VSF Medlemsinfo Efteråret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VSF Medlemsinfo Efteråret 2015"

Transkript

1 VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen Vejle Udsendt 27. oktober 2015 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 90. ordinære generalforsamling Torsdag den 19. november 2015 kl i DGI-Huset, Vejle. Willy Sørensens Plads Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Anders Christian Rasmussen 2. Bestyrelsens beretning Herunder spørgsmål til udvalgenes skriftlige beretninger - se under nyheder på hjemmesiden. 3. Regnskab Herunder også juniorafdelingens regnskab. 4. Indkomne forslag fra medlemmer 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg til bestyrelsen På valg er Anders Christian Rasmussen, Henrik Bach, Leo Mikkelsen, Ole Damsgaard, Arne Rasmussen og Morten Løyche Anders Christian Rasmussen, Henrik Bach og Leo Mikkelsen modtager ikke genvalg 8. Valg af bilagskontrollant På valg er bilagskontrollant Søren Østergaard og suppleant Knud Jørgensen 9. Eventuelt Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer: Forslag 1: Henrik Hauge har indsendt følgende forslag til tilføjelse til vedtægternes 2 stk. 4: Som minifiskere optages børn fra det fyldte 10. år til og med det fyldte 12. år, og som juniorer optages unge fra det fyldte 13. år til og med det fyldte 18. år. Henrik Hauges bemærkninger: Bestemmelser ved optagelse af medlemmer i VSF bør generelt stå i VSF s vedtægter. Forslaget harmoniserer aldersgrænserne i VSF og DSF. Bestyrelsen kan støtte forslaget. Forslag 2: Peder Rasmussen har indsendt følgende forslag til beslutning og tilføjelse til regler for fiskeri: Fiskevandets zoner opdeles i flere delzoner og fiskeriet startes ved zonens start, og det er ikke tilladt at gå ned foran andre. Nogle zoner ændres til opstrøms fiskeri. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da det vil betyde at fiskeriet vil foregå som et tog hvor hastigheden bestemmes af den langsomste fisker, og hvor det ikke vil være muligt at tage en pause til f. eks. en snak med en anden fisker. Om, hvornår og hvordan man må overhale en anden fisker henhører under reglerne om god adfærd ved fiskevandet, og det er ikke bestyrelsens opfattelse, at det er noget større problem. Forslag 3: Kim Iburg har indsendt følgende forslag til ændring af regler for fiskeri pkt. 7a: I pkt. 7a ændres juni, juli og august til september og oktober Kim Iburgs bemærkninger: Jeg har i 2014 og 2015 i ugerne 28 til 33 flere gange om ugen færdes på Nørager stykket om aftenen, fisket min ene ugentlige fiskedag og øvrige dage hilst på de lokale naboer uden at måtte fiske, skønt der ikke var andre fiskere på stykket. Det er min opfattelse, at der ikke er behov for regulering på stykket i juni, juli og august, men behovet er der i september og oktober. Det er bestyrelsens opfattelse at stykket på Nørager har det største fiskepres i hele Vejle å, det bekræftes af vores opsyn, og presset er størst i juni, juli og august måneder. Dertil kommer at fiskeriet medfører stor trafik på grusvejen, særlig om natten, og at p- pladsen ofte er fyldt. Forslag 4: Gert Pedersen har indsendt følgende forslag til ændring af pkt. 3a, 1. punktum i regler for fiskeri: Der må maksimalt hjemtages 2 stk. laksefisk, regnbueørreder undtaget, pr. døgn pr. medlem. Begrænsningen gælder også dagkortfiskere Det er ganske få, der hjemtager 3 laksefisk pr. døgn. Der er nogen, der fanger 3 eller flere fisk pr. døgn, men flere af fangsterne genudsættes. Bestyrelsen mener ikke, det er et problem, og vi behøver ikke at ændre gældende regler. Forslag 5: Gert Pedersen har indsendt følgende forslag til tilføjelse til pkt. 3a i regler for fiskeri: Der må maksimalt hjemtages 10 stk. laksefisk, regnbueørreder undtaget, pr. år pr. medlem. Begrænsningen gælder også dagkortfiskere VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Side 1 af 6

2 Det er faktisk ikke ret mange fiskere, der hjemtager mere end 10 stk. laksefisk pr år. Lystfiskere må ifølge gældende regler ikke omsætte (sælge) sine fangster. Det giver en begrænsning i sig selv. Hvis vi fastsætter en begrænsning, kan det bevirke, at nogle ikke indrapporterer deres fangster. På den anden side må storfangerne også vise mådehold, og hvis bestyrelsen konstaterer at en eller flere hjemtager flere fangster, end det rimelige, vil bestyrelsen tage en snak med de pågældende Forslag 6: Gert Pedersen har indsendt følgende forslag til generalforsamlingsbeslutning: Klubhuset åbnes for medlemmer via udlevering af nøglebrik Klubhuset er af Vejle Kommune stillet til rådighed for VSF og ikke for de enkelte medlemmer med evt. ledsagere. En vedtagelse vil betyde et stort slid på klubhuset med øget vedligeholdelse og rengøring til følge. Vi er p. t. mere end 700 medlemmer, og hvis alle skal have adgang til klubhuset til alle tider, vil det antageligt være umuligt at fastholde klubhusets standard, og der vil være en nærliggende risiko for misligholdelse, tyverier ol.. Bestyrelsen vil ganske enkelt ikke tage ansvaret. Der er faktisk allerede med den nuværende ordning enkelte problemer med rengøring m. v. Forslag 7: Michael Døssing har indsendt følgende forslag til tilføjelse til vedtægternes 3 stk. 3: Retningslinjer for dirigenten vedr. afvikling af indkomne forslag på generalforsamlingens dagsorden. Dirigenten skal sikre, at de fremsatte forslag bringes til afstemning. Bliver der fremsat ændringsforslag, der relaterer sig til det stillede forslag, skal dette ligeledes bringes til afstemning. Er ændringsforslaget mere vidtgående end det oprindelige forslag, skal det mest vidtgående forslag bringes til afstemning først. Dirigenten skal i sin vurdering af ændringsforslaget kun vurdere, hvorvidt det kan relateres til det oprindelige forslag, og ændringsforslaget kan kun afvises, hvis det ingen relation har til det stillede forslag. Michael Døssings motiverende bemærkninger: Ved behandling af sidste års generalforsamlings dagsorden punkt 4, forslag fra medlemmer, forslag 1, blev der inden afstemningen af undertegnede fremsat et ændringsforslag. Dette ændringsforslag underkendte Jørgen Asger Nielsen som led i sin dirigent rolle, med henvisning til at man ikke kunne stille ændringsforslag til et forslag på generalforsamlingen der er mere vidtgående end det stillede forslag. Det er direkte forkert og der findes ingen skrevne regler på dette. Dirigenten handler mod bedre viden og misbruger på det groveste sin rolle som dirigent på generalforsamlingen og sikre dermed ikke den demokratiske proces. Efter en klage til bestyrelsen vedr. ovenstående, fik, undertegnede et svar som følger: Hvis der i vedtægterne er regler, om at forslag skal fremsendes inden en bestemt frist, for at de kan behandles på generalforsamlingen, som det er tilfældet med VSF s vedtægter, skal dirigenten kontrollere at fristen er overholdt. Medlemmerne har således mulighed for at blive orienteret, f. eks. gennem den fremsendte dagsorden, om de forslag, der kommer til behandling og afstemning på generalforsamlingen og på grundlag heraf beslutte sig til, om de vil møde op eller blive hjemme, alt efter om de forslag, der er til behandling og afstemning er vigtige for medlemmet eller ej. Ved behandlingen af forslaget på generalforsamlingen kan der stilles ændringsforslag, men dirigenten skal påse at disse ændringsforslag ikke er mere vidtgående end det stillede forslag for at sikre rettighederne for de medlemmer, der ikke er mødt i tillid til, at dagsordenens indhold og de offentliggjorte forslag er overensstemmende med det, der skal behandles og stemmes om på generalforsamlingen. F. eks: Der er rettidigt stillet følgende forslag: Alt fiskeri mellem kl. 02:00 og solopgang er forbudt. De medlemmer, der kun fisker indtil midnat, vil ikke have noget mod forslaget, og en del af disse bliver hjemme. På generalforsamlingen fremsættes et ændringsforslag: Alt fiskeri mellem solnedgang og solopgang er forbudt. Dette ændringsforslag kan ikke sættes til afstemning, da det er mere vidtgående end det stillede forslag. Det er bestyrelsens opfattelse at det er denne praksis der lå til grund for, at Jørgen Asger Nielsen i sin rolle som dirigent afviste det fremsatte forslag, da det var mere vidtgående end det allerede stillede. Som bestyrelsen beskriver ovenfor, er der opsat et sæt uskrevne regler der skal tilgodese de medlemmer der ikke gider at komme til generalforsamlingen, fordi dagsordenen ikke har deres interesse. Det vil i praksis sige at der tages et større hensyn til dem der bliver hjemme i sofaen en til os der møder op på generalforsamlingen og forsøger at påvirke foreningens udvikling. Dette skal der gøres op med og derfor beder jeg om at der stemmes for mit stillede forslag. Bestyrelsen henviser til ovenstående besvarelse af forslagsstillerens klage og fastholder, at det er væsentlig for medlemmerne, at de kan forberede sig og tage stilling til de fremsatte forslag, herunder være bekendt med forslagenes øvre grænse, specielt hvis det drejer sig om begrænsninger, kontingentfastsættelse m.m. VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Side 2 af 6

3 Ad 7. Valg til bestyrelsen Anders Christian Rasmussen, Henrik Bach og Leo Mikkelsen udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg til Per Holbæk Kristiansen, Matthias Rieper Andersen. Per Holbæk Kristiansen: 65 år, gift og har 2 voksne døtre samt 3 børnebørn. Jeg er uddannet murer og bygningskonstruktør, og jeg arbejder som projektleder i en international byggematerialevirksomhed.. Jeg er både sportsfisker og jæger, hvor jagtinteressen for en del år tilbage førte til bestyrelsespost og formandskab i Vejle Jagtforening. Mit fiskeri i Vejle Å og Fjord startede i 1950 erne med min far som mentor. Dengang var medlemskab af VSF en eksklusiv affære, som min far måtte vente længe på. Det var før juniorafdelingens etablering, så jeg erindrer måske forkert at kunne fiske frit på min fars kort i drengeårene. Jeg håber på at få medlemmernes opbakning til fremover at kunne yde en indsats i bestyrelsens arbejde. Jeg har ingen kæpheste, der skal rides, men ser overordnet sikringen af vores muligheder for fortsat at kunne dyrke vores fælles interesse som min personlige ledetråd. Per Holbæk Kristiansen Mathias Rieper Andersen: Jeg er 19 år og bor i Løsning. Til daglig arbejder jeg på Tulip. Jeg fisker rigtig meget i åen, og også en del på kysten. Jeg er aktiv i juniorafdelingens bestyrelse, som jeg er formand for. Hvis jeg bliver valgt ind i seniorafdelingens bestyrelse, regner jeg med at kunne være bindeled mellem de to afdelinger. Mathias Rieper Andersen Formanden har ordet: Der har gennem de senere år, på baggrund af faldende fangster, været sået tvivl om, hvorvidt Vejle Å nu også var selvreproducerende. I år kan vi konstatere, at fangsterne har været stigende. I skrivende stund nærmer fangsten sig det dobbelte af sidste års. Mange flere af foreningens medlemmer har fanget fisk - nogle flere end andre, og nogle få har hjemtaget måske lige rigeligt. Bestandsanalysen fra 2014 har vist, at fiskebestanden i Vejle Å er lidt mindre end i 2006, men stadig stor. Så der er noget der tyder på, at Vejle Å er blevet selvreproducerende ikke mindst på grund af det store arbejde, der er udført af foreningens medlemmer. Der har igen i år været en del diskussion om manglende grødeskæring specielt i Rhoden Å. Om, hvornår og hvordan grødeskæring skal ske, bestemmes af kommunerne i. h. t. regulativet for åen. Grødeskæring sker ikke af hensyn til fiskeriet, men af hensyn til afvandingen af de tilstødende jorder. Vi må nok vænne os til, at grødeskæringen fremover, på grund af miljøhensyn, vil være mere skånsom, end vi har set tidligere. Åens grøde er med til at forbedre vandmiljøet til gavn for livet i og ved åen - herunder også for fiskene. Igen i år kan vi desværre konstatere en nedgang i antallet af medlemmer. Bestyrelsen har, som i tidligere år, fokuseret på at regulere udgifterne i forhold til indtægterne, så vi i år har balance i regnskabet. Fremover vil bestyrelsen være lige så opmærksom på evt. indtægtsnedgang og foretage de nødvendige tiltag. Generelt har VSF en god og stabil økonomi, men det er klart, at hvis medlemsnedgangen fortsætter i de kommende år, kan det blive nødvendigt med nogle kraftigere greb i de håndtag vi råder over. Basis for foreningens aktiviteter er den frivillige arbejdskraft såvel i bestyrelsen, i udvalgene og blandt medlemmerne i øvrigt. Bl.a. kan nævnes renovering af klubhuset, beskæring af vegetation ved åen, kontrol og opsyn ved åen, deltagelse i og planlægning af diverse arrangementer, gennemgang og vurdering af forskellige officielle skrivelser og projekter, møder med vore lodsejere, ekspedition af den daglige post m. m. i sekretariatet, planlægge og gennemføre arrangementer for juniorerne og meget mere. Alle har ydet en rigtig god indsats. Tak for det! 3 medlemmer af bestyrelsen har valgt ikke at fortsætte. VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Side 3 af 6

4 Henrik Bach har efter 8 år i bestyrelsen valgt at stoppe. Henrik har som medlem af sekretariatet medvirket til at få vores ITsystemer og hjemmeside udviklet. Henrik har siddet i og været formand for Fiskeriopsynet. Henrik stopper dog ikke helt, men vil fremover hjælpe til med driften af IT-systemerne m.m. Anders Chr. Rasmussen stopper efter 20 år i bestyrelsen. Anders har i gennem årene arbejdet i flere udvalg og været formand for foreningen i 3 år. Anders har, via sin uddannelse som biolog og sin ansættelse ved Kolding Kommune, kendskab til forholdene i det offentlige system og været en rigtig god repræsentant for VSF i møder og forhandlinger med Vejle Kommune og andre offentlige myndigheder. Anders fortsætter i klubhusudvalget. Stor tak til Henrik og Anders. Sidst men ikke mindst: Æresmedlem Leo Mikkelsen stopper efter 45 år som kasserer og medlem af bestyrelsen. Leo har i de 45 år holdt styr på regnskabet, som han med begejstring år for år har forelagt for generalforsamlingen, besvaret spørgsmål med faglighed og humor, og der har ikke i de 45 år kunnet sættes en plet på regnskabet. Ud over arbejdet som kasserer har Leo været et skattet bestyrelsesmedlem, som altid har været villig til at hjælpe andre, hvis der opstod problemer, eller man blot havde behov for en snak. Leo har også sørget for klubhusets drift med bl.a. indkøb og rengøring, hvilket han stadig vil være behjælpelig med. Stor tak til Leo for 45 års uvurderligt arbejde for VSF. Fangstrapporter 2015 (status) Jørgen Asger Nielsen 3 uger før sæsonens afslutning er der 237 personer - svarende til 34 % af medlemmerne, som har indrapporteret fangster. Ifølge fangstrapporter pr. 10. okt fordeler hjemtagne fangster fra Vejle å, Rohden å, og Grejs å, samt Vingsted og Fåruphuse sø sig som følger (endelige tal for 2014 er vist i parentes): Havørred 975 (611) Regnbue 171 (167) Laks 2 (8) Bækørred 17 (10) Gedde 4 (3) Suder 0 (1) Selvom havørred-fiskeriet kom sent i gang, har det være det bedste i de seneste 5 år. I forhold til 2014 er antallet af hjemtagne havørreder steget med ca. 50 %. Så vores håb i Medlemsinfo Efterår 2014 om bedre tider er blevet opfyldt. Endelig fangstrapport vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af november VSF Sekretariat Kontingentopkrævning 2016 er ændret i forhold til tidligere Foreningens bestyrelse har besluttet at lade Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) varetage opkrævning af både VSF s og DSF s medlemskontingent. Opkrævning af kontingent for medlemmer, som er tilmeldt Nets-betaling, kan foregå via Nets (PBS Pengeinstitutternes BetalingsService). Medlemmer, som ikke er tilmeldt PBS, vil pr. brev modtage et giroindbetalingskort VSF-medlemskort udstedt af DSF vil fremtidig være gyldigt til fiskeri i VSF`s fiskevande. Det særlige VSF-medlemskort udstedt af VSF falder hermed bort. Mere information vil blive fremsendt til samtlige medlemmer pr. mail eller brev, så snart detaljerne er afklaret med DSF. VSF Sekretariat Medlemsstatus Pr. 15. oktober 2015 er der i alt 703 medlemmer, som er fordelt på følgende kategorier: Seniorer 459 (526) Pensionister 171 (163) Juniorer 25 (22) Minifiskere 6 (8) Samlever 20 (21) Passive 22 (26) I perioden 15. okt til 15. okt er der 138 (117) medlemmer, som er meldt ud, og der er optaget 75 (94) nye medlemmer, en netto nedgang på 63 medlemmer. (Tallene i parentes er for 2014). Foreningens har søgt at erhverve nye medlemmer i forbindelse med naturens dag og tilbud om gratis medlemskab fra 1. august 2015 mod straks-indbetaling af kontingent for Tilbagegangen i medlemstallet giver anledning til bekymring. Det medfører en noget anstrengt økonomi for VSF. Derfor opfordres medlemmerne til at udbrede kendskabet til Vejle Sportsfiskerforening. Det er forudsætning for en sund foreningsøkonomi, at medlemskvoten er fuldt udnyttet. Forårsrengøring VSF Sekretariat I 2016 vil der igen være affaldsindsamling i Vejle Kommunes natur. Vejle Sportsfiskerforening deltager ligesom de tidligere år i Affaldsindsamlingen, som finder sted i weekenden den 16. og 17. april Vi har brug for din hjælp, så reserver allerede nu denne weekend til at give naturen en håndsrækning. Ole Damsgaard VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Side 4 af 6

5 Ny Fiskeplejeplan for Vejle Å systemet Den nye Plan for fiskepleje i Vejle Å med resultaterne fra elbefiskningen i 2014 er tilgængelig på DTU Aqua s hjemmeside og kan findes på følgende link, hvor du også finder fiskeplejeplanerne for de andre tilløb til Vejle fjord: oeb/udsaetning/oerred/udsaetni ngsplaner/vandloeb-i- Oestjylland Følgende er uddrag fra rapporten: På en række stationer er bestanden af ½-års fisk mindre end i Der er dog også en række stationer, hvor bestanden er gået frem. Men samlet set må det konkluderes, at der ved denne undersøgelse i 2014 er fundet en mindre bestand af ørred end ved undersøgelsen i Undersøgelsen har ikke vist nogen indlysende årsag til dette. De stationer, hvor yngeltætheden er gået tilbage, ligger spredt i hele Vejle Å-systemet, og ligeledes ligger de stationer, der havde fremgang, også spredt. DTU Aqua har i en årrække undersøgt en række stationer i forskellige vandløb med naturlige ørredbestande, hvor der ikke bliver sat ørred ud. Den undersøgelse har vist, at bestanden på naturlig vis kan svinge med over 50 % fra det ene år til det andet. DTU Aqua anser det for sandsynligt, at naturlige svingninger er hovedårsagen til, at bestanden i 2014 er mindre end i Bestanden er dog fortsat langt højere end i alle de undersøgelser, der blev foretaget før Selvom bestanden er mindre end i 2006, er den fortsat stor, og DTU Aqua ser derfor ingen grund til at ændre det udsætningsstop, der har været gældende siden Bestyrelsen støtter op om rapportens konklusion. Ole Damsgaard Klubhuset Der er færdigrenoveret toiletter og entre, og klubhusfaciliteterne fremstår derfor igen i fin stand. Nu, hvor vinterens mange gøremål står for døren, er det vigtigt at understrege, at lokalerne altid skal efterlades i opryddet stand, og at der skal være sat i opvaskemaskine m.v.. Klub 60+ Niels Risak 60+ sæsonen åbner døren mandag den 2. november alle "ældre" medlemmer er velkomne hver mandag fra kl. 9:00 til kl. 12:00. Kaffe og en øl eller vand er gratis, men adgangsprisen er 25 kr. Kurt Jørgensen Fiskeudflugt fra Fredericia Den 29. september havde foreningen besøg af en flok børn fra Frederiksodde Skolen i Fredericia. Skolen er for mentaltog psykisk handicappede. Der mødte 18 børn, heraf 7 i kørestole, og 10 voksne. Ikke alle børn var i stand til at fiske. Vi var 6 fra VSF, der hjalp med fiskeriet. Børnene blev fordelt i 4 hold, der fiskede i åen og i Fåruphuse Sø i et par timer. Skolen har meddelt, at det var en rigtig god dag for børnene, og det var det også for vi 6 gamle, der hjalp til. Jørgen Asger Nielsen Info fra Juniorafdelingen Juniorafdelingen har haft en travl sommer og efterår, med en del hel weekendturer (med overnatning) og vores tirsdagsfiskeriaftener. Alle turene er primært foregået i Vejle Å. Der er fanget godt med fisk primært havørreder, så juniorerne har også taget sin del af den store opgang af fisk, der har været i Vejle Å i år. De største ligger omkring 3 kg., så det er også blevet til pæne store fisk. De har også sat en del af de fangede fisk ud. Valdemar Brammann i Rohden å Der er en del juniorer, der har benyttet verandaen ved klubhuset til overnatning, når de har fisket længe og sent. De har simpelthen fisket det meste af aftenen/natten og så sovet i tørvejr på verandaen, hvorefter de er stået tidligt op og har så fisket igen. Det viser, at der er et godt sammenhold mellem de juniorer, der er aktive i klubben nu. Nye medlemmer har ikke svært ved, at komme ind i "varmen" og blive en del af fællesskabet. Der er her sidste på året kommet en del nye juniorer, som vi selvfølgelig vil gøre alt for, at de skal føle sig velkommen i klubben. Der har her i efterårsferien været 3 stk. juniorer på juniorlederkursus i Aalestrup. 2 på SF1 (1.årselever) og 1 på SF2 (2.årselev). Nu da vinteren står for døren, begynder vores aftener i klubhuset, hvor vi skal binde fluer, VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Side 5 af 6

6 støbe blink, ordne grej, så vi kan være klar til næste sæson. Det er hver tirsdag aften kl , og vi starter tirsdag d. 3. november med et foredrag af Nikolaj Korsholm omkring geddefiskeri. Endelig har vi fået en ny hjælper i juniorafdelingen. Det er Kristian Skytt, som gerne vil hjælpe os i juniorafdelingen med, at holde styr på det hele, så vi byder ham velkommen. Juniorafdelingen Ny adresse, telefon eller e- mail? Medlemmerne opfordres fortsat til selv at vedligeholde deres data både hos DSF og VSF. Det gælder især adresseændringer, telefon og . Det er den eneste måde, du kan sikre dig at modtage information fra foreningen og Sportsfiskeren fra DSF. Så husk at du selv skal rette det på hjemmesiden, samt hos Danmarks Sportsfiskerforbund. Sekretariatet fortæller om det spændende fiskeri i Gels å. I 2015 havde vi en fantastisk tur til Mandalselven. Så god, at vi gentager succes'en i år, hvor vi håber, at endnu flere får lyst til at opleve godt kammeratskab, smuk natur og en fantastisk elv, hvor alle har mulighed for at fiske, og mærke suget fra laksen, når den tager vores agn. Og vi har flere godter i posen, så følg med på hjemmesiden, Facebook og på opslagstavlen i klubhuset, så du kan se programmet for den kommende måned. Vi håber at se rigtig mange medlemmer, når vi mødes mandage kl. 19:00 i perioden fra november til april. På arrangementsudvalgets vegne. Erik Nielsen PS: Der er ikke pligt til at deltage i de programsatte aktiviteter. Man kan også bare møde op mandag aften for se på og få en sludder og en kop kaffe Mandag d. 23. november: Tema aften om Mandalselven 2015 turen. Vi havde en fantastisk uge ved Mandals elven, og vil gerne dele vores oplevelser med jer alle, og give interesserede til turen i 2016 en mulighed for at høre om turen og elven fra de der var med. Mandag d. 30. november: Verdens bedste foredrag med Nikolaj Korsholm. Nikolaj viser billeder og fortæller om hans fantastiske tur til New Zealand, hvor fiskeriet byder på helt andre udfordringer og glæder end vi er vant til. Vinterprogram seniorafdelingen Der er klubaften hver mandag aften fra kl. 19:00-22:00. Velkommen til endnu en spændende sæson med klubaftener i Vejle Sportsfiskerforening. Vi har gjort vores bedste for at lave et program, hvor vi kommer vidt omkring vores hobby. Blandt andet vil vi starte et begynderhold op i fluebinding og fluekastkast. Der vil være mulighed for at lære at lave sine egne kondomspinnere, lære hvordan vi håndterer og tilbereder vores fangst, gennemgang og demo af skagit-fiskeri osv. Vi har også spændende foredrag på programmet igen i år, Jerk Sønnichsen vender tilbage, og det samme gør Henrik Mortensen. Derudover vil Nikolaj Korsholm holde foredrag om sin tur til New Zealand, og Dennis Flynder Rasmussen kommer og Vinterprogrammet i november Mandag d. 2. november: Opstart med introduktion til VSF Vinterprogrammet 2015/16. Vi hygger, ser fiskefilm og fortæller om de foredrag, kurser og lignende som vi har planlagt for jer i løbet af sæsonen. Mandag d. 9. november: Opstart fluebinding. Tilmelding til begynder kursus i fluebinding - vi laver et begynder kursus i fluebinding. Denne aften kan man høre mere og melde sig til. Vi forbereder os også til DM i fluebinding Roadshow, ved at binde de 3 fluer der er kvalifikationsfluerne til at deltage i DM. Mandag d. 16. november: DM i Fluebinding Roadshow: Vi har fået den store ære, at skyde dette nye tiltag i gang. Alle er velkomne, og der vil være instruktører der hjælper dig med tips og tricks, så du kan kvalificere dig til DM. Absolut et must at opleve dette foredrag. Alle arrangementer begynder kl. 19:00 i klubhuset. Vinterfiskeri I søerne må der fiskes hele året med undtagelse af april måned, hvor gedderne skal have fred til at yngle. Bestyrelsen - rigtig god vinter! VSF Medlemsinfo Efteråret 2015 Side 6 af 6

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Vejle sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 26. november 2015 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 90. generalforsamling Afholdt torsdag d. 19. November kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2015

Læs mere

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014

VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 VSF Medlemsinfo Efteråret 2014 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt 27. oktober 2014 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2014 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til evt. uddybende spørgsmål. Indholdsfortegnelse: Arrangementsudvalget

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 29. november 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 21. november 2013 kl. 19:00 på

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2014

VSF Fangstrapport for 2014 Vejle, d. 19. nov. 2014 VSF Fangstrapport for 2014 1 Generelt... 1 2 Oversigt... 1 3 Havørred... 2 3.1 Vejle Å... 3 3.2 Rohden Å... 6 3.3 Øvrige åer... 7 3.4 Analyse af smolt-årgange... 7 4 Laks... 9 5

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2016

Medlemsinfo foråret 2016 Medlemsinfo foråret 2016 21. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: FREDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 29. MARTS (se side 7) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2015

Medlemsinfo foråret 2015 Medlemsinfo foråret 2015 20. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager HUSK PREMIEREN: ONSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET. GULE ÆRTER BESTILLES SENEST 30. MARTS (se side 4) Vejle Sportsfiskerforening Buldalen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel Haraldskær i Vejle Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Jelling d. 1. december 2013 Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 89. ordinære generalforsamling Afholdt torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 på Hotel

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling

Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling Vejle Sportsfiskerforening, referat 82. generalforsamling, side 1 af 11 Referat fra Vejle Sportsfiskerforeningens 82. ordinære generalforsamling Næstformand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne velkommen

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bæveren 2012 Agenda 2012 0) Velkommen v/ Jyske Bank Velkommen v/ Formanden 2) Valg af Dirigent + Referent 3) Formandens beretning 4) Regnskab til godkendelse 5)

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling.

Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 83. ordinære generalforsamling. Afholdt den 27. november 2008 i Vejle - Idrættens Hus. Formand Per Nørgaard bød på bestyrelsens vegne de ca. 80 fremmødte medlemmer

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord.

Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget fra fisk fanget i VSF s fiskevand og i Vejle Fjord. Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 28. marts 2014 Projekt: Skælanalyser 1 Indledning: Vejle Sportsfiskerforening planlægger i 2014 at igangsætte en analyse af skælprøver udtaget

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup.

Første punkt er valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jørgen Tholstrup. GSF's generalforsamling 2013, formandens beretning Ved Lars Pedersen Velkommen til GSF's generalforsamling 2013. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning, herunder beretning fra juniorafdeling

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2014

Medlemsinfo foråret 2014 Medlemsinfo foråret 2014 19. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK PREMIEREN: TIRSDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100 Vejle E-mail:

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen i indkalder hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen. Generalforsamlingen foregår pinselørdag den 14. maj kl. 14.00 på Himmerlandsfondens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

VSF Medlemsinfo. Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen:

VSF Medlemsinfo. Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer: Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen: VSF Medlemsinfo Efteråret 2016 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle (Udsendt 26. oktober 2016) Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings 91. ordinære

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk

VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: Fax.: vaerloese-golfklub.dk VÆRLØSE GOLFKLUB Christianshøjvej 22, DK-3500 Værløse Tlf.: 4447 2124 Fax.: 4447 2128 mail @ vaerloese-golfklub.dk CVR 1761 3782 Til Alle aktive medlemmer over 18 år Dato: 11.11.2016 Emne: Indkaldelse

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2011 Beretningerne danner grundlag for fremlæggelsen på generalforsamlingen, hvor der ikke afsættes tid til detaljeret gennemgang, men til uddybende spørgsmål.

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2013

Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2013 Udvalgsberetninger Vejle Sportsfiskerforening 2013 Beretningerne fremlægges ikke detaljeret på generalforsamlingen. Der afsættes imidlertid tid af til uddybende spørgsmål. Indhold: Arrangementsudvalgets

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer Oktober 2016 Aage Jørgensen med en laks 5,93kg og 85cm fanget 17.september 2016 på spinner zone 4 Oktober 2016 Fiskeriet hos Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Medlemsinfo foråret 2013

Medlemsinfo foråret 2013 Medlemsinfo foråret 2013 18. årgang Akvarel: Jørgen Vind, 2010 HUSK 2. PÅSKEDAG: PREMIERE MANDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET Bestyrelsen (FU) = Forretningsudvalg Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13, 7100

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ad 4. Forslag fra medlemmer Thomas Bech har ønsket en vejledende afstemning om en løbende gyldighedsperiode på 24 timer for både dag- og gæstekort.

Ad 4. Forslag fra medlemmer Thomas Bech har ønsket en vejledende afstemning om en løbende gyldighedsperiode på 24 timer for både dag- og gæstekort. VSF Medlemsinfo Efteråret 2012 Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Udsendt til alle medlemmer den primo november 2012 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset

Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Referat af ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 11. februar 2017 kl. 10 i klubhuset Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ændring af nuværende vedtægter 3. Eventuelt Der var til generalforsamlingen

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub.

Vedtægter for Slangerup Svømmeklub. Bestyrelsen har blandt andet på baggrund af ændringer i vores tilmeldingssystem udarbejdet følgende forslag til ændringer i vedtægterne for Slangerup Svømmeklub. Generalforsamlingen bedes tage stilling

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt

Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30. 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt Referat af Generalforsamling DcH-Galten 19.1.2011 kl.19. 30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Peter Nielsen blev valgt 2. Beretning af foreningens Formand Anne-Marie Toftensberg berettede om klubbens aktiviteter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub

Vedtægter. for. Holbæk Badminton Klub Vedtægter for Holbæk Badminton Klub Holbæk Badmintonhal og Holbæk Badminton Klub er to institutioner i klubben, med en og samme bestyrelse, til varetagelse af følgende formålsparagraf: 1 Klubbens navn

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere