Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redningsmedalje til bondesøn fra Vilslev"

Transkript

1 og se læge i Tømmby og Bramming AfMagne Juhl Ped Ands (me t) fra Vilslev stødte jeg først på oplysning Ands Sørs og Gund Mortsdt. Ved landvæset. Studt Medaille for drukne ved tid med tilnavnet Ryt des redning 16. april Lægeeksam me hvor han r 1870 med karakt haud I. Praktisde brev fra brod, m me dette brev og æg teskabne se. I samme bog nævnes, Ped læge i Vilslev ved Ribe oktob 1870, i Tømmby ved Varde 1872 og i Bramming novemb Gift 30. april 1875 i Jedsted med Marie Margrethe (Grethe) Fogh, født 14. februar 1851 i Jedsted, d t af mølleej Hans Jokum Fogh og Charlotte Amalie Kirstine Bolvig. De psonlige da kan vifices og supples ved brug af kirkebøgne og ejdsforhold ved opslag i skøde- og panteprotokoll, m det mest spændde nok oplysning redningsme dalje. Medalj for druknedes redning tildelt ef t redningsaktion, i sig selv må have hi læsning af Js Mikkels Lauridss bøg1, nævnes ægteskabskandid nr.8 i et Ands se blev læge i Tømmby og dpå i Bramming. Und tal af Doktorgård i Tømmby i "Tjæreborgbog"2 nævnes ikke hvilk doktor, gård opkaldt eft, m kun d boede doktor d i 1800-tallet. Hell ikke i artikl af Karkov til lægne i Bramming kmune frem nævnes Ped Ands ved navn i selve artikl, m kun bioplysning und et bil lede, så disse ting kan supples, og da d ved gnemgang af kildne fundet meget spænd de oplysning fra Ped Andss studietid, må storie. det stormflodne druknet fle pson, således også min tiptiptipoldefar Ands Claus i Hillup, d være af intesse for læsne høre h. Om kildne druknede De første tre kild Når d h allede nævnt. tale læge, det altid se, hvad de såkaldte "st" kan for tælle. Ved "st" forstås fortegnels ov pso med samme f.eks. kan ell hvv ell uddannelse, hvilket lægest, teologst, juridisk st fortegnelse ov fotograf, guldsmede el være l forfte4. I dette tilfælde fortæll D Danske Læge følgde, hvor forkortels ændret til fuld tekst: Født 12. april 1835 i Vilslev ved Ribe, død 1. august 1884 i Bramming. Søn af gårdej stand5 bl.a. i forbindelse med 44-årig 20. septemb 1786, og i Jedsted mølle6 fle betning mænd, d ude i ge ovraskedes af flod. bog nurligt n I marsk ved Vilslev Ved stormflod oktob 1881 nævnes bl.a. Ped må være Ped Ands Rytt. and pson, d vores D lokale avis "Ribe Stiftstidde" gnemset på Ribe kedralskole, og d nævn ikke noget drukneulykk, m kun følgde d 28. april 1863: Und 11. dne måned studt P. Ands allnådigst tildelt "Medaillfor Druknedes Redning med Tilladelse Rytt, til bære samme". Avis har sikkt ikke obs vet, studt fra lokalrådet. 259

2 Redningsmedalje til bondesønfra Vilslev Figur 1. (For- og bagside af redningsmedalj): Medaljefor druknedes redning præget på D Kgl. Mønt. Forsidetekst: FREDE RIK DEN SYVENDE DANMARKS KONGE. Und hals ses navnet på medaljør F.KROHN. Bagsidetekst: AF FARENS SVÆLG FREMBLOMSTRER PRIIS OG LØN givet af åb krans af lidt større salt- ogfskvandsplant. Ggives med til ladelsefra Lars Stevnsborg, takkesfor hjælp ogfremstilling afbilledne. Nionalmuseet mte i et vligt s 27. april 1992, oplysningne tildeling kunne være gået tabt samm med ordskapitlets øvrige papi r ved Christiansborgs brand i Redningsmedaljeselskabet, et sådant findes og stiftet 7. septemb 1884, kunne ikke bidrage med oplysning. Løsning k i 1992, hvor Lars Stevnsborg udgav bog medalj og hædstegn7. Han blev kontaktet og skaffede kopi af aktne fra Pe d Andss sag, viste sig være på Rigs arkivet, samt sdte fotos af redningsmedalje (se fig. 1) med tilladelse til bytte dem, hvorfor h skal ydes stor tak. Redningsaktion og belønning Selve redningsaktion beskrevet fle sted i sagsaktne, og da d bedste beskrivelse synes være i justitsministiets forestilling (d.v.s. indstil ling) af 8. april 1863 byttes dne h med di ds sprog, hvor evtuelle fejl i rskrivning 260

3 fra d A. (forrige år) formid dag gik vognmandskarl Hanss 12 aar gamle søn Johannes Andreas Christian Hans tillige med sin yngre brod ud paa is i stadsgrav da Pe eft have opgivet redningsfor søget, og han sprang da fuldt paaklædt ud i vandet og svømmede gjnem d aabning, Pets hav de brudt i is, h til drg. Idet hans tank da ctrede sig paa drgs frelse, bemærkede ved Nørre Broes Bastion, hvor to større han ikke, han kunde naae bund, gotiske håndskrift må tilskrives aktuelle ar tikels forft: ts "D 27. Decemb f drge sluttede sig til dem, de fulgtes nu samlet ad, og da de km trt til midt af Stadsgrav, trt al fra land, gik is på gang itu, og alle 4 drge faldt samtidig i vandet. Me ds det lykkedes de to større drge ved eg hjælp kme op på is ig, bestræbte for nævnte J AC Hans sig for frelse sin brod, m mate slippe dne, d sank tilbunds og druknede, hvoreft førstnævnte dnu i nog tid kæmpede for holde sig selv ov vandet, m dpaa tabte bevidsthed, saa han ikke ved, hvorledes han blev frelst. Af de forbipassde, d havde set drges forulykk og ilede til hjælp, arbejdsmand Lars Pets d første, sprang ud i det ved landet aabne vand og svømmede ud gjnem van det eft Hans. Imellem dette aabne vand og det sted, hvor drg laa, ovfor anført trt midt i Stadsgrav, d imidltid strimmel is, ikke stærk nok til bære, hvorfor Pe ts mate dne slaae is itu med sine hænd, m anstrgelse i forbindelse med kuld ud mtede ham saaledes, han, da han allede nær ved drg, mate opgive forsøget paa redde dne og uget livet, hørte han drgs nødraab, raabe hjælp for sig selv, hvor eft han ved hjælp af et til ham udkastet toug blev trukket i land i meget forkmet tilstand. Studt Pet Ands, ligeledes havde begivet sig til Stadsgrav og været øjvidne til Petss redninsforsøg, ovveiede imidltid et nyt forsøg kunde anstilles ved befæste touget til gre af et ud ov Stadsgrav hængde træ og sit liv, da touget ells syntes for kort, til han kunne naae drg. Meds han bandt to- vdte ell d mudd, hindrede hans bevægelse, hvori mod han indr, han k gjnem ituslagne isstykk, lige han, ind han naaede maalet, blev standset muligt dved touget for kort og mate øges. Da han kmet i nærhe d af drg, d, saavidt han kunne bedømme, allede fle gange havde været und vandet, og første gang greb eft ham, fik han kun f i hans kasket; m and (gang) lykkedes det ham kun de skimte drg und vandflad, gribe hans arm og holde d fast. Han har ikke nog klarfo restilling, hvorledes han km i land med drg, m antag være blev trukket i land ved hjælp af touget; de tilstedeværde vidn havde forklaret, Ands bragte drg iland ved svømning, m dette vilde have været umu ligt, hvis han ikke havde haft touget livet paa grund af de forhindring, is lagde i vej, og fordi vandet nærmest land meget mudret. Eft studt Ands kmet i land med dr han i høi grad angrebet og kunde ikke sine be, m mate ved undstøttel se af to andre pson bringes ind i et nærligg de huus, hvor d fornødne pleie blev givet saavel ham d reddede drg. Da de kmet sig noget, blev drg sdt til hospitalet, og And s begav sig hjem, hvor han nogle dage eft mindre vel tilpas, ud iøvrigt det præstede har eftladt nog for hans helbred skadelige føl g. Hvor længe Ands havde været i vandet, opgjivet forskjelligt, selv m han, det har været mellem 10 og 20 minutt". Dette beskrivels af selve redningsaktio n. Eftfølgde skete vurding af de to redg, staae paa 261

4 ningsmænd aktion, og dne vurding ret ftde, idet politiet i Købhavn holdt forhør, hvilket resultede i udskrift fra Kjøbhavns criminal og politiret. Det vide forløb kan vises med del af udskrift fra Sunds-Gudme Hreds samt Lehns Birks Ped Ands ar politiprotocol, hvor vi nu find huslær på Fyn fra 2. febru 1863: "Aar 1862 (må skulle være 1863) d 19. febru ar blev hrednes og birkets politiret sad paa hredstinget i Svdborg og administret af juthorup i ovværelse af undtegnede retsvidn, hvor da foretoges: Forhør nr. 16/1863 til oplysning et redningstilfælde, hvorved studt P. Ands har reddet drg Johannes Andreas Christian Hans fra stitsraad drukne. Forhørsdm fremlagde skrivelse fra Kjøbhavns kriminal- og politirets 5. kriminal kamm af 10. dnes med bilagt forhørsudskrift med anmodning, et nærme forhør mate blive optaget i anledning af det skrevne redningstilfælde ov studt, huuslær hos hof jægmest Sehestedtpaa Broholm, P. Ands". Ved forhøret gav Ped Ands sin vsion af forløbet, og d udmærket indføjet i ovstå de indstilling fra justitsministiet og skal dfor ikke gtages, m kan læses på lokalhistorisk ar kiv i Bramming ell i Vilslev, hvor kopi af levet af hele mialet. Resultet af undsøgelsne resultede i indstilling fra Købhavns magistr og d alle de nævnte forestilling af 8. april 1963, hvor selve indstilling lyd: "I afkbhs Magistr htil indsdt skrivelse har Direktion for Selskabet for Druknedes og andre Skindødes Redning anbefalet Studt P. An ds til forundes medaill for druknedes redning med tilladelse til bære samme, idet be meldte direktion har fremhævet, Ands ved sin ædle daad har uds sig for livsfare, og dr 262 g Hanss hans mod og redning fra død maa tilskrives udholdhed. Til dne indstilling har fremdeles bemeldte magistr sluttet sig. Ogsaa jeg maa være af d forming, d grund af ovanførte med det nævnte redningstilfælde forbundne stændighed turde være anledning til give Studt Ands paaskjønelse af hans ved d meldte leilighed udviste modige og opofrde forhold, hvilk ankjdelse formtlig passde i ovsstem melse med de hgjorde forslag kunne bestaae i, d tildeles ham medaill for druknedes red ning med tilladelse til bære samme. Idetjeg d nu skal tillade mig bemærke, jeg an kjdelse af d udholdhed og behjtethed arbejdsmand Pets har lagt for dag ved det af ham foretagne redningforsøg (af de til ju stitsministiets disposition staade midl) i ovsstemmelse med et af direktion og Kbhs. Magistr gjorde indstilling tilstæde ham d fulde ved plak 1. juli 1813 fast ste pgebelønning af 16 Rd, skal jeg i hhold til alt det ovanførte tillade mig i dybeste und danighed indstille: det mate behage D(es) paa Maj(estæt) alln(allnådigst) forunde Studt Pet Ands Medaill for Druknedes Redning med tilladelse til bære samme". Kabinettet bifaldt indstilling 11. april, hvoref medalje, og arbejds mand Peds fik 16 rigsdal belønning for sin indss. S nævnt nåede nyhed hjemeg ns avis d 28. april. Medalj, blev tildelt af Fredik VII, ses på fig. 1. Ifølge Stevnsborgs bog7 side 97 prægedes 63 sølvmedalj med øsk og 67 ud, forud 4 af guld, hvor sidstnævnte 4 alle uddeltes til søfolk ifølge samme bog side 373. Medaljne uddeltes kun til redningsfolk, d selv havde været uds for t Ped Ands fik sin livsfare; daf behovet for d ftde vurde ring af indss. Hvor Ped Andss medalje blevet af

5 uoplyst, m hvis nog hmed ds historie. har beet d, har de Studt og huslær Ped Ands blev studt i 1862, hvor han 27 år gammel. M han havde jo også først været ved landbruget. Hvorfor han valgte blive læge uvist. Han Nog større praktisk uddannelse på hospital ef t embedseksam, vi kd i dag, hvor praktisde læge i hhold til bekdtgørelse uddannelse af almt praktisde læg mindst skal have 60 måneds uddannelse eft ek sam, fik Ped Ands ikke. har således ikke kdt sin oldemor Gund Mi- Doktorgård i Tømmby chelsdt, d Johan P. jordemod i Vilslev og Jn ved (se me dne og mand Jørg Ped s i artikel i Fra Ribe amt 19938), idet hun døde 5. februar 1813, og han fødtes først i Også bro d Mort Ands, d født 16. februar 1833, blev først studt i 1867 ham nævn Danmarks 32-årig. Om præstehistorie9 bl.a., han ved landbruget til sit 23. år, hvoreft han på Rødding højskole, og han deltog i 1864 i kri g, hvor han blev fanget ved Sankelmark og ført til Wittbg, hvorfra det lykkedes ham ved meget ævtyrlig flugt ov Rusland kme hjem og t melde sig ved hær. Dne historie må vte til and gang. H skal blot nævnes, han blev præst i Balslev og Ejby på Fyn, hvor han beede intess for landbruget og selv drev præstegårds jord. Han døde 3. april D 2. januar 1863 tiltrådte Ped Ands ansættels huslær på godset Broholm på Sydfyn hos kammhre N. F. B. Sehestedt ( ). Sehestedt meget historisk int esset og kastede sig allede ung ov ar kæologi og nævnes forts i forbindelse med ud gravningne i Lundeborg og Gudme10 forf t til "Fortidsmind og oldsag fra egn Broholm" fra 1878 og d eft hans død udkne "Archæologiske undsøgels ". Om Ped Ands har haft intesse for historie, vi Karkov, d læge i Bramming fra 1946, fortæll sin farfars besøg hos læg i Tømmby3: "Min farfar født i S dra i Århus får han i 1868 blødde mavesår. Hjemme på orlov søgte han læge i Tømmby. Han måtte i måned ovhovedet ikke nyde andet d skummetmælk. Han tabte 40 pund - m ma v helbredt for stedse. Han blev 82 år gam mel. D ligg gård i Tømmby, hedd Doktorgård. D skal han have boet. Jeg har ik ke kunnet skaffe sikre oplysning dne læge. Måske det har været feltskær ell klog gon mand". Årstallet 1868 ikke med, det skulle dragon Karkov mødte, m det kan måske også have været et par år se re. At Doktorgård i Tømmby har numm 17 fremgår af Tjæreborgbog2 og i skøde- og pante protokoll findes dokumtion for, være Ped doktor pass Ands, vores Ped Ands fra Vilslev (h med modne retskrivning): "Jeg undtegne de gårdmand Ped Laurids af Tømmby tilstår hmed vittliggør, jeg i hhold til forans tåde købekontrakt hmed tilskød hr. praktise rde læge Ped Ands fra Vilslev min tidlige re ejdsgård mrikel nr. 17 af Tømmby til hørde mig eft skøde af 16. juni tinglyst 22. no vemb 1833 samt moseparcell afravnsø moseog des ikke. De medicinske studi afsluttedes i Købhavn Skødet blev aflyst , m forind m 1870, og allede fra oktob samme år Ands startet kaldes han praktisde læge i fødeby Vilslev. ming. praktisde læge i Bram 263

6 Redningsmedalje til bondesønfra Vilslev Figur 2 (billede afhus i Bramming): Brammings første lægebolig, opført afped Ands i ca og brugt lagebolig til hans død i Nuværde Storegade 29 i Bramming. Original i lokalhistorisk arkiv i Bramming (nr ). Brammings første læge Ifølge Karkov3 d ikke nog læge i Bram ming, før et konsortium i 1890 trådte i forhandlin g med Palm Nhanael Fg (Ifølge D danske Lægestand12 han født nær Horss og døde i Askov i Wisconsin). Ped Ands imidltid læge d fra novem b 1880 og til sin død Han må således opftes d første læge i d nye stionsby, hvor han byggede bolig, se blev hotel Smlyst (fig.2). Adress på huset nu Store gade 29 i Bramming kaldtes rådet fort s Mulvad. Det lokalhistoriske arkiv i Bramming har ikke oplysning hans lægevirke ell hans ef tkme. Om ægteskabskandid og Ped Andss familieforhold Brod Mort Ands skrev d et sjovt brev 10 mulige ægteskabskandid og - kandidind1 med et tillæg ydlige 4 par. Nogle af parres vide skæbne nævnes i Laurid ss spændde bog, historisk samfund bør lade goptrykke (alle 6 bind!), da de mange op lysning må have intesse for alle med an i Vilslev. S et eksempel på et sådant par skal h næv nes nr. 7, hvor brevet lyd: "Mort Peds, Darum, med rig købhavn". Laurids tilføj (side 155 i bog 1: "Kandid nr. 7, Mor t Peds i Darum vistnok fætt til brev skriv og kdes i så fald bedst und navnet 264

7 "Mort Smed" i Darum Midtby. Han gift og havde 3 børn, m hans kone " rig købhavn" vistnok usikkt". Mort Smed rigtignok fætt til Mort og Ped And s, og delig han bror til min oldefar Chri st Hans Peds. De to gange to brødre og fætre hholdsvis sønn af Ped Hans Christs og Mar Mortsdt samt Ands Sørs Rytt og Gund Mortsdt. Mødre søstre og dda gift samme dag, nemlig d i Vilslev. Des forældre Mort ne Js med tilnavnet Krand og Gund Marie Jørgsdt, hvor sidstnævntes korrekte fødsels tidspunkt 1775 og dåb i Vilslev og ikke nævnt i Fra Ribe Amt i artikl hdes forældre og sølvstobe8. Mort Smed ikke havn m blev Ane Dorthea kmune samt Fra Ribe Amt. Peds, d født i 1844 i Bram Ped Ands sættes i brevet fra 1859 i for blev Magne Juhl, født 1947 i Jemved, ovlæge, lic.med., Ræve høj 2, 8800 Viborg. Artikl til Lokalårbog for Bramming gift med rig køb gift i Darum d med ming, og hdes forældre boede ved brylluppet i Allup. bindelse med Hygum 13. januar 1857 søn af husmand Jør g Lars. En søn af dette ægteskab fødtes 21. ju li 1888 og blev døbt Hans Joachim Fogh Jør gs. Nog systemisk eftsøgning af oplys ning eftkme ikke gnemført. Alt i alt blev det kort piode, Ped And s virkede læge og så dda i hholdsvis Vilslev, Tømmby og Bramming. Det dfor måske ikke så sært, d ikke fundet spor h af, m alligevel findes hans livsforløb værd føl ge. Det ikke almindeligt på det tidspunkt bondesønn læste medicin ell teologi. rigtig nok mølls dt i Købhavn. Det mølldt, m hun fra Jedsted mølle, og de blev gift 30. april 1875 i Vils lev. Han da 40 år gammel, og hustru Marie Margrethe Fogh 24 år og dt af møll Fogh, hvem me findes i bog Jedsted mølle6 fra side 65, hvoraf det bl.a. fremgår, med møll Foghs ovtagelse af møll i 1839 indledtes ar bejdets tid i møll. Ægteparret fik ifølge Sneum kirkebog sønnne Holg Joakim i 1876 og Aksel Charles Gunni i 1877 samt dt Gund Charlotte Margrethe Thyra i Ifølge Hundup kirkebog bind 13 døde Ped Ands, gift, praktisde læge, på Mulvad mark d 1. august år gammel. Enk blev gift ig i Hundup kirke d 22. februar 1888 med Lars Jørgs, ungkarl og gdarmisgeant ved Bramminge stion, født i Not: Js Mikkels Laurids: Min 1. historisk samfund for Ribe amt slægtshistorie, udgivet af 1944, bind V Næsbjgslægt, side Js Kusk m.fl.: Tvillingsogne af Geest og Marsk: Sneum og Tjæreborg, Tjæreborg 1977, bind 2 side Johan P. Karkov: Lægne i Bramming kmune frem til Lokalårbog 1984, Lokalhistorisk foring for Bram ming kmune, side Hans H. Worsøe: Find dine rødd. Politiks håndbog i slægtshistorie, 1987 side K. Carøe: D Danske Lægestand, suppl. til 7. udgave, Kø bhavn 1904, side Hans Duborg: Jedsted Mølle, Kongeaa og egn, fortid og nu Bramming 1934 side Lars Stevnsborg: Danmarks Riges Medalj og Hædstegn tid , Ordshistorisk selskab Side Magne Juhl: Om jordemod. Fra Ribe Amt 1993 bind XXV1-1 side Max Grohshning og Th. Hauch-Fausbøll: Danmarks præstehistorie, , Købhavn 1914, bind 1 side P. O. Ths et al.: Lundeborg - handelsplads fra j nald, Svdborg 1993 side Skøde- og panteprotokol, Landsarkivet i Viborg arkivalie B 84 SP 23 side 130, skøde L. no. 551/ D danske lægestand, 11. udg. DaDL Købhavn 1936 si de

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Medens Andersen nokskal blive

Medens Andersen nokskal blive H.C. Andss søst historie, H.C. Ands gjorde alt for skjule, sålænge han levede. Afforskningsstipdi, cand. phil. Kirst Drey Meds Ands nokskal blive fejret på sin 200-årsdag 2. april 2005, d næppe mange,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835.

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835. Thomas Wonsild (den yngre) Landboelsmand, senere Daglønnen i Hygum. Født i Rødding ca. 1760, død i Hygum 5. Juli 1818 (var Søn af Thomas Wonsild, Degn i Rødding), (se Side 15). Viet i Fole Kirke den 11.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

5, have lige veldannede og ikke stive fingre. 6, have godt helbred, så de kan tåle natte. vågen. 7, være bekendt for en dygtig og kristelig

5, have lige veldannede og ikke stive fingre. 6, have godt helbred, så de kan tåle natte. vågen. 7, være bekendt for en dygtig og kristelig - i Vilslev og Jnved sogne samt sølvstobe givet til hdes 4 døtre Af Magne Juhl Und søgning af oplysning sine an mange ting gtagels, idet hovedpart af forfædre var bønd, m alle stød på spændde ting. Således

Læs mere

www.ao.salldata.dk Kirkebøger, Folketællinger, Borgerlige vielser Sønderjyske personregistre, Fødselsstiftelsen Skifter, Bygningshistorie, Brandforsikringer Lægdsruller, Erindringsmedaljer 1848-1850,1864

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET

SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET SLÆGTSFORSKNING PÅ NETTET Jeg vil gerne fortælle lidt om slægtsforskning på nettet. Bagefter vil Dagny fortælle lidt om Rosendalslægtens forfædre. Vores interesse for slægtsforskning startede vel for omkring

Læs mere