således at også bevillingerne opgøres efter omkostningsprincipper. Her vil det omkostningsbaserede regnskab skulle indeholde forhold som fx videreførelser, hvilket vil skulle indgå i egenkapitalen. Overgangen til omkostningsbaserede bevillinger vil derfor kræve en yderligere gennemgang og opdeling af egenkapitalen. 6.4 Ledelse og ressortdepartementets validering af åbningsbalance udkastet Når udkast til åbningsbalancen er fremstillet, fremsendes den, sammen med det øvrige dokumentationsmateriale (beskrevet under trin 1-2), til validering og gennemsyn hos institutionens ledelse og dens ressortdepartement. Dette gøres dels fordi disse senere skal skrive under på, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionen, og dels fordi det er praktisk, at få eventuelle ændringer som følge af deres validering på plads, inden åbningsbalancen indtastes i økonomisystemet. Når åbningsbalancen valideres, skal institutionens ledelse og ressortdepartementet foretage en vurdering af åbningsbalancens værdier i sin enkelthed og af åbningsbalancen som en helhed. Formålet med valideringen er at sikre, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver og udtrykker det rette økonomiske grundlag for institutionens fortsatte drift. Derudover er valideringen med til at sikre, at der sker en ekstra gennemgang af de væsentlige og risikofyldte poster i åbningsbalancen. Hvorledes valideringen foretages er nærmere beskrevet i vejledningen Departementets rolle ved implementeringen af omkostningsregnskaber. 7 Trin 4: Indtastning og udtræk af endelig åbningsbalance i/fra institutionens økonomisystem Når åbningsbalance udkastet er godkendt eller tilpasset i henhold til de kommentarer, som institutionens ledelse og departement måtte have, skal den indtastes institutionens økonomisystem. Dette skal gøres inden åbningsbalancen fremsendes til Rigsrevisionen og Økonomistyrelsen og har en validerende funktion. Hvis institutionen er Navision-brugere kan der hentes hjælp til indtastning af åbningsbalanceværdierne i selvopsætningsvejledningen til anlægsmodulet. Den endelige version af selvopsætningsvej- 20

21 ledningerne vil kunne findes på Økonomistyrelsens hjemmeside primo oktober 2004, hvor også den endeligt reviderede kontoplan forventes færdig. Navision-brugere kan ligeledes anvende særligt udviklede rapporter til at trække åbningsbalancen og en række af noterne direkte ud af økonomisystemet, mens brugere af andre systemer selv må forestå udviklingen af sådanne rapporter. Navision-brugerne vil have adgang til disse rapporter inden udgangen af Trin 5: Ledelsens og departementets endelige validering og underskrivning af åbningsbalancen Når åbningsbalancen er indlagt i økonomisystemet, kan den endelige validering foretages og ledelsen og departementet kan godkende, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver. Dermed foretages den endelige validering af åbningsbalancen. Når den endelige validering er foretaget, kan åbningsbalancen underskrives. Dette sker i påtegningen, der indleder åbningsbalancen. Påtegningen er ledelsens og departementets formelle tilkendegivelse af, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af institutionens aktiver og passiver. For institutioner med en bestyrelse, hvor det af lovgrundlaget for virksomheden fremgår, at bestyrelsen har et økonomisk ansvar, underskrives åbningsbalancen af hele bestyrelsen og direktør og påtegnes af departementet. I institutioner uden bestyrelse underskrives åbningsbalancen af direktøren og påtegnes af departementet. Ledelses/departements-påtegningen i åbningsbalancen skal have følgende ordlyd: Ledelsespåtegning Åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 for (institutions navn) er udarbejdet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede årsrapporter. Åbningsbalancen er udarbejdet på baggrund af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt.163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinjer angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger nr. 1 til 5. Alle de bogføringskredse og delregnskaber, hvis indhold er omfattet af regnskabsreformen er medtaget, og det er vor opfattelse, at der er foregået en korrekt opgørelse af institutionens aktiver og passiver, således at åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 giver et retvisende billede af institutionen. København, den 15. maj 2005 København, den 15. maj 2005 Hans Hansen Direktør Niels Nielsen Departementet 21

22 9 Output: Åbningsbalancen og tilhørende materiale Med udarbejdelsen af åbningsbalancen har institutionen nu alt det materiale, som skal tilsendes Rigsrevisionen. Dette betyder, at følgende materiale er klar til at blive sendt til Rigsrevisionen: Åbningsbalance pr. 1. januar 2005 og tilhørende noter Ledelsespåtegning. Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Specifikation af reguleringer, der er foretaget til institutionens kapitalkonto fra udgangen af regnskabsåret 2004 og frem til saldoen på kapitalkontoen i åbningsbalancen pr. 1. januar Underliggende regnskabsmateriale. Materialet skal sendes til Rigsrevisionen senest den 1. juli Derudover skal der tages 2 kopier af de fulde materiale. Det ene kopi opbevares i institutionen, den anden sendes til institutionens departement. Til Økonomistyrelsen sendes kun selve åbningsbalancen med tilhørende noter, ledelsespåtegningen og den overordnede beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Materialet til Økonomistyrelsen sendes til mail-adressen: 22

23 Bilag 1: Eksempel på en åbningsbalance I det følgende gives et eksempel på en institutions åbningsbalance. For den fiktive institution, kaldet Direktoratet, er opstillet en åbningsbalance med noter. Åbningsbalancen er forsynet med en ledelsespåtegning, og den anvendte regnskabspraksis er beskrevet. Desuden er der redegjort for primokorrektioner for immaterielle og materielle anlægsaktiver, og der er vedlagt et eksempel på dokumentationsmateriale, som det kan se ud. Det skal bemærkes, at institutionen i eksemplet ikke er repræsentativ for den typiske institution i staten. Dette skyldes at institutionen besidder de fleste typer af aktiver og forpligtelser, der kan indgå i åbningsbalancen. Den typiske statsinstitution vil generelt have langt færre aktiver og forpligtelser. Direktoratets åbningsbalance pr. 1. januar

24 Ledelsespåtegning Åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 for Direktoratet er udarbejdet i forbindelse med overgangen til omkostningsbaserede årsrapporter. Åbningsbalancen er udarbejdet på baggrund af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt. 163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinjer angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger nr Alle de bogføringskredse og delregnskaber, hvis indhold er omfattet af regnskabsreformen er medtaget, og det er vor opfattelse, at der er foregået en korrekt opgørelse af institutionens aktiver og passiver, således at åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 giver et retvisende billede af institutionen. København, den 15. maj 2005 København, den 15. maj 2005 Hans Hansen Direktør Niels Nielsen Departementet 24

25 Anvendt regnskabspraksis Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med Folketingets Finansudvalg tiltrådte akt. 163 af 24. juni 2004 samt Økonomistyrelsens retningslinjer angivet i Procesvejledningerne 1 til 5. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Kun immaterielle og materielle anlægsaktiver med en selvstændig værdi på kr eller derover aktiveres, bortset fra materielle anlægsaktiver som er omfattet af reglerne for bunkning. Nationalejendomme og samlinger af kunstværker mv. er ikke indregnet i balancen, men beskrives i noterne under de materielle anlægsaktiver. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er overvejende sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til alle forhold, der har indvirkning på aktiver og forpligtelser, som fremkommer inden åbningsbalancen aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på åbningsbalancedagen. Anlægsaktiver er nedskrevet til en lavere værdi end bogført værdi, hvis der er klare indikationer herpå. Et nedskrivningsbehov vurderes aktiv for aktiv. Hvis et nedskrivningsbehov ikke kan opgøres for et enkelt aktiv men i stedet for en sammenhængende gruppe af aktiver, nedskrives disse aktiver samlet set. Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Færdiggjorte udviklingsprojekter aktiveres, når de er centrale for institutionens opgavevaretagelse, har en væsentlig størrelse og en væsentlig levetid. Interne ressourcer i form af løn mv. anvendt på udvikling indregnes som en del af værdiansættelsen, når de udgør en væsentlig del af de samlede udviklingsomkostninger. Interne ressourcer anvendt på mindre tilpasninger af standardsystemer indregnes ikke, når de udgør en uvæsentlig del. Kun omkostninger, der relaterer sig udviklingsprocessen, og som resulterer i en reel værdiforøgelse, aktiveres. Omkostninger både eksterne og interne afholdt i opstarts- og driftsfasen udgiftsføres. Der afskrives lineært fra det tidspunkt, aktiverne er klar til brug, og der er som udgangspunkt anvendt følgende levetider: 25

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Departementets rolle ved implementering af omkostningsregnskaber

Departementets rolle ved implementering af omkostningsregnskaber Økonomistyrelsens serie af vejledninger om regnskabsreformen i staten Departementets rolle ved implementering af omkostningsregnskaber Juni 2004 1 Departementets rolle ved implementeringen af omkostningsregnskaber

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Åbningsbalance pr. 1. januar 2009 MANKO:

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MIT LILLE KØKKEN ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MIT LILLE KØKKEN ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Walid Atef Mohamed Badawi Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MURERFIRMAET DENNIS MADSEN ApS

MURERFIRMAET DENNIS MADSEN ApS MURERFIRMAET DENNIS MADSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Dennis Madsen Dirigent (Urevideret)

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2009

Regnskabsafslutning for finansår 2009 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2009 17. november 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 4 2.2.

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07

Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede. en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede bevillinger en vejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne i forbindelse med ÆF07 5. udgave juni 2006 Tilpasning af balancen til omkostningsbaserede

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS

Nordthy Klinik for Fysioterapi, Autoriserede Fysioterapeuter ApS Munkevej 7B 7700 Thisted CVR-nr. 32267726 Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. maj 2014 Troels H. Eskerod Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Vestmors VVS og El ApS

Vestmors VVS og El ApS Vestmors VVS og El ApS Vildsundvej 11 Solbjerg 7950 Erslev CVR-nr. 36 56 36 05 Årsrapport for perioden 13. marts til 31. december 2015 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere