Jens Joel (S), fungerende formand, Sofie Carsten Nielsen (RV), Lykke Friis (V), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pia Adelsteen (DF), Merete Riisager (LA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jens Joel (S), fungerende formand, Sofie Carsten Nielsen (RV), Lykke Friis (V), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pia Adelsteen (DF), Merete Riisager (LA)"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 24. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 6. marts 2012 Tidspunkt: Kl Sted: Vær Til stede: Desuden deltog: Jens Joel (S), fungerende formand, Sofie Carsten Nielsen (RV), Lykke Friis (V), Jakob Ellemann-Jensen (V), Pia Adelsteen (DF), Merete Riisager (LA) Statsminister Helle Thorning-Schmidt Jens Joel ledede mødet Punkt 1. Afrapportering fra møde i Det Europæiske Råd den marts 2012 Det Europæiske Råd 1-2/3-12 bilag 6 (konklusioner fra DER 1-2/3-12 af 2/3-12) Det Europæiske Råd 1-2/3-12 bilag 7 (Erklæring fra euroområdets stats- og regeringschefer af 2/3-12) EU-note (11) E 26 (note af 5/3-12 om Det Europæiske Råd) Statsministeren: Topmødet blev som forventet drevet af fem overordnede temaer. For det første havde vi en diskussion af en række overordnede temaer med særlig fokus på vækst og beskæftigelse. Det er meget positivt, at vi i stedet for at bruge tiden på krisehåndtering kunne kigge fremad. For det andet forberedte vi EU's deltagelse i G20 og Rio+20. For det tredje blev der opnået enighed om tildeling af kandidatstatus til Serbien. For det fjerde diskuterede vi situationen omkring Schengenudvidelsen med Rumænien og Bulgarien. Og for det femte diskuterede vi en række udenrigspolitiske problemstillinger, særlig i forhold til EU's sydlige naboer og i særdeleshed Syrien. Derudover var der enstemmighed om opbakning til at genudnævne Herman Van Rompuy som fast formand for Det Europæiske Råd for en ny 2½-årig periode. Det er en proces, som jeg i kraft af formandskabet har ledet, og det er meget positivt, at det nu er på plads, og at der bliver kontinuitet omkring arbejdet i Det Europæiske Råd i de kommende år. Udover det underskrev jeg fredag morgen på Danmarks vegne finanspagten sammen med 24 andre medlemslande. Lad mig knytte nogle uddybende bemærkninger til hver af de fem overordnede temaer. For det første om økonomien. Vi havde en god diskussion om de økonomiske udfordringer. Selv om vi denne gang har haft et helt normalt topmøde, hvor vi ikke har skullet håndtere akutte kriser rundt omkring i Europa, er der en bred erkendelse af, at EU fortsat står over for betydelige udfordringer både i forhold til behovet for fortsat konsolidering og behovet for at få sat gang i væksten og jobskabelsen i Europa. EU kan være med til at komme med forslag til løsninger på de ud- 881

2 fordringer. Det er det arbejde, der går under betegnelsen det europæiske semester. Det havde vi en god drøftelse af på mødet. Vi blev enige om fem målsætninger, som skal være styrende for det videre arbejde med semesteret. De lyder: 1. Differentieret vækstvenlig finanspolitisk konsolidering. 2. Genskabelse af normal långivning til økonomien. 3. Fremme af vækst og konkurrenceevne. 4. Bekæmpelse af arbejdsløshed og de sociale konsekvenser af krisen. 5. Modernisering af de offentlige administrationer. Processen er nu den, at de enkelte lande skal tage højde for disse målsætninger i udarbejdelsen af de nationale reformprogrammer og stabilitets- og konvergensprogrammer. De skal fremlægges i løbet af april. På den baggrund vil Kommissionen udarbejde analyser af programmerne og foreslå udkast til landespecifikke anbefalinger, som så kan godkendes af Det Europæiske Råd i juni. På topmødet var der en klar erkendelse af, at det er nødvendigt at gøre en indsats både på nationalt niveau og på EU-niveau, hvis vi skal nå målsætningerne. Med hensyn til det nationale niveau var der på topmødet enighed om at understrege, at det er vigtigt, at alle lande efterlever deres henstillinger, så vi undgår ny usikkerhed om den europæiske økonomi. Parallelt hermed skal der nationalt gøres en aktiv indsats for at få gang i væksten og beskæftigelsen. Vedrørende beskæftigelsesindsatsen blev vi allerede på det uformelle topmøde den 30. januar enige om en række tiltag særligt rettet mod ungdomsledigheden. Vi understregede også budskabet om, at hvert enkelt medlemsland må gennemføre de nødvendige strukturelle reformer, som kan bidrage til en højere beskæftigelse. Den indsats skal der også redegøres for i de nationale reformprogrammer og stabilitetsog konvergensprogrammerne. Det var det nationale niveau. På EU-niveau var der enighed om at understrege det indre markeds nøglerolle. Det danske formandskab har sat en ambitiøs dagsorden for gennemførelsen af en række konkrete forslag, som der også var bred opbakning til den 30. januar. På mødet i sidste uge var der desuden enighed om at styrke overvågningen af gennemførelsen af initiativer vedrørende det indre marked. På dansk initiativ fik vi indsat en god tekst, som understreger den grønne dimension ved bl.a. konkrete henvisninger til energieffektivitetsdirektivet. Indsatsen for at styrke innovation og forskning er en anden dansk mærkesag, som også er fremhævet i konklusionerne. Endelig fremhævede topmødet, at det er vigtigt, at vi på EU-niveau får etableret den nødvendige finansielle regulering, hvilke også er et område som det danske formandskab har fokus på. Det andet hovedtema var forberedelse af EU's deltagelse i en række topmøder, herunder G20 og Rio+20. Der var ikke tale om nogen lang diskussion om de emner, da der var bred opbakning til konklusionsudkastet. For så vidt angår G20 var der enighed om, at EU skal bruge G20 som en platform for at fremme vækst, herunder grøn vækst, sikre den nødvendige finansielle regulering, bekæmpe protektionisme og gøre en indsats for beskæftigelsen, særligt for de unge. Vedrøren- 882

3 de Rio+20 udtrykte Det Europæiske Råd stærk støtte til et ambitiøst resultat af konferencen som et skridt i retning af en grøn økonomi. Det tredje punkt handlede om kandidatstatus til Serbien. Jeg er meget tilfreds med, at vi på Det Europæiske Råd blev enige om at tildele Serbien kandidatstatus og dermed følge den anbefaling, som det danske formandskab fik forhandlet på plads under mødet i Det Generelle Råd. Siden Det Europæiske Råd i december har Serbien gjort sit hjemmearbejde for at opfylde de krav, som EU har stillet. Det sidste vigtige skridt blev taget, da der i sidste uge umiddelbart før mødet i Det Generelle Råd blev indgået en regional samarbejdsaftale mellem Serbien og Kosovo. Det er et vigtigt resultat for vores formandskab. Vi har vist, at EU fortsat er en åben klub med stor tiltrækningskraft, som kan medvirke til at læge historiske sår. Serbien skal nu fortsætte hjemmearbejdet, for at vi kan indlede egentlige optagelsesforhandlinger. Som ventet drøftede vi også den uløste sag om Rumæniens og Bulgariens fulde optagelse i Schengensamarbejdet. Der var enighed om, at de to lande opfylder de tekniske betingelser for fuld medlemskab. Men vi må også konstatere, at man fra Hollands side blokerer for fremskridt. Der var derfor enighed om at vende tilbage til sagen i Rådet i september. På det udenrigspolitiske område udtrykte Det Europæiske Råd forfærdelse over situationen i Syrien og stillede igen krav om, at de syriske myndigheder øjeblikkeligt standser den massive vold og menneskerettighedskrænkelserne mod civilbefolkningen. Stats- og regeringscheferne sendte et tydeligt signal til Serbien om, at EU vil øge presset på regimet, så længe volden og menneskerettighedskrænkelserne fortsætter. I den forbindelse blev Rådet bedt om at forberede yderligere sanktioner over for regimet. Det Europæiske Råd understregede også betydningen af fuld og uhindret adgang for uafhængige humanitære organisationer, så der kan ydes bistand til den hårdt trængte civilbefolkning i Syrien. Vi støttede også oprettelsen af gruppen "Syriens venner" og konklusionerne fra gruppens første møde, der blev holdt den 24. februar i Tunis, hvor som bekendt udenrigsministeren deltog fra dansk side. Det Europæiske Råd anerkendte det syriske nationalråd som en legitim repræsentant for syrerne. Derudover gjorde stats- og regeringscheferne status for EU's arbejde med at styrke det sydlige naboskab, som blev intensiveret, da det arabiske forår begyndte. Der var bred enighed om, at EU fortsat skal støtte den demokratiske omstilling i de sydlige nabolande og udvikle partnerskaber med de lande, som udviser vilje til at gå demokratiets vej. Merete Riisager mente, vi selv burde tage ansvaret for at gennemføre en budgetlov uden at indtræde i finanspagten. Hun spurgte, hvem der skal sørge for håndhævelse af budgetloven, hvem der skal efterprøve den, og hvem der kan dømmes. Idet hun henviste til, at statsministeren havde udtalt i Europaudvalget, at danskerne sagde nej til en finanspolitisk union, da man sagde nej til euroen, og spurgte, 883

4 hvornår statsministeren mente, EU havde udviklet sig så meget i retning af en finanspolitisk union, at det ville være passende med en folkeafstemning. Lykke Friis pegede på, at det indre marked fylder kolossalt meget, men når hun så på de initiativer, man vil tage, drejer de sig først og fremmest om det klassiske indre marked. Derfor spurgte hun, hvor langt man er kommet med nye initiativer inden for serviceområdet. I den forbindelse nævnte hun, at i det brev, som bl.a. Cameron havde samlet underskrifter på, nævnes også initiativer uden for det eksisterende servicedirektiv. Hun forstod, at en af årsagerne til, at Frankrig ikke kunne tilslutte sig, var, at de syntes, brevet var for vidtgående. Hun mente, vi bliver nødt til at se på serviceområdet. Hun fandt det positivt, at man satte en slags deadline for energieffektivitetsdirektivet, idet den billigste energi nu engang er den, man ikke bruger. Hun spurgte, om tyskerne var ved at finde ud af, hvad de mente om dette. Pia Adelsteen startede med lidt ironisk at lykønske den nye præsident for EU Herman Van Rompuy med genvalget. Hun havde fået at vide, at tilslutning til finanspagten var et meget vigtigt signal at sende til markedet om, at man ønskede at føre en ansvarlig økonomisk politik hvilket er defineret som den politik, eurolandene fører. Hvordan kan det være, at Grækenland så efter at have skrevet under på finanspagten er blevet nedgraderet til det lavest mulige niveau? Selv fandt hun det meget logisk, idet tilliden til de forskellig lande afhang af, hvordan de opførte sig ikke hvad de skrev under på. For hende at se var der tale om en monetær union, og derfor kunne hun tilslutte sig Merete Riisagers argumentation for, at der burde være en folkeafstemning i Danmark. Jakob Ellemann-Jensen henviste til statsministerens udtalelse om, at Rådet blev opfordret til at iværksætte yderligere sanktioner mod Syrien, og spurgte i den anledning, hvilke sanktioner der var tilbage i værktøjskassen. Statsministeren sagde til Merete Riisager, at med hensyn til budgetloven er det vigtigt at huske på, at vi ikke er et euroland, hvorfor der er noget, vi ikke kan være med i. De sanktioner, EU kan pålægge os, består i, at Danmark i allersidste instans kan idømmes af EU-Domstolen til at betale en engangsbøde, hvis vi ikke i den nationale lovgivning gennemfører finanspagtens krav om en budgetlov indeholdende budgetbalance og korrektionsmekanismer på rette vis. Hun tilføjede, at det er en tænkt situation, for i den budgetlov, som et stort flertal i Folketinget er indstillet på at gennemføre, vil vi sørge for, at den lever op til alle de krav, den skal leve op til. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at EU-Domstolen ikke kan tage stilling til, om vi overholder budgetlovens krav i praksis. Men når man gennemfører en lov i Danmark, skal man selvfølgelig overholde den, ligesom man skal overholde finansloven. Med hensyn til en folkeafstemning henviste statsministeren til, at der i grundloven er regler om, at hvis der afgives suverænitet, skal der holdes folkeafstemning, men da der ikke er tale om suverænitet, er der tale om en almindelig ratifikation, som foretages i Folketinget. Det mente hun, de folkevalgte måtte påtage sig ansvaret for, idet hun var tilhænger af det repræsentative demokrati. 884

5 I svaret til Lykke Friis sagde statsministeren, at man på Det Europæiske Råd havde haft en diskussion om service, herunder om servicedirektivet var vidtgående nok, og hvorvidt det bliver implementeret korrekt i medlemslandene. Det er imidlertid ikke berørt i konklusionerne, sådan som brevskriverne havde ønsket, idet man fandt frem til en anden løsning. Statsministeren var ikke helt enig med Lykke Friis i, at det kun er de gammeldags ting, man kiggede på i relation til færdiggørelsen af det indre marked, og pegede i den forbindelse på det fælles europæiske patentsystem, forslaget om venturekapital for at sikre finansiering til små og mellemstore virksomheder, forslaget om yderligere standardisering, lettelse af de administrative byrder i forbindelse med EU's regnskabsregler, energieffektivitetsdirektivet og det digitale indre marked. Statsministeren ville ikke sætte tal på, hvor stort vækstpotentiale der var i færdiggørelsen af det indre marked, men hun pegede på, at andre havde nævnt høje tal. Hun var meget tilfreds med, hvad man var nået frem til med hensyn til det indre marked. Så vidt statsministeren havde forstået, var man tæt på at have en holdning i Tyskland til energieffektivitetsdirektivet. Der er sket en udvikling i Berlin i de sidste uger. Statsministeren ville videregive Pia Adelsteens lykønskning til Herman Van Rompuy, som hun gjorde opmærksom på ikke var formand for EU, men for Det Europæiske Råd. Hun mente, han havde gjort det ganske fornuftigt, og fandt det ikke uvæsentligt, at man opretholder en kontinuitet på den post, hvorfor hun var glad for, at den proces, hun selv havde deltaget i, var resulteret i, at der var enstemmig tilslutning til hans genvalg. I anledning af Pia Adelsteen spørgsmål om, hvorfor Grækenland er blevet nedgraderet, pegede statsministeren på, at der er tale om to ting. Dels pågår der i øjeblikket et meget klart og målrettet arbejde med at rette op på den græske økonomi, dels er der undertegnet en finanspagt, som handler om, hvordan man fremadrettet undgår at komme i en situation som den, Grækenland var kommet i. I anledning af Jakob Ellemann-Jensens spørgsmål om Syrien gjorde statsministeren for det første opmærksom på, at det er en meget klar sprogbrug, man anvender i konklusionerne, hvor man bruger udtrykket "appalling", og dels opfordrer man Rådet til at diskutere yderligere sanktioner. I den forbindelse nævnte statsministeren, at man på mange forskellige niveauer udfolder bestræbelser på at få Rusland og Kina til at lægge pres på syrerne. Endelig støtter man "Syriens venner". Pia Adelsteen spurgte, hvad der vil ske, hvis vi nu i de kommende ti år ikke overholder budgetloven hvad vi mærkeligt nok ikke er forpligtet til og derefter siger: "Der er faktisk ikke nogen grund til at have en lov, som vi ikke overholder, og derfor ophæver vi den." Hun gentog, at for hende at se er der tale om en monetær union, som eurolandene er nødt til at have for at få deres fælles valuta til at fungere. Når vi kun tilslutter os en del af finanspagten, er det fordi danskerne har sagt nej til euroen. Hun forstod simpelt hen ikke, at man på den måde ville knytte sig til en monetær union uden at holde en folkeafstemning. 885

6 Pia Adelsteen mindede om, at Enhedslisten tidligere havde rejst spørgsmålet, hvordan man udregner det strukturelle underskud, og spurgte, om man var blevet enige om, hvordan det skal udregnes, idet det tilsyneladende beregnes på en forskellig måde i Danmark og i EU. Hvem skal afgøre disputten, hvis der i fremtiden bliver uenighed om udregningsmetoden? Merete Riisager pegede på, at det, der er godt for eurozonen, ikke nødvendigvis også er godt for Danmark. Ideen med finanspagten er, at landene skal være ansvarlige, siger statsministeren, men det var også ideen med alle de tidligere initiativer, f.eks. six-packen og det europæiske semester og det øvrige økonomisk regelsæt, som man ikke overholdt. Hun henviste til, at nationalbankdirektøren havde sagt, at man var i gang med at bureaukratisere den økonomisk politik i Europa, og havde opfordret til, at der blev mere fleksibilitet. Tror statsministeren, at man kan styre EU med et excelark? Hun opfordrede statsministeren til at gøre rede for sin holdning til Europa i stedet for blot at hoppe fra tue til tue og på den måde knytte Danmark tættere og tættere på et eurozonesamarbejde, som på mange måder ikke fungerer. Hun spurgte, om Danmark også i den nuværende situation vil kæmpe for at holde eurozonen samlet. Jakob Ellemann-Jensen bifaldt den meget klare sprogbrug i konklusionsteksten og var også med på, at man skulle opfordre Rusland og Kina til at lægge pres på Syrien, men gentog sit spørgsmål om, hvad vi har tilbage af fredelige sanktioner, idet han ikke mente, det var nok at bruge hårde ord. Lykke Friis var enig i, at i hvert fald det digitale indre marked er noget nyt, men ville gerne vide, om statsministeren ville være konstruktiv over for tanken om, at man også er nødt til at se på serviceområdet og ikke nøjes med at se på implementeringen af servicedirektivet. I 20 i konklusionerne tales der om den vigtige rolle, som erhvervslivet spiller for europæisk vækst, konkurrenceevne, eksport og jobskabelse og som drivkraft for produktivitet og innovation. Da kommissær Reding har udtalt, at erhvervslivet går glip af vækst, fordi der er så få kvinder bestyrelserne, spurgte Lykke Friis, om det var noget, man havde diskuteret på Det Europæiske Råd. Statsministeren svarede Pia Adelsteen, at vi er forpligtet til at indføre en budgetlov, men der er ikke nogen udefra, som overvåger, om vi overholder den. Hun mente, det var et meget hypotetisk spørgsmål, hvad der vil ske, hvis vi ikke længere vil have en budgetlov, al den stund et bredt flertal i Folketinget synes, det er en god idé, men hvis den situation skulle opstå, så må vi forhandle med EU for at komme ud af den aftale, vi har indgået i finanspagten. Statsministeren tilføjede, at det er normal praksis, at man ikke skriver i internationale aftaler, hvordan man kommer ud af dem igen. Med hensyn til beregningen af den strukturelle saldo er der ikke noget nyt. Vi har over for Kommissionen gjort klart, hvordan vi beregner den strukturelle saldo med hensyntagen til særlige danske forhold, og det er der efter de bilaterale kontakter, vi har haft, stor forståelse for i Kommissionen, hvorfor statsministeren var meget tryg ved situationen. Der står i pagten, at der skal foretages en samlet vurdering, 886

7 hvilket er den samme formulering, som findes i vækst- og stabilitetspagten, så det er ikke en ny diskussion. I svaret til Merete Riisager gentog statsministeren, at finanspagten er et forsøg på at undgå, at vi igen kommer i en situation som den, vi kom i i forbindelse med Grækenland. Hvis et land ikke opfører sig ansvarligt, går det ud over alle de andre europæiske lande. Det er godt for Danmark, at de andre lande får en ny ansvarlighed med hensyn til deres økonomi. Det er et holdningsspørgsmål. Statsministeren tilføjede, at hun egentlig ikke kunne se nogen alternativer. Statsministeren sagde til Jakob Ellemann-Jensen, at hun ville lade Rådet komme med sit bud på, hvilke yderligere sanktioner der kunne bliver tale om over for Syrien. Hun mente, det ville svække den styrke, der ligger i, at vi gør tingene i fællesskab, hvis hvert enkelt land kom med sine bud. Statsministeren ville altid være konstruktiv, sagde hun til Lykke Friis, men i relation til servicedirektivet ville hun foretrække, at man først og fremmest diskuterede, om landene havde implementeret det korrekt. På Det Europæiske Råd havde man ikke diskuteret kvinderepræsentation i bestyrelserne i erhvervslivet. Regeringen er enig i, at det ville være bedre, hvis der var flere kvinder i bestyrelserne, men den har ikke lagt sig fast med hensyn til, hvilke konkrete værktøjer vi vil bruge i den forbindelse, ligesom Kommissionen ikke har lagt sig fast herpå. Pia Adelsteen spurgte igen, hvem der skal afgøre tvisten, hvis der er uenighed om, hvordan den strukturelle saldo skal beregnes. Hvis der er så stor enighed om, at vi skal have en budgetlov, hvorfor i alverden har man så ikke indført den for længst? Hun mente, EU har dikteret rammerne for budgetloven, og dem kan vi ikke ændre på. Hun havde ikke noget imod en budgetlov, men vi skal selv bestemme, hvordan den skal være. Det er meget muligt, at der p.t. er et flertal i Folketinget for en budgetlov, men man kan jo håbe, at der kommer et andet flertal på et tidspunkt. Hvis statsministeren ønsker et alternativ til, hvordan man skal signalere ansvarlighed, syntes Pia Adelsteen, man skulle se på Storbritannien. Merete Riisager syntes, statsministeren skulle indvi Europaudvalget i nogle flere af sine holdninger til EU. Alternativet er selvfølgelig at tage ansvar i stedet for at afgive politisk suverænitet. Markederne er ligeglade med, om vi skriver under eller ej. Statsministeren har indtil videre deponeret 40 mia. kr. for deltagelsen. Statsministeren må have en holdning til, om eurozonen skal bevares samlet. Statsministeren svarede Pia Adelsteen, at der ikke står noget i pagten om, hvordan en tvist som den nævnte skal afgøres. Men det afgørende er, at der ikke kommer en sådan tvist, for vi har som led i forhandlingerne opnået en klar forståelse i Kommissionen for, at vi kan anvende vores egen metode. Et flertal i Folketinget bestemmer selv, om vi skal have en budgetlov, og det er der et stort flertal for. Skulle der komme et andet flertal, kan vi forhandle os ud af aftalen. 887

8 Statsministeren advarede mod at sammenligne to så forskellige lande som Danmark og Storbritannien. Vi er et mindre land, og vi fører en fastkurspolitik over for euroen. Statsministeren sagde i anledning af Merete Riisagers indlæg, at meget var hun blevet beskyldt for gennem tiden, men hun var aldrig før blevet beskyldt for, at hun ikke havde holdninger til EU, og at hun ikke diskuterede dem med Europaudvalget. Hun gentog, at hun mente, det var bedst for dansk økonomi, at vi tilsluttede os finanspagten og dermed var med i den nye ansvarlighed. Hun mente, eurozonen skulle bevares samlet, men i øvrigt er det først og fremmest et spørgsmål, som eurolandene må tage stilling til. I øvrigt deltager Danmark ikke i den "firewall", som eurolandene har opbygget. Mødet slut kl Ref.: BE/its 888

Møde i Det Europæiske Råd den marts 2012

Møde i Det Europæiske Råd den marts 2012 2011-12 EU-note E 26 Offentligt Europaudvalget Det Internationale Sekretariat Til: Dato: Udvalgets medlemmer 5. marts 2012 Møde i Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012 På mødet i Det Europæiske Råd fik

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 (Omtryk - 24-07-2012 - Ikke fortroligt dokument) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt

Europaudvalget 2011-12 (Omtryk - 24-07-2012 - Ikke fortroligt dokument) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget 2011-12 (Omtryk - 24-07-2012 - Ikke fortroligt dokument) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 32. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 22. maj 2012 Tidspunkt:

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2011-12 UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.Jur.10-5; 400.A.jur.10; 400.A.1. CC: Bilag:

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Christiansborg Svar på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 27. oktober 2010 Tidspunkt: Kl. 10.15 Sted: Vær. 2-133 Til

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt OFFENTLIGT REFERAT AF 26. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt OFFENTLIGT REFERAT AF 26. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget OFFENTLIGT REFERAT AF 26. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 15.30 Sted: Vær. 2-133 Til stede:

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Dato: Tirsdag den 18. december 2012 Tidspunkt: 5 min. efter statsministeren er færdig i UPN, dog tidl. kl Sted: Vær

Dato: Tirsdag den 18. december 2012 Tidspunkt: 5 min. efter statsministeren er færdig i UPN, dog tidl. kl Sted: Vær Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 18. december 2012 Tidspunkt: 5 min. efter statsministeren er færdig i

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del Bilag 55 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 4. september 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 33. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Den 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 8.45 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3245 - udenrigsanl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 31. maj 2013 Rådsmøde (udenrigsanliggender - handel)

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 15. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Onsdag den 18. januar 2012 Tidspunkt: Kl. 9.00 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

2011/1 BTB 70 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september Betænkning afgivet af Europaudvalget den 29. maj Betænkning.

2011/1 BTB 70 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september Betænkning afgivet af Europaudvalget den 29. maj Betænkning. 2011/1 BTB 70 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Europaudvalget den 29. maj 2012 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd

Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Bruxelles, den 9. marts 2017 (OR. EN) Konklusioner ved formanden for det Europæiske Råd Det Europæiske Råd drøftede vedlagte dokument. Det fik støtte fra 27 medlemmer af Det Europæiske Råd, men samlede

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 28. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 29. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 15.05 Sted: Vær. 2-133 Til

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 40. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 40. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 40. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Fredag den 6. juli 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden deltog:

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Kommissionens vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs- og vækstudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. december 2015 Forslag om

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 24 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 29. april 2014 Europa-Parlamentet: Nationale parlamenter skal være medspillere

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 2. marts 2012 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 2. marts 2012 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 2. marts 2012 (OR. en) EUCO 4/12 CO EUR 2 CO CL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD den 1.-2. marts 2012

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 342 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Fælles principper for nationale finanspolitiske korrektionsmekanismer

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Strammertraktat må føre til folkeafstemning

Strammertraktat må føre til folkeafstemning Strammertraktat må føre til folkeafstemning Analyse, kritik og alternativer Af Kenneth Haar Januar 2012 Strammertraktat må føre til folkeafstemning Endnu en sten er lagt i den efterhånden store mur af

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 35. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 Tidspunkt: Kl. 15.20 Sted: Vær. 2-133 Til stede: Desuden

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt OFFENTLIGT REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt OFFENTLIGT REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget OFFENTLIGT REFERAT AF 4. EUROPAUDVALGSMØDE Dato: Tirsdag den 25. oktober 2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 Sted: Vær 2-133 Til stede:

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder -

Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år. - Det talte ord gælder - Udkast til udenrigsministerens tale i Berlin den 26.3.2015 København-Bonn erklæringerne 60 år - Det talte ord gælder - Ærede hr. udenrigsminister Steinmeier kære kollega Ærede hr. ministerpræsident Albig

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv.

2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar Forslag. til. (Det Økonomiske Råds årlige vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik mv. 2011/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 29. EUROPAUDVALGS MØDE Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 29. EUROPAUDVAGS MØDE Mødedato: Fredag den 8. april 2011 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden

Læs mere