#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. IFR Aalborg A/S Savannevej 2. CVR-nummer: P-nummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. IFR Aalborg A/S Savannevej 2. CVR-nummer: P-nummer:"

Transkript

1 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby IFR Aalborg A/S Savannevej Aalborg Øst ByMiljø, MEF Godkendelse i henholdt til miljøbeskyttelsesloven af befæstet areal (B) etableret af fluff (finstof), slagger og flyveaske hos IF Recycling A/S, Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby Sagsnr.: Dok.nr.: Init.: BKR/PIM/JRD/HTH EAN nr.: Åbningstider: Mandag - onsdag Torsdag Fredag Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Virksomhedens navn: IFR Aalborg A/S CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt K206 Matr. Nr.: 20g Ejerlav: Romdrup By, Romdrup Matr. Nr.: 44i Ejerlav: Klarup By, Klarup Adresse: Savannevej Aalborg Øst Virksomhedens ejer: IF Holding Aalborg Aps Ansøger: IFR Aalborg A/S Ejendommens ejer: Aalborg Havn A/S

2 Indholdsfortegnelse 1 AALBORG KOMMUNES AFGØRELSE GODKENDELSE MED VILKÅR 3 MILJØGODKENDELSEN MEDDELES PÅ NEDENSTÅENDE VILKÅR: VVM - SCREENING OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING AFGØRELSENS FORUDSÆTNINGER LOVGRUNDLAG BILAG TIL SAGEN PRODUKTION FORURENINGSFORHOLD 12 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK 12 BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND 12 KLIMA 15 LUFT OG STØV 15 LUGT 15 STØJ 15 VIBRATIONER 15 AFFALD PARTSHØRING AALBORG KOMMUNE, MILJØS BEMÆRKNINGER 15 NATURA NYTTIGGØRELSE OG BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) 15 RETSBESKYTTELSE 16 BEMÆRKNINGER I ØVRIGT TIL VILKÅRENE 16 Vedlagte bilag 3.1 Situationsplan 3.2 Oversigtsplan med rammer 3.3 Opbygning af pladsen 3.4 Ansøgning om miljøgodkendelse, herunder risikovurdering 3.5 Faktaark 5 Grænseværdier for farligt affald 2/18

3 1 Aalborg Kommunes afgørelse 1.1 Godkendelse med vilkår Aalborg Kommune meddeler i medfør af 33 i miljøbeskyttelsesloven nr af 19. november 2015 tillæg til miljøgodkendelse af 24. april 2015 af IFR Aalborg A/S, listepunkt K206 og K212 med efterfølgende tillæg af 15. juli K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. IF Recycling A/S er en affaldsvirksomhed, hvor der sker oplagring og knusning af beton, mursten, træ, tegl, gips m.v. Det knuste beton anvendes til stabilisering af befæstede og ubefæstede arealer. Herudover oplagrer og omlaster virksomheden brændbart affald, plast, tagpap m.v. Endvidere modtager virksomheden jord til kartering og genanvender egnet jord til egen støjvold. Godkendelsen meddeles som nyttiggørelse af ikke farligt affald, og omfatter etablering af en befæstet plads, plads B, på ca m 2. Pladsen etableres med en bundopbygning med en betonblanding af cement, aske, slagger og fluff (finstof). Den endelige udformning af pladsen faslægges, når styrkenotatet er godkendt af Aalborg Kommune, Miljø jf. vilkår 101 og 108. Topkoten på den færdigetablerede plads er 2,42 meter DVR90 målt ved bassinkant. Pladsen etableres i en udstrækning på ca. 2,9 meter med betonblanding med fluff (finstof), slagger og aske og pladsen sluttes med en tæt belægning med 10 cm beton. Pladsen etableres med en bentonitmembran og 3 moniteringsboringer. I forbindelse med sagen er der udarbejdet notater, der omhandler betonens miljøkonsekvenser ved etablering af betonpladsen (B) herunder udvaskning til jord og grundvand samt beskrivelse af opsamlingsbassiner for regnvand. Forinden anlægsarbejdet påbegyndes, skal der indsendes et styrkenotat som redegør for betonstyrken og dimensionering af pladsen samt en detaljeret anlægstegning for pladsen, hvorpå der bl.a. er angivet regnvandsbassin, drænledninger, drænbrønd, moniteringsboringer og pumpebrønd. Fluff (finstof) indeholder en del polymerfibre, der bidrager til betonens trækstyrke, og vil erstatte f.eks. DURUS S300, som er et plastfiberprodukt, beregnet til armering af beton. 3/18

4 Ved støbeprocesser skal den samlede beton være sammensat af et velgradueret tilslag, og her vil fluff (finstof) dække den nederste del af kornkurven, hvor råvaren vasket sand ellers ville blive anvendt. Ved blanding af beton anvendes altid flyveaske som filler dels for at hæve styrkeforholdene og dels for at reducere cementforbruget. Flyveaske besidder desuden evnen til at forbedre cementens størkningsproces ved hjælp af Puzzolaneffekten. Anvendelsen af flyveaske reducerer hermed forbruget af cement i betonproduktion. Slagger vil erstatte støbegrus, som tilslag i betonproduktionen. Støbegrus fremstilles af jomfruelige råstoffer ved at udgrave i landskabet, eller ved sugning fra havbunden. Slagger produceres løbende af energiværker. Alternativ til nyttiggørelse af fluff (finstof), flyveaske og slagger i beton for er ofte deponi. Den jord der bortgraves svarende til ca, tons eller m3 - skal så vidt muligt nyttiggøres i det voldanlæg, virksomheden etablerer i mod syd, øst og nord. Når pladsen er etableret vil den blive brugt til opbevaring af affald samt til knusning, neddeling og vask af affald. De væsentligste miljøpåvirkninger ved aktiviteter knyttet til denne miljøgodkendelse er støj, støvgener samt risiko for forurening af jord og grundvand. De nye aktiviteter kræver ingen ændringer i de i forvejen godkendte arealer. Og godkendelsen forventes ikke at give anledning til øgede støj og støvgener, som ikke kan reguleres med vilkår i miljøgodkendelse af 24. april Miljøgodkendelse af 24. april 2015 og tillæg af 15. juli 2016 er fortsat gældende. Oversigt over tidsfrister og egenkontrol Forinden anlægsarbejdet påbegyndes, skal der indsendes et styrkenotat som redegør for betonstyrken og dimensionering af pladsen samt hvordan egenkontrollen under anlægsarbejdet skal foregå jf. vilkår 101 Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal der til Aalborg Kommune, Miljø fremsendes en detaljeret anlægstegning for pladsen, hvorpå der bl.a. er angivet regnvandsbassin, drænledninger, drænbrønd, moniteringsboringer og pumpebrønd. Herudover skal pladsens fald mod bassin fremgå af anlægstegningen jf. vilkår 110 Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal der til Aalborg Kommune, Miljø fremsendes dokumentation for at jord, der opgraves i forbindelse med etablering af pladsen opfylder vilkår vedr. prøvetagning og grænseværdierne for indhold af forureningskomponenter bl.a. vilkår 11 og 18 jf. miljøgodkendelse af 24. april 2015, hvis jorden skal anvendes i voldanlægget jf. vilkår 112. Virksomheden skal, inden fluff (finstof), slagger og flyveaske modtages og genanvendes til etablering af pladsen, fremsende en konkret deklaration til Aalborg Kommune, Miljø jf. vilkår 105. Virksomheden skal hver dag, der støbes, lave en cylinder, der er repræsentativ for dagens betonproduktion. En gang om ugen udvælges en af cylindrene 4/18

5 test for styrke og udvaskning jf. vilkår 118. Virksomheden skal en gang ugen lade en uvildig lave en cylinder, hvorpå der udføres en udvasknings- og styrketest. Resultaterne skal straks sendes til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 118. Kopi af den Brandtekniske tilladelse skal sendes til tilsynsmyndigheden, før oplagringen etableres jf. vilkår 122 Virksomheden skal senest den 1. januar 2017 indsende en plan for opsamling og håndtering af slukningsvand og skum i tilfælde af brandbekæmpelse på virksomheden. jf. vilkår 122. Virksomheden skal umiddelbart efter pladsen er etableret lade udtage prøver fra alle 3 moniteringsboringer. Prøverne skal analyseres for ph, ledningsevne, klorid, sulfat, natrium, arsen, barium, bly, cadmium, chrom, total, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink sum af chlorerede opløsningsmidler, sum af polære opløsningsmidler, PAH, total, kulbrinter. Resultatet af analyserne skal straks fremsendes til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 114. Virksomheden skal en gang årligt i marts måned lade udtage en prøve i drænbrønden/-sump. Prøven skal analyseres for skal analyseres for ph, ledningsevne, klorid, sulfat, natrium, arsen, barium, bly, cadmium, chrom, total, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink sum af chlorerede opløsningsmidler, sum af polære opløsningsmidler, PAH, total, kulbrinter. Resultatet af analyserne skal straks fremsendes til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 115 og 116. Virksomheden skal senest 6 uger efter færdiggørelse af pladsen indsende en samlet opgørelse over indbygget mængde slagge, flyveaske og fluff (finstof) med deklaration og tilhørende analyseresultat jf. vilkår 117. Virksomheden skal føre en journal over egenkontrollen som beskrevet i vilkår 119. Vilkårsnummeringen er en fortsættelse af vilkårsnummeringen i miljøgodkendelse af 24. april 2015 og tillæg af 15.juli Der er ingen standardvilkår jf. bekendtgørelse nr af 2. december 2015 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder. Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: Pladsen 100. Virksomheden må etablere en plads (B) på ca m 2 med tæt belægning som angivet på bilag 3. Pladsens topkote skal være 2,42 meter over DVR90 målt ved bassinkant Pladsen må opbygges med en betonblanding af cement, fluff (finstof), aske og flyveaske, som skal være klassificeret til at være ikke farligt affald, se bilag 3.5. Betonblandingen må udlægges i en udstrækning på op til 3,0 meter i dybden målt fra pladsens topkote, hvori der er indregnet et tillæg på 0,1 meter til slutdækning på pladsen. Pladsen skal armeres for at opnå tilstrækkelig fundering og styrke. 5/18

6 Forinden anlægsarbejdet påbegyndes, skal der indsendes et styrkenotat som redegør for betonstyrken og dimensionering af pladsen samt hvordan egenkontrollen under anlægsarbejdet skal foregå Der må i alt anvendes ca tons aske, ca tons fluff (finstof) og ca tons slagger svarende til tons i alt Betonpladsen skal udstøbes inde i en bentonitmembran af typen HQ eller lignende. Bentonitmembranen skal udlægges mellem bunden på betonpladsen og råjorden samt mellem betonpladsens sider og råjorden, Umiddelbart over membranen skal der etableres et drænsystem nedstrøms, som føres til lukket sump eller brønd. Sumpen eller Brønden skal etableres, så der kan udtages prøver at drænvandet. Drænvand skal bortskaffes som affald og må hverken udledes til recipient eller spildevandssystemet Virksomheden skal etablere en pumpe, der holder vandstanden inden for membranen under grundvandsspejlet. Pumpen skal holde grundvandsstanden maksimalt 0,30 cm over membranen Virksomheden skal, inden fluff (finstof), slagger og flyveaske modtages og genanvendes til etablering af pladsen, fremsende en konkret deklaration til Aalborg Kommune, Miljø, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse pt. restproduktsbekendtgørelsen nr af 30. november Deklarationen skal indeholde: - Angivelse af affaldsproducent, produktionssted samt typen af restprodukt - Den kategori, som restproduktet tilhører - Evt. rensning med angivelse af den anvendte proces - Den anvendte metode for prøveudtagning, anvendelse af udvaskningstest og analyseresultat, tidspunkt for prøveudtagningen og analyse samt analyselaboratorium. - Deklarationen skal opbevares hos virksomheden i 5 år. Fluff (finstof) og andre affaldstyper, som ikke er omfattet af den til en hver tid gældende restproduktsbekendtgørelsen nr af 30. november 2015, skal analyseres efter samme metode som slagger fra affaldsforbrændingsanlæg i bilag 7, dvs. der skal laves en analyse for hver tons Alene i anlægsperioden dog maksimalt i 6 måneder talt fra første læs der modtages - for etablering af plads B må der oplagres og nyttigøre følgende affaldstyper på virksomheden, som skal indgå i pladsopbygningen: Affaldsart/affaldsfraktion Maksimalt oplag tons Fluff (finstof) Slagge fra affaldsforbrænding eller energiproduktion Flyveaske fra affaldsforbrænding eller energiproduktion EAK-kode /anden identifikation /18

7 De i vilkår 106 nævnte affaldsarter skal enten køres direkte til indbygning i pladsen, eller indtil indbygning i pladsen opbevares på en plads med tæt belægning og med opsamling af regnvand/overfladevand til befugtning indtil det skal anvendes til pladsopbygningen. Et evt. oplag må højest ligge i 6 måneder fra modtagelse af første læs. De enkelte oplag være synlig adskilt og mærket, så modtagedatoen klart fremgår. En evt. plads til opbevaring af slagger, flyvaske og/eller fluff (finstof) skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte affaldsforbrændingsslaggen både under oplagring, sortering og anvendelse, så støvgener hindres. Slagger, fluff (finstof) og/eller flyveaske, der allerede er opbevaret på virksomheden, skal anvendes, før ny slagger modtages. Forud for nyttiggørelse skal der foreligge deklaration Pladsen skal befæstes med tæt belægning f.eks. beton. Pladsen skal indrettes, så alt overfladevand opsamles i regnvandsbassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne. Regnvandsbassin skal dimensioneres til at kunne opsamle regnvand svarende til en 100 års hændelse og til koblet regn. Endvidere skal der være en ekstra kapacitet på pladsen for at holde regnvand inden for det befæste areal, så der ved en regnhændelse større end 100 års hændelse ikke sker udløb til jord eller vandløb. Forinden anlægsarbejdet påbegyndes skal Aalborg Kommune, Miljø godkende regnvandshåndteringen Pladsen skal etableres med tæt fast opkant eller lignende langs afgrænsningen af det befæstede areal, så det sikres, at der ikke sker overløb fra den befæstede plads til omgivelserne. De nærliggende vandløb/grøfter må ikke blive berørt af regnvand fra pladsen Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal der til Aalborg Kommune, Miljø fremsendes en detaljeret anlægstegning for pladsen, hvorpå der bl.a. er angivet regnvandsbassin, drænledninger, drænbrønd, moniteringsboringer og pumpebrønd. Herudover skal pladsens fald mod bassin fremgå af anlægstegningen Regnvand, der opsamles, må alene anvendes på de befæstede arealer med opsamling af regnvand Inden anlægsarbejdet påbegyndes skal der til Aalborg Kommune, Miljø fremsendes dokumentation for at jord, der opgraves i forbindelse med etablering af pladsen opfylder vilkår vedr. prøvetagning og grænseværdierne for indhold af forureningskomponenter bl.a. vilkår 11 og 18 jf. miljøgodkendelse af 24. april 2015, hvis jorden skal anvendes i voldanlægget. Dog kan det efter tilsynsmyndighedens skøn helt eller delvist afviges fra vilkår 11 og 18 m.v. hvis tilsynsmyndigheden på baggrund af analyseresultater og historik kan godtgøres, at jorden er ren. 7/18

8 Hvis jord bortkøres fra virksomheden gælder de almindelige regler for anmeldelse af jord jf. Restproduktbekendtgørelsen 113. Virksomheden skal etablere 3 moniteringsboringer ved område B. De 2 boringer skal placeres nedstrøms pladsen og 1 placeres opstrøms. Boringerne skal filtersættes med Ø64 mm PE filter i terrænnære grundvandsmagasiner og afsluttes med vandtæt propper same en kørefast boringsafslutning. Boringerne nivelleres i forhold til DVR90. Egenkontrol 114. Virksomheden skal 2 gange årlige årligt pejle moniteringsboringerne, første gang i marts og anden gang i september. Resultaterne fra pejlingerne skal registreres i en journal og opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. Resultatet af de første pejlinger sendes til tilsynsmyndigheden første gang de pejles. En gang årligt i marts måned skal moniteringen for alle 3 boringer analyseres for ph, ledningsevne, klorid, sulfat, natrium, arsen, barium, bly, cadmium, chrom, total, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink sum af chlorerede opløsningsmidler, sum af polære opløsningsmidler, PAH, total, kulbrinter. Resultatet af analyserne skal straks fremsendes til tilsynsmyndigheden Virksomheden skal en gang årligt i marts måned lade udtage en prøve i drænbrønden/-sump. Såfremt der ikke træffes drænvand, kan det efter tilsynsmyndighedens skøn undlades at udtage prøver Prøverne fra vilkår 115 skal analyseres for ph, ledningsevne, klorid, sulfat, natrium, arsen, barium, bly, cadmium, chrom, total, kobber, kviksølv, nikkel, selen, zink sum af chlorerede opløsningsmidler, sum af polære opløsningsmidler, PAH, total, kulbrinter. Resultatet af analyserne skal straks fremsendes til tilsynsmyndigheden Virksomheden skal senest 6 uger efter færdiggørelse af pladsen indsende en samlet opgørelse over indbygget mængde slagge, flyveaske og fluff (finstof) med deklaration og tilhørende analyseresultat. Dette gælder både tilkørt slagge, flyveaske og fluff(finstof) og det som allerede ligger på pladsen forud for anlægsarbejdet påbegyndelse Virksomheden skal før støbningen af pladsen påbegyndes lave en cylinder svarende til den valgte blanding til betonpladsen. Cylinderen skal testes for styrke og udvaskning. Udvaskningstesten skal udføres ved at skære en skive af cylinderen og knuse den til < 4 mm og måle udvaskningen efter 1 døgn. Styrketesten skal foregå i henhold til den beskrevne egenkontrol jf. vilkår /18

9 Hver dag, der støbes, laves en cylinder, der er repræsentativ for dagens betonproduktion. En gang om ugen udvælges en af cylinderne til test for styrke og udvaskning. Cylinderen skal mærkes med dato og angivelse af hvor på pladsen der er støbt den dag. Cylinderne skal gemmes på virksomheden. En gang om ugen skal virksomheden lade en uvildig lave en cylinder, hvorpå der udføres en udvaskningstest jf. tidligere beskrevet. Før støbearbejdet påbegyndes, skal der være indgået en aftale herom med godkendt analysefirma. Styrketesten skal overholde kravene som beskrevet i det indsendte styrkenotat om betonstyrken jf. vilkår 101. Udvaskning skal testes for tungmetaller og skal overholde følgende grænseværdier: Tungmetal Test 4 - Støbt beton, knust < 4 mm - µg/l Klorid Sulfat Natrium Arsen 8 Barium Bly 90 Cadmium 0,5 Chrom, total 105 Kobber kviksølv 0,113 Mangan 50 Nikkel 10 Selen 10 Zink 130 Resultaterne af udvaskningstestene skal straks fremsendes til tilsynsmyndigheden Virksomheden skal føre en journal over nedestående punkter: - Resultat af pejlinger af moniteringsboringerne (vilkår 114) - Resultat af analyserne af moniteringboringerne (vilkår 114) - Styrketesten af cylinder (vilkår 118) - Udvaskningstest af cylindre (vilkår 118) - Analyser af drænvand (vilkår 116) - Deklaration for anvendt affald i pladsopbygningen (vilkår 105) Jorunalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende Bassin til opsamling af regnvand er også omfattet af vilkår 56 i miljøgodkendelse af 24. april 2015, som omhandler visuel kontrol af befæstede arealer Virksomheden skal senest den 1. januar 2017 udarbejde en plan for opsamling og håndtering af slukningsvand og skum i tilfælde af brandbekæmpelse på virksomheden. 9/18

10 Planen skal sikre, at slukningsvand og skum ikke afledes til kloak, jord eller overfladerecipient, men opsamles og opbevares på en miljømæssig forsvarlig måde, indtil det kan bortskaffes som farligt affald. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden og være implementeret senest 1. februar Oplagring af brændbart affald på plads B, må først påbegyndes, når der foreligger Brandteknisk tilladelse fra Nordjyllands Beredskab. Kopi af den Brandtekniske tilladelse skal sendes til tilsynsmyndigheden, før oplagringen etableres. 1.2 VVM - screening Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 16. december Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 12b (anlæg til bortskaffelse af affald) jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 23. november Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til VVM-reglerne. I forbindelse med miljøgodkendelse af 24. april 2015 er der foretaget en VVM-screening. Det er vurderet, at tillæg til eksisterende miljøgodkendelse ikke vil medføre en nævneværdig ændring af den tidligere VVM-screening. 1.3 Offentliggørelse og klagevejledning Miljøgodkendelsen vil blive annonceret på Aalborg Kommunes hjemmeside: fra perioden den 6. september 2016 til den 4. oktober Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens 59. Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Hvor du også kan finde vejledning. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 10/18

11 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 3. oktober En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen. Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk Afgørelsens forudsætninger 2.1 Lovgrundlag IFR Aalborg A/S må ifølge 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. nr af 19. november 2015 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 2. december 2015, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K212 og K206. Denne godkendelse omhandler K206. K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. Virksomheden vil være omfattet af bekendtgørelse nr af 30. november 2015 om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald samt senere ændringer heraf. Virksomheden er desuden optaget på bilag 2, punkt 12b jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 16. december 2015 (VVM bekendtgørelsen). 2.2 Bilag til sagen 1. Ansøgning 17. juni 2016, herunder VVM-anmeldelse, notater om betonens styrkeegenskaber, miljøkonsekvenser ifh. jord og grundvand samt beskrivelse af opsamlingsbassin. 2. Revideret notat om nyttiggørelse af aske, fluff, og slagge til pladsopbygning, Savannevej 1. Dateret den 4. juli Arbejdsnotat, bemærkninger til vilkår 118. Dateret den 16. august /18

12 2.5 Produktion If Recycling A/S er en affaldsvirksomhed, hvor der sker oplagring og knusning af beton, mursten, tegl, træ, gips m.v. Den knuste beton anvendes til stabilisering af befæstede og ubefæstet arealer. Herudover oplagrer og omlaster virksomheden brændbart affald, plast, tagpap m.v. Endvidere modtager virksomheden jord til kartering og genanvender jorden i egen støjvold. Godkendelsen meddeles som nyttiggørelse af ikke farligt affald, og omfatter etablering af en befæstet plads, plads B, på ca m 2. Pladsen etableres med en bundopbygning med en betonblanding af cement, aske, slagger og fluff (finstof). Topkoten på den færdigetablerede plads er 2,42 meter DVR90 målt ved bassinkant. Pladsen etableres i en udstrækning på ca. 2,9 meter med betonblanding med fluff (finstof), slagger og aske og pladsen sluttes med en tæt belægning med 10 cm beton. Pladsen etableres med en bentonitmembran og 3 moniteringsboringer. Den endelige udformning af pladsen fastlægges inden anlægsarbejdet påbegyndes. I forbindelse med sagen er der udarbejdet notater, der omhandler betonens styrkeegenskaber, miljøkonsekvenserne ved etablering af betonpladsen (B) herunder udvaskning til jord og grundvand samt beskrivelse af opsamlingsbassiner for regnvand. Ved at nyttiggøre fluff (finstof) i betonproduktionen, giver det en beton med bedre holdbarhed og er substitution for vedhæftningseffekt. Med flyveaske bliver betonen stærkere med tiden og erstatter cement og finstof. Slaggen erstatter sten i betonproduktionen og giver samme egenskaber som normal beton. Alternativ til nyttiggørelse i beton for fluff (finstof), flyveaske og slagger er ofte deponi. Den jord der bortgraves svarende til ca, tons eller m3 - skal så vidt muligt nyttiggøres i det voldanlæg virksomheden etablerer i mod syd, øst og nord. Når pladsen er etableret, vil den blive brugt til opbevaring af affald samt til knusning, neddeling og vask af affald. De væsentlige miljøpåvirkninger ved aktiviteter knyttet til denne virksomhed er støj, støv- og lugtgener samt risiko for forurening af jord og grundvand. De nye aktiviteter kræver ingen ændringer i det i forvejen godkendte arealer. Og godkendelsen forventes ikke at give anledning til øgede støj og støvgener. 2.6 Forureningsforhold Bedste tilgængelige teknik Der er ikke krav om bedst tilgængelig teknik (BAT) for virksomheder, der er omfattet af listepunkt K206, K212 jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og 5. Beskyttelse af jord og grundvand Oplag af fluff (finstof), slagger og flyvaske i forbindelse med etablering af pladsen opbevares på tæt belægning og med opsamling af regnvand til befugtning eller anvendes direkte. Med ansøgningen er der vedlagt en risikovurdering i bilag 3.4 vedr. miljøkonsekvenserne af nyttiggørelse af fluff (finstof), finstof, affaldsforbrændingsslagger og flyveaske fra affaldsforbrænding i forbindelse med etablering af betonpladsen. Udvaskning fra betonpladsen 12/18

13 Grundlaget for miljøgodkendelsen er, at der er udført 8 udvaskningstest. Test 1 3 er faststofanalyser for affaldsforbrædningsflyveaske fra Lidköping Energi AB akse, fluff (finstof) fra Metalco og kategori 3 slagger fra I/S Reno Nord. Testene er sammenlignet med restproduktbekendtgørelsen, selvom det ansøgte ikke er omfattet af bekendtgørelsen. Baggrunden herfor er, at der ikke findes regler eller andre bekendtgørelser, der netop omhandler den ansøgte plads. Restproduktbekendtgørelsen er derfor vurderet til at være det bedste udgangspunkt i vurdering af miljøpåvirkning af betonpladsen. Endvidere er udvaskningen sammenlignet med kvalitetskriterier for grundvand, saltvand og ferskvand. Test 1 3 viser, at udvaskningstesten svarer til kategori 3 jf. restproduktbekendtgørelsen. Endvidere viser test 1 3 fastanalyserne, at det er farligt affald, med baggrund af indholdet af kubber og zink for alle 3 affaldstyper. I forhold til denne godkendelse gives det alene miljøgodkendelse til anvendelse af ikke farligt affald, hvorfor analyserne er udført på affald, der har et højere indhold af tungmetaller m.v. end det der meddeles tilladelse til. Test 4 8 er udvaskningstest af støbt beton. Test 4 anses for worst-case, da det er en støbt betoncylinder, der efterfølgende er nedknust til < 4 mm. Resultatet viser, at udvaskningen svarer til en klasse 3 iht. restproduktbekendtgørelsen. Test 5 8 er udført på en støbt betoncylinder efter henholdsvis 1 døgn, 8 døgn, 9 døgn og 12 døgn. Analyseresultaterne af udvaskningstestene for test 4 8 viser, for alle at kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen er overholdt. Tendensen er faldende dvs. at den største udvaskning sker den første dag efter testen begynder. Endvidere viser resultatet, at der for visse tungmetaller er en eller flere kriterier for enten grundvand, saltvand eller ferskvand overskredet i mindre omfang. Derfor er der i JAGG beregnet en afstand for at kvalitetskriterierne kan overholdes for det grundvand, der strømmer under og langs kanterne af betonklodsen. Der er beregnet på test 8, som er efter 12 døgn. For chrom vil der i en afstand på 30 meter før alle kriterierne er overholdt. For kobber er grundvandskriterierne overholdt. Ved at anvende en fortyndingsfaktor på 50 for Limfjorden vil kvalitetskriterier også her være overholdt. Der er også beregnet flowet gennem betonpladsen. Der er bergnet en fortyndingsfaktor på På den baggrund vurderes, det at den forventet vandstrømning igennem betonpladsen er uden reel betydning. Løbende med at betonpladsen etableres støbes cylindre, som er repræsentativ for dagen produktion. Cylinderen skal mærkes med dato og angivelse af hvor betonen er anvendt i pladsen. 1 gang om ugen udføre der en styrketest og en udvaskningstest. Herudover skal en uvildig 1 gang om ugen støbe en cylinder og udføre styrke og en udvaskningstest. Udgangspunktet for vilkårssætning er test 4, som foregår over 1 døgn. Baggrunden herfor er, at ved evt. overskridelser forventes det, at betonen kan genfindes i pladsen og der er mulighed for at fjerne den forurenet beton. Efterfølgende er kravene til udvaskning justeret jf. grundvands- og vandkvalitets kriterier for de stoffer som ligger under. 13/18

14 Moniteringsboringer og dræn Virksomheden etablere 3 moniteringsboringer, hvor der stilles krav om pejling af grundvandsstanden 2 gange årligt i alle 3 boringer. Endvidere stilles krav om analyser af tungmetaller m.v. 1 gang årligt. Mellem betonpladsen og råjorden samt over og under membranen udlægges dræn, som føres til lukket sump eller brønd. Drænvandet skal 1 gang årligt analyseres for bl.a. tungmetaller. Grundvandet og vandløb Den overordnede strømningsretning for grundvandet i området er mod nordnordøst mod Limfjorden. Der er en grundvandsænkning hos virksomheden Rørdalsvej 244. Endvidere findes en række private enkeltindvindinger på Romdrupholmsvej syd for virksomheden. I notatet dateret den 4. juli 2016 vurderes det, at grundvandsstrømningerne omkring betonpladsen ikke udgør nogen risiko for drikkevandsboringerne på Romdrupholmsvej. Umiddelbart nord for virksomheden ligger der et vandløb. Ca. 200 meter mod nord ligger Limfjorden. Mellem virksomheden og Limfjorden ligger det førnævnte vandløb. I notatet dateret den 4. juli 2016 vurderes det, at grundvandsstrømningerne omkring betonpladsen ikke udgør nogen risiko for drikkevandsboringerne på Romdrupholmsvej Regnvand, der falder på pladsen Regnvand opsamles fra den m 2 store plads (B) i et separat tæt bassin (B3). Der er sammen med ansøgningen vedlagt et notat vedr. regnvandshåndtering. Den endelige regnvandshåndtering fastlægges endeligt inden anlægsarbejdet påbegyndes. Virksomheden ønsker at håndtere alt regnvand på eget areal, hvorfor dimensioneringen af opsamlingsbassinet er foretaget ud fra en 100 års regnhændelse og effekten af koblede regnhændelser. Endvidere skal der være en ekstra kapacitet på pladsen for at holde regnvand inden for det befæstede areal, så der ved en regnhændelse større end 100 års hændelse ikke er udløb til jord og vandløb- Bassinstørrelse fastsættes i forbindelse med fremsendelse af detaljeret anlægstegning af pladsen jf. vilkår 110. Udover regnvandsbassin på plads B (B3) er der en yderligere kapacitet på ca m3 på selve pladsen, da den er etableres med en opkant. Bassinet (B3) er koblet med et andet bassin (B4) på plads C mod nord. Vandet, der opsamles i regnvandsbassinerne, skal anvendes til støvbekæmpelse og skal også anvendes ved evt. brand. Pladsen etableres med opkant, så overfladevand ikke kan forurene omkringliggende arealer. Bortgravet jord 14/18

15 Jorden. der bortgraves i forbindelse med etablering af pladsen er påtænkt anvendt til etablering af voldanlæg. Før den bortgravede jord nyttiggøres i voldanlæg skal det dokumenteres, at kvalitetskrav til jorden overholdes. Klima Pladsen etableres i en kote 2,42 meter over DVR90. Med baggrund i klimaforandringerne forventes en havvandsstigning på 1,42 meter, og med et tillæg på 1 meter i stormflodssituationer, forventes pladsen ikke at være påvirket af klimaforandringerne. Luft og støv Opbevaring og håndtering af affaldsforbrændingsslagger til etablering af plads sker på plads med tæt belægning og med opsamling af regnvand til befugtning. Alternativt køres affaldet direkte til pladsopbygning. Ved eventuelle støvgener vil affaldet blive befugtet af det opsamlede regnvand. Oplaget må max. være på virksomheden i 6 måneder. Lugt Der vil ikke forekomme lugtgener fra aktiviteter knyttet til denne miljøgodkendelse. Støj Etablering af pladsen medfører ikke en øget aktivitet på virksomheden. Derfor forventes der ikke nogen forøgelse af støjen fra virksomheden. Støjvilkårene i miljøgodkendelse af 24. april 2015 er fortsat gældende. Vibrationer Der forventes ikke at forekomme vibrationer knyttet til denne miljøgodkendelse. Affald Virksomheden nyttiggør ikke farligt affald. Der er stillet krav om anmeldelse af affaldsforbrændingsslaggen før modtagelse svarende til krav i restproduktbekendtgørelsen. Anmeldelse skal bl.a. indeholde eluattest. Affald, der skal anvendes til etablering af pladsen, skal opbevares på tæt belægning med opsamling af regnvand eller anvendes direkte. 2.7 Partshøring Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne 15. august 2015 og der indkom følgende bemærkning fra Aalborg Havn; Vi afventer rapporten over pladens sammensætning, egenskaber, bæreevne og sætningsforhold. Hvis disse ting er i orden, vil vi på baggrund af en konkret ansøgning fra IFR Aalborg A/S forholde os til projektet. Vi har således endnu ikke accepteret etablering af pladen. 2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger Natura Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens 7. Aalborg Kommune har vurderet, at projektet ikke kan påvirke et Natura-2000 område væsentlig. Der er mere end 8 km til nærmeste Natura-2000 område og projektet giver heller ikke anledning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området. Nyttiggørelse og bedste tilgængelige teknik (BAT) 15/18

16 Affaldsbekendtgørelsen (Bek af 18/12/2012) definere nyttiggørelse således: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at nyttiggørelse af affald hos virksomheder sker som defineret i affaldsbekendtgørelsens bilag 5B, R5: - Genanvendelse eller genvinding af andre uorganiske stoffer Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at BAT omhandler anvendelse af teknikker, der minimerer affaldsmængden, og det er BAT at nyttiggøre affald som alternativ til anvendelse af jomfruelige råvarer. Når fluff (finstof) nyttiggøres i betonproduktionen, giver det en beton med bedre holdbarhed og er substitution for vedhæftningseffekt. Med flyveaske bliver betonen stærkere med tiden og erstatter cement og finstof. Slaggen erstatter sten i betonproduktionen og giver samme egenskaber som normal beton. Alternativ til nyttiggørelse i beton for fluff (finstof), flyveaske og slagger er ofte deponi. Betonens udstrækning er begrundet med den fremtidige anvendelse af arealet. Der skal fremsendes et notat om betonstyrken og dimensionering af pladsen inden anlægsarbejdet påbegyndes. Retsbeskyttelse Der er 8 års retsbeskyttelse på alle vilkårene. Bemærkninger i øvrigt til vilkårene Vilkår omhandler vilkår for etablering af plads med affaldsforbrændingsslagger. Listepunktet er K206, og der er ikke standardvilkår for denne aktivitet. Vilkår 100 angiver pladsens størrelse samt topkoten for pladsen. Topkoten er stillet for at sikre, at pladsen ikke bliver påvirket af klimaforandringerne. Vilkår 101 angiver, affaldet, der nyttiggøres til etablering af pladsen og i hvilken dybde pladsen må etableres i. Dybden på betonpladsen er nødvendig for at få den rigtige styrke og fundering, som er en forudsætning for den efterfølgende anvendelse af pladsen. Pladsen skal kunne anvendes til let industri, hvilken kræver, at pladsen etableres på senglaciale lerlag, for at den udføres med næsten sætningsfri fundering. Styrkenotatet i vilkår 101 skal redegøre for udstrækningen af betonpladen for at opnå tilstrækkelig styrke. Vilkår 102 er stillet for at angive den affaldsmængde, der skal anvendes til etablering af pladsen. Vilkår 103 er stillet for at sikre, at pladsen etableres med membran med drænsystem. Drænsystemet skal være med til at monitering af indsivende grundvand og evt. utætheder i betonlaget. Vilkår 104 er stillet for, at sikre mindst muligt udvaskning fra betonpladsen. Ved at pumpe holdes grundvandsstanden inden for membranen under den omkringliggende 16/18

17 grundvandsstand. Herved sikres en indadrettet gradient, som sikrer dels at grundvandet vil sive ind til betonen og dels at vand påvirket af betonen ikke kan sive til grundvandet. Herved er tilledningen til grundvandet af stoffer der evt. frigives fra betonen ikke muligt. Vilkår 105 skal sikrer at tilsynsmyndigheden er bekendt med, at det anvendte affald også er i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. Selvom pladsen og de ønskede affaldstyper ikke er omfattet af restproduktbekendtgørelsen er de samme betingelser til deklarationen anvendt. Vilkår 106 angiver det affald, som må genanvendes ved etablering af pladsen med angivelse af EAK-koder. Vilkår 107 angiver hvordan affaldet til etablering af pladsen skal opbevares, indtil det skal anvendes. Vilkåret er bl.a. givet for at imødekomme evt. støvgener. Vilkår 108 giver tilladelse til at etablere pladsen med tæt belægning f.eks. beton. Endvidere stilles krav om at alt regnvand opsamles i bassiner. Vilkår 109 angiver, hvordan pladsen skal etableres for at holde regnvand på det befæstede areal, og for at det ikke løber ud til omgivelserne. Vilkår 110 angiver, at virksomheden skal fremsende detaljeret plantegning af pladsen, inden anlægsarbejdet påbegyndes. Vilkår 111 foreskriver, at regnvand, der opsamles, alene må anvendes på de befæstede arealer. Vilkår 112 angiver, at den jord der i forbindelse med etablering af pladsen, skal bortgraves, kan, kan tilføres voldanlægget, hvis det i øvrigt opfylder vilkår for jord, der tilføres voldanlægget. Vilkår angiver, at der skal etableres 3 moniteringsboringer. Før pladsen etableres udtages en prøve for at finde basistilstanden. Efterfølgende udtages der prøver og boringerne pejles, så evt. udvaskninger kan følges og evt. gribe ind. Vilkår angiver, at drænvandet fra dræn mellem membran og betonplads skal analyseres. Vilkår 117 foreskriver, at virksomheden skal fremsende en samlede opgørelse af indbygget affald med deklaration og tilhørende analyseresultater. Vilkår 118 angiver at virksomheden hver dag skal støbe en betoncylinder, som er repræsentation for dagen betonproduktion. En cylinder om ugen skal testes for styrke og udvaskning. Cylinderen skal mæskes, så dato og støbested i pladsen kan genfindes. Udvaskningstesten skal overholde krav svarende til udvaskningen fra ansøgningens notat. Kravværdierne er sat under den forudsætning, at notatet konkluderer, at kriterier for grundvand, ferskvand og saltvand er opfyldt. Vilkår 119 angiver at virksomheden skal føre en journal med analyseresultater af moniteringsboringer, betoncylinder drænvand samt deklaration Vilkår 120 sætter krav om, at regnvandsbassin også skal kontrolleres for revner og sprækker. Vilkår 121 angiver, at der skal udarbejdes en plan for opsamling og håndtering af slukningsvand i tilfælde af brandbekæmpelse. 17/18

18 Vilkår 122 angiver, at virksomheden skal have en Brandteknisk tilladelse før brændbart affald placeres på pladsen. Venlig hilsen Birgitte Krebs Schleemann Civilingeniør Kopi til: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland - Danmarks Naturfredningsforening - Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Aalborg - DOF centralt - DOF Aalborg - NOAH - Greenpeace - Danmarks Sportsfiskerforbund - og Aalborg Kommune, Byggeri Aalborg Kommune, VandMiljø Nordjyllands Beredskab, Brandmyndighed Aalborg Havn att. Jørgen Frandsen Aalborg Havn att. Carsten Væversted Ladefogd Region Nordjylland Romdrupholmsvej 100, Tommy Malgaard Romdrupholmsvej 96, Keld Fuglsang Romdrupholmsvej 86, Søren Bach Romdrupholmsvej 95, Roar Axelsen Munck Asfalt A/S, Klippevej 16, 9220 Aalborg Øst 18/18

19 Bilag 3.1 Situationsplan

20 N Planforhold Miljøgodkendelse af befæstet plads (B) hos IFR Aalborg A/S, Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst Skala: 1: Dato: 01-sep-2016 Init.: PIM Bilags nr.: 3.2 MILJØ Stigsborg Brygge Nørresundby

21 Bilag 3.3 Opbygning af pladsen

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 DGE Aarhus, DGE sag LBO/sub NOTAT SAG EMNE : : Savannevej 2, Aalborg Øst. Pladsopbygning i beton (Område B) Nyttiggørelse af aske, fluff og slagge til pladsopbygning REKVIRENT : IF-Group INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING NYTTIGGØRELSE AF ASKE, FLUFF OG SLAGGE I BETON Test 1-3, råstofferne Test 4-8, støbt beton GRUNDVANDSSTRØMNING OMKRING STØBT BETON Tungmetaller Andre miljøfremmede stoffer Grundvandssænkning og enkeltindvindinger i lokalområdet VANDPERMEABILITET I BETONEN OPSAMLINGSBASSIN I BETONPLAD DSEN KVALITETSSIKRING AF BETONPLADS MONITERING REFERENCERR BILAGSFORTEGNELSE... 20

43 Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst. Pladsopbygningg i beton (Område B) DGE sag BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Analyserapport, aske, Lidkjöping (Test 1) Bilag 2 Analyserapport, fluff, Metalcoo (Test 2) Bilag 3 Analyserapport, slagge, I/S Reno-Nord (Test 3) Bilag 4 Analyserapport, støbt og knust beton (Test 4) Bilag 5 Analyserapport, støbt betonklods, 1. dg. (Test 5) Bilag 6 Analyserapport, støbt betonklods, 8. dg. (Test 6) Bilag 7 Analyserapport, støbt betonklods, 9. dg. (Test 7) Bilag 8 Analyserapport, støbt betonklods, 12. dg. (Test 8) Bilag 9 Principskitse for pladsopbygning Bilag 10 Analyserapport, udvaskningstest, miljøfremmede stoffer, s 12. dg. Bilag 111 Vurdering af funderingsløsning, Andreasen og Hvidberg, Bilag 12 Supplerende jordbundsanalyser, Andreasen og Hvidberg, Bilag 13 Pejleresultater, Niras, marts-april Bilag 15 Situationsplaner, oversigtsplan og kloakplan Bilag 16 Bentonitmembrann Bilag 17 Grundvandspotentialekort 2014 Bilag 14 JAGG-beregningerr Side 2 af 20

44 Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst. Pladsopbygningg i beton (Område B) DGE sag Fluff, shredderaffald 1 INDLEDNING IF Group har gennem længere tid undersøgt mulighederne for at nyttiggøre bl. a. aske, fluff og slagge i deres betonproduktion, hvor aske, fluff ogg slagge kan erstatte råvarer ved tilsætning af finstof og grovkorn, i form af hhv. sand og sten. Ved nyttiggørelsen ønsker IF Group ikke at gå på kompromis med betonens styrkeegen- skaber, hvorfor IF Group harr gjort et stort forarbejde for at dokumentere styrkeegenska- i dette berne ved forskellige betonrecepter. Styrkeegenskaberne beskrives ikke nærmeree notat. I dette notat beskrives miljøkonsekvenserne ved nyttiggørelse af ikke-farligt affald i form af forurenet aske, fluff og slagge, i forbindelse med etablering af betonplads, område B. Endvidere beskrives etablering af opsamlingsbassin for overfladevand. forslag til kvalitetssikringen i forbindelse med støbning af a pladsen grundvand efterfølgende. Endeligt beskrives og monitering af Dette notat er revideret på baggrund af en række bemærkninger fra Aalborg Kommune i mødereferat fra statusmøde den 27. juni NYTTIGGØRELSE AF ASKE, FLUFF OG SLAGGE I BETON B I det følgende gennemgås resultaterne af nedenstående 8 tests. Nr. Test 1 Aske, ding affaldsforbræn- Type Ubehandlet, < 4 mm UdvaskningU gstid L/S Forhold -- Ubehandlet, < 0,09 mm 244 timer 2 3 Slagge, kulforbrænding 4 Aske, fluff, slagge, støbt Ubehandlet, < 4 mm 244 timer Støbt og knust < 4 mm 244 timer Aske, fluff, slagge, støbt 6 Aske, fluff, slagge, støbt 7 Aske, fluff, slagge, støbt 8 Aske, fluff, slagge, støbt Støbt blokk (cylinder) Støbt blokk (cylinder) Støbt blokk (cylinder) Støbt blokk (cylinder) 244 timer (1. dag) 2 7x24 = 168 timer (8. 2 dag) 244 timer (9. dag) timer (12. dag) 2 Tabel 1: Test 1 8. L/S forholdet beskriverr Liquid/Solid forholdet under udvaskningen Side 3 af 20

45 Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst. Pladsopbygningg i beton (Område B) DGE sag Test 1 er faststofanalyse forr eksempel på aske, mens test 2 og 3 er faststofanalysen og udvaskningstest for eksempler på fluff f og slagge, der kan nyttiggøresn s i betonproduktio- og en nen. IF Group har herefter støbt cylindriskee betonklodser med en højde påå ca. 10 cm, diameter på ca. 15 cm med følgende f vægt-% forhold: 30 % Aske 30 % Fluff 35 % Slagger 5 % Cement Dette blandingsforhold giver,, efter afhærdning, en hård beton, der er velegnet som komarmeret penserende fundering under en tæt belægning bestående aff eksempelvis 20 cm beton. Foto 1: Støbt cylinder, efter det angivne blandingsforhold. Klodsen støbes ved et vand/ /cement (v/c) forhold på ca. 0,5. Forholdet er et kompromis mellem ønsket om højstyrke (= lavt v/ /c forhold) og muligheden for att arbejde med den flydende beton. Test 4-8 er herefter udført på den støbte beton. Test 4 er en e skive af betonklodsen, der er nedknust til < 4 mm, hvorefter der er lavet en traditionel udvaskningstest i henhold til DS/EN Side 4 af 20

46 Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst. Pladsopbygningg i beton (Område B) DGE sag DS/EN kan kortfattet beskrives som en test, hvor der udvaskes med deminerali- seret vand i 24 timer. Affaldet, der skal testes, skal have enn partikelstørrelse på < 4 mm og må, om nødvendigt nedknuses inden testning. Materialet anbringes i en lukket plasopnå en flaske sammen med den mængde demineraliseret vand, som er nødvendig for at resulterende L/S-værdi (Liquid/Solid-værdi) på 2 l/kg. Flasken rystes i 24 timer, hvoref- ter væskefasen (eluatet) separeres fra faststoffasen ved filtrering. Test 5-8 er udført på den esterende klods, ved at nedsænke den samme klods i vand. Først i 24 timer (1. dag), herefter i 7 døgn (2.-8. dag), herefter 24 timer (9. dag) og af- slutningsvist, på 12. dag, i 24 timer igen. De 4 eluater er herefter analyseret som ved de øvrige udvaskningstest. Test 5-8 afviger fra standarden ved, at betonen ikke er nedden til- knust, men i stedet skal belyse betonlegemets afsmitning fra overfladen ved tænkte anvendelse. 2.1 Test 1-3, råstofferne Test 1 og test 3 er udført på eksempler af kraftigt forurenet aske og slagge fra affalds- tilfæl- forbrænding. Test 2 er udført på et eksempel på fluff fra shredning af biler, i dette de fra Metalco i Norge. Prøverne er et udtryk for indholdet af metaller i de nyttiggjorte materialer. Fælles for de nyttiggjorte materialer på den aktuelle lokalitet vil dog være, at der ikke anvendes farligt affald. Resultaterne fra udvaskningstestene kan derfor inddrages som worst case scena- rie og giver derfor ekstra sikkerhed forr de opstillede krav Side 5 af 20

47 Savannevej 2, 9220 Aalborg Øst. Pladsopbygningg i beton (Område B) DGE sag I nedenstående tabel er indsat grænseværdierne for kategori 3, i henhold til restprodukt- affald, bekendtgørelsen, BEK nr af 30/ , samt grænseværdierne for farligt fastsat af Aalborg Kommune. Askeprøve Lidköping Fluffprøvee Metalco Slaggeprøve I/S Reno-Nord Kategori 3 Grænseværdi Farligtt affald* Arsen Bly Cadmiumm Chrom, total Kobber Kviksølvv Nikkel Zink Klorid Sulfat Natrium , , i.a. i.a. i.a. Faststofindhold mg/kg TS i.a ,, i.a. < 0, Koncentration i eluat µg/l (udvaskningstest) Arsen Barium Bly Cadmiumm Chrom, total Kobber Kviksølvv Mangan Nikkel Selen Zink i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. i.a. 5, ,79 8, , , ,,8 98 0,,7 0,,3 4,, ,,1 -- 2,,6 6,,7 10 Tabel 2. Analyseresultat af faststofanalyse og eluat-test.(i.a. = kategori 3.* Aalborg kommune klassificerer bygge- og anlægsa >20 >40 >0,5 >500 >500 >1 >30 > , = ikke analyseret). Fed skrift: indhold svarende til affald som farligt affald, når GV overskrides. Af tabel 2 fremgår, at slaggen, der i dette tilfælde stammer fra I/S Reno-Nord, er en ka- tegori 3 slagge. Prøven af affaldsforbrændingsflyveaskee fra Lidköping Energi AB, samt fluff-prøven fra Metalco viser ligeledes relativt høje indhold af metaller i analyserne. Analyserapporterne for aske,, fluff og slagge fremgår hhv. af bilag 1, 2 og / Side 6 af 20

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage flere affaldstyper på Maglemølle RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle 46 4700 Næstved Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved www.naestved.dk Dato 4-3-2016 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-16 CVR-nr. 86476819

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Kingo Karlsen A/S, F.L. Smidths vej 17, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Kingo Karlsen A/S, F.L. Smidths vej 17, 8600 Silkeborg 1. oktober 2014 MILJØGODKENDELSE For: Kingo Karlsen A/S, F.L. Smidths vej 17, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: Matr. nr. 14c, Gødvad By, Gødvad CVR-nummer: 21791733 P-nummer: 1001783308 Listepunkt nr.: K206:

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Esbjerg Kommune Børn og Kultur Torvegade 74 6700 Esbjerg Email: kso@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. juli 2016 Sags-nr. 2016-7437 Sagsbehandler Vibeke Lorentzen Telefon direkte 76 16

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen.

7. Modtagelse af andet affald end de affaldsarter der fremgår af skema 1 kan ikke ske uden forudgående godkendelse fra Miljøkontrollen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 02-09-2015 Sagsnr. 2015-0143145 Dokumentnr. 2015-0143145-6 Endelig vilkårsændring for NORRECCO -

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Sendes til: Frederikssund kommune Plan og Miljø Torvet 2 3600 Frederikssund Anmeldelse af anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder I henhold til miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Vodskovvej 110, 9310 Vodskov - ny bolig med kontor

Vodskovvej 110, 9310 Vodskov - ny bolig med kontor #BREVFLE HAVNENS FISKEBOD HOLDING ApS Michael Rom Pedersen Syrenvej 32 9310 Vodskov 29. december 2016 Vodskovvej 110, 9310 Vodskov - ny bolig med kontor Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger:

Der har ved sagens behandling foreligget følgende oplysninger: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0075804 Dokumentnr. 2016-0075804-6 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion

Læs mere

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35

Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S 26-04-2016 Sagsnr. 2016-0215570 Dokumentnr. 2016-0215570-4 Vilkårsændring - Modtagelse af ny fraktion på Kattegatvej 35 Norrecco A/S har d. 1. april 2016 ansøgt om

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Kære Michael Møller Nielsen. Tak for det fremsendte. Jeg har et par kommentarer til dig:

Kære Michael Møller Nielsen. Tak for det fremsendte. Jeg har et par kommentarer til dig: 1 of 11 From: Wulff, Jette Sent: 05-08-2016 11:49:40 To: Michael Møller Nielsen Cc: Rikke Bøgeskov Hyttel Subject: SV: Novopan / Slagge til IF-Group Follow Up Flag: Opfølgning Flag Status: Red Kære Michael

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 21 Skovby, Vedsted, beliggende Hærvejen 9, 6500 Vojens. Haderslev 30.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads ved Fredrik Bajers vej, Aalborg Øst

Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsplads ved Fredrik Bajers vej, Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Universitet Myrdalsstræde 268 9220 Aalborg Ø Att.: Tommy Kragballe,

Læs mere

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade

19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af kontorbyggeri på Kalvebod Brygge, Carsten Niebuhrsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Per Aarsleff A/S Industriholmen 2 2650 Glostrup 19-tilladelse til forboring og udstøbning med skumbeton i forbindelse med opførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og Kapitel 1 Bekendtgørelsens område m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1662 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-12-2010 Miljøministeriet Kapitel 2 Anvendelse af restprodukter og jord

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m.

RAGN-SELLS DANMARK A/S Maglemølle Næstved. Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald på Maglemølle 46 m. Center for Miljø og Natur Team Miljø RAGN-SELLS DANMARK A/S 46 00 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 00 Næstved www.naestved.dk Dato 18-07-2016 Justering af miljøgodkendelse til at modtage gipsaffald

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor.

Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Adresseoplysninger udfyldes ved afsendelsen. Se modtagerlisten nedenfor. Lovliggørelse, efter miljøbeskyttelseslovens 19, af nedsivning af overfladevand

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19, stk. 5, 27, stk. 3, 44, stk. 1, 46 a, stk. 2, 67, 80, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, nr. 3 og 8, 7 a, stk. 1, 16, 19,

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S.

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S. RGS 90 Selinevej 4 2300 København S. Att. Sandie S. Andersen Bilag 15 Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling Vestsjællands Amt ændrer hermed vilkår 1.11 og tilføjer

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

19 tilladelse. Etablering af midlertidigt mellemdepot for asfalt, vejkassematerialer,

19 tilladelse. Etablering af midlertidigt mellemdepot for asfalt, vejkassematerialer, TEKNIK OG MILJØ Dato: 12. august 2015 Sagsnr.: 09.08.26-P19-8-15 Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 fax 69 28 80 19 teknik@herning.dk 19 tilladelse Etablering af midlertidigt

Læs mere

Vejlen 18, 9430 Vadum Opførelse af ny staldbygning på 360 m 2 til heste.

Vejlen 18, 9430 Vadum Opførelse af ny staldbygning på 360 m 2 til heste. #BREVFLE Bjarne Gade Sørensen Vejlen 18 9430 Vadum 3. juni 2016 Vejlen 18, 9430 Vadum Opførelse af ny staldbygning på 360 m 2 til heste. Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven

19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven TEKNIK OG MILJØ I/S Yllebjerg O K Christensen Henning Kiel Madsen Hodsager 50 Hodsager 7490 Aulum CVR 26648718 Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Bo Benedictsen-Nislev Erhverv, Bolig og Natur Industrimiljø Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg 5. september 2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 7, 8600 Silkeborg Matrikel nr.: 1565 bv, Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 31.85.77.91 P-nummer: 1.015.572.511 Listepunkt

Læs mere

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag.

Udledningen til spildevandsforsyningsselskabets regnvandsledning skal ske som angivet på kortbilag. Koncern Miljø Region hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att.: Aruwa Bendsen Sagsnr.: 08010414 Den 19-03-2012 1. Udledningstilladelse Region Hovedstaden har med brev af 5. maj 2011 ansøgt om fornyet

Læs mere

Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af maskinhus m/ skridtmaskine og publikumspavillon.

Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af maskinhus m/ skridtmaskine og publikumspavillon. #BREVFLE EJENDOMSSELSKABET HELGSTRAND ApS Uggerhalnevej 80 9310 Vodskov 2. januar 2017 Grindstedvej 54, 9310 Vodskov Opførelse af maskinhus m/ skridtmaskine og publikumspavillon. Landzonetilladelse Aalborg

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup

Midlertidig tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af 8 vindmøller ved Lyngdrup #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Miljø Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby GK ENERGI APS Skalhuse 5 9240 Nibe gk@gkvind.dk 08-02-2017 Midlertidig tilladelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljø- og Fødevareministeriet Miljøstyrelsen Fjernvarme Fyn - Odense Kraftvarmeværk Att. Egon Ravn Hansen Havnegade 120 5000 Odense Virksomheder J.nr. MST-1270-01709 Ref. Johje/Anbri Den 3. juli 2015 Sendt

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse af nedknuste betonbrokker, Lone Kellermanns Vej

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse af nedknuste betonbrokker, Lone Kellermanns Vej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, 1 2800 Kgs. Lyngby 13-05-2016 Sagsnr. 2016-0011418 Dokumentnr. 2016-0011418-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Tilladelse til nedsivning af overfladevand ved KTB - Tornhøj, Aalborg Øst. Indhold. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel

Tilladelse til nedsivning af overfladevand ved KTB - Tornhøj, Aalborg Øst. Indhold. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Att.: Kim

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Houvej 92, 9370 Hals Om- og udbygning af biogasanlæg

Houvej 92, 9370 Hals Om- og udbygning af biogasanlæg #BREVFLE Bettina Veje Andersen Glarmestervej 18B 8600 Silkeborg bva@danskbiogasraadgivning.dk 29. august 2016 Houvej 92, 9370 Hals Om- og udbygning af biogasanlæg Landzonetilladelse Aalborg Kommune meddeler

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven #BREVFLET# Click here to enter text. prøve alborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 ørresundby Forsyningsvirksomhederne alborg Forsyning, Renovation 15. december 2015 Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba.

Tilladelse til at udføre fire moniteringsboringer til Vandforsyningen Brovst og Omegn amba. Vand Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Vandforsyningen Brovst og Omegn amba V/ Flemming Frost

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Der er gennemført naboorientering efter planlovens 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn kan have betydning for naboerne.

Der er gennemført naboorientering efter planlovens 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn kan have betydning for naboerne. #BREVFLE Bruno Benzon Kattesundet 2,2. 9000 Aalborg 11. august 2015 Landzonetilladelse Nyborgvej 32, 9400 Nørresundby Indretning af selskabslokale i eksisterende bygning. Aalborg Kommune meddeler hermed

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens.

MILJØGODKENDELSE. Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens. Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. MILJØGODKENDELSE Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens 1 33 stk. 1 for anlæg af støjvold på matr. nr. 303 Styding, Hammelev, beliggende Slethusvej 1, 6500 Vojens. Haderslev,

Læs mere

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov

Afgørelse om modtagelse af nye affaldstyper på virksomheden Freiberg og Jespersen A/S på Geestruplund 2, 6534 Agerskov Freiberg og Jespersen A/S Geestruplund 2 6534 Agerskov Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Direkte tlf.: 74929208 Mail: IF@toender.dk Sags id.: 07.17.00-P19-1-12 Ks: cjo 6. september 2013 Afgørelse

Læs mere

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning

Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning #BREVFLE Kurt Stig Nielsen Hanedamsvej 28 9240 Nibe 6. oktober 2015 Hanedamsvej 28, 9240 Nibe - Landzonetilladelse til lovligørelse af tilbygning Aalborg Kommune meddeler hermed lovliggørende tilladelse

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere