FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007"

Transkript

1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening Borgerindsamling Fornyelse af Byparken Høringssvar fritidsog ungdomsskolepolitik Nyt fra Harlev Bibliotek

2 PARAPLYEN NR Juni 2007 HARLEV FÆLLESRÅDS MEDLEMMER: Skolebestyrelsen v/næshøjskolen Vuggestuen Grønhøjvej Harlev Bibliotek Legestuen Næssie Fritidshjemmet Himmelblå Den Integrerede Institution Regnbuen Framlev Menighedsråd Harlev Menighedsråd Harlev - Framlev Grundejerforening Venstre Vælgerforening Grundejerforeningen Harlev Vest Tåstrup Borgerforening Lokalcenter Næshøj Brugerrådet Grundejerforeningen Araliavej Lillering Forsamlingshus Andelsboligforeningen Næshøj Andelsboligforeningen Bøgeparken Konservativ Vælgerforening Harlev Idræts Klub Salon Saksen Harlev Frimærke Klub Socialdemokratiet Harlev Jagtforening Ungdomsskolen Næshøj Dagplejen Harlev Plantehaven & Edo Koi Rødlundparken Børnehaven Næshøj Framlev Forsamlingshus Niwi Trykcenter NORDEA Super Best KFUM Spejderne Den Integrerede Institution Kompasset Harlev Advokatkontor DK Advokaterne Harlev Østjysk Rideforening Harlev Dyreklinik Harlev Biblioteks Venner Harlev-Framlev Lokalhistorisk Arkiv Paraplyen udgives af Harlev Fællesråd. Tryk: Niwi Trykcenter. Oplag 1860 eks. HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR? AKTIVITETSKALENDEREN udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen). UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER! KOORDINER ARRANGEMENTER. Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender. SKRIV TIL PARAPLYEN! PARAPLYENS SPALTER er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk/cd - Mac eller Pc format. Eller på mail.: NÆSTE NUMMER af Paraplyen udkommer 15. september deadline: 13. august 2007 MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek. BOLIG Hans Raskesen (formand) Ejgil Rahbek BØRN OG UNGE Arne Nielsen (formand) Anton Nielsen INFO OG BLAD Ejgil Rahbek (formand) Arne Nielsen Lisbeth Johnsen Dorte Vind Harlev Fællesråd: FORRETNINGSUDVALGET Arne Nielsen - formand tlf Ejgil Rahbek - næstformand / sekretær tlf Jens Aage Weigelt Svend Erik Andersen Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen Kaj Sommer TRAFIK Svend Erik Andersen (formand) Niels Elvstrøm Hans Rasksen Finn D. Sørensen NATUR OG MILJØ Jens Aage Weigelt (formand) Arne Nielsen BYUDVIKLINGSUDVALG Ejgil Rahbek (formand) Kaj Sommer Svend Erik Andersen Arne Nielsen HARLEV FÆLLESRÅD Næshøjvej Harlev J til fællesrådet MØDEDATOER 2007: 21. juni, 16. august, 20. september, 25. oktober, 22. november 2008: 17. januar, 21. februar, 27. marts (repræsentantsskabsmøde)

3 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Orientering fra Fællesrådet Af Ejgil Rahbek Repræsentantskabsmøde den 22. marts 2007 Det årlige ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i kantinen på Næshøjskolen. Fremmødet var godt, idet ca. 15 af Fællesrådets medlemmer deltog. Valg af dirigent Til dirigent valgtes Karsten Sohne Jensen Forretningsudvalgets årsberetning (formand Svend Erik Andersen) I år har der været flere sager, som har fyldt en del. Der var et sparekatalog og en efterfølgende sparerunde, som blandt andet pegede på en lukning af 7 små biblioteker, deriblandt Harlev Bibliotek. Det gjorde, at vi satte gang i en underskriftsindsamling og med hjælp fra lokale ildsjæle, der meldte sig til at gå rundt og stemme dørklokker. Det kom der 1400 underskrifter ud af og de blev afleveret til kommunen. Det syntes vi var flot og takker endnu engang for hjælpen. Efterfølgende havde vi foretræde for økonomiudvalget, hvor vi også fremførte vores synspunkter. Om det var det, der gjorde udslaget, kan vi ikke sige, men det har selvfølgelig sammen med alle de andre protester haft sin effekt. Ingen af de små biblioteker blev lukket. Kombibibliotek/Sognegård er en af de sager vi også har arbejdet med, og hvor det ikke endte, som vi havde håbet på, for efter længere tids forhandlinger mellem skolevæsenet og menighedsrådene og med hjælp fra Harlev Fællesråd, endte det med, at menighedsrådene takkede nej til at bygge sammen 3 med skolen. Det er vi selvfølgelig kede af og har fælles med Harlev- Framlev Grundejerforening sendt et brev til menighedsrådene med en opfordring til at vælge en beliggenhed centralt i Harlev. Det betyder ikke, at komibiblioteket så heller ikke bliver bygget. Det bevirker, at det bliver noget forsinket, pengene er stadig afsat til formålet. Den 11. oktober var vi inviteret til møde i skoledistriktsgruppen, hvor vi orienterede om fællesrådets arbejde generelt og om arbejdet med undersøgelsen om de åriges fritidsliv. I det hele taget tror vi, at børn og unge er et fokus område, som der i den kommende tid vil blive megen debat om. Vi kan bare nævne Vestbyanalysen, som peger imod skolelukninger, og der er andre områder på børnepasningsområdet, der bliver berørt. Derfor tror vi, at det er et område hvor vi bliver nødt til at forstærke indsatsatsen i børn og unge udvalget, og måske trække på nogle eksperter på området, det kunne være folk fra skolebestyrelsen, H.I.K eller andre der arbejder inden for området. Vi har vanen tro deltaget i møder og seminarer med kommunen og andre fællesråd, vi har svaret på ansøgninger om landzonetilladelser, lokalplaner og hvad der ellers har været af sager som vi er høringspart i. En fremtidig udfordring for fællesrådene, som allerede er i gang og som vil strække sig over de næste par år, er som nævnt i indkaldelsen til mødet her revisionen af kommuneplan 2001, som vi giver en orientering om efterfølgende. Der blev tidligt i forløbet nedsat en følgegruppe med repræsentanter for diverse in-

4 PARAPLYEN NR Juni 2007 teressegrupper og hvor fællesrådene har 2 medlemmer. Vi fik Arne Nielsen valgt som repræsentant for det åbne land, og det giver os tæt kontakt til, hvad der sker her i startfasen. Det var det, jeg havde valgt at sige mere generelt, herefter er det udvalgenes tur til at fremlægge deres beretninger. Børn og Unge udvalgets årsberetning (Arne Nielsen) Undersøgelse af de åriges fritidsaktiviteter i Harlev Fællesrådets Børn og Unge udvalg har været med i en arbejdsgruppe, der blev nedsat på et møde for skoledistriktsgruppen og private foreninger med henblik på at afdække de åriges fritidsaktiviteter i Harlev området. Arbejdsgruppen besluttede at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse for at få et overblik over aktiviteterne og et billede af behovet for at etablere andre aktiviteter end de tilbud, der allerede er i området. Arbejdsgruppen ansøgte Folkeoplysningsudvalget om et tilskud til gennemførelse af undersøgelsen. Der blev bevilget kr. To professionelle firmaer blev bedt om at give et tilbud på projektet: SIS Akademi og Rambøll Management. Rambøll Management blev valgt på grund af, at RM har et udviklet spørgeskemaprogram, som kan gennemføres elektronisk og fordi opgaven ville kunne løses indenfor den økonomiske ramme man havde til rådighed. Spørgeskemaundersøgelsen blev herefter foretaget i december måned 2006 på Næshøjskolen, idet alle klasser fra 4. til 7. kl. fik mulighed for på skolens computere over Internettet at besvare spørgsmålene anonymt. Ca. halvdelen af 7. klasse starter i ungdomsklub Markant mange der aldrig læser bøger 67,3% i 7. klasse Starttidspunkt for at prøve alkohol cigaretter og hash er bekymrende Ca. 50% leger på sportspladser 1-3 timer om ugen 92,6% spiser sammen med forældre De adspurgte kommer med en række bud på aktiviteter, de kunne tænke sig og som ikke tilgodeses i Harlev 30 børn udtaler at de enkelte gange i deres fritid har ødelagt noget med forsæt 61 ønsker nogle tilbud i deres fri tid Undersøgelsen viser, at der er behov for en åben klub for denne aldersgruppe i lokalområdet Rapporten er udsendt til udtalelse hos alle foreninger og organisationer, der har med den pågældende aldersgruppe at gøre, med henblik på at få forslag til, hvordan der bør følges op på undersøgelsens resultater. Dialogmøder om integration og religion Børn og Unge udvalget har været inviteret til at deltage i dialogmøder om integration og religion i Århus Kommune. Der har været afholdt tre møder om emnet. Et indledende møde, hvor to repræsentanter deltog og to møder, hvortil en repræsentant var inviteret til at deltage, men hvor det kun var muligt at deltage i det afsluttende møde, hvor anbefalingerne blev præsenteret. Som det vil være bekendt fra presseomtaler har der ikke været udelt begejstring for alle de fremsatte forslag, som indgår i de fortsatte politiske drøftelser om integrationspolitikken i Århus Kommune. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen foreligger nu med følgende opmærksomhedspunkter fra styregruppens side: Lektielæsning hjemme er forbavsende lille Meget stor andel, der dyrker idræt Nogle finder tilbud uden for Harlev Fritids- og ungdomsskoleplan Århus Kommune har netop udsendt en fritids- og ungdomsskoleplan til høring. Planen omfatter visioner for de åriges fritidstilbud. I forlængelse af vores arbejde med de

5 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN åriges fritidsaktiviteter i Harlev området, vil det være naturligt at Fællesrådets Børn og Unge udvalg forholder sig til planen og benytter sig af høringsmuligheden. Fristen for bemærkninger er 26. marts. Man kan så vurdere om ikke det er lovlig sent at blive hørt, når planen faktisk er udformet. Der har i hvert fald ikke været tale om en tidlig borgerinddragelse i dette tilfælde. Grønhøjvej trafiktælling Forskønnelse af gl. amtsvej Stillingvej fortsat arbejde med trafikken Beplantning af rundkørslerne sammen med Grundejerforeningen Rødlundvej indhegning af græsrabatten Gl. Mosevej cykelsti Vejstrækningen mellem Araliavej og Rødlundvej Rapport vedrørende analyse af skolestrukturen i Vestbyen I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2007 blev det besluttet at foretage en analyse af skolestrukturen i Vestbyen. Rapporten foreligger nu og er sendt til udtalelse i blandt andet fællesrådene. Næshøjskolen er med i omhandlede analyse, men er ikke umiddelbart i spil vedrørende eventuel nedlæggelse eller sammenlægning med andre skoler. Fællesrådet vil benytte høringsretten til at fremsende en udtalelse til rapporten. Fristen for høring er 17. april. Boligudvalgets årsberetning (Hans Rasksen) I løbet af året har vi arbejdet meget med udstykningen på Kettinggårds jordarealer. Hele planprocessen er nu afsluttet og salgsprocessen for alle de kommunale jordarealer er i skrivende stund iværksat. Området er 7 ha stort, og lokalplanen giver mulighed for etablering af 60 boliger i åben lav bebyggelse og huse som parcelhuse på de kommunale udstykninger. Hertil kommer yderligere et antal boliger på den private del af denne lokalplan. Trafikudvalgets årsberetning (Niels Elvstrøm) Trafikudvalget har i den forløbne periode haft mange mindre sager på dagsordenen. Her skal kort nævnes de sager, som vi har arbejdet med i løbet af året: 5 Info- og bladudvalgets årsberetning (Ejgil Rahbek) I paraplyudvalget har vi 3 hovedområder, som vi varetager, og det er: Udgivelse af Paraplyen Udgivelse af aktivitetskalenderen Administration og redigering af hjemmesiden Udgivelse af Paraplyen For året 2005 har vi udgivet Paraplyen 4 gange og holdt os indenfor de normerede 12 sider pr. gang. Som bekendt er udgivelse af Paraplyen den store udgift for Fællesrådet, og derfor har vi stram styring på antallet af udgivelser og sider. M.h.t. fremtiden og mulighederne for et samarbejde til anden side, rettede vi henvendelse til redaktionsudvalget for menighedsrådene for at indlede et samarbejde. Redaktionsudvalget ville drøfte et eventuelt samarbejde, men p.t. har vi ikke fået nogen respons. I 2006 måtte vi sige farvel til Claus Gregersen, som i 8 år havde foretaget den elektroniske opsætning af Paraplyen. Som erstatning indgik vi aftale med en professional grafiker, som kender faget og programmerne til bunds. Han har egen forretning, og har samarbejdet med Niwi Tryk gennem mange år. En af hans opgaver for Niwi Tryk har været at overføre Paraplyen til en trykklar film. Vi er tilfredse med hans arbejde, men hans assistance koster ca. 2250,- kr. pr. nummer et beløb, som vi ikke havde budgetteret med, og som blev bevilget for hvert nummer.

6 PARAPLYEN NR Juni 2007 Som Orla vil berette om budget for 2007, så må vi konstatere, at vi vil få et underskud på kr ,-. Næsten hele dette underskud stammer fra Paraplyen. Vi har derfor besluttet at rette henvendelse til Harlev-Framlev Grundejerforening og Tåstrup Borgerforening om et ekstraordinært tilskud til fortsat drift af bladet. De to foreninger vil til gengæld få spalteplads stillet til rådighed efter behov. Vi har fået positiv reaktion fra Tåstrup Borgerforening, som vil yde et tilskud på 5000,- kr. Foreløbig for 2007, men de vil tage sagen op igen til næste år. Det er vi meget taknemmelige for. Vi har endnu ikke hørt noget fra Grundejerforeningen, men vores forventninger er positive. Så alt i alt ser det godt ud for det kommende år, men vi vil til enhver tid være på udkig efter samarbejdspartnere og metoder, som kan billiggøre udgivelsen af Paraplyen. Udgivelse af aktivitetskalenderen Hvis der er noget, der er aktivitet i, så er det aktivitetskalenderen. Efter at Århus Stiftstidende har omlagt deres lokaldækning, eller rettere fjernet den, så har vi fået meget travlt med aktivitetskalenderen. Kalenderen er nu det eneste sted, hvor områdets foreninger og andre kan få deres arrangementer bekendtgjort. I de seneste numre har vi haft problemer med at holde os på 1 A4 side, hvilket er en forudsætning, når den sendes ud på bagsiden af Brugsens løbeseddel. Vi har fjernet alt overflødig tekst og reduceret tegnstørrelsen, men nu kan vi heller ikke gøre tegnene mindre. De skal jo kunne læses af alle. Så vi håber, at aktivitetsniveauet ikke stiger alt for meget i Så vil vi for alvor få problemer. Administration og redigering af hjemmesiden Hjemmesiden besøges flittigt. Det fremgår af de løbende statistikker på anvendelsen. Vi kan selvfølgelig ikke se, hvem der besøger hjemmesiden, men det må formodes, at det er borgere i lokalområdet. Vi får også ofte 6 direkte mails via hjemmesiden, hvilket også er med til at højne brugsværdien. Vi vil selvfølgelig til enhver tid forbedre hjemmesiden med nye sider, og det arbejder vi fortsat på. Men det vigtigste for os er, at den til enhver tid er ajourført og aktuel. Der er ikke noget værre end en hjemmeside, hvoraf det klart fremgår, at det er flere år siden, at den er blevet opdateret. Ja, det var lidt om Paraplyudvalgets arbejde, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde i årets løb. Debat om udvalgenes årsberetninger Undersøgelsen af de åriges fritidsaktiviteter i Harlev gav anledning til en del debat og kommentarer. Der var enighed om at undersøgelsen har været meget nødvendig for at afdække både nuværende og fremtidige fritidsaktiviteter. Arne Nielsen opfordrede til, at de af Fællesrådets medlemmer, som agerer indenfor området, eksempelvis HIK og Spejderne, bruger undersøgelsens resultat i deres fremtidige planer. Det blev tilkendegivet, at lastbilparkering stadig betragtes som et problem. Det virker meget tilfældigt og uskønt, hvor lastbilerne parkeres i fritiden og i weekender. Derfor opfordres Fællesrådet til at intensivere arbejdet med at få dette problem løst. Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse (Orla Kristensen) Årets regnskab viser et underskud på 8168,74 kr. Dette skyldes udelukkende forøgede udgifter til trykning af Paraplyen, samt mistede indtægter ved at Grundejerforeningen ikke har brugt Paraplyen i samme omfang som tidligere. Fællesrådet har indgået aftale med Tåstrup Borgerforening om et samarbejde om brug af Paraplyen, og de

7 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN har bevilget 5000,- kr. til fortsat drift og udgivelse af Paraplyen. Fællesrådet har anmodet Grundejerforeningen om det samme, og der er positive forventninger om, at de også vil yde tilskud. På dette grundlag blev årets regnskab godkendt. Behandling af indkomne forslag Fra Harlev-Framlev Grundejerforening var der indkommet skriftlig forslag om, at forretningsudvalget sammensættes på en bredere måde. Forslaget gik ud på, at alle medlemmer blev grupperet efter interesser, og at der indenfor hver gruppe kunne vælges 1 eller 2 personer. Forslaget kunne ikke på det foreliggende grundlag vinde tilslutning, men forretningsudvalget vil i den kommende periode analysere, om sammensætning og valg af forretningsudvalg er den optimale. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent (Orla Kristensen) Det fremlagte budget blev godkendt og kontingentet fastsat til uændret 350,- kr. Valg af forretningsudvalg og suppleanter Genvalgt blev Jens Aage Weigelt og Arne Nielsen. Da Orla Kristensen ikke ønsker at blive valgt til forretningsudvalget, men gerne fortsætter som kasserer, blev Kaj Sommer nyvalgt til forretningsudvalget. Suppleanter blev Anton Nielsen og Finn Sørensen. Valg af revisor og suppleant Karsten Sohne Jensen og Per Lind Jensen blev genvalgt. Eventuelt Intet. Herefter takkede formanden alle forretningsudvalgets medlemmer for indsatsen i årets løb. 7 Planstrategi og revision af kommuneplan 2009 Revision af kommuneplanen foretages hvert ottende år. Den sidste blev vedtaget i 2001 og nu skal der vedtages en ny plan i Kommuneplanen er det retligt bindende grundlag for periodens disponering af arealer og jord til bolig, erhverv, rekreation og miljø m.v. Planprocessen påbegyndes med at vedtage en planstrategi og en Agenda 21 udtalelse. Især strategien er vigtig, idet den fastlægger på et overordnet niveau, hvorledes kommunen ønsker at nå sine mål for byudvikling. Hvorledes skal byudvikling ske? Hvor mange skal der disponeres boliger til? Hvor højt skal vi bygge? Hvilken erhvervsudvikling skal kommunen satse på? Det er nogle af de spørgsmål, som en planstrategi skal tage stilling til. Samtidig med beslutning om en køreplan for planstrategi og Agenda 21 samt revision af kommuneplan 2009 blev det vedtaget, at borgerinddragelse skulle foretages på et meget tidligt tidspunkt. Derfor har Harlev Fællesråd siden januar været involveret i disse planer. Det er foregået på flere møder med forvaltningens folk og de andre fællesråd. Arbejdet er resulteret i nogle foreløbige udtalelser fra fællesrådene til planerne, idet alle fællesråd forventer afholdelse af flere offentlighedsaktiviteter omkring planerne, når offentlighedsfasen er vedtaget i byrådet. Byrådet er orienteret om planerne den 14. maj, og selve byrådsbehandlingen påbegyndes i slutningen af juni. Et af de strategielementer, som vil berøre vort område er, at man foreslår at koncentrere ny byudvikling på 3 områder i kommunen. I Beder, Malling og Mårslet som et rent boligområde. I Lisbjerg som et blandet bolig/erhvervs område, og så i Harlev/Årslev området som et blandet bolig/erhvervsområde. I Harlev/Årslev området med boligarealer syd for hovedvej 15 og erhverv nord for. Det nye boligområde foreslås planlagt øst for

8 PARAPLYEN NR Juni 2007 Stillingvej medens erhvervsområdet foreslås både øst og vest for Stillingvej. I Fællesrådet har vi ved flere lejligheder drøftet, hvordan området øst for Stillingvej kan blive udbygget, og vi har forventet en vækst på nye indbyggere. Med det forslag, man nu lægger op til, vil det blive et nyt byområde med op til indbyggere. Altså en ny by med alle de faciliteter, som en sådan by skal indeholde. Daginstitutioner, skoler, gymnasium og fritidsfaciliteter. I Fællesrådet har vi drøftet disse nye planer og vi synes, det er nogle spændende og visionære planer, og vi er fremkommet med vore foreløbige bemærkninger. Men det er kun foreløbige bemærkninger, for vi ønsker at lægge op til en lokal debat og drøftelser af, hvordan man forestiller sig, at byudviklingen skal være i vort område. Vi lægger op 8 til, at alle skal komme med sine meninger, og vi har flere planer for borgerinddragelse, herunder et borgermøde og inddragelse af Næshøjskolens elever. Men nu skal planen godkendes til offentlig fremlæggelse i byrådet, og så kan offentlighedsfasen påbegyndes efter sommerferien. Det er under alle omstændigheder en spændende periode, vi går i møde, og vi skal opfordre beboerne i området til at tage del i debatten. Referat af konstituerende møde den 10. maj 2007 Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde Referat ikke færdig endnu en enkelt udvalgsberetning mangler.

9 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Konstituering af formand, næstformand og kasserer Formand: Arne Nielsen Næstformand: Ejgil Rahbek Kasserer: Orla Kristensen udpeges af forretningsudvalget som forretningsfører/kasserer Nedsættelse af udvalg Trafikudvalg: Svend Erik Andersen (fmd), Niels Elvstrøm, Hans Rasksen, Finn Sørensen Natur og miljøudvalg: Jens Aage Weigelt (fmd), Arne Nielsen Boligudvalg: Hans Rasksen (fmd), Ejgil Rahbek Børn og Unge udvalg: Arne Nielsen (fmd), Anton Nielsen Information og bladudvalg: Ejgil Rahbek (fmd), Dorte Vind, Lisbeth Johnsen, Arne Nielsen Byudviklingsudvalg: Ejgil Rahbek (fmd), Kaj Sommer, Svend Erik Andersen, Arne Nielsen Formanden orienterer Harlev-Framlev Grundejerforening har bevilget 5000,00 kr. til Paraplyen. Borgerservice på bibliotekerne er udbygget flere steder. Referat fra seneste møde om planstrategiarbejdet er udsendt. Kassereren orienterer Ca. halvdelen af medlemmerne har indbetalt kontingent pt. Nogle institutioner i Harlev er lagt sammen, hvilket giver nogle komplikationer med de elektroniske faktureringer. Harlev Dyreklinik er nedlagt og har derfor udmeldt sig af fællesrådet. Mødedatoer Følgende mødedatoer er fastlagt: 2007: 21. juni, 16. august, 20. september, 25. oktober, 22. november 2008: 17. januar, 21. februar, 27. marts (repræsentantskabsmøde) Emner til senere behandling Byudvikling (vil være fast punkt på dagsordenen til forretningsudvalgsmøderne fremover). Ældreboliger i Harlevområdet (Oplæg fra Finn Sørensen til næste møde). Delegation til forretningsfører/kasserer på dagsordenen til næste møde. Eventuelt Ingen bemærkninger. SKRIV TIL PARAPLYEN Husk at deadline til næste nummer er den 13. august VIL DU VIDE MERE? Husk at Fællesrådets mødereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek Eller se på 9

10 PARAPLYEN NR Juni 2007 Græsslåning af parker og grønne områder Af Ejgil Rahbek I dette nummer af Paraplyen er der et indlæg fra Harlev-Framlev Grundejerforening om græsslåning af Byparken og Næshøjen. I Fællesrådet har vi adskillige gange drøftet virkningen af kommunens beslutning om at spare slåning af parker og grønne områder i bestemte områder af Århus. Desværre er vort lokalområde et af disse områder. Virkningen af besparelsen er, at der fra og med 2006 ikke vil blive slået græs overhovedet i Byparken og på Næshøjen. Beslutningen sidste år var dog, at der skulle slås 2 gange, forår og efterår, men besparelsen har fået en tand ekstra. Allerede sidste år undrede vi os i Fællesrådet over beslutningen, og med den sidste beslutning er forundringen afløst af fortvivlelse. Hvis græsset ikke skal slås fremover, vil Byparken og Næshøjen blive omdannet til vildtgroende natur, som ikke kan kontrolleres ved hjælp af vedligeholdelse og klipning. Byparken og Næshøjen omdannes til naturområder, og det medfører, at den anvendelse som rigtig mange mennesker nyder gavn af i dag, f.eks. idrætsaktiviteter, kælkning, Skt. Hansbål, ophold og socialt samvær vil være udelukket. Det kan da ikke være meningen. I Fællesrådet arbejder vi på at få denne beslutning omgjort. Men indtil da skal der jo ske noget. Derfor er vi begejstrede for Grundejerforeningens beslutning om at gå ind og forestå slåning af Byparken og Næshøjen. Det støtter vi helt op om, og vil rose Grundejerforeningen for at påtage sig det ansvar og den økonomiske belastning, det vil være. Vi er fortsat af den opfattelse at det er en kommunal opgave, og betragter Grundejerforeningens initiativ som en velment afværgeforanstaltning til bevarelse af de to områders nuværende anvendelse. Julebelysning i Harlev Af Ejgil Rahbek Er det ikke lidt for tidligt at snakke om julen i juni måned? Ja, men hvis julen i Harlev 2007 skal forskønnes med udsmykning og belysning 10 også i de offentlige rum, dvs. på elmaster og andre steder, er det ikke et sekund for tidligt at planlægge det nu. Det har en række af de forretningsdrivende i Harlev erkendt og påbegyndt arbejdet med at indsamle penge til at få etableret juleud-

11 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN smykning i alle elmasterne på Gl. Stillingvej. Fællesrådet har fået mange henvendelser om, at borgere i byen savner juleudsmykning ved juletid. Især er det forældre med mindre børn, som synes, at vort handelscentrum mangler julestemning. Derfor rettede vi henvendelse til Karsten Sohne Jensen, SuperBest, for at forelægge ham situationen. SuperBest Brugsen har ved tidligere lejligheder været primus motor i at få etableret juleudsmykning, senest et juletræ ved krydset Gl. Stillingvej/Næshøjvej. På grund af hærværk var det holdningen blandt de handlende, at det måtte stoppe. Vi rettede også henvendelse til Harlev-Framlev Grundejerforening om situationen, og de var også positivt indstillede i at gå ind i projektet. Det resulterede i at de undersøgte forholdene til bunds sammen med Galten Elværk, både de økonomiske og de tekniske forhold. Resultatet blev en løsning med juleudsmykning i alle elmaster på Gl. Stillingvej. Prisen pr. elmast er ca. 3000,- kr. og med 50 master på Gl. Stillingvej bliver det en udgift på ca kr. Selvom det er en løsning, som kan bruges i mange år, så er det mange penge. Et udvalg af erhvervsdrivende, med Karsten Sohne Jensen i spidsen, har derfor arbejdet med sagen og kommet frem til, at udbyde opgaven i en form for sponsorater. Alle erhvervsdrivende i Harlev-Framlev området, ca. 100 virksomheder, vil i løbet af juni/juli blive kontaktet og få tilbuddet om at tegne et sponsorat. Sponsoraterne er inddelt i grupper: Det er også muligt for enkeltpersoner og foreninger at tegne et sponsorat. Til gengæld vil sponsorerne blive profileret i pressen og andre steder. F. eks vil alle sponsorerne blive nævnt i den gule Informationsbog. På nuværende tidspunkt har Harlev-Framlev Grundejerforening tegnet sig for et hovedsponsorat på kr., men der kan godt være flere hovedsponsorer. SuperBest har tegnet sig for et sponsorat på kr. samt tilbudt at betale for udgifterne til annoncering, en udgift, som anslået vil beløbe sig til ca kr. I forbindelse med de første sonderinger i erhvervslivet og blandt institutionerne, udtaler Karsten Sohne Jensen til Paraplyen at der er stor interesse for at tegne et sponsorat, fordi det er en god sag, som vil gavne byen både på kort og på længere sigt. Samtidig fortsætter Karsten vi skal huske, at også almindelige borgere i Harlev har fået mulighed for at bidrage med beløb via den sponsorordning, vi har valgt. Såfremt der skulle være yderligere spørgsmål kan alle henvendelser rettes til Karsten eller til medlemmerne af julebelysningsudvalget, som er: Dorte Drejer, Kosmetolog og Massør Karsten s El A/S Lotte og Lykke, Børnetøj og Planter Bjarne Gregersen, Harlev-Framlev Grundejerforening Alf Højsgaard, Harlev-Framlev Grundejerforening Et hovedsponsorat på kr Et guldsponsorat på kr Et sølvsponsorat på kr Et bronzesponsorat på kr 11

12 PARAPLYEN NR Juni 2007 Nyt fra Harlev-Framlev Grundejerforening Af Alf Højsgaard Byparken og Næshøjen De kommunale besparelser på budgettet for 2007 rammer bl.a. Byparken og Næshøjen. Natur og Miljø har meddelt at græsset kun bliver klippet 2 gange i år, hhv. forår og efterår. Grundejerforeningen har indgået aftale med Natur og Miljø om, at vi i indeværende sæson påtager os at holde de 2 områder i ordentlig klippet stand. Beslutningen blev taget på grundejerforeningens generalforsamling den 28. februar. Til formålet har vi afsat kr , som vi mener vil dække behovet. Regn og sol bestemmer jo, hvor meget det gror. Vedligeholdelsen aftaler vi med en lokal entreprenør, som vi rekvirerer til at klippe arealerne efter et behov, som vi skønner er forsvarligt. Byparken bliver brugt til ophold, leg, bold og mange andre aktiviteter, og græsarealerne skal derfor være trimmet, og samtidig se ordentligt ud. I skrivende stund er der endnu ikke klippet 1. gang i denne sæson, og mange har sikkert bemærket, at det ikke ser for kønt ud. Men det råder vi nu bod på. Containere I uge 16 og 17 har der været placeret i alt 27 containere, som har været til glæde og gavn for de mange haveejere, som flittigt har fået gjort haven forårsklar, og fået det grønne affald af vejen i én og samme handling. Vi lægger stor vægt på, at alt forløber i god ro og orden. 12 Beklageligvis kan vi ikke undgå, at nogle klager af forskellige årsager. Vi i grundejerforeningen gør vort bedste for at det forløber som planlagt. Men vi må også bede om, at man lokalt holder selvjustits ved at sørge for, at man rydder op efter sig så der ikke ligger affald og flyder, mest til gene for den grundejer der har placeret containeren ud for sin grund. Vi sætter skilte på containerne, hvor vi gør opmærksom på, at det kun er for foreningens medlemmer, men det kan formentlig ikke undgås at uvedkommende benytter lejligheden til at komme af med haveaffaldet, når nu containeren alligevel er der. Det finder vi i grundejerforeningen naturligvis er usolidarisk, og opfordrer derfor til at nuværende IKKE medlemmer melder sig ind i foreningen. For et beskedent kontingent på kr. 250 om året er der containere 2 gange om året, hhv. forår og efterår. Dertil kommer, at snerydning i vinterperioden er medregnet i dette kontingent. Der bliver ryddet, når snefaldet medfører at der ligger 10 cm eller mere. Administration Containeradministration og snerydning, samt vedligeholdelse i Byparken og Næshøjen koordineres af Alf Højsgaard, Blomsterhaven 3, tlf. mobil , til hvem man kan ringe for nærmere oplysninger mv. Bliv medlem Grundejerforeningen arbejder løbende på projekter, der går ud på at vedligeholde og forskønne de rekreative områder i vor by, der

13 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN er til fælles glæde for alle lokale beboere, men også for dem udefra der besøger familie, venner og bekendte. Men det er klart, at vi ikke kan gøre mere end økonomien rækker til. Den gule Informationsbog for 2007/08 er for nylig husstandsomdelt. I den ligger der et girokort, som kan benyttes til indmeldelse i grundejerforeningen. MELD DIG NU IND, så er du i mere end én forstand med til, at vi kan vedligeholde, udvikle og forskønne de rekreative områder, som alle har både gavn og glæde af. Nyt fra Tåstrup Borgerforening Søndag, den 15. april afholdt Danmarks Naturfredningsforening landsindsamling af skrald langs vejene. 21 tåstrupborgere deltog, og vi fik samlet affald op langs Tåstrupvej, fra Kettingvej til Stjærvej, samt de små stikveje i Tåstrup By. Det blev til 105 kg affald og 91 øldåser. Efter indsatsen var der sandwich og sodavand på legepladsen. En af de mere spøjse ting, der blev fundet i grøften. Næste arrangement: Vandretur til Pinds Mølle. Borgerforeningen arrangerer denne tur søndag, den 3. juni kl. 10. Mødested: Tarskovvænget. Man medbringer selv madpakke. Ved ankomst til Pinds Mølle står borgerforeningen med kaffe, øl m.m. Borgerforeningens bestyrelse arbejder med følgende sager: Fibernet til byen. Esben undersøger muligheder, pris m.m. Flytning af busstoppested. Ansvarlig: Louise og Stig. Cykelsti til Harlev. Der udfærdiges skriftlig henvendelse til Århus kommune. Ansvarlig: Bente og Louise. Bedre lys på hellerne, bedre afmærkning af kantsten, udbedring af striber. Der skrives til Århus kommune. Endvidere blev der på generalforsamlingen talt om at vende natbelysningen, så der bliver mere lys på vejchikanerne. Dette er meddelt kommunen, og de kigger på tingene, så der kommer en afgørelse inden længe. 13

14 PARAPLYEN NR Juni 2007 Borgerindsamling Fornyelse af Byparken Vi er en del forældre til børn i alderen 6-16, hvor børnene har interesser der rækker ud over de tilbud der findes i byen, der hovedsagelig omfatter boldsport. Interesser, som netop har været så efterspurgte i den nylige undersøgelse af de åriges fritidsønsker og -behov. Rollespil, bmx, skating, kampsport, musik mv. Meget er det stadig nødvendigt at køre til, men noget kunne måske skabes i området. Vi har en fantastisk grøn og central bypark. Desværre er den ved at gro os over hovedet. Desværre er der ingen penge at hente fra de kommunale instanser; Naturforvaltningen og børne- unge/fritids området. Om få år er mange af vores børn pludselig store og det er for sent. Derfor dette forslag til alle: Lad os starte en borgerindsamling til fornyelse af byparken, med bidrag fra både private og sponsorater fra de selvstændige erhvervsdrivende. Harlev har vokseværk!! Vi har brug for en åben og lys park, med mindre lukket buskads, cykel- og rulleskøjtestier og en meget ønsket skaterrampe. Evt en petang bane og gode stålbænke, der ikke lige er til at fjerne. Der er forslag og tegninger på bordet. Vi mangler blot pengene! Det er nu det gælder, hvor vi kan vise, at der kan samles penge ind til et lokalt initiativ om at gøre en god by endnu bedre! Der er planer om en indsamling kort efter sommerferien, i august således at muligheden for at få en byfornyelse allerede vil være at se i 2008! Dato vil følge, så vær opmærksomme. Henvendelser med gode forslag modtages overordentligt gerne af undertegnede eller Harlev Fællesråd. Med venlig hilsen Karen Hasseriis, Rødlundvej 92 14

15 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN Høringssvar Århus Kommunes fritids- og ungdomsskolepolitik Harlev Fællesråd er enig i grundlaget for den foreslåede struktur på fritids- og ungdomsskoleområdet. Herunder hilses det med tilfredshed, at 4. klasse vil blive omfattet af SFO-tilbudet. Følgende bemærkninger bedes indgå i overvejelserne, inden endelig fastlæggelse af strukturen: Selv om der lægges op til at fritidsaktiviteter i et lokalområde kan udfolde sig på forskellige arenaer, også på ikke matrikkelfastlagte områder, vil professionelt tilrettelagte tilbud til denne aldersgruppe kræve, at der er tilstrækkelige og velegnede fysiske rammer til indendørsaktiviteter. Der må derfor samtidig med iværksættelse af strukturen udarbejdes en udviklingsplan for fysiske rammer i de 13 områder. Fritidscentermodellen forudsætter, at der etableres et styrket samarbejde med alle frivillige organisationer. Det er særdeles positivt. Det ville dog være ønskeligt, at FOklubberne kunne indgå som en del af fritidscentret, hvilket ville indebære en endnu større mulighed for fleksibel udnyttelse af de samlede ressourcer. Det vil kræve en nedlæggelse af FO-klubberne i sin nuværende form, som private klubber. Men give fritidscentret øgede ressourcer både med hensyn til fysiske rammer og med hensyn til økonomi og dermed bedre mulighed for at opfylde tankerne, som beskrevet i afsnit Åbent klubtilbud. I forbindelse med fritidscentrets særlige fokus på overgange foreslås, at der foretages en statussamtale med forældre til børn i 4. klasse. Det bør her præciseres, hvem der har ansvaret for at gennemføre denne samtale, og hvilke ressourcer der skal anvendes. I afsnit beskrives Forældre-, børn- og ungeinvolvering. Det fremgår her ikke tydeligt, hvordan de 13 fritids- og ungdomsskolebestyrelser skal vælges, herunder valgprocedure, sammensætning og funktionsperiode (skal det følge ungdomsskolelovens bestemmelser?). Det er heller ikke tilstrækkelig tydeligt hvordan man forestiller sig etablering af forældreråd og brugerråd/elevråd. Hvis FO-klubberne fortsætter som selvstændige klubber bør der indgås en samarbejdsaftale mellem fritidscentret og de enkelte FO-klubber, i lighed med samarbejdsaftalen mellem skolen og fritidscentret. Til orientering vedlægges et eksemplar af en undersøgelse foretaget i Næshøjskolens distrikt af de åriges fritidsaktiviteter. 15

16 PARAPLYEN NR Juni 2007 Nyt fra Harlev Bibliotek Af Dorte Vind Sommerlukning I juli måned holder Harlev Bibliotek lukket i fire uger fra mandag den 2. juli til og med søndag den 29. juli. De bøger, man låner i juni måned, kan beholdes indtil den 7. august. Man behøver altså ikke være uden læsestof i sommermånederne, men skal bare huske at låne rigeligt, inden vi lukker. Vær opmærksom på, at materialer, som fornyes via vores hjemmeside, kan få afleveringsdato i lukkeperioden. Det kan altså være nødvendigt at forny igen, evt. ved at kontakte ét af de åbne biblioteker. Bødetaksterne sættes nemlig ikke i bero, selv om vi holder lukket. Sommerbogen læs bøger i din sommerferie Sommerbogen er for alle børn fra 8 til 14 år. Man skal læse 5 bøger og skrive en lille anmeldelse af mindst én af dem og aflevere anmeldelsen på biblioteket. Anmeldelsen bliver lagt på bibliotekets hjemmeside på adressen Vi har fået mange fine anmeldelser de foregående år, og man vil kunne se nogle af dem på hjemmesiden som inspiration, når man skal skrive sin egen anmeldelse. Sommerbogen strækker sig over hele sommerferien og frem til slutningen af august. Bøgerne skal være læst og anmeldelsen afleveret senest fredag den 31. august. Hent en folder på biblioteket fra midt i juni måned. I folderen er der plads til at skrive bøgernes forfatter og titel. Husk at få et stempel i folderen, inden du afleverer bøgerne. Og sidst, men ikke mindst vigtigt! Der er en bogpræmie til alle børn, der læser 5 bøger og skriver en anmeldelse. 16

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 41 DECEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Nyt fra Harlev Kulturfond Rapport fra en landsby Lokal kunst Elli Reus Jendresen Vinterforanstaltninger snerydning 15 års

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Paraplyen nr 36 04.09.06 12:39 Page 1 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 36 SEPTEMBER 2006 Orientering fra Fællesrådet Glaskunst i Lillering Foreningen Norden Julegave Galleri Paraplyen nr 36 04.09.06

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Indvielse tennis klubhus

Indvielse tennis klubhus * NR 27 * Juni 2004 Indvielse tennis klubhus Orientering fra Fællesrådet Niwi Trykcenter Indvielse af tennis afdelingens tilbygning Harlev - Framlev Grundejerforening HARLEV FÆLLESRÅD S MEDLEMMER: Skolebestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 40 SEPTEMBER 2007 Orientering fra Fællesrådet Generalforsamling i Harlev-Framlev Grundejerforening Nyt fra Harlev Bibliotek Den gule informationsbog Dejligt vejr til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 43 JUNI 2008 Orientering fra Fællesrådet Specialbutik i Harlev Lotte&Lykke Foreningen Forældre for Aktiv Fritid Kære medlemmer af Harlev-Framlev Grundejerforening Stop

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: Tirsdag 18. august 2009 Kl.: 19.00 Mødested: Zetnye Rasmussen, Bellisvej 7 Deltagere i mødet: Bestyrelsesmedlemmer: Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Ditte Walther Jensen

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere