Delvis udbygget erhvervsområde. Årlig lejeindtægt: Ejendommen er ledig for køber. Beliggenhed: Beliggende i nyere erhvervsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delvis udbygget erhvervsområde. Årlig lejeindtægt: Ejendommen er ledig for køber. Beliggenhed: Beliggende i nyere erhvervsområde"

Transkript

1 Sags nr august 2011 UDBUDSMATERIALE Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris For Frederikssund Kommune udbydes Erhvervsbyggegrund til produktion og lager Delvis udbygget erhvervsområde Grundareal: m 2 Offentlig Ejendomsvurd. 2010: kr Årlig lejeindtægt: Ejendommen er ledig for køber Beliggenhed: Beliggende i nyere erhvervsområde Tilbudsfrist: Tirsdag den 27. september 2011 kl v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: , Hjemmeside: CVR nr

2 SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder matr. nr. 10 ae Gerlev By, Gerlev, beliggende Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris i offentligt udbud. I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 (bilag 1) om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme har Byrådet i Frederikssund Kommune fastsat, at ejendommen udbydes til salg på nedennævnte vilkår. 2. Beskrivelse af ejendommen Ejendommen er beliggende Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris (bilag 2). Grundarealet udgør m 2, jf. vedlagte tingbogsattest (bilag 3). 3. Tilstand Jordbund Til orientering vedlægges geoteknisk rapport af 22. april 2004 udarbejdet af Rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & Co. vedrørende nedsivningskapacitet i området (bilag 4). Kommunen er i øvrigt ikke bekendt med ejendommens jordbundsforhold og kommunen fralægger sig ethvert ansvar for, om der i forbindelse med eventuel fremtidig opgravning, fundering og bebyggelse opstår merudgifter som følge af opfyldning, bygnings- og fundamentsrester, ledninger, rør m.v., tidligere overfladebelægninger samt almindeligt forekommende overfladeforurening indenfor normal udgravningsdybde. Køber har ret til for egen regning at lade jordbunden undersøge. Såfremt køber, senest 8 uger fra dateringen af sit tilbud overfor kommunen ved geoteknisk rapport dokumenterer, at der kræves ekstra fundering/pilotering i forhold til sædvanlig bebyggelse, kan køber træde tilbage fra sit tilbud, uanset at tilbuddet forinden måtte være accepteret af kommunen. Køber bærer risikoen for eventuelle omkostninger til ekstrafundering og kan ikke efterfølgende rejse krav mod kommunen i anledning af foretagen pilotering/ekstrafundering. Fortidsminder Der henvises til notat fra Frederikssund Kommune, Byggeafdelingen af 11. juni 2010 (bilag 5). Museet Færgegården har oplyst, at der har været foretaget arkæologiske undersøgelser på arealerne, som nu er frigivet Side 1 af 7 2

3 til byggeri. Forurening Ejendommen ligger i byzone, der jf. Jordforureningslovens 50 a, klassificeres som områder, der kan være lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium, men under kriterierne for kortlægning som forurening. Region Hovedstaden har ved brev af 17. maj 2011 oplyst, at ejendommen ikke er kortlagt som forurenet eller muligt forurenet. Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt ikke oplysninger, der giver grundlag for en kortlægning af ejendommen (bilag 6). Kommunen er i øvrigt ikke bekendt med forekomst af forurening på ejendommen. Kommunen fralægger sig ethvert ansvar for forurening på ejendommen. Køber skal således acceptere at overtage alle risici vedrørende enhver forurening på ejendommen og ikke senere at kunne gøre krav gældende overfor kommunen desangående. Køber er berettiget til for egen regning at lade forureningsundersøgelser foretage på parcellen. Skulle det ved sådanne undersøgelser vise sig, at grunden er forurenet på en sådan måde, at en ikke uvæsentlig jordbundsudskiftning vil være nødvendig, da er køber berettiget til at træde tilbage fra handlen, og ingen af parterne skal i så tilfælde have nogen krav på den anden part. Skulle køber ønske at gøre brug af denne tilbagetrædelsesret, da skal dette meddeles ved anbefalet brev til kommunen inden en måned efter købsaftalens indgåelse, og med brevet skal medfølge dokumentation for, at der er konstateret forurening. Generelt 4. Ejendommens forsyning Alle udgifter til kloakering, vand, varme, antenne, el og telefon, herunder ledningsarbejder på og til grunden samt tilslutningsbidrag m.m. skal betales af køber udenfor købesummen. Det fremgår af lokalplanen, at der skal ske tilslutning til fællessystem for så vidt angår husspildevand samt vejvand. Vand fra tage og pladser skal bortledes til dræn på hver enkelt ejendom. Kommunen vil godkende, at der alene sker tilslutning af spildevand. Overfladevand skal således nedsives. Køber er ansvarlig for, at der etableres nødvendige nedsivningsanlæg, således at der ikke opstår gener for omgivelserne. Såfremt Side 2 af 7 3

4 det ikke er muligt at etablere funktionsduelig nedsivning, erklærer køber sig indforstået med at tilslutte sig offentlig afledning og betale for dette efter de til enhver tid gældende takster. Der henvises til geoteknisk rapport af 22. april 2004 udarbejdet af Rådgivende ingeniører Dines Jørgensen & Co. vedrørende nedsivningskapacitet i området (bilag 4). Varme El Vand Kloak Iflg. lokalplanen skal området varmeforsynes fra Jægerspris Kraftvarme amba. Ved nybyggeri er der tilslutningspligt. Lokalplanen henviser ikke til forsyning fra et bestemt selskab. Ejendommen er ikke tilsluttet vandforsyning. Oplysning om muligheder og tilslutningsbidrag kan ske ved henvendelse til Frederikssund Forsyning A/S. Ejendommen er ikke tilsluttet kloakforsyning. Oplysning om muligheder og tilslutningsbidrag kan ske ved henvendelse til Frederikssund Forsyning A/S. 6. Anvendelse Plangrundlag Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 71 (bilag 7). Servitutter Der henvises til tingbogsattest (bilag 3) og vedlagte servitutter (bilag 8). Herudover er køber pligtig at respektere servitutter af offentlig karakter, der måtte blive pålagt ejendommen. Køber skal acceptere, at der bliver pålagt parcellen følgende servitut: Køber er forpligtet til inden 4 år efter overtagelsesdagen at påbegynde og fremme byggeri på parcellen. Såfremt køber ikke overholder dette vilkår, kan sælger kræve ejendommen omkostningsfrit tilbageskødet til samme pris, hvortil den er solgt og uden tillæg af de af køber på parcellen afholdte udgifter og eventuel værdistigning. Den ubebyggede ejendom kan alene videresælges efter forudgående godkendelse af Frederikssund Kommune. Ved ubebygget stand forstås, at der ikke er givet byggetilladelse eller godkendt en anmeldelse af en bygning og, at der ikke er udført støbning af fundament og terrændæk. Denne bestemmelse tinglyses ved købers foranstaltning se- Side 3 af 7 4

5 nest samtidig med tinglysning af skøde til køber servitutstiftende på ejendommen med prioritet forud for al pantegæld og med påtaleret for Frederikssund Kommune. Lejemål og brugsrettigheder Grundejerforening Kommunen oplyser Ejendommen overtages fri for lejemål og andre brugsrettigheder. Grundejerne har pligt til at danne og indmelde sig i en grundejerforening. De nærmere betingelser og forpligtelser fremgår af lokalplan nr. 71 (bilag 7). 7. Øvrige forhold At kommunalt oplysningsskema af 23. maj 2011 er vedlagt (bilag 9). At der kommunen bekendt ikke verserer sager eller er udstedt påbud, der vedrører ejendommen. Lån der overtages Offentlig gæld 8. Økonomi Ejendommen overdrages uden lån. Kommunen erklærer, at der ikke påhviler ejendommen nogen gæld vedrørende allerede udførte anlæg til vej, fortov, gadebelysning, kloak eller rensningsanlæg. Hvad der senere måtte blive pålagt ejendommen, er kommunen uvedkommende også for så vidt angår foranstaltninger, der allerede måtte være planlagt eller påbegyndt, men det er ikke kommunen bekendt, at der er aktuelle planer, udførte arbejder eller afsagte kendelser vedrørende sådanne anlæg. Eventuel gæld, der afvikles gennem et fast bidrag eller er pålagt forbruget af vand, el eller fjernvarme, betales af køber fra overtagelsesdagen. Ejendomsvurdering Kopi af vurderingsattest vedlægges til orientering (bilag 10). Ejendomsskat mm. Kopi af skatteattest 2011 vedlægges til orientering (bilag 11). Finansiering Moms Tilbud Ejendommen sælges kontant, hvorfor køber selv skal sørge for fornøden finansiering. Der tillægges moms af kontantprisen ved salg af byggegrunden, som betales af køber. 9. Tilbud Tilbud afgives på vedlagte købsaftale (bilag 12) og sendes eller overbringes i lukket kuvert mærket Side 4 af 7 5

6 "Tilbud vedrørende Håndværkervej 14 til DanBolig Erhverv Johnny Hallas Helsingørsgade 41 A 3400 Hillerød således at tilbuddet er DanBolig Erhverv, Johnny Hallas i hænde senest tirsdag den 27. september 2011 kl. 12. Der er ikke adgang til at overvære tilbudsåbningen. Såfremt tilbudsgiver er et selskab skal der udover tilbuddet vedlægges en tegningsudskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som ikke er ældre end 3 måneder. Tilbud der ikke angiver en fast kontantpris vil ikke komme i betragtning. Et tilbud, der eksempelvis lyder på: " kr. over højestbydende", betragtes som ugyldigt. Tilbuddet skal lyde på et præcist kontant beløb. Indtil salg har fundet sted er købstilbuddene fortrolige. Når salg har fundet sted, kan det accepterede tilbud og navnet på køber blive offentliggjort. Kommunen kan forkaste alle indkomne tilbud. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste tilbud, kan ske, såfremt der herved varetages en saglig, kommunal interesse. Tilbudsgiverne er bundet af deres bud i 2 måneder. Dette gælder ikke, hvis tilbuddet er forkastet eller afslået. Købesum Købesummen forfalder uden yderligere påkrav til betaling på overtagelsesdagen. Dette sker ved deponering på en særskilt skødekonto, som køber sørger for bliver oprettet i kommunens bank Danske Bank, konto Såfremt købesummen ikke er til rådighed for kommunen senest på overtagelsesdagen, forrentes købesummen efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 %. Overtagelse Ansvars- Ejendommen overtages den 1. i måneden efter kommunens godkendelse af salg. Ejendommen overdrages uden ansvar for kommunen, således Side 5 af 7 6

7 fraskrivelse at køber skal acceptere, at der ikke kan gøres mangelsindsigelse af nogen art gældende, hverken i form af erstatning, forholdsmæssigt afslag eller ved at hæve handlen. Kommunens ansvarsfraskrivelse omfatter mangler, uanset om sådanne er synlige eller af skjult karakter, herunder bl.a. også eventuelle mangler af enhver art vedrørende ejendommens installationer, bundforhold og bygningsegnethed. Det påhviler tilbudsgiver for egen regning og risiko at udarbejde eventuelle supplerende undersøgelser. Ingen tilbudsgiver kan rejse noget krav mod kommunen, hvis kommunen opgiver at videreføre salgsforhandlingerne. Omkostninger Køber afholder alle omkostninger til egne undersøgelser af ejendommen. Tinglysningsafgift vedrørende skøde betales af køber. Udstedelse og tinglysning af skøde betales af køber. Udarbejdelse af refusionsopgørelse betales af køber. Omkostninger til udarbejdelse og tinglysning af servitut afholdes af kommunen. Handlens berigtigelse i øvrigt betales af køber. Vederlag til kommunens ejendomsmægler og udlæg foretaget af denne betales af kommunen. Vederlag og omkostninger til kommunens eventuelle øvrige rådgivere betales af kommunen. Vederlag til købers rådgivere betales af køber. Der ydes ingen godtgørelse for udarbejdelse af tilbud. Berigtigelse Køber er forpligtet til at benytte bestallingshavende advokat ved handlens berigtigelse. Såfremt køber ikke opfylder denne betingelse, har kommunen ret til at udpege en advokat. Den der skal udstede skøde, er pligtig at have dette klar til kommunens og købers signering senest 1 måned efter, at tilbudsgiver har modtaget kommunens accept af tilbuddet. Kommunen og køber er pligtig til at signere endeligt skøde senest 2 uger efter, at købers advokat har meddelt, at skødet er klar til signering, dog tidligst når købesummen er betalt. Kommunen skal modtage refusionsopgørelse senest 1 måned Side 6 af 7 7

8 efter overtagelsesdagen. Refusionssaldo i sælgers favør skal indbetales til kommunen senest 1 måned efter overtagelsesdagen. I modsat fald forrentes refusionssaldo i sælgers favør efter rentelovens bestemmelser herom med den til enhver tid gældende officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 % fra 1 måned efter overtagelsesdagen til betaling sker. Køber kan ikke foretage modregning i refusionssaldoen for eventuelle mangelkrav uden kommunens samtykke. Såfremt skøde og/eller refusionsopgørelse ikke foreligger inden for de anførte frister eller ikke er udarbejdet, således at de umiddelbart kan godkendes, kan kommunen for købers regning foranstalte ovennævnte. Besigtigelse Besigtigelse af ejendommen kan aftales med DanBolig Erhverv Johnny Hallas, tlf Side 7 af 7 8

9 Bilagsfortegnelse for matr. nr. 10 ae Gerlev By, Gerlev Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Oversigtskort Tingbogsattest Geoteknisk rapport Fortidsminder Forurening Bilag 7: Lokalplan nr. 71 Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Bilag 11: Bilag 12: Servitutter Kommunalt oplysningsskema Vurderingsattest Skatteattest Købsaftale 9

10 Bilag 1 BEK nr 799 af 24/06/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme I medfør af 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, og 38 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010, jf. 68, stk. 1, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse, fastsættes: 1. Salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme skal, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, ske efter forudgående offentligt udbud, jf. dog 2. Stk. 2. Ved kommune forstås tillige et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, medmindre andet følger af selskabets vedtægter. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger. Stk. 2. Offentligt udbud kan endvidere undlades ved 1) salg til staten, en region, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, 2) en kommunes henholdsvis en regions salg af en nedlagt tjeneste- eller lejebolig til den hidtidige beboer, der har haft boligen til rådighed i forbindelse med sit kommunale henholdsvis regionale ansættelsesforhold, 3) en kommunes henholdsvis en regions salg til en kommunalt henholdsvis regionalt ansat af en ejendom, der som følge af dens beliggenhed nær den pågældendes tjenestested er af særlig betydning for udførelsen af tjenesten, 4) salg af et ubebygget areal under m 2, som ikke selvstændigt kan bebygges, 5) salg af et ubebygget areal, som ikke selvstændigt kan bebygges, i forbindelse med overførelse af arealet til en tilgrænsende ejendom, når arealet, der overføres, højst udgør 10 % af arealet af den ejendom, som arealet overføres til, dog højst m 2, 6) en kommunes henholdsvis en regions salg til institutioner m.v., som kommunen henholdsvis regionen lovligt kan yde anlægsstøtte til, 7) overdragelse af en kommunal henholdsvis en regional ejendom, der indgår som en del af en kommunal henholdsvis en regional virksomhed, i forbindelse med salg af virksomheden med henblik på kommunens henholdsvis regionens lovlige videreførelse af virksomheden i selskabsform, eventuelt i samarbejde med andre offentlige myndigheder, eller 8) en kommunes salg af eksproprieret fast ejendom til en bestemt privat fysisk eller juridisk person, når ekspropriationen er gennemført til fordel for den pågældende fysiske eller juridiske person. Stk. 3. Med tilsynsmyndighedens samtykke kan offentligt udbud endvidere undlades ved mageskifter samt ved salg, hvor der i øvrigt foreligger særlige forhold, der kan begrunde en undladelse af offentligt udbud. 3. Offentligt udbud skal ske ved annoncering i et eller flere alment tilgængelige trykte eller elektroniske medier efter kommunalbestyrelsens henholdsvis regionsrådets bestemmelse. Annonceringen skal være egnet til at sikre, at oplysning om det offentlige udbud kan komme til en bred kreds af mulige tilbudsgiveres kendskab. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan bestemme, at ejendommen udbydes til en fastsat pris, forudsat at prisen svarer til markedsprisen. Stk. 3. Ved annonceringen skal angives ejendommens beliggenhed og størrelse samt oplysning om, hvortil der kan rettes henvendelse om udbudsvilkår. Det skal ved annonceringen endvidere angives, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt. Udbydes ejendommen til en fastsat pris, skal det ved annonceringen angives, at kommunen henholdsvis regionen ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. 4. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. 5. Salg kan først ske, når der er forløbet 14 dage efter den første annoncering af ejendomssalget, jf. 3, stk Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet kan forkaste alle indkomne tilbud. Stk. 2. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, kan ske, såfremt kommunen henholdsvis regionen herved varetager en saglig, kommunal henholdsvis regional interesse. Stk. 3. Hvis der i tilfælde, hvor en ejendom er udbudt til en fastsat pris, fremkommer højere købstilbud, skal alle tilbudsgivere, der har afgivet tilbud om køb af ejendommen til mindst den udbudte pris, have mulighed for, inden for en af 10

11 Bilag 1 kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet fastsat frist, at fremkomme med supplerende tilbud. Salg til en lavere pris end en udbudt pris kan kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 7. Når der er forløbet et år efter et offentligt udbud, kan salg kun ske på grundlag af et nyt offentligt udbud. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. 3, stk. 3, 2. pkt., og kravet om, at købstilbud skal angive et fast beløb, jf. 4, 1. pkt., gælder alene for udbud, der annonceres efter bekendtgørelsens ikrafttræden. 9. Bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme ophæves. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 24. juni 2011 Bertel Haarder / Christian Vigh 11

12 Bilag 2 Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris Matrikel nr. 10ae Gerlev By, Gerlev Udskrevet: :19:42 Papir: A4-PORTRAIT Målestok: 1:2000 Frederikssund Kommune 12

13 ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: :46:11 EJENDOM: Adresse: Håndværkervej Jægerspris Samlet areal: 3699 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: Landsejerlav: Gerlev By, Gerlev Matrikelnummer: 0010ae Areal: 3699 m2 Heraf vej: 0 m2 Retskreds: 0017 NOTERINGER: Dato: Matrikelkort ej forevist ADKOMSTER DOKUMENT: Dokument type: Skøde Dato/løbenummer: OGSÅ LYST PÅ: Antal: 2 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja ADKOMSTHAVERE: Navn: Jægerspris Kommune Ejerandel: 1 / 1 KØBESUM: Kontant købssum: DKK Købesum i alt: DKK TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Tillige anden ejendom (AS 408) HÆFTELSER Der findes ingen hæftelser på ejendommen SERVITUTTER DOKUMENT: Dato/løbenummer: Bilag 3 13

14 Prioritet: 1 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 5 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 17_D-I_64 LEDNINGER: Forsyning / afløb ANDET: Andet TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, DOKUMENT: Dato/løbenummer: Prioritet: 2 Dokument type: Anden Servitut OGSÅ LYST PÅ: Antal: 28 OVERFØRT: Overført fra gammelt system: Ja Filnavn: 17_D-I_64 TILLÆGSTEKST: Tillægstekst Lokalplan nr ØVRIGE OPLYSNINGER EJENDOMSVURDERING: Ejendomsværdi: DKK Grundværdi: DKK Vurderingsdato: Kommunekode: 0250 Ejendomsnummer (BBR-nr.): INDSKANNET AKT: Filnavn: 17_AS-I_412 Bilag 3 14

15 Bilag 4 15

16 Bilag 4 16

17 Bilag 4 17

18 Bilag 4 18

19 Bilag 4 19

20 Bilag 4 20

21 Bilag 4 21

22 Bilag 5 22

23 Bilag 5 23

24 Bilag 5 24

25 Bilag 6 25

26 Bilag 7 Lokalplan nr. 71 FOR ERHVERVSOMRÅDE I JÆGERSPRIS Jægerspris Kommune, marts

27 LOKALPLAN 71 Bilag 7 EN LOKALPLAN - HVAD ER DET? Med en lokalplan fastsætter Byrådet, hvad et afgrænset område skal bruges til og hvilken bebyggelse, der må være. Reglerne for lokalplanen er beskrevet i Lov om planlægning. En lokalplan er bindende for Byrådet og for grundejere og brugere af området. Lokalplanen fastlægger bestemmelser for, hvordan området i fremtiden må bruges, og hvad der må bygges i området. Eksisterende lovlig anvendelse og bebyggelse kan fortsætte uændret, hvis det er etableret før forslaget til en ny lokalplan er offentliggjort. Byrådet er ikke forpligtet til at føre lokalplanens forslag ud i livet indenfor et bestemt tidsrum. I princippet kan der gå lang tid fra et lokalplanforslag bliver offentliggjort til der reelt sker ændringer i området. En lokalplan kan kun ændres eller ophæves af en ny lokalplan. Byrådet har dog mulighed for at dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis der er tale om mindre ændringer, der ikke er i strid med lokalplanens formål. Byrådet skal udarbejde en lokalplan: når arealer overføres fra landzone til byzone, når større anlægs- og byggearbejder skal gennemføres, når byggelovgivningens almindelige bebyggelsesregulerende regler skal fraviges væsentligt for at et byggeprojekt kan gennemføres. Lokalplanlægningen skal stemme overens med de rammer for lokalplanlægningen, der er beskrevet i kommuneplanen. SÅDAN BLIVER EN LOKALPLAN TIL Planloven siger, at borgerne skal inddrages i kommunens planlægning. Når Byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, skal forslaget derfor offentliggøres i mindst 8 uger. Det giver borgerne og andre myndigheder mulighed for at læse planen og komme med forslag til ændringer og indsigelser. Efter offentlighedsperioden vil Byrådet vurdere eventuelle forslag til ændringer og indsigelser. Et lokalplanforslag kan ændres på grundlag af ændringsforslag og indsigelser. Husejere, der berøres væsentligt af disse ændringer, skal have mulighed for at udtale sig, inden forslaget vedtages endeligt. Lokalplanforslaget skal offentliggøres igen, hvis der sker væsentlige ændringer. 27

28 Bilag 7 LOKALPLAN 71 MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Når et forslag til lokalplan er fremlagt til offentlig debat må der ikke foretages ændringer i området, som kan foregribe lokalplanens gennemførelse, hverken retsligt eller fysisk. De ejendomme, som er omfattet af forslaget, underlægges et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene i området kan fortsætte som hidtil (planlovens 17, stk.1). Det midlertidige forbud imod at etablere bebyggelse og anlæg, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold, kan kun opretholdes i 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder helt, når den endelige lokalplan er vedtaget af Byrådet (planlovens 17, stk. 4). Byrådet kan dog give dispensation til mindre igangsættelser eller ændringer, hvis de vurderes ikke at være i strid med lokalplanens principper. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved at lave ny lokalplan (planlovens 19, stk. 2). I de tilfælde, hvor lokalplanarbejdet stoppes på grund af indsigelse fra andre myndigheder, kan Byrådet dog ikke give ovennævnte dispensationer (planlovens 29). LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i Planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendesle af en ejendom kan fortsætte som hidindtil. Lokalpalnen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelse fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Såfremt forhold ikke er regulerede i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven og Planloven. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 28

29 Bilag 7 LOKALPLAN 71 luftfoto af lokalplanområdet (foto fra 1999). 29

30 LOKALPLAN 71 Bilag 7 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORSLAG... 1 LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 8 LOKALPLANENS BAGGRUND...8 LOKALPLANENS FORMÅL...8 EKSISTERENDE FORHOLD...9 LOKALPLANOMRÅDET BELIGGENHED OG AFGRÆNSNING...9 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...10 KOMMUNEPLAN LOV OM PLANLÆGNING- PLANLÆGNING I KYSTOMRÅDERNE...10 REGIONPLAN LOKALPLANER...11 ZONESTATUS...11 TEKNISKE ANLÆG...11 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER...12 FORSLAG TIL LOKALPLAN LOKALPLANENS FORMÅL OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 13 3 OMRÅDETS ANVENDELSE UDSTYKNING VEJ OG STIFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 15 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN UBEBYGGEDE AREALER SERVITUTTER GRUNDEJERFORENING FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE OPHÆVELSE AF LOKALPLANER DISPENSATION FRA LOKALPLAN VEDTAGELSESPÅTEGNING

31 Bilag 7 LOKALPLAN 71 Oversigtskort 31

32 LOKALPLAN 71 Bilag 7 REDEGØRELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Erhvervsområdet ved Hyllestedvej blev etableret på baggrund af Lokalplan 18 som byrådet vedtog i Opførelse af et decentralt kraftvarmeværk samt etablering af genbrugs- og modtageplads (offentlige formål) gjorde det nødvendigt at udarbejde lokalplan 18 A. Lokalplan 18 A blev vedtaget af byrådet i Planen erstatter lokalplan 18. Lokalplan 71 udarbejdes bl.a. for at erstatte lokalplan 18 A. Formålet er herudover at inddrage et nyt areal i erhvervsområdet, idet der ikke længere er ledige arealer. figur 1 Den fremtidige byudvikling LOKALPLANENS FORMÅL Herudover er formålet at fastsætte bestemmelser, der regulerer nyt byggeri i det område som inddrages. De bebyggelsesregulerende bestemmelser og anvendelsesbestemmelserne fra Lokalplan 18 A fastholdes næsten uændrede i Lokalplan 71. Udvidelse af erhvervsområdet ved lokalplan 71 er i overensstemmelse med byrådets ønske om at skabe mulighed for udflytning af 8 32

33 Bilag 7 LOKALPLAN 71 REDEGØRELSE virksomheder fra bymidten i Jægerspris. Derved skabes der plads for indplacering af funktioner, der passer bedre til et bycenter. Byrådet har derfor besluttet at udarbejde denne lokalplan for erhvervsområdet for at sikre en sammenhængende planlægning, der kan tilgodese en hensigtsmæssig fordeling og dynamisk udvikling af de forskellige byfunktioner omkring kommunecentret. Lokalplanens overordnede formål er at sikre plads for håndværk og mindre industri m.v. således, at sådanne virksomheder kan lokaliseres og gives udviklingsmulighed uden, at der tilføres væsentlige gener af miljømæssig art til omgivelserne. Lokalplan 71 er således udformet, at byggemodning kan ske i 2-3 etaper efterhånden som forespørgsler/ og salgsaftaler fremkommer. På denne måde kan udstykning og byggemodning tilpasses den enkeltes behov ligesom jorden kan dyrkes landbrugsmæssigt indtil der er et aktuelt behov for at realisere et erhvervsprojekt. Lokalplanens udstykningsplan med 15 grunde er således anført som eksempel, og er derfor ikke bindende. EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANOMRÅDET BELIGGENHED OG AFGRÆNSNING Lokalplanområdet ligger ca. 2 km syd for Jægerspris by med vejadgang til Hyllestedvej, der forbinder amtsvejene Ldv. 242 og Ldv. 241 Erhvervsområdet er omgivet af landzone. Der er ikke i Kommuneplanen udlagt arealer til boligformål nærmere end 300 m fra området. Lokalplanområdet er således placeret hensigtsmæssigt såvel i trafikal som i miljømæssig henseende

34 LOKALPLAN 71 Bilag 7 REDEGØRELSE Lokalplanområdets placering FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING KOMMUNEPLAN Lokalplanområdet udgøres af kommuneplanens rammeområde JE 2 der efter kommuneplantillæg nr. 8 (vedtaget af byrådet den 20. november 1994 fastsætter følgende rammebestemmelser, - Lokalplaner der træffer bestemmelser for området skal sikre; a) at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og offentlige formål, såsom lettere industri-, lager-, værksteds- og transportvirksomhed, kraftvarmeværk, genbrugs og modtageplads, mindre komposteringsanlæg for have og grenaffald, samt at der kan opføres virksomheder eller anlæg, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, røg, luftforurening m.v. ligesom der åbnes mulighed for indretning af en bolig pr. virksomhed. b) At bebyggelesprocenten for hver enkelt ejendom ikke overstiger 40. c) At bygningshøjden ikke overstiger 8,50 m over terræn, og at bygningernes rumfang for den enkelte ejendom ikke overstiger 2 m 3 pr. m 2 grundareal. For så vidt angår kraftvarmeværk gives tilladelse til etablering af akkumuleringstanke i indtil 15 meters højde og skorsten i henhold til miljølovens bestemmelser. Der kan gives særskilt tilladelse (dispensation) til etablering af silo- eller akkumuleringstanke i højde indtil 15 meter, hvor tekniske/funktionelle krav motiverer en sådan højde. LOV OM PLANLÆGNING- PLANLÆGNING I KYSTOMRÅDERNE 10 34

35 Bilag 7 LOKALPLAN 71 REDEGØRELSE Erhvervsområdet er beliggende inden for kystnærhedszonen som defineret i lovbekendtgørelse nr. 763 af 11 september 2002, Planloven. Det fremgår af denne lovs 5a, At landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Med den indenlandske placering af erhvervsområdet ca. 2,5 km fra kysterne mod Isefjorden og Roskilde fjord indgår området ikke i et samspil med kystlandskabet. De hensyn der søges varetaget ved lovens kystnærhedsbestemmelser vil således ikke blive tilsidesat ved Lokalplan 71. REGIONPLAN 2001 Lokalplan 71 er i overensstemmelse med Regionplan 2001 for Frederiksborg Amt. LOKALPLANER Lokalplan 71 erstatter lokalplan 18 A der blev vedtaget i 1994 som erstatning for lokalplan 18. Lokalplan 71 fastholder næsten uændret bestemmelserne i lokalplan 18 A men udvider lokalplanområdet med 4,2 ha beliggende syd vest for det nu udbyggede erhvervsområde. ZONESTATUS Lokalplan 71 overfører et 4,2 ha. stort areal til byzone. Det samlede erhvervsareal i Lokalplan 71 (byzone) udgør herefter 11,4 ha. TEKNISKE ANLÆG ELFORSYNING Lokalplanområdet elforsynes for tiden af forsyningsselskabet NESA. Lokalplanen henviser ikke til forsyning fra et bestemt selskab. VANDFORSYNING Området skal vandforsynes fra det kommunale vandværk Femhøj. VARMEFORSYNING Området skal varmeforsynes fra Jægerspris Kraftvarme amba. KLOAKERING Lokalplanområdet er tilsluttet Jægerspris Kommunes kloakforsyning. Bebyggede ejendomme er tilsluttet fællessystem (ledning der fører såvel husspildevand som regnvand)

36 LOKALPLAN 71 Bilag 7 REDEGØRELSE Det nye areal i lokalplanområdet skal tilsluttes fællessystem for så vidt angår husspildevand samt vejvand. Vand fra tage og pladser skal bortledes til dræn på hver enkelt ejendom. TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Lokalplan 71 forudsætter tilladelse efter landbrugsloven til, at det landbrugspligtige areal (del af matr. nr. 10 v) overføres til byformål. Inden for lokalplanområdet findes diger, der er beskyttede efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens 4. Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter derfor, af der meddeles dispensation ved Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

37 Bilag 7 LOKALPLAN 71 PLAN LOKALPLAN 71 For erhvervsområde ved Hyllestedvej i Jægerspris I henhold til lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr.763 af 11. september 2002 af lov om planlægning) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål: At fastlægge bestemmelser for lokalplanområdets anvendelse til erhvervsformål og offentlige formål. At inddrage et 4,2 ha stort areal i erhvervsområdet og overføre dette areal til byzone. 2 OMRÅDETS AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Området omfatter matrikelnumrene: Del af matr. nr. 4k, 4y, 4o, 4x, 4v, 4r, 4 p, 4t, 4u, 11p, 11m, 11n, 11l, 4q, 11k, 11i, 11o, Landerslev by, Gerlev sogn, og 11g, 11h, og del af 10 v, Gerlev by og sogn. Samt alle parceller der efter den 8. april 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. Lokalplanen overfører det på kortbilag 1 markerede areal på 4,2 ha. til byzone. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1Området må kun anvendes til erhvervsformål og offentlige for mål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: Lettere industri-, værksteds- og transportvirksomhed, kraftvarmeværk, genbrugs og modtageplads, mindre komposteringsanlæg for have og grenaffald samt mindre lagervirksomhed

38 LOKALPLAN 71 Bilag 7 PLAN Der må inden for området kun udøves virksomhed, som kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt. 3.2 Byrådet kan, for så vidt angår ejendomme der er udstykket før den 1. januar 2003, efter en konkret ansøgning tillade, at der opføres eller indrettes en bolig på den enkelte ejendom. Det er en forudsætning, at boligen efter byrådets skøn, har en klar tilknytning til driften af den pågældende virksomhed. 3.3 For område a1 gælder særskilt, at de pågældende virksomheder enten skal være kontor-eller handelsvirksomheder (eller lignende) uden udendørs oplag. 3.4 For område a1 fastlægges et byggefelt på 25 m parallelt med vestskellet inden for hvilken byggeri kan finde sted. Restarealet ud mod Hasselhøjvej skal anvendes som et grønt forareal, parkering eller udstilling (eksempelvis biler, campingudstyr eller maskiner ). 3.5 I forbindelse med byggemodning af vej F-G og udstykning af grundene etableres i skellet et 4 m bredt området, der beplantes med en tæt, men relativ lav beplantning. 4 UDSTYKNING 4.1 Udstykning og/eller skelforandringer inden for lokalplanens område skal ske i overensstemmelse med den på kortbilaget retningsgivende udstykningsplan. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en grundstørrelse, der er min dre end 2000 m 2. Grundbredder må ikke være mindre end 30 m. 5 VEJ OG STIFORHOLD. Areal til nye veje skal udlægges med en beliggenhed i princippet som vist på kortbilag nr Der pålægges byggelinier langs følgende veje i de nedenfor angivne afstands fra vejskel (vist på kortbilag 2) Hyldestedvej 20 m. Hasselhøjvej 10 m. (fra H til I) Nørhaven 6 m. Håndværkervej 6 m. Vej D-E, F-G 6 m. 5.2 Der må ikke være direkte adgang til Hyllestedvej for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende ejendomme. Vejadgang til Hasselhøjvej kan alene ske fra de tilgrænsende nyudlagte tre grunde. Der kan dog etableres adgang til Hasselhøjvej for cyklister og gående

39 Bilag 7 LOKALPLAN 71 PLAN 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke over stige Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke over stige 2 m 3 pr m 2 grundareal. Rumfanget beregnes af den del af bygningen, der er over færdigt terræn, herunder eventuelle fremspring, kviste, skorstene m.v. 6.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg må være hævet mere end 8,50 m over terræn (niveauplan). For så vidt angår kraftvarmeværk gives tilladelse til etablering af akkumuleringstanke i indtil 15 meters højde og skorsten i henhold til miljølovens bestemmelser. 6.4 Der kan gives særskilt tilladelse (dispensation) til etablering af silo- eller akkumuleringstanke i højde indtil 15 meter, hvor tekniske/ funktionelle krav motiverer en sådan højde. 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN 7.1 I beplantningsbælterne må ingen form for skiltning finde sted, ud over de nødvendige henvisningsskilte ved vejene ind til arealet. Denne skiltning og enhver anden skiltning skal i hvert tilfælde godkendes af Byrådet 7.2 Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer, som efter Byrådets skøn virker skæmmende. 8 UBEBYGGEDE AREALER 8.1 De med skraveringssignatur viste arealer med en bredde på henholdsvis 20 m (langs Hyllestedvej) og 10 m langs Hassel højvej( fra H til I )udlægges til beplantningsbælter. Afgrænsningen af området mod syd sker ved et beplantnings bælte med en bredde på 4 m. Arealerne må ikke under nogen form benyttes til oplag, parkering eller lignende. 8.2 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstigelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignede skal opretholdes. 8.3 Arealerne mellem byggelinierne og vejene Nørhaven og Håndværkervej må ikke benyttes til oplag, som gårdsplads eller på anden lignende måde, og må kun med byrådets særlige tilladelse benyttes som opholds eller parkeringsplads

40 LOKALPLAN 71 Bilag 7 PLAN 9 SERVITUTTER 9.1 Privatretslige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens gennemførelse, ophæves med lokalplanens endelige vedtagelse. 10 GRUNDEJERFORENING 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes, senest når 30 % af de udstykkede grunde er solgt (og når byrådet kræver det) Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af de i 8 stk.1 nævnte beplantningsbælter Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet. 11 FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGNING AF NY BEBYGGELSE Ny bebyggelse må ikke tages i brug før : Bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg. 12 OPHÆVELSE AF LOKALPLANER Ved vedtagelse af lokalplanen ophæves samtidigt følgende lokalplaner m.v. for området, Lokalplan 18 A vedtaget den 20. december DISPENSATION FRA LOKALPLAN 71 Byrådet kan dispensere fra lokalplanen dog således, at en ny lokalplan skal udarbejdes, hvis et projekt er i modstrid med principperne i lokalplan 71. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Jægerspris Byråd den 25. marts

41 Bilag 7 41

42 Bilag 7 42

43 Bilag 7 43

44 Bilag 8 44

45 Bilag 8 45

46 Bilag 8 46

47 Bilag 9 47

48 Bilag 9 48

49 Bilag 9 49

50 Bilag 10 50

51 Bilag 11 51

52 Bilag 12 Købsaftale Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris Til brug for afgivelse af tilbud Undertegnede sælger: Frederikssund Kommune Rådhuset, Torvet Frederikssund sælger og overdrager herved til medunderskrevne køber: Navn: CPR.- eller CVR. nr.: Stilling: Adresse: Telefon: Den sælger tilhørende ejendom: Matr. nr.: 10 ae Gerlev By, Gerlev Beliggende: Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris Vilkår for nærværende handel er: Udbudsmateriale, dateret 1.august 2011, som består af salgsvilkår samt bilag 1 12, som køber har modtaget og dermed er gjort bekendt med. Overtagelsesdag: 1. december 2011 På de anførte vilkår tilbyder undertegnede køber at erhverve ejendommen for en: Kontantpris ekskl. moms på kr.: Skriver kroner: Købers og sælger er specielt gjort opmærksom på: At købsaftalen, hvis den alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger At sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet At kontantprisen tillægges moms, som betales af køber, den Købers underskrift: Ovenstående er accepteret af Frederikssund Kommune, den Borgmester Ole Find Jensen 52

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Grunden har et areal på m 2.

Grunden har et areal på m 2. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Møllevangen 6, Hørdum Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Møllevangen...3 Oplysninger om grunden...3

Læs mere

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Udsigten 5 og 11, Hassing Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Udsigten...3 Oplysninger om grundene...3

Læs mere

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud.

SALGSVILKÅR. 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. SALGSVILKÅR 1. Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder Brede Børnehave, matr. nr. 713 Bredebro Ejerlav, Brede i offentligt udbud. Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal Bygningsareal I overensstemmelse

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling

Frederiksdalvej 4 etape Erhverv og Udvikling Frederiksdalvej 4. etape er på ca.120.000 m 2 Plan Området er omfattet af lokalplan nr. 501, Frederiksdalvej 3-4 etape. Anvendelse og bebyggelse Området er udlagt til erhvervsformål, såsom industri og

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Kirkegade 12 i Ebeltoft 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune benævnes

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Udbud af areal til regnvandsbassin ved Tingstrup Sø. Erhverv Thisted Kommune Telefon

Udbud af areal til regnvandsbassin ved Tingstrup Sø. Erhverv Thisted Kommune Telefon Udbud af areal til regnvandsbassin ved Tingstrup Sø Erhverv Thisted Kommune Telefon 99 17 17 00 erhverv@thisted.dk - www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by... 3 Området ved Tingstrup Sø... 3 Udstykningen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udbudsmateriale Plovmarksvej, Skyum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Plovmarksvej, Skyum. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Plovmarksvej, Skyum Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Plovmarksvej...3 Oplysninger om grundene...3

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Udbud af areal beliggende Åbakkevej 5A, Thisted. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbud af areal beliggende Åbakkevej 5A, Thisted. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbud af areal beliggende Åbakkevej 5A, Thisted Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om arealet... 3 Oplysninger om

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND HANS BACHS VEJ 6 - KLITMØLLER Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, 7760 Hurup tlf. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted

THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted THISTED KOMMUNE Udbud af 14 byggegrunde Tviskjær i Thisted Thisted kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk 1 Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...

Læs mere

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området

Sdr. Borup ved Gl. Århusvej Erhverv og Udvikling. Plan. Miljø. Teknik. Vejadgang til området Randers Kommune udbyder attraktive erhvervsgrunde mellem Sdr. Borup og Gl. Århusvej til salg. Grundene er omfattet af lokalplan 357, erhvervsområde ved Sdr. Borup, og ligger nær motorvej E 45, afkørsel

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup

Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Salgsvilkår for ejendommen Skolevej 44, 5690 Tommerup Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 12g, Tommerup By, Tommerup, beliggende Skolevej

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens

Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Salgsvilkår for ejendommen Barløsevej 47, 5610 Assens Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Assens Kommune udbyder matrikel nummer 1p, Barløse By, Barløse, beliggende Barløsevej 47,

Læs mere

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby

Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Salgsvilkår for ejendommen Mosevangen 2, 5683 Haarby Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed 1. Indledning Assens Kommune udbyder mat.nr. 9au Haarby By, Haarby, beliggende Mosevangen 2, 5683 Haarby, i offentligt

Læs mere

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole.

Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Storparcel til Åben/lav bebyggelse. Ved Tjørring gl. skole. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. maj 2014.

Læs mere

UDBUD AF 1 GRUND NEDEN BAKKEN 5, RÆHR

UDBUD AF 1 GRUND NEDEN BAKKEN 5, RÆHR THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 GRUND NEDEN BAKKEN 5, RÆHR Thisted kommune Tlf 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Ræhr by... 3 Området ved Neden Bakken... 3 Oplysninger om grunden... 3 Anvendelse...

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

Udbudsmateriale I.P. Bachsvej 6, Vestervig. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale I.P. Bachsvej 6, Vestervig. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale I.P. Bachsvej 6, Vestervig Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved I.P. Bachsvej/Skindbjerg Høje...3 Oplysninger

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.

THISTED KOMMUNE. Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED. Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted. THISTED KOMMUNE Udbud af 6 byggegrunde BAVNHØJ, TILSTED Thisted Kommune Sekretariatet, Kirkevej 9, tlf. nr. 99 17 17 17 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Thisted by og den sydlige bydel Tilsted...2 Området

Læs mere

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune

GIS. Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010. Signaturforklaring. KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune GIS Målforhold 1:3000 Dato 14/10-2010 Signaturforklaring KMS, copyright, Miljøministeriet, Syddjurs Kommune Betingelser for salg af erhvervsgrunde 02-11-2010 Sagsid 10/35688 1. Udbud af erhvervsbyggegrunde

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND Hans Bachs Vej 18, Klitmøller

UDBUD AF 1 LEDIG GRUND Hans Bachs Vej 18, Klitmøller THISTED KOMMUNE UDBUD AF 1 LEDIG GRUND Hans Bachs Vej 18, Klitmøller Thisted Kommune tlf. 99171717 www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Udstykningen på Hans Bachs Vej... 1 Oplysninger om grunden... 1 Anvendelse...

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Synlig beliggenhed ved trafikeret vej. Beliggende i hyggeligt landsbymiljø. Tilbudsfrist: Tirsdag den 27. september 2011 kl

Synlig beliggenhed ved trafikeret vej. Beliggende i hyggeligt landsbymiljø. Tilbudsfrist: Tirsdag den 27. september 2011 kl Sags nr. 10775 1. august 2011 UDBUDSMATERIALE Kyndbyvej 50, 3630 Jægerspris For Frederikssund Kommune udbydes Byggegrund til bolig og erhverv Synlig beliggenhed ved trafikeret vej Grundareal: 1.266 m 2

Læs mere

Attraktive erhvervsgrunde

Attraktive erhvervsgrunde Udbudsmateriale Maj 2015 Attraktive erhvervsgrunde - for enden af Det nordlige hængsel Sag 13.06.02-G10-3-14 Assentoft/Virkevangen, 8960 Randers SØ 4 min. til E45 (afkørsel 43, Sdr. Borup) God eksponering

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en grund på 3.071 m² centralt i den syd/vestlige del af Tønder by i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en grund på 3.071 m² centralt i den syd/vestlige del af Tønder by i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en grund på 3.071 m² centralt i den syd/vestlige del af Tønder by i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Udbudsmateriale Anlægsvej, Frøstrup. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon

Udbudsmateriale Anlægsvej, Frøstrup. Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon Udbudsmateriale Anlægsvej, Frøstrup Ledelsessekretariatet Thisted Kommune Telefon 99 17 17 17 lese@thisted.dk - www.thisted.dk Indholdsfortegnelse Området ved Anlægsvej...3 Oplysninger om grunden...3 Anvendelse...3

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af byggegrunde til opførelse af række- og dobbelthuse i Stenløkkeparken i Otterup Nordfyns Kommune udbyder nu den tidligere storparcel i Stenløkkeparken til salg i 20

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg

Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg Udbud af landbrugsparceller matr. nr. 6cy, Gl. Arnborg By, Arnborg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E

Korsør. Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Korsør Erhvervsområde ved Storebælts Erhvervspark (Lokalplan 72) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup.

Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Udbud af ejendommen matr. nr. 7e, Haderup By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen. Herning Kommune. Torvet. 7400 Herning.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere